The Spy

by James Fenimore Cooper

Aligned by: András Farkas (autoalignment)


English

Hungarian

Source: mek.oszk.hu
Translation: Réz Ádám
THE SPYA kém
JAMES FENIMORE COOPERJames Fenimore Cooper
Fordította: Réz Ádám
AUTHOR'S INTRODUCTIONBevezető
The author has often been asked if there were any foundation in real life for the delineation of the principal character in this book.A szerzőnek gyakran feltették a kérdést: volt-e a való életből vett példája, midőn e könyv főszereplőjét megrajzolta?
He can give no clearer answer to the question than by laying before his readers a simple statement of the facts connected with its original publication.Erre a kérdésre úgy válaszolhat a legvilágosabban, hogy röviden elbeszéli, milyen mozzanatok játszottak közre a mű kiadásánál.
Many years since, the writer of this volume was at the residence of an illustrious man, who had been employed in various situations of high trust during the darkest days of the American Revolution.Hosszú évekkel ezelőtt e kötet íróját meghívta házába egy neves férfiú, aki az amerikai forradalom legsötétebb napjaiban különböző bizalmas és jelentős tisztségeket viselt.
The discourse turned upon the effects which great political excitement produces on character, and the purifying consequences of a love of country, when that sentiment is powerfully and generally awakened in a people.Szóba jött a nagy politikai indulatok jellemalakító hatása, valamint a hazaszeretet tisztító képessége, ha ez az érzés nagy erővel és általánosan támad fel egy nép körében.
He who, from his years, his services, and his knowledge of men, was best qualified to take the lead in such a conversation, was the principal speaker.Az a férfiú vitte a szót, aki koránál, tisztségeinél és emberismereténél fogva a legalkalmasabb volt egy ilyen társalgás irányítására.
After dwelling on the marked manner in which the great struggle of the nation, during the war of 1775, had given a new and honorable direction to the thoughts and practices of multitudes whose time had formerly been engrossed by the most vulgar concerns of life, he illustrated his opinions by relating an anecdote, the truth of which he could attest as a personal witness.Szólott arról, hogy a nemzet nagy küzdelme, az 1775. évi háború milyen határozottan térítette új és tiszteletre méltó irányba a tömegek gondolatait és cselekedeteit, melyek addig csupán az élet leghétköznapibb ügyeire irányultak, majd példaképpen elbeszélt egy történetet: ő maga, mint szemtanú erősítette meg hitelességét.
The dispute between England and the United States of America, though not strictly a family quarrel, had many of the features of a civil war.Anglia és az Amerikai Egyesült Államok viszálya, ha nem is volt éppen a szó szoros értelmében vett családi civakodás, mégis magán viselte a polgárháború sok ismertetőjegyét.
The people of the latter were never properly and constitutionally subject to the people of the former, but the inhabitants of both countries owed allegiance to a common king.Az utóbbi ország népe sohasem volt formailag és alkotmányosan az előbbi ország népének alávetve, de mindkét ország lakossága ugyanannak a királynak tartozott engedelmességgel.
The Americans, as a nation, disavowed this allegiance, and the English choosing to support their sovereign in the attempt to regain his power, most of the feelings of an internal struggle were involved in the conflict.Az amerikaiak mint nemzet, megtagadták ezt az engedelmességet, s miután az angolok a hatalmának visszaállítására törekvő uralkodójuk mellé állottak, a küzdelem sok szempontból olyan érzelmeket támasztott, mint általában a belső viszályok.
A large proportion of the emigrants from Europe, then established in the colonies, took part with the crown; and there were many districts in which their influence, united to that of the Americans who refused to lay aside their allegiance, gave a decided preponderance to the royal cause.A gyarmatokon megtelepedett európai kivándorlók nagy része a korona mellett foglalt állást, velük tartottak az engedelmesség megtagadásától vonakodó amerikaiak, s ez sok körzetben határozott többséget biztosított a király ügyének.
America was then too young, and too much in need of every heart and hand, to regard these partial divisions, small as they were in actual amount, with indifference.Amerika még túlságosan fiatal volt akkor, s túlságosan is szüksége volt minden szívre és kézre, semhogy közömbösen szemlélhette volna a széthúzást, még ha jelentősége nem növekedett is nagyra.
The evil was greatly increased by the activity of the English in profiting by these internal dissensions; and it became doubly serious when it was found that attempts were made to raise various corps of provincial troops, who were to be banded with those from Europe, to reduce the young republic to subjection.A bajt csak fokozta, hogy az angolok kihasználták a belső ellentéteket, s a veszély kétszeresen súlyossá vált, amikor kiderült, hogy helybeli csapatok felállításával akarják megerősíteni az Európából hozott katonaságot, a fiatal köztársaság leverése érdekében.
Congress named an especial and a secret committee, therefore, for the express purpose of defeating this object.A Kongresszus tehát kinevezett egy különleges és titkos bizottságot, azzal a határozott céllal, hogy e tervet meghiúsítsa.
Of this committee Mr.--, the narrator of the anecdote, was chairman.A bizottság elnöke házigazdám, X úr lett.
In the discharge of the novel duties which now devolved on him, Mr.-- had occasion to employ an agent whose services differed but little from those of a common spy.Új feladatainak teljesítése közben X úr szolgálatába fogadott egy ügynököt, aki tulajdonképpen ugyanazt a munkát végezte, mint bármelyik közönséges kém.
This man, as will easily be understood, belonged to a condition in life which rendered him the least reluctant to appear in so equivocal a character.Ez az ember természetesen olyan társadalmi körbe tartozott, hogy vonakodás nélkül vállalhatta kétes szerepét.
He was poor, ignorant, so far as the usual instruction was concerned; but cool, shrewd, and fearless by nature.Szegény volt s tudatlan is, ha a szokásos képzettséget tekintjük, de ugyanakkor természetétől fogva hidegvérű, ravasz és bátor.
It was his office to learn in what part of the country the agents of the crown were making their efforts to embody men, to repair to the place, enlist, appear zealous in the cause he affected to serve, and otherwise to get possession of as many of the secrets of the enemy as possible.Feladatául a következőket tűzték ki: tudja meg, hogy az ország melyik részében igyekeznek híveket toborozni a korona ügynökei, siessen a helyszínre, álljon közéjük, szolgálja ügyüket színlelt buzgalommal; egyebekben pedig igyekezzék megtudni az ellenségnek minél több titkát.
The last he of course communicated to his employers, who took all the means in their power to counteract the plans of the English, and frequently with success.Ezeket természetesen közölte megbízóival, akik azután mindent elkövettek, hogy az angolok terveit meghiúsítsák, méghozzá sok esetben jelentős sikerrel.
It will readily be conceived that a service like this was attended with great personal hazard.Könnyen belátható, hogy az ilyen szolgálat roppant kockázatokkal járt.
In addition to the danger of discovery, there was the daily risk of falling into the hands of the Americans themselves, who invariably visited sins of this nature more severely on the natives of the country than on the Europeans who fell into their hands.A megbízottnak nemcsak attól kellett tartania, hogy leleplezik, de attól is, hogy éppen az amerikaiak fogják el, márpedig ezek sokkal szigorúbban torolták meg az ilyen bűnöket az ország bennszülött lakosain, mint a kezükbe kerülő európaiakon.
In fact, the agent of Mr. -- was several times arrested by the local authorities; and, in one instance, he was actually condemned by his exasperated countrymen to the gallows.Csakugyan, X úr ügynökét többször is letartóztatták a helybeli hatóságok, s felbőszült honfitársai egy ízben akasztófára is ítélték.
Speedy and private orders to the jailer alone saved him from an ignominious death.Csupán a börtönőréhez intézett gyors és bizalmas utasítások mentették meg a szégyenletes haláltól.
He was permitted to escape; and this seeming and indeed actual peril was of great aid in supporting his assumed character among the English.Hagyták megszökni, s ez a látszólagos, sőt valóságos veszély később hozzájárult ahhoz, hogy még hihetőbben játszhassa szerepét az angolok között.
By the Americans, in his little sphere, he was denounced as a bold and inveterate Tory.A szűkebb környezetében élő amerikaiak elszánt és megrögzött királypártinak tartották.
In this manner he continued to serve his country in secret during the early years of the struggle, hourly environed by danger, and the constant subject of unmerited opprobrium.Ily módon titokban szolgálta tovább hazáját a küzdelem első éveiben, óránként szembenézve a veszéllyel, s tűrve a megvetést, amely annyira méltatlanul érte.
In the year --, Mr. -- was named to a high and honorable employment at a European court.Az X esztendőben X urat igen magas és kitüntető megbízatással az egyik európai udvar mellé rendelték.
Before vacating his seat in Congress, he reported to that body an outline of the circumstances related, necessarily suppressing the name of his agent, and demanding an appropriation in behalf of a man who had been of so much use, at so great risk.Mielőtt átadta volna kongresszusi helyét, röviden beszámolt e testületnek az imént vázolt eseményekről, szükségképpen elhallgatva ügynökének a nevét, s kérve, hogy részesítsék anyagi jutalomban azt az embert, aki oly hasznos szolgálatokat teljesített, oly nagy veszélyek közepette.
A suitable sum was voted; and its delivery was confided to the chairman of the secret committee.A Kongresszus meg is szavazta a kellő összeget, s a titkos bizottság elnökét bízta meg az átadásával.
Mr. -- took the necessary means to summon his agent to a personal interview.X úr megfelelő úton személyes találkozóra hívta ügynökét.
They met in a wood at midnight.Egy erdőben találkoztak, éjfélkor.
Here Mr. -- complimented his companion on his fidelity and adroitness; explained the necessity of their communications being closed; and finally tendered the money.Itt azután X úr köszönetet mondott társának a hűségéért és ügyességéért, megmagyarázta, miért kell kapcsolataiknak megszakadniok, s végül át akarta nyújtani a pénzt.
The other drew back, and declined receiving it.Az illető azonban visszahúzódott, és elhárította a jutalmat.
"The country has need of all its means," he said; "as for myself, I can work, or gain a livelihood in various ways.""A hazának szüksége van minden erejére - mondotta -, én pedig dolgozhatom, és sokféleképpen biztosíthatom a megélhetésemet."
Persuasion was useless, for patriotism was uppermost in the heart of this remarkable individual; and Mr. -- departed, bearing with him the gold he had brought, and a deep respect for the man who had so long hazarded his life, unrequited, for the cause they served in common.Haszontalan volt minden rábeszélés, oly erősen lobogott a hazafiság e nem mindennapi ember szívében; végül is X úr elbúcsúzott tőle, visszavive az aranyat, amelyet magával hozott, s mélységes tiszteletet érezve a megbízottja iránt, aki minden jutalom nélkül tette kockára életét a közös ügy szolgálatában.
The writer is under an impression that, at a later day, the agent of Mr. -- consented to receive a remuneration for what he had done; but it was not until his country was entirely in a condition to bestow it.E kötet írója több adatból arra következtet, hogy X úr ügynöke később mégis elfogadott némi kárpótlást a szolgálataiért; de csakis akkor, amidőn hazája már könnyűszerrel bocsáthatta rendelkezésére azt a bizonyos összeget.
It is scarcely necessary to add, that an anecdote like this, simply but forcibly told by one of its principal actors, made a deep impression on all who heard it.Talán fölösleges is hozzátennem, hogy ez a történet, amelyet egyszerű szavakkal, de igen megkapóan mondott el egyik főszereplője, mélységes hatást tett mindenkire, aki hallotta.
Many years later, circumstances, which it is unnecessary to relate, and of an entirely adventitious nature, induced the writer to publish a novel, which proved to be, what he little foresaw at the time, the first of a tolerably long series.Hosszú évekkel később bizonyos körülmények - teljesen véletlenszerű körülmények, amelyekről szükségtelen volna itt beszámolnom - arra késztették a szerzőt, hogy közzétegyen egy regényt, s bár akkor maga sem sejtette, elindítsa vele a könyvek meglehetősen hosszú sorozatát.
The same adventitious causes which gave birth to the book determined its scene and its general character.Ugyanazok a véletlenszerű okok, melyek a könyvet létrehozták, cselekményének helyszínét és egész jellegét is meghatározták.
The former was laid in a foreign country; and the latter embraced a crude effort to describe foreign manners.A cselekmény egy idegen országban játszódott, s a szerző arra törekedett, tehetségéhez mérten, hogy idegen szokásokat ábrázoljon.
When this tale was published, it became matter of reproach among the author's friends, that he, an American in heart as in birth, should give to the world a work which aided perhaps, in some slight degree, to feed the imaginations of the young and unpracticed among his own countrymen, by pictures drawn from a state of society so different from that to which he belonged.Midőn ez az elbeszélés megjelent, a szerzőt igen sok szemrehányás érte jó barátai részéről: amerikai szívű és születésű ember létére egy idegen s a környezetétől élesen elütő társadalom életéből vett rajzokkal kötötte le, ha ugyan lekötötte, fiatal és tapasztalatlan honfitársai képzeletét.
The writer, while he knew how much of what he had done was purely accidental, felt the reproach to be one that, in a measure, was just.A szerző tudta ugyan, mennyire véletlenszerű volt a munka nagy része, mégis úgy érezte, hogy a szemrehányás bizonyos mértékig jogos.
As the only atonement in his power, he determined to inflict a second book, whose subject should admit of no cavil, not only on the world, but on himself.Hibáját csak egyféleképpen tudta jóvátenni: elhatározta, hogy megkockáztat egy másik könyvet, amelynek tárgyát sem a világ, sem pedig önmaga részéről nem érheti gáncs.
He chose patriotism for his theme; and to those who read this introduction and the book itself, it is scarcely necessary to add, that he took the hero of the anecdote just related as the best illustration of his subject.Témájául a hazafiságot választotta, s azokat, akik e bevezetőt, utána pedig magát a könyvet olvassák, nyilván nem kell figyelmeztetnie arra, hogy a tárgy megvilágítására legalkalmasabb főszereplőnek éppen a fentebb elbeszélt történet hősét tartotta.
Since the original publication of The Spy, there have appeared several accounts of different persons who are supposed to have been in the author's mind while writing the book.A kém első kiadása óta különféle találgatások jelentek meg arról, vajon kire gondolhatott a szerző, midőn e könyvet írta.
As Mr. -- did not mention the name of his agent, the writer never knew any more of his identity with this or that individual, than has been here explained.Mivel X úr nem említette ügynökének a nevét, a szerző nem is tudhatott többet főszereplője kilétéről, bármilyen személlyel való azonosságról, mint amennyit e sorokban elmondott.
Both Washington and Sir Henry Clinton had an unusual number of secret emissaries; in a war that partook so much of a domestic character, and in which the contending parties were people of the same blood and language, it could scarcely be otherwise.Mind Washington, mind pedig Sir Henry Clinton szokatlanul sok titkos megbízottat vett igénybe; egy olyan háborúban, amely ennyire belső jellegű volt, s amelyben azonos vérű és nyelvű ellenfelek állottak szemben egymással, ez nem is igen lehetett másként.
The style of the book has been revised by the author in this edition.A mostani új kiadás előtt a szerző átjavította könyve stílusát.
In this respect, he has endeavored to make it more worthy of the favor with which it has been received; though he is compelled to admit there are faults so interwoven with the structure of the tale that, as in the case of a decayed edifice, it would cost perhaps less to reconstruct than to repair.Arra törekedett, hogy munkája méltóbb legyen a kedvező fogadtatásra, melyben részesült; bár kénytelen bevallani, hogy egyes hibák szervesen összefüggnek az elbeszélés szerkezetével, így tehát, akárcsak a roskadozó épületek esetében, az újjáépítés talán olcsóbb lenne, mint a tatarozás.
Five-and-twenty years have been as ages with most things connected with America.Az elmúlt huszonöt esztendő roppant nagy korszakot jelentett minden amerikai vonatkozású dologban.
Among other advantages, that of her literature has not been the least.Sok egyéb vívmány között az irodalom haladása nem áll az utolsó helyen.
So little was expected from the publication of an original work of this description, at the time it was written, that the first volume of The Spy was actually printed several months, before the author felt a sufficient inducement to write a line of the second.A kém megírása idején oly keveset vártak egy ilyen jellegű eredeti mű kiadásától, hogy az első kötet már hónapok óta elhagyta a nyomdát, s kellő biztatás hiányában a szerző még egyetlen sort sem írt le a másodikból.
The efforts expended on a hopeless task are rarely worthy of him who makes them, however low it may be necessary to rate the standard of his general merit.A reménytelen feladatokra fordított erőfeszítés ritkán bizonyul méltónak a vállalkozóhoz, bármilyen alacsonyra kell is állítanunk a mércét, amidőn érdemeit tekintjük.
One other anecdote connected with the history of this book may give the reader some idea of the hopes of an American author, in the first quarter of the present century.E könyv történetével kapcsolatban hadd mondjak el még egy anekdotát, amely némi fogalmat adhat az olvasónak arról, milyen reményei lehettek egy amerikai szerzőnek a jelen század első negyedében.
As the second volume was slowly printing, from manuscript that was barely dry when it went into the compositor's hands, the publisher intimated that the work might grow to a length that would consume the profits.A második kötet hosszú ideig tartó nyomtatása idején, midőn a kézirat még a tintától nedvesen került a szedő kezébe, a kiadó egyszerre csak megijedt, hogy a mű netalán túlságosan hosszúra sikerül, és felemészti a hasznot.
To set his mind at rest, the last chapter was actually written, printed, and paged, several weeks before the chapters which precede it were even thought of.Megnyugtatására a szerzőnek el kellett készítenie az utolsó fejezetet, s ezt oldalszámokkal ellátva ki is nyomtatták, jó néhány héttel azelőtt, hogy a megelőző fejezeteket a szerző egyáltalán kigondolhatta volna.
This circumstance, while it cannot excuse, may serve to explain the manner in which the actors are hurried off the scene.Ez a körülmény ugyan nem lehet mentség, de talán megmagyarázza, miért kell a szereplőknek oly sietve lelépniük a színről.
A great change has come over the country since this book was originally written.E könyv megírása óta roppant változáson ment keresztül az ország.
The nation is passing from the gristle into the bone, and the common mind is beginning to keep even pace with the growth of the body politic.A nemzet csontjai megkeményedtek, s ma már a közösség szelleme is lépést tart a politikai test fejlődésével.
The march from Vera Cruz to Mexico was made under the orders of that gallant soldier who, a quarter of a century before, was mentioned with honor, in the last chapter of this very book.Csapataink Vera Grúzból Mexicóba vonultak, és parancsnokuk éppen az a bátor katona volt, akinek a nevét negyedszázaddal ezelőtt nagy tisztelettel említettem meg e könyv utolsó fejezetében.
Glorious as was that march, and brilliant as were its results in a military point of view, a stride was then made by the nation, in a moral sense, that has hastened it by an age, in its progress toward real independence and high political influence.A bevonulás dicsősége és katonai eredményei mellett a nemzet erkölcsileg is nagy lépést tett előre, s egy egész korszakkal jutott közelebb a valódi függetlenséghez és a nagyarányú politikai befolyáshoz.
The guns that filled the valley of the Aztecs with their thunder, have been heard in echoes on the other side of the Atlantic, producing equally hope or apprehension.Azok az ágyúk, amelyek dörgésükkel betöltötték az aztékok völgyét, visszhangot vertek az Atlanti-óceán túlsó partján is, reményt vagy aggodalmat keltve.
There is now no enemy to fear, but the one that resides within.Most már nem kell félnünk semmilyen ellenségtől, csak attól, amely az országon belül tartózkodik.
By accustoming ourselves to regard even the people as erring beings, and by using the restraints that wisdom has adduced from experience, there is much reason to hope that the same Providence which has so well aided us in our infancy, may continue to smile on our manhood.Ha tudomásul vesszük, hogy a nép is gyarló emberek összessége, s ha alkalmazzuk azokat a megszorításokat, amelyeket a tapasztalatból szűrt le a bölcsesség, akkor bizton remélhetjük, hogy ugyanaz a Gondviselés, amely gyermekkorunkban oly eredményesen segített bennünket, férfikorunkban is felénk fordítja majd mosolygó arcát.
COOPERSTOWN, March 29, 1849.Cooperstown, 1849. március 29.
CHAPTER IElső fejezet
And though amidst the calm of thought entire, Some high and haughty features might betray A soul impetuous once - 'twas earthly fire That fled composure's intellectual ray, As Etna's fires grow dim before the rising day. - Gertrude of Wyoming.S ha olykor feltámad a régi tűz, a bölcs nyugalmat át nem üti már: csak földi láng, amelyet tovaűz a szellem higgadt izzása, akár az Etna fényeit az első napsugár. Thomas Campbell: Gertrude of Wyoming
It was near the close of the year 1780 that a solitary traveler was seen pursuing his way through one of the numerous little valleys of Westchester.Az 1780. esztendő vége felé történt, hogy egy magányos utas bukkant fel West-Chester megye számos kis völgyeinek egyikében.
The easterly wind, with its chilling dampness and increasing violence, gave unerring notice of the approach of a storm, which, as usual, might be expected to continue for several days; and the experienced eye of the traveler was turned in vain, through the darkness of the evening, in quest of some convenient shelter, in which, for the term of his confinement by the rain that already began to mix with the atmosphere in a thick mist, he might obtain such accommodations as his purposes required.A nyirkos, hűvös és mind hevesebb keleti szél csalhatatlanul jelezte, hogy vihar közeledik, amely szokás szerint több napon át is tombolhat; s az utas tapasztalt szeme hiába keresett az esti homályban valami menedéket, ahol megfelelő ellátást kaphatnak míg az eső, amely sűrű köd formájában máris elvegyült a levegővel, tovább nem engedi.
Nothing whatever offered but the small and inconvenient tenements of the lower order of the inhabitants, with whom, in that immediate neighborhood, he did not think it either safe or politic to trust himself.Csupán az alacsonyabb sorú lakosok kicsiny és kényelmetlen viskóit látta, s úgy vélte, nem lenne biztonságos vagy ésszerű, ha éppen ezen a vidéken ilyesféle szálláson húzná meg magát.
The county of Westchester, after the British had obtained possession of the island of New York, became common ground, in which both parties continued to act for the remainder of the war of the Revolution.Miután az angolok elfoglalták New York szigetét, West-Chester megye közös területté vált, amelyen mindkét fél folytatta tevékenységét egészen a forradalmi háború végéig.
A large proportion of its inhabitants, either restrained by their attachments, or influenced by their fears, affected a neutrality they did not feel.Lakosainak nagy része semlegességet színlelt, részben azért, mert nem nyilváníthatta ki vonzalmait, részben félelemből.
The lower towns were, of course, more particularly under the dominion of the crown, while the upper, finding a security from the vicinity of the continental troops, were bold in asserting their revolutionary opinions, and their right to govern themselves.A déli városok természetesen sokkal inkább érezték a korona uralmát, míg az északiak, melyeknek biztonságot nyújtott az amerikai csapatok közelsége, bátran hirdették forradalmi nézeteiket és önrendelkezési jogukat.
Great numbers, however, wore masks, which even to this day have not been thrown aside; and many an individual has gone down to the tomb, stigmatized as a foe to the rights of his countrymen, while, in secret, he has been the useful agent of the leaders of the Revolution; and, on the other hand, could the hidden repositories of divers flaming patriots have been opened to the light of day, royal protections would have been discovered concealed under piles of British gold.Mindazonáltal igen sokan viseltek álarcot, melyet a mai napig sem vetettek le; nem egy férfiút honfitársainak megvetése kísért a sírba mint ellenséget, holott az illető titokban a forradalom vezetőinek hasznos ügynöke volt; s másrészt, ha bepillantást nyerhetnénk egyes lángoló hazafiak rejtekeibe, sok helyütt királyi menleveleket találnánk angol aranypénzek halmazának takarója alatt.
At the sound of the tread of the noble horse ridden by the traveler, the mistress of the farmhouse he was passing at the time might be seen cautiously opening the door of the building to examine the stranger; and perhaps, with an averted face communicating the result of her observations to her husband, who, in the rear of the building, was prepared to seek, if necessary, his ordinary place of concealment in the adjacent woods.Mikor az utas nemes paripájának dobogása felhangzott egy-egy tanyai épület mellett, a ház asszonya óvatosan kinyitotta az ajtót, hogy szemügyre vegye az idegent, majd hátrafordulva közölte megfigyeléseinek eredményét a férjével, aki az épület hátsó részében várakozott, hogy szükség esetén azonnal elinduljon megszokott búvóhelyére, a közeli erdőbe.
The valley was situated about midway in the length of the county, and was sufficiently near to both armies to make the restitution of stolen goods no uncommon occurrence in that vicinity.A völgy körülbelül a megye hosszának közepén terült el, vagyis eléggé közel mindkét hadsereghez, hogy a lopott javak visszaszerzése ne legyen ritka jelenség azon a vidéken.
It is true, the same articles were not always regained; but a summary substitute was generally resorted to, in the absence of legal justice, which restored to the loser the amount of his loss, and frequently with no inconsiderable addition for the temporary use of his property.Igaz, nem mindig ugyanazok a javak kerültek vissza; de a törvényes igazságszolgáltatás hiányában a felek afféle sommás eljárást alkalmaztak: a károsult visszakapott annyit, amennyit veszített, sőt gyakran még tetemes ráadást is, javainak ideiglenes használata fejében.
In short, the law was momentarily extinct in that particular district, and justice was administered subject to the bias of personal interests and the passions of the strongest.Egyszóval, a törvény pillanatnyilag nem létezett azon a területen, s az igazságszolgáltatás mindig az erősebb fél érdekeihez és szenvedélyeihez alkalmazkodott.
The passage of a stranger, with an appearance of somewhat doubtful character, and mounted on an animal which, although unfurnished with any of the ordinary trappings of war, partook largely of the bold and upright carriage that distinguished his rider, gave rise to many surmises among the gazing inmates of the different habitations; and in some instances, where conscience was more than ordinarily awake, to no little alarm.A többé-kevésbé gyanús külsejű idegen megjelenése tehát méltán keltett feltűnést; igaz, lovának felszerelése nem vallott katonára, de a tartása éppoly merész és büszke volt, mint a lovasé; mindez különböző feltevésekre adott alkalmat a házakból kikandikáló lakosok körében; ott pedig, ahol a lelkiismeretek a szokottnál is nyugtalanabbak voltak, nem kis aggodalom támadt.
Tired with the exercise of a day of unusual fatigue, and anxious to obtain a speedy shelter from the increasing violence of the storm, that now began to change its character to large drops of driving rain, the traveler determined, as a matter of necessity, to make an application for admission to the next dwelling that offered.Mivel egy egész napi, szokatlanul fárasztó út állott mögötte, s mivel szeretett volna minél hamarabb biztos helyre kerülni a fokozódó vihar elől, amely időközben átalakult, s most már kövér esőcseppeket hajszolt, az idegen elhatározta, hogy alkalmazkodik a szükséghez, s a legközelebbi épületnél mégis bebocsátást kér.
An opportunity was not long wanting; and, riding through a pair of neglected bars, he knocked loudly at the outer door of a building of a very humble exterior, without quitting his saddle.Nem kellett sokáig várnia; s miután két rozoga korlát között odalovagolt, hangosan bezörgetett egy igen szegényes külsejű épület ajtaján, anélkül hogy leszállt volna nyergéből.
A female of middle age, with an outward bearing but little more prepossessing than that of her dwelling, appeared to answer the summons.A zörgetésre egy középkorú asszony jelentkezett; külseje nem volt sokkal megnyerőbb, mint az épületé.
The startled woman half closed her door again in affright, as she saw, by the glare of a large wood fire, a mounted man so unexpectedly near its threshold; and an expression of terror mingled with her natural curiosity, as she required his pleasure.Ijedtében csaknem visszacsukta az ajtót, mikor az odabent lobogó hasábfák tűzfényénél egy lovast pillantott meg, oly váratlanul, a küszöbe mellett; s arcán a rémület elvegyült vele született kíváncsiságával, amint megkérdezte az idegentől, hogy mit óhajt.
Although the door was too nearly closed to admit of a minute scrutiny of the accommodations within, enough had been seen to cause the horseman to endeavor, once more, to penetrate the gloom, with longing eyes, in search of a more promising roof, before, with an ill-concealed reluctance, he stated his necessities and wishes.Bár az ajtó nem nyílt ki annyira, hogy a lovas alaposabban szemügyre vehette volna a benti körülményeket, mégis eleget látott; így hát sóvár szemmel még egyszer körülnézett a homályba borult tájon, valami biztatóbb hajlékot keresve, mielőtt rosszul leplezett viszolygással előadta volna kívánságát.
His request was listened to with evident unwillingness, and, while yet unfinished, it was eagerly interrupted by the reply:Az asszony szemlátomást kelletlenül hallgatta, s az idegen még a végére sem ért, amikor éles hangon közbevágott:
"I can't say I like to give lodgings to a stranger in these ticklish times," said the female, in a pert, sharp key.- Mi tagadás, nem szívesen adok szállást egy idegennek, ilyen zavaros időkben...
"I'm nothing but a forlorn lone body; or, what's the same thing, there's nobody but the old gentleman at home; but a half mile farther up the road is a house where you can get entertainment, and that for nothing.Magányos, szegény asszony vagyok; illetve, ami ugyanaz, nincs itthon senki más, csak az öregúr; de egy fél mérfölddel feljebb az úton olyan hajlékot tetszik találni, ami pénzbe se kerül.
I am sure 'twill be much convenienter to them, and more agreeable to me - because, as I said before, Harvey is away; I wish he'd take advice, and leave off wandering; he's well to do in the world by this time; and he ought to leave off his uncertain courses, and settle himself, handsomely, in life, like other men of his years and property.Azoknak is sokkal kellemesebb lesz, meg nekem is... mert amint mondottam, Harvey nincsen idehaza; bárcsak hallgatna már egyszer a jó szóra, és felhagyna az örökös csavargással; most már elég szépen megszedte magát; itt az ideje, hogy leszokjon azokról a kétes kirándulásokról és tisztességesen letelepedjen, ahogy az ő korában és az ő vagyonával illik.
But Harvey Birch will have his own way, and die vagabond after all!"De Harvey Birch fejével nem lehet beszélni; hiába, csavargó marad holta napjáig!
The horseman did not wait to hear more than the advice to pursue his course up the road; but he had slowly turned his horse towards the bars, and was gathering the folds of an ample cloak around his manly form, preparatory to facing the storm again, when something in the speech of the female suddenly arrested the movement.Miután azt a tanácsot kapta, hogy menjen tovább az úton, az utas nem volt többre kíváncsi; de amint lassan visszafordította lovát a korlát felé, és délceg alakja körül szorosabbra vonta bőredőjű köpenyét, mielőtt ismét szembeszállna a viharral, az asszony szavára hirtelen felfigyelt és megállt.
"Is this, then, the dwelling of Harvey Birch?" he inquired, in an involuntary manner, apparently checking himself, as he was about to utter more.- Ez hát Harvey Birch otthona? - kérdezte, mintegy önkéntelenül, s láthatólag elharapva a szavát, nehogy többet mondjon.
"Why, one can hardly say it is his dwelling," replied the other, drawing a hurried breath, like one eager to answer; "he is never in it, or so seldom, that I hardly remember his face, when he does think it worth his while to show it to his poor old father and me.- No, azt nemigen mondhatnám, hogy az otthona - felelte az asszony, nagy lélegzetet véve, mint aki kapva kap a szón. - Soha sincs itthon, vagy legalábbis oly ritkán, hogy alig ismerem meg az arcát, amikor néhanapján mégis méltóztatik megmutatni a szegény öreg apjának, meg nekem.
But it matters little to me, I'm sure, if he ever comes back again, or not; - turn in the first gate on your left; - no, I care but little, for my part, whether Harvey ever shows his face again or not - not I" - and she closed the door abruptly on the horseman, who gladly extended his ride a half mile farther, to obtain lodgings which promised both more comfort and greater security.De én egy csöppet sem törődöm vele, akár visszajön, akár nem... bal kéz felől, az első kapun, ott tessék befordulni... nem, engem aztán igazán nem érdekel, hogy Harvey még egyszer idetolja-e a képét vagy sem... mit bánom én... - s ezzel hirtelen becsapta az ajtót a lovas előtt, aki boldogan vállalta a további félmérföldes utat, abban a reményben, hogy kényelmesebb és biztonságosabb hajlékot talál.
Sufficient light yet remained to enable the traveler to distinguish the improvements which had been made in the cultivation, and in the general appearance of the grounds around the building to which he was now approaching.Még nem volt egészen sötét, s az utas megfigyelhette, milyen jól művelt és általában gondozott környezete van a háznak, ahová igyekezett.
The house was of stone, long, low, and with a small wing at each extremity.Maga a ház kőből épült, hosszú volt és alacsony, s mindkét végén egy-egy kis épületszárny csatlakozott hozzá.
A piazza, extending along the front, with neatly turned pillars of wood, together with the good order and preservation of the fences and outbuildings, gave the place an air altogether superior to the common farmhouses of the country.A homlokzat teljes hosszában végignyúló tornác, csinosan faragott faoszlopaival, valamint a rendezett, jól karbantartott kerítések és melléképületek mindenképp fölötte álltak az arrafelé megszokott, közönséges tanyai házaknak.
After leading his horse behind an angle of the wall, where it was in some degree protected from the wind and rain, the traveler threw his valise over his arm, and knocked loudly at the entrance of the building for admission.Miután lovát a fal egyik kiszögellése mögé vezette, ahol némi oltalmat talált a széltől és az esőtől, az utas karjára vetette táskáját, és hangosan kopogtatott az épület kapuján.
An aged black soon appeared; and without seeming to think it necessary, under the circumstances, to consult his superiors, - first taking one prying look at the applicant, by the light of the candle in his hand, - he acceded to the request for accommodations.Csakhamar jelentkezett egy öreg néger szolga, s mivel az adott körülmények között nem tartotta szükségesnek, hogy utasítást kérjen gazdáitól, készséggel bebocsátotta a szállást kérő idegent - miután egy alapos pillantással végigmérte a kezében tartott gyertya fényénél.
The traveler was shown into an extremely neat parlor, where a fire had been lighted to cheer the dullness of an easterly storm and an October evening.Az utas egy rendkívül csinos szalonba került, ahol tüzet gyújtottak, hogy enyhítsék a keleti vihar és az októberi est komorságát.
After giving the valise into the keeping of his civil attendant, and politely repeating his request to the old gentleman, who arose to receive him, and paying his compliments to the three ladies who were seated at work with their needles, the stranger commenced laying aside some of the outer garments which he had worn in his ride.Itt azután átadta táskáját az előzékeny szolgának, udvariasan megismételte kérését egy öregúr előtt, aki felkelt a fogadására, meghajolt a szobában hímezgető három hölgy felé, majd hozzálátott, hogy levesse úti öltözékének külső darabjait.
On taking an extra handkerchief from his neck, and removing a cloak of blue cloth, with a surtout of the same material, he exhibited to the scrutiny of the observant family party, a tall and extremely graceful person, of apparently fifty years of age.Miután nyakáról lekerült a külső kendő, válláról pedig a kék szövetköpeny, s a hasonló anyagú kabát, egy magas, rendkívül finom megjelenésű, mintegy ötvenéves férfi állt a házbeliek kutató pillantása előtt.
His countenance evinced a settled composure and dignity; his nose was straight, and approaching to Grecian; his eye, of a gray color, was quiet, thoughtful, and rather melancholy; the mouth and lower part of his face being expressive of decision and much character.Arca higgadt komolyságról és méltóságról tanúskodott: orra egyenes volt, szinte görögös; szürke szeme nyugodt, tűnődő s inkább bánatos; szája és arcának alsó része határozottságot és nagy jellemerőt árult el.
His dress, being suited to the road, was simple and plain, but such as was worn by the higher class of his countrymen; he wore his own hair, dressed in a manner that gave a military air to his appearance, and which was rather heightened by his erect and conspicuously graceful carriage.Öltözéke, utashoz illően, egyszerű volt és keresetlen, mégis olyan, amilyet előkelőbb állású honfitársai viseltek; parókája nem volt, s hajviselete, amely némi katonás jelleget adott külsejének, még inkább megmagasította egyenes és feltűnően finom alakját.
His whole appearance was so impressive and so decidedly that of a gentleman, that as he finished laying aside the garments, the ladies arose from their seats, and, together with the master of the house, they received anew, and returned the complimentary greetings which were again offered.Egész megjelenése oly erős benyomást keltett, s oly határozottan úri emberre vallott, hogy amint levetette kabátját, a hölgyek is felkeltek, s a ház urával együtt viszonozták a jövevény megismételt üdvözlő szavait.
The host was by several years the senior of the traveler, and by his manner, dress, and everything around him, showed he had seen much of life and the best society.A házigazda jó néhány évvel idősebbnek látszott az utasnál, s modora, öltözéke és egész viselkedése elárulta, hogy sokat látott a világból, és a legjobb társaságból.
The ladies were, a maiden of forty, and two much younger, who did not seem, indeed, to have reached half those years.A hölgyek közül az egyik negyvenéves lehetett, a másik kettő sokkal fiatalabb, talán még feleannyi sem.
The bloom of the elder of these ladies had vanished, but her eyes and fine hair gave an extremely agreeable expression to her countenance; and there was a softness and an affability in her deportment, that added a charm many more juvenile faces do not possess.Az idősebbik hölgy már túl volt az üdeség korán, de szeme és szép haja különösen megnyerő kifejezést adott arcának, gyöngéd és nyájas magatartása pedig bájosabbá tette sok fiatalnál.
The sisters, for such the resemblance between the younger females denoted them to be, were in all the pride of youth, and the roses, so eminently the property of the Westchester fair, glowed on their cheeks, and lighted their deep blue eyes with that luster which gives so much pleasure to the beholder, and which indicates so much internal innocence and peace.A két másik hölgy - nyilván nővérek, amint ezt feltűnő hasonlóságuk az első pillantásra elárulta - virágzó fiatal leány volt, arcukon a west-chesteri szépekre jellemző rózsákkal, s mélykék szemükben azzal a ragyogással, amelynek látása oly nagy gyönyörűséget szerez, s amely tökéletes belső ártatlanságról és békéről tanúskodik.
There was much of that feminine delicacy in the appearance of the three, which distinguishes the sex in this country; and, like the gentleman, their demeanor proved them to be women of the higher order of life.Mindhármójuk megjelenéséből az a nőies finomság sugárzott, amely annyira jellemzi nemüket azon a vidéken; viselkedésük pedig, akárcsak az öregúré, azt bizonyította, hogy a felsőbb körökhöz tartoznak.
After handing a glass of excellent Madeira to his guest, Mr. Wharton, for so was the owner of this retired estate called, resumed his seat by the fire, with another in his own hand.Mr. Wharton - így hívták e távoli birtok tulajdonosát - átnyújtott vendégének egy pohár kitűnő Madeira-bort, majd visszaült a tűz mellé, kezében egy másik pohárral.
For a moment he paused, as if debating with his politeness, but at length threw an inquiring glance on the stranger, as he inquired,-Egy pillanatig hallgatott, mintha keresné a megfelelő udvarias szavakat, végül azonban, egy kérdő pillantást vetve az idegenre, megszólalt:
"To whose health am I to have the honor of drinking?"- Kinek az egészségére van szerencsém üríteni ezt a poharat?
The traveler had also seated himself, and he sat unconsciously gazing on the fire, while Mr. Wharton spoke; turning his eyes slowly on his host with a look of close observation, he replied, while a faint tinge gathered on his features,-Közben az utas is leült, s Mr. Wharton szavai alatt tűnődve bámult a tűzbe; azután szemét lassan, fürkészően a házigazda felé fordítva, így felelt, míg arcszíne egy árnyalattal élénkebbé vált:
"Mr. Harper."- Harper a nevem.
"Mr. Harper," resumed the other, with the formal precision of that day, "I have the honor to drink your health, and to hope you will sustain no injury from the rain to which you have been exposed."- Mr. Harper - folytatta az öregúr, az akkori időkre jellemző kimért udvariassággal -, van szerencsém az ön egészségére üríteni poharamat, s remélem, semmi baja nem lesz az esőtől, amelynek ki volt téve.
Mr. Harper bowed in silence to the compliment, and he soon resumed the meditations from which he had been interrupted, and for which the long ride he had that day made, in the wind, might seem a very natural apology.Mr. Harper néma főhajtással válaszolt, majd ismét elmerült tűnődésébe, amelyből kizökkentették, s amelyre az egész napi fárasztó lovaglás kellő mentségül szolgálhatott.
The young ladies had again taken their seats beside the workstand, while their aunt, Miss Jeanette Peyton, withdrew to superintend the preparations necessary to appease the hunger of their unexpected visitor.A fiatal hölgyek visszaültek hímzőállványuk mellé, míg az idősebbik kisasszony, Miss Jeanetta Peyton, aki a nagynénjük volt, kiment a szobából, hogy ellenőrizze a váratlan vendég éhségének csillapítására történő előkészületeket.
A short silence prevailed, during which Mr. Harper was apparently enjoying the change in his situation, when Mr. Wharton again broke it, by inquiring whether smoke was disagreeable to his companion; to which, receiving an answer in the negative, he immediately resumed the pipe which had been laid aside at the entrance of the traveler.Rövid csend támadt; Mr., Harper láthatólag élvezte a körülményeiben beállt szerencsés fordulatot; végül Mr. Wharton megkérdezte vendégétől, hogy nem zavarja-e dohányfüst, s miután tagadó választ kapott, azonnal a pipája után nyúlt, melyet az utas megérkezésekor félretett.
There was an evident desire on the part of the host to enter into conversation, but either from an apprehension of treading on dangerous ground, or an unwillingness to intrude upon the rather studied taciturnity of his guest, he several times hesitated, before he could venture to make any further remark.A házigazdán látszott, hogy nagyon szeretne beszélgetni; de talán abbeli félelmében, hogy veszélyes területre tévedhet, talán azért, mert nem akarta megsérteni a vendéget, aki mintha szándékos hallgatásba burkolózott volna, többször is meggondolta magát, és nem szólt semmit.
At length, a movement from Mr. Harper, as he raised his eyes to the party in the room, encouraged him to proceed.Végül Mr. Harper felnézett, és körüljártatta pillantását a társaságon: a házigazda úgy érezte, most már megszólalhat.
"I find it very difficult," said Mr. Wharton, cautiously avoiding at first, such subjects as he wished to introduce, "to procure that quality of tobacco for my evenings' amusement to which I have been accustomed."- Roppant nehéz - kezdte Mr. Wharton, óvatosan megkerülve azt a témát, amelyről beszélgetni szeretett volna -, roppant nehéz olyan minőségű dohányt szereznem esti pipázgatásaimhoz, amilyet megszoktam.
"I should think the shops in New York might furnish the best in the country," calmly rejoined the other.- Pedig azt hittem, a New York-i boltokban az ország legkitűnőbb dohányfajtáit is be lehet szerezni - felelte nyugodtan a vendég.
"Why - yes," returned the host in rather a hesitating manner, lifting his eyes to the face of Harper, and lowering them quickly under his steady look, "there must be plenty in town; but the war has made communication with the city, however innocent, too dangerous to be risked for so trifling an article as tobacco."- Hogyne, hogyne... - mondta kissé zavartan a házigazda, felnézve Harper arcára, majd gyorsan lesütötte a szemét az utas merő pillantása elől -, ott csakugyan van elég; de a háború olyan veszélyessé tette a bejárást, bármennyire ártatlan is, hogy efféle semmiségekért, mint például a dohány, nem kockáztatja meg az ember.
The box from which Mr. Wharton had just taken a supply for his pipe was lying open, within a few inches of the elbow of Harper, who took a small quantity from its contents, and applied it to his tongue, in a manner perfectly natural, but one that filled his companion with alarm.A doboz, amelyből Mr. Wharton éppen megtömte a pipáját, nyitva állt az asztalon, néhány arasznyira Harper könyökétől; a vendég felcsippentett egy kis dohányt, és a nyelvéhez érintette, a legtermészetesebb mozdulattal, de a házigazda mégis megrémült tőle.
Without, however, observing that the quality was of the most approved kind, the traveler relieved his host by relapsing again into his meditations.A vendég azonban még csak meg sem jegyezte, hogy a dohány minősége igazán kitűnő, s a házigazda nagy megkönnyebbülésére visszazökkent előbbi tűnődésébe.
Mr. Wharton now felt unwilling to lose the advantage he had gained, and, making an effort of more than usual vigor, he continued,-Mr. Wharton most már nem akarta feladni a szerzett előnyt, és a szokottnál élénkebb esőfeszítést téve, így folytatta:
"I wish from the bottom of my heart, this unnatural struggle was over, that we might again meet our friends and relatives in peace and love."- Szívem mélyéből óhajtom, bárcsak véget érne ez a természetellenes küzdelem, hogy békében és szeretetben ismét találkozhassunk barátainkkal és rokonainkkal.
"It is much to be desired," said Harper, emphatically, again raising his eyes to the countenance of his host.- Ezt valóban őszintén kívánhatja mindenki - felelte Harper nyomatékosan, és megint felnézett a házigazda arcára.
"I hear of no movement of consequence, since the arrival of our new allies," said Mr. Wharton, shaking the ashes from his pipe, and turning his back to the other under the pretense of receiving a coal from his youngest daughter.- Amióta új szövetségeseink megérkeztek, nem hallottam semmilyen jelentősebb hadi eseményről - mondta Mr. Wharton, lerázva pipájáról a hamut, és hátat fordítva a vendégnek, azzal az ürüggyel, hogy parazsat kér fiatalabbik leányától.
"None have yet reached the public, I believe."- Magam sem hallottam, hogy bármit is nyilvánosságra hoztak volna.
"Is it thought any important steps are about to be taken?" continued Mr. Wharton, still occupied with his daughter, yet suspending his employment, in expectation of a reply.- Mi az általános vélemény: készül valami fontosabb megmozdulás? - kérdezte Mr. Wharton, még mindig a leánya felé fordulva, de önkéntelenül is felfüggesztve a pipára gyújtást, ahogy a választ várta.
"Is it intimated any are in agitation?"- Miért, úgy hírlik, hogy készül valami?
"Oh! nothing in particular; but it is natural to expect some new enterprise from so powerful a force as that under Rochambeau."- Ó, semmi különös; de az ember természetesen újabb vállalkozásokra számít egy olyan jelentős haderő részéről, mint amilyen a Rochambeau tengernagyé.
Harper made an assenting inclination with his head, but no other reply, to this remark; while Mr. Wharton, after lighting his pipe, resumed the subject.Harper egyetértőén bólintott, de nem válaszolt semmit; Mr. Wharton pedig, elkészülve a pipájával, visszatért a tárgyra.
"They appear more active in the south; Gates and Cornwallis seem willing to bring the war to an issue there."- Mintha délen nagyobb volna a tevékenység; úgy látszik, Gates és Cornwallis ott el akarja dönteni a háború sorsát.
The brow of Harper contracted, and a deeper shade of melancholy crossed his features; his eye kindled with a transient beam of fire, that spoke a latent source of deep feeling.Harper szemöldöke összerándult, s tűnődő arca sötétebb lett egy árnyalattal; szemében valami múló tűzfény lobbant fel, a mély érzések titkos forrásról árulkodva.
The admiring gaze of the younger of the sisters had barely time to read its expression, before it passed away, leaving in its room the acquired composure which marked the countenance of the stranger, and that impressive dignity which so conspicuously denotes the empire of reason.A fiatalabbik leány, aki csodálattal nézett rá, alig figyelhette meg ezt az arckifejezést, már el is tűnt, átadva helyét az előbbi higgadt önfegyelemnek és lenyűgöző méltóságnak, amely mindig oly szembeszökően tanúsítja az értelem hatalmát.
The elder sister made one or two movements in her chair, before she ventured to say, in a tone which partook in no small measure of triumph,-Az idősebbik nővér megmozdult; némi izgés-mozgás után elég bátornak érezte magát, hogy közbeszóljon, s hangja leplezetlenül diadalmasan csengett:
"General Gates has been less fortunate with the earl, than with General Burgoyne."
"But General Gates is an Englishman, Sarah," cried the younger lady, with quickness; then, coloring to the eyes at her own boldness, she employed herself in tumbling over the contents of her work basket, silently hoping the remark would be unnoticed.- De ne feledd, Sarah, hogy Gates tábornok angol! - kiáltotta hevesen a fiatalabbik hölgy; azután gyorsan a kézimunkakosara fölé hajolt, a körme hegyéig elpirulva, abban a reményben, hogy a többiek nem figyelnek fel a megjegyzésére.
The traveler had turned his face from one sister to the other, as they had spoken in succession, and an almost imperceptible movement of the muscles of his mouth betrayed a new emotion, as he playfully inquired of the younger,-Az utas előbb az egyik nővér, majd a másik felé fordult, amint beszéltek, és szája körül alig észrevehetően megrezzentek az izmok, valami új indulattól, ahogy a fiatalabbiknak tréfás hangon feltette a következő kérdést:
"May I venture to ask what inference you would draw from that fact?"- Szabad kérdeznem, milyen következtetéseket von le a kisasszony ebből a tényből?
Frances blushed yet deeper at this direct appeal to her opinions upon a subject on which she had incautiously spoken in the presence of a stranger; but finding an answer necessary, after some little hesitation, and with a good deal of stammering in her manner, she replied,-Frances, a fiatalabbik lány, még jobban elpirult erre a közvetlen felszólításra; amúgy is bánta már, hogy a fenti kérdésben óvatlanul véleményt nyilvánított egy idegen előtt. Mivel azonban válaszolnia kellett, némi tétovázás után s meglehetősen dadogva így felelt:
"Only - only - sir - my sister and myself sometimes differ in our opinions of the prowess of the British."- Csak... csak arról van szó, uram... hogy a nővéreim meg én nem értünk mindig egyet az angolok bátorságát illetően.
A smile of much meaning played on a face of infantile innocency, as she concluded.- Gyermekien ártatlan arcán sokatmondó mosoly bujkált, amint ezt kimondta.
"On what particular points of their prowess do you differ?" continued Harper, meeting her look of animation with a smile of almost paternal softness.- És pontosabban: miben tér el véleményük az angolok bátorságáról? - érdeklődött tovább Harper, szinte atyai gyöngédséggel mosolyogva vissza a kipirult leányra.
"Sarah thinks the British are never beaten, while I do not put so much faith in their invincibility."- Sarah úgy gondolja, hogy az angolok sohasem szenvednek vereséget, én pedig kevésbé hiszek a győzhetetlenségükben.
The traveler listened to her with that pleased indulgence, with which virtuous age loves to contemplate the ardor of youthful innocence; but making no reply, he turned to the fire, and continued for some time gazing on its embers, in silence.Az utas helyeslő elnézéssel hallgatta e szavakat: így szokott gyönyörködni a tisztes öregkor a fiatal ártatlanság buzgalmában; azután mit sem szólva ismét a tűz felé fordult, és némán bámulta tovább a parazsat.
Mr. Wharton had in vain endeavored to pierce the disguise of his guest's political feelings; but, while there was nothing forbidding in his countenance, there was nothing communicative; on the contrary it was strikingly reserved; and the master of the house arose, in profound ignorance of what, in those days, was the most material point in the character of his guest, to lead the way into another room, and to the supper table.Mr. Whartonnak nem sikerült kipuhatolnia a vendég politikai nézeteit; az utas ugyan csöppet sem volt barátságtalan, de közlékenynek sem lehetett nevezni, sőt feltűnt a tartózkodása; a házigazda éppen arról nem tudott meg semmit, amiről azokban az időkben a legfontosabb lett volna tudomást szereznie; így azután felállt, hogy átvezesse a társaságot a szomszéd szobába, a vacsorához.
Mr. Harper offered his hand to Sarah Wharton, and they entered the room together; while Frances followed, greatly at a loss to know whether she had not wounded the feelings of her father's inmate.Mr. Harper a karját nyújtotta Sarah Whartonnak, s együtt léptek be a szobába; Frances követte őket, egy kissé zavartan, mert attól tartott, netalán megsértette érzéseiben az édesapja vendégét.
The storm began to rage with great violence without; and the dashing rain on the sides of the building awakened that silent sense of enjoyment, which is excited by such sounds in a room of quiet comfort and warmth, when a loud summons at the outer door again called the faithful black to the portal.Odakint iszonyú dühvel kezdett tombolni a vihar; az épület falait csapkodó eső hallatán valami csöndes jó érzés fogta el a bentieket: barátságos, meleg szobában mindig ilyesféle hangulatot kelt ez a muzsika. Egyszerre csak valaki hangosan megzörgette a kaput, s a hűséges négernek ismét a bejárathoz kellett sietnie.
In a minute the servant returned, and informed his master that another traveler, overtaken by the storm, desired to be admitted to the house for a shelter through the night.Egy pillanat múlva már vissza is tért, és közölte gazdájával, hogy egy másik utas, akit szintén utolért a vihar, bebocsátást kér éjszakára.
At the first sounds of the impatient summons of this new applicant, Mr. Wharton had risen from his seat in evident uneasiness; and with eyes glancing with quickness from his guest to the door of the room, he seemed to be expecting something to proceed from this second interruption, connected with the stranger who had occasioned the first.Mr. Wharton már akkor felállt, szemmel láthatólag nyugtalanul, amikor a türelmetlen zörgetést meghallotta; most pedig szaporán pislogott a vendég, majd az ajtó felé, mintha úgy gondolná, hogy a második jövevény megjelenése némi kapcsolatban áll az elsőével.
He scarcely had time to bid the black, with a faint voice, to show this second comer in, before the door was thrown hastily open, and the stranger himself entered the apartment.Alig szólította fel a négert, igen gyönge hangon, hogy vezesse be a második utast, amikor az ajtó hirtelen kinyílt, s az idegen sietve belépett a szobába.
He paused a moment, as the person of Harper met his view, and then, in a more formal manner, repeated the request he had before made through the servant.Amint észrevette Harpert, megállt egy pillanatra, majd egy kissé higgadtabban ismét előadta kérését, amelyet a szolga útján már közölt.
Mr. Wharton and his family disliked the appearance of this new visitor excessively; but the inclemency of the weather, and the uncertainty of the consequences, if he were refused the desired lodgings, compelled the old gentleman to give a reluctant acquiescence.Mr. Wharton és családja rendkívül visszatetszőnek találta az idegen megjelenését; a kegyetlen ítéletidő, valamint az éjjeli szállás megtagadása esetén várható bizonytalan következmények azonban arra indították az öregurat, hogy kelletlenül bár, de igent mondjon.
Some of the dishes were replaced by the orders of Miss Peyton, and the weather-beaten intruder was invited to partake of the remains of the repast, from which the party had just risen.Miss Peyton utasítására néhány edényt kicseréltek az asztalon, s felszólították a viharvert idegent, hogy miután a többiek már befejezték a vacsorát, lásson hozzá a maradékhoz.
Throwing aside a rough greatcoat, he very composedly took the offered chair, and unceremoniously proceeded to allay the cravings of an appetite which appeared by no means delicate.A jövevény levetette durva köpönyegét, nagy nyugalommal elfogadta a felajánlott széket, majd minden ceremónia nélkül nekilátott, hogy enyhítse csöppet sem kényes étvágyát.
But at every mouthful he would turn an unquiet eye on Harper, who studied his appearance with a closeness of investigation that was very embarrassing to its subject.Mégis, minden falat után nyugtalanul Harper felé fordult, aki fölöttébb zavarba hozta fürkésző pillantásaival.
At length, pouring out a glass of wine, the newcomer nodded significantly to his examiner, previously to swallowing the liquor, and said, with something of bitterness in his manner,-Végül a jövevény egy pohár bort töltött magának, s mielőtt kiitta volna, sokatmondóan biccentve az első vendég felé, így szólt hozzá, némi ingerültséggel a hangjában:
"I drink to our better acquaintance, sir; I believe this is the first time we have met, though your attention would seem to say otherwise."- Arra iszom, hogy jobban megismerjük egymást, uram; azt hiszem, most találkozunk először, bár az ön figyelme mintha másról tanúskodnék.
The quality of the wine seemed greatly to his fancy, for, on replacing the glass upon the table, he gave his lips a smack, that resounded through the room; and, taking up the bottle, he held it between himself and the light, for a moment, in silent contemplation of its clear and brilliant color.Úgy látszik, teljesen meg volt elégedve a bor minőségével, mert amikor visszatette poharát az asztalra, akkorát csettintett, hogy az egész szoba visszhangzóit tőle; aztán felvette a palackot, és a fény felé tartotta, néhány pillanatig némán gyönyörködve a folyadék tiszta ragyogásában.
"I think we have never met before, sir," replied Harper with a slight smile on his features, as he observed the move ments of the other; but appearing satisfied with his scrutiny, he turned to Sarah Wharton, who sat next him, and carelessly remarked,-- Azt hiszem, még sohasem találkoztunk, uram - felelte Harper, egy csöppet elmosolyodva, amint a jövevény mozdulatait figyelte; azután, mint aki meg van elégedve a vizsgálódás eredményével, a mellette ülő Sarah Whartonhoz fordult, és közömbös hangon így szólt:
"You doubtless find your present abode solitary, after being accustomed to the gayeties of the city."- Bizonyára nagyon is elhagyatottnak találja mostani lakóhelyét a városi szórakozások után, ugyebár?
"Oh! excessively so," said Sarah hastily.- Ó, nagyon! - felelte Sarah hevesen.
"I do wish, with my father, that this cruel war was at an end, that we might return to our friends once more."- Én is szívből kívánom, akárcsak édesapám, bárcsak véget érne már a háború, hogy visszatérhessünk barátainkhoz.
"And you, Miss Frances, do you long as ardently for peace as your sister?"- És ön, Frances kisasszony, ön is éppoly forrón áhítja a békét, mint a nővére?
"On many accounts I certainly do," returned the other, venturing to steal a timid glance at her interrogator; and, meeting the same benevolent expression of feeling as before, she continued, as her own face lighted into one of its animated and bright smiles of intelligence, "but not at the expense of the rights of my countrymen."- Hogyne, igen sok szempontból - felelte a lány, egy félénk pillantást vetve a kérdezőre, s amikor ugyanazzal a jóindulatú kifejezéssel találkozott, mint az előbb, arcán kigyúlt jellemző, lelkes, okos mosolya, és így fejezte be a mondatot: - De semmiképp sem a honfitársaim jogainak rovására.
"Rights!" repeated her sister, impatiently; "whose rights can be stronger than those of a sovereign: and what duty is clearer, than to obey those who have a natural right to command?"- Jogok! - fakadt ki türelmetlenül a nővére. - Van-e erősebb jog az uralkodó jogainál, s van-e világosabb kötelesség, mint engedelmeskedni azoknak, akik a természettől kaptak jogot a parancsolásra?
"None, certainly," said Frances, laughing with great pleasantry; and, taking the hand of her sister affectionately within both of her own, she added, with a smile directed towards Harper,-- Bizonyára nincs - mondta Frances, és szívből felnevetett, majd nagy szeretettel a két kezébe fogta nővére jobbját, s Harperre mosolyogva így szólt:
"I gave you to understand that my sister and myself differed in our political opinions; but we have an impartial umpire in my father, who loves his own countrymen, and he loves the British, - so he takes sides with neither."- Említettem, hogy nővérem meg én eltérően vélekedünk a politikáról; de van egy pártatlan bíránk, apám személyében, aki szereti a honfitársait és szereti az angolokat is... tehát egyik oldalon sem foglal állást.
"Yes," said Mr. Wharton, in a little alarm, eying first one guest, and then the other; "I have near friends in both armies, and I dread a victory by either, as a source of certain private misfortune."- Igen - mondta Mr. Wharton egy kissé megriadva, s előbb az egyik vendégre sandított, majd a másikra -, mindkét hadseregben vannak barátaim, s én attól tartok, hogy bármelyik fél győzelmétől magántermészetű fájdalmakat szenvednék.
"I take it, you have little reason to apprehend much from the Yankees, in that way," interrupted the guest at the table, coolly helping himself to another glass, from the bottle he had admired.- Azt hiszem, ebben a tekintetben a jenkiktől nemigen kell tartania - szakította félbe az asztalnál ülő vendég, s nyugodtan töltött magának még egy pohárral a borospalackból, melyet az imént elismerően szemügyre vett.
"His majesty may have more experienced troops than the continentals," answered the host fearfully, "but the Americans have met with distinguished success."- Őfelsége csapatai tapasztaltabbak, mint az itteniek - felelte ijedten a házigazda -, de az amerikaiak már számottevő sikereket arattak.
Harper disregarded the observations of both; and, rising, he desired to be shown to his place of rest.Harper sem az előbbi, sem az utóbbi szavakra nem tett megjegyzést; felállt, s kérte, hogy mutassák meg nyugvóhelyét.
A small boy was directed to guide him to his room; and wishing a courteous good-night to the whole party, the traveler withdrew.Egy szolgafiú parancsot kapott, hogy vezesse a szobájába; Harper udvariasan jó éjszakát kívánt az egész társaságnak, s visszavonult.
The knife and fork fell from the hands of the unwelcome intruder, as the door closed on the retiring figure of Harper; he arose slowly from his seat; listening attentively, he approached the door of the room - opened it - seemed to attend to the retreating footsteps of the other - and, amidst the panic and astonishment of his companions, he closed it again.Mihelyst kilépő alakja mögött becsukódott az ajtó, a második, kellemetlen jövevény kezeiből kihullt a kés meg a villa; lassan felemelkedett a székéről; fülelve, óvatosan a szoba ajtajához ment, kinyitotta - egy ideig mintha a másik vendég távolodó lépteire figyelt volna -, végül, a többiek szörnyű riadalmával és elképedésével mit sem törődve, ismét becsukta.
In an instant, the red wig which concealed his black locks, the large patch which hid half his face from observation, the stoop that had made him appear fifty years of age, disappeared.A vörös paróka, amely eltakarta fekete fürtjeit, a jókora flastrom, amely a fele arcát elrejtette a fürkésző pillantások elől, a görnyedt tartás, amely ötvenévesnek mutatta, mindez hirtelen eltűnt.
"My father!-my dear father!" - cried the handsome young man; "and you, my dearest sisters and aunt! - have I at last met you again?"- Apám!... Drága apám! - kiáltotta a jóvágású fiatalember. - S ti is, drága húgaim és nénikém! Hát mégiscsak viszontlátjuk egymást végre?
"Heaven bless you, my Henry, my son!" exclaimed the astonished but delighted parent; while his sisters sank on his shoulders, dissolved in tears.- A jóisten áldjon meg, fiam, Henry! - tört ki a megdöbbent, de boldog kiáltás az apából; a leányok a fiatalember vállára borultak, s eleredt a könnyük.
The faithful old black, who had been reared from infancy in the house of his master, and who, as if in mockery of his degraded state, had been complimented with the name of Caesar, was the only other witness of this unexpected discovery of the son of Mr. Wharton.Mr. Wharton fiának váratlan feltárulkozásánál csak egyetlen tanú volt jelen: a hűséges, öreg néger, aki gyerekkorától fogva gazdája házában nevelkedett, s akit a Caesar névvel tiszteltek meg, mintegy csúfosan utalva alantas helyzetére.
After receiving the extended hand of his young master, and imprinting on it a fervent kiss, Caesar withdrew.A fiatal gazda odanyújtotta neki a kezét, Caesar megfogta, s egy forró csókot nyomott rá, majd kiment.
The boy did not reenter the room; and the black himself, after some time, returned, just as the young British captain was exclaiming,-A szolgafiú nem jött vissza a szobába, s a néger is csak egy kis idő múltán jelent meg újra: a fiatal angol kapitány éppen így kiáltott fel:
"But who is this Mr. Harper? - is he likely to betray me?"- De ki ez a Mr. Harper? Nem kell attól tartani, hogy elárul?
"No, no, no, Massa Harry," cried the negro, shaking his gray head confidently; "I been to see - Massa Harper on he knee - pray to God - no gemman who pray to God tell of good son, come to see old fader - Skinner do that - no Christian!"- Nem, nem, nem, Harry úrfi - kiáltotta a néger, magabiztosan megrázva ősz fejét. - Caesar látta: Harper úr térdelni... imádkozni Istenhez... ha úriember imádkozni Istenhez, sohasem feljelenteni jó fiút, aki eljönni öreg apához... ilyet a skinnerek csinálni... nem pedig keresztények!
This poor opinion of the Skinners was not confined to Mr. Caesar Thompson, as he called himself - but Caesar Wharton, as he was styled by the little world to which he was known.Mr. Caesar Thomson - ő így nevezte magát, bár az a szűk kis világ, amelyben élt, Caesar Whartonnak hívta - nem állott egyedül a skinnerekről alkotott kedvezőtlen véleményével.
The convenience, and perhaps the necessities, of the leaders of the American arms, in the neighborhood of New York, had induced them to employ certain subordinate agents, of extremely irregular habits, in executing their lesser plans of annoying the enemy.New York környékén az amerikai seregek vezetői célszerűnek vagy talán szükségesnek is tartották, hogy az ellenség zaklatására irányuló kisebb terveikben bizonyos alárendelt s nagyon is féktelen ügynököket vegyenek igénybe.
It was not a moment for fastidious inquiries into abuses of any description, and oppression and injustice were the natural consequences of the possession of a military power that was uncurbed by the restraints of civil authority. In time, a distinct order of the community was formed, whose sole occupation appears to have been that of relieving their fellow citizens from any little excess of temporal prosperity they might be thought to enjoy, under the pretense of patriotism and the love of liberty.A pillanat nem volt alkalmas arra, hogy bárminemű visszaélés esetében holmi finnyás vizsgálat történjék, s a polgári hatóság megszorításaitól mentes katonai hatalom természetesen igen sok bántalmazást és igazságtalanságot eredményezett, így azután az idők múltával kivált a lakosságból egy külön kis csoport, amely a jelek szerint egyetlen hivatásának tekintette, hogy a hazafiság és a szabadságszeretet ürügyén megszabadítsa polgártársait az e világi javak legcsekélyebb fölöslegétől is, vagy amit ez a csoport fölöslegesnek tartott.
Occasionally, the aid of military authority was not wanting, in enforcing these arbitrary distributions of worldly goods; and a petty holder of a commission in the state militia was to be seen giving the sanction of something like legality to acts of the most unlicensed robbery, and, not infrequently, of bloodshed.Alkalmilag a katonai hatalom is hozzájárult a földi javak ilyen önkényes felosztásához: tudjuk, hogy az állami seregek egyik alantas tisztje valamiféle törvényes palásttal óhajtotta szentesíteni e gyakorlatot, amely a valóságban gátlástalan rablást, és nemritkán vérontást is jelentett.
On the part of the British, the stimulus of loyalty was by no means suffered to sleep, where so fruitful a field offered on which it might be expended.Természetesen az angolok sem mondtak le a hűség biztosításának efféle módozatairól, kivált amikor ilyen kecsegtető működési terület állott a rendelkezésükre.
But their freebooters were enrolled, and their efforts more systematized.Ők azonban besorozták a maguk martalócait, és sokkal inkább szervezett keretek közé szorították tevékenységüket.
Long experience had taught their leaders the efficacy of concentrated force; and, unless tradition does great injustice to their exploits, the result did no little credit to their foresight.A hosszú gyakorlat megtanította vezetőiket a központosított erő értékére; s feltéve, hogy az emlékezés nem torzítja el túlságosan a hőstetteiket, előrelátásuknak meg is lett az eredménye.
The corps - we presume, from their known affection to that useful animal - had received the quaint appellation of "Cowboys."Ezeket az angolpárti martalócokat cowboy-oknak, vagyis tehenészeknek hívták - e furcsa elnevezés nyilván onnan származik, hogy köztudomásúlag nagy előszeretettel viseltettek e hasznos négylábú iránt.
Caesar was, however, far too loyal to associate men who held the commission of George III, with the irregular warriors, whose excesses he had so often witnessed, and from whose rapacity, neither his poverty nor his bondage had suffered even him to escape uninjured.Caesar azonban sokkal hűségesebb volt a királyhoz, semhogy a III. György seregébe tartozó embereket egy kalap alá vette volna azokkal a szedett- vedett fegyelmezetlen harcosokkal, akiknek a féktelenségeit oly sokszor tapasztalta, s akik mohóságukban még őt is megkárosították, mit sem törődve a szegénységével és rabszolgai mivoltával.
The Cowboys, therefore, did not receive their proper portion of the black's censure, when he said, no Christian, nothing but a "Skinner," could betray a pious child, while honoring his father with a visit so full of peril.Ezért nem gondolt a néger éppoly elítélően a cowboy-okra is, amikor azt mondta, hogy ha egy derék fiú ilyen veszélyek árán meglátogatja édesapját, csakis skinner lehet, aki feljelenti, nem pedig keresztény lélek.
CHAPTER IIMásodik fejezet
And many a halcyon day he lived to see Unbroken, but by one misfortune dire, When fate had reft his mutual heart - but she Was gone-and Gertrude climbed a widowed father's knee.Boldog: az évek hosszú sora száll, de egyszer iszonyúan lesújt a sors: társával elszáguld a bősz halál - s Gertrud az özvegy apa térdén sírdogál.
- Gertrude of Wyoming.Gertrud of Wyoming
The father of Mr. Wharton was a native of England, and of a family whose parliamentary interest had enabled them to provide for a younger son in the colony of New York.Mr. Wharton apja Angliában született; a családnak, parlamenti kapcsolatai révén, módja nyílt birtokot vásárolni a kisebb fiúnak New York gyarmat területén.
The young man, like hundreds of others in this situation, had settled permanently in the country.A fiatalember véglegesen letelepedett Amerikában, mint sok száz hasonló állású angol.
He married; and the sole issue of his connection had been sent early in life to receive the benefits of the English schools.Megnősült; a házasságból származó egyetlen fiúgyermeket már egészen fiatalon Angliába küldték tanulni, az ottani kiválóbb iskolákba.
After taking his degrees at one of the universities of the mother country, the youth had been suffered to acquire a knowledge of life with the advantages of European society.Miután megszerezte oklevelét az egyik anyaországi egyetemen, a fiatalember szülői utasításra Európában maradt, hogy a jó társaság köreiben szerezzen életismeretet.
But the death of his father recalled him, after passing two years in this manner, to the possession of an honorable name, and a very ample estate.Ez azonban csak két esztendeig tartott: apja meghalt, s így vissza kellett térnie, hogy átvegye örökségét, a köztiszteletben álló nevet s az igen jelentős birtokot.
It was much the fashion of that day to place the youth of certain families in the army and navy of England, as the regular stepping-stones to preferment.Az akkori idők szokása szerint egyes családok az angol hadseregben vagy hadiflottában helyezték el fiaikat, s eléggé általános szabály volt, hogy a fiatalemberek erről az ugródeszkáról kerültek feljebb.
Most of the higher offices in the colonies were filled by men who had made arms their profession; and it was even no uncommon sight to see a veteran warrior laying aside the sword to assume the ermine on the benches of the highest judicial authority.A gyarmatokon a legtöbb magas állást olyan emberek töltötték be, akik a katonaságot választották hivatásul, s még az sem volt ritka jelenség, hogy egy-egy veterán harcos a hermelinpalásttal cseréli fel kardját a legfelsőbb törvényszék bírói emelvényén.
In conformity with this system, the senior Mr. Wharton had intended his son for a soldier; but a natural imbecility of character in his child interfered with his wishes.Az idősebb Mr. Wharton is ehhez a rendszerhez igazodott, és katonának szánta a fiát; a fiú együgyű természete azonban meghiúsította a terveket.
A twelvemonth had been spent by the young man in weighing the comparative advantages of the different classes of troops, when the death of his father occurred.A fiatalember már egy éve latolgatta magában az egyes fegyvernemek előnyeit, amikor apja meghalt.
The ease of his situation, and the attentions lavished upon a youth in the actual enjoyment of one of the largest estates in the colonies, interfered greatly with his ambitious projects.Független anyagi helyzete s a közmegbecsülés, amelyet a gyarmatok egyik legnagyobb birtokának fiatal gazdájaként élvezett, nagymértékben befolyásolta becsvágyó terveit.
Love decided the matter; and Mr. Wharton, in becoming a husband, ceased to think of becoming a soldier.Végül is szerelem döntött: Mr. Wharton férj lett, és lemondott arról, hogy katona legyen.
For many years he continued happy in his family, and sufficiently respected by his countrymen, as a man of integrity and consequence, when all his enjoyments vanished, as it were, at a blow.Hosszú éveken át boldogan élt családja körében, honfitársai kellőképp tisztelték, mint becsületes és tekintélyes férfiút, amikor minden örömének szinte egy csapásra vége szakadt.
His only son, the youth introduced in the preceding chapter, had entered the army, and had arrived in his native country, but a short time before the commencement of hostilities, with the reinforcements the ministry had thought it prudent to throw into the disaffected parts of North America.Egyetlen fia, az a fiatalember, akit az előző fejezetben mutattunk be az olvasónak, katona lett, s csak röviddel az ellenségeskedés kitörése előtt érkezett vissza szülőhazájába, azokkal a csapat-megerősítésekkel, amelyeket az óvatos hadügyminisztérium Észak-Amerika elégedetlen részeire irányított.
His daughters were just growing into life, and their education required all the advantages the city could afford.Mr. Wharton leányai éppen felserdültek, s neveltetésük megkívánta volna a városi élet előnyeit.
His wife had been for some years in declining health, and had barely time to fold her son to her bosom, and rejoice in the reunion of her family, before the Revolution burst forth, in a continued blaze, from Georgia to Massachusetts.Hitvesének egészségi állapota már néhány esztendeje szüntelenül hanyatlott; alig ölelhette keblére a fiát, s alig örvendhetett a családi együttesnek, amikor kitört a forradalom, és futótűzként bejárta az országot Georgiától Massachusettsig.
The shock was too much for the feeble condition of the mother, who saw her child called to the field to combat against the members of her own family in the South, and she sank under the blow.Az anya legyengült szervezete már nem bírta ki ezt a csapást: az a tudat, hogy fiának hadba kell vonulnia az ország déli részében élő anyai rokonai ellen, végül is a sírba döntötte.
There was no part of the continent where the manners of England and its aristocratical notions of blood and alliances, prevailed with more force than in a certain circle immediately around the metropolis of New York.Nem volt az országnak még egy része, ahol az angliai társadalom szokásai, a leszármazás és a családi kapcsolatok arisztokratikus fogalmai annyira uralkodtak volna, mint New York városának közvetlen környékén, egy bizonyos körben.
The customs of the early Dutch inhabitants had, indeed, blended in some measures, with the English manners; but still the latter prevailed.Igaz, a legrégibb hollandus bevándorlók szokásai bizonyos mértékig elkeveredtek az angol viselkedési formákkal, de mégis ez utóbbiak maradtak túlsúlyban.
This attachment to Great Britain was increased by the frequent intermarriages of the officers of the mother country with the wealthier and most powerful families of the vicinity, until, at the commencement of hostilities, their united influence had very nearly thrown the colony into the scale on the side of the crown.A Nagy-Britanniához fűző szálakat még az is szaporította, hogy az anyaországból érkezett katonatisztek gyakran feleségül vették a vidék leggazdagabb és legtekintélyesebb családjának leányait; e kettős befolyás eredményeképpen az ellenségeskedés kitörésekor nem sok hiányzott ahhoz, hogy a gyarmat a korona oldalára álljon.
A few, however, of the leading families espoused the cause of the people; and a sufficient stand was made against the efforts of the ministerial party, to organize, and, aided by the army of the confederation, to maintain an independent republican form of government.Néhány befolyásos család azonban a nép ügyét tette a magáévá, s a királyi párt minden törekvése ellenére is sikerült megszervezni, majd pedig az amerikai államszövetség haderejének segítségével fenntartani a kormányzat független és republikánus formáját.
The city of New York and the adjacent territory were alone exempted from the rule of the new commonwealth; while the royal authority extended no further than its dignity could be supported by the presence of an army.Csupán New York városa és a tőszomszédságában elterülő vidék maradt az új köztársaság befolyási körén kívül; a királyi tekintély viszont csak addig terjedt, ameddig a hadseregre támaszkodhatott.
In this condition of things, the loyalists of influence adopted such measures as best accorded with their different characters and situations.Ilyen körülmények között az előkelőbb királypártiak más-más lépésekre szánták el magukat, természetüknek és helyzetüknek megfelelően.
Many bore arms in support of the crown, and, by their bravery and exertions, endeavored to secure what they deemed to be the rights of their prince, and their own estates from the effects of the law of attainder.Sokan fegyvert ragadtak a korona védelmében, s hősiességükkel és erőfeszítéseikkel azon fáradoztak, hogy biztosítsák fejedelmük jogait, illetve amit ők annak tartottak, s ugyanakkor megóvják saját birtokaikat az elkobzási törvényektől.
Others left the country; seeking in that place they emphatically called home, an asylum, as they fondly hoped, for a season only, against the confusion and dangers of war.Mások elhagyták az országot, s ahogy érzelmesen mondták: a "hazában" kerestek menedéket a háború viszontagságai és veszélyei elől - csak rövid időre, mint szentül remélték.
A third, and a more wary portion, remained in the place of their nativity, with a prudent regard to their ample possessions, and, perhaps, influenced by their attachments to the scenes of their youth.A harmadik, körültekintőbb csoport ott maradt szülőföldjén, részben óvatosságból, tekintettel jelentős birtokaira, s talán azért is, mert érzelmi szálak fűzték ifjúkorának színhelyéhez.
Mr. Wharton was of this description.Mr. Wharton ebbe a csoportba tartozott.
After making a provision against future contingencies, by secretly transmitting the whole of his money to the British funds, this gentleman determined to continue in the theater of strife, and to maintain so strict a neutrality as to insure the safety of his large estate, whichever party succeeded.Miután készpénzét titokban angol állampapírokba fektette, s így gondoskodott a jövőjéről, ez az úriember úgy döntött, hogy a küzdelem színterén marad, és szigorú semlegességet tanúsítva igyekszik biztosítani hatalmas birtoka épségét, bármelyik fél lenne is a győztes.
He was apparently engrossed in the education of his daughters, when a relation, high in office in the new state, intimated that a residence in what was now a British camp differed but little, in the eyes of his countrymen, from a residence in the British capital.Látszólag minden figyelmét a két leány nevelésére fordította, és semmi mással nem törődött; ekkor egy rokona, aki magas állást töltött be az új állam vezetőségében, figyelmeztette, hogy ha ott marad angol katonai területen, honfitársai ezt nemigen nézhetik jobb szemmel, mintha akár az angol fővárosban laknék.
Mr. Wharton soon saw this was an unpardonable offense in the existing state of things, and he instantly determined to remove the difficulty, by retiring to the country.Mr. Wharton csakhamar belátta, hogy viselkedése megbocsáthatatlan bűnnek számít az adott körülmények között, s gyors elhatározással meg is oldotta a problémát: úgy döntött, hogy vidékre költözik.
He possessed a residence in the county of Westchester; and having been for many years in the habit of withdrawing thither during the heats of the summer months, it was kept furnished and ready for his accommodation.Volt egy háza West-Chester megyében; a forró nyári hónapokat már évek óta ott szokta tölteni, tehát mindig felszerelve tartotta.
His eldest daughter was already admitted into the society of women; but Frances, the younger, required a year or two more of the usual cultivation, to appear with proper éclat; at least so thought Miss Jeanette Peyton; and as this lady, a younger sister of their deceased mother, had left her paternal home, in the colony of Virginia, with the devotedness and affection peculiar to her sex, to superintend the welfare of her orphan nieces, Mr. Wharton felt that her opinions were entitled to respect.Nagyobbik leánya már belépett a hölgytársaságba, Frances úri nevelésének tökéletesítéséhez azonban még kellett egy-két esztendő, hogy azután kellő éclat-val kezdhesse felnőtt életét; Miss Jeanette Peyton legalábbis így vélte, s mivel e hölgy, a leányok elhunyt édesanyjának egyik húga, a női nemre jellemző áldozatkészséggel és szeretettel megvált szülői házától s Virginia gyarmattól, hogy gondját viselje árvaságra jutott unokahúgainak, Mr. Wharton úgy érezte, tiszteletben kell tartania a felfogását.
In conformity to her advice, therefore, the feelings of the parent were made to yield to the welfare of his children.Hallgatott a nagynéni tanácsaira, s atyai érzéseit alárendelve a leányok érdekeinek, elbúcsúzott tőlük.
Mr. Wharton withdrew to the Locusts, with a heart rent with the pain of separating from all that was left him of a wife he had adored, but in obedience to a constitutional prudence that pleaded loudly in behalf of his worldly goods.Mr. Wharton visszavonult házába, az Akácosba; szíve csaknem megszakadt a fájdalomtól, hogy el kell hagynia mindent, amit imádott felesége hagyott rá, de mégis szót fogadott a vele született óvatosságnak, amely intő szavakkal juttatta eszébe földi javait.
His handsome town residence was inhabited, in the meanwhile, by his daughters and their aunt.Leányai és nagynénjük a csinos városi házban maradtak.
The regiment to which Captain Wharton belonged formed part of the permanent garrison of the city; and the knowledge of the presence of his son was no little relief to the father, in his unceasing meditations on his absent daughters.Wharton kapitány ezrede a város állandó helyőrségébe tartozott, s az apa, aki szüntelenül a távollevő leányaira gondolt, nem kis vigaszt talált abban a tudatban, hogy fia is velük van.
But Captain Wharton was a young man and a soldier; his estimate of character was not always the wisest; and his propensities led him to imagine that a red coat never concealed a dishonorable heart.Wharton kapitány azonban fiatal ember volt és katona; emberismerete nem volt mindig tökéletes; előítéletei pedig elhitették vele, hogy a vörös egyenruha sohasem takar becstelen szívet.
The house of Mr. Wharton became a fashionable lounge to the officers of the royal army, as did that of every other family that was thought worthy of their notice.Mr. Wharton háza a királyi hadsereg tisztjeinek divatos társasági központjává lett, akárcsak mindazon családoké, amelyeket a tiszt urak méltónak találtak a figyelmükre.
The consequences of this association were, to some few of the visited, fortunate; to more, injurious, by exciting expectations which were never to be realized, and, unhappily, to no small number ruinous.A vendéglátók egy részének szerencsét hozott ez a kapcsolat; többeknek azonban fájdalmat, mert soha be nem teljesülő remények születtek belőle, s végül nem is keveseknek, sajnos, végső romlást.
The known wealth of the father and, possibly, the presence of a high-spirited brother, forbade any apprehension of the latter danger to the young ladies: but it was impossible that all the admiration bestowed on the fine figure and lovely face of Sarah Wharton should be thrown away.Whartonék esetében az apa közismert vagyona, s talán a víg kedélyű fivér jelenléte is biztosíthatta az ifjú hölgyeket, hogy ez az utóbbi veszély náluk nem fenyeget, de különben sem lehetett volna visszautasítani mindazt a rajongást, amely Sarah Wharton szép alakja és csinos arca felé irányult.
Her person was formed with the early maturity of the climate, and a strict cultivation of the graces had made her decidedly the belle of the city.A leányt korai érettség jellemezte, mint általában a nőket azon a vidéken, s bájos adottságainak gondos kiművelésével kétségtelenül ő lett a város szépe.
No one promised to dispute with her this female sovereignty, unless it might be her younger sister.Úgy látszott, senki sem vitatja el tőle a női elsőbbséget, talán csak a húga lesz majd a vetélytársnője.
Frances, however, wanted some months to the charmed age of sixteen; and the idea of competition was far from the minds of either of the affectionate girls.Francest azonban még jó néhány hónap választotta el az igéző tizenhat éves kortól; de különben is, a nővérek szerették egymást, és egyikük sem gondolt versengésre.
Indeed, next to the conversation of Colonel Wellmere, the greatest pleasure of Sarah was in contemplating the budding beauties of the little Hebe, who played around her with all the innocency of youth, with all the enthusiasm of her ardent temper, and with no little of the archness of her native humor.Csakugyan, Sarah semmiben sem talált nagyobb gyönyörűséget (eltekintve Wellmere ezredes társaságától), mint abban a látványban, melyet a kis Hébe bimbózó szépsége nyújtott: húgáé, aki ott játszadozott körülötte az ifjúság minden ártatlanságával, forró temperamentumának minden lelkesedésével, s természetes humorának nem csekély huncutságával.
Whether or not it was owing to the fact that Frances received none of the compliments which fell to the lot of her elder sister, in the often repeated discussions on the merits of the war, between the military beaux who frequented the house, it is certain their effects on the sisters were exactly opposite.A házban megforduló katonai gavallérok sokat vitatkoztak a háborús érdemekről, s közben elhalmozták bókjaikkal az idősebbik nővért, míg Francesről megfeledkeztek: akár ez volt az oka, akár nem, kétségtelen, hogy e beszélgetések pontosan ellenkező hatást gyakoroltak a nővérekre.
It was much the fashion then for the British officers to speak slightingly of their enemies; and Sarah took all the idle vaporing of her danglers to be truths.Az angol katonatisztek között akkoriban szinte divattá vált, hogy lekicsinylően beszéljenek ellenfeleikről, és Sarah az utolsó szóig elhitte udvarlóinak üres hetvenkedését.
The first political opinions which reached the ears of Frances were coupled with sneers on the conduct of her countrymen.Amikor Frances először hallott a politikáról, egyúttal a honfitársainak rovására elsütött gúnyos tréfákat is végig kellett hallgatnia.
At first she believed them; but there was occasionally a general, who was obliged to do justice to his enemy in order to obtain justice for himself; and Frances became somewhat skeptical on the subject of the inefficiency of her countrymen.Eleinte ő is elhitt mindent; néha azonban megfordult náluk egy-egy tábornok, akinek el kellett ismernie az ellenfél képességeit, hogy kidomboríthassa tulajdon érdemét, s végül Frances már kételkedni kezdett a honfitársainak tehetetlenségéről szóló kijelentésekben.
Colonel Wellmere was among those who delighted most in expending his wit on the unfortunate Americans; and, in time, Frances began to listen to his eloquence with great suspicion, and sometimes with resentment.Wellmere ezredes azok közé tartozott, akik a legnagyobb élvezettel köszörülték szellemességüket a szerencsétlen amerikaiakon, s Frances egy idő múlva roppant gyanúval, sőt olykor bosszúsággal hallgatta nagyhangú szónoklatait.
It was on a hot, sultry day that the three were in the parlor of Mr. Wharton's house, the colonel and Sarah seated on a sofa, engaged in a combat of the eyes, aided by the usual flow of small talk, and Frances was occupied at her tambouring frame in an opposite corner of the room, when the gentleman suddenly exclaimed,-Egy tikkasztó, meleg napon történt, hogy Mr. Wharton házának szalonjában üldögéltek, hármasban: Sarah és az ezredes egy pamlagon, a szokásos, könnyed csevegés segítségével támasztva alá szemeik párbaját, Frances pedig a szoba túlsó sarkában a hímzőrámája előtt, amikor a vendég hirtelen felkiáltott:
"How gay the arrival of the army under General Burgoyne will make the city, Miss Wharton!"- Milyen vidám lesz a város, Miss Wharton, ha megérkezik Burgoyne tábornok serege!
"Oh! how pleasant it must be," said the thoughtless Sarah, in reply; "I am told there are many charming women with that army; as you say, it will make us all life and gayety."- Ó, bizonyára nagyon kellemes lesz - felelte a gondtalan Sarah. - Úgy tudom, igen sok bájos úrhölgy is érkezik a sereggel; csakugyan, öröm és vidámság lesz az életünk.
Frances shook back the abundance of her golden hair, and raised her eyes, dancing with the ardor of national feeling; then laughing, with a concealed humor, she asked,-Frances egy fejmozdulattal hátradobta csillogó aranyhaja zuhatagát, s ahogy felnézett, a nemzeti érzés tüze lángolt a szemében; azután hamiskásan, rejtett humorral megkérdezte:
"Is it so certain that General Burgoyne will be permitted to reach the city?"- Olyan biztos, hogy Burgoyne tábornoknak módjában áll majd elérnie a várost?
"Permitted!" echoed the colonel.- Hogy módjában áll-e! - visszhangozta az ezredes.
"Who is there to prevent it, my pretty Miss Fanny?"- Ugyan ki akadályozhatná meg, kis Fanny?
Frances was precisely at that age when young people are most jealous of their station in society; neither quite a woman, nor yet a child.Frances éppen abban a korban volt, amikor a fiatalok társaságbeli helyzete a legkényesebb: még nem felnőtt hölgyek, de már nem is gyerekek.
The "pretty Miss Fanny" was too familiar to be relished, and she dropped her eyes on her work again with cheeks that glowed like crimson.A "kis Fanny" megszólítást túlságosan bizalmasnak érezte, és rosszul esett neki; ismét a hímzése fölé hajolt, s az arca izzott, mint a rózsa.
"General Stark took the Germans into custody," she answered, compressing her lip; "may not General Gates think the British too dangerous to go at large?"- Stark tábornok őrizetbe vette a németeket - mondta végül, ajkát összepréselve. - Hátha Gates tábornok is úgy vélné, hogy az angolok is túlságosan veszélyesek, és nem tanácsos őket szabadlábon hagyni?
"Oh! they were Germans, as you say," cried the colonel, excessively vexed at the necessity of explaining at all; "mere mercenary troops; but when the really British regiments come in question, you will see a very different result."- Ó, azok németek voltak, maga is tudja - fakadt ki az ezredes, rendkívül bosszúsan, amiért egyáltalán meg kell magyarázni a dolgot. - Közönséges zsoldosok voltak, de ha igazi angol ezredek lépnek a színre, meglátja, hogy egészen más lesz az eredmény.
"Of that there is no doubt," cried Sarah, without in the least partaking of the resentment of the colonel to her sister, but hailing already in her heart the triumph of the British.- Ahhoz nem férhet kétség - kiáltotta Sarah, aki ugyan egy csöppet sem neheztelt a húgára, mint az ezredes, de gondolatban már előre ujjongott az angolok győzelmén.
"Pray, Colonel Wellmere," said Frances, recovering her good humor, and raising her joyous eyes once more to the face of the gentleman, "was the Lord Percy of Lexington a kinsman of him who fought at Chevy Chase?"- Mondja csak, Wellmere ezredes - kérdezte Frances, visszanyerve jó hangulatát, és vidám szemeit ismét a vendégre emelve -, a lexingtoni Lord Percy nem rokona-e annak a hősnek, akit a Chevioti Menekülésről szóló balladák emlegetnek?
"Why, Miss Fanny, you are becoming a rebel," said the colonel, endeavoring to laugh away the anger he felt; "what you are pleased to insinuate was a chase at Lexington, was nothing more than a judicious retreat - a-kind of - "- Ejnye, Miss Fanny, maga kis lázadó - mondta az ezredes, és megpróbálta nevetésbe fojtani őszinte bosszúságát. - Hiába méltóztatik arra célozgatni, hogy Lexingtonnál menekülés történt; ami ott végbement, nem volt egyéb, mint ésszerű visszavonulás... vagy... hogy úgy mondjam...
"Running fight," interrupted the good-humored girl, laying a great emphasis on the first word.- Futó összetűzés - szakította félbe a pajkos leány, különösen megnyomva az első szót.
"Positively, young lady" - Colonel Wellmere was interrupted by a laugh from a person who had hitherto been unnoticed.- Nem vitás kedves kisasszony, hogy... - Wellmere ezredes nem fejezhette be a mondatot, mert valaki hangosan felnevetett: addig a pillanatig egyikük sem vette észre, hogy más is tanúja a beszélgetésnek.
There was a small family apartment adjoining the room occupied by the trio, and the air had blown open the door communicating between the two.A szalonból, ahol hármasban üldögéltek, egy kis lakószoba nyílott, s a szél hirtelen feltárta ajtaját.
A fine young man was now seen sitting near the entrance, who, by his smiling countenance, was evidently a pleased listener to the conversation.Most már jól láthatták, hogy közvetlenül a bejárat mellett egy csinos fiatalember ül; szemlátomást nagy élvezettel hallgatta csevegésüket.
He rose instantly, and coming through the door, with his hat in his hand, appeared a tall, graceful youth, of dark complexion, and sparkling eyes of black, from which the mirth had not entirely vanished, as he made his bow to the ladies.Tüstént felállt, a kalapját tartva belépett az ajtón, s megállt előttük: magas, jóvágású, napbarnított fiatal férfi; csillogó fekete szeméből még nem tűnt el egészen a jókedv nyoma, amint meghajolt az ifjú hölgyek felé.
"Mr. Dunwoodie!" cried Sarah, in surprise; "I was ignorant of your being in the house; you will find a cooler seat in this room."- Mr. Dunwoodie! - kiáltotta Sarah meglepetten. - Nem is tudtam, hogy a vendégünk; de jöjjön csak, itt hűvösebb van.
"I thank you," replied the young man, "but I must go and seek your brother, who placed me there in ambuscade, as he called it, with a promise of returning an hour ago."- Köszönöm - felelte a fiatalember -, de meg kell keresnem a bátyjukat, aki eldugott erre a leshelyre (az ő szavait idézem), s ígérete szerint már egy órája vissza kellett volna jönnie.
Without making any further explanation, the youth bowed politely to the young women, distantly and with hauteur to the gentleman, and withdrew.- A fiatalember minden további magyarázkodás nélkül udvariasan meghajolt a leányok felé, hűvösen és méltóságteljesen köszönt az ezredesnek, majd kiment.
Frances followed him into the hall, and blushing richly, inquired, in a hurried voice,-Frances utána sietett a hallba, s mélységesen elpirulva, izgatott hangon megkérdezte:
"But why - why do you leave us, Mr. Dunwoodie?- De miért... miért hagy itt bennünket, Mr. Dunwoodie?
Henry must soon return."Henry nemsokára visszajön.
The gentleman caught one of her hands in his own, and the stern expression of his countenance gave place to a look of admiration as he replied,-A fiatalember megfogta Frances kezét, s kemény arcvonásai ellágyultak a csodálattól, miközben így felelt:
"You managed him famously, my dear little kinswoman; never - no, never, forget the land of your birth; remember, if you are the granddaughter of an Englishman, you are, also, the granddaughter of a Peyton."- Nagyszerűen ellátta a baját, kedves kis rokon; de soha, máskor se feledkezzék meg szülőhazájáról; ne feledje, hogy ha az egyik nagyapja angol ember volt is, a másik nagyapja egy Peyton volt!
"Oh!" returned the laughing girl, "it would be difficult to forget that, with the constant lectures on genealogy before us, with which we are favored by Aunt Jeanette; but why do you go?"- Ó - nevetett a leány -, nehéz volna elfelejteni, amikor Jeanette néni állandóan a családfánkról tart oktató előadásokat; de miért megy el?
"I am on the wing for Virginia, and have much to do."- Repülnöm kell Virginia felé, s nagyon sok a dolgom.
He pressed her hand as he spoke, and looking back, while in the act of closing the door, exclaimed, "Be true to your country - be American."- A fiatalember e szavak közben megszorította Frances kezét, azután távozóban még visszanézett, mielőtt az ajtót bezárta volna, s felkiáltott: - Legyen hű a hazájához... legyen amerikai!
The ardent girl kissed her hand to him as he retired, and then instantly applying it with its beautiful fellow to her burning cheeks, ran into her own apartment to hide her confusion.- Az eleven leány egy csókot dobott utána, majd azt a kezét is, a másikat is gyorsan rászorította lángoló orcáira, és beszaladt a szobájába, hogy elrejtse zavarát.
Between the open sarcasm of Frances, and the ill-concealed disdain of the young man, Colonel Wellmere had felt himself placed in an awkward predicament; but ashamed to resent such trifles in the presence of his mistress, he satisfied himself with observing, superciliously, as Dunwoodie left the room,-Wellmere ezredes fölöttébb kínosan érezte magát Frances nyílt csipkelődése és a fiatalember rosszul leplezett megvetése között; de szégyellte volna, hogy ilyen semmiségek miatt felfortyanjon szíve hölgye jelenlétében, s így Dunwoodie távozása után megelégedett a következő hanyag észrevétellel:
"Quite a liberty for a youth in his situation; a shop boy with a bundle, I fancy."- Eléggé fesztelenül viselkedik a társadalmi állásához képest; nyilván valami boltossegéd, ha nem csalódom.
The idea of picturing the graceful Peyton Dunwoodie as a shop boy could never enter the mind of Sarah, and she looked around her in surprise, when the colonel continued,-Sarahnak eszébe sem jutott, hogy a jóvágású Peyton Dunwoodie-t valaki boltossegédnek nézheti, s értetlenül pillantott maga köré, mire az ezredes így folytatta:
"This Mr. Dun - Dun - "- Ez a Mr. Dun... Dun...
"Dunwoodie!- Dunwoodie!
Oh, no - he is a relation of my aunt," cried the young lady, "and an intimate friend of my brother; they were at school together, and only separated in England, when one went into the army, and the other to a French military academy."Nem, dehogy... a nagynéném rokona - kiáltotta Sarah. - S azonkívül a bátyám meghitt barátja; együtt jártak iskolába, s csak Angliában váltak el, amikor Henry belépett a hadseregbe, ő pedig beiratkozott egy francia katonai akadémiára.
"His money appears to have been thrown away," observed the colonel, betraying the spleen he was unsuccessfully striving to conceal.- A jelek arra vallanak, hogy fölöslegesen dobta ki a pénzét - jegyezte meg az ezredes, aki hasztalanul próbálta leplezni ingerültségét.
"We ought to hope so," added Sarah, with a smile, "for it is said he intends joining the rebel army.- Reméljük - tette hozzá Sarah mosolyogva -, mert az mondják, a lázadó seregbe akar beállni.
He was brought in here in a French ship, and has just been exchanged; you may soon meet him in arms."Egy francia hajón hozták ide, s csak nemrégiben cserélték ki; lehet, hogy nemsokára találkozik vele a harctéren.
"Well, let him - I wish Washington plenty of such heroes;" and he turned to a more pleasant subject, by changing the discourse to themselves.- Hadd menjen... Kívánom, bárcsak sok ilyen hőse lenne Washingtonnak s az ezredes kellemesebb témát választott: kettőjükre fordította a szót.
A few weeks after this scene occurred, the army of Burgoyne laid down their arms.Néhány héttel e jelenet után Burgoyne serege letette a fegyvert.
Mr. Wharton, beginning to think the result of the contest doubtful, resolved to conciliate his countrymen, and gratify himself, by calling his daughters into his own abode.Mr. Wharton kezdte a háború kimenetelét kétesnek tartani, s részben azért, hogy megnyerje az amerikaiak jóindulatát, részben azért, hogy örömet szerezzen magának, odahívta leányait a vidéki házba.
Miss Peyton consented to be their companion; and from that time, until the period at which we commenced our narrative, they had formed one family.Miss Peyton vállalta, hogy elkíséri őket; s azóta egészen történetünk kezdetéig békés családi együttesben éltek.
Whenever the main army made any movements, Captain Wharton had, of course, accompanied it; and once or twice, under the protection of strong parties, acting in the neighborhood of the Locusts, he had enjoyed rapid and stolen interviews with his friends.Valahányszor az angol fősereg megváltoztatta állomáshelyét, Wharton kapitány természetesen vele tartott; egyszer-kétszer, erős csapatok védelme alatt, amikor épp az Akácos környékén tevékenykedtek, sikerült rövid és titkos látogatásokat tennie hozzátartozóinál.
A twelvemonth had, however, passed without his seeing them, and the impatient Henry had adopted the disguise we have mentioned, and unfortunately arrived on the very evening that an unknown and rather suspicious guest was an inmate of the house, which seldom contained any other than its regular inhabitants.Most azonban már több mint egy éve nem látta őket, s a türelmetlen Henry, aki a fentebb leírt álöltözethez folyamodott, balszerencséjére éppen aznap este érkezett haza, amikor egy ismeretlen és eléggé gyanús vendég tartózkodott a házban, amely a rendes lakóin kívül csak ritkán nyújtott másnak is szállást.
"But do you think he suspects me?" asked the captain, with anxiety, after pausing to listen to Caesar's opinion of the Skinners.- De mit gondoltok, sejti, hogy ki vagyok? - kérdezte a kapitány nyugtalanul, miután végighallgatta Caesar véleményét a skinnerekről.
"How should he?" cried Sarah, "when your sisters and father could not penetrate your disguise."- Hogyan is sejthetné? - kiáltotta Sarah. - Hiszen húgaid és apád sem láttak keresztül az álruhádon!
"There is something mysterious in his manner; his looks are too prying for an indifferent observer," continued young Wharton thoughtfully, "and his face seems familiar to me.- Van valami titokzatosság a viselkedésében; nagyon is fürkésző a pillantása: nem olyan, mint egy közömbös szemlélőé - folytatta tűnődve a fiatal Wharton. - Úgy rémlik, már láttam valahol az arcát.
The recent fate of André has created much irritation on both sides.André őrnagyot, a kémet, nemrégiben végezték ki az amerikaiak, s ez mindkét oldalon nagy nyugtalanságot keltett.
Sir Henry threatens retaliation for his death; and Washington is as firm as if half the world were at his command.Sir Henry megtorlással fenyegetőzik, Washington pedig olyan sziklaszilárd, mintha a fél világ az ő szavát lesné.
The rebels would think me a fit subject for their plans just now, should I be so unlucky as to fall into their hands."Az én személyem éppen megfelelne a lázadók terveinek, ha balszerencsémre a kezükbe kerülnék.
"But my son," cried his father, in great alarm, "you are not a spy; you are not within the rebel - that is, the American lines; there is nothing here to spy."- De fiam - kiáltotta az apja, rendkívül ijedten -, te nem vagy kém, és nem is tartózkodsz a lázadók... akarom mondani, az amerikaiak vonalai mögött; errefelé nincs mit kikémlelni.
"That might be disputed," rejoined the young man, musing.- Erről lehetne vitatkozni - felelte a fiatalember elgondolkozva.
"Their pickets were as low as the White Plains when I passed through in disguise.- Előőrseink már White Plains határában cirkáltak, amikor álruhásan átszöktem közöttük.
It is true my purposes are innocent; but how is it to appear?Igaz, teljesen ártatlan szándékkal járok itt; de hogy lehet ezt bebizonyítani?
My visit to you would seem a cloak to other designs.Arra gondolhatnának, hogy ez a látogatásom másféle célokat leplez.
Remember, sir, the treatment you received not a year since, for sending me a supply of fruit for the winter."Ne feledje, apám, milyen bánásmódban részesítették tavaly, amiért gyümölcsöt küldött nekem télire.
"That proceeded from the misrepresentations of my kind neighbors," said Mr. Wharton, "who hoped, by getting my estate confiscated, to purchase good farms at low prices.- Csak azért, mert derék szomszédaim hamis színben tüntették fel a dolgot - mondta Mr. Wharton. - Azt remélték, hogy ha elkobozhatják a birtokomat, olcsó pénzen kitűnő tanyákhoz jutnak.
Peyton Dunwoodie, however, soon obtained our discharge; we were detained but a month."De Peyton Dunwoodie hamarosan tisztázott bennünket; mindössze egy hónapig voltunk letartóztatva.
"We!" repeated the son, in amazement; "did they take my sisters, also?- Voltunk! - kiáltott meglepetten a fiú. - Hát a húgaimat is elvitték?
Fanny, you wrote me nothing of this."Fanny erről egy szót sem írtál.
"I believe," said Frances, coloring highly, "I mentioned the kind treatment we received from your old friend, Major Dunwoodie; and that he procured my father's release."- Azt hiszem - mondta Frances a haja tövéig elpirulva -, említettem, milyen szíves bánásmódban részesített bennünket régi barátod, Dunwoodie őrnagy, s hogy ő intézte el apám szabadon bocsátását.
"True; but were you with him in the rebel camp?"- Igaz; de te is ott voltál apával a lázadók táborában?
"Yes," said the father, kindly; "Fanny would not suffer me to go alone.- Ott - mondta az apa nagy szeretettel. - Fanny semmiképp sem akart egyedül elengedni.
Jeanette and Sarah took charge of the Locusts, and this little girl was my companion, in captivity."Jeanette és Sarah itthon maradt, hogy gondját viselje a háznak, s ez a kislány volt a társam a fogságban.
"And Fanny returned from such a scene a greater rebel than ever," cried Sarah, indignantly; "one would think the hardships her father suffered would have cured her of such whims."- És amióta visszajött onnét, Fanny még nagyobb lázadó, mint valaha - kiáltotta Sarah felháborodva. - Pedig az ember azt hihetné, hogy miután az apja annyit szenvedett, ő is kigyógyult az ilyen szeszélyekből.
"What say you to the charge, my pretty sister?" cried the captain gayly; "did Peyton strive to make you hate your king, more than he does himself?"- Mit felelsz a vádra, húgocskám? - kérdezte vígan a kapitány. - Mondd csak, nem próbált rávenni Peyton, hogy még jobban gyűlöld a királyt, mint ő?
"Peyton Dunwoodie hates no one," said Frances, quickly; then, blushing at her own ardor, she added immediately, "he loves you, Henry, I know; for he has told me so again and again."- Peyton Dunwoodie senkit sem gyűlöl - mondta gyorsan Frances, majd elpirulva a tulajdon hevességtől, mindjárt hozzá is tette: - Téged szeret, Henry, az biztos; tudom, mert számtalanszor elmondta.
Young Wharton tapped his sister on the cheek, with a smile, as he asked her, in an affected whisper, "Did he tell you also that he loved my little sister Fanny?" "Nonsense!" said Frances; and the remnants of the supper-table soon disappeared under her superintendence.A fiatal Wharton mosolyogva megveregette húga arcát, majd incselkedő hangon, súgva megkérdezte: - Azt nem mondta, hogy az én Fanny húgocskámat is szereti? - Ugyan, miket beszélsz! - felelte Frances, és buzgón munkához látott, hogy a vacsora maradványai minél hamarább eltűnjenek az asztalról.
CHAPTER IIIHarmadik fejezet
'Twas when the fields were swept of Autumn's store, And growing winds the fading foliage tore Behind the Lowmon hill, the short-lived light, Descending slowly, ushered in the night; When from the noisy town, with mournful look, His lonely way the meager peddler took.Mikor az őszi tarló puszta lett, s a szellő sárga lombot tépdesett, s a Lowmon-domb mögött a tűnő nap beengedte az esti árnyakat, az árus búsan vándorolt tovább feledve már a lárma városát.
- WILSON.Wilson
A storm below the highlands of the Hudson, if it be introduced with an easterly wind, seldom lasts less than two days. Accordingly, as the inmates of the Locusts assembled, on the following morning, around their early breakfast, the driving rain was seen to strike in nearly horizontal lines against the windows of the building, and forbade the idea of exposing either man or beast to the tempest.Ha keleti széllel köszönt be a vihar a Hudson-folyó medencéjének hegyei alatt, ritkán tart két napnál rövidebb ideig. Ezt az Akácos lakói is tapasztalhatták, mikor másnap korán összegyűltek reggelizni: az eső csaknem vízszintes vonalakban csapkodta az épület ablakait, s gondolni sem lehetett arra, hogy akár ember, akár állat kitegye magát az idő viszontagságainak.
Harper was the last to appear; after taking a view of the state of the weather, he apologized to Mr. Wharton for the necessity that existed for his trespassing on his goodness for a longer time.Harper jelent meg utoljára, s miután kitekintett az ablakon, bocsánatot kért Mr. Whartontól, amiért továbbra is igénybe kell vennie szíves vendégszeretetét.
To appearances, the reply was as courteous as the excuse; yet Harper wore a resignation in his deportment that was widely different from the uneasy manner of the father.A válasz látszólag éppoly udvarias volt, mint a mentegetőzés, pedig a házigazdát roppant nyugtalanság gyötörte, míg Harper csöndesen tudomásul vette a kényszerű helyzetet.
Henry Wharton had resumed his disguise with a reluctance amounting to disgust, but in obedience to the commands of his parent.Henry Wharton ismét felvette álruháját, nagyon kelletlenül, sőt, csaknem undorral, de mégis engedelmeskedve apja kívánságának.
No communications passed between him and the stranger, after the first salutations of the morning had been paid by Harper to him, in common with the rest of the family.Miután Harper a család többi tagjaival együtt őt is üdvözölte a reggeli találkozáskor, több szó nem esett közöttük.
Frances had, indeed, thought there was something like a smile passing over the features of the traveler, when, on entering the room, he first confronted her brother; but it was confined to the eyes, seeming to want power to affect the muscles of the face, and was soon lost in the settled and benevolent expression which reigned in his countenance, with a sway but seldom interrupted.Frances-nek úgy rémlett, mintha a vendég halványan elmosolyodott volna, mikor a szobába lépve szembe találta magát Henry-vel; de ez a mosoly csak a szemek csillogásában nyilvánult meg, az arcizmok fölött már nem volt ereje, s mindjárt bele is olvadt abba a nyugodt és jóindulatú kifejezésbe, amely szinte megszakítás nélkül uralkodott a vendég fegyelmezett arcán.
The eyes of the affectionate sister were turned in anxiety, for a moment, on her brother, and glancing again on their unknown guest, met his look, as he offered her, with marked attention, one of the little civilities of the table; and the heart of the girl, which had begun to throb with violence, regained a pulsation as tempered as youth, health, and buoyant spirits could allow.A szerető testvér aggódva pillantott bátyjára, majd vissza az ismeretlen utasra, aki megkülönböztetett figyelmességgel éppen átnyújtott neki valamit az asztalról; találkozott a vendég szemével, s hevesen dobogó szíve ettől ismét lecsitult - már amennyire egy fiatal, egészséges, túláradó szív lecsitulhat.
While yet seated at the table, Caesar entered, and laying a small parcel in silence by the side of his master, modestly retired behind his chair, where, placing one hand on its back, he continued in an attitude half familiar, half respectful, a listener.Még az asztalnál ültek, amikor belépett Ceasar, némán letett egy kis csomagot a gazdája mellé, szerényen visszahúzódott a gazda széke mögé, s kezét a támlán nyugtatva, félig bizalmas, félig tisztelettudó tartásban hallgatta a beszélgetést.
"What is this, Caesar?" inquired Mr. Wharton, turning the bundle over to examine its envelope, and eying it rather suspiciously.- Mi ez, Caesar? - kérdezte Mr. Wharton, megforgatva a csomagot, és eléggé gyanakvóan szemügyre véve a burkolatát.
"The 'baccy, sir; Harvey Birch, he got home, and he bring you a little good 'baccy from York."- Dohány, uram; Harvey Birch megjönni, és hozni az úrnak egy kis jó dohányt Yorkból.
"Harvey Birch!" rejoined the master with great deliberation, stealing a look at his guest.- Harvey Birch! - mondta a gazda rendkívül óvatosan, és lopva a vendégre pillantott.
"I do not remember desiring him to purchase any tobacco for me; but as he has brought it, he must be paid for his trouble."- Nem emlékszem rá, mintha dohányt rendeltem volna tőle; de ha már elhozta, meg kell fizetni a fáradozását.
For an instant only, as the negro spoke, did Harper suspend his silent meal; his eye moved slowly from the servant to the master, and again all remained in impenetrable reserve.A némán reggeliző Harper csak egy pillanatra nézett fel, míg a néger beszélt; pillantása lassan átsiklott a szolgálóról a gazdára, majd a kifürkészhetetlen tartózkodás ismét felülkerekedett arcvonásain.
To Sarah Wharton, this intelligence gave unexpected pleasure; rising from her seat with impatience, she bade the black show Birch into the apartment; when, suddenly recollecting herself, she turned to the traveler with an apologizing look, and added, "If Mr. Harper will excuse the presence of a peddler."Sarah Wharton roppant megörült a váratlan hírnek; türelmetlenül felugrott székéről, és odaszólt a négernek, hogy vezesse be Birchöt; aztán hirtelen észbe kapott, bocsánatkérő pillantással a vendéghez fordult, és hozzátette: - Ha Mr. Harpert nem sérti egy házaló jelenléte.
The indulgent benevolence expressed in the countenance of the stranger, as he bowed a silent acquiescence, spoke more eloquently than the nicest framed period, and the young lady repeated her order, with a confidence in its truth that removed all embarrassment.Beleegyezése jeléül az idegen némán bólintott, s elnéző, jóindulatú arckifejezése a legügyesebb körmondatnál is ékesebben szólt; így azután az ifjú hölgy megismételte utasítását, olyan határozott önbizalommal, amely mindenkinek eloszlatta a zavarát.
In the deep recesses of the windows of the cottage were seats of paneled work; and the rich damask curtains, that had ornamented the parlor in Queen Street, had been transferred to the Locusts, and gave to the room that indescribable air of comfort, which so gratefully announces the approach of a domestic winter.A ház jókora ablakmélyedéseiben pad formájú ülőhelyek álltak ki a falburkolatból; a Queen Street-i szalon pompás damasztfüggönyei is ide kerültek, s a kényelem meghatározhatatlan légkörét árasztották: ilyen szobákban az ember valami derűs jó érzéssel szokta várni a közeledő, békés telet.
Into one of these recesses Captain Wharton now threw himself, drawing the curtain before him in such a manner as to conceal most of his person from observation; while his younger sister, losing her natural frankness of manner, in an air of artificial constraint, silently took possession of the other.Wharton kapitány most visszavonult az egyik ablakmélyedésbe, s a függönyt maga elé húzta, úgyhogy az esetleges megfigyelő aligha láthatott belőle valamit; kisebbik húga pedig, mintha elvesztette volna természetes őszinteségét, mereven, kényszeredetten és szótlanul a másik ablakmélyedésben foglalt helyet.
Harvey Birch had been a peddler from his youth; at least so he frequently asserted, and his skill in the occupation went far to prove the truth of the declaration.Harvey Birch vándorló árus volt fiatal korától fogva; legalábbis ő gyakran hangoztatta ezt, s mivel fölöttébb ügyesnek bizonyult a mesterségében, el is lehetett hinni a kijelentéseit.
He was a native of one of the eastern colonies; and, from something of superior intelligence which belonged to his father, it was thought they had known better fortune in the land of their nativity.Valamelyik keleti gyarmaton született; apja műveltebb volt az átlagnál, s ebből az ismerősök arra következtettek, hogy a család jobb napokat láthatott a szülőföldjén.
Harvey possessed, however, the common manners of the country, and was in no way distinguished from men of his class, but by his acuteness, and the mystery which enveloped his movements.Harvey azonban tökéletesen beilleszkedett a környezetébe, és semmi sem különböztette meg az osztályabeli emberektől, legfeljebb éles esze és az a titokzatosság, amely minden lépését körülvette.
Ten years before, they had arrived together in the vale, and, purchasing the humble dwelling at which Harper had made his unsuccessful application, continued ever since peaceful inhabitants, but little noticed and but little known.Tíz esztendeje érkezett a völgybe apjával együtt; megvásárolták azt a szerény hajlékot, amelynek az ajtaján Harper eredménytelenül kopogtatott bebocsátásért, s azóta békében éltek új lakóhelyükön, a szomszédság alig vette észre, és alig ismerte őket.
Until age and infirmities had prevented, the father devoted himself to the cultivation of the small spot of ground belonging to his purchase, while the son pursued with avidity his humble barter.Amíg az öregség és a gyengeség meg nem akadályozta benne, az apa a házhoz tartozó földecske művelésével foglalkozott, fia pedig buzgón folytatta szerény kalmármesterségét.
Their orderly quietude had soon given them so much consideration in the neighborhood, as to induce a maiden of five-and-thirty to forget the punctilio of her sex, and to accept the office of presiding over their domestic comforts.Nyugodt, csendes életük hamarosan nagy megbecsülést szerzett nekik a környéken, s ennek köszönhették, hogy akadt egy harmincöt éves leányzó, aki sutba dobta a női tartózkodást, és vállalta háztartásuk irányítójának tisztségét.
The roses had long before vanished from the cheeks of Katy Haynes, and she had seen in succession, both her male and female acquaintances forming the union so desirable to her sex, with but little or no hope left for herself, when, with views of her own, she entered the family of the Birches.Katy Haynes orcáiról akkor már rég lehervadtak a rózsák; tapasztalnia kellett, hogy férfi- és nőismerősei sorra felveszik a leányok által legkívánatosabbnak tartott köteléket, míg őneki semmi reménye nem maradt, csak nagyon kevés, s ekkor belépett a Birch-családba, saját célkitűzéseit követve.
Necessity is a hard master, and, for the want of a better companion, the father and son were induced to accept her services; but still Katy was not wanting in some qualities which made her a very tolerable housekeeper.A szükség nagy úr: mivel jobb társaságuk nem akadt, az apa és a fiú elfogadta Katy szolgálatait, s nem is jártak a legrosszabbul, mert a leányzó egészen tűrhető háziasszonynak bizonyult.
On the one hand, she was neat, industrious, honest, and a good manager.Tiszta volt, szorgalmas, becsületes, és jól tudott gazdálkodni.
On the other, she was talkative, selfish, superstitious, and inquisitive.Másrészt viszont fecsegő volt, önző, babonás és kíváncsi.
By dint of using the latter quality with consummate industry, she had not lived in the family five years when she triumphantly declared that she had heard, or rather overheard, sufficient to enable her to say what had been the former fate of her associates.Mivel az utóbbi tulajdonságát roppant szorgalommal gyakorolta, öt évet sem kellett a család körében töltenie, és máris diadalmasan állapította meg: eleget hallott lakótársaitól - jobban mondva eleget hallgatózott -, hogy most már pontosan tudja, milyen sorsuk volt azelőtt.
Could Katy have possessed enough of divination to pronounce upon their future lot, her task would have been accomplished.Még csak az hiányzott, hogy Birchék jövőjét is meg tudja jósolni, s akkor hivatása magaslatán érezhette volna magát.
From the private conversations of the parent and child, she learned that a fire had reduced them from competence to poverty, and at the same time diminished the number of their family to two.Az apa és a fiú magánbeszélgetéseiből csakugyan megtudta, hogy valamikor tehetősebbek voltak, de egy tűzvész nyomorba döntötte őket, s ugyanakkor kettőre csökkentette a család létszámát.
There was a tremulousness in the voice of the father, as he touched lightly on the event, which affected even the heart of Katy; but no barrier is sufficient to repel vulgar curiosity.Az apának remegett a hangja, mikor erre az eseményre utalt, olyannyira, hogy még Katy szíve is meghatódott tőle; de nincs az a korlát, amely az alantas kíváncsiságot visszatarthatná.
She persevered, until a very direct intimation from Harvey, by threatening to supply her place with a female a few years younger than herself, gave her awful warning that there were bounds beyond which she was not to pass.Katy tovább kíváncsiskodott, míg egyszer Harvey nyíltan meg nem fenyegette, hogy egy jó pár évvel fiatalabb nőt keres a helyébe; ekkor megijedt, és belátta, hogy bizonyos határokat tiszteletben kell tartania.
From that period the curiosity of the housekeeper had been held in such salutary restraint, that, although no opportunity of listening was ever neglected, she had been able to add but little to her stock of knowledge.A házvezetőnő kíváncsisága ettől fogva oly üdvös korlátok közé szorult, hogy hiába ragadt meg minden alkalmat a hallgatózásra, nemigen tudta gyarapítani ismereteit.
There was, however, one piece of intelligence, and that of no little interest to herself, which she had succeeded in obtaining; and from the moment of its acquisition, she directed her energies to the accomplishment of one object, aided by the double stimulus of love and avarice.Egy dolgot azonban mégiscsak sikerült megtudnia, méghozzá olyasmit, ami nem kis jelentőséggel bírt a számára; s amióta erre rájött, minden energiáját egy bizonyos cél szolgálatába állította, a szerelem és a kapzsiság kettős sarkantyújától űzetve.
Harvey was in the frequent habit of paying mysterious visits in the depth of the night, to the fireplace of the apartment that served for both kitchen and parlor.Éjnek idején gyakran előfordult, hogy Harvey titokzatos kirándulásokat tett a kandalló felé, abban a helyiségben, amely a konyha, s egyszersmind a nappali szerepét is betöltötte.
Here he was observed by Katy; and availing herself of his absence and the occupations of the father, by removing one of the hearthstones, she discovered an iron pot, glittering with a metal that seldom fails to soften the hardest heart.Katy megleste; majd egyszer kihasználva Harvey távollétét és az apa elfoglaltságát, ő is felkereste a kandallót, elmozdította az egyik kőkockát, s egy vasfazekat talált, színültig megtöltve azzal a csillogó fémmel, amelytől általában a legkeményebb szívek is meg szoktak lágyulni.
Katy succeeded in replacing the stone without discovery, and never dared to trust herself with another visit.Katynek sikerült észrevétlenül visszahelyeznie a kőkockát, s azután egyszer sem merte ismét megtekinteni a rejtekhelyet.
From that moment, however, the heart of the virgin lost its obduracy, and nothing interposed between Harvey and his happiness, but his own want of observation.Az aggszűz szíve azonban ettől a pillanattól fogva elveszítette makacsságát; s Harvey Birch, ha csak kicsit felfigyel erre, minden akadály nélkül megismerhette volna a boldogságot.
The war did not interfere with the traffic of the peddler, who seized on the golden opportunity which the interruption of the regular trade afforded, and appeared absorbed in the one grand object of amassing money.A háború nem ártott a vándorló árus üzletének; mivel a szabályos kereskedelem szünetelt, Harvey megragadta a nagyszerű alkalmat, s látszólag minden igyekezetével a pénzszerzésre vetette magát.
For a year or two his employment was uninterrupted, and his success proportionate; but, at length, dark and threatening hints began to throw suspicion around his movements, and the civil authority thought it incumbent on them to examine narrowly into his mode of life.Egy-két esztendeig zavartalanul tevékenykedett, és megfelelő sikereket is aratott; végül azonban egyre sötétebb és fenyegetőbb gyanúsítások érték a működését, s a polgári hatóság úgy vélte, hogy Harvey életmódját beható vizsgálatnak kell alávetni.
His imprisonments, though frequent, were not long; and his escapes from the guardians of the law easy, compared to what he endured from the persecution of the military.Elég gyakran letartóztatták, bár mindig csak rövid időre; a törvény őreinek kezéből aránylag könnyen szabadult, a katonai hatalom viszont sokkal keményebben - üldözte.
Still Birch survived, and still he continued his trade, though compelled to be very guarded in his movements, especially whenever he approached the northern boundaries of the county; or in other words, the neighborhood of the American lines.Birch azonban mindezt kibírta, s változatlanul folytatta mesterségét; igaz, nagyon óvatosnak kellett lennie, kivált amikor a megye északi határai felé került, vagyis amikor megközelítette az amerikai sereg frontját.
His visits to the Locusts had become less frequent, and his appearance at his own abode so seldom, as to draw forth from the disappointed Katy, in the fullness of her heart, the complaint we have related, in her reply to Harper.Az Akácosba már nem járt el olyan gyakran, mint azelőtt, otthoni látogatásai pedig annyira megritkultak, hogy a csalódott Katy őszinte elkeseredéssel panaszkodhatott Harpernek, amiként erről az előző fejezetben már szólottunk.
Nothing, however, seemed to interfere with the pursuits of this indefatigable trader, who, with a view to dispose of certain articles for which he could only find purchasers in the very wealthiest families of the county, had now braved the fury of the tempest, and ventured to cross the half mile between his own residence and the house of Mr. Wharton.Úgy látszik azonban, a fáradhatatlan házaló semmitől sem riadt vissza, s mivel tudta, hogy bizonyos árucikkekre csak a megye leggazdagabb családainak körében találhat vevőt, most is szembeszállt a dühöngő viharral, és bátran megtette a fél mérföldes utat, amely otthonát Mr. Wharton házától elválasztotta.
In a few minutes after receiving the commands of his young mistress, Caesar reappeared, ushering into the apartment the subject of the foregoing digression.Néhány pillanattal azután, hogy a házikisasszony kiadta parancsait, Caesar visszatért, és bevezette a szobába a fenti kitérés tárgyát.
In person, the peddler was a man above the middle height, spare, but full of bone and muscle.Közepesnél magasabb ember volt, sovány, de csupa csont és izom.
At first sight, his strength seemed unequal to manage the unwieldy burden of his pack; yet he threw it on and off with great dexterity, and with as much apparent ease as if it had been filled with feathers.Az első pillantásra úgy rémlett, nemigen bírhatja el ormótlan zsákját; de roppan ügyesen kapta fel s dobta le, könnyedén, mintha csak pehellyel volna megtömve.
His eyes were gray, sunken, restless, and, for the flitting moments that they dwelt on the countenance of those with whom he conversed, they seemed to read the very soul.Szürke, mélyen ülő, nyugtalan szemei, ha egy-egy futó pillanatra megállapodtak azoknak az arcán, akikkel beszélt, mintha a veséjükbe látott volna.
They possessed, however, two distinct expressions, which, in a great measure, characterized the whole man.Volt e szemeknek két igen jól megfigyelhető kifejezése, amely nagymértékben jellemezte az egész embert.
When engaged in traffic, the intelligence of his face appeared lively, active, and flexible, though uncommonly acute; if the conversation turned on the ordinary transactions of life, his air became abstracted and restless; but if, by chance, the Revolution and the country were the topic, his whole system seemed altered - all his faculties were concentrated: he would listen for a great length of time, without speaking, and then would break silence by some light and jocular remark, that was too much at variance with his former manner, not to be affectation.Amikor alkudozott, arca élénk, mozgékony, hajlékony és nem közönséges ravasz kifejezést öltött; mikor az élet mindennapi dolgairól beszéltek, szórakozott és izgékony lett; de ha véletlenül a forradalomra és az országra terelődött a szó, mintha az egész szervezetét kicserélték volna - minden porcikája megfeszült: ilyenkor rendkívül hosszú ideig hallgatott, s csak nagy sokára tett valami könnyed, tréfás megjegyzést, amely annyira ellentétben állt addigi modorával, hogy semmiképp sem lehetett őszinte.
But of the war, and of his father, he seldom spoke and always from some very obvious necessity.De a háborúról és az apjáról nagyon ritkán beszélt, akkor is csak azért, mert nem tudott kitérni előle.
To a superficial observer, avarice would seem his ruling passion - and, all things considered, he was as unfit a subject for the plans of Katy Haynes as can be readily imagined.A felületes szemlélő azt hihette, hogy legfőbb szenvedélye a kapzsiság - s Katy Haynes végeredményben keresve sem találhatott volna alkalmasabb személyt, akin végrehajtsa terveit.
On entering the room, the peddler relieved himself from his burden, which, as it stood on the floor, reached nearly to his shoulders, and saluted the family with modest civility.Ahogy belépett a szobába, a házaló ledobta terhét - a padlóra állított zsák csaknem a válláig ért -, és szerény udvariassággal köszöntötte a családot.
To Harper he made a silent bow, without lifting his eyes from the carpet; but the curtain prevented any notice of the presence of Captain Wharton.Némán meghajolt Harper felé, szemét föl sem emelve a szőnyegről; Wharton kapitányt a függöny miatt nem vehette észre.
Sarah gave but little time for the usual salutations, before she commenced her survey of the contents of the pack; and, for several minutes, the two were engaged in bringing to light the various articles it contained.Sarah nem sok időt vesztegetett a szokásos üdvözlő szavakra, s nyomban hozzálátott a zsák tartalmának átvizsgálásához; néhány percig azzal foglalkoztak mind a ketten, hogy felszínre hozzák a zsákban rejtőző cikkeket.
The tables, chairs, and floor were soon covered with silks, crapes, gloves, muslins, and all the stock of an itinerant trader.Az asztalokat, székeket s a padlót csaknem elborították a selymek, kreppanyagok, kesztyűk, muszlinok s a többi portéka, mellyel a vándorló árusok kereskednek.
Caesar was employed to hold open the mouth of the pack, as its hoards were discharged, and occasionally he aided his young lady, by directing her admiration to some article of finery, which, from its deeper contrast in colors, he thought more worthy of her notice. At length, Sarah, having selected several articles, and satisfactorily arranged the prices, observed in a cheerful voice,-Caesar a zsák száját tartotta, míg a rakományt kibányászták, s néha felhívta fiatal úrnője figyelmét egy-egy darabra, amely élénkebb színeivel szerinte különösen megérdemelte a bámulatot, Sarah végül kiválasztott néhány dolgot, s miután az árra vonatkozóan is sikerült megállapodnia a házalóval, vidám hangon így szólt:
"But, Harvey, you have told us no news.- Hanem Harvey, eddig még semmilyen hírt nem közölt velünk.
Has Lord Cornwallis beaten the rebels again?"Mondja, Lord Cornwallis újra megverte a lázadókat?
The question could not have been heard; for the peddler, burying his body in the pack, brought forth a quantity of lace of exquisite fineness, and, holding it up to view, he required the admiration of the young lady.Úgy látszik, az árus nem hallotta meg a kérdést, mert egész felsőtestével belebújt a zsákba és kihúzott egy csomó rendkívül finom csipkét: feltartotta a magasba, hogy az ifjú hölgy méltán megcsodálhassa.
Miss Peyton dropped the cup she was engaged in washing, from her hand; and Frances exhibited the whole of that lovely face, which had hitherto only suffered one of its joyous eyes to be seen, beaming with a color that shamed the damask which enviously concealed her figure.Miss Peyton éppen egy csészét mosogatott, most leejtette, s Frances, akinek csak a fél szeme látszott, teljes egészében kimutatta bájos arcát - az irigy damasztfüggöny, amely eddig elrejtette, csakugyan szégyellhette volna magát e ragyogás mellett.
The aunt quitted her employment; and Birch soon disposed of a large portion of his valuable article.A nagynéni abbahagyta munkáját, és Birch hamarosan jókora mennyiséget szedett elő a drága árucikkből.
The praises of the ladies had drawn the whole person of the younger sister into view; and Frances was slowly rising from the window, as Sarah repeated her question, with an exultation in her voice, that proceeded more from pleasure in her purchase, than her political feelings.A hölgyek dicsérő szavai már-már a kisebbik lányt is odacsalták: Frances lassan felállt az ablakmélyedésben, amikor Sarah megismételte előbbi kérdését; hangja ujjongott, nem annyira politikai érzéseitől, mint inkább a szerencsés vétel örömétől.
The younger sister resumed her seat, apparently examining the state of the clouds, while the peddler, finding a reply was expected, answered,-Frances ekkor visszaült helyére, s úgy látszik, a felhőket kezdte vizsgálgatni, míg az árus, aki most már nem térhetett ki a válasz elől, lassan így felelt:
"There is some talk, below, about Tarleton having defeated General Sumter, on the Tiger River."- Valami olyasfélét beszélnek odalent, hogy Tarleton megverte Sumter tábornokot a Tiger-folyónál.
Captain Wharton now involuntarily thrust his head between the opening of the curtains into the room; and Frances, turning her ear in breathless silence, noticed the quiet eyes of Harper looking at the peddler, over the book he was affecting to read, with an expression that denoted him to be a listener of no ordinary interest.Wharton kapitány most önkéntelenül is bedugta fejét a szobába a függönyök résén; Frances is odafordult a lélegzetét visszafojtva, s meglátta, hogy Harper, aki eddig úgy tett, mintha olvasna, a könyv fölött egyenesen az árusra néz: arckifejezése elárulta, hogy nagyon is érdekli, amiről itt szó esik.
"Indeed!" cried the exulting Sarah; "Sumter - Sumter - who is he?- Igazán! - kiáltotta ujjongva Sarah. - Sumter... Sumter... ki az?
I'll not buy even a pin, until you tell me all the news," she continued, laughing and throwing down a muslin she had been examining.Egy gombostűt sem vásárolok, amíg el nem mondja az összes híreket - tette hozzá nevetve, s ledobta a muszlint, amelyet éppen vizsgálgatott.
For a moment the peddler hesitated; his eye glanced towards Harper, who was yet gazing at him with settled meaning, and the whole manner of Birch was altered.A házaló tétovázott egy ideig, majd egy futó pillantást vetett Harperre, aki még mindig őt nézte, nyugodtan és sokatmondóan: ettől Birch egész magatartása megváltozott.
Approaching the fire, he took from his mouth a large allowance of the Virginian weed, and depositing it, with the superabundance of its juices, without mercy to Miss Peyton's shining andirons, he returned to his goods.A tűzhelyhez lépett, kivett a szájából egy jó adag virginiai bagót, a hozzá tartozó bőséges nedvekkel együtt letette, kegyetlenül megcsúfolva Miss Peyton ragyogó kandallóvasait, majd visszatért a portékájához.
"He lives somewhere among the niggers to the south," answered the peddler, abruptly.- Valahol délen él, a niggerek között - felelte azután váratlanul.
"No more nigger than be yourself, Mister Birch," interrupted Caesar tartly, dropping at the same time the covering of the goods in high displeasure.- Csak semmi niggerezés, miszter Birch - vágott a szavába Caesar sértődötten, s elengedte a zsákot: látszott rajta, hogy nagyon meg van bántva.
"Hush, Caesar - hush; never mind it now," said Sarah Wharton soothingly, impatient to hear further.- Jó, jó, Caesar, ne törődj vele - mondta békéltetőén Sarah Wharton, aki türelmetlenül várta a további híreket.
"A black man so good as white, Miss Sally," continued the offended negro, "so long as he behave heself."- Fekete ember éppen olyan jó, mint fehér ember, Miss Sally - folytatta a sértődött néger -, hogyha tisztességesen viselkedni.
"And frequently he is much better," rejoined his mistress. "But, Harvey, who is this Mr. Sumter?"- Gyakran még sokkal jobb is - felelte az ifjú hölgy -, de mondja már, Harvey, ki ez a Mr. Sumter?
A slight indication of humor showed itself on the face of the peddler, but it disappeared, and he continued as if the discourse had met with no interruption from the sensitiveness of the domestic.Az árus alig észrevehetően elmosolyodott, de azután újra komoly lett, s úgy beszélt tovább, mintha a társalgást nem is szakította volna félbe a szolga érzékenysége.
"As I was saying, he lives among the colored people in the south" - Caesar resumed his occupation - "and he has lately had a scrimmage with this Colonel Tarleton - "- Mint mondtam, a délvidéken él, a színesek között - Caesar újra megragadta a zsákot -, és a múltkorában volt egy kis csetepatéja ezzel a Tarleton ezredessel...
"Who defeated him, of course?" cried Sarah, with confidence.- Aki természetesen megverte? - kiáltotta Sarah magabiztosan.
"So say the troops at Morrisania."- Ezt mondják a katonák Morrisaniában.
"But what do you say?"- És mit mond maga?
Mr. Wharton ventured to inquire, yet speaking in a low tone.- Mr. Wharton végül is rászánta magát erre a kérdésre, bár igen halk hangon.
"I repeat but what I hear," said Birch, offering a piece of cloth to the inspection of Sarah, who rejected it in silence, evidently determined to hear more before she made another purchase.- Én csak azt mondom, amit hallok - felelte Birch, és valami kelmét nyújtott Sarah felé: a leány azonban szótlanul elhárította; látszott, hogy nem hajlandó többet vásárolni, amíg részletes felvilágosítást nem kap.
"They say, however, at the Plains," the peddler continued, first throwing his eyes again around the room, and letting them rest for an instant on Harper, "that Sumter and one or two more were all that were hurt, and that the rig'lars were all cut to pieces, for the militia were fixed snugly in a log barn."- Plains-ben viszont azt mondják - folytatta a házaló, miután pillantása ismét körüljárta a szobát, s futólag megállapodott Harperen -, azt mondják, hogy csak Sumter sebesült meg, s legfeljebb még egy-kettő, az angol katonákat pedig alaposan megtépázták, mert az amerikai milícia jól befészkelte magát egy gerendaépületbe.
"Not very probable," said Sarah, contemptuously, "though I make no doubt the rebels got behind the logs."- Nem nagyon valószínű - mondta Sarah megvetően -, bár abban nem kételkedem, hogy a lázadók bebújtak a gerendák mögé.
"I think," said the peddler coolly, again offering the silk, "it's quite ingenious to get a log between one and a gun, instead of getting between a gun and a log."- Azt hiszem - felelte az árus, ismét odanyújtva a selymet -, mindenkinek jó, ha egy gerenda áll a puska meg saját maga között, és okosabban teszi, ha nem ő áll a puska meg a gerenda közé.
The eyes of Harper dropped quietly on the pages of the volume in his hand, while Frances, rising, came forward with a smile in her face, as she inquired, in a tone of affability that the peddler had never witnessed from her,-Harper a kezében tartott könyv lapjaira szegezte nyugodt tekintetét, Frances pedig felállt, mosolygó arccal előrejött, és olyan nyájas hangon, amilyet az árus még sohasem tapasztalt tőle, így szólt:
"Have you more of the lace, Mr. Birch?"- Van még abból a csipkéből, Mr. Birch?
The desired article was immediately produced, and Frances became a purchaser also.A kívánt holmi azonnal előkerült, és Frances is vásárolt belőle.
By her order a glass of liquor was offered to the trader, who took it with thanks, and having paid his compliments to the master of the house and the ladies, drank the beverage.Utasítására egy pohárka szesszel kínálták meg az árust; Birch megköszönte, a ház urára és a hölgyekre emelte poharát, és felhajtotta az italt.
"So, it is thought that Colonel Tarleton has worsted General Sumter?" said Mr. Wharton, affecting to be employed in mending the cup that was broken by the eagerness of his sister-in-law.- Vagyis az hírlik, hogy Tarleton ezredes legyőzte Sumter tábornokot? - kérdezte Mr. Wharton, s közben úgy tett, mintha össze akarná illeszteni a csészét, amelyet sógornője az imént eltört hirtelen izgalmában.
"I believe they think so at Morrisania," said Birch, dryly.- Azt hiszem, Morrisaniában ez a vélemény - felelte szárazon Birch.
"Have you any other news, friend?" asked Captain Wharton, venturing to thrust his face without the curtains.- Egyéb hírei nincsenek, barátom? - kérdezte Wharton kapitány, aki ismét rászánta magát, hogy kidugja fejét a függöny mögül.
"Have you heard that Major Andre has been hanged?"- Hallottak róla, hogy André őrnagyot felakasztották?
Captain Wharton started, and for a moment glances of great significance were exchanged between him and the trader, when he observed, with affected indifference, "That must have been some weeks ago."Wharton kapitány összerezzent, s egy pillanatig nagyon jelentőségteljesen néztek egymásra, ő meg az árus. Végül a kapitány színlelt közönnyel megjegyezte: - Bizonyára néhány héttel ezelőtt történt.
"Does his execution make much noise?" asked the father, striving to make the broken china unite.- Nagy port vert fel a kivégzése? - kérdezte az apa, még mindig a törött porcelán összeillesztésével bajlódva.
"People will talk, you know, 'squire."- Tetszik tudni, milyen sokat beszélnek az emberek.
"Is there any probability of movements below, my friend, that will make traveling dangerous?" asked Harper, looking steadily at the other, in expectation of his reply.- Van-e szó arról, hogy odalent hadmozdulatok készülnek, s veszélyessé tennék az utazást? - kérdezte Harper, s míg a választ várta, merően a másikra nézett.
Some bunches of ribbons fell from the hands of Birch; his countenance changed instantly, losing its keen expression in intent meaning, as he answered slowly, "It is some time since the rig'lar cavalry were out, and I saw some of De Lancey's men cleaning their arms, as I passed their quarters; it would be no wonder if they took the scent soon, for the Virginia horse are low in the county."Néhány szalagcsomó kiesett Birch kezéből; arckifejezése tüstént megváltozott, s ravaszság helyett valami titkolt értelem csengett a szavaiban, amint lassan így felelt: - Az angol lovasság már jó ideje nem hallatott magáról, s amikor elmentem De Lancey tábora mellett, láttam, hogy katonái a fegyverüket tisztogatják; nem lepődnék meg, ha rövidesen vadászatra indulnának, mert a virginiai lovasok már a megye alsó részén járnak.
"Are they in much force?" asked Mr. Wharton, suspending all employment in anxiety.- Sokan voltak? - kérdezte Mr. Wharton, s izgalmában abbahagyta foglalatosságát.
"I did not count them."- Nem számoltam meg őket.
Frances was the only observer of the change in the manner of Birch, and, on turning to Harper, he had resumed his book in silence.Egyedül Frances vette észre a változást Birch modorában; Harper felé fordult, mire a vendég némán belemerült ismét az olvasásba.
She took some of the ribbons in her hand - laid them down again - and, bending over the goods, so that her hair, falling in rich curls, shaded her face, she observed, blushing with a color that suffused her neck,-A leány felvett néhány szalagot - letette őket -, majd az eladó portéka fölé hajolt, úgyhogy hajának dúsan előreomló fürtjei eltakarták arcát, s a nyaka is elpirult, amint így szólt:
"I thought the Southern horse had marched towards the Delaware."- Azt hittem, hogy a déli lovasok a Delaware-folyó felé vonultak.
"It may be so," said Birch; "I passed the troops at a distance."- Lehet - felelte Birch -, én elég messziről láttam a katonákat.
Caesar had now selected a piece of calico, in which the gaudy colors of yellow and red were contrasted on a white ground, and, after admiring it for several minutes, he laid it down with a sigh, as he exclaimed, "Berry pretty calico."Caesar közben kiválasztott egy darab kartonvásznat, amelynek élénksárga és vörös színei fehér alapon találkoztak; néhány pillanatig csendben bámulta, majd sóhajtva letette, s felkiáltott: - Nagyon-nagyon szép karton!
"That," said Sarah; "yes, that would make a proper gown for your wife, Caesar."- Az már igaz - mondta Sarah -, gyönyörű ruhát lehetne varrni belőle a feleségednek, Caesar.
"Yes, Miss Sally," cried the delighted black, "it make old Dinah heart leap for joy - so berry genteel."- Igen, Miss Sally - kiáltotta a néger elragadtatva -, öreg Dinah szíve repesni az örömtől, ha látja... olyan gyönyörű.
"Yes," added the peddler, quaintly, "that is only wanting to make Dinah look like a rainbow."- Bizony - tette hozzá az árus hamiskásan -, épp csak ez hiányzik, hogy Dinah olyan legyen, mint a szivárvány.
Caesar eyed his young mistress eagerly, until she inquired of Harvey the price of the article.Caesar mohón a fiatal úrnőre függesztette szemét; végül Sarah megkérdezte Harveytől, mibe kerül a karton.
"Why, much as I light of chaps," said the peddler.- Attól függ, milyen halakat sikerül fognom - felelte a házaló.
"How much?" demanded Sarah in surprise.- Micsoda? - kérdezte Sarah meglepetten.
"According to my luck in finding purchasers; for my friend Dinah, you may have it at four shillings."- Mondom, attól függ, milyen vevőket sikerül találnom; régi barátnőm, Dinah, négy shillingért is megkaphatja.
"It is too much," said Sarah, turning to some goods for herself.- Sok - mondotta Sarah, és a maga holmija felé fordult.
"Monstrous price for coarse calico, Mister Birch," grumbled Caesar, dropping the opening of the pack again.- Borzasztó sok pénz közönséges kartonért, miszter Birch - morogta Caesar, ismét elejtve a zsák száját.
"We will say three, then," added the peddler, "if you like that better."- Jó, hát legyen három - engedett az árus -, ha így jobban tetszik.
"Be sure he like 'em better," said Caesar, smiling good-humoredly, and reopening the pack; "Miss Sally like a t'ree shilling when she give, and a four shilling when she take."- Persze hogy jobban tetszik - mondta Caesar vidáman mosolyogva, és megint kinyitotta a zsákot. - Miss Sallynek akkor tetszik három shilling, mikor adja, és négy shilling, mikor kapja.
The bargain was immediately concluded; but in measuring, the cloth wanted a little of the well-known ten yards required by the dimensions of Dinah.Az alkut azonnal megkötötték; de lemérve a kartont, kiderült, hogy nincsen egészen tíz yard belőle, márpedig Dinah méretei közismerten legalább annyit követeltek.
By dint of a strong arm, however, it grew to the desired length, under the experienced eye of the peddler, who conscientiously added a ribbon of corresponding brilliancy with the calico; and Caesar hastily withdrew, to communicate the joyful intelligence to his aged partner.A tapasztalt szemű árus azonban erős karral gyorsan a kellő hosszúságúra nyújtotta, s volt olyan lelkiismeretes, hogy még ráadást is adjon: egy szalagot, amelynek élénksége tökéletes összhangban állt a kartonéval; Caesar pedig sietve kivonult, hogy közölje idős élete párjával az örömhírt.
During the movements created by the conclusion of the purchase, Captain Wharton had ventured to draw aside the curtain, so as to admit a view of his person, and he now inquired of the peddler, who had begun to collect the scattered goods, at what time he had left the city.Míg a többiek a vásár lebonyolításával foglalatoskodtak, Wharton kapitány felbátorodva széthúzta a függönyt, s így láthatóvá lett; most pedig megkérdezte a házalótól, aki már kezdte összeszedegetni a portékáját, hogy mikor jött el a városból.
"At early twilight," was the answer.- Már derengett - hangzott a válasz.
"So lately!" cried the other in surprise: then correcting his manner, by assuming a more guarded air, he continued, "Could you pass the pickets at so late an hour?"- Olyan későn? - kiáltotta meglepetten a kapitány; majd rajtakapva magát, óvatosabb hangon folytatta: - Hogy tudott átjönni az őrök között ilyenkor?
"I did," was the laconic reply.- Átjöttem - volt a kurta válasz.
"You must be well known by this time, Harvey, to the officers of the British army," cried Sarah, smiling knowingly on the peddler.- Magát most már bizonyára jól ismerik az angol katonatisztek, Harvey - kiáltotta Sarah, és sokatmondóan rámosolygott a házalóra.
"I know some of them by sight," said Birch, glancing his eyes round the apartment, taking in their course Captain Wharton, and resting for an instant on the countenance of Harper.- Látásból ismerem némelyiket - felelte Birch, körülnézve a szobában: Wharton kapitányt is szemügyre vette, s a tekintete megakadt egy pillanatig Harper arcán.
Mr. Wharton had listened intently to each speaker, in succession, and had so far lost the affectation of indifference, as to be crushing in his hand the pieces of china on which he had expended so much labor in endeavoring to mend it; when, observing the peddler tying the last knot in his pack, he asked abruptly,Mr. Wharton figyelmesen hallgatta mindkettőjük szavait; izgalmában most már lemondott a közöny színleléséről: kezében összeroppantak a porcelándarabok, amelyeket pedig oly fáradságos munkával próbált összeilleszteni; s látva, hogy a házaló már az utolsó csomót köti a zsák száján, hirtelen megszólalt:
"Are we about to be disturbed again with the enemy?"- Lehet, hogy hamarosan megint nyakunkon lesz az ellenség?
"Who do you call the enemy?" said the peddler, raising himself erect, and giving the other a look, before which the eyes of Mr. Wharton sank in instant confusion.- Kit tart ellenségnek? - kérdezte az árus kihúzva magát, s úgy nézett a másikra, hogy Mr. Wharton azonnal zavarba jött, és lesütötte a szemét.
"All are enemies who disturb our peace," said Miss Peyton, observing that her brother was unable to speak.- Mindenki ellenség, aki megzavarja nyugalmunkat - mondta helyette Miss Peyton, látva, hogy sógora egy szót sem tud kinyögni.
"But are the royal troops out from below?"- De mondja kérem, elindultak-e odalentről a királyi csapatok?
"'Tis quite likely they soon may be," returned Birch, raising his pack from the floor, and preparing to leave the room.- Valószínű, hogy nemsokára elindulnak - felelte Birch; felvette zsákját a padlóról, és távozni készült.
"And the continentals," continued Miss Peyton mildly, "are the continentals in the county?"- És az amerikaiak? - érdeklődött tovább Miss Peyton szelíden. - Az amerikaiak is itt vannak a megyében?
Harvey was about to utter something in reply, when the door opened, and Caesar made his appearance, attended by his delighted spouse.Harvey éppen válaszolni akart valamit, amikor kinyílt az ajtó, és megjelent Caesar elragadtatott hitvesének társaságában.
The race of blacks of which Caesar was a favorable specimen is becoming very rare.A négereknek az a szeretetre méltó fajtája, amelyhez Caesar is tartozott, napjainkban egyre ritkábbá válik.
The old family servant who, born and reared in the dwelling of his master, identified himself with the welfare of those whom it was his lot to serve, is giving place in every direction to that vagrant class which has sprung up within the last thirty years, and whose members roam through the country unfettered by principles, and uninfluenced by attachments.Az öreg szolga, a régi, meghitt bútordarab, aki gazdája házában született és nevelkedett, s azonosította magát azoknak az érdekeivel, akiket a sors akaratából szolgálnia kellett, lassanként mindenütt átadja helyét annak a kóborló társaságnak, amely az elmúlt harminc esztendő folyamán jött létre, s amelynek a tagjai összevissza csavarognak az országban, mindennemű erkölcs vagy érzelmi megkötöttségek nélkül.
For it is one of the curses of slavery, that its victims become incompetent to the attributes of a freeman.A rabszolgaság egyik átka ugyanis éppen az, hogy áldozatai képtelenné válnak a szabadokhoz illő magatartásra.
The short curly hair of Caesar had acquired from age a coloring of gray, that added greatly to the venerable cast of his appearance.Caesar rövid, göndör haját egy kissé már megszürkítette a kor, nagymértékben fokozva ezzel megjelenésének tiszteletreméltó voltát.
Long and indefatigable applications of the comb had straightened the close curls of his forehead, until they stood erect in a stiff and formal brush, that gave at least two inches to his stature.A fésű hosszas és fáradhatatlan munkája végül is kiegyenesítette a sűrű homlokfürtöket: bozótjuk most már szigorúan és katonásan meredezett, legalább két hüvelykkel megmagasítva Caesar alakját.
The shining black of his youth had lost its glistening hue, and it had been succeeded by a dingy brown.Bőrének ifjúkori fekete ragyogása már elmúlt, s valami kopottas, barnás szín vette át a helyét.
His eyes, which stood at a most formidable distance from each other, were small, and characterized by an expression of good feeling, occasionally interrupted by the petulance of an indulged servant; they, however, now danced with inward delight.Szemei elképesztő távolságra álltak egymástól, kicsik voltak és jóindulat sugárzott belőlük: ezt csak néha váltotta fel a kedves szolgától eltűrt ingerültség; most persze csaknem táncoltak a roppant boldogságtól.
His nose possessed, in an eminent manner, all the requisites for smelling, but with the most modest unobtrusiveness; the nostrils being abundantly capacious, without thrusting themselves in the way of their neighbors.Orra feltűnően alkalmas lehetett a szaglásra, de végtelenül szerény módon: bármennyire tágak voltak ugyanis a cimpái, jócskán eltávolodtak egymástól, mintha egyik sem akarna beavatkozni a másik dolgába.
His mouth was capacious to a fault, and was only tolerated on account of the double row of pearls it contained.Szájából két pompás gyöngysor villant elő, s csakis ez tette tűrhetővé óriási méreteit.
In person Caesar was short, and we should say square, had not all the angles and curves of his figure bid defiance to anything like mathematical symmetry.Termete alacsony volt, s azt is mondhatnánk, hogy szögletes, ha minden hajlata és görbülete kiáltó ellentétben nem állott volna a matematikai szimmetriával.
His arms were long and muscular, and terminated by two bony hands, that exhibited on one side a coloring of blackish gray, and on the other, a faded pink.Hosszú, izmos karjai csontos kezekben végződtek, melyeknek a bőre kívül szürkésfekete volt, belül pedig halvány rózsaszínű.
But it was in his legs that nature had indulged her most capricious humor. There was an abundance of material injudiciously used.De a természet főként Caesar lábainak megalkotásában élte ki szeszélyes humorát: ésszerűtlenül sok anyagot használt fel erre a célra.
The calves were neither before nor behind, but rather on the outer side of the limb, inclining forward, and so close to the knee as to render the free use of that joint a subject of doubt.A lábikrák nem hátul és nem is elöl foglaltak helyet, hanem inkább a lábszár külső oldalán, előrehajolva, oly közel a térdhez, hogy az emberben önkéntelenül is felmerült a gyanú: vajon ilyen körülmények között lehet-e egyáltalán használni ezt a fontos ízületet?
In the foot, considering it as a base on which the body was to rest, Caesar had no cause of complaint, unless, indeed, it might be that the leg was placed so near the center, as to make it sometimes a matter of dispute, whether he was not walking backwards.A lábfejére, mint a test hordozását szolgáló talapzatra, Caesar igazán nem panaszkodhatott, legfeljebb csak azért, mert a lábszár túlságosan is a közepén nőtt vele össze, s a szemlélő néha nem tudta megállapítani, vajon előre megy-e vagy hátra.
But whatever might be the faults a statuary could discover in his person, the heart of Caesar Thompson was in the right place, and, we doubt not, of very just dimensions.De bármilyen hibákat találhatott is volna ezen az alakon egy szobrász, a szíve a helyén volt Caesar Thomsonnak, s bizonyosak vagyunk benne, hogy méretei ellen sem lehetett kifogás.
Accompanied by his ancient companion, Caesar now advanced, and paid his tribute of gratitude in words.Most tehát Caesar előrelépett öreg élettársával együtt, és kifejezte háláját.
Sarah received them with great complacency, and made a few compliments to the taste of the husband, and the probable appearance of the wife.Sarah mindkettőjüket nagy szeretettel fogadta, s néhány bókot is mondott a férj ízlésére, valamint a feleség várható megszépülésére.
Frances, with a face beaming with a look of pleasure that corresponded to the smiling countenances of the blacks, offered the service of her needle in fitting the admired calico to its future uses.Frances, aki örömtől ragyogó arccal tükrözte vissza a négerek mosolyát, felajánlotta, hogy varrótűjével közreműködik a megcsodált kartonanyag rendeltetésszerű elkészítésében.
The offer was humbly and gratefully accepted.Ajánlata roppant alázatos és hálás fogadtatásra talált.
As Caesar followed his wife and the peddler from the apartment, and was in the act of closing the door, he indulged himself in a grateful soliloquy, by saying aloud,-Ahogy Caesar kikísérte feleségét és az árust a szobából, s éppen be akarta csukni az ajtót, egyszerre csak kitört belőle a hála monológja, és hangosan így szólt:
"Good little lady - Miss Fanny - take care of he fader - love to make a gown for old Dinah, too."- Jóságos kicsi hölgy... Miss Fanny... gondját viselni apának... szívesen csinálni ruhát öreg Dinah-nak is.
What else his feelings might have induced him to utter is unknown, but the sound of his voice was heard some time after the distance rendered his words indistinct. Harper had dropped his book, and he sat an admiring witness of the scene; and Frances enjoyed a double satisfaction, as she received an approving smile from a face which concealed, under the traces of deep thought and engrossing care, the benevolent expression which characterizes all the best feelings of the human heart.- Nem tudhatjuk, hogy érzései ezenkívül milyen felkiáltásokat löktek az ajkára, de a hangja még jó ideig hallatszott, bár a messziről érkező szavakat már nem lehetett pontosan kivenni. Harper közben letette könyvét, és csodálkozva nézte a jelenetet, s Frances másodszor is jutalmat kapott jóságáért egy elismerő mosoly formájában: azon a mosolygó arcon ismét kiütközött a mélyenszántó gondolatok s az emésztő gondok takarója alól a jóindulat kifejezése, mely az emberi szív legnemesebb érzéseit jellemzi.
CHAPTER IVNegyedik fejezet
"It is the form, the eye, the word, The bearing of that stranger lord, His stature, manly, bold, and tall, Built like a castle's battled wall, Yet molded in such just degrees His giant strength seems lightsome ease. Weather and war their rougher trace Have left on that majestic face; But 'tis his dignity of eye! There, if a suppliant, would I fly, Secure, 'mid danger, wrongs, and grief, Of sympathy, redress, relief- That glance, if guilty, would I dread More than the doom that spoke me dead." "Enough, enough!" the princess cried, "'Tis Scotland's hope, her joy, her pride!""Micsoda arc, micsoda szem, micsoda délceg idegen! Alakja izmos, férfias, mint sziklabástya, oly magas, de mégse torz ez az erő: arányos, könnyed, megnyerő; az edzett arcon mostoha idők és harcok száz nyoma, de azok a csodás szemek micsoda tűzzel fénylenek! Ha baj, ha gond, ha vész riaszt, csak tőlük kérnék én vigaszt, vagy rettegném sugarukat, ha furdalna a bűntudat." "Elég!" kiált a hercegnő, "Skócia reménysége ő!"
- WALTER SCOTT.Walter Scott
The party sat in silence for many minutes after the peddler had withdrawn.A társaság hosszú percekig csendben üldögélt a házaló távozása után.
Mr. Wharton had heard enough to increase his uneasiness, without in the least removing his apprehensions on behalf of his son.Mr. Wharton nyugtalansága megnőtt a hallottaktól, s még jobban aggódott a fiáért.
The captain was impatiently wishing Harper in any other place than the one foe occupied with such apparent composure, while Miss Peyton completed the disposal of her breakfast equipage, with the mild complacency of her nature, aided a little by an inward satisfaction at possessing so large a portion of the trader's lace; Sarah was busily occupied in arranging her purchases, and Frances was kindly assisting in the occupation, disregarding her own neglected bargains, when the stranger suddenly broke the silence by saying,-A kapitány türelmetlen volt, s mindenütt szívesebben látta volna Harpert, mint éppen azon a helyen, melyet a vendég oly tökéletes nyugalommal foglalt el; Miss Peyton a reggeli edényeket szedte le az asztalról, s lényének megszokott derűje sugárzott róla, de az is látszott, hogy némi belső elégtételt érez, amiért olyan jelentős mennyiséghez sikerült hozzájutnia a házaló csipkéjéből; Sarah buzgón rendezgette új szerzeményeit, s Frances kedvesen segített neki, mit sem törődve a saját magának vásárolt holmival, amikor a vendég egyszerre csak megtörte a csendet, és így szólt:
"If any apprehensions of me induce Captain Wharton to maintain his disguise, I wish him to be undeceived; had I motives for betraying him, they could not operate under present circumstances."- Ha Wharton kapitány énmiattam nem veti le álöltözetét, szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba: még ha okom lenne is arra, hogy eláruljam, az adott körülmények között úgysem tehetnék semmit.
The younger sister sank into her seat colorless and astonished.A kisebbik leány holtsápadtan, megdöbbenve rogyott le a székre.
Miss Peyton dropped the tea tray she was lifting from the table, and Sarah sat with her purchases unheeded in her lap, in speechless surprise.Miss Peyton elejtette a teástálcát, amelyet éppen felemelt az asztalról; Sarah is megfeledkezett az ölében heverő holmiról, s az elképedés belefojtotta a szót.
Mr. Wharton was stupefied; but the captain, hesitating a moment from astonishment, sprang into the middle of the room, and exclaimed, as he tore off the instruments of his disguise,-Mr. Whartonnak elállt a lélegzete, de a kapitány, miután egy pillanatig tétovázott meglepetésében, hirtelen a szoba közepén termett, s letépve álruhájának kellékeit, így kiáltott fel:
"I believe you from my soul, and this tiresome imposition shall continue no longer.- Szívem mélyéből hiszek önnek, s nem gyötrődöm tovább ezzel a fárasztó komédiával.
Yet I am at a loss to conceive in what manner you should know me."De azért el sem tudom képzelni, hogyan ismerhetett fel.
"You really look so much better in your proper person, Captain Wharton," said Harper, with a slight smile, "I would advise you never to conceal it in future.- Ön sokkal jobban fest így, Wharton kapitány, a természetes külsejével - mondta Harper egy kissé elmosolyodva - azt ajánlanám, hogy a jövőben sohase rejtse álruha mögé.
There is enough to betray you, if other sources of detection were wanting." As he spoke, he pointed to a picture suspended over the mantel piece, which exhibited the British officer in his regimentals.S ha valaki egyébként nem ismerné fel, ebben a szobában megtalálja az áruló bizonyítékot - tette hozzá a kandalló fölött lógó képre mutatva, amely tiszti egyenruhában ábrázolta Henryt.
"I had flattered myself," cried young Wharton, with a laugh, "that I looked better on the canvas than in a masquerade.- Mindig is azzal hízelegtem magamnak - kiáltotta nevetve a fiatal Wharton -, hogy mundérban jobban festek, mint maskarában.
You must be a close observer, sir."Úgy látom, ön kitűnő megfigyelő, uram.
"Necessity has made me one," said Harper, rising from his seat.- A szükség tett azzá - mondta Harper, s felállt.
Frances met him as he was about to withdraw, and, taking his hand between both her own, said with earnestness, her cheeks mantling with their richest vermilion, "You cannot - you will not betray my brother."Ahogy ki akart menni, Frances odalépett hozzá, mindkét kezével megragadta a kezét, s nagyon komolyan így szólt, míg arca lángra lobbant legtüzesebb bíborától: - Ön nem olyan... nem is teszi meg... nem fogja elárulni a bátyámat.
For an instant Harper paused in silent admiration of the lovely pleader, and then, folding her hands on his breast, he replied solemnly, "I cannot, and I will not."Harper egy pillanatra megállt, úgy bámulta a bájos kérelmezőt, majd a mellére szorítva a leány kezeit, ünnepélyesen így felelt: - Nem vagyok olyan és nem is teszem meg.
He released her hands, and laying his own on her head gently, continued, "If the blessing of a stranger can profit you, receive it."- Aztán elengedte Frances kezeit, a magáét szelíden a leány fejére tette, s azt mondta: - Ha segítségére lehet egy idegen áldása, fogadja el tőlem.
He turned, and, bowing low, retired, with a delicacy that was duly appreciated by those he quitted, to his own apartment.- Meghajolt, és visszavonult szobájába: ezt a finom tapintatot mindannyian igen nagyra értékelték.
The whole party were deeply impressed with the ingenuous and solemn manner of the traveler, and all but the father found immediate relief in his declaration.A társaságra mély hatást gyakorolt az utas nagylelkű és ünnepélyes viselkedése, s az apa kivételével valamennyien azonnal megnyugodtak a szavaitól.
Some of the cast-off clothes of the captain, which had been removed with the goods from the city, were produced; and young Wharton, released from the uneasiness of his disguise, began at last to enjoy a visit which had been undertaken at so much personal risk to himself.Előkeresték a kapitány régi ruháit, amelyeket magukkal hoztak a városból, s a fiatal Wharton, miután megszabadult kényelmetlen álöltözetétől, végre nyugodtan élvezhette a sok veszély ellenére megkockáztatott látogatását.
Mr. Wharton retiring to his apartment, in pursuance of his regular engagements, the ladies, with the young man, were left to an uninterrupted communication on such subjects as were most agreeable.Mr. Wharton visszavonult lakosztályába, hogy átadja magát szokásos teendőinek, s a hölgyek zavartalanul társaloghattak a fiatalemberrel bármiről, amihez éppen kedvük volt.
Even Miss Peyton was affected with the spirits of her young relatives; and they sat for an hour enjoying, in heedless confidence, the pleasures of an unrestrained conversation, without reflecting on any danger which might be impending over them.Még Miss Peytont is felvillanyozta fiatal rokonainak a jókedve, s legalább egy óra hosszat folyt közöttük a bizalmas, fesztelen csevegés; senki sem gondolt arra, hogy a helyzetük esetleg veszélyessé is válhatik.
The city and their acquaintances were not long neglected; for Miss Peyton, who had never forgotten the many agreeable hours of her residence within its boundaries, soon inquired, among others, after their old acquaintance, Colonel Wellmere.Hamarosan szóba jött a város, az ismerősök; Miss Peyton ugyanis egy pillanatra sem feledkezett meg városi tartózkodásának kellemes óráiról, s többek között megkérdezte, mit csinál régi jó barátja, Wellmere ezredes.
"Oh!" cried the captain, gayly, "he yet continues there, as handsome and as gallant as ever."- Ó - kiáltotta vidáman a kapitány -, ott van, s olyan csinos és elegáns, mint mindig.
Although a woman be not actually in love, she seldom hears without a blush the name of a man whom she might love, and who has been connected with herself by idle gossips, in the amatory rumor of the day.A nők, még ha voltaképpen nem is szerelmesek, ritkán állják meg pirulás nélkül, ha egy olyan férfi nevét emlegetik, akit szerethetnének, s akit a könnyű pletyka, a pajkos szóbeszéd összefűzött velük.
Such had been the case with Sarah, and she dropped her eyes on the carpet with a smile, that, aided by the blush which suffused her cheek, in no degree detracted from her native charms.Így történt Sarah-val is: mosolyogva lesütötte szemét a szőnyegre, s ez a mosoly, valamint az orcáit befutó pír egyáltalán nem csökkentette vele született bájait.
Captain Wharton, without heeding this display of interest in his sister, immediately continued, "At times he is melancholy - we tell him it must be love."Wharton kapitány úgy tett, mintha észre sem venné a húgában fellobbanó érdeklődést. - Néha nagyon mélabús - folytatta mindjárt - azt szokta mondani, hogy szerelmes.
Sarah raised her eyes to the face of her brother, and was consciously turning them on the rest of the party, when she met those of her sister laughing with good humor and high spirits, as she cried, "Poor man! does he despair?"- Sarah felnézett bátyja arcára, majd izgatottan a többiek felé fordult, s amikor találkozott húga pillantásával, Frances jóindulatúan, vidáman felnevetett, és ezt kiáltotta: - Szegény feje! Csak nem gyötri a kétségbeesés?
"Why, no - one would think he could not; the eldest son of a man of wealth, so handsome, and a colonel."- Nem, dehogy... igazán nem hinném: egy gazdag ember legidősebb fia, csinos férfi, ezredes...
"Strong reasons, indeed, why he should prevail," said Sarah, endeavoring to laugh; "more particularly the latter."- Éppen elég ok arra, hogy sikerei legyenek - mondta Sarah erőltetetten nevetve -, főleg az utóbbi.
"Let me tell you," replied the captain, gravely, "a lieutenant colonelcy in the Guards is a very pretty thing."- Meg kell mondanom - felelte a kapitány komolyan -, hogy ha valaki a gárda alezredese, az nagyon szép dolog.
"And Colonel Wellmere a very pretty man," added Frances.- És Wellmere ezredes nagyon szép ember - tette hozzá Frances.
"Nay, Frances," returned her sister, "Colonel Wellmere was never a favorite of yours; he is too loyal to his king to be agreeable to your taste."- Te csak hallgass, Frances - szólt rá a nővére -, te sohasem szeretted Wellmere ezredest: túlságosan hű a királyához, semhogy megnyerhetné a tetszésedet.
Frances quickly answered, "And is not Henry loyal to his king?"- És Henry talán nem hű a királyához? - vágott vissza gyorsan Frances.
"Come, come," said Miss Peyton, "no difference of opinion about the colonel - he is a favorite of mine."- Nono - mondta Miss Peyton -, egyetlen rossz szót sem akarok hallani az ezredesről: tudjátok, hogy a kedvencem.
"Fanny likes majors better," cried the brother, pulling her upon his knee.- Fanny jobban szereti az őrnagyokat - kiáltotta a fiatalember, s térdére vonta a húgát.
"Nonsense!" said the blushing girl, as she endeavored to extricate herself from the grasp of her laughing brother.- Ugyan, eredj már! - mondta a leány elpirulva, s igyekezett kiszabadulni nevető bátyja öleléséből.
"It surprises me," continued the captain, "that Peyton, when he procured the release of my father, did not endeavor to detain my sister in the rebel camp."- Igazán meglep - folytatta a kapitány -, hogy Peyton, amikor elintézte apám szabadon bocsátását, nem próbálta meg ott tartani Fannyt a lázadók táborában.
"That might have endangered his own liberty," said the smiling girl, resuming her seat.- Azzal talán az ő szabadsága került volna veszélybe - felelte a lány mosolyogva, és visszaült a helyére.
"You know it is liberty for which Major Dunwoodie is fighting."- Tudod, hogy Dunwoodie őrnagy a szabadságért harcol.
"Liberty!" exclaimed Sarah; "very pretty liberty which exchanges one master for fifty."- A szabadságért! - kiáltotta Sarah. - Szép kis szabadság, ha egy úr helyett ötvennek engedelmeskedünk.
"The privilege of changing masters at all is a liberty."- Már az is szabadság, ha kicserélhetjük az urainkat.
"And one you ladies would sometimes be glad to exercise," cried the captain.- S ti nők néha szívesen élnétek is ezzel a szabadsággal - kiáltotta a kapitány.
"We like, I believe, to have the liberty of choosing who they shall be in the first place," said the laughing girl.- Azt hiszem, mi főleg ahhoz a szabadsághoz ragaszkodunk, hogy megválaszthassuk, ki legyen az első - felelte Frances nevetve.
"Don't we, Aunt Jeanette?"- Nem igaz, Jeanette néni?
"Me!" cried Miss Peyton, starting; "what do I know of such things, child?- Én? - kiáltotta Miss Peyton elképedve. - Mit értek én az ilyesmihez, gyermek?
You must ask someone else, if you wish to learn such matters."Ha ilyen dolgokról akarsz felvilágosítást kapni, máshoz kell fordulnod.
"Ah! you would have us think you were never young!- Ó, úgy teszel, mintha sohasem lettél volna fiatal!
But what am I to believe of all the tales I have heard about the handsome Miss Jeanette Peyton?"Hát az a sok história, amit a csinos Miss Jeanette Peytonról hallottam?
"Nonsense, my dear, nonsense," said the aunt, endeavoring to suppress a smile; "it is very silly to believe all you hear."- Üres beszéd, drágám, üres beszéd - mondta a nagynéni, és igyekezett elfojtani a mosolyát. - Nem szabad elhinni minden butaságot.
"Nonsense, do you call it?" cried the captain, gayly.- Üres beszéd, azt mondod? - kiáltotta vígan a kapitány.
"To this hour General Montrose toasts Miss Peyton; I heard him within the week, at Sir Henry's table."- Pedig Montrose tábornok még ma is Miss Peytonra szokta emelni a poharát; egy hete sincs, hogy hallottam Sir Henry vacsoráján.
"Why, Henry, you are as saucy as your sister; and to break in upon your folly, I must take you to see my new home-made manufactures, which I will be bold enough to put in contrast with the finery of Birch."- Ejnye, Henry, te is éppen olyan nyelves vagy, mint a húgod; de hogy véget vessek az ostobaságaidnak, gyere, megmutatom a legújabb háziszőtteseimet: bátran állítom, hogy vetekszenek Birch finom portékájával.
The young people rose to follow their aunt, in perfect good humor with each other and the world.A fiatalok követték a nénit, s csak jó érzés volt bennük egymással és az egész világgal szemben.
On ascending the stairs to the place of deposit for Miss Peyton's articles of domestic economy, she availed herself, however, of an opportunity to inquire of her nephew, whether General Montrose suffered as much from the gout as he had done when she knew him.Hanem ahogy Miss Peyton házi készítményeinek raktára felé igyekeztek a lépcsőn, a néni azért szerét ejtette, hogy megkérdezze unokaöccsétől, vajon Montrose tábornokot mostanában is úgy kínozza-e a köszvény, mint amikor a néni legutóbb látta.
It is a painful discovery we make, as we advance in life, that even those we most love are not exempt from its frailties.Amint előre haladunk az életben, fájdalmasan kell tapasztalnunk, hogy bizonyos gyarlóságoktól még azok sem mentesek, akiket a legjobban szeretünk.
When the heart is fresh, and the view of the future unsullied by the blemishes which have been gathered from the experience of the past, our feelings are most holy: we love to identify with the persons of our natural friends all those qualities to which we ourselves aspire, and all those virtues we have been taught to revere.Amikor a szív fiatal, s a jövő képét nem árnyékolják be a múltbeli tapasztalatok, minden érzésünk magasztos; szívesen felruházzuk közeli barátainkat mindazon jó tulajdonságokkal, amelyekre magunk is törekszünk, s mindazon erényekkel, amelyeknek a tiszteletében nevelkedtünk.
The confidence with which we esteem seems a part of our nature; and there is a purity thrown around the affections which tie us to our kindred that after life can seldom hope to see uninjured.Ez a tiszteletadás, ez a bizalom mintha a lényünkből fakadna, s a hozzátartozóinkhoz fűző érzéseket olyan tisztaság veszi körül, amely későbbi életünk folyamán csak ritkán maradhat sértetlen.
The family of Mr. Wharton continued to enjoy, for the remainder of the day, a happiness to which they had long been strangers; and one that sprang, in its younger members, from the delights of the most confident affection, and the exchange of the most disinterested endearments.Mr. Wharton családja a nap hátralevő részében zavartalanul élvezte a régóta nem ízlelt boldogságot, melyet a legforróbb bizalom s a legőszintébb kedvesség teremtett meg a fiatalok között.
Harper appeared only at the dinner table, and he retired with the cloth, under the pretense of some engagement in his own room.Harper csak az ebédnél jelent meg, s utána mindjárt vissza is vonult azzal az ürüggyel, hogy van valami elintéznivalója a szobájában.
Notwithstanding the confidence created by his manner, the family felt his absence a relief; for the visit of Captain Wharton was necessarily to be confined to a very few days, both from the limitation of his leave of absence, and the danger of a discovery.Bár viselkedése bizalmat keltett, a család mégis megörült távozásának; Wharton kapitány ugyanis csak néhány napig maradhatott közöttük, részben azért, mert szabadsága nemsokára lejárt, részben azért, hogy fel ne fedezzék ott- tartózkodását.
All dread of consequences, however, was lost in the pleasure of the meeting.A kellemes együttlét azonban mindenkivel elfeledtette aggodalmait.
Once or twice during the day, Mr. Wharton had suggested a doubt as to the character of his unknown guest, and the possibility of the detection of his son proceeding in some manner from his information; but the idea was earnestly opposed by all his children; even Sarah uniting with her brother and sister in pleading warmly in favor of the sincerity expressed in the outward appearance of the traveler.Mr. Wharton ugyan egyszer-kétszer megjegyezte a nap folyamán, hogy azért talán mégis óvakodnia kellene az ismeretlen vendégtől: hátha mégis nyomra vezeti valami módon Henry ellenségeit; e gyanú azonban hangos tiltakozást váltott ki mindhárom gyermekéből; még Sarah is csatlakozott bátyjához és húgához, és hevesen védelmébe vette az utast, aki olyan őszintének látszott.
"Such appearances, my children," replied the desponding parent, "are but too often deceitful; when men like Major Andre lend themselves to the purposes of fraud, it is idle to reason from qualities, much less externals."- A látszat nagyon gyakran megtévesztő, gyermekeim - felelte a csüggedt apa. - Ha már olyan emberek is vállalkoznak a csalásra, mint André őrnagy, akkor senkinek a jó tulajdonságaiban sem bízhatunk, legkevésbé pedig a külső megjelenésben.
"Fraud!" cried his son quickly.- Csalásra! - kiáltotta hevesen a fia.
"Surely, sir, you forget that Major Andre was serving his king, and that the usages of war justified the measure."- Ne feledje, apám, hogy André őrnagy a királyát szolgálta, és eljárását a háború törvényei szentesítették.
"And did not the usages of war justify his death, Henry?" inquired Frances, speaking in a low voice, unwilling to abandon what she thought the cause of her country, and yet unable to suppress her feelings for the man.- S vajon a halálát nem szentesítették-e a háború törvényei, Henry? - kérdezte halkan Frances, aki nem szívesen mondott volna le hazája ügyének védelméről, ugyanakkor azonban azt sem titkolhatta, hogy sajnálja az áldozatot.
"Never!" exclaimed the young man, springing from his seat, and pacing the floor rapidly.- Soha! - kiáltotta a fiatalember, felugorva székéről, és sebesen fel s alá kezdett járkálni.
"Frances, you shock me; suppose it should be my fate, even now, to fall into the power of the rebels; you would vindicate my execution - perhaps exult in the cruelty of Washington."- Megdöbbent, hogy így beszélsz, Frances: tegyük fel, hogy én kerülnék a lázadók kezébe, éppen most; s te helyeselnéd a kivégzésemet... talán ujjongva üdvözölnéd Washington kegyetlenségét.
"Henry!" said Frances, solemnly, quivering with emotion, and with a face pale as death, "you little know my heart."- Henry! - mondta Frances rendkívül komolyan: remegett az izgalomtól, és holtsápadt lett az arca. - Nagyon kevéssé ismered a szívemet.
"Pardon me, my sister - my little Fanny," cried the repentant youth, pressing her to his bosom, and kissing off the tears which had burst, spite of her resolution, from her eyes.- Bocsáss meg, húgom... bocsáss meg, kis Fanny - kiáltotta a fiú bűnbánóan; magához szorította húgát, s lecsókolta könnyeit, amelyek a leány minden erőfeszítésével dacolva kibuggyantak a szeméből.
"It is very foolish to regard your hasty words, I know," said Frances, extricating herself from his arms, and raising her yet humid eyes to his face with a smile; "but reproach from those we love is most severe, Henry; particularly - where we - we think - we know" - her paleness gradually gave place to the color of the rose, as she concluded in a low voice, with her eyes directed to the carpet, "we are undeserving of it."- Tudom, hogy ostobaság megsértődni az ilyen hirtelen szavaktól - mondta Frances, kibontakozva bátyja öleléséből, s mosolyogva ráemelte még nedves szemeit -, de nagyon fáj, ha azoktól kapunk szemrehányást, akiket szeretünk; különösen akkor... ha úgy érezzük... ha tudjuk... - sápadtságát lassanként felváltotta a piros rózsa színe, s szemét lesütve a szőnyegre, így fejezte be a mondatot halk hangon: -, hogy nem érdemeltük meg.
Miss Peyton moved from her own seat to the one next her niece, and, kindly taking her hand, observed, "You should not suffer the impetuosity of your brother to affect you so much; boys, you know, are proverbially ungovernable."Miss Peyton felállt, átült unokahúga mellé, szelíden megfogta a kezét, s így szólt: - Nem szabad ennyire a szívedre venned bátyád hevességét; tudod, milyen féktelenek a fiúk.
"And, from my conduct, you might add cruel," said the captain, seating himself on the other side of his sister.- S ha rólam ítélsz, hozzátehetnéd: milyen kegyetlenek - mondta a kapitány, és leült Frances másik oldalára.
"But on the subject of the death of Andre we are all of us uncommonly sensitive.- De André halálát illetően mindannyian érzékenyebbek vagyunk a szokottnál.
You did not know him: he was all that was brave - that was accomplished - that was estimable."Ti nem ismertétek őt: példaképe volt a bátorságnak... a tehetségnek... a tisztességnek.
Frances smiled faintly, and shook her head, but made no reply.- Frances halványan elmosolyodott, és megrázta a fejét, de nem válaszolt.
Her brother, observing the marks of incredulity in her countenance, continued, "You doubt it, and justify his death?"Bátyja észrevette hitetlen arckifejezését, s megkérdezte: - Kételkedsz benne, s helyesled a halálát?
"I do not doubt his worth," replied the maid, mildly, "nor his being deserving of a more happy fate; but I cannot doubt the propriety of Washington's conduct.- Nem kételkedem a kiválóságában - felelte szelíden a leány -, s abban sem, hogy boldogabb sorsot érdemelt volna; de Washington eljárásának helyességében sem tudok kételkedni.
I know but little of the customs of war, and wish to know less; but with what hopes of success could the Americans contend, if they yielded all the principles which long usage had established, to the exclusive purposes of the British?"Nem nagyon ismerem a háború törvényeit, és szeretném még kevésbé ismerni őket; de hogyan remélhetnének sikert a harcoló amerikaiak, ha mindazon elveket, amelyek az évszázados gyakorlat folyamán gyökeret vertek, átengednék az angolok kizárólagos használatába?
"Why contend at all?" cried Sarah, impatiently.- Miért harcolnak egyáltalán? - kiáltotta türelmetlenül Sarah.
"Besides, being rebels, all their acts are illegal."- Különben is, lázadók, tehát minden cselekedetük törvénytelen.
"Women are but mirrors, which reflect the images before them," cried the captain, good-naturedly.- A nők csak tükrök, s az előttük álló képet verik vissza - nevetett a kapitány.
"In Frances I see the picture of Major Dunwoodie, and in Sarah - "- Francesben Dunwoodie őrnagy képét látom, Sarah-ban pedig...
"Colonel Wellmere," interrupted the younger sister, laughing, and blushing crimson.- Wellmere ezredesét - vágott a szavába a kisebbik leány nevetve és elpirulva.
"I must confess I am indebted to the major for my reasoning - am I not, Aunt Jeanette?"- Bevallom, érveimért nagymértékben az őrnagy a felelős... nem igaz, Jeanette néni?
"I believe it is something like his logic, indeed, child."- Csakugyan, azt hiszem, ráismerek a logikájára, gyermekem.
"I plead guilty; and you. Sarah, have not forgotten the learned discussions of Colonel Wellmere."- Mindent elismerek: bűnösnek érzem magam; és te, Sarah, te sem felejtetted el Wellmere ezredes tudós előadásait.
"I trust I never forget the right," said Sarah, emulating her sister in color, and rising, under the pretense of avoiding the heat of the fire.- Remélem, nem is felejtem el soha, hogy mi a helyes - mondta Sarah, versenyezve húgával a pirulásban, s felállt, azzal az ürüggyel, hogy távolabb húzódik a tűztől.
Nothing occurred of any moment during the rest of the day; but in the evening Caesar reported that he had overheard voices in the room of Harper, conversing in a low tone.A nap hátralevő részében semmi említésre méltó esemény nem történt; de estefelé Caesar jelentette, hogy hangokat hallott Harper szobájából: halkan beszélgettek.
The apartment occupied by the traveler was the wing at the extremity of the building, opposite to the parlor in which the family ordinarily assembled; and it seems that Caesar had established a regular system of espionage, with a view to the safety of his young master.Az utas lakosztályát az épület szélső szárnya alkotta, míg a szalon, ahol a család rendszerint összegyűlt, a ház túlsó végében foglalt helyet; s úgy látszik, hogy Caesar szabályos kémhálózatot épített ki fiatal gazdájának biztonsága érdekében.
This intelligence gave some uneasiness to all the members of the family; but the entrance of Harper himself, with the air of benevolence and sincerity which shone through his reserve, soon removed the doubts from the breast of all but Mr. Wharton.A hír némi nyugtalanságot keltett a család minden tagjában; de amikor Harper megjelent, a tartózkodásán is átsütő jóindulat és őszinteség mindenkinek a kételyét eloszlatta, kivéve a Mr. Whartonét.
His children and sister believed Caesar to have been mistaken, and the evening passed off without any additional alarm.Gyermekei és sógornője úgy vélték, hogy Caesar tévedett, s az este minden újabb ijedelem nélkül telt el.
On the afternoon of the succeeding day, the party were assembled in the parlor around the tea table of Miss Peyton, when a change in the weather occurred.Másnap délután a társaság ismét együtt ült a szalonban Miss Peyton teázóasztala körül, amikor fordulat állott be az időjárásban.
The thin scud, that apparently floated but a short distance above the tops of the hills, began to drive from the west towards the east in astonishing rapidity.A vékony felhőréteg, amely látszólag nem messzire lebegett a dombok csúcsai fölött, elképesztő gyorsasággal kezdett nyugatról kelet felé sodródni.
The rain yet continued to beat against the eastern windows of the house with fury; in that direction the heavens were dark and gloomy.Az eső még dühödten csapkodta a ház keleti ablakait: azon az oldalon sötét és borús volt az ég.
Frances was gazing at the scene with the desire of youth to escape from the tedium of confinement, when, as if by magic, all was still.Frances kibámult a tájra, fiatalos érdeklődéssel, hogy szabaduljon a szobafogság unalmától, amikor hirtelen, mintegy varázsütésre, minden elcsendesedett.
The rushing winds had ceased, the pelting of the storm was over, and, springing to the window, with delight pictured in her face, she saw a glorious ray of sunshine lighting the opposite wood.A süvöltő szél elállt, a zuhogó eső abbamaradt, s a leány, amint örömtől sugárzó arccal az ablakhoz ugrott, láthatta, hogy egy diadalmas napsugár megvilágítja a szemközti erdőt.
The foliage glittered with the checkered beauties of the October leaf, reflecting back from the moistened boughs the richest luster of an American autumn.A fák koronáján felragyogott az októberi lombozat tarka szépsége, s nedves leveleik visszatükrözték az amerikai ősz legdúsabb pompáját.
In an instant, the piazza, which opened to the south, was thronged with the inmates of the cottage.A ház lakói egy szempillantás alatt kint teremtek a dél felé nyíló tornácon.
The air was mild, balmy, and refreshing; in the east, clouds, which might be likened to the retreating masses of a discomfited army, hung around the horizon in awful and increasing darkness.A levegő enyhe volt, balzsamos, üdítő; a keleti láthatár fölött ijesztő és sűrűsödő homályban függtek a felhők, mint egy legyőzött hadsereg visszavonuló tömegei.
At a little elevation above the cottage, the thin vapor was still rushing towards the east with amazing velocity; while in the west the sun had broken forth and shed his parting radiance on the scene below, aided by the fullest richness of a clear atmosphere and a freshened herbage.Egy kis magaslat körül, a háztól valamivel feljebb, a ritkás pára még mindig kelet felé száguldott, elképesztő sebességgel; de nyugaton már kibukkant a nap, s búcsúzó sugarait lebocsátotta a tájra, amelynek felüdült gyeptakarója amúgy is tündökölt a tiszta levegőben.
Such moments belong only to the climate of America, and are enjoyed in a degree proportioned to the suddenness of the contrast, and the pleasure we experience in escaping from the turbulence of the elements to the quiet of a peaceful evening, and an air still as the softest mornings in June.Ilyen pillanatokat csakis az amerikai éghajlat alatt élhetünk át, s élvezetünket még inkább növeli a hirtelen ellentét és az öröm, hogy a dühöngő elemektől megszabadulva, váratlanul egy békés este nyugalmába csöppentünk, s beszívhatjuk a friss levegőt, amely olyan mozdulatlan, mint a legcsöndesebb júniusi reggeleken.
"What a magnificent scene!" said Harper, in a low tone.- Milyen nagyszerű látvány! - mondta halkan Harper. - Milyen hatalmas!
"How grand! how awfully sublime! - may such a quiet speedily await the struggle in which my country is engaged, and such a glorious evening follow the day of her adversity!"Milyen fenséges! Bárcsak minél hamarább ilyen nyugalom váltaná fel a küzdelmet, amelyben hazám vergődik, s ilyen csodálatos este következnék szenvedéseinek napjára!
Frances, who stood next to him, alone heard the voice.Szavait csak Frances hallotta meg, aki a legközelebb állt hozzá.
Turning in amazement from the view to the speaker, she saw him standing bareheaded, erect, and with his eyes lifted to heaven.Meglepődve nézett a tájról az idegenre, s látta, amint ott áll hajadonfőtt, egyenesen, szemét az égboltra emelve.
There was no longer the quiet which had seemed their characteristic, but they were lighted into something like enthusiasm, and a slight flush passed over his features.Tekintetéből most hiányzott a rá jellemző nyugalom, valami lelkesedés izzott benne, s halvány pír futotta be arcvonásait.
There can be no danger apprehended from such a man, thought Frances; such feelings belong only to the virtuous.Ilyen ember részéről semmilyen veszély sem fenyegethet, gondolta Frances; ilyen érzések csak az erényből fakadhatnak.
The musings of the party were now interrupted by the sudden appearance of the peddler.A társaság szemlélődése hirtelen félbeszakadt: váratlanul megjelent előttük a házaló.
He had taken advantage of the first gleam of sunshine to hasten to the cottage.Úgy látszik, kihasználta az első napsugarat, és azonnal Whartonék házához sietett.
Heedless of wet or dry as it lay in his path, with arms swinging to and fro, and with his head bent forward of his body several inches, Harvey Birch approached the piazza, with a gait peculiarly his own.Mit sem törődve azzal, hogy az út száraz-e vagy nedves, karjait ide-oda himbálva, s fejét jó néhány hüvelykkel a teste elé lógatva közeledett a tornác felé, sajátos járásával.
It was the quick, lengthened pace of an itinerant vender of goods.A vándorló árusok járnak így, szaporán, nagyokat lépve.
"Fine evening," said the peddler, saluting the party, without raising his eyes; "quite warm and agreeable for the season."- Szép este - mondta a házaló, miután köszöntötte a társaságot, s fel sem nézett rájuk. - Az évszakhoz képest egész meleg és kellemes.
Mr. Wharton assented to the remark, and inquired kindly after the health of his father.Mr. Wharton rábólintott, majd kedvesen érdeklődni kezdett az árus apjának egészségi állapotáról.
Harvey heard him, and continued standing for some time in moody silence; but the question being repeated, he answered with a slight tremor in his voice,-Harvey hallotta, mit mond, s mégis komoran és szótlanul állt egy ideig; de Mr. Wharton megismételt kérdésére így felelt, egy kissé remegő hangon:
"He fails fast; old age and hardships will do their work."- Gyorsan romlik az állapota; az öregség és a szenvedések megteszik a magukét.
The peddler turned his face from the view of most of the family; but Frances noticed his glistening eyes and quivering lip, and, for the second time, Harvey rose in her estimation.- Elfordult, úgyhogy a legtöbben nem láthatták az arcát; de Frances észrevette, hogy fénylik a szeme és remeg az ajka, s Harvey most másodszor is megnőtt a szemében.
The valley in which the residence of Mr. Wharton stood ran in a direction from northwest to southeast, and the house was placed on the side of a hill which terminated its length in the former direction.A völgy, amelyben Mr. Wharton háza állt, északnyugat-délkeleti irányban húzódott, s a ház egy domb oldalán épült, amely északnyugatról zárta le a völgyet.
A small opening, occasioned by the receding of the opposite hill, and the fall of the land to the level of the tide water, afforded a view of the Sound over the tops of the distant woods on its margin.A szemközti domb hajlata egy kis nyílást alkotott, s mivel a talaj itt a víz szintjéig ereszkedett alá, a hézag peremén feketéllő távoli erdők koronája fölött ki lehetett látni a tengerszorosra.
The surface of the water which had so lately been lashing the shores with boisterous fury, was already losing its ruffled darkness in the long and regular undulations that succeeded a tempest, while the light air from the southwest was gently touching their summits, lending its feeble aid in stilling the waters.A tenger, amely az imént még szilaj dühvel korbácsolta a partot, lassanként elvesztette haragos fodrait, s a délnyugatról támadt könnyű szellő is hozzájárult a maga csekély segítségével a vihar utáni hosszú, szabályos hullámok lecsitításához.
Some dark spots were now to be distinguished, occasionally rising into view, and again sinking behind the lengthened waves which interposed themselves to the sight.Most néhány sötét folt tűnt fel a tenger színén: hol felemelkedtek, hol pedig ismét lebuktak a tekintet útjába álló, elnyúlt hullámok mögé.
They were unnoticed by all but the peddler. He had seated himself on the piazza, at a distance from Harper, and appeared to have forgotten the object of his visit.Senki sem vette észre őket, csak a házaló, aki leült a tornácon, nem messzire Harpertől, s mintha teljesen megfeledkezett volna látogatása céljáról.
His roving eye, however, soon caught a glimpse of these new objects in the view, and he sprang up with alacrity, gazing intently towards the water.Fürkésző szeme azonban csakhamar meglátta ezeket az új tüneményeket; izgatottan felugrott és feszülten bámult a tenger felé.
He changed his place, glanced his eye with marked uneasiness on Harper, and then said with great emphasis-Odább lépett, látható nyugtalansággal pillantott Harperre, majd rendkívül nyomatékosan így szólt:
"The rig'lars must be out from below."- Az angolok elindultak odalentről.
"Why do you think so?" inquired Captain Wharton, eagerly.- Miből gondolja? - kérdezte Wharton kapitány felvillanyozva.
"God send it may be true; I want their escort in again."- Adná Isten, hogy úgy legyen; szükségem van a kíséretükre, hogy visszatérhessek.
"Them ten whaleboats would not move so fast unless they were better manned than common."- Az a tíz bárka ott nem mozogna olyan gyorsan, ha nem volna a szokottnál nagyobb legénységük.
"Perhaps," cried Mr. Wharton in alarm, "they are - they are continentals returning from the island."- Talán - kiáltotta Mr. Wharton ijedten -, talán... amerikaiak, akik a szigetről térnek vissza.
"They look like rig'lars," said the peddler, with meaning.- Angoloknak nézném őket - jelentette ki a házaló sokatmondóan.
"Look!" repeated the captain, "there is nothing but spots to be seen."- Nézi! - mondta utána a kapitány. - Nincs ott mit látni, csak foltokat.
Harvey disregarded his observation, but seemed to be soliloquizing, as he said in an undertone, "They came out before the gale - have laid on the island these two days - horse are on the road - there will soon be fighting near us."Harvey nem törődött a megjegyzéssel, s mintha valami monológba kezdene, halkan így szólt: - A vihar előtt keltek útra... két napig a szigeten vesztegeltek... az úton lovasok... nemsokára harc lesz a közelünkben.
During this speech, Birch several times glanced his eye towards Harper, with evident uneasiness, but no corresponding emotion betrayed any interest of that gentleman in the scene.- E beszéd alatt Birch többször is Harper felé sandított, látható nyugtalansággal, de a vendégen egyáltalán nem látszott, mintha őt is érdekelné a jelenet.
He stood in silent contemplation of the view, and seemed enjoying the change in the air.Némán szemlélte a távoli bárkákat, mintha csak a kellemessé vált levegőt élvezné.
As Birch concluded, however, Harper turned to his host, and mentioned that his business would not admit of unnecessary delay; he would, therefore, avail himself of the fine evening to ride a few miles on his journey.Mikor azonban Birch elhallgatott, Harper a házigazdához fordult, s közölte, hogy ügyei nem tűrnek fölösleges idővesztegetést; ennélfogva kihasználja a szép estét, s még aznap megtesz egypár mérföldet az útján.
Mr. Wharton made many professions of regret at losing so agreeable an inmate; but was too mindful of his duty not to speed the parting guest, and orders were instantly given to that effect.Mr. Wharton nem győzte bizonygatni, mennyire sajnálja, hogy el kell búcsúznia kellemes vendégétől; de azért az udvariasság szabályai szerint szerencsés utat kívánt neki, s azonnal ki is adta parancsait, hogy mindent készítsenek elő Mr. Harper távozására.
The uneasiness of the peddler increased in a manner for which nothing apparent could account; his eye was constantly wandering towards the lower end of the vale as if in expectation of some interruption from that quarter.A házaló nyugtalansága nőttön-nőtt, bár minden látható ok nélkül; szeme minduntalan a völgy alsó vége felé fordult, mintha onnan várna valami új eseményt.
At length Caesar appeared, leading the noble beast which was to bear the weight of the traveler.Végül Caesar megjelent, az utas nemes paripáját vezetve.
The peddler officiously assisted to tighten the girths, and fasten the blue cloak and valise to the mailstraps.A házaló szolgálatkészen segédkezett a heveder megszorításában s a kék köpeny meg az útitáska felszíjazásában.
Every precaution being completed, Harper proceeded to take his leave.Miután az előkészületek megtörténtek, Harper hozzálátott a búcsúzkodáshoz.
To Sarah and her aunt he paid his compliments with ease and kindness; but when he came to Frances, he paused a moment, while his face assumed an expression of more than ordinary benignity.Fesztelenül és kedvesen köszönetet mondott Sarah-nak és nagynénjének; de amikor Frances-hez ért, megállt egy pillanatra, és arca még a szokottnál is jóságosabb kifejezést öltött.
His eye repeated the blessing which had before fallen from his lips, and the girl felt her cheeks glow, and her heart beat with a quicker pulsation, as he spoke his adieus.Szemei megismételték az áldást, amely ajkáról korábban elhangzott, s a leány érezte, hogy orcái izzanak, és a szíve hevesebben dobog, amint Harper búcsúszavait hallgatta.
There was a mutual exchange of polite courtesy between the host and his parting guest; but as Harper frankly offered his hand to Captain Wharton, he remarked, in a manner of great solemnity,-A házigazda és a távozó vendég kölcsönös udvariaskodással búcsúzott egymástól; de amikor Wharton kapitánynak nyújtotta a kezét, Harper igen komoly hangon így szólt:
"The step you have undertaken is one of much danger, and disagreeable consequences to yourself may result from it; in such a case, I may have it in my power to prove the gratitude I owe your family for its kindness."- Ön rendkívül veszélyes lépésre vállalkozott, amelynek nagyon kellemetlen következményei lehetnek; ha ilyesmi történnék, talán módomban áll majd, hogy bebizonyítsam, mennyire hálás vagyok a családja szívességéért.
"Surely, sir," cried the father, losing sight of delicacy in apprehension for his child, "you will keep secret the discovery which your being in my house has enabled you to make?"- Uram - kiáltott az apa, minden tapintatról megfeledkezve a fiú miatti aggodalmában -, remélem, titokban fogja tartani azt a felfedezést, amelyet annak köszönhet, hogy a házamban tartózkodott?
Harper turned quickly to the speaker, and then, losing the sternness which had begun to gather on his countenance, he answered mildly, "I have learned nothing in your family, sir, of which I was ignorant before; but your son is safer from my knowledge of his visit than he would be without it."Harper gyorsan odafordult már-már elboruló arccal, de azután ismét felderült, s szelíden így válaszolt: - Semmit se fedeztem fel önöknél, uram, amiről azelőtt is ne tudtam volna; de a fia biztonságát csak növeli az a tény, hogy tudomást szereztem a látogatásáról.
He bowed to the whole party, and without taking any notice of the peddler, other than by simply thanking him for his attentions, mounted his horse, and, riding steadily and gracefully through the little gate, was soon lost behind the hill which sheltered the valley to the northward.Meghajolt az egész társaság felé; a házalónak éppen csak megköszönte a segítségét, nyeregbe ült, egyenes, előkelő tartással, kilovagolt a kiskapun, s csakhamar eltűnt a domb mögött, amely észak felől óvta a völgyet.
The eyes of the peddler followed the retiring figure of the horseman so long as it continued within view, and as it disappeared from his sight, he drew a long and heavy sigh, as if relieved from a load of apprehension.A házaló szemmel kísérte a lovas távolodó alakját, ameddig csak végleg el nem tűnt, s akkor egy hatalmasat sóhajtott, mintha nagy kő esett volna le a szívéről.
The Whartons had meditated in silence on the character and visit of their unknown guest for the same period, when the father approached Birch and observed,Whartonék közben az ismeretlen vendég személyén és látogatásán tűnődtek; végül az apa odalépett Birchhöz, s így szólt:
"I am yet your debtor, Harvey, for the tobacco you were so kind as to bring me from the city."- Én még tartozom magának, Harvey, a dohányért, amit volt szíves elhozni a városból.
"If it should not prove so good as the first," replied the peddler, fixing a last and lingering look in the direction of Harper's route, "it is owing to the scarcity of the article."- Talán nem lesz olyan jó, mint a múltkori - felelte az árus, még egy utolsó, elrévedt pillantást küldve Harper után. - Mostanában elég nehéz hozzájutni.
"I like it much," continued the other; "but you have forgotten to name the price."- Nekem ízlik - mondta Mr. Wharton. - De még mindig nem mondta meg, hogy mi az ára.
The countenance of the trader changed, and, losing its expression of deep care in a natural acuteness, he answered,-A kereskedő arca hirtelen átalakult: a nyomasztó gondok kifejezését felváltotta a szokott ravaszság.
"It is hard to say what ought to be the price; I believe I must leave it to your own generosity."- Nehéz megmondani, mi legyen az ára - jelentette ki végül -, az hiszem, legjobb, ha Mr. Wharton nagylelkűségére bízom.
Mr. Wharton had taken a hand well filled with the images of Carolus III from his pocket, and now extended it towards Birch with three of the pieces between his finger and thumb.Mr. Wharton a zsebébe nyúlt, kivett egy maroknyi ezüstdollárt, amelyet III. Károly spanyol király arcképe díszített, s három darabot a hüvelyk- és mutatóujja közé szorítva Birch felé nyújtotta a kezét.
Harvey's eyes twinkled as he contemplated the reward; and rolling over in his mouth a large quantity of the article in question, coolly stretched forth his hand, into which the dollars fell with a most agreeable sound: but not satisfied with the transient music of their fall, the peddler gave each piece in succession a ring on the stepping-stone of the piazza, before he consigned it to the safekeeping of a huge deerskin purse, which vanished from the sight of the spectators so dexterously, that not one of them could have told about what part of his person it was secreted.Harvey szeme felcsillant a jutalom láttára; aztán megforgatva a nyelvén egy jó adagot a szóban forgó árucikkből, hűvösen kinyújtotta kezét, s tűrte, hogy a dollárok igen kellemes csengéssel belehulljanak. Ez a rövid muzsika azonban, úgy látszik, nem elégítette ki, mert azután még külön-külön is megpengetett minden pénzdarabot a tornác kőlépcsőjén, mielőtt beszállásolta volna őket egy óriási szarvasbőr erszény biztos menedékébe: majd eltüntette az erszényt a szemlélők elől, de oly boszorkányos ügyességgel, hogy senki sem tudta volna megmondani, hova is került, bár kétségtelenül nála maradt.
This very material point in his business so satisfactorily completed, the peddler rose from his seat on the floor of the piazza, and approached to where Captain Wharton stood, supporting his sisters on either arm, as they listened with the lively interest of affection to his conversation.Miután ilyen sikeresen lebonyolította üzleti ügyeinek ezt a nagyon is lényeges mozzanatát, a házaló felkelt a tornác földjéről, és közelebb lépett Wharton kapitányhoz; a fiatalember éppen mesélt valamit a két karjába kapaszkodó húgainak, akik szerető érdeklődéssel hallgatták.
The agitation of the preceding incidents had caused such an expenditure of the juices which had become necessary to the mouth of the peddler, that a new supply of the weed was required before he could turn his attention to business of lesser moment.Az előbbi események izgalma olyan nagy mennyiségben fogyasztotta ama nedveket, amelyek nélkül a házaló szája már nem is tudott meglenni, hogy egy újabb adagot kellett bevennie a virginiai növényből, mielőtt más, kisebb jelentőségű dologra fordíthatta volna figyelmét.
This done, he asked abruptly,-Miután ez megtörtént, egyszerre csak így szólt:
"Captain Wharton, do you go in to-night?"- Kapitány úr, ma este visszamegy?
"No!" said the captain, laconically, and looking at his lovely burdens with great affection.- Nem! - felelte kurtán a kapitány, és nagy szeretettel nézett karjainak bájos terhére.
"Mr. Birch, would you have me leave such company so soon, when I may never enjoy it again?"- Csak nem kívánja, Mr. Birch, hogy máris elbúcsúzzam ettől a társaságtól, amelyet talán soha többé nem élvezhetek?
"Brother!" said Frances, "jesting on such a subject is cruel."- Bátyám! - mondta Frances. - Ilyesmiről még tréfálni is kegyetlenség.
"I rather guess," continued the peddler, coolly, "now the storm is over, the Skinners may be moving; you had better shorten your visit, Captain Wharton."- Most, hogy a vihar elmúlt - folytatta hűvösen az árus -, a skinnerek is valószínűleg útra kelnek; jobb lesz, ha megrövidíti a látogatását, kapitány úr.
"Oh!" cried the British officer, "a few guineas will buy off those rascals at any time, should I meet them.- Ó - kiáltotta az angol katonatiszt -, azokat a gazfickókat bármikor megvásárolhatom egypár guineáért, ha találkoznám velük.
No, no, Mr. Birch, here I stay until morning."Nem, nem, Mr. Birch, és bizony itt maradok reggelig.
"Money could not liberate Major Andre," said the peddler, dryly.- André őrnagyot nem szabadította ki a pénz - mondta szárazon az árus.
Both the sisters now turned to the captain in alarm, and the elder observed,-A nővérek most riadtan fordultak a kapitány felé, s az idősebbik így szólt:
"You had better take the advice of Harvey; rest assured, his opinion in such matters ought not to be disregarded."- Jobb lesz, ha megfogadod Harvey tanácsát; hidd el, bátyám, ilyen dolgokban nagyon is sokat ér a véleménye.
"Yes," added the younger, "if, as I suspect, Mr. Birch assisted you to come here, your safety, our happiness, dear Henry, requires you to listen to him now."- Úgy van - tette hozzá a fiatalabbik. - Azt hiszem, az idejöveteledben is Mr. Birch segített: hát akkor a biztonságod, a mi boldogságunk, kedves Henry, megköveteli, hogy most is hallgass a szavára.
"I brought myself out, and can take myself in," said the captain positively.- Úgy, ahogy eljöttem a városból, vissza is tudok menni - mondta határozottan a kapitány.
"Our bargain went no further than to procure my disguise, and to let me know when the coast was clear; and in the latter particular, you were mistaken, Mr. Birch."- Mr. Birchcsel csak abban állapodtunk meg, hogy ellát azzal az álruhával, és közli, mikor tiszta a levegő a parton; egyébként ebben az utóbbi dologban még tévedett is, Mr. Birch.
"I was," said the peddler, with some interest, "and the greater is the reason why you should get back to-night; the pass I gave you will serve but once."- Igaz - mondta a házaló egy kissé élénkebben -, s éppen ezért kellene még ma éjszaka visszatérnie; a passzus, amit adtam, csak egy alkalomra szolgált.
"Cannot you forge another?"- Nem hamisíthatna egy másikat?
The pale cheek of the trader showed an unusual color, but he continued silent, with his eyes fixed on the ground, until the young man added, with great positiveness, "Here I stay this night, come what will."A házaló sápadt arca szokatlanul kigyúlt: de nem szólt semmit, és föl sem nézett a földről, amíg a fiatalember rendkívül határozottan hozzá nem tette: - Lesz, ami lesz: ma éjszaka itt maradok.
"Captain Wharton," said the peddler, with great deliberation and marked emphasis, "beware a tall Virginian, with huge whiskers; he is below you, to my knowledge; the devil can't deceive him; I never could but once."- Kapitány úr - mondta a házaló nagyon megfontoltan és nyomatékosan -, óvakodjék egy hatalmas pofaszakállú, magas virginiaitól; tudomásom szerint már az ön nyomában van; az ördög sem tévesztheti meg, nekem is csak egyszer sikerült.
"Let him beware of me," said Wharton, haughtily.- Hadd óvakodjék ő éntőlem - felelte gőgösen Wharton.
"But, Mr. Birch, I exonerate you from further responsibility."- Önt pedig, Mr. Birch, felmentem minden további felelősség alól.
"Will you give me that in writing?" asked the cautious Birch.- Hajlandó ezt írásba adni? - kérdezte az óvatos Birch.
"Oh! cheerfully," cried the captain, with a laugh.- Szíves örömest! - kiáltotta nevetve a kapitány. - Caesar!
"Caesar! pen, ink, and paper, while I write a discharge for my trusty attendant, Harvey Birch, peddler, etc., etc."Tollat, tintát, papirost, hadd írom meg az obsitos cédulát: Harvey Birch, foglalkozására nézve házaló, ezennel elbocsáttatik a hűségesen teljesített szolgálatból, és a többi, és a többi.
The implements for writing were produced, and the captain, with great gayety, wrote the desired acknowledgment in language of his own; which the peddler took, and carefully depositing it by the side of the image of his Catholic Majesty, made a sweeping bow to the whole family, and departed as he had approached.Az írószerszámok csakhamar előkerültek, s a kapitány roppant vígan megfogalmazta a kívánt okmányt a maga stílusában; a házaló átvette, gondosan elhelyezte a katolikus király képmásai mellé, aztán mélyen meghajolt valamennyiük előtt, s eltávozott ugyanazon az úton, amelyen jött.
He was soon seen at a distance, stealing into the door of his own humble dwelling.Nemsokára látták a távolban, amint eltűnik szerény hajlékának ajtaja mögött.
The father and sisters of the captain were too much rejoiced in retaining the young man to express, or even entertain, the apprehensions his situation might reasonably excite; but on retiring to their evening repast, a cooler reflection induced the captain to think of changing his mind.Az apa és a leányok annyira örültek a kapitány maradásának, hogy egyetlen szóval sem említették aggodalmaikat, sőt, el is altatták őket, bár a fiatalember helyzete joggal adhatott okot az aggodalomra. Mikor azonban leültek a vacsora mellé, a kapitány józanabb belátásra tért, és szívesen megváltoztatta volna elhatározását.
Unwilling to trust himself out of the protection of his father's domains, the young man dispatched Caesar to desire another interview with Harvey.Mivel ő maga nem akart kimerészkedni apja birtokáról, átküldte Caesart Harveyhoz, hogy újabb megbeszélésre hívja az árust.
The black soon returned with the unwelcome intelligence that it was now too late.A néger csakhamar visszatért azzal a kellemetlen hírrel, hogy elkésett.
Katy had told him that Harvey must be miles on his road to the northward, "having left home at early candlelight with his pack."Katy közölte vele, hogy Harvey azóta mérföldekre járhat az északi úton, "mert az első gyertyagyújtáskor mindjárt elment hazulról a zsákjával".
Nothing now remained to the captain but patience, until the morning should afford further opportunity of deciding on the best course for him to pursue.Nem volt más hátra: a kapitánynak türelmesen meg kellett várnia a reggelt, akkor talán majd eldöntheti, mi a leghelyesebb teendő.
"This Harvey Birch, with his knowing looks and portentous warnings, gives me more uneasiness than I am willing to own," said Captain Wharton, rousing himself from a fit of musing in which the danger of his situation made no small part of his meditations.- Nem szívesen vallom be, de ez a Harvey Birch meglehetősen nyugtalanná tett a jelentőségteljes pillantásaival és a nagyképű intelmeivel - mondta Wharton kapitány, felriadva tűnődéséből, amelyben a helyzetével járó veszélyek nem kis szerepet játszottak.
"How is it that he is able to travel to and fro in these difficult times, without molestation?" inquired Miss Peyton.- Hogyan lehetséges, hogy ilyen nehéz időkben is zavartalanul járhat-kelhet mindenfelé? - kérdezte Miss Peyton.
"Why the rebels suffer him to escape so easily, is more than I can answer," returned the other; "but Sir Henry would not permit a hair of his head to be injured."- Hogy a lázadók miért engedik ki olyan könnyen a markukból, arra nem tudnék válaszolni - felelte a kapitány -, de Sir Henry nem tűrné, hogy akár a haja szála is meggörbüljön.
"Indeed!" cried Frances, with interest.- Igazán? - kiáltotta Frances érdeklődve.
"Is he then known to Sir Henry Clinton?"- Hát Sir Henry Clinton ismeri őt?
"At least he ought to be."- Legalábbis úgy látszik.
"Do you think, my son," asked Mr. Wharton, "there is no danger of his betraying you?"- Mit gondolsz, fiam - kérdezte Mr. Wharton -, lehetséges, hogy Birch elárul?
"Why - no; I reflected on that before I trusted myself to his power," said the captain, thoughtfully.- Nem... nem hiszem; ez a kérdés már akkor felmerült bennem, mielőtt rábíztam volna magam - felelte a kapitány.
"He seems to be faithful in matters of business.- Üzleti ügyekben megbízhatónak látszik.
The danger to himself, should he return to the city, would prevent such an act of villainy."S már csak azért is valószínűtlen, hogy ilyen aljasságot kövessen el, mert keservesen meg kellene lakolnia érte, ha visszatér a városba.
"I think," said Frances, adopting the manner of her brother, "Harvey Birch is not without good feelings; at least, he has the appearance of them at times."- Azt hiszem - mondta Frances, alkalmazkodva bátyja stílusához -, Harvey Birchben van valami jó érzés; legalábbis úgy látszik néha, mintha volna.
"Oh!" cried his sister, exulting, "he has loyalty, and that with me is a cardinal virtue."- Ó - kiáltotta a nővére -, van benne hűség az uralkodó iránt, és szerintem ez a legfőbb erény.
"I am afraid," said her brother, laughing, "love of money is a stronger passion than love of his king."- Attól tartok - mondta nevetve a bátyja -, hogy a pénz szeretete sokkal erősebb szenvedély, mint a király szeretete.
"Then," said the father, "you cannot be safe while in his power - for no love will withstand the temptations of money, when offered to avarice."- Akkor nem bízhatod rá magad - mondta az apa -, mert nincs az a szenvedély, amely egy kapzsi lélekben ellenállna a pénz kísértésének.
"Surely, sir," cried the youth, recovering his gayety, "there must be one love that can resist anything - is there not, Fanny?"- Dehogy nincs, apám - kiáltotta a fiatalember, visszanyerve vidámságát -, van egy szenvedély, amely mindennek ellenáll... nem igaz, Fanny?
"Here is your candle; you keep your father up beyond his usual hour."- Tessék, itt a gyertyád; ne tartsd fel apádat, ilyenkor már le szokott feküdni.
CHAPTER VÖtödik fejezet
Through Solway sands, through Taross moss, Blindfold, he knew the paths to cross: By wily turns, by desperate bounds, Had baffled Percy's best bloodhounds. In Eske, or Liddel, fords were none, But he would ride them, one by one; Alike to him was time or tide, December's snow or July's pride; Alike to him was tide or time, Moonless midnight or matin prime.Solway, Taross - homok, mocsár; ő mindenütt utat talál, legjobb kopóit Percynek fortélyos csellel ejti meg. Nincs gázló, s mégis, hirtelen átkel az Esken, Liddelen; mindegy neki, hogy nyár vagy tél, tikkasztó hő vagy metsző szél, mindegy neki, hogy tél vagy nyár, koromsötét vagy napsugár.
- WALTER SCOTT.Walter Scott
All the members of the Wharton family laid their heads on their pillows that night, with a foreboding of some interruption to their ordinary quiet. Uneasiness kept the sisters from enjoying their usual repose, and they rose from their beds, on the following morning, unrefreshed, and almost without having closed their eyes.Aznap este a Wharton-család minden tagja baljós előérzettel hajtotta a fejét nyugovóra. A nővérek nem is tudtak úgy aludni, mint máskor, izgalmukban alig hunyták le a szemüket, s reggel fáradtan keltek.
On taking an eager and hasty survey of the valley from the windows of their room, nothing, however, but its usual serenity was to be seen.Mikor azonban nyugtalanul és gyorsan kitekintettek a szobájuk ablakából, csak a völgy megszokott derűjét látták.
It was glittering with the opening brilliancy of one of those lovely, mild days, which occur about the time of the falling of the leaf; and which, by their frequency, class the American autumn with the most delightful seasons of other countries.Minden ragyogott: megejtő, szelíd nap virradt a tájra, mint lombhullás idején oly sokszor; az ilyen napok teszik az amerikai őszt más országok legpompásabb évszakainak méltó vetélytársává.
We have no spring; vegetation seems to leap into existence, instead of creeping, as in the same latitudes of the Old World; but how gracefully it retires!Nekünk nincs tavaszunk: a növényzet mintha egyszeriben ugrana ki a napvilágra, s nem fokozatosan búvik elő, mint az Óvilág hasonló földrajzi szélességein; de milyen bűbájos a visszavonulása!
September, October, even November and December, compose the season for enjoyment in the open air; they have their storms, but they are distinct, and not of long continuance, leaving a clear atmosphere and a cloudless sky.Szeptember, október s még november és december is a szabad ég alatti élvezetek időszaka; igaz, viharok is előfordulnak ilyenkor, de csak elszigetelve, nem tartanak sokáig, s tiszta levegőt és felhőtlen égboltot hagynak maguk után.
As nothing could be seen likely to interrupt the enjoyments and harmony of such a day, the sisters descended to the parlor, with a returning confidence in their brother's security, and their own happiness.Mivel semmi sem mutat arra, hogy a pompás nap derűjét bármi is megzavarhatná, a nővérek lementek a nappaliba, s már kevésbé féltették bátyjuk biztonságát és a maguk boldogságát.
The family were early in assembling around the breakfast table; and Miss Peyton, with a little of that minute precision which creeps into the habits of single life, had pleasantly insisted that the absence of her nephew should in no manner interfere with the regular hours she had established; consequently, the party were already seated when the captain made his appearance; though the untasted coffee sufficiently proved that by none of his relatives was his absence disregarded.A család korán összegyűlt a reggeliző asztal körül, és Miss Peyton, akit a magányos élet egy kissé rigolyásan szigorú pontosságra szoktatott, kedves makacssággal kijelentette, hogy nem várhatnak az unokaöccsére, és ma is rendes időben kezdik a reggelit; így azután a társaság már az asztalnál ült, amikor a kapitány megjelent; az érintetlen kávé azonban bizonyítékul szolgálhatott arra, hogy rokonai egyáltalán nem feledkeztek meg a távollétéről.
"I think I did much better," he cried, taking a chair between his sisters, and receiving their offered salutes, "to secure a good bed and such a plentiful breakfast, instead of trusting to the hospitality of that renowned corps, the Cowboys."- Azt hiszem - kiáltotta, míg helyet foglalt húgai között, és viszonozta üdvözlésüket -, sokkal jobban tenném, ha kitartanék az itteni pompás ágy és bőséges reggeli mellett, semhogy ama hírneves alakulat, a cow-boy sereg vendégszeretetére bízzam magam.
"If you could sleep," said Sarah, "you were more fortunate than Frances and myself; every murmur of the night air sounded to me like the approach of the rebel army."- Ha jól aludtál - mondta Sarah -, szerencsésebb voltál, mint Frances meg én; az éjszakai szellő legkisebb neszében is a lázadó sereg közeledtét hallottam.
"Why," said the captain, laughing, "I do acknowledge a little inquietude myself - but how was it with you?" turning to his younger and evidently favorite sister, and tapping her cheek.- Mi tagadás - mondta a kapitány nevetve -, egy kis nyugtalanság tőlem sem áll távol... no és te? - fordult kisebbik húgához, láthatólag a kedvencéhez, és megveregette az arcát.
"Did you see banners in the clouds, and mistake Miss Peyton's Aeolian harp for rebellious music?"- Te talán zászlókat láttál a felhőkben, és Miss Peyton eol-hárfáját összetévesztetted a lázadók rezesbandájával?
"Nay, Henry," rejoined the maid, looking at him affectionately, "much as I love my own country, the approach of her troops just now would give me great pain."- Nem, Henry - felelte a leány, és nagy szeretettel ráemelte a szemét -, bármennyire szeretem is a hazámat, csapatainak közeledése most nagy fájdalommal töltene el.
The brother made no reply; but returning the fondness expressed in her eye by a look of fraternal tenderness, he gently pressed her hand in silence; when Caesar, who had participated largely in the anxiety of the family, and who had risen with the dawn, and kept a vigilant watch on the surrounding objects, as he stood gazing from one of the windows, exclaimed with a face that approached to something like the hues of a white man,-A kapitány nem válaszolt, de a testvéri gyöngédség pillantásával viszonozta a kedves tekintetet, s némán megszorította Frances kezét; Caesar, aki teljesen átérezte a család nyugtalanságát, s már hajnalban felkelt, hogy éberen szemmel tartsa a környéket, most is éppen kibámult az ablakon; egyszerre csak felkiáltott, s az arcszíne majdnem olyan lett, mint a fehér embereké: - Futni...
"Run - Massa Harry - run - if he love old Caesar, run - here come a rebel horse."Harry úrfi... futni... ha szeretni öreg Caesart, futni... lázadó lovasok jönnek!
"Run!" repeated the British officer, gathering himself up in military pride.- Futni! - mondta utána a fiatal tiszt, és katonás büszkeséggel kihúzta magát.
"No, Mr. Caesar, running is not my trade."- Nem, Mr. Caesar, a futás nem kenyerem.
While speaking, he walked deliberately to the window, where the family were already collected in the greatest consternation.- Közben óvatosan az ablakhoz lépett, de a rémült család már megelőzte.
At the distance of more than a mile, about fifty dragoons were to be seen, winding down one of the lateral entrances of the valley.Több mint egy mérföld távolságban vagy ötven dragonyos tűnt fel: éppen leereszkedtek a völgy egyik szélső bejáratának kanyargós útján.
In advance, with an officer, was a man attired in the dress of a countryman, who pointed in the direction of the cottage.Az élen egy amerikai öltözetű tiszt lovagolt, s Whartonék háza felé mutatott.
A small party now left the main body, and moved rapidly towards the object of their destination.Erre néhányan kiváltak a csapatból, és sebesen megindultak a kijelölt cél irányában.
On reaching the road which led through the bottom of the valley, they turned their horses' heads to the north.Amikor a völgy mélyén végighúzódó útra értek, északnak fordították lovaik fejét.
The Whartons continued chained in breathless silence to the spot, watching their movements, when the party, having reached the dwelling of Birch, made a rapid circle around his grounds, and in an instant his house was surrounded by a dozen sentinels.Whartonék lélegzetvisszafojtva, földbe gyökerezett lábbal figyelték őket; a csapat elért Birch lakóhelyéhez, sebesen körüllovagolta, s a tucatnyi katona egy szempillantás alatt gyűrűt vont a házikó köré.
Two or three of the dragoons now dismounted and disappeared; in a few minutes, however, they returned to the yard, followed by Katy, from whose violent gesticulations, it was evident that matters of no trifling concern were on the carpet.Két-három katona leszállt a nyeregből, s eltűnt, de néhány pillanat múlva már vissza is tértek az udvarra, s velük együtt Katy: az asszony hevesen gesztikulált, ami arra vallott, hogy nem csekély jelentőségű dolgokról folyik a szó közöttük.
A short communication with the loquacious housekeeper followed the arrival of the main body of the troop, and the advance party remounting, the whole moved towards the Locusts with great speed.Miután a csapat nagyobbik része is odaért, röviden közöltek valamit a bőbeszédű gazdasszonnyal, majd az előőrs nyeregbe szállt, az egész csapat vágtatva megindult az Akácos felé.
As yet none of the family had sufficient presence of mind to devise any means of security for Captain Wharton; but the danger now became too pressing to admit of longer delay, and various means of secreting him were hastily proposed; but they were all haughtily rejected by the young man, as unworthy of his character.Eddig a család egyetlen tagjának sem volt elegendő lélekjelenléte, hogy kitaláljon valamit Wharton kapitány megmentésére: most azonban a veszély sürgetővé vált, nem tűrt késlekedést, s Whartonék különböző javaslatokkal álltak elő a kapitány elrejtését illetően; a fiatalember azonban gőgösen visszautasította valamennyit, mert méltóságán alulinak érezte.
It was too late to retreat to the woods in the rear of the cottage, for he would unavoidably be seen, and, followed by a troop of horse, as inevitably taken.Ahhoz már késő volt, hogy az épület hátsó kijáratán az erdő fele meneküljön: kétségtelenül meglátták volna, s ha egy lovascsapat veszi üldözőbe, az is éppoly kétségtelen, hogy hamarosan el is fogják.
At length his sisters, with trembling hands, replaced his original disguise, the instruments of which had been carefully kept at hand by Caesar, in expectation of some sudden emergency.Végül a nővérek remegve feladták rá eredeti álöltözetének kellékeit, amelyeket az óvatos Caesar kéznél tartott, hogy váratlan szükség esetén meglegyenek.
This arrangement was hastily and imperfectly completed, as the dragoons entered the lawn and orchard of the Locusts, riding with the rapidity of the wind; and in their turn the Whartons were surrounded.Mindezt sebtében és tökéletlenül végezték el, mert a szélsebesen nyargaló dragonyosok már be is vágtattak a ház előtti pázsitra, a gyümölcsfák közé, s most Whartonék otthonát is bekerítették.
Nothing remained now, but to meet the impending examination with as much indifference as the family could assume.Nem volt mit tenni: a család felkészült rá, hogy a lehető legnagyobb nyugalmat erőltetve fogadja a várható házkutatást.
The leader of the horse dismounted, and, followed by a couple of his men, he approached the outer door of the building, which was slowly and reluctantly opened for his admission by Caesar.A lovasok vezetője leszállt, s két emberének kíséretében odament a bejárati ajtóhoz: Caesar lassan és kelletlenül kinyitotta.
The heavy tread of the trooper, as he followed the black to the door of the parlor, rang in the ears of the females as it approached nearer and nearer, and drove the blood from their faces to their hearts, with a chill that nearly annihilated feeling.A tiszt kemény léptei, amint a néger nyomában a szalon ajtajához közeledett, egyre ijesztőbben csengtek a három nő fülében; arcukból minden cseppnyi vér a szívükbe tódult, s úgy megdermedtek, hogy szinte már nem is éreztek semmit.
A man, whose colossal stature manifested the possession of vast strength, entered the room, and removing his cap, he saluted the family with a mildness his appearance did not indicate as belonging to his nature.Végül is belépett a szobába egy hatalmas ember - óriás alakja roppant erőre vallott -, levetette sapkáját, s a külsejéhez képest meglepő szelíden köszöntötte a családot.
His dark hair hung around his brow in profusion, though stained with powder which was worn at that day, and his face was nearly hid in the whiskers by which it was disfigured.Hosszú fekete haja dús fürtökben hullott a homlokába, rizsporosan, a kor szokása szerint, arcát pedig csaknem elrejtette az éktelen pofaszakáll.
Still, the expression of his eye, though piercing, was not bad, and his voice, though deep and powerful, was far from unpleasant.Mindazonáltal, szúrós szemének a kifejezése egyáltalán nem volt rosszindulatú, s mély, öblös hangja sem csengett kellemetlenül.
Frances ventured to throw a timid glance at his figure as he entered, and saw at once the man from whose scrutiny Harvey Birch had warned them there was so much to be apprehended.Frances egy félénk pillantást vetett rá, amikor belépett, s azonnal ráismert, hogy ez az az ember, akitől Harvey Birch annyira óvta őket.
"You have no cause for alarm, ladies," said the officer, pausing a moment, and contemplating the pale faces around him. "My business will be confined to a few questions, which, if freely answered, will instantly remove us from your dwelling."- Nincs okuk az ijedségre, hölgyeim - mondta a tiszt egy pillanatnyi szünet után, látva maga körül a sápadt arcokat -, mindössze néhány kérdést kell feltennem, s ha megkaptuk a választ, azonnal távozunk az önök otthonából.
"And what may they be, sir?" stammered Mr. Wharton, rising from his chair and waiting anxiously for the reply.- Milyen kérdéseket, uram? - dadogta Mr. Wharton, s izgatottan felemelkedett a székéről, úgy leste a katona szavait.
"Has there been a strange gentleman staying with you during the storm?" continued the dragoon, speaking with interest, and in some degree sharing in the evident anxiety of the father.- Itt tartózkodott-e önöknél a vihar alatt egy idegen úriember? - kérdezte élénken a lovastiszt, s bizonyos mértékig szemlátomást osztozott az apa izgalmában.
"This gentleman - here - favored us with his company during the rain, and has not yet departed."- Ez az úriember... itt... megtisztelt bennünket a társaságával, míg az eső tartott, s még nem távozott el.
"This gentleman!" repeated the other, turning to Captain Wharton, and contemplating his figure for a moment until the anxiety of his countenance gave place to a lurking smile.- Ez az úriember! - ismételte a másik, Wharton kapitány felé fordulva, s egy pillanatig szemügyre vette alakját; végül az izgalom kifejezését valami hamiskás mosoly váltotta fel az arcán.
He approached the youth with an air of comic gravity, and with a low bow, continued, "I am sorry for the severe cold you have in your head, sir."Tréfás komolysággal közelebb lépett a fiatalemberhez, mélyen meghajolt előtte, s így folytatta: - Végtelenül sajnálom, uram, hogy olyan súlyos nátha kínozza a fejét.
"I!" exclaimed the captain, in surprise; "I have no cold in my head."- Nekem?! - kiáltotta meglepődve a kapitány. - Én egyáltalában nem vagyok náthás.
"I fancied it then, from seeing you had covered such handsome black locks with that ugly old wig. It was my mistake; you will please to pardon it."- Csak azért gondoltam, mert látom, hogy szép fekete fürtjeit eltakarta azzal a csúnya parókával; úgy látszik, tévedtem; remélem, megbocsát.
Mr. Wharton groaned aloud; but the ladies, ignorant of the extent of their visitor's knowledge, remained in trembling yet rigid silence.Mr. Wharton hangosan felnyögött, de a hölgyek, akik még nem tudták, mennyit sejt a látogató, reszketve is megőrizték a néma csendet.
The captain himself moved his hand involuntarily to his head, and discovered that the trepidation of his sisters had left some of his natural hair exposed.Ami a kapitányt illeti, önkéntelenül is a fejéhez kapott, és felfedezte, hogy húgainak remegő keze szabadon hagyott egy darabot természetes hajából.
The dragoon watched the movement with a continued smile, when, seeming to recollect himself, turning to the father, he proceeded,-A dragonyos tiszt változatlanul mosolyogva nézte a mozdulatát, majd hirtelen felriadt a derűs szemlélődéséből, és újra Mr. Whartonhoz fordult:
"Then, sir, I am to understand there has not been a Mr. Harper here, within the week?"- Úgy értsem, uram, hogy a hét folyamán nem járt itt egy Mr. Harper nevű úriember?
"Mr. Harper," echoed the other, feeling a load removed from his heart, "yes, I had forgotten; but he is gone; and if there be anything wrong in his character, we are in entire ignorance of it; to me he was a total stranger."- Mr. Harper - visszhangozta a másik, s úgy érezte, nagy kő esik le a szívéről - hogyne... róla megfeledkeztem; de már elment; s ha jellemében lett is volna valami kivetnivaló, mi egyáltalán nem sejtettük; számomra teljesen idegen volt.
"You have but little to apprehend from his character," answered the dragoon dryly.- Egy csöppet sem kell tartania Mr. Harper jellemétől - felelte szárazon a dragonyos.
"But he is gone - how - when - and whither?"- Szóval elment... hogyan... mikor... és merre?
"He departed as he arrived," said Mr. Wharton, gathering renewed confidence from the manner of the trooper; "on horseback, last evening, and he took the northern road."- Úgy távozott ahogyan érkezett - mondta Mr. Wharton, aki a lovastiszt magatartását látva, ismét felbátorodott egy kissé -, lóháton, tegnap este, és az északi úton ment tovább.
The officer listened to him with intense interest, his countenance gradually lighting into a smile of pleasure, and the instant Mr. Wharton concluded his laconic reply he turned on his heel and left the apartment.A tiszt feszült érdeklődéssel hallgatta, arcára fokozatosan kiült a megelégedés mosolya, s mihelyt Mr. Wharton befejezte kurta válaszát, sarkon fordult, és kiment a szobából.
The Whartons, judging from his manner, thought he was about to proceed in quest of the object of his inquiries.Whartonék arra következtettek a viselkedéséből, hogy nyomon akarja követni azt a személyt, aki felől érdeklődött.
They observed the dragoon, on gaining the lawn, in earnest and apparently pleased conversation with his two subalterns.Látták, amint a ház előtti pázsitra érve komolyan és láthatólag elégedetten beszélgetni kezd a két alantasával.
In a few moments orders were given to some of the troops, and horsemen left the valley, at full speed, by its various roads.Néhány pillanat múlva a csapat egyes tagjai parancsokat kaptak, s különböző utakon azonnal el is hagyták a völgyet, sebes vágtában.
The suspense of the party within, who were all highly interested witnesses of this scene, was shortly terminated: for the heavy tread of the dragoon soon announced his second approach.A bentiek roppant izgatottan figyelték ezt a jelenetet, de feszült várakozásuk csakhamar feloldódott, mert a dragonyos súlyos léptei másodszor is megkoppantak, jelezve közeledtét.
He bowed again politely as he reentered the room, and walking up to Captain Wharton, said, with comic gravity,-Benyitott a szobába, éppoly udvariasan hajolt meg, mint az előbb, majd Wharton kapitányhoz lépve tréfás-komolyán így szólt:
"Now, sir, my principal business being done, may I beg to examine the quality of that wig?"Miután legfontosabb feladatomat elvégeztem, szabadna kérnem, uram, hogy megvizsgálhassam annak a parókának a minőségét?
The British officer imitated the manner of the other, as he deliberately uncovered his head, and handing him the wig, observed, "I hope, sir, it is to your liking."Az angol tiszt átvette a másik katona modorát, s amint a parókáját óvatosan leemelve átnyújtotta neki, így szólt: - Remélem, uram, tetszik önnek.
"I cannot, without violating the truth, say it is," returned the dragoon.- Vétenék az igazság ellen, ha azt mondanám, hogy tetszik - felelte a dragonyos.
"I prefer your ebony hair, from which you seem to have combed the powder with great industry.- Nekem sokkal jobban tetszik az ön ébenszínű haja, amelyből, úgy látom, nagy szorgalommal kifésülte a rizsport.
But that must have been a sad hurt you have received under this enormous black patch."De bizonyára igen súlyos karcolást szenvedhetett az arcán, ha ilyen óriási fekete flastromot kell alkalmaznia.
"You appear so close an observer of things, I should like your opinion of it, sir," said Henry, removing the silk, and exhibiting the cheek free from blemish.- Ön olyan kitűnő megfigyelőnek mutatkozik, uram, hogy szeretném hallani róla a véleményét - mondta Henry, eltávolítva a selyemtapaszt, s megmutatva makulátlan arcát.
"Upon my word, you improve most rapidly in externals," added the trooper, preserving his muscles in inflexible gravity.- Szavamra, az ön külseje rohamos javulást mutat - jegyezte meg a lovastiszt, s rendíthetetlenül komoly arcán meg sem rándultak az izmok.
"If I could but persuade you to exchange this old surtout for that handsome blue coat by your side, I think I never could witness a more agreeable metamorphosis, since I was changed myself from a lieutenant to a captain."- Ha még sikerülne rábeszélnem, hogy cserélje fel ócska köpenyét azzal az elegáns kék kabáttal, amely ott hever a közelében, azt hiszem, olyan kellemes átalakulásnak lehetnék a tanúja, amilyet egyetlenegyszer sem tapasztaltam, amióta magam alakultam át főhadnagyból kapitánnyá.
Young Wharton very composedly did as was required and stood an extremely handsome, well-dressed young man.A fiatal Wharton nagy méltósággal engedelmeskedett a kérésnek, s a látogató előtt csakhamar egy rendkívül csinos, jólöltözött fiatalember állt.
The dragoon looked at him for a minute with the drollery that characterized his manner, and then continued,-A dragonyos szemügyre vette, ugyanabban a megjátszott komoly tartásban, majd így szólt:
"This is a newcomer in the scene; it is usual, you know, for strangers to be introduced; I am Captain Lawton, of the Virginia horse."- Új szereplő lépett a színre; úgy hírlik, hogy az idegenek bemutatkoznak egymásnak; Lawton kapitány vagyok, a virginiai lovasezredből.
"And I, sir, am Captain Wharton, of his Majesty's 60th regiment of foot," returned Henry, bowing stiffly, and recovering his natural manner.- Én pedig, uram, Wharton kapitány vagyok, őfelsége 60-ik gyalogezredéből - felelte Henry mereven megbiccentve a fejét, immár természetes hangján.
The countenance of Lawton changed instantly, and his assumed quaintness vanished.Lawton arckifejezése abban a pillanatban megváltozott: nyoma sem maradt az incselkedő játéknak.
He viewed the figure of Captain Wharton, as he stood proudly swelling with a pride that disdained further concealment, and exclaimed with great earnestness,-Elnézte Wharton kapitány alakját, amint büszkén állt előtte, megvetően elutasítva minden további színlelést, s rendkívül komolyan felkiáltott:
"Captain Wharton, from my soul I pity you!"- Wharton kapitány, szívből sajnálom önt!
"Oh! then," cried the father in agony, "if you pity him, dear sir, why molest him?- Ó - kiáltotta az apa rémülten -, ha sajnálja, drága uram, miért bántaná?
He is not a spy; nothing but a desire to see his friends prompted him to venture so far from the regular army in disguise.Hiszen ő nem kém; csak azért hagyta el a seregét, s merészkedett ilyen messzire álöltözetben, mert látni akarta a hozzátartozóit.
Leave him with us; there is no reward, no sum, which I will not cheerfully pay."Hagyja itt velünk; nincs az a jutalom, nincs az az összeg, amit boldogan meg ne fizetnénk érte.
"Sir, your anxiety for your friend excuses your language," said Lawton, haughtily; "but you forget I am a Virginian, and a gentleman."- Uram, ön aggódik azért, akit szeret, s ez mentségül szolgálhat a szavaira - felelte büszkén Lawton. - Ne feledje azonban, hogy virginiai vagyok, és úriember vagyok.
Turning to the young man, he continued, "Were you ignorant, Captain Wharton, that our pickets have been below you for several days?"- Majd a fiatalemberhez fordulva így folytatta: - Ön nem tudta, Wharton kapitány, hogy előőrseink már néhány napja az önök hátában vannak?
"I did not know it until I reached them, and it was then too late to retreat," said Wharton sullenly.- Nem tudtam, amíg nem találkoztam velük, s akkor már késő volt, nem vonulhattam vissza - mondta komoran Wharton.
"I came out, as my father has mentioned, to see my friends, understanding your parties to be at Peekskill, and near the Highlands, or surely I would not have ventured."- Mint apám említette, azért jöttem ide, hogy lássam a hozzátartozóimat; azt hittem, az önök csapatai Peekskill körül járnak, a hegyek felé, különben nem vállalkoztam volna erre az útra.
"All this may be very true; but the affair of Andre has made us on the alert.- Lehet, hogy mindez igaz; de André esete óta nyitva tartjuk a szemünket.
When treason reaches the grade of general officers, Captain Wharton, it behooves the friends of liberty to be vigilant."Ha az árulás már a törzstisztek közé is behatol, Wharton kapitány, a szabadság híveinek éberebben kell vigyázniuk.
Henry bowed to this remark in distant silence, but Sarah ventured to urge something in behalf of her brother.Henry egy tartózkodó biccentéssel, némán fogadta ezt a megjegyzést, Sarah azonban megpróbált szólni egy jó szót a bátyja érdekében.
The dragoon heard her politely, and apparently with commiseration; but willing to avoid useless and embarrassing petitions, he answered mildly,-A dragonyos udvariasan végighallgatta, s láthatólag együtt érzett vele; de minthogy el akarta kerülni a fölösleges kéréseket, szelíden így válaszolt:
"I am not the commander of the party, madam; Major Dunwoodie will decide what must be done with your brother; at all events he will receive nothing but kind and gentle treatment."- Nem én vagyok a csapat parancsnoka, kisasszony; Dunwoodie őrnagy majd eldönti, hogy mi történjék a bátyjával; annyi mindenesetre bizonyos, hogy szíves és jóindulatú bánásmódban fog részesülni.
"Dunwoodie!" exclaimed Frances, with a face in which the roses contended for the mastery with the paleness of apprehension.- Dunwoodie! - kiáltotta Frances, s arcán a rózsák harcra keltek az aggodalom sápadtságával. - Hála Istennek!
"Thank God! then Henry is safe!"Akkor Henry meg van mentve!
Lawton regarded her with a mingled expression of pity and admiration; then shaking his head doubtingly, he continued,-Lawton sajnálkozva, s ugyanakkor csodálva nézett rá, majd kétkedően megcsóválta a fejét, és azt mondta:
"I hope so; and with your permission, we will leave the matter for his decision."- Reméljük, hogy igaza van; tehát várjuk meg, szíves engedelmével, Dunwoodie őrnagy döntését.
The color of Frances changed from the paleness of fear to the glow of hope.Frances arcán a sápadt félelem a reménység izzásával váltakozott.
Her dread on behalf of her brother was certainly greatly diminished; yet her form shook, her breathing became short and irregular, and her whole frame gave tokens of extraordinary agitation.Most már kétségtelenül sokkal kevésbé aggódott bátyja sorsáért; de azért még remegett minden porcikája, szaggatottan lélegzett, s egész lényéről lerítt a rendkívüli izgalom.
Her eyes rose from the floor to the dragoon, and were again fixed immovably on the carpet - she evidently wished to utter something but was unequal to the effort.Hol felnézett a dragonyosra, hol ismét lesütötte szemét a szőnyegre, nyilván mondani szeretett volna valamit, de egy hang sem jött ki a torkán.
Miss Peyton was a close observer of these movements of her niece, and advancing with an air of feminine dignity, inquired,-Miss Peyton, aki jól látta, milyen állapotban van az unokahúga, női méltósággal előrelépett, s így szólt:
"Then, sir, we may expect the pleasure of Major Dunwoodie's company shortly?"- Azt jelentik-e szavai, uram, hogy nemsokára élvezhetjük Dunwoodie őrnagy társaságát?
"Immediately, madam," answered the dragoon, withdrawing his admiring gaze from the person of Frances.- A lehető legrövidebb időn belül - felelte a dragonyos, bámuló pillantását elszakítva Frances személyétől.
"Expresses are already on the road to announce to him our situation, and the intelligence will speedily bring him to this valley; unless, indeed, some private reasons may exist to make a visit particularly unpleasant."- Futáraink máris úton vannak, hogy közöljék vele tartózkodási helyünket, s mihelyt tudomást szerez róla, ide fog sietni, ebbe a völgybe; feltéve persze, hogy magántermészetű okok nem teszik különösen visszatetszővé a látogatását.
"We shall always be happy to see Major Dunwoodie."- Mindig a legnagyobb örömmel fogadjuk Dunwoodie őrnagyot.
"Oh! doubtless; he is a general favorite, May I presume on it so far as to ask leave to dismount and refresh my men, who compose a part of his squadron?"- El is hiszem: ő mindenkinek a kedvence. Erre a rokonszenvre hivatkozva szabad-e engedélyt kérnem, hogy embereim, akik Dunwoodie őrnagy svadronjába tartoznak, lenyergelhessenek, és felfrissítsék magukat?
There was a manner about the trooper that would have made the omission of such a request easily forgiven by Mr. Wharton, but he was fairly entrapped by his own eagerness to conciliate, and it was useless to withhold a consent which he thought would probably be extorted; he therefore made the most of necessity, and gave such orders as would facilitate the wishes of Captain Lawton.Volt valami a lovastiszt modorában, amitől Mr. Wharton nagyon szívesen vette volna, ha ez a kérelem nem hangzik el, de teljesen hatalmába kerítette az a vágy, hogy megbékítse a látogatót, másrészt úgy gondolta, nem érdemes megtagadni az engedélyt, hiszen amúgy is kikényszerítenék; ennélfogva beletörődött a változhatatlanba, és intézkedett, hogy Lawton kapitány óhaja minél előbb kielégítést nyerjen.
The officers were invited to take their morning's repast at the family breakfast table, and having made their arrangements without, the invitation was frankly accepted.A tiszteket meghívták reggelizni a család asztalához; minden ceremónia nélkül el is fogadták a meghívást, miután odakint elintézték tennivalóikat.
None of the watchfulness, which was so necessary to their situation, was neglected by the wary partisan.A körültekintő lovaskapitány nem mulasztott el egyetlen óvintézkedést sem, amelyet helyzetük megkövetelt.
Patrols were seen on the distant hills, taking their protecting circuit around their comrades, who were enjoying, in the midst of danger, a security that can only spring from the watchfulness of discipline and the indifference of habit.Mindenki láthatta, hogy a távoli dombokon járőrök cirkálnak, s oltalmazó gyűrűt vonnak bajtársaik köré, akik a veszélyek kellős közepén is élvezhették az éber figyelemből és a nyugodt elszánásból fakadó biztonságot.
The addition to the party at Mr. Wharton's table was only three, and they were all of them men who, under the rough exterior induced by actual and arduous service, concealed the manners of gentlemen.Mr. Wharton asztaltársasága mindössze három fővel gyarapodott, s mindhármójukon érezni lehetett, hogy a nyers külszín, mellyel a mostani nehéz szolgálat vonta be őket, csupán takarója az úri modornak.
Consequently, the interruption to the domestic privacy of the family was marked by the observance of strict decorum.Következésképpen a meghitt családi körbe való betörésük az illemszabályok legszigorúbb tiszteletben tartásával zajlott le.
The ladies left the table to their guests, who proceeded, without much superfluous diffidence, to do proper honors to the hospitality of Mr. Wharton.A hölgyek átengedték az asztalt vendégeiknek, s ezek minden fölösleges teketória nélkül hozzáláttak, hogy tettekkel mutassák meg, milyen nagyra értékelik Mr. Wharton vendégszeretetét.
At length Captain Lawton suspended for a moment his violent attacks on the buckwheat cakes, to inquire of the master of the house, if there was not a peddler of the name of Birch who lived in the valley at times.Végül Lawton kapitány egy pillanatra felfüggesztette a hajdinalepények ellen intézett heves támadásait, s megkérdezte a házigazdától, vajon ismeri- e a Birch nevezetű házalót, aki időnként ebben a völgyben él.
"At times only, I believe, sir," replied Mr. Wharton, cautiously.- Magam is azt hiszem, uram, hogy csak időnként - felelte óvatosan Mr. Wharton.
"He is seldom here; I may say I never see him."- Ritkán tartózkodik itt; mondhatnám, sohasem találkozom vele.
"That is strange, too," said the trooper, looking at the disconcerted host intently, "considering he is your next neighbor; he must be quite domestic, sir; and to the ladies it must be somewhat inconvenient.- No, ez furcsa - jegyezte meg a tiszt, s merően ránézett a roppant zavarral küszködő házigazdára -, tekintve, hogy ő itt a legközelebbi szomszéd; bizonyára rendkívül házias természetű ember, s ez a hölgyeknek is eléggé bosszantó lehet.
I doubt not that that muslin in the window seat cost twice as much as he would have asked them for it."Nem kétlem, hogy az a muszlin ott az ablakülésen, kétszer annyiba került, mint amennyit ő kért volna érte.
Mr. Wharton turned in consternation, and saw some of the recent purchases scattered about the room.Mr. Wharton megdöbbenve odafordult, s látta, hogy a nemrég vásárolt holmi egy része szanaszét hever a szobában.
The two subalterns struggled to conceal their smiles; but the captain resumed his breakfast with an eagerness that created a doubt, whether he ever expected to enjoy another.A két alacsonyabb rangú tiszt igyekezett elfojtani a mosolyát; de a kapitány már folytatta is a reggelizést, méghozzá olyan mohón, mintha attól tartana, hogy ez az utolsó alkalom, amikor terített asztal mellé ülhet.
The necessity of a supply from the dominion of Dinah soon, however, afforded another respite, of which Lawton availed himself.De nemsokára utánpótlást kellett kérni Dinah birodalmából, s Lawton felhasználta ezt az újabb szünetet.
"I had a wish to break this Mr. Birch of his unsocial habits, and gave him a call this morning," he said.- Szerettem volna leszoktatni zárkózott hajlamairól a szóban forgó Mr. Birchöt, s ma reggel bekopogtattam hozzá - mondotta.
"Had I found him within, I should have placed him where he would enjoy life in the midst of society, for a short time at least."- Ha otthon találom, olyan helyre juttattam volna, ahol végre élvezhetné a társas élet örömeit, legalábbis rövid időre.
"And where might that be, sir?" asked Mr. Wharton, conceiving it necessary to say something.- S mi az a hely, uram? - kérdezte Mr. Wharton, szükségesnek érezve, hogy ő is szóljon valamit.
"The guardroom," said the trooper, dryly.- A tömlöc - felelte szárazon a lovaskapitány.
"What is the offense of poor Birch?" asked Miss Peyton, handing the dragoon a fourth dish of coffee.- Mi a bűne szegény Birchnek? - kérdezte Miss Peyton, átnyújtva a tisztnek a negyedik csésze kávét.
"Poor!" cried the captain.- Szegény! - kiáltotta a kapitány.
"If he is poor, King George is a bad paymaster."- Ha szegény, akkor György király nagyon rossz fizetőtiszt lehet.
"Yes, indeed," said one of the subalterns, "his Majesty owes him a dukedom."- Csakugyan - mondta egyik alárendeltje -, őfelsége legalább egy hercegséggel tartozik neki.
"And congress a halter," continued the commanding officer commencing anew on a fresh supply of the cakes.- S a Kongresszus egy kötéllel - folytatta a vezénylő tiszt, lecsapva az újabb lepényszállítmányra.
"I am sorry," said Mr. Wharton, "that any neighbor of mine should incur the displeasure of our rulers."- Sajnálom - mondta Mr. Wharton -, hogy olyan ember él a szomszédomban, aki magára haragította vezetőinket.
"If I catch him," cried the dragoon, while buttering another cake, "he will dangle from the limbs of one of his namesakes."- Ha elcsípem - kiáltotta a kapitány, miközben megvajazta a soron következő lepényt -, egy nyírfáról himbálhatja majd a tagjait, hiszen a neve is erre a sorsra rendeli.
"He would make no bad ornament, suspended from one of those locusts before his own door," added the lieutenant.- Itt a ház előtt is alkalmas dísz lehetne valamelyik akácfa ágain - tette hozzá a főhadnagy.
"Never mind," continued the captain; "I will have him yet before I'm a major."- Sebaj - mondta a kapitány -, elcsípem én, mielőtt még megkapnám az őrnagyi rangomat.
As the language of the officers appeared to be sincere, and such as disappointed men in their rough occupations are but too apt to use, the Whartons thought it prudent to discontinue the subject.Mivel úgy látszott, hogy a tisztek csakugyan indulatosak, és katonamódra nem is igen válogatják a szavaikat, Whartonék jobbnak vélték, ha másra terelik a beszélgetést.
It was no new intelligence to any of the family, that Harvey Birch was distrusted and greatly harassed by the American army.Különben a család egyetlen tagjának sem volt újság, hogy az amerikai sereg nem bízik Harvey Birchben, s minden módon üldözi.
His escapes from their hands, no less than his imprisonments, had been the conversation of the country in too many instances, and under circumstances of too great mystery, to be easily forgotten.Az amerikaiak markából való sikeres megszökéseit, valamint gyakori bebörtönzéseit oly gyakran s oly titokzatos körülmények között emlegette a megye lakossága, hogy senki sem feledkezhetett meg róluk.
In fact, no small part of the bitterness expressed by Captain Lawton against the peddler, arose from the unaccountable disappearance of the latter, when intrusted to the custody of two of his most faithful dragoons.Lawton kapitány is azért nyilatkozott oly keserűen a házalóról, mert ez valami érthetetlen módon egyszer megszökött a kapitány két leghűségesebb katonájának őrizetéből.
A twelvemonth had not yet elapsed, since Birch had been seen lingering near the headquarters of the commander in chief, and at a time when important movements were expected hourly to occur.Egy esztendő sem telt még el azóta, hogy Birchöt rajtakapták, amint a hadseregparancsnok főhadiszállása körül ólálkodik, s éppen ez idő tájt minden órában fontos hadmozdulatokra lehetett számítani.
So soon as the information of this fact was communicated to the officer whose duty it was to guard the avenues of the American camp, he dispatched Captain Lawton in pursuit of the peddler.Mihelyst az amerikai táborhoz vezető utak őrizetével megbízott tiszt tudomást szerzett erről a tényről, kiküldte Lawton kapitányt, hogy fogja el a házalót.
Acquainted with all the passes of the hills, and indefatigable in the discharge of his duty, the trooper had, with much trouble and toil, succeeded in effecting his object.A kapitánynak, aki ismerte a dombok minden hajlatát, s fáradhatatlan buzgalommal teljesítette kötelességét, hosszas vesződség után végre sikerült elérnie célját.
The party had halted at a farmhouse for the purposes of refreshment, and the prisoner was placed in a room by himself, but under the keeping of the two men before mentioned; all that was known subsequently is, that a woman was seen busily engaged in the employments of the household near the sentinels, and was particularly attentive to the wants of the captain, until he was deeply engaged in the employments of the supper table.Csapata megállt egy tanyaépületnél, hogy némi frissítőt vegyen magához, s a foglyot egymagában zárták be az egyik szobába, de az imént említett két katona őrizete alatt; később csak annyi derült ki, hogy egy asszonyt láttak az őrök közelében, amint buzgón foglalatoskodik valami házimunkával, s különösen a kapitány igényeit óhajtja kielégíteni, míg a tisztet végül teljesen le nem kötötte a vacsorázás művelete.
Afterwards, neither woman nor peddler was to be found.Azután sem az asszonyt, sem a házalót nem látták többé.
The pack, indeed, was discovered open, and nearly empty, and a small door, communicating with a room adjoining to the one in which the peddler had been secured, was ajar.Harvey zsákját megtalálták, nyitva és csaknem üresen, s a fogdának használt helyiséggel szomszédos szobába nyíló kis ajtó tárva maradt utána.
Captain Lawton never could forgive the deception; his antipathies to his enemies were not very moderate, but this was adding an insult to his penetration that rankled deeply.Lawton kapitány nem tudta megbocsátani, hogy túljártak az eszén: az ellenség utálatában egyébként sem volt valami mértékletes, most pedig éleselméjűségét is sérelem érte, s ettől kétszeresen fájt a seb.
He sat in portentous silence, brooding over the exploit of his prisoner, yet mechanically pursuing the business before him, until, after sufficient time had passed to make a very comfortable meal, a trumpet suddenly broke on the ears of the party, sending its martial tones up the valley, in startling melody.Baljós csendben ült az asztal mellett, foglyának szökésén tűnődve, de azért gépiesen folytatta a falatozást is; s amikor éppen elegendő idő telt el, hogy kényelmesen befejezhesse a reggelit, a társaság hirtelen összerezzent egy trombita hangjára, amely a völgy mélyéből küldte feléjük harcias muzsikáját.
The trooper rose instantly from the table, exclaiming,-A kapitány azonnal felállt az asztal mellől, s felkiáltott:
"Quick, gentlemen, to your horses; there comes Dunwoodie," and, followed by his officers, he precipitately left the room.- Gyorsan, uraim, lóra: Dunwoodie közeledik - s tisztjei kíséretében kisietett a szobából.
With the exception of the sentinels left to guard Captain Wharton, the dragoons mounted, and marched out to meet their comrades.A Wharton kapitány őrizetére hátrahagyott katonák kivételével valamennyien nyeregbe ültek, és előre lovagoltak, hogy fogadják bajtársaikat.
None of the watchfulness necessary in a war, in which similarity of language, appearance, and customs rendered prudence doubly necessary, was omitted by the cautious leader.Az óvatos vezető rendkívül körültekintően járt el, mint ahogy kellett is ebben a háborúban, amelyben a harcoló felek nyelvének, külső megjelenésének és szokásainak azonossága kétszeresen szükségessé tette az elővigyázatot.
On getting sufficiently near, however, to a body of horse of more than double his own number, to distinguish countenances, Lawton plunged his rowels into his charger, and in a moment he was by the side of his commander.Mikor azonban eléggé közel ért a saját alakulatánál kétszer nagyobb lovascsapathoz, s meg tudta különböztetni az arcokat, Lawton belevágta sarkantyúját a paripa véknyába, és egy pillanat múlva már ott volt a parancsnoka mellett.
The ground in front of the cottage was again occupied by the horse; and observing the same precautions as before, the newly arrived troops hastened to participate in the cheer prepared for their comrades.A ház előtti térséget ismét elfoglalták a lovasok; s betartva az előbb is alkalmazott óvatossági intézkedéseket, az újonnan érkezett katonák sietve csatlakoztak bajtársaikhoz, hogy ők is részt kapjanak a készülő lakomából.
CHAPTER VIHatodik fejezet
And let conquerors boast Their fields of fame - he who in virtue arms A young warm spirit against beauty's charms, Who feels her brightness, yet defies her thrall, Is the best, bravest conqueror of them all.Hadd dicsekedjenek a hódítók: egy ifjú szív, erény-vértes vitéz: akit a bűvölő szépség igéz s a rabságnak mégis ellenszegül, a legdicsőbb hódító mind közül!
- MOORE.Moore
The ladies of the Wharton family had collected about a window, deeply interested in the scene we have related.A Wharton-család nőtagjai az egyik ablakhoz sereglettek, mélységes érdeklődéssel szemlélve a fentebb leírt jelenetet.
Sarah viewed the approach of her countrymen with a smile of contemptuous indifference; for she even undervalued the personal appearance of men whom she thought arrayed in the unholy cause of rebellion.Sarah a megvető közöny mosolyával nézte honfitársai közeledtét, mert a lázadás istentelen ügyéhez pártolt embereknek még a külső megjelenését is lebecsülte.
Miss Peyton looked on the gallant show with an exulting pride, which arose in the reflection that the warriors before her were the chosen troops of her native colony; while Frances gazed with a singleness of interest that absorbed all other considerations.Miss Peytont ujjongó büszkeség töltötte el a délceg lovasok láttán: arra gondolt, hogy e harcosok az ő szülőföldjének, Virginia gyarmatnak elitcsapatát alkotják; Francest pedig csak egyetlen dolog érdekelte, s ez minden egyéb gondolatot háttérbe szorított.
The two parties had not yet joined, before her quick eye distinguished one horseman in particular from those around him.A két csapat még nem is találkozott, amikor a leány éles szeme máris megkülönböztetett egy lovast a többiek közül.
To her it appeared that even the steed of this youthful soldier seemed to be conscious that he sustained the weight of no common man: his hoofs but lightly touched the earth, and his airy tread was the curbed motion of a blooded charger.Úgy látta, mintha e fiatal katonának még a paripája is tudná, hogy nem közönséges embert visz a nyergében: patái alig érintették a földet, s légies, hajladozó járása igazi telivérre vallott.
The dragoon sat in the saddle, with a firmness and ease that showed him master of himself and horse, - his figure uniting the just proportions of strength and activity, being tall, round, and muscular.A tiszt oly szilárdan és könnyedén ült a nyeregben, hogy világosan látszott: egyaránt ura önmagának és lovának - alakja egyesítette az erő s a mozgékonyság legjobb arányait, magas volt, keménykötésű, izmos.
To this officer Lawton made his report, and, side by side, they rode into the field opposite to the cottage.Lawton jelentést tett neki, majd egymás mellett lelovagoltak a házzal szemközt elterülő térségre.
The heart of Frances beat with a pulsation nearly stifling, as he paused for a moment, and took a survey of the building, with an eye whose dark and sparkling glance could be seen, notwithstanding the distance.Frances csaknem fuldoklott a heves szívdobogástól, mikor a tiszt megállt egy pillanatra, és szemügyre vette az épületet: messziről is odalátszott csillogó fekete szeme.
Her color changed, and for an instant, as she saw the youth throw himself from the saddle, she was compelled to seek relief for her trembling limbs in a chair.A leány elsápadt, s mikor a fiatalember leugrott lováról, kénytelen volt leülni, nehogy remegő tagjai felmondják a szolgálatot.
The officer gave a few hasty orders to his second in command, walked rapidly into the lawn, and approached the cottage.A tiszt néhány gyors parancsot adott helyettesének, sietve átjött a pázsiton, s elért a házhoz.
Frances rose from her seat, and vanished from the apartment.Frances felállt, és eltűnt a szobából.
The dragoon ascended the steps of the piazza, and had barely time to touch the outer door, when it opened to his admission.A tiszt felment a tornác lépcsőin, s alig érintette meg a bejárati ajtót, az már ki is nyílt előtte.
The youth of Frances, when she left the city, had prevented her sacrificing, in conformity to the customs of that day, all her native beauties on the altar of fashion.Frances még nagyon fiatal volt, amikor eljött a városból, ez megóvta attól, hogy a kor szokásához igazodva minden természetadta szépségét feláldozza a divat oltárán.
Her hair, which was of a golden richness of color, was left, untortured, to fall in the natural ringlets of infancy, and it shaded a face which was glowing with the united charms of health, youth, and artlessness; her eyes spoke volumes, but her tongue was silent; her hands were interlocked before her, and, aided by her taper form, bending forward in an attitude of expectation, gave a loveliness and an interest to her appearance, that for a moment chained her lover in silence to the spot.Tündöklő aranyhaja szabadon omolhatott alá gyermekkorának természetes csigáiban, árnyékot vetve arcára, amely az egészség, az ifjúság s a mesterkéletlenség együttes varázsától izzott; szemeiből kötetnyi mondanivaló sugárzott, de a nyelve néma maradt; két kezét összekulcsolta maga előtt, nádszáltermete kissé előrehajolt a várakozásban, s ez oly bájossá és vonzóvá tette alakját, hogy szerelmesének egy pillanatig földbe gyökerezett a lába, s egy árva szót sem tudott szólni.
Frances silently led the way into a vacant parlor, opposite to the one in which the family were assembled, and turning to the soldier frankly, placing both her hands in his own, exclaimed,-Frances némán bevezette egy üres szalonba, szemben a másikkal, ahol családja várakozott, majd őszintén a katona felé fordult, mindkét kezét odaadta, s így kiáltott fel:
"Ah, Dunwoodie! how happy, on many accounts, I am to see you!- Ó, Dunwoodie, mennyire boldog vagyok, s nem is egy okból, hogy láthatom!
I have brought you in here, to prepare you to meet an unexpected friend in the opposite room."Azért vezettem ide, hogy előkészítsem egy váratlan találkozásra: a szemközti szobában egy barátja tartózkodik.
"To whatever cause it may be owing," cried the youth, pressing her hands to his lips, "I, too, am happy in being able to see you alone.- Mindegy, mi volt az oka - kiáltotta a fiatalember, ajkához szorítva a leány kezeit -, én is boldog vagyok, hogy egyedül láthatom.
Frances, the probation you have decreed is cruel; war and distance may separate us forever."Kegyetlen határidőt szabott rám, Frances; ki tudja, nem választ-e el bennünket örökre a háború s a távolság.
"We must submit to the necessity which governs us.- Bele kell törődnünk a sorsunkat irányító erők kényszerébe.
But it is not love speeches I would hear now; I have other and more important matter for your attention."De most nem szerelmi vallomásokat szeretnék hallani: más, fontosabb ügyet kell megbeszélnem magával.
"What can be of more importance than to make you mine by a tie that will be indissoluble!- Mi lehet fontosabb, Frances, mint az, hogy széttéphetetlen kötelékkel fűzöm magamhoz!
Frances, you are cold to me - me - from whose mind, days of service and nights of alarm have never been able to banish your image for a single moment."Maga hidegen bánik velem... velem... akinek szívéből a szolgálat hosszú napjai s a virrasztás éjszakái egyetlen pillanatra sem tudták száműzni a maga képét.
"Dear Dunwoodie," said Frances, softening nearly to tears, and again extending her hand to him, as the richness of her color gradually returned, "you know my sentiments - this war once ended, and you may take that hand forever - but I can never consent to tie myself to you by any closer union than already exists, so long as you are arrayed in arms against my only brother.- Drága Dunwoodie - mondta Frances, csaknem könnyekig meghatódva, s ahogy megint odanyújtotta kezét, lassanként arcába is visszatért a pirosság -, ismeri érzelmeimet... ha vége a háborúnak, ez a kéz örökre a magáé... de sohasem egyezhetném bele, hogy a meglévőnél szorosabb kapcsolat fűzzön össze bennünket, amíg egyetlen bátyám és maga fegyveresen néznek farkasszemet egymással.
Even now, that brother is awaiting your decision to restore him to liberty, or to conduct him to a probable death."S ez a bátyám most a maga döntését várja: visszaadja-e a szabadságát, vagy pedig a valószínű halálba kíséri.
"Your brother!" cried Dunwoodie, starting and turning pale; "your brother! explain yourself - what dreadful meaning is concealed in your words?"- A bátyja! - kiáltotta Dunwoodie összerezzenve, és elsápadt. - A bátyja! Magyarázatot kérek... miféle szörnyű értelem lappang a szavaiban?
"Has not Captain Lawton told you of the arrest of Henry by himself this very morning?" continued Frances, in a voice barely audible, and fixing on her lover a look of the deepest concern.- Nem közölte Lawton kapitány, hogy ma reggel letartóztatta Henryt? - kérdezte Frances alig hallhatóan, a legmélyebb nyugtalansággal pillantva szerelmesére.
"He told me of arresting a captain of the 60th in disguise, but without mentioning where or whom," replied the major in a similar tone; and dropping his head between his hands, he endeavored to conceal his feelings from his companion.- Közölte, hogy letartóztatta a 60-asok egyik álruhás kapitányát, de nem említette, hogy hol és kit - felelte az őrnagy hasonló hangon, s fejét a tenyerébe hajtva megpróbálta elrejteni érzéseit a leány elől.
"Dunwoodie!- Dunwoodie!
Dunwoodie!" exclaimed Frances, losing all her former confidence in the most fearful apprehensions, "what means this agitation?"Dunwoodie! - kiáltotta Frances, s roppant aggodalmában minden előbbi önbizalma elszállt. - Mit jelent ez az izgalom?
As the major slowly raised his face, in which was pictured the most expressive concern, she continued, "Surely, surely, you will not betray your friend - my brother - your brother - to an ignominious death."- S amint az őrnagy felemelte arcát, melyről nagyon is baljós sejtelmek ríttak le, a leány így folytatta: - Nem, nem, maga nem árulhatja el a barátját, a testvéremet... aki magának is a testvére lesz... nem küldheti a szégyenletes halálba.
"Frances!" exclaimed the young man in agony, "what can I do?"- Frances - kiáltotta a fiatalember iszonyú kínok közepette -, mit tehetnék?
"Do!" she repeated, gazing at him wildly.- Mit?! - ismételte a leány egy vad pillantással.
"Would Major Dunwoodie yield his friend to his enemies - the brother of his betrothed wife?"- Dunwoodie őrnagy kiszolgáltatná az ellenségnek egy barátját... a jegyese fivérét?
"Oh, speak not so unkindly to me, dearest Miss Wharton - my own Frances.- Ó, ne beszéljen velem ilyen barátságtalanul, drága Wharton kisasszony, édes Francesem.
I would this moment die for you - for Henry - but I cannot forget my duty - cannot forfeit my honor; you yourself would be the first to despise me if I did."Most, e pillanatban is kész vagyok meghalni magáért... vagy Henryért... de nem feledkezhetem meg a kötelességemről... nem játszhatom el a becsületemet: maga lenne az első, aki megvetne érte.
"Peyton Dunwoodie!" said Frances, solemnly, and with a face of ashy paleness, "you have told me - you have sworn, that you love me--"- Peyton Dunwoodie - szólt Frances ünnepélyesen, hamuszürke arccal -, ön azt mondta nekem... megesküdött rá... hogy szeret...
"I do," interrupted the soldier, with fervor; but motioning for silence she continued, in a voice that trembled with her fears,-- Szeretem - vágott a szavába hevesen a katona, de a leány egy mozdulattal csendre intette, s a félelemtől remegő hangon így folytatta:
"Do you think I can throw myself into the arms of a man whose hands are stained with the blood of my only brother!"- Azt hiszi, a karjaiba vethetem magam egy olyan embernek, aki egyetlen bátyám vérével mocskolja be a kezét?
"Frances, you wring my very heart!"- Frances, szét akarja tépni a szívemet?
Then pausing, to struggle with his feelings, he endeavored to force a smile, as he added, "But, after all, we may be torturing ourselves with unnecessary fears, and Henry, when I know the circumstances, may be nothing more than a prisoner of war; in which case, I can liberate him on parole."- Elhallgatott, hogy leküzdje érzéseit, majd igyekezve mosolyt erőltetni magára, hozzátette: - De talán fölösleges aggodalmakkal gyötörjük magunkat, s ha felvilágosítást kapok a körülményekről, Henry talán csak közönséges hadifogoly lesz, akkor pedig becsületszóra szabadon bocsáthatom.
There is no more delusive passion than hope; and it seems to be the happy privilege of youth to cull all the pleasures that can be gathered from its indulgence.Nincs a reménynél csalókább érzemény, s úgy látszik, a boldog ifjúkor kiváltsága, hogy minden virágot letéphessen, amely belőle fakad.
It is when we are most worthy of confidence ourselves, that we are least apt to distrust others; and what we think ought to be, we are prone to think will be.Mikor a legméltóbbak vagyunk a bizalomra, nagyon kevéssé tudunk bizalmatlanságot érezni másokkal szemben, és szívesen összetévesztjük vágyainkat a valósággal.
The half-formed expectations of the young soldier were communicated to the desponding sister, more by the eye than the voice, and the blood rushed again to her cheek, as she cried,-Amint a fiatal katona inkább a szemével, semmint hangjával tudtára adta félig kialakult elképzeléseit Henry Wharton aggódó húgának, a leány arcába visszatért a vér, s így kiáltott fel:
"Oh, there can be no just grounds to doubt it.- Óh, ebben semmiképp sem lehet kételkedni: tudtam... tudtam...
I know - I knew - Dunwoodie, you would never desert us in the hour of our greatest need!"Dunwoodie nem hagyhat el bennünket a végszükség órájában!
The violence of her feelings prevailed, and the agitated girl found relief in a flood of tears.- Heves érzései áttörtek minden gátat, s patakzó könnyei végre enyhülést nyújtottak az izgalomtól kimerült leánynak.
The office of consoling those we love is one of the dearest prerogatives of affection; and Major Dunwoodie, although but little encouraged by his own momentary suggestion of relief, could not undeceive the lovely girl, who leaned on his shoulder, as he wiped the traces of her feeling from her face, with a trembling, but reviving confidence in the safety of her brother, and the protection of her lover.Megvigasztalni azt, akit szeretünk: mindennél drágább előjoga a szerető szívnek; s Dunwoodie őrnagy, bár őt magát alig nyugtatta meg az a lehetőség, amelyre az előbb célzott, úgy érezte, nem ábrándíthatja ki a vállára borult leányt, míg letörülte arcáról a heves érzelmi kitörés nyomait; Frances még remegett, de megújult hittel bízott fivére jó sorsában és a szerelmesétől várható oltalomban.
Frances, having sufficiently recovered her recollection to command herself, now eagerly led the way to the opposite room, to communicate to her family the pleasing intelligence which she already conceived so certain,Miután sikerült összeszednie magát, a leány gyorsan előre sietett a szemközti szalonba, hogy közölje családjával a kedvező hírt, amelyet máris annyira biztosnak tartott.
Dunwoodie followed her reluctantly, and with forebodings of the result; but a few moments brought him into the presence of his relatives, and he summoned all his resolution to meet the trial with firmness.Dunwoodie vonakodva követte, rossz sejtelmek kínozták; de néhány pillanat múlva már ott állt rokonai előtt, és minden erejét latba kellett vetnie, hogy szilárdan állja a próbát.
The salutations of the young men were cordial and frank, and, on the part of Henry Wharton, as collected as if nothing had occurred to disturb his self-possession.A két fiatalember szívélyesen és nyíltan üdvözölte egymást, s Henry Wharton olyan nyugodtnak mutatkozott, mintha semmi sem történt volna, ami megingathatná önuralmát.
The abhorrence of being, in any manner, auxiliary to the arrest of his friend; the danger to the life of Captain Wharton; and the heart-breaking declarations of Frances, had, however, created an uneasiness in the bosom of Major Dunwoodie, which all his efforts could not conceal.Az a szörnyű gondolat azonban, hogy bármi módon is részessé válhatik barátja letartóztatásában; a Wharton kapitány életét fenyegető veszedelem, s végül Frances szívettépő szavai roppant nyugtalanságot idéztek elő Dunwoodie őrnagyban, s ezt minden igyekezetével sem tudta palástolni.
His reception by the rest of the family was kind and sincere, both from old regard, and a remembrance of former obligations, heightened by the anticipations they could not fail to read in the expressive eyes of the blushing girl by his side.A család többi tagja nyájasan és őszinte örömmel fogadta, hiszen régi barátjuk volt, s emlékeztek korábbi szolgálataira, másrészt azért, mert bennük is fel kellett támadnia a reménynek, amint az őrnagy mellett álló, elpirult leány beszédes szemeit meglátták.
After exchanging greetings with every member of the family, Major Dunwoodie beckoned to the sentinel, whom the wary prudence of Captain Lawton had left in charge of the prisoner, to leave the room.Dunwoodie sorra köszöntötte a család tagjait, majd intett az őrnek, akit az éber Lawton kapitány a fogoly őrizetével megbízott, hogy hagyja el a szobát.
Turning to Captain Wharton, he inquired mildly,-Végül Wharton kapitányhoz fordult, s szelíden így szólt:
"Tell me, Henry, the circumstances of this disguise, in which Captain Lawton reports you to have been found, and remember - remember - Captain Wharton - your answers are entirely voluntary."- Henry... Wharton kapitány... szeretném, ha mindent elmondana arról az álöltözetéről, amelyben Lawton kapitány jelentése szerint itt találták, és ne feledje, hogy csak arra válaszol, amire akar.
"The disguise was used by me, Major Dunwoodie," replied the English officer, gravely, "to enable me to visit my friends, without incurring the danger of becoming a prisoner of war."- Valóban álruhát viseltem, Dunwoodie őrnagy - felelte komolyan az angol tiszt -, mert csak így kerülhettem el azt a veszélyt, hogy hadifogságba kerüljek, amikor meglátogatom hozzátartozóimat.
"But you did not wear it, until you saw the troop of Lawton approaching?"- De addig nem viselte, amíg Lawton közeledő csapatát nem látta?
"Oh! no," interrupted Frances, eagerly, forgetting all the circumstances in her anxiety for her brother.- Nem, nem! - kiáltotta hevesen Frances, aki a bátyjáért aggódva minden egyéb körülményről megfeledkezett.
"Sarah and myself placed them on him when the dragoons appeared; and it was our awkwardness that has led to the discovery."- Mi magunk adtuk rá, Sarah meg én, amikor a dragonyosok feltűntek; a mi ügyetlenségünk miatt vallott kudarcot az álruha.
The countenance of Dunwoodie brightened, as turning his eyes in fondness on the speaker, he listened to her explanation.Dunwoodie arca felderült, míg szemeit gyöngéden a leány fele fordítva végighallgatta ez a magyarázatot.
"Probably some articles of your own," he continued, "which were at hand, and were used on the spur of the moment."- Bizonyára régi ruhadarabok lehettek - folytatta aztán -, éppen kéznél voltak, és felhasználták őket a nagy sietségben.
"No," said Wharton, with dignity, "the clothes were worn by me from the city; they were procured for the purpose to which they were applied, and I intended to use them in my return this very day."- Nem - mondta Wharton méltósággal -, a ruhát a városból hoztam magammal, utam céljaira szereztem be, s éppen ma szándékoztam újra felvenni, hogy visszatérhessek.
The appalled Frances shrank back from between her brother and lover, where her ardent feelings had carried her, as the whole truth glanced over her mind, and she sank into a seat, gazing wildly on the young men.Frances, aki izgalmában előre lépett bátyja és szerelmese közé, most megdöbbenve hátrahúzódott, s lerogyott egy székre: hirtelen megértette a helyzetet, s rémülten nézte a két fiatalembert.
"But the pickets - the party at the Plains?" added Dunwoodie, turning pale.- De az előőrseink... a plainsi csapat? - kérdezte Dunwoodie elsápadva.
"I passed them, too, in disguise. I made use of this pass, for which I paid; and, as it bears the name of Washington, I presume it is forged."- Közöttük is álruhában jöttem át, ezzel a passzussal, amelyet pénzért vásároltam; mivel Washington neve áll rajta, azt hiszem, hogy hamisítvány.
Dunwoodie caught the paper from his hand, eagerly, and stood gazing on the signature for some time in silence, during which the soldier gradually prevailed over the man; when he turned to the prisoner, with a searching look, as he asked,-Dunwoodie mohón kikapta kezéből a papírlapot, s egy ideig némán vizsgálgatta az aláírást: a katona fokozatosan legyőzte benne az embert; végül egy fürkésző pillantással ismét a fogolyhoz fordult:
"Captain Wharton, whence did you procure this paper?"- Wharton kapitány, honnan szerezte ezt a papirost?
"This is a question, I conceive, Major Dunwoodie has no right to ask."- Azt hiszem, Dunwoodie őrnagynak nem áll jogában feltennie ezt a kérdést.
"Your pardon, sir; my feelings may have led me into an impropriety."- Bocsánat, uram; érzéseim a felelősek, ha helytelenül viselkedtem.
Mr. Wharton, who had been a deeply interested auditor, now so far conquered his feelings as to say, "Surely, Major Dunwoodie, the paper cannot be material; such artifices are used daily in war."Mr. Whartonnak, aki rendkívül izgatottan hallgatta őket, végre sikerült erőt vennie magán, s így szólt: - De hiszen az a papiros nem számít semmit, Dunwoodie őrnagy; ilyen fortélyok mindennap előfordulnak a háborúban.
"This name is no counterfeit," said the dragoon, studying the characters, and speaking in a low voice; "is treason yet among us undiscovered?- Az aláírás nem hamis - mondta halkan Dunwoodie a betűket tanulmányozva. - Hát még mindig vannak közöttünk le nem leplezett árulók?
The confidence of Washington has been abused, for the fictitious name is in a different hand from the pass.Nyilván visszaéltek Washington bizalmával, mert azt a nevet, amelyre a passzus szól, valaki más írta be a szövegbe.
Captain Wharton, my duty will not suffer me to grant you a parole; you must accompany me to the Highlands."Wharton kapitány, kötelességem nem engedi, hogy becsületszóra szabadon bocsássam: velem kell jönnie a Felföldre.
"I did not expect otherwise, Major Dunwoodie."- Nem is vártam egyebet, Dunwoodie őrnagy.
Dunwoodie turned slowly towards the sisters, when the figure of Frances once more arrested his gaze.Dunwoodie lassan a nővérek felé fordult, amikor a pillantása ismét megakadt Frances alakján.
She had risen from her seat, and stood again with her hands clasped before him in an attitude of petition; feeling himself unable to contend longer with his feelings, he made a hurried excuse for a temporary absence, and left the room.A leány felállt székéről, s megint ott állt előtte, összetett kézzel, könyörgő tartásban: az őrnagy úgy érezte, nem bír tovább küzdeni az érzéseivel, s valami gyors tennivalóra hivatkozva kisietett a szobából.
Frances followed him, and, obedient to the direction of her eye, the soldier reentered the apartment in which had been their first interview.Frances követte, s a lány szeme irányának engedelmeskedve a katona visszament abba a helyiségbe, ahol az előbb beszélgettek.
"Major Dunwoodie," said Frances, in a voice barely audible, as she beckoned to him to be seated; her cheek, which had been of a chilling whiteness, was flushed with a suffusion that crimsoned her whole countenance. She struggled with herself for a moment, and continued, "I have already acknowledged to you my esteem; even now, when you most painfully distress me, I wish not to conceal it.- Dunwoodie őrnagy - mondta Frances alig hallhatóan, miközben hellyel kínálta meg; az előbb még dermesztően halvány arca most bíborvörösen lángolt; egy pillanatig még küszködött magával, majd így folytatta: - Dunwoodie őrnagy, én már bevallottam önnek, mennyire tisztelem, s ezt most sem akarom letagadni, bár ön roppant fájdalmat okoz nekem.
Believe me, Henry is innocent of everything but imprudence.Higgye el, Henry semmivel sem vádolható, legfeljebb meggondolatlansággal.
Our country can sustain no wrong."Hazánkban nem érheti semmilyen bántalom.
Again she paused, and almost gasped for breath; her color changed rapidly from red to white, until the blood rushed into her face, covering her features with the brightest vermilion; and she added hastily, in an undertone, "I have promised, Dunwoodie, when peace shall be restored to our country, to become your wife. Give to my brother his liberty on parole, and I will this day go with you to the altar, follow you to the camp, and, in becoming a soldier's bride, learn to endure a soldier's privations."- Ismét elhallgatott, szinte lélegzetért kapkodva; arca megint fehér lett, majd újra kipirult; végül Frances gyorsan, fojtott hangon tovább beszélt: Megígértem, Dunwoodie, hogy mihelyt hazánk visszanyeri békéjét, a hitvese leszek; bocsássa szabadon becsületszóra a bátyámat, s én a mai napon az oltár elé lépek önnel, követem a táborba, s mint katonafeleség, vállalom a katonaélet minden megpróbáltatását.
Dunwoodie seized the hand which the blushing girl, in her ardor, had extended towards him, and pressed it for a moment to his bosom; then rising from his seat, he paced the room in excessive agitation.Dunwoodie megragadta a kezet, melyet a piruló leány feléje nyújtott izgalmában, s egy pillanatig a melléhez szorította; azután felállt, s szinte magánkívül járkálni kezdett a szobában.
"Frances, say no more, I conjure you, unless you wish to break my heart."- Frances, könyörgök, ne szóljon többet, ha nem akarja, hogy megszakadjon a szívem.
"You then reject my offered hand?" she said, rising with dignity, though her pale cheek and quivering lip plainly showed the conflicting passions within.- Úgy, hát visszautasítja felajánlott kezemet? - mondta a leány, s büszkén felállt: sápadt arca és remegő ajka azonban elárulta, micsoda szenvedélyek dúlnak benne.
"Reject it!- Hogy visszautasítom-e!
Have I not sought it with entreaties - with tears?Hát nem könyörögtem érte annyi szóval... és annyi könnyel?
Has it not been the goal of all my earthly wishes?Mi egyébbel teljesülne be minden földi vágyam?
But to take it under such conditions would be to dishonor both.De ha ilyen körülmények között fogadnám el, mindkettőnket megfosztanám a becsülettől.
We will hope for better things. Henry must be acquitted; perhaps not tried.Henryt bizonyára felmentik, talán nem is kerül bíróság elé.
No intercession of mine shall be wanting, you must well know; and believe me, Frances, I am not without favor with Washington."Jól tudja, hogy én mindent megteszek, amit csak lehet, s higgye él, Frances, nem vagyok a híjával Washington jóindulatának.
"That very paper, that abuse of his confidence, to which you alluded, will steel him to my brother's case.- De éppen az a papiros az a tény, hogy visszaéltek a bizalmával, amire maga is célzott, nyilván hajthatatlanná teszi bátyám ügyében.
If threats or entreaties could move his stern sense of justice, would Andre have suffered?"Ha kérések vagy fenyegetések megingathatnák szigorú igazságérzetét, André miért nem kerülte el a halált?
As Frances uttered these words she fled from the room in despair.- S ahogy kiejtette e szavakat, Frances kétségbeesetten kifutott a szobából.
Dunwoodie remained for a minute nearly stupefied; and then he followed with a view to vindicate himself, and to relieve her apprehensions.Dunwoodie néhány pillanatig szinte kővé meredve állt ott, majd utána indult, hogy tisztázza magát, s amennyire lehet, megnyugtassa.
On entering the hall that divided the two parlors, he was met by a small ragged boy, who looked one moment at his dress, and placing a piece of paper in his hands, immediately vanished through the outer door of the building.Ahogy kilépett a két szalon közötti hallba, egy rongyos kisfiúba ütközött, aki egy pillanatig felnézett egyenruhájára, majd a kezébe nyomott egy papírdarabot, s azután mindjárt el is tűnt az épület bejárati ajtaján keresztül.
The bewildered state of his mind, and the suddenness of the occurrence, gave the major barely time to observe the messenger to be a country lad, meanly attired, and that he held in his hand one of those toys which are to be bought in cities, and which he now apparently contemplated with the conscious pleasure of having fairly purchased, by the performance of the service required. The soldier turned his eyes to the subject of the note. It was written on a piece of torn and soiled paper, and in a hand barely legible, but after some little labor, he was able to make out as follows- "The rig'lars are at hand, horse and foot." [Footnote: There died a few years since, in Bedford, Westchester, a yeoman named Elisha H-- This person was employed by Washington as one of his most confidential spies. By the conditions of their bargain, H-- was never to be required to deal with third parties, since his risks were too imminent. He was allowed to enter also into the service of Sir Henry Clinton, and so much confidence had Washington in his love of country and discretion, that he was often intrusted with the minor military movements, in order that he might enhance his value with the English general, by communicating them. In this manner H-- had continued to serve for a long period, when chance brought him into the city (then held by the British) at a moment when an expedition was about to quit it, to go against a small post established at Bedford, his native village, where the Americans had a depot of provisions. H-- easily ascertained the force and destination of the detachment ordered on this service, but he was at a loss in what manner to communicate his information to the officer in command at Bedford, without betraying his own true character to a third person. There was not time to reach Washington, and under the circumstances, he finally resolved to hazard a short note to the American commandant, stating the danger, and naming the time when the attack might be expected. To this note he even ventured to affix his own initials, E H, though he had disguised the hand, under a belief that, as he knew himself to be suspected by his countrymen, it might serve to give more weight to his warning. His family being at Bedford, the note was transmitted with facility and arrived in good season, H-- himself remaining in New York. The American commandant did what every sensible officer, in a similar case, would have done. He sent a courier with the note to Washington, demanding orders, while he prepared his little party to make the best defense in his power. The headquarters of the American army were, at that time, in the Highlands. Fortunately, the express met Washington, on a tour of observation, near their entrance. The note was given to him, and he read it in the saddle, adding, in pencil, "Believe all that E H tells you. George Washington" He returned it to the courier, with an injunction to ride for life or death. The courier reached Bedford after the British had made their attack. The commandant read the reply, and put it in his pocket. The Americans were defeated, and their leader killed. The note of H--, with the line written on it by Washington, was found on his person. The following day H-- was summoned to the presence of Sir Henry Clinton. After the latter had put several general questions, he suddenly gave the note to the spy, and asked if he knew the handwriting, and demanded who the E H was "It is Elijah Hadden, the spy you hanged yesterday at Powles Hook." The readiness of this answer, connected with the fact that a spy having the same initials had been executed the day before, and the coolness of H--, saved him. Sir Henry Clinton allowed him to quit his presence, and he never saw him afterwards.] Dunwoodie started; and, forgetting everything but the duties of a soldier, he precipitately left the house. While walking rapidly towards the troops, he noticed on a distant hill a vidette riding with speed. Several pistols were fired in quick succession; and the next instant the trumpets of the corps rang in his ears with the enlivening strain of "To arms!" By the time he had reached the ground occupied by his squadron, the major saw that every man was in active motion.Feldúlt lelkiállapotában, s mivel pillanatok alatt lezajlott az egész, az őrnagy alig figyelhette meg a küldöncöt: rosszul öltözött falusi gyerek volt, valami játékszert szorongatott, amilyet a városokban árusítanak; kifelé menet boldogan nézegette, nyilván azzal a jóleső tudattal, hogy teljesítve megbízatását, becsületesen rászolgált a jutalomra. Az őrnagy most szemügyre vette az üzenetet. Szakadozott, piszkos cédulára írták, alig olvashatóan; némi fáradsággal mégis sikerült kibetűznie a következőket: "Az angol lovasok és gyalogosok útban vannak." Dunwoodie összerezzent; katonai kötelessége száműzte minden egyéb gondolatát; azonnal kirohant a házból. Míg a csapat felé sietett, észrevette, hogy egy távoli dombon szélsebesen nyargal az egyik őrszem: néhány pisztolylövés dörrent gyors egymásutánban; a következő pillanatban meghallotta a csapat trombitáit, mint vérpezsdítő hangon "Fegyverbe" szólítják a katonákat. Mikor arra a helyre ért, ahol svadronja táborozott, az őrnagy lázas mozgolódást tapasztalt emberei között.
Lawton was already in the saddle, eying the opposite extremity of the valley with the eagerness of expectation, and crying to the musicians, in tones but little lower than their own,-Lawton már nyeregben ült, feszült izgalommal kémlelte a völgy szemközti végét, s így kiáltott a trombitások felé, alig valamivel gyengébb hangon, mint amely a hangszerekből áradt:
"Sound away, my lads, and let these Englishmen know that the Virginia horse are between them and the end of their journey."- Fújjátok, fiaim, hadd tudják meg azok az angolok, hogy mielőtt elérik az útjuk végét, találkozniuk kell a virginiai lovasokkal!
The videttes and patrols now came pouring in, each making in succession his hasty report to the commanding officer, who gave his orders coolly, and with a promptitude that made obedience certain.Az őrszemek és a járőrök most már egymás után befutottak, s mindegyik gyors jelentést tett a vezénylő tisztnek, aki roppant hidegvérrel osztogatta parancsait, s oly határozottan, hogy az engedelmesség nem lehetett kétes.
Once only, as he wheeled his horse to ride over the ground in front, did Dunwoodie trust himself with a look at the cottage, and his heart beat with unusual rapidity as he saw a female figure standing, with clasped hands, at a window of the room in which he had met Frances.Míg lovát megfordítva a csapat élére ugratott, Dunwoodie csak egyszer merészelt visszanézni a házra, s a szíve vadul megdobbant, amikor látta, hogy egy összetett kezű női alak áll annak a szobának az ablakában, ahol Francesszel beszélgetett.
The distance was too great to distinguish her features, but the soldier could not doubt that it was his mistress.Túlságosan messze volt tőle, semhogy kivehette volna arcvonásait: de a katona biztosan tudta, hogy a kedvese az.
The paleness of his cheek and the languor of his eye endured but for a moment longer.Mégis, arca csak egy pillanatig maradt sápadt, s a szeme réveteg.
As he rode towards the intended battle ground, a flush of ardor began to show itself on his sunburnt features; and his dragoons, who studied the face of their leader, as the best index to their own fate, saw again the wonted flashing of the eyes, and the cheerful animation, which they had so often witnessed on the eve of battle.Amint a kiszemelt csatatér felé lovagolt, napbarnította vonásait lassanként elfutotta a pír, s lovasai, akik mindig figyelmesen tanulmányozták vezetőjük arcát, mert a tulajdon sorsuk legbiztosabb előjeleit olvashatták le róla, ismét láthatták a szemek megszokott csillogását s a vidám izgalmat, amelyet közvetlenül csata előtt már annyiszor tapasztalhattak.
By the additions of the videttes and parties that had been out, and which now had all joined, the whole number of the horse was increased to nearly two hundred.Miután az őrszemek s a kiküldött járőrök valamennyien visszatértek, a lovasok száma csaknem kétszázra emelkedett.
There was also a small body of men, whose ordinary duties were those of guides, but who, in cases of emergency, were embodied and did duty as foot soldiers; these were dismounted, and proceeded, by the order of Dunwoodie, to level the few fences which might interfere with the intended movements of the cavalry.Volt közöttük egy kisebb csoport, amelynek tagjai rendszerint mint útikalauzok teljesítettek szolgálatot, de szükség esetén beosztották őket a seregbe, hogy gyalogosan harcoljanak; ezek most leszálltak a lóról, és Dunwoodie parancsára hozzáláttak, hogy eltávolítsák azt a néhány kerítést, amely akadályozhatta volna a lovasság tervezett hadmozdulatait.
The neglect of husbandry, which had been occasioned by the war, left this task comparatively easy.Mivel a háború következtében mindenütt elhanyagolták a gazdálkodást, feladatuk aránylag könnyűnek bizonyult.
Those long lines of heavy and durable walls, which now sweep through every part of the country, forty years ago were unknown.Azok a nehéz és tartós falak, amelyek manapság mindenütt keresztül-kasul szelik a földeket, negyven évvel ezelőtt ismeretlenek voltak.
The slight and tottering fences of stone were then used more to clear the land for the purposes of cultivation than as permanent barriers, and required the constant attention of the husbandman, to preserve them against the fury of the tempests and the frosts of winter.A gyenge és düledező kőkerítéseket inkább a művelhető földdarabok elkülönítésére használták, semmint állandó válaszfalnak, s a földművesnek szüntelenül vigyáznia kellett, hogy megóvja őket a viharok dühétől és a téli fagytól.
Some few of them had been built with more care immediately around the dwelling of Mr. Wharton; but those which had intersected the vale below were now generally a pile of ruins, over which the horses of the Virginians would bound with the fleetness of the wind.Mr. Wharton házának közelében némelyik a szokottnál nagyobb gonddal épült, de azok, amelyek régebben a völgy alsó részét vágták darabokra, most többnyire romokban hevertek, s a virginiaiak lovai szélsebesen szökkentek át fölöttük.
Occasionally a short line yet preserved its erect appearance; but as none of those crossed the ground on which Dunwoodie intended to act, there remained only the slighter fences of rails to be thrown down.Néhol még állott egy-egy rövidebb szakasz, de mivel egyik sem ért el addig a területig, amelyen Dunwoodie az összecsapást tervezte, csak a gyengébb kerítéseket vagy korlátokat kellett ledöntenie.
Their duty was hastily but effectually performed; and the guides withdrew to the post assigned to them for the approaching fight.Az útikalauzok gyorsan, de eredményesen végezték el munkájukat, azután visszavonultak a várható harc esetén számukra kijelölt helyre.
Major Dunwoodie had received from his scouts all the intelligence concerning his foe, which was necessary to enable him to make his arrangements.Dunwoodie őrnagy kellő tájékoztatást kapott felderítőitől az ellenségre vonatkozóan, úgyhogy megtehette a szükséges intézkedéseket.
The bottom of the valley was an even plain, that fell with a slight inclination from the foot of the hills on either side, to the level of a natural meadow that wound through the country on the banks of a small stream, by whose waters it was often inundated and fertilized.A völgy alja sík terület volt, s a kétoldalt emelkedő dombok lábától lejtett a középső rész felé: itt egy kanyargó kis folyó vágott keresztül a tájon, gyakran elárasztva és megtermékenyítve a partjain elterülő természetes mezőt.
This brook was easily forded in any part of its course; and the only impediment it offered to the movements of the horse, was in a place where it changed its bed from the western to the eastern side of the valley, and where its banks were more steep and difficult of access than common.E pataknak bármelyik pontján könnyűszerrel át lehetett gázolni; a lovasok csak ott találtak akadályra, ahol a meder a völgy nyugati részéből átfordult a keletibe, s ahol a partok a szokottnál meredekebbek, és nehezebben hozzáférhetőek voltak.
Here the highway crossed it by a rough wooden bridge, as it did again at the distance of half a mile above the Locusts.Az országút itt egy durva fahíddal keresztezte a folyót, akárcsak még egy helyütt, fél mérfölddel az Akácos előtt.
The hills on the eastern side of the valley were abrupt, and frequently obtruded themselves in rocky prominences into its bosom, lessening the width to half the usual dimensions.A völgy keleti oldalán meredekek voltak a dombok, és sziklás kiszögelléseikkel sok helyütt a felére csökkentették a szélességet.
One of these projections was but a short distance in the rear of the squadron of dragoons, and Dunwoodie directed Captain Lawton to withdraw, with two troops, behind its cover.Mikor a dragonyos svadron elhagyott egy ilyen kiszögellést, Dunwoodie utasította Lawton kapitányt, hogy két szakasszal vonuljon vissza a fedezék mögé.
The officer obeyed with a kind of surly reluctance, that was, however, somewhat lessened by the anticipations of the effect his sudden appearance would make on the enemy.A tiszt mogorván s vonakodva engedelmeskedett, bár némileg megvigasztalta az a tudat, hogy váratlan megjelenése minden bizonnyal nagy hatást gyakorol majd az ellenségre.
Dunwoodie knew his man, and had selected the captain for this service, both because he feared his precipitation in the field, and knew, when needed, his support would never fail to appear.Dunwoodie ismerte az emberét, s két okból is őt szemelte ki erre a feladatra: egyrészt attól tartott, hogy a csatatéren elhamarkodott lépésekre ragadtatná magát, másrészt tudta, hogy szükség esetén biztosan számíthat a segítségére.
It was only in front of the enemy that Captain Lawton was hasty; at all other times his discernment and self-possession were consummately preserved; but he sometimes forgot them in his eagerness to engage.Lawton kapitány csak az ellenséggel szemtől szembe viselkedett elhamarkodottan, egyébként tökéletes józanság és önuralom jellemezte, de harci vágyában néha megfeledkezett magáról.
On the left of the ground on which Dunwoodie intended to meet his foe, was a close wood, which skirted that side of the valley for the distance of a mile.A Dunwoodie által kiválasztott csatatértől balra egy sűrű erdő szegélyezte a völgy oldalát, mintegy mérföldnyi hosszúságban.
Into this, then, the guides retired, and took their station near its edge, in such a manner as would enable them to maintain a scattering, but effectual fire, on the advancing column of the enemy.Ide húzódtak be az útikalauzok, s az erdő pereméhez közel foglaltak állást, hogy szórványos, de eredményes tüzet nyithassanak majd az ellenség előnyomuló hadoszlopára.
It cannot be supposed that all these preparations were made unheeded by the inmates of the cottage; on the contrary, every feeling which can agitate the human breast, in witnessing such a scene, was actively alive.Nyilván senki sem képzeli, hogy a ház lakóit nem érdekelték mindezek az előkészületek; éppen ellenkezőleg, hevesen feltámadt bennük valamennyi érzés, amely egy ilyen jelenet szemlélése közben belemarkolhat az emberi szívbe.
Mr. Wharton alone saw no hopes to himself in the termination of the conflict.Egyedül Mr. Wharton nem fűzött semmilyen reményt az összeütközés kimeneteléhez.
If the British should prevail, his son would be liberated; but what would then be his own fate!Ha az angolok győznek, fia kiszabadul; de milyen sors várna őrá, Mr. Whartonra!
He had hitherto preserved his neutral character in the midst of trying circumstances.Mind ez ideig a legnehezebb körülmények között is megőrizte semlegességét.
The fact of his having a son in the royal, or, as it was called, the regular army, had very nearly brought his estates to the hammer.Az a tény, hogy fia a királyi, vagy amint általában nevezték, a reguláris hadseregben szolgált, kis híján árverésre juttatta birtokait.
Nothing had obviated this result, but the powerful interest of the relation who held a high political rank in the state, and his own vigilant prudence.Csak az új államban magas politikai tisztséget viselő rokona erős befolyásának és a tulajdon éber óvatosságának köszönhette, hogy erre nem került sor.
In his heart, he was a devoted loyalist; and when the blushing Frances had communicated to him the wishes of her lover, on their return from the American camp the preceding spring, the consent he had given, to her future union with a rebel, was as much extracted by the increasing necessity which existed for his obtaining republican support, as by any considerations for the happiness of his child.A szíve mélyén Mr. Wharton hűséges királypárti volt, s amidőn a múlt tavasszal, az amerikai táborból visszatérve, a piruló Frances közölte vele szerelmese kívánságát, nemcsak a leány boldogságának érdekében egyezett bele abba, hogy Frances házasságot kössön egy lázadóval, hanem azért is, mert a maga szempontjából egyre szükségesebbnek tartotta a republikánus kapcsolatokat.
Should his son now be rescued, he would, in the public mind, be united with him as a plotter against the freedom of the States; and should he remain a captive and undergo the impending trial, the consequences might be still more dreadful.Ha a fia most kiszabadul, vele együtt ő is úgy szerepel majd a közvélemény előtt, mint aki az Egyesült Államok szabadsága ellen ármánykodott; ha viszont Henry fogoly marad, s vádlottja lesz egy várható pernek, még sokkal iszonyúbb következményekre lehet számítani.
Much as he loved his wealth, Mr. Wharton loved his children better; and he sat gazing on the movements without, with a listless vacancy in his countenance, that fully denoted his imbecility of character.Bármennyire szerette is a vagyonát Mr. Wharton, a gyermekeit még jobban szerette: ezért azután kifejezéstelen, közömbös arccal bámulta a kinti eseményeket, ahogyan illett is együgyű természetéhez.
Far different were the feelings of the son.Egészen másféle érzések háborogtak a fiúban.
Captain Wharton had been left in the keeping of two dragoons, one of whom marched to and fro on the piazza with a measured tread, and the other had been directed to continue in the same apartment with his prisoner.Wharton kapitány őrizetére otthagytak két dragonyost; az egyik szabályos léptekkel járkált fel s alá a tornácon, a másik azt az utasítást kapta, hogy maradjon ugyanabban a szobában, mint a foglya.
The young man had witnessed all the movements of Dunwoodie with admiration mingled with fearful anticipations of the consequences to friends.A fiatalember bámulattal figyelte Dunwoodie intézkedéseit, bár ugyanakkor féltette is a barátait e lépések következményeitől.
He particularly disliked the ambush of the detachment under Lawton, who could be distinctly seen from the windows of the cottage, cooling his impatience, by pacing on foot the ground in front of his men.Különösen az nem tetszett neki, hogy Lawton két szakasza lesben áll: a ház ablakából világosan látta a kapitányt, amint a nyeregből leszállva, türelmetlenül járkál katonái előtt.
Henry Wharton threw several hasty and inquiring glances around, to see if no means of liberation would offer, but invariably found the eyes of his sentinel fixed on him with the watchfulness of an Argus.Henry Wharton több ízben is gyors, fürkésző pillantásokat vetett maga köré, valamilyen egérutat keresve, de mindannyiszor tapasztalnia kellett, hogy éber őre Árgus szemekkel figyeli.
He longed, with the ardor of youth, to join in the glorious fray, but was compelled to remain a dissatisfied spectator of a scene in which he would so cheerfully have been an actor.Ifjú vérének minden hevével arra vágyott, bárcsak részt vehetne a dicső küzdelemben, s az elégedetlen néző szerepére kényszerült, holott oly boldogan foglalta volna el helyét a színpadon.
Miss Peyton and Sarah continued gazing on the preparations with varied emotions, in which concern for the fate of the captain formed the most prominent feeling, until the moment of shedding of blood seemed approaching, when, with the timidity of their sex, they sought the retirement of an inner room.Miss Peyton és Sarah vegyes érzelmekkel figyelték az előkészületeket, mindenekelőtt a kapitány sorsáért aggódva, de amikor a vérontás pillanata már egészen közelinek látszott, a női félénkség erőt vett rajtuk, s az egyik belső szobában kerestek menedéket.
Not so Frances; she returned to the apartment where she had left Dunwoodie, and, from one of its windows, had been a deeply interested spectator of all his movements.Nem így Frances: ő visszament abba a helyiségbe, ahol Dunwoodie-tól elvált, s feszülten leste az egyik ablakból az őrnagy minden lépését.
The wheelings of the troops, the deadly preparations, had all been unnoticed; she saw her lover only, and with mingled emotions of admiration and dread that nearly chilled her.A csapatmozdulatokat, a halálos előkészületeket észre sem vette; csak a szerelmesét látta, s kis híján megdermedt a bámulattól vegyes félelemtől.
At one moment the blood rushed to her heart, as she saw the young warrior riding through his ranks, giving life and courage to all whom he addressed; and the next, it curdled with the thought that the very gallantry she so much valued might prove the means of placing the grave between her and the object of her regard.Egyszer, amikor a fiatal tiszt végiglovagolt a sorok között, s életet és bátorságot öntött mindenkibe, akihez szólt, Frances-nek a szívébe tódult minden vére; a következő pillanatban csaknem elájult arra a gondolatra, hogy éppen ez a bátor magatartás, amely annyira lenyűgözi, talán egy sírhalommal választja majd el szerelme tárgyától.
Frances gazed until she could look no longer.S Frances nézte az őrnagyot, míg azután nem bírta tovább nézni.
In a field on the left of the cottage, and at a short distance in the rear of the troops, was a small group, whose occupation seemed to differ from that of all around them.A háztól balra, a réten, nem sokkal a katonák háta mögött, egy kis csoport foglalatoskodott valamivel - úgy látszott, egészen mással, mint a többiek.
They were in number only three, being two men and a mulatto boy.Mindössze hárman voltak, két férfi és egy mulatt fiú.
The principal personage of this party was a man, whose leanness made his really tall stature appear excessive.Vezetőjüket, egy igen magas embert, szikársága még hosszabbnak mutatta.
He wore spectacles - was unarmed, had dismounted, and seemed to be dividing his attention between a cigar, a book, and the incidents of the field before him.Szemüveget viselt, fegyvere nem volt, leszállt a lováról, s figyelmét megosztotta egy szivar, egy könyv és a földön maga elé kitett szerszámok között.
To this party Frances determined to send a note, directed to Dunwoodie.Frances elhatározta, hogy üzenetet küld Dunwoodie-nak ezen a csoporton keresztül.
She wrote hastily, with a pencil, "Come to me, Peyton, if it be but for a moment"; and Caesar emerged from the cellar kitchen, taking the precaution to go by the rear of the building, to avoid the sentinel on the piazza, who had very cavalierly ordered all the family to remain housed.Ceruzával papírra vetette a következő szavakat: "Jöjjön hozzám, Peyton, ha csak egy pillanatra is"; Caesar azután kibújt az alagsori konyhából, és óvatosan továbbsurrant az épület háta mögött, hogy elkerülje a tornácon járkáló őrszemet, aki nagyon udvariasan bár, de mindenkire szobafogságot parancsolt.
The black delivered the note to the gentleman, with a request that it might be forwarded to Major Dunwoodie.A néger átadta a cédulát a szemüveges úriembernek azzal a kéréssel, hogy továbbítsák Dunwoodie őrnagyhoz.
It was the surgeon of the horse to whom Caesar addressed himself; and the teeth of the African chattered, as he saw displayed upon the ground the several instruments which were in preparation for the anticipated operations.Ez az úriember a lovascsapat sebésze volt, és Caesarnak összekoccantak a fogai, amint meglátta a földre kirakott műszereket, amelyeket az esetleges operációkra készítettek elő.
The doctor himself seemed to view the arrangement with great satisfaction, as he deliberately raised his eyes from his book to order the boy to convey the note to his commanding officer, and then dropping them quietly on the page he continued his occupation.A doktor viszont látható megelégedéssel mérte végig a szerszámait, amint felpillantott könyvéből, és szólt a fiúnak, hogy vigye el a cédulát a parancsnokhoz; azután nyugodtan folytatta az olvasást.
Caesar was slowly retiring, as the third personage, who by his dress might be an inferior assistant of the surgical department, coolly inquired "if he would have a leg taken off?"Caesar éppen visszaindult, amikor a csoport harmadik tagja, aki öltözékéről ítélve valami alacsonyabb beosztású szanitéc lehetett, hűvösen megkérdezte tőle, hogy nem óhajtja-e amputáltatni a fél lábát.
This question seemed to remind the black of the existence of those limbs, for he made such use of them as to reach the piazza at the same instant that Major Dunwoodie rode up, at half speed.Ez a kérdés, úgy látszik, eszébe jutatta a négernek a szóban forgó végtagot; szaporán igénybe is vette, úgyhogy az ügető Dunwoodie őrnaggyal egy időben ért a tornáchoz.
The brawny sentinel squared himself, and poised his sword with military precision as he stood on his post, while his officer passed; but no sooner had the door closed, than, turning to the negro, he said, sharply,-A tagbaszakadt őrszem vigyázzba vágta magát a posztján, és egy katonás mozdulattal kivonta kardját, amint parancsnoka elhaladt előtte; de amikor az ajtó becsukódott, a négerhez fordult, és éles hangon így szólt:
"Harkee, blackee, if you quit the house again without my knowledge, I shall turn barber, and shave off one of those ebony ears with this razor."- Ide hallgass, te subickpofájú, ha még egyszer kilépsz a házból az én engedélyem nélkül, felcsapok borbélynak, és leszedem az egyik ébenfaszínű füledet ezzel a beretvával.
Thus assailed in another member, Caesar hastily retreated into his kitchen, muttering something, in which the words "Skinner," and "rebel rascal," formed a principal part of speech.Miután egy másik testrészét is hasonló fenyegetéssel illették, Caesar sietve visszavonult a konyhába, nagy dünnyögés közepette, melyben a "skinner" és a "zsivány lázadó" szavak fordultak elő a legtöbbször.
"Major Dunwoodie," said Frances to her lover as he entered, "I may have done you injustice; if I have appeared harsh - "- Dunwoodie őrnagy - szólt Frances szerelmeséhez, amikor ez belépett -, talán igazságtalan voltam önhöz; ha szívtelennek látszottam volna...
The emotions of the agitated girl prevailed, and she burst into tears.De nem bírta tovább visszafojtani az izgalmát, és eleredtek a könnyei.
"Frances," cried the soldier with warmth, "you are never harsh, never unjust, but when you doubt my love."- Frances - kiáltotta forrón a katona -, te sohasem vagy szívtelen, sohasem vagy igazságtalan, csak ha kételkedsz a szerelmemben.
"Ah! Dunwoodie," added the sobbing girl, "you are about to risk your life in battle; remember that there is one heart whose happiness is built on your safety; brave I know you are: be prudent - "- Ó, Dunwoodie - mondta a leány zokogva -, néhány pillanat múlva az életedet fogod kockáztatni a csatában; ne feledd, hogy van egy szív, amelynek a boldogsága a te jólétedtől függ; tudom, hogy bátor vagy: légy óvatos...
"For your sake?" inquired the delighted youth.- A te kedvedért? - kérdezte az ifjú elragadtatva.
"For my sake," replied Frances, in a voice barely audible, and dropping on his bosom.- Az én kedvemért - felelte Frances alig hallhatóan, s az őrnagy mellére borult.
Dunwoodie folded her to his heart, and was about to speak, as a trumpet sounded in the southern end of the vale. Imprinting one long kiss of affection on her unresisting lips, the soldier tore himself from his mistress, and hastened to the scene of strife.Dunwoodie a szívéhez szorította, s éppen szólni akart, amikor a völgy déli végében felharsant egy trombita, így csak egy hosszú, szerelmes csókot nyomott a leány ajkaira, majd eltépte magát kedvesétől, és a küzdelem színterére sietett.
Frances threw herself on a sofa, buried her head under its cushion, and with her shawl drawn over her face, to exclude as much of sound as possible, continued there until the shouts of the combatants, the rattling of the firearms, and the thundering tread of the horses had ceased.Frances leroskadt egy pamlagra, fejét a párnába temette, kendőjét az arca köré vonta, hogy a kinti lármából minél kevesebb hatolhasson el hozzá, s így feküdt mozdulatlanul, amíg a harcolók kiáltozása, a fegyverek ropogása és a mennydörgő lódobogás végleg abba nem maradt.
CHAPTER VIIHetedik fejezet
The game's afoot; Follow your spirit.Talpon a vad, kövesd heved.
- SHAKESPEARE.Shakespeare: V. Henrik
The rough and unimproved face of the country, the frequency of covers, together with the great distance from their own country, and the facilities afforded them for rapid movements to the different points of the war, by the undisputed command of the ocean, had united to deter the English from employing a heavy force in cavalry, in their early efforts to subdue the revolted colonies.(Német László fordítása) A fellázadt gyarmatok elleni harcuk első szakaszában az angolok nem alkalmaztak nehéz lovasságot, részben az ország hátrányos terepviszonyai miatt, amelyek lépten-nyomon fedezéket nyújtottak az ellenségnek, részben azért, mert a küzdelem színhelye olyan távol esett hazájuktól; az óceán korlátlan urai lévén, vízi úton egyébként is könnyűszerrel megközelíthették a hadszíntér egyes pontjait.
Only one regiment of regular horse was sent from the mother country, during the struggle.Az anyaországból mindössze egyetlen reguláris lovasezredet szállították át a küzdelem folyamán.
But legions and independent corps were formed in different places, as it best accorded with the views of the royal commanders, or suited the exigency of the times.Helyenként azonban kisebb osztagokat és független csapatokat állítottak fel a királyi parancsnokok legjobb belátása szerint, vagy amiként éppen a szükség kívánta.
These were not unfrequently composed of men raised in the colonies, and at other times drafts were had from the regiments of the line, and the soldiers were made to lay aside the musket and bayonet, and taught to wield the saber and carbine.E csapatok sokszor a gyarmatokon nevelkedett emberekből álltak, máskor pedig a sorkatonaságból toborozták őket, s a gyalogosnak félre kellett tennie muskétáját és szuronyát, hogy megbarátkozzék helyette a szablyával és a karabéllyal.
One particular body of the subsidiary troops was included in this arrange ment, and the Hessian yagers were transformed into a corps of heavy and inactive horse.A kisegítő seregek egyik csapata is ilyen megbízást kapott, s a hesseni vadászok nehéz és lomha lovassággá alakultak át.
Opposed to them were the hardiest spirits of America.Velük szemben Amerika legbátrabb szellemei álltak.
Most of the cavalry regiments of the continental army were led and officered by gentlemen from the South.A forradalmi hadsereg legtöbb lovasezredét a délvidékről származó úriemberek vezényelték.
The high and haughty courage of the commanders had communicated itself to the privates, who were men selected with care and great attention to the service they were intended to perform.A parancsnokok határtalan és büszke bátorságát átvették a közlegények is, akiket különös gonddal és figyelemmel szemeltek ki a nekik szánt feladatra.
While the British were confined to their empty conquests in the possession of a few of the larger towns, or marched through counties that were swept of everything like military supplies, the light troops of their enemies had the range of the whole interior.Míg az angolok, néhány nagyobb város birtokában, meddő hódításaik területére szorultak, vagy pedig olyan megyéken kellett átvonulniuk, ahonnan szinte kisepertek előlük mindennemű katonai készletet, az ellenfél könnyű csapatainak rendelkezésére állott az egész ország belterülete.
The sufferings of the line of the American army were great beyond example; but possessing the power, and feeling themselves engaged in a cause which justified severity, the cavalry officers were vigilant in providing for their wants, and the horse were well mounted, well fed, and consequently eminently effective.Az amerikai gyalogság elképzelhetetlenül sokat szenvedett, de a lovasság tisztjei mindent elkövettek, hogy kielégítsék csapataik szükségleteit: megvolt hozzá az erejük, s úgy érezték, jogosan lépnek fel a legnagyobb szigorral az ügy érdekében; így azután a lovaskatonák jó paripákat kaptak, jól táplálkoztak, s következésképpen rendkívül eredményesnek bizonyultak.
Perhaps the world could not furnish more brave, enterprising, and resistless corps of light cavalry, than a few that were in the continental service at the time of which we write.Talán az egész világon nem akadt még egy olyan bátor, vállalkozó szellemű és ellenállhatatlan, könnyű lovasság, mint amilyen az amerikai hadsereg kötelékében harcolt történetünk idején.
Dunwoodie's men had often tried their prowess against the enemy, and they now sat panting to be led once more against foes whom they seldom charged in vain.Dunwoodie emberei már sokszor összemérték erejüket az ellenséggel, s most is türelmetlenül várták, hogy lecsaphassanak az angolokra, akik csak ritkán hiúsították meg rohamukat.
Their wishes were soon to be gratified; for their commander had scarcely time to regain his seat in the saddle, before a body of the enemy came sweeping round the base of the hill, which intersected the view to the south.Óhajuk hamarosan teljesült, mert alig ült vissza nyergébe a parancsnokuk, amikor dél felől, a szem útját elálló dombot megkerülve, ellenséges katonák vágtattak elő.
A few minutes enabled the major to distinguish their character.Az őrnagy néhány pillanat alatt megállapította, hogy milyen alakulathoz tartoznak.
In one troop he saw the green coats of the Cowboys, and in the other the leathern helmets and wooden saddles of the yagers.Az egyik csapatban meglátta a cowboyok zöld kabátját, a másikban a vadászok bőrsisakját és favázú nyergeit.
Their numbers were about equal to the body under his immediate orders.Létszámuk körülbelül egyenlő volt a Dunwoodie svadronjáéval.
On reaching the open space near the cottage of Harvey Birch, the enemy halted and drew up his men in line, evi dently making preparations for a charge.Mikor elérte a Harvey Birch kunyhója előtti szabad terepet, az ellenség megállt, és vonalba fejlődött, nyilván rohamra készülődve.
At this moment a column of foot appeared in the vale, and pressed forward to the bank of the brook we have already mentioned.E pillanatban egy gyalogos oszlop is megjelent a völgyben, s az említett patak partja felé nyomult előre.
Major Dunwoodie was not less distinguished by coolness and judgment, than, where occasion offered, by his dauntless intrepidity.Dunwoodie őrnagyot legalább annyira jellemezte a hidegvér és a józan számítás, mint kellő alkalommal a rettenthetetlen bátorság.
He at once saw his advantage, and determined to profit by it.Azonnal átlátta helyzetének előnyét, s úgy döntött, hogy ki is használja.
The column he led began slowly to retire from the field, when the youthful German, who commanded the enemy's horse, fearful of missing an easy conquest, gave the word to charge.A vezetése alatt álló hadoszlop lassú visszavonulásba kezdett, mikor az ellenséges lovasok parancsnoka, egy fiatal német, attól tartva, hogy elszalasztja a könnyű győzelmet, kiadta a parancsot a rohamra.
Few troops were more hardy than the Cowboys; they sprang eagerly forward in the pursuit, with a confidence created by the retiring foe and the column in their rear; the Hessians followed more slowly, but in better order.Kevés csapat volt olyan vakmerő, mint a cowboyoké; mohón űzőbe vették az amerikaiakat, önbizalmat merítve az ellenfél visszavonulásából s a tulajdon hátvédjük jelenlétéből; a hesseniek lassabban, de rendezettebben követték őket.
The trumpets of the Virginians now sounded long and lively; they were answered by a strain from the party in ambush that went to the hearts of their enemies.A virginiaiak trombitái most hosszan és élesen felharsantak; a leshelyen várakozó különítmény olyan kürtjellel válaszolt, amely belehasított az ellenség szívébe.
The column of Dunwoodie wheeled in perfect order, opened, and, as the word to charge was given, the troops of Lawton emerged from their cover, with their leader in advance, waving his saber over his head, and shouting, in a voice that was heard above the clangor of the martial music.Dunwoodie hadoszlopa tökéletes rendben megfordult, vonalba fejlődött, s amint elhangzott a "rohamra!" vezényszó, Lawton katonái előbukkantak fedezékükből, az élen a vezetőjükkel, aki vadul forgatta kardját a feje fölött, s érces kiáltásával túlszárnyalta a trombiták harcias muzsikáját.
The charge threatened too much for the refugee troop.A cowboyok túlságosan veszélyesnek látták ezt a rohamot.
They scattered in every direction, flying from the field as fast as their horses, the chosen beasts of Westchester, could carry them.Szét is szóródtak minden irányba, s oly gyorsan menekültek a csatatérről, ahogyan lovaiknak, e válogatott west-chesteri jószágoknak a lába bírta.
Only a few were hurt; but such as did meet the arms of their avenging countrymen never survived the blow, to tell who struck it.Csak kevesen sebesültek meg: de akiket utolért honfitársaik bosszúja, nem élték túl a csapást, hogy elmondhassák, ki sújtott le rájuk.
It was upon the poor vassals of the German tyrant that the shock fell.A támadás erejét a német zsarnok szegény hűbéreseinek kellett elszenvedniük.
Disciplined to the most exact obedience, these ill-fated men met the charge bravely, but they were swept before the mettled horses and nervous arms of their antagonists like chaff before the wind.Ezek a vasfegyelemre szoktatott, balvégzetű katonák bátran állták a rohamot, de az ellenfél tüzes paripái és villogó kardjai úgy elsöpörték őket, mint pelyvát a szellő.
Many of them were literally ridden down, and Dunwoodie soon saw the field without an opposing foe.Nagy részük a lovak patái alá került, s Dunwoodie nemsokára megállapította, hogy az utolsó ellenséges katona is eltűnt a csatatérről.
The proximity of the infantry prevented pursuit, and behind its column the few Hessians who escaped unhurt sought protection.A közeli gyalogság miatt nem lehetett folytatni az üldözést, s az a néhány hesseni, aki ép bőrrel megmenekült, a gyalogosok mögött keresett oltalmat.
The more cunning refugees dispersed in small bands, taking various and devious routes back to their old station in front of Harlem.A ravaszabb cowboyok kis csapatokban szóródtak szét, s különböző utakon igyekeztek visszajutni eredeti állomáshelyükre. Harlem alá.
Many was the sufferer, in cattle, furniture, and person, that was created by this rout; for the dispersion of a troop of Cowboys was only the extension of an evil.Sok ember marhája, felszerelése és testi épsége lett a menekülés áldozatává, mert egy- egy cowboy csapat szétszóratása mindig azt jelentette, hogy növekszik az a terület, amelyen garázda tevékenységüket kifejtik.
Such a scene could not be expected to be acted so near them, and the inmates of the cottage take no interest in the result.A Wharton-ház lakói természetesen nem nézhették heves érdeklődés nélkül ezt a jelenetet, amely a közvetlen közelükben zajlott le.
In truth, the feelings it excited pervaded every bosom, from the kitchen to the parlor.Csakugyan, mindenütt a legnagyobb izgalom uralkodott, a konyhától egészen a szalonig.
Terror and horror had prevented the ladies from being spectators, but they did not feel the less.A rémület és a borzadály ugyan visszatartotta a hölgyeket attól, hogy végignézzék az eseményeket, de azért az ő szívük is vadul dobogott.
Frances continued lying in the posture we have mentioned, offering up fervent and incoherent petitions for the safety of her countrymen, although in her inmost heart she had personified her nation by the graceful image of Peyton Dunwoodie.Frances továbbra is úgy maradt, mozdulatlanul, ahogyan leírtuk, s forró és összefüggéstelen fohászokkal könyörgött honfitársainak életéért, bár a szíve mélyén most az egész nemzetet Peyton Dunwoodie vonzó képe személyesített meg.
Her aunt and sister were less exclusive in their devotions; but Sarah began to feel, as the horrors of war were thus brought home to her senses, less pleasure in her anticipated triumphs.Nagynénje és nővére már nem volt olyan irigy, másokat is imáiba foglalt; de Sarah, amint közvetlen közelről érzékelhette a háború borzalmait, egyre kevesebb örömet talált a győzelem reményében.
The inmates of Mr. Wharton's kitchen were four, namely, Caesar and his spouse, their granddaughter, a jet-black damsel of twenty, and the boy before alluded to.Mr. Wharton konyhájában négyen tartózkodtak, nevezetesen Caesar és hitvese, unokájuk, egy húszéves, koromfekete kisasszony, s a szolgafiú, akit már említettünk.
The blacks were the remnants of a race of negroes which had been entailed on his estate from Mr. Wharton's maternal ancestors, who were descended from the early Dutch colonists.A négerek elődeit Mr. Wharton anyai ősei, akik az első holland gyarmatosoktól származtak, örökségképpen hagyták a birtokra.
Time, depravity, and death had reduced them to this small number; and the boy, who was white, had been added by Miss Peyton to the establishment, as an assistant, to perform the ordinary services of a footman.Az utódok száma háromra csökkent: a többieket elragadta az idő, a betegség és a halál; a fiút, aki fehér bőrű volt, Miss Peyton hozta a házba inasnak.
Caesar, after first using the precaution to place himself under the cover of an angle in the wall, for a screen against any roving bullet which might be traversing the air, became an amused spectator of the skirmish.Caesar végül kimerészkedett a konyhából, s a fal egyik szögletét használva fedezéknek az esetleg odatévedő golyók ellen, roppant élvezettel szemlélte az összecsapást.
The sentinel on the piazza was at the distance of but a few feet from him, and he entered into the spirit of the chase with all the ardor of a tried bloodhound. He noticed the approach of the black, and his judicious position, with a smile of contempt, as he squared himself towards the enemy, offering his unprotected breast to any dangers which might come.A tornácon posztoló őr mindössze néhány lépésre volt tőle, s egy vadászkutya türelmetlenségével figyelte a vágtató lovasokat; észrevette a végtelenül óvatosan közeledő négert, gúnyosan elmosolyodott, kihúzta magát, s az ellenség felé fordult, védtelen mellét kitárva minden várható veszedelemnek.
After considering the arrangement of Caesar, for a moment, with ineffable disdain, the dragoon said, with great coolness,-Miután határtalan megvetéssel végigmérte a lapuló Caesart, a dragonyos roppant fagyos hangon így szólt:
"You seem very careful of that beautiful person of yours, Mr. Blueskin."- Úgy látom, borzasztóan ügyel arra a gyönyörűséges személyre, Mr. Kékbőr.
"A bullet hurt a colored man as much as a white," muttered the black, surlily, casting a glance of much satisfaction at his rampart.- Színes bőrt éppen úgy kilukasztani a golyó, mint a fehért - morogta a néger barátságtalanul, s nagy megelégedéssel pillantott a fedezékére.
"Suppose I make the experiment," returned the sentinel. As he spoke, he deliberately drew a pistol from his belt, and leveled it at the black.- Hadd lássam - mondta az őrszem; lassan kihúzott egy pisztolyt az övéből, és ráfogta a négerre.
Caesar's teeth chattered at the appearance of the dragoon, although he believed nothing serious was intended.Caesarnak összekoccantak a fogai a dragonyos fenyegető külsejétől, bár nem hitte, hogy komoly a szándéka.
At this moment the column of Dunwoodie began to retire, and the royal cavalry commenced their charge.E pillanatban Dunwoodie oszlopa megkezdte visszavonulását, és a királyi lovasság rohamra indult.
"There, Mister Light-Horseman," said Caesar eagerly, who believed the Americans were retiring in earnest; "why you rebels don't fight - see - see how King George's men make Major Dunwoodie run!- Tessék, Mr. Könnyű Lovas - mondta izgatottan Caesar, aki azt hitte, hogy az amerikaiak csakugyan vissza akarnak vonulni -, maguk lázadók mért nem harcolni?... Nézze... nézze, György király katonái egykettőre megfutamítani Dunwoodie őrnagyot!
Good gentleman, too, but he don't like to fight a rig'lar."Nagyon derék úriember, de még ő se szeretni harcot az angolokkal.
"Damn your regulars," cried the other, fiercely.- Ördögbe az angoljaiddal! - kiáltotta hevesen a másik.
"Wait a minute, blackey, and you'll see Captain Jack Lawton come out from behind yonder hill, and scatter these Cowboys like wild geese who've lost their leader."- Várj egy csöppet, fekete pofa, s meglátod, ahogy Jack Lawton kapitány kijön onnan a domb mögül, és úgy szétszórja ezeket a cowboyokat, mint a vadkacsákat, ha vezérgúnár nélkül maradnak!
Caesar supposed the party under Lawton to have sought the shelter of the hill from motives similar to that which had induced him to place the wall between himself and the battle ground; but the fact soon verified the trooper's prophecy, and the black witnessed with consternation the total rout of the royal horse.Caesar azt hitte, hogy Lawton csapata ugyanazért keresett menedéket a domb mögött, amiért ő maga is jobbnak látta, ha egy fal választja el a csatatértől; de az őrszem jóslata csakhamar beteljesült, s az elképedt négernek tapasztalnia kellett a királyi sereg teljes megfutamodását.
The sentinel manifested his exultation at the success of his comrades with loud shouts, which soon brought his companion, who had been left in the more immediate charge of Henry Wharton, to the open window of the parlor.Bajtársainak győzelmét látva, az őrszem hangos kurjantásokkal fejezte ki elragadtatottságát, mire a szalon nyitott ablakában csakhamar megjelent a társa is, akire Wharton kapitány személyi őrizetét bízták.
"See, Tom, see," cried the delighted trooper, "how Captain Lawton makes that Hessian's leather cap fly; and now the major has killed the officer's horse - zounds, why didn't he kill the Dutchman and save the horse?"- Odanézz, Tom, odanézz - kiáltotta az ujjongó őrszem -, Lawton kapitány leröpíti azt a hesseni bőrsapkát; most meg az őrnagy megölte a tiszt lovát... azt a kutya mindenségit, miért nem a némettel végzett inkább, s hagyta volna meg a lovat?!
A few pistols were discharged at the flying Cowboys, and a spent bullet broke a pane of glass within a few feet of Caesar.Hallatszott, amint néhány pisztoly eldördül a menekülő cowboyok után, s egy kósza golyó betörte az egyik ablaküveget, alig néhány arasznyira Caesartól.
Imitating the posture of the great tempter of our race, the black sought the protection of the inside of the building, and immediately ascended to the parlor.Az emberiség nagy kísértőjének tartását utánozva, a néger az épület belsejében keresett oltalmat, s gyorsan befutott a szalonba.
The lawn in front of the Locusts was hidden from the view of the road by a close line of shrubbery, and the horses of the two dragoons had been left, linked together, under its shelter, to await the movements of their masters.Az Akácos előtti pázsitot sűrű bokrok takarták el az út felől, s a két dragonyos lovai e bokrok fedezékében várták, egymáshoz kapcsolva, hogy gazdáik rendelkezzenek velük.
At this moment two Cowboys, who had been cut off from a retreat to their own party, rode furiously through the gate, with an intention of escaping to the open wood in the rear of the cottage.E pillanatban két cowboy, akit elvágtak visszavonuló csapatától, vadul bevágtatott a kerti kapun, azzal a szándékkal, hogy a ház mögötti erdőbe menekül.
The victorious Americans pressed the retreating Germans until they had driven them under the protection of the fire of the infantry; and feeling themselves, in the privacy of the lawn, relieved from any immediate danger, the predatory warriors yielded to a temptation that few of the corps were ever known to resist - opportunity and horseflesh.A győzelmes amerikaiak egészen addig űzték a megfutamított németeket, míg ezek oltalmat nem találtak a gyalogság tüze mögött; a két martalócot nem fenyegette közvetlen veszély a ház előtti rejtett térségen, így azután tűrték, hogy hatalmába kerítse őket a kísértés, melynek csapatuk egyetlen tagja sem igen tudott ellenállni - kedvező alkalom s a lovak csábító közelsége.
With a hardihood and presence of mind that could only exist from long practice in similar scenes, they made towards their intended prizes, by an almost spontaneous movement.Szinte ösztönösen indultak meg a kínálkozó zsákmány felé, olyan vakmerő céltudatossággal és lélekjelenléttel, amely csakis a hosszú gyakorlatból származhatott.
They were busily engaged in separating the fastenings of the horses, when the trooper on the piazza discharged his pistols, and rushed, sword in hand, to the rescue.Már javában oldozgatták a lovak kötőfékjét, amikor a tornácon álló őrszem elsütötte pisztolyait, és kivont karddal odarohant, hogy meghiúsítsa tervüket.
The entrance of Caesar into the parlor had induced the wary dragoon within to turn his attention more closely on his prisoner; but this new interruption drew him again to the window.Miután Caesar belépett a szalonba, a kapitány őre ismét éberebben tartotta szemmel a foglyát; ez az újabb fordulat azonban visszacsalta az ablakhoz.
He threw his body out of the building, and with dreadful imprecations endeavored, by his threats and appearance, to frighten the marauders from their prey.Egész felsőtestét kidugta az épületből, s azt remélte, hogy iszonyú szitkaival, fenyegetéseivel és felbukkanásával sikerül elriasztania zsákmányuktól a martalócokat.
The moment was enticing.A pillanat rendkívül csábító volt.
Three hundred of his comrades were within a mile of the cottage; unridden horses were running at large in every direction, and Henry Wharton seized the unconscious sentinel by his legs, and threw him headlong into the lawn.Henry Wharton látta, hogy bajtársai egy mérföldre sincsenek a háztól, és gazdátlan lovak futkároznak mindenfelé; hirtelen elkapta a mit sem sejtő katona lábait, és fejjel előre kilódította a pázsitra.
Caesar vanished from the room, and drew a bolt of the outer door.Caesar azonnal kiszaladt a szobából, és elreteszelte a bejárati ajtót.
The fall of the soldier was not great, and recovering his feet, he turned his fury for a moment on his prisoner.A katona nem esett nagyot, s amikor talpra állt, az első pillanatban minden dühe a fogoly ellen fordult.
To scale the window in the face of such an enemy, was, however, impossible, and on trial he found the main entrance barred.Mégsem gondolhatott arra, hogy ilyen ellenséggel szemben visszamásszon az ablakon, a főbejáratot pedig zárva találta.
His comrade now called loudly upon him for aid, and forgetful of everything else, the discomfited trooper rushed to his assistance.Bajtársa ekkor már hangosan kiáltozott utána, s a katona minden egyébről megfeledkezve, nyomban a segítségére sietett.
One horse was instantly liberated, but the other was already fastened to the saddle of a Cowboy, and the four retired behind the building, cutting furiously at each other with their sabers, and making the air resound with their imprecations.Az egyik lovat azonnal kiszabadították, de a másikat már nyergéhez kötözte az egyik cowboy, s a négy harcos eltűnt az épület mögött, míg kardjaik dühödten csattogtak egymás felé; s a levegő visszhangzott káromkodásaiktól.
Caesar threw the outer door open, and pointing to the remaining horse, that was quietly biting the faded herbage of the lawn, he exclaimed,-Caesar feltépte a bejárati ajtót, s az ottmaradt lóra mutatva, amely békésen harapdálta a pázsit hervadt füvét, így kiáltott:
"Run - now - run - Massa Harry, run."- Futni... most... futni... Harry úrfi, futni!
"Yes," cried the youth as he vaulted into the saddle, "now, indeed, my honest fellow, is the time to run."- Úgy van - kiáltotta a fiatalember, míg egyetlen lendülettel nyeregbe pattant -, most csakugyan elérkezett a futás pillanata, derék barátom.
He beckoned hastily to his father, who stood at the window in speechless anxiety, with his hands extended towards his child in the attitude of benediction, and adding, "God bless you, Caesar, salute the girls," he dashed through the gate with the rapidity of lightning.- Gyorsan búcsút intett apjának, aki a rémülettől némán állt az ablakban, és áldó mozdulattal nyújtotta kezeit a fia felé, majd hozzátette: - Isten áldjon, Caesar, csókoltatom a leányokat - s villámsebesen kiszáguldott a kapun.
The African watched him with anxiety as he gained the highway, saw him incline to the right, and riding furiously under the brow of some rocks, which on that side rose perpendicularly, disappear behind a projection, which soon hid him from view.A néger aggódva nézett utána; látta, hogy kiért az országútra, jobb kéz felé fordult, s eszeveszetten vágtatni kezd a merőleges sziklák orma alatt, míg egy kiszögellés el nem takarta a szem elől.
The delighted Caesar closed the door, pushing bolt after bolt, and turning the key until it would turn no more, soliloquizing the whole time on the happy escape of his young master.Caesar boldogan becsukta az ajtót, egymás után rátolt minden reteszt, és annyiszor fordította meg a kulcsot, ahányszor csak lehetett, s közben szüntelenül monologizált ifjú gazdájának szerencsés szökéséről:
"How well he ride - teach him good deal myself - salute a young lady - Miss Fanny wouldn't let old colored man kiss a red cheek."- Milyen jól lovagolni... Caesar is sokat tanította... csókoltatni fiatal hölgyet... Miss Fanny nem engedné öreg színesbőrűt megcsókolni piros arcot.
When the fortune of the day was decided, and the time arrived for the burial of the dead, two Cowboys and a Virginian were found in the rear of the Locusts, to be included in the number.A csata véget ért, hozzáláttak a holtak eltemetéséhez; még három elesett harcost találtak az Akácos mögött: két cowboyt és egy virginiait.
Happily for Henry Wharton, the searching eyes of his captors were examining, through a pocket glass, the column of infantry that still held its position on the bank of the stream, while the remnants of the Hessian yagers were seeking its friendly protection.Henry Whartonnak szerencséje volt: az életben maradt lovas katona elővette látcsövét, és a gyalogos osztagot figyelte, amely még mindig tartotta magát a folyó partján, míg a hesseni vadászok maradványai oltalmat kerestek a háta mögött.
His horse was of the best blood of Virginia, and carried him with the swiftness of the wind along the Valley; and the heart of the youth was already beating tumultuously with pleasure at his deliverance, when a well-known voice reached his startled ear, crying aloud,-Pompás virginiai paripája szélsebesen röpítette végig a völgy hosszában, s a fiatalember szíve már megdobbant a sikeres szökés örömétől, amikor a feje fölött egyszerre csak felharsant egy jól ismert hang:
"Bravely done, captain!- Bravó, kapitány úr!
Don't spare the whip, and turn to your left before you cross the brook."Ne kímélje a lovaglópálcát, és forduljon balra, mielőtt átkelne a patakon.
Wharton turned his head in surprise, and saw, sitting on the point of a jutting rock that commanded a bird's-eye view of the valley, his former guide, Harvey Birch.Wharton meglepetten odanézett s egy kiugró sziklán, amelyről madártávlatból át lehetett tekinteni az egész völgyet, meglátta múltkori kalauzát, Harvey Birchöt.
His pack, much diminished in size, lay at the feet of the peddler, who waved his hat to the youth, exultingly, as the latter flew by him.Lábánál ott hevert a zsákja is, bár lényegesen megcsappanva, s a házaló ujjongva meglengette kalapját a fiatalember felé, aki elszáguldott alatta.
The English captain took the advice of this mysterious being, and finding a good road, which led to the highway, that intersected the valley, turned down its direction, and was soon opposite to his friends.Az angol kapitány hallgatott e titokzatos lény tanácsára, s csakugyan jó utat talált, mely a völgyet átszelő országútba torkollt; követte a megadott irányt, és hamarosan szemben állt bajtársaival.
The next minute he crossed the bridge, and stopped his charger before his old acquaintance, Colonel Wellmere.A következő pillanatban átrobogott a hídon, és lefékezte paripáját régi ismerőse, Wellmere ezredes előtt.
"Captain Wharton!" exclaimed the astonished commander of the English troops, "dressed in mohair, and mounted on a rebel dragoon horse!- Wharton kapitány! - fakadt ki az angol csapatok meglepett parancsnoka. - Civil ruhában és egy lázadó lovas nyergében!
Are you from the clouds in this attire, and in such a style?"Talán az égből pottyant elénk ilyen külsővel s ilyen állapotban?
"Thank God!" cried the youth, recovering his breath, "I am safe, and have escaped from the hands of my enemies; but five minutes since and I was a prisoner, and threatened with the gallows."- Hála Istennek! - kiáltotta a fiatalember, amint lélegzethez jutott. - Meg vagyok mentve, kiszabadultam ellenségeim kezéből, de néhány pillanattal ezelőtt még fogoly voltam, s a bitófa fenyegetett.
"The gallows, Captain Wharton! surely those traitors to the king would never dare to commit another murder in cold blood; is it not enough that they took the life of Andre?- A bitófa, Wharton kapitány! Talán mégsem vetemednének a király árulói még egy hidegvérű gyilkosságra; nem elég, hogy kioltották André életét?
Wherefore did they threaten you with a similar fate?"Miért fenyegették önt is hasonló sorssal?
"Under the pretense of a similar offense," said the captain, briefly explaining to the group of listeners the manner of his capture, the grounds of his personal apprehensions, and the method of his escape.- Mert hasonló bűnökkel vádoltak - felelte a kapitány, s röviden elmagyarázta a hallgatók csoportjának, hogyan fogták el, miért kellett a legrosszabbtól tartania, s végül hogyan szabadult meg.
By the time he had concluded his narration, the fugitive Germans were collected in the rear of the column of infantry, and Colonel Wellmere cried aloud,-Mire befejezte elbeszélését, a menekülő németek összegyűltek a gyalogos csapat háta mögött, és Wellmere ezredes hangosan felkiáltott:
"From my soul I congratulate you, my brave friend; mercy is a quality with which these traitors are unacquainted, and you are doubly fortunate in escaping from their hands uninjured.- Szívem mélyéből gratulálok önnek, bátor barátom; ezek az árulók nem tudják, mi az irgalom, s ön kétszeresen szerencsés, hogy sikerült ép bőrrel kiszabadulnia a kezükből.
Prepare yourself to grant me your assistance and I will soon afford you a noble revenge."Álljon mellém, s készüljön fel a csatára: hamarosan alkalmat adok önnek, hogy bosszút álljon az elszenvedett sérelemért.
"I do not think there was danger of personal outrage to any man, Colonel Wellmere, from a party that Major Dunwoodie commands," returned young Wharton, with a slight glow on his face.- Nem hinném, ezredes úr, hogy bárkit is személyesen sérelem fenyegetett volna annak a csapatnak a részéről, amelyet Dunwoodie őrnagy vezényel - felelte az ifjú Wharton, és az arca kigyúlt egy kissé.
"His character is above the imputation of such an offense; neither do I think it altogether prudent to cross this brook into the open plain, in the face of those Virginian horse, flushed as they must be with the success they have just obtained."- Dunwoodie jelleméről ilyesmit nem lehet feltételezni; egyébként pedig nem tartom ésszerűnek, hogy átkeljünk e patakon, a nyílt mezőre, szemben a virginiai lovasokkal, akiket nyilván felajzott az iménti sikerük.
"Do you call the rout of those irregulars and these sluggish Hessians a deed to boast of?" said the other with a contemptuous smile.- Úgy gondolja, hogy e szedett-vedett cowboyok és e lomha hesseniek megfutamítása hőstett, amellyel dicsekedni lehet? - kérdezte a másik megvető mosollyal.
"You speak of the affair, Captain Wharton, as if your boasted Mr. Dunwoodie, for major he is none, had discomfited the bodyguards of your king."- Ön úgy beszél erről az ügyről, Wharton kapitány, mintha az ön által annyira felmagasztalt Dunwoodie úr, mert őrnagynak nem nevezhetem, királyunk testőrei ellen aratott volna diadalt.
"And I must be allowed to say, Colonel Wellmere, that if the bodyguards of my king were in yon field, they would meet a foe that it would be dangerous to despise.- Engedtessék meg nekem az a kijelentés, ezredes úr, hogy ha királyunk testőrei állnának ott a mezőn, olyan ellenféllel kellene megvívniuk, akit nem tanácsos lebecsülni.
Sir, my boasted Mr. Dunwoodie is the pride of Washington's army as a cavalry officer," cried Henry with warmth.Az általam annyira felmagasztalt Dunwoodie úr lovastiszt, és Washington hadseregének büszkesége - kiáltotta hevesen a fiatalember.
"Dunwoodie, Dunwoodie!" repeated the colonel slowly, "surely I have met the gentleman before."- Dunwoodie, Dunwoodie! - ismételte lassan az ezredes. - Mintha már találkoztam volna ezzel az úriemberrel.
"I have been told you once saw him for a moment, at the town residence of my sisters," replied Wharton, with a lurking smile.- Úgy tudom, ezredes úr csakugyan láthatta őt egy pillanatra húgaim városi otthonában - mondta Wharton, elfojtva mosolyát.
"Ah! I do remember me of such a youth; and does the most potent congress of these rebellious colonies intrust their soldiers to the leading of such a warrior!"- Ah, most már emlékszem, láttam az ifjút; hát ilyen harcosok vezetésére bízza katonáit a nagy tekintélyű kongresszus, amely e lázadó gyarmatok élén áll?
"Ask the commander of yon Hessian horse, whether he thinks Major Dunwoodie worthy of the confidence."- Kérdezze meg, ezredes úr, a hesseni lovasok parancsnokát: mit gondol, méltó volt-e Dunwoodie őrnagy a bizalomra?
Colonel Wellmere was far from wanting that kind of pride which makes a man bear himself bravely in the presence of his enemies.Wellmere ezredes éppen nem volt híjával annak a büszkeségnek, amely arra készteti az embert, hogy bátor magatartást tanúsítson az ellenséggel szemben.
He had served in America a long time, without ever meeting with any but new raised levies, or the militia of the country.Régóta szolgált Amerika földjén, de mindig csak az újonnan toborzott alakulatokkal vagy a helybeli milíciával találkozott.
These would sometimes fight, and that fearlessly, but they as often chose to run away without pulling a trigger.E csapatok néha felvették ugyan a harcot, méghozzá rendkívül elszántan, de éppoly gyakran meg is futamodtak egyetlen puskalövés nélkül.
He was too apt to judge from externals, and thought it impossible for men whose gaiters were so clean, whose tread so regular, and who wheeled with so much accuracy, to be beaten.Wellmere ezredes túlságosan is a külsőségek alapján ítélt, s nem tudta elképzelni, hogy bárki is megverhesse azokat a katonákat, akiknek oly tiszta a bokavédője, oly szabályos a járása, s akik oly pontosan hajtják végre a menetgyakorlatokat.
In addition to all these, they were Englishmen, and their success was certain.Mindezeken felül pedig angolok, tehát a sikerük nem lehet kétséges.
Colonel Wellmere had never been kept much in the field, or these notions, which he had brought with him from home, and which had been greatly increased by the vaporing of a garrisoned town, would have long since vanished.Wellmere nem töltött hosszabb időt a harctéren, különben már régóta szétfoszlottak volna ezek az elképzelései, amelyeket a helyőrségi városkák hetvenkedő szelleme még inkább megerősített.
He listened to the warm reply of Captain Wharton with a supercilious smile, and then inquired,-Dölyfös mosollyal hallgatta végig Wharton kapitány heves válaszát, majd azt kérdezte:
"You would not have us retire, sir, before these boasted horsemen, without doing something that may deprive them of part of the glory which you appear to think they have gained!"- Remélem uram, nem kívánja, hogy visszavonuljak e felmagasztalt lovasok elől, mielőtt igyekeznénk legalább részben megfosztani őket a babérjaiktól, amelyeket ön szerint learattak?
"I would have you advised, Colonel Wellmere, of the danger you are about to encounter."- Nem kívántam egyebet, ezredes úr, csak figyelmeztetni önt a fenyegető veszélyre.
"Danger is but an unseemly word for a soldier," continued the British commander with a sneer.- A "veszély" szó nem nagyon illik egy katona szájába - felelte gúnyosan az angol parancsnok.
"And one as little dreaded by the 60th, as any corps who wear the royal livery," cried Henry Wharton, fiercely.- S a hatvanasok éppoly kevéssé félnek tőle, mint bármely másik alakulat, amely a királyi mundért viseli! - kiáltotta hevesen Henry Wharton.
"Give but the word to charge, and let our actions speak."- Csak a vezényszót várjuk, hogy rohamra induljunk, s azután hadd beszéljenek a tetteink.
"Now again I know my young friend," cried Wellmere, soothingly; "but if you have anything to say before we fight, that can in any manner help us in our attack, we'll listen.- Úgy, úgy, erről megint ráismerek az én fiatal barátomra - mondta Wellmere békéltetően. - De, ha bármit is közölni tudna velünk a harc előtt, ami hozzájárulhatna támadásunk sikeréhez, szívesen meghallgatjuk.
You know the force of the rebels; are there more of them in ambush?"Ön ismeri a lázadók erejét; nem állnak-e lesben másutt is?
"Yes," replied the youth, chafing still under the other's sneers, "in the skirt of this wood on our right are a small party of foot; their horse are all before you."- De igen - felelte a fiatalember, akinek még mindig forrt a vére az előbbi gúnyos szavaktól -, ott az erdő szélén, a jobb oldalunkon, egy kis létszámú gyalogos csapat rejtőzik: a lovasok mind ön előtt állnak.
"Where they will not continue long," cried Wellmere, turning to the few officers around him.- De nem állnak sokáig - kiáltotta Wellmere ezredes, a köréje sereglett tisztekhez fordulva.
"Gentlemen, we will cross the stream in column, and deploy on the plain beyond, or else we shall not be able to entice these valiant Yankees within the reach of our muskets.- Uraim, menetoszlopban átkelünk a folyón, és túloldalt csatárláncba fejlődünk, különben nem sikerül puskavégre csalogatnunk e hős jenkiket.
Captain Wharton, I claim your assistance as an aid-de-camp."Wharton kapitány, ön lesz a hadsegédem.
The youth shook his head in disapprobation of a movement which his good sense taught him was rash, but prepared with alacrity to perform his duty in the impending trial.A fiatalember megcsóválta a fejét; látszott, hogy józan ésszel nem helyeselheti az elhamarkodott tervet, de azért elszántan készülődött ő is a várható összecsapásra.
During this conversation, which was held at a small distance in advance of the British column, and in full view of the Americans, Dunwoodie had been collecting his scattered troops, securing his few prisoners, and retiring to the ground where he had been posted at the first appearance of his enemy.Míg az angol tisztek ezt a beszélgetést folytatták, nem nagyon messzire a csapatuk előtt, úgyhogy az amerikaiak jól láthatták őket, Dunwoodie összegyűjtötte szétszóródott katonáit, őrizet alá helyezte a néhány foglyot, és visszavonult arra a helyre, ahol az ellenség megjelenését várta.
Satisfied with the success he had already obtained, and believing the English too wary to give him an opportunity of harassing them further, he was about to withdraw the guides; and, leaving a strong party on the ground to watch the movements of the regulars, to fall back a few miles, to a favorable place for taking up his quarters for the night.Meg volt elégedve az addig elért sikerrel; az angolok most már nyilván óvatosabbak annál, semhogy tovább üldözhetné őket; ezért úgy tervezte, hogy visszahívja a gyalogosokat, otthagy megfigyelőnek egy erős csapatot, maga pedig néhány mérfölddel távolabb keres alkalmas helyet, ahol éjjeli szállását felüthetné.
Captain Lawton was reluctantly listening to the reasoning of his commander, and had brought out his favorite glass, to see if no opening could be found for an advantageous attack, when he suddenly exclaimed,-Lawton kapitány kelletlenül hallgatta a parancsnok érvelését, s közben szeretett messzelátóján keresztül azt kutatta, nincs-e mégis lehetőség valami előnyös támadásra. Egyszerre csak így kiáltott fel:
"How's this! a bluecoat among those scarlet gentry?- Micsoda! Egy kék kabát a piros ruhás urak között?
As I hope to live to see old Virginia, it is my masquerading friend of the 6oth, the handsome Captain Wharton, escaped from two of my best men!"Ne lássam többé az öreg Virginiát, ha nem az én maskarás barátom az, a hatvanasok tisztje, a csinos Wharton kapitány! Úgy látszik, megszökött a két legjobb katonám őrizetéből!
He had not done speaking when the survivor of these heroes joined his troop, bringing with him his own horse and those of the Cowboys; he reported the death of his comrade, and the escape of his prisoner.Még be sem fejezte a mondatot, amikor odaért hozzájuk az életben maradt őrszem a cowboyok lovaival és a magáéval; jelentette, hogy bajtársa meghalt, s a fogoly megszökött.
As the deceased was the immediate sentinel over the person of young Wharton, and the other was not to be blamed for defending the horses, which were more particularly under his care, his captain heard him with uneasiness but without anger.Minthogy az ifjú Wharton személyének közvetlen őrizetével a társát bízták meg, és neki elsősorban a lovakra kellett vigyáznia, nem érhette szemrehányás, amiért a jószágok védelmében harcba bocsátkozott, s kapitánya bosszúsan, de nem haragosan vette tudomásul a történteket.
This intelligence made an entire change in the views of Major Dunwoodie.Ezek a hírek teljesen megváltoztatták Dunwoodie őrnagy szándékait.
He saw at once that his own reputation was involved in the escape of his prisoner.Azonnal belátta, hogy a fogoly szökése miatt az ő tulajdon hírneve forog kockán.
The order to recall the guides was countermanded, and he now joined his second in command, watching as eagerly as the impetuous Lawton himself, for some opening to assail his foe to advantage.Érvénytelenítette a gyalogosokhoz küldött parancsát, s visszatérve a kapitány mellé, éppoly mohón leste, mint a heves vérű Lawton, hogy nem adódik-e valami kedvező alkalom az ellenség megtámadására.
But two hours before, and Dunwoodie had felt the chance which made Henry Wharton his captive, as the severest blow he had ever sustained.Alig két órával azelőtt Dunwoodie még úgy érezte, hogy a véletlen sohasem sújtott le rá olyan kegyetlenül, mint amikor foglyává tette Henry Whartont.
Now he panted for an opportunity in which, by risking his own life, he might recapture his friend.Most viszont égett a vágytól, hogy akár az életét is kockáztatva, ismét elfoghassa barátját.
All other considerations were lost in the goadings of a wounded spirit, and he might have soon emulated Lawton in hardihood, had not Wellmere and his troops at this moment crossed the brook into the open plain.A sértett önérzet sajgása minden egyéb megfontolást a háttérbe szorított, és Dunwoodie csakhamar túltett volna Lawton vakmerőségén, ha Wellmere és katonái e pillanatban át nem kelnek a patak túlsó partjára, a nyílt mezőre.
"There," cried the delighted captain, as he pointed out the movement with his finger, "there comes John Bull into the mousetrap, and with eyes wide open."- Nézze - kiáltotta boldogan a kapitány, ujjával az angolokra mutatva -, John Bull besétál az egérfogóba, méghozzá nyitott szemmel.
"Surely," said Dunwoodie eagerly, "he will not deploy his column on that flat. Wharton must tell him of the ambush.- Nem lehet - mondta Dunwoodie izgatottan -, nem fejlesztheti a katonáit csatárláncba azon a síkon: Wharton nyilván közölte vele, hogy útikalauzaink lesben állnak.
But if he does - "De ha mégis...
"We will not leave him a dozen sound skins in his battalion," interrupted the other, springing into his saddle.- Akkor egy tucatnyi bőrt sem hagyunk épen a zászlóaljból - szakította félbe a másik, és lóra ugrott.
The truth was soon apparent; for the English column, after advancing for a short distance on the level land, deployed with an accuracy that would have done them honor on a field day in their own Hyde Park.Csakhamar kiderült, hogy melyik volt a helyes feltevés: az angol hadoszlop előre jött egy kissé a sík terepen, majd csatárláncba fejlődött, oly szabályosan és pontosan, mintha csak parádén lett volna otthon, a Hyde Parkban.
"Prepare to mount-mount!" cried Dunwoodie; the last word being repeated by Lawton in a tone that rang in the ears of Caesar, who stood at the open window of the cottage.- Lóra készülj... lóra! - kiáltotta Dunwoodie, s az utolsó szó Lawton ajkáról is elhangzott, de olyan hangon, hogy még Caesar is meghallotta, aki a ház nyitott ablakában állt.
The black recoiled in dismay, having lost all his confidence in Captain Lawton's timidity; for he thought he yet saw him emerging from his cover and waving his sword on high.A néger ezután rémülten visszahőkölt: már nem bízott Lawton kapitány félénkségében; lelki szemeivel még most is látta, ahogy előtör a fedezékéből, vadul lengetve a kardját.
As the British line advanced slowly and in exact order, the guides opened a galling fire.Amint az angol csatárlánc lassan és tökéletes rendben közeledett, az amerikai útikalauzok zavaró tüzet nyitottak rá.
It began to annoy that part of the royal troops which was nearest to them.Golyóik már kezdték nyugtalanítani a királyi csapatoknak azt a részét, amely a legközelebb esett hozzájuk.
Wellmere listened to the advice of the veteran, who was next to him in rank, and ordered two companies to dislodge the American foot from their hiding place.Wellmere hallgatott a rangban utána következő veterán tanácsára, és két századának megparancsolta, hogy vesse ki rejtekhelyéből az amerikai gyalogságot.
The movement created a slight confusion; and Dunwoodie seized the opportunity to charge.Ez a hadmozdulat némi kavarodással járt, és Dunwoodie megragadta az alkalmat a rohamozásra.
No ground could be more favorable for the maneuvers of horse, and the attack of the Virginians was irresistible.Álmodni sem lehetett volna lovasok számára kedvezőbb hadműveleti terepről, s a virginiaiak ellenállhatatlanul támadtak.
It was aimed chiefly at the bank opposite to the wood, in order to clear the Americans from the fire of their friends who were concealed; and it was completely successful.Rohamuk főleg az erdővel szemközti part felé irányult, hogy ne érje őket a fák között rejtőző bajtársaik tüze, és tökéletes sikerrel járt.
Wellmere, who was on the left of his line, was overthrown by the impetuous fury of his assailants.Wellmere-t aki az angol vonal bal oldalán haladt, legázolta a támadók dühös fergetege.
Dunwoodie was in time to save him from the impending blow of one of his men, and raised him from the ground, had him placed on a horse, and delivered to the custody of his orderly.Dunwoodie éppen idejében ért oda, hogy megmentse egyik katonájának halálos csapásától, lóra ültette, és az ordonánc őrizetére bízta.
The officer who had suggested the attack upon the guides had been intrusted with its execution, but the menace was sufficient for these irregulars.Az amerikai gyalogság elleni támadást az a tiszt vezette, aki Wellmere figyelmét felhívta e lépés szükségességére, de már a fenyegetés is elegendőnek bizonyult, hiszen az amerikaiak csak útikalauzok voltak.
In fact, their duty was performed, and they retired along the skirt of the wood, with intent to regain their horses, which had been left under a guard at the upper end of the valley.Feladatukat amúgy is teljesítették, s most az erdő széle mentén visszavonultak a lovaik felé, melyeket a völgy felső részén hagytak őrizet alatt.
The left of the British line was outflanked by the Americans, who doubled in their rear, and thus made the rout in that quarter total.Az amerikaiak átkarolták az angol vonal bal szárnyát, hátulról is rátámadtak, s így fejvesztett menekülést idéztek elő ezen a szakaszon.
But the second in command, perceiving how the battle went, promptly wheeled his party, and threw in a heavy fire on the dragoons, as they passed him to the charge; with this party was Henry Wharton, who had volunteered to assist in dispersing the guides. A ball struck his bridle arm, and compelled him to change hands.Az angolok rangidős parancsnoka azonban felismerte a helyzetet, hirtelen megfordította csapatát, és heves tüzet nyitott a rohamozó lovasokra; ebben a csapatban volt Henry Wharton is, aki önként jelentkezett az útikalauzok elleni különítménybe: most golyó érte a bal karját, úgyhogy át kellett vennie a gyeplőt a másik kezébe.
As the dragoons dashed by them, rending the air with their shouts, and with trumpets sounding a lively strain, the charger ridden by the youth became ungovernable - he plunged, reared, and his rider being unable with his wounded arm, to manage the impatient animal, Henry Wharton found himself, in less than a minute, unwillingly riding by the side of Captain Lawton.Amint a dragonyosok elszáguldtak mellettük, fülrepesztő kiáltozás és élénk trombitaharsogás közepette, a fiatalember paripája megvadult - megtorpant, felágaskodott, s Henry Wharton, aki sebesült karja miatt nem bírt a makrancos jószággal, egy fél perc múlva azon vette észre magát, hogy Lawton kapitány oldalán lovagol.
The dragoon comprehended at a glance the ludicrous situation of his new comrade, but had only time to cry aloud, before they plunged into the English line,-A dragonyos tiszt egy szempillantás alatt megértette új társának kínosan mulatságos helyzetét, de mielőtt összecsaptak volna az angolokkal, csak ennyit kiáltott a fiatalember felé:
"The horse knows the righteous cause better than his rider.- A ló jobban tudja, melyik az igaz ügy, mint a lovas.
Captain Wharton, you are welcome to the ranks of freedom."Üdvözlöm, Wharton kapitány, a szabadságért harcolók soraiban.
No time was lost, however, by Lawton, after the charge was completed, in securing his prisoner again; and perceiving him to be hurt, he directed him to be conveyed to the rear.A roham végeztével azonban Lawton egy pillanatnyi időveszteség nélkül ismét kézre kerítette foglyát, s látva, milyen állapotban van, intézkedett, hogy kísérjék a harcvonal mögé.
The Virginian troopers dealt out their favors, with no gentle hands, on that part of the royal foot who were thus left in a great measure at their mercy.A virginiai lovasok egy csöppet sem gyengéd kézzel osztogatták ajándékaikat a királyi gyalogság között, amelynek egyik része most már kényükre-kedvükre ki volt szolgáltatva.
Dunwoodie, observing that the remnant of the Hessians had again ventured on the plain, led on in pursuit, and easily overtaking their light and half-fed horses, soon destroyed the remainder of the detachment.Dunwoodie észrevette, hogy a megmaradt hesseniek ismét a síkra merészkedtek, üldözőbe vette őket, s miután könnyűszerrel utolérte a gyönge, rosszul táplált lovakat, hamarosan megsemmisítette a különítmény maradékát.
In the meanwhile, great numbers of the English, taking advantage of the smoke and confusion in the field, were enabled to get in the rear of the body of their countrymen, which still preserved its order in a line parallel to the wood, but which had been obliged to hold its fire, from the fear of injuring friends as well as foes.Közben igen sok angolnak sikerült kihasználnia a csatatéren terjengő füstöt és az általános kavarodást, s bejutott honfitársainak hátulsó vonala mögé, amely még mindig rendezetten állt az erdővel párhuzamosan, de nem tüzelhetett, mert golyói ellenségben és jó barátban egyaránt kárt tettek volna.
The fugitives were directed to form a second line within the wood itself, and under cover of the trees.A menekülőkből most egy másik vonalat alakítottak, már az erdőn belül, a fák oltalmában.
This arrangement was not yet completed, when Captain Lawton called to a youth, who commanded the other troop left with that part of the force which remained on the ground, and proposed charging the unbroken line of the British.Még javában folyt elhelyezkedésük, amikor Lawton kapitány átkiáltott egy fiatal tisztnek, aki a síkon maradt amerikaiak másik csapatának volt a parancsnoka, és azt ajánlotta, hogy rohamozzák meg az eddig még töretlen angol vonalat.
The proposal was as promptly accepted as it had been made, and the troops were arrayed for the purpose.A gyors ajánlatot éppoly gyorsan el is fogadták, s a katonák azonnal felsorakoztak.
The eagerness of their leader prevented the preparations necessary to insure success, and the horse, receiving a destructive fire as they advanced, were thrown into additional confusion.Vezetőjük azonban elmulasztotta a siker biztosításához szükséges előkészületeket, s miután pusztító tűz fogadta őket előnyomulásukban, a lovasok sorai teljesen felbomlottak.
Both Lawton and his more juvenile comrade fell at this discharge.E támadás folyamán Lawton és fiatalabb társa is leesett a lováról.
Fortunately for the credit of the Virginians, Major Dunwoodie reentered the field at this critical instant; he saw his troops in disorder; at his feet lay weltering in blood George Singleton, a youth endeared to him by numberless virtues, and Lawton was unhorsed and stretched on the plain.A virginiaiak szerencséjére Dunwoodie őrnagy épp e válságos pillanatban tért vissza az üldözésből; látta a zűrzavart katonái között; lábainál vértől borítva feküdt a fiatal George Singleton, akit annyira kedvelt számtalan jó tulajdonságáért, s a lovát vesztett Lawton is elterült a síkon.
The eye of the youthful warrior flashed fire.A parancsnok szemei villámokat szórtak.
Riding between this squadron and the enemy, in a voice that reached the hearts of his dragoons, he recalled them to their duty.Azonnal a svadronja és az ellenség közé vágtatott, s olyan hangon, amely csontig hatolt, fegyelemre szólította fel dragonyosait.
His presence and word acted like magic.Jelenléte és szavai a varázslat erejével hatottak.
The clamor of voices ceased; the line was formed promptly and with exactitude; the charge sounded; and, led on by their commander, the Virginians swept across the plain with an impetuosity that nothing could withstand, and the field was instantly cleared of the enemy; those who were not destroyed sought a shelter in the woods.Megszűnt az összevissza kiáltozás; a harcvonal pillanatok alatt és tökéletes pontossággal helyreállt; a trombiták rohamra fújtak; s parancsnokuk vezetésével a virginiaiak végigszáguldtak a síkon, lendületüket nem állíthatta meg semmi, az utolsó szál ellenséget is elsöpörték a csatatérről: aki nem pusztult el, az erdőben keresett menedéket.
Dunwoodie slowly withdrew from the fire of the English who were covered by the trees, and commenced the painful duty of collecting his dead and wounded.Dunwoodie lassan visszahúzódott, hogy az angolok ne tüzelhessenek rá a fák mögül, és hozzálátott a halottak és sebesültek összegyűjtésének fájdalmas munkájához.
The sergeant charged with conducting Henry Wharton to a place where he might procure surgical aid, set about performing his duty with alacrity, in order to return as soon as possible to the scene of strife.Az az őrmester, akinek orvosi segélyhelyre kellett vezetnie Henry Whartont, sietve igyekezett végrehajtani a feladatát, hogy minél hamarább visszatérhessen a küzdelembe.
They had not reached the middle of the plain, before the captain noticed a man whose appearance and occupation forcibly arrested his attention.Még el sem érték a síkság közepét, mikor a kapitány észrevett egy embert, aki megjelenésével és foglalatosságával egyaránt lekötötte a figyelmét.
His head was bald and bare, but a well-powdered wig was to be seen, half-concealed, in the pocket of his breeches.Kopasz volt és hajadonfőtt, de a nadrágzsebéből kikandikált egy rizsporos paróka.
His coat was off, and his arms were naked to the elbow; blood had disfigured much of his dress, and his hands, and even face, bore this mark of his profession; in his mouth was a cigar; in his right hand some instruments of strange formation, and in his left the remnants of an apple, with which he occasionally relieved the duty of the before-mentioned cigar.Kabátját levetette, ingujját könyökig feltűrte; ruhája nagy részén vérfoltok éktelenkedtek, s a keze, sőt, az arca is magán viselte hivatásának ezt a jelét; szájában szivar volt; jobb kezében különös formájú műszerek, s a baljában egy almacsutka, amely időnként átvette a fent említett szivar szerepét.
He was standing, lost in the contemplation of a Hessian, who lay breathless before him.Mély tűnődésben állt, s éppen egy hesseni katonát szemlélt, aki mozdulatlanul feküdt előtte.
At a little distance were three or four of the guides, leaning on their muskets, and straining their eyes in the direction of the combatants, and at his elbow stood a man who, from the implements in his hand, seemed an assistant.Nem messzire tőle az útikalauzok csapatának három-négy tagja pihent muskétájára támaszkodva, s feszülten kémlelve a távolban harcolókat, közvetlenül mellette pedig egy másik ember állt, aki a kezében tartott műszerekről, és véres ruhájáról ítélve csakis a segédje lehetett.
"There, sir, is the doctor," said the attendant of Henry very coolly.- Tessék, uram, itt az orvos - mondta Henry kísérője rendkívül fagyosan -, ő majd egy pillantás alatt megfoltozza a karját.
"He will patch up your arm in the twinkling of an eye"; and beckoning to the guides to approach, he whispered and pointed to his prisoner, and then galloped furiously towards his comrades.- Intett az útikalauzoknak, hogy jöjjenek közelebb, a fogolyra mutatva súgott nekik valamit, majd veszettül száguldani kezdett a bajtársai felé.
Wharton advanced to the side of this strange figure, and observing himself to be unnoticed, was about to request his assistance, when the other broke silence in a soliloquy:-Wharton odalépett a különös figurához, s mivel látta, hogy az nem veszi észre, éppen elő akarta adni a kérését, mikor az orvos a következő monológgal megtörte a csendet:
"Now, I know this man to have been killed by Captain Lawton, as well as if I had seen him strike the blow.- Hát ezt az embert Lawton kapitány ölte meg, olyan biztosan tudom, mintha saját szememmel láttam volna a halálos csapást.
How often have I strove to teach him the manner in which he can disable his adversary, without destroying life!Hányszor próbáltam megtanítani rá, hogyan teheti ártalmatlanná az ellenfelét, anélkül hogy az életét is kioltaná!
It is cruel thus unnecessarily to cut off the human race, and furthermore, such blows as these render professional assistance unnecessary; it is in a measure treating the lights of science with disrespect."Ez kegyetlenség: nem szabad fölöslegesen pusztítani az emberi fajt, meg aztán az ilyen kardcsapások szükségtelenné teszik az orvosi beavatkozást; aki így vagdalkozik, voltaképpen nem tiszteli a tudományt.
"If, sir, your leisure will admit," said Henry Wharton, "I must beg your attention to a slight hurt."- Bocsánat, uram, ha ráér egy pillanatra - mondta Henry Wharton -, arra kell kérnem, hogy nézze meg ezt a kis karcolást.
"Ah!" cried the other, starting, and examining him from head to foot, "you are from the field below.- Hah! - kiáltotta a másik összerezzenve, s tetőtől talpig végigmérte a jövevényt.
Is there much business there, sir?"- Ön a csatatérről érkezik; sok a munka odalent, uram?
"Indeed," answered Henry, accepting the offer of the surgeon to assist in removing his coat, "'tis a stirring time."- Mi tagadás - felelte Henry, tűrve, hogy az orvos lesegítse róla a kabátját -, elég mozgalmas a helyzet, afelől biztosíthatom.
"Stirring!" repeated the surgeon, busily employed with his dressings; "you give me great pleasure, sir; for so long as they can stir there must be life; and while there is life, you know, there is hope; but here my art is of no use.- Mozgalmas! - ismételte a sebész, míg buzgón foglalatoskodott kötszereivel. - Ennek roppantul örülök, uram, mert amíg mozog az ember, addig él; s amíg az élet tart, a remény is tart; de itt bizony semmire sem jó a tudományom.
I did put in the brains of one patient, but I rather think the man must have been dead before I saw him.Pedig az egyik páciensnek visszatettem az agyvelejét a koponyájába, de valószínűnek tartom, hogy az illető meghalt, mielőtt hozzám került volna.
It is a curious case, sir; I will take you to see it - only across the fence there, where you may perceive so many bodies together.Roppant érdekes eset, uram; szívesen meg is mutatom önnek... ott van mindjárt a kerítésen túl, ahol annyi hullát láthat egy rakáson.
Ah! the ball has glanced around the bone without shattering it; you are fortunate in falling into the hands of an old practitioner, or you might have lost this limb."Ó, a golyó csak súrolta a csontot, de nem zúzta szét; ön igazán szerencsés, hogy egy tapasztalt orvos kezébe került, különben elveszthette volna a karját.
"Indeed!" said Henry, with a slight uneasiness.- Csakugyan? - kérdezte Henry egy kissé nyugtalanul.
"I did not apprehend the injury to be so serious."- Azt hittem, nem olyan súlyos a seb.
"Oh, the hurt is not bad, but you have such a pretty arm for an operation; the pleasure of the thing might have tempted a novice."- Ó, nem, a seb egyáltalán nem súlyos, de önnek olyan pompás karja van, hogy élvezet operálni, s ez megkísérthetett volna egy újoncot.
"The devil!" cried the captain.- Az ördögbe is! - kiáltotta a kapitány.
"Can there be any pleasure in mutilating a fellow creature?"- Mi élvezetet találhatnak egy embertársuk megcsonkításában?
"Sir," said the surgeon, with gravity, "a scientific amputation is a very pretty operation, and doubtless might tempt a younger man, in the hurry of business, to overlook all the particulars of the case."- Uram - felelte az orvos rendkívül komoly arccal -, egy tudományos amputáció igazán nagyon szép műtét, s méltán csábíthat arra minden fiatal sebészt, hogy az ügy hevében átugorjék a kóreset mellékes részletein.
Further conversation was interrupted by the appearance of the dragoons, slowly marching towards their former halting place, and new applications from the slightly wounded soldiers, who now came riding in, making hasty demands on the skill of the doctor.A további párbeszédnek az vetett véget, hogy megjelentek a dragonyosok lassan vonulva korábbi állomáshelyük felé, s a könnyebben sebesült katonák egymás után lovagoltak oda gyors segélyért az orvoshoz.
The guides took charge of Wharton, and, with a heavy heart, the young man retraced his steps to his father's cottage.Whartont az útikalauzok vették őrizetbe, s a fiatalember nehéz szívvel megindult vissza az apai ház felé.
The English had lost in the several charges about one third of their foot, but the remainder were rallied in the wood; and Dunwoodie, perceiving them to be too strongly posted to assail, had left a strong party with Captain Lawton, with orders to watch their motions, and to seize every opportunity to harass them before they reëmbarked.Az angolok körülbelül a gyalogságuk egyharmadát veszítették el az összecsapások folyamán, de a többiek ismét csapatba verődtek az erdőben; Dunwoodie belátta, hogy állásuk túlságosan erős, nem célszerű rohamot indítani ellene; így hát otthagyott egy erős különítményt Lawton kapitány vezetése alatt azzal az utasítással, hogy figyeljék az ellenség mozdulatait, és zaklassák valahányszor csak lehet, mielőtt ismét tengerre szállna.
Intelligence had reached the major of another party being out, by the way of the Hudson, and his duty required that he should hold himself in readiness to defeat the intentions of these also.Az őrnagy értesülései szerint ugyanakkor egy másik angol csapat is közeledett a Hudson-folyó vízi útján; neki tehát készenlétben kellett várakoznia, hogy az újabb ellenség terveit is meghiúsíthassa.
Captain Lawton received his orders with strong injunctions to make no assault on the foe, unless a favorable chance should offer.Lawton kapitány végighallgatta az utasításokat s a legszigorúbb parancsot, hogy csakis kedvező alkalom esetén induljon rohamra.
The injury received by this officer was in the head, being stunned by a glancing bullet; and parting with a laughing declaration from the major, that if he again forgot himself, they should all think him more materially hurt, each took his own course.Lawton a fején sebesült meg, egy visszapattanó golyó elkábította; búcsúzáskor az őrnagy nevetve figyelmeztette, hogy ha legközelebb megfeledkezik magáról, nemigen ússza meg szárazon; azután ki-kiment a maga útjára.
The British were a light party without baggage, that had been sent out to destroy certain stores, understood to be collecting for the use of the American army. They now retired through the woods to the heights, and, keeping the route along their summits, in places unassailable by cavalry, commenced a retreat to their boats.Az angol csapat könnyű, málha nélkül portyázó különítmény volt, amelyet azzal a céllal küldtek ki, hogy semmisítsen meg bizonyos raktárakat, amelyek hír szerint az amerikaiak céljait szolgálták volna. Most tehát az erdőn keresztül könnyűszerrel felkapaszkodtak a magaslatokra, s útjukat mindvégig a csúcsokon folytatva, ahol a lovasság nem támadhatott rájuk, megkezdték visszavonulásukat a hajóik felé.
CHAPTER VIIINyolcadik fejezet
With fire and sword the country round Was wasted far and wide; And many a childing mother then, And new-born infant, died; But things like these, you know, must be At every famous victory.Dúlt mindenütt a tűz, a kard, dúltak a fegyverek; elpusztult sok szülőanya és újszülött gyerek; de az ilyesmi, ugyebár, a győzelemmel együtt jár.
- SOUTHEY.Southey
The last sounds of the combat died on the ears of the anxious listeners in the cottage, and were succeeded by the stillness of suspense. Frances had continued by herself, striving to exclude the uproar, and vainly endeavoring to summon resolution to meet the dreaded result.A Wharton-ház népe hallotta, hogy a csatazaj megszűnik, s azután a feszült várakozás csendje következett. Frances mindvégig külön maradt, füleit befogta, s hasztalanul igyekezett bátorságot gyűjteni a várható szörnyű hírek meghallgatására.
The ground where the charge on the foot had taken place was but a short mile from the Locusts, and, in the intervals of the musketry, the cries of the soldiers had even reached the ears of its inhabitants.Az a hely, ahol a gyalogság elleni roham lezajlott, alig egy mérföldnyire volt az Akácostól, s a muskétaropogás szüneteiben a bentiek még a katonák kiáltozását is jól hallották.
After witnessing the escape of his son, Mr. Wharton had joined his sister and eldest daughter in their retreat, and the three continued fearfully waiting for news from the field.Miután végignézte a fia szökését, Mr. Wharton csatlakozott sógornőjéhez és nagyobbik lányához, akik egy belső szobába vonultak vissza, s azután rettegve várták hármasban a csatatérről érkező híreket.
Unable longer to remain under the painful uncertainty of her situation, Frances soon added herself to the uneasy group, and Caesar was directed to examine into the state of things without, and report on whose banners victory had alighted.Végül Frances is csatlakozott a nyugtalan társasághoz, nem bírva tovább a bizonytalanságot; Caesart kiküldték a házból, hogy nézzen körül, és jelentse, melyik félre mosolygott rá a győzelem.
The father now briefly related to his astonished children the circumstance and manner of their brother's escape.Közben az apa röviden elmesélte megdöbbent leányainak, hogyan szökött meg bátyjuk.
They were yet in the freshness of their surprise, when the door opened, and Captain Wharton, attended by a couple of the guides, and followed by the black, stood before them.Még fel sem ocsúdtak a hallottak után, amikor kinyílt az ajtó, s belépett Wharton kapitány, két útikalauz őrizete alatt s a néger kíséretében.
"Henry - my son, my son," cried the agitated parent, stretching out his arms, yet unable to rise from his seat; "what is it I see; are you again a captive, and in danger of your life?"- Henry... fiam, fiam - kiáltotta az apa magánkívül, s kinyújtotta karjait, de képtelen volt felállni a székéről -, mit látok? Ismét fogoly vagy, s az életed veszélyben forog?
"The better fortune of these rebels has prevailed," said the youth, endeavoring to force a cheerful smile, and taking a hand of each of his distressed sisters.- A lázadóknak kedvezett a szerencse - mondta a fiatalember, vidám mosolyt erőltetve magára, s megfogta halálra rémült húgainak a kezét.
"I strove nobly for my liberty; but the perverse spirit of rebellion has even lighted on their horses.- Elszántan küzdöttem a szabadságomért, de a lázadás álnok szelleme még a lovainkat is a hatalmába kerítette.
The steed I mounted carried me, greatly against my will, I acknowledge, into the very center of Dunwoodie's men."Mi tagadás, nem bírtam a paripámmal, s egyszerre csak Dunwoodie seregének kellős közepén találtam magam.
"And you were again captured," continued the father, casting a fearful glance on the armed attendants who had entered the room.- S újra elfogtak - tette hozzá az apa, ijedt pillantást vetve a fegyveres kísérőkre, akik szintén bejöttek a szobába.
"That, sir, you may safely say; this Mr. Lawton, who sees so far, had me in custody again immediately."- Ez bizony tagadhatatlan, apám; az éles szemű Mr. Lawton azonnal ismét őrizetbevett.
"Why you no hold 'em in, Massa Henry?" cried Caesar, pettishly.- Mért nem látni el a bajukat, Harry úrfi? - kiáltotta bosszúsan Caesar.
"That," said Wharton, smiling, "was a thing easier said than done, Mr. Caesar, especially as these gentlemen" (glancing his eyes at the guides) "had seen proper to deprive me of the use of my better arm."- Könnyű azt mondani, Mr. Caesar - felelte mosolyogva Wharton -, de nehezebb megtenni, különösen miután ezek az urak - (az útikalauzok felé vágott a szemével) - szükségesnek tartották, hogy megfosszanak a jobb karom használatától.
"Wounded!" exclaimed both sisters in a breath.- Megsebesültél! - kiáltotta egyszerre a két nővér.
"A mere scratch, but disabling me at a most critical moment," continued the brother, kindly, and stretching out the injured limb to manifest the truth of his declaration.- Egy kis karcolás az egész, de a legválságosabb pillanatban tett harcképtelenné - folytatta szelíden a bátyjuk, s szavainak igazolására kinyújtotta sebesült karját.
Caesar threw a look of bitter animosity on the irregular warriors who were thought to have had an agency in the deed, and left the room.Caesar keserű haraggal pillantott az amerikai harcosokra, mintha ők személy szerint követték volna el a bűnt, s kiment a szobából.
A few more words sufficed to explain all that Captain Wharton knew relative to the fortune of the day.Wharton kapitány ezután néhány szóval elmondott mindent, amit a nap eseményeiről tudott.
The result he thought yet doubtful, for when he left the ground, the Virginians were retiring from the field of battle.A végeredményt illetően még kételkedett, mert amikor eljött a csatatérről, a virginiaiak éppen visszavonultak.
"They had treed the squirrel," said one of the sentinels abruptly, "and didn't quit the ground without leaving a good hound for the chase when he comes down."- Felkergették a mókust a fára - szólt közbe váratlanul az egyik őr -, s ők maguk elmentek, de azért otthagytak egy jó vadászkutyát, hogy meghajszolja, ha lejön.
"Aye," added his comrade dryly, "I'm thinking Captain Lawton will count the noses of what are left before they see their whaleboats."- Úgy bizony - tette hozzá szárazon a bajtársa -, azt hiszem, Lawton kapitány a két kezén is meg tudja majd számolni, hányan maradtak, mielőtt elérnék a bárkáikat.
Frances had stood supporting herself, by the back of a chair, during this dialogue, catching, in breathless anxiety, every syllable as it was uttered; her color changed rapidly; her limbs shook under her; until, with desperate resolution, she inquired,-Frances egy szék támlájának dőlve hallgatta ezt a párbeszédet, s lélegzetvisszafojtva figyelt minden egyes szóra; rohamosan elsápadt, minden ízében remegni kezdett; végül elszántan összeszedve magát, megkérdezte;
"Is any officer hurt on - the - on either side?"- A tisztek közül is megsérült valaki az... bármelyik oldalon?
"Yes," answered the man, cavalierly, "these Southern youths are so full of mettle, that it's seldom we fight but one or two gets knocked over; one of the wounded, who came up before the troops, told me that Captain Singleton was killed, and Major Dunwoodie - "- Meg - felelte udvariasan az őr -, ezek a délvidéki fiatalemberek olyan vakmerőek, hogy valahányszor csatába megyünk, egypáran mindig otthagyják a fogukat; egy sebesült katona, aki a csapat előtt ért oda hozzánk, azt mesélte, hogy Singleton kapitány elesett, és Dunwoodie őrnagy...
Frances heard no more, but fell lifeless in the chair behind her.Frances egy szót sem hallott többet: ájultan hanyatlott le a székre.
The attention of her friends soon revived her when the captain, turning to the man, said fearfully,-Hozzátartozói hamarosan magához térítették, bátyja éppen az őrhöz fordult, s ijedten kérdezte:
"Surely Major Dunwoodie is unhurt?"- Csak nem történt valami baja Dunwoodie őrnagynak?
"Never fear him," added the guide, disregarding the agitation of the family. "They say a man who is born to be hanged will never be drowned; if a bullet could kill the major, he would have been dead long ago.- Sose féltse őt - felelte az őr, ügyet sem vetve a család izgalmára -, azt mondják, akinek akasztófát szánt a sors, nem fullad vízbe: ha az őrnagyon fogna a golyó, már régen meghalt volna.
I was going to say, that the major is in a sad taking because of the captain's being killed; but had I known how much store the lady set by him, I wouldn't have been so plain-spoken."Csak azt akartam mondani, hogy az őrnagy nagyon odavan a kapitány miatt; ha tudom, hogy a kisasszony annyira reszket érte, jobban megválogatom a szavaimat.
Frances now rose quickly from her seat, with cheeks glowing with confusion, and, leaning on her aunt, was about to retire, when Dunwoodie himself appeared.Frances gyorsan felállt, arca izzott zavarában; nagynénjére támaszkodva éppen ki akart menni, amikor maga Dunwoodie lépett a szobába.
The first emotion of the agitated girl was unalloyed happiness; in the next instant she shrank back appalled from the unusual expression that reigned in his countenance.A feldúlt leány az első pillanatban határtalan boldogságot érzett, de a következő pillanatban döbbenten húzódott vissza a férfi arcának szokatlan kifejezése elől.
The sternness of battle yet sat on his brow; his eye was fixed and severe.Dunwoodie homlokát még mindig ráncba vonta a harci szellem; szemei mereven és szigorúan néztek.
The smile of affection that used to lighten his dark features on meeting his mistress, was supplanted by the lowering look of care; his whole soul seemed to be absorbed in one engrossing emotion, and he proceeded at once to his object.Barna vonásaira, melyek mindig felderültek, ha kedvesével találkozott, most a szerető mosoly helyett borús gondfelhő telepedett; látszott rajta, hogy minden gondolata és érzése egyetlen cél felé irányul, s azonnal rá is tért a tárgyra.
"Mr. Wharton," he earnestly began, "in times like these, we need not stand on idle ceremony: one of my officers, I am afraid, is hurt mortally; and, presuming on your hospitality, I have brought him to your door."- Mr. Wharton - kezdte komolyan -, olyan időket élünk, hogy sutba dobhatjuk a hiú formaságokat; az egyik tisztem, attól tartok, halálosan megsebesült; számítva az ön vendégszeretetére, idehozattam, s most kint van a ház előtt.
"I am happy, sir, that you have done so," said Mr. Wharton, at once perceiving the importance of conciliating the American troops. "The necessitous are always welcome, and doubly so, in being the friend of Major Dunwoodie."- Boldog vagyok uram, hogy így járt el - mondta Mr. Wharton, aki azonnal belátta, milyen fontos, hogy jóban legyen az amerikai katonákkal -, nálunk mindig szíves fogadtatásra találnak a rászorulók, hát még ha Dunwoodie őrnagy barátai.
"Sir, I thank you for myself, and in behalf of him who is unable to render you his thanks," returned the other, hastily.- Uram, köszönöm önnek a magam és barátom nevében, aki most nem tud köszönetet mondani - felelte sietve az őrnagy.
"If you please, we will have him conducted where the surgeon may see and report upon his case without delay."- Ha megengedi, bevisszük valahová, ahol az orvos megvizsgálhatja, és haladéktalanul kezelésbe veheti.
To this there could be no objection; and Frances felt a chill at her heart, as her lover withdrew, without casting a solitary look on herself.- Ez ellen senkinek sem lehetett kifogása; s Frances úgy érezte, megdermed a szíve, mikor szerelmese kisietett, anélkül hogy akár csak rá is pillantott volna.
There is a devotedness in female love that admits of no rivalry.A nők szerelme oly odaadó és határtalan, hogy nem tűr semmilyen vetélytársat.
All the tenderness of the heart, all the powers of the imagination, are enlisted in behalf of the tyrant passion; and where all is given, much is looked for in return.A szív minden gyöngédsége, a képzelet minden ereje a zsarnoki szenvedély szolgálatára kényszerül; s aki mindent odaad, sokat vár cserébe.
Frances had spent hours of anguish, of torture, on account of Dunwoodie, and he now met her without a smile, and left her without a greeting.Frances órák hosszat remegett, gyötrődött Dunwoodie miatt, s most, hogy találkoztak, a férfi rá sem mosolygott, még csak nem is üdvözölte.
The ardor of her feelings was unabated, but the elasticity of her hopes was weakened.A leány érzései mit sem veszítettek hevességükből, de reményeinek rugalmassága meggyengült.
As the supporters of the nearly lifeless body of Dunwoodie's friend passed her, in their way to the apartment prepared for his reception, she caught a view of this seeming rival.Amikor a katonák elhaladtak mellette Dunwoodie barátjának csaknem élettelen testével a számára kijelölt szoba felé, Frances-nek sikerült egy futó pillantást vetnie a vélt vetélytársra.
His pale and ghastly countenance, sunken eye, and difficult breathing, gave her a glimpse of death in its most fearful form.Sápadt, kísérteties arca, beesett szeme, nehéz lélegzése a halál legijesztőbb képét idézte.
Dunwoodie was by his side and held his hand, giving frequent and stern injunctions to the men to proceed with care, and, in short, manifesting all the solicitude that the most tender friendship could, on such an occasion, inspire.Dunwoodie is ott volt mellette, a kezét fogta, időnként szigorúan rászólt embereire, hogy vigyázzanak, egyszóval kifejezését adta a leggyengédebb baráti érzelmeknek, amelyek egy ilyen alkalommal feltámadhatnak az emberben.
Frances moved lightly before them, and, with an averted face, she held open the door for their passage to the bed; it was only as the major touched her garments, on entering the room, that she ventured to raise her mild blue eyes to his face.Frances velük tartott, arcát elfordítva kinyitotta a betegszoba ajtaját; csak akkor emelte fel szelíd, kék szemeit, amikor a belépő őrnagy hozzáért a ruhájához.
But the glance was unreturned, and Frances unconsciously sighed as she sought the solitude of her own apartment.De pillantása nem talált viszonzásra, és Frances önkéntelenül is felsóhajtott, amint a szobájába menekült, hogy a magányban keressen vigaszt.
Captain Wharton voluntarily gave a pledge to his keepers not to attempt again escaping, and then proceeded to execute those duties on behalf of his father, which were thought necessary in a host.Wharton kapitány önként a szavát adta őreinek, hogy nem kísérel meg újabb szökést, s így apja nevében hozzáláthatott a házigazdai feladatok elvégzéséhez.
On entering the passage for that purpose, he met the operator who had so dexterously dressed his arm, advancing to the room of the wounded officer.Amikor e célból kiment a folyosóra, találkozott a sebésszel, aki oly ügyesen bekötözte a karját; éppen a sebesült tiszt szobája felé igyekezett.
"Ah!" cried the disciple of Aesculapius, "I see you are doing well; but stop; have you a pin?- Ah! - kiáltotta Aesculapius tanítványa - látom, jól van; de megálljon csak; van egy tűje? Nincs!
No! here, I have one; you must keep the cold air from your hurt, or some of the youngsters will be at work at you yet."No nem baj, nekem van itt egy; nem szabad, hogy hideg levegő érje a sebét, különben mégis az újoncok kése alá kerülhet.
"God forbid," muttered the captain, in an undertone, attentively adjusting the bandages, when Dunwoodie appeared at the door, impatiently crying aloud,-- Isten őrizz - morogta halkan a kapitány, figyelmesen megigazítva kötését, amikor Dunwoodie megjelent az ajtóban és türelmetlenül odakiáltotta:
"Hasten, Sitgreaves, hasten; or George Singleton will die from loss of blood."- Gyorsan, Sitgreaves, gyorsan, mert George Singleton mindjárt elvérzik.
"What!- Micsoda!
Singleton!Singleton!
God forbid!Isten őrizz!
Bless me - is it George - poor little George?" exclaimed the surgeon, as he quickened his pace with evident concern, and hastened to the side of the bed.No de ilyet... hát George az... a szegény kis George? - kiáltotta a sebész, és látható aggodalommal szedte a lábát, míg az ágy mellé nem ért.
"He is alive, though, and while there is life there is hope.- De látom, él, s amíg az élet tart, a remény is tart.
This is the first serious case I have had to-day, where the patient was not already dead.Ma ez az első komoly esetem, amikor a páciensem még nem halt meg.
Captain Lawton teaches his men to strike with so little discretion - poor George - bless me, it is a musket bullet."Lawton kapitány olyan tapintatlan vágásokra tanítja az embereit... szegény George... Istenem, ez muskétagolyó.
The youthful sufferer turned his eyes on the man of science, and with a faint smile endeavored to stretch forth his hand.A fiatal sebesült felnézett a tudomány emberére, halvány mosollyal ki akarta nyújtani a kezét.
There was an appeal in the look and action that touched the heart of the operator.Volt valami e tekintetben és mozdulatban, ami meghatotta a sebész szívét.
The surgeon removed his spectacles to wipe an unusual moisture from his eyes, and proceeded carefully to the discharge of his duty.Levette szemüvegét, kitörült a szeméből valami szokatlan nedvességet, majd óvatosan hozzálátott feladata teljesítéséhez.
While the previous arrangements were, however, making, he gave vent in some measure to his feelings, by saying,-Míg az előkészületek folytak, azért némileg szabadjára engedte érzéseit, s így filozofált:
"When it is only a bullet, I have always some hopes; there is a chance that it hits nothing vital. But, bless me, Captain Lawton's men cut so at random - generally sever the jugular or the carotid artery, or let out the brains, and all are so difficult to remedy - the patient mostly dying before one can get at him.- Ha csak egy golyóról van szó, mindig vannak reményeim; megvan a lehetősége annak, hogy nem talált el semmilyen életfontosságú szervet; de Lawton kapitány emberei, bizony isten, olyan meggondolatlanul vagdalkoznak... többnyire átvágják a vena jugularis-t, meg a carotis-t, kiloccsantják az agyvelőt, mindezt oly nehéz helyrehozni... a páciens rendszerint meghal, még mielőtt a kezembe kerülne.
I never had success but once in replacing a man's brains, although I have tried three this very day.Csak egyetlenegyszer sikerült összeraknom egy ember agyvelejét, pedig éppen ma is háromszor próbáltam.
It is easy to tell where Lawton's troops charge in a battle, they cut so at random."Rögtön látni, hogy Lawton csapata merre járt a csatában, oly meggondolatlanul vagdalkoznak.
The group around the bed of Captain Singleton were too much accustomed to the manner of their surgeon to regard or to reply to his soliloquy; but they quietly awaited the moment when he was to commence his examination.A Sigleton kapitány ágya köré gyűlt tisztek már régen megszokták sebészük modorát, tehát nem nagyon figyeltek a monológjára, s nem is válaszoltak rá; csendben várták, mikor kezdi már el a vizsgálatot.
This now took place, and Dunwoodie stood looking the operator in the face, with an expression that seemed to read his soul.Erre is sor került, és Dunwoodie közben szívig ható pillantással leste az orvos arcát.
The patient shrank from the application of the probe, and a smile stole over the features of the surgeon, as he muttered,-A páciens megvonaglott, mikor a szonda hozzáért, s a doktor halványan elmosolyodva azt dünnyögte:
"There has been nothing before it in that quarter." He now applied himself in earnest to his work, took off his spectacles, and threw aside his wig.- Erre a helyre semmi se hatolt be a műszer előtt: - Most már a legkomolyabban munkához látott, levette szemüvegét, és félredobta a parókáját.
All this time Dunwoodie stood in feverish silence, holding one of the hands of the sufferer in both his own, watching the countenance of Doctor Sitgreaves.Dunwoodie mindvégig feszült csendben állt mellette, két tenyerébe fogta a sebesült kezét, s lázasan figyelte dr. Sitgreaves arcát.
At length Singleton gave a slight groan, and the surgeon rose with alacrity, and said aloud,-Végül Singleton halkan felnyögött, az orvos pedig azonnal kiegyenesedett, és hangosan így szólt:
"Ah! there is some pleasure in following a bullet; it may be said to meander through the human body, injuring nothing vital; but as for Captain Lawton's men - "- Határozottan van valami élvezet abban, amikor nyomon követünk egy golyót, mert a golyó, hogy úgy mondjam, bekóborolja az emberi testet, s megkímélheti az életfontosságú központokat; ezzel szemben Lawton kapitány emberei...
"Speak," interrupted Dunwoodie; "is there hope? - can you find the ball?"- Beszéljen - szakította félbe Dunwoodie -, van remény? Meg tudja találni a golyót?
"It's no difficult matter to find that which one has in his hand, Major Dunwoodie," replied the surgeon, coolly, preparing his dressings.- Nem nehéz megtalálni azt, amit az ember a kezében tart, Dunwoodie őrnagy - felelte hűvösen a sebész, előkészítve a kötést.
"It took what that literal fellow, Captain Lawton, calls a circumbendibus, a route never taken by the swords of his men, notwithstanding the multiplied pains I have been at to teach him how to cut scientifically.- Persze, csak vargabetűvel jutottam hozzá, ahogy Lawton kapitány mondaná, a maga nyers modorában, vagyis olyan úton, amilyet az ő emberei sohasem követnek a kardjukkal, hiába próbáltam százszor is megtanítani a vagdalkozás tudományos módszerére.
Now, I saw a horse this day with his head half severed from his body."Ma például láttam egy lovat, amelynek a fejét félig leválasztották a törzsről.
"That," said Dunwoodie, as the blood rushed to his cheeks again, and his dark eyes sparkled with the rays of hope, "was some of my handiwork; I killed that horse myself."- Azt hiszem - mondta Dunwoodie, amint arcába lassanként visszaszökött a vér, és szemében felcsillant a reménysugár - az az én kezem munkája lehetett; én magam öltem meg azt a lovat.
"You!" exclaimed the surgeon, dropping his dressings in surprise, "you!- Ön! - kiáltotta az orvos, meglepetésében elejtve a kötést.
But you knew it was a horse!"- De hiszen ön tudta, hogy egy lóval áll szemben!
"I had such suspicions, I own," said the major, smiling, and holding a beverage to the lips of his friend.- Mi tagadás, voltak ilyen sejtelmeim - felelte az őrnagy mosolyogva, s egy poharat tartott barátja ajkához.
"Such blows alighting on the human frame are fatal," continued the doctor, pursuing his business.- Az ilyen csapások végzetesek, ha emberi testet érnek - mondta az orvos, folytatva munkáját.
"They set at naught the benefits which flow from the lights of science; they are useless in a battle, for disabling your foe is all that is required.- Megfosztják értelmétől mindazt az áldást, ami a tudományból fakadhatna, s még fölöslegesek is a csatában, hiszen bőven elegendő, ha az ellenséget harcképtelenné tesszük.
I have sat, Major Dunwoodie, many a cold hour, while Captain Lawton has been engaged, and after all my expectation, not a single case worth recording has occurred - all scratches or death wounds. Ah! the saber is a sad weapon in unskillful hands!Tűkön ültem, Dunwoodie őrnagy, órák hosszat, míg Lawton kapitány hadakozott, s annyi várakozás után egyetlen említésre méltó eset sem fordult elő... csupán karcolás vagy halálos seb; ó, a szablya nagyon gyászos fegyver, ha tudatlanul forgatják!
Yes, Major Dunwoodie, many are the hours I have thrown away in endeavoring to impress this truth on Captain John Lawton."Bizony, őrnagy úr, rengeteg időm veszett kárba azzal, hogy megpróbáltam a fejébe verni ezt az igazságot John Lawton kapitánynak.
The impatient major pointed silently to his friend, and the surgeon quickened his movements.A türelmetlen őrnagy szótlanul a barátjára mutatott, s az orvos gyorsabban folytatta munkáját.
"Ah! poor George, it is a narrow chance; but" - he was interrupted by a messenger requiring the presence of the commanding officer in the field.- Ó, szegény George, hajszálon függ az élete, de azért... - A mondat félbeszakadt, mert belépett egy futár, és közölte, hogy odakint szükség van a parancsnokra.
Dunwoodie pressed the hand of his friend, and beckoned the doctor to follow him, as he withdrew.Dunwoodie megszorította barátja kezét, intett az orvosnak, hogy kövesse, és kiment.
"What think you?" he whispered, on reaching the passage. "Will he live?"- Mit gondol: életben marad? - súgta kint a folyosón.
"He will."- Igen.
"Thank God!" cried the youth, hastening below.- Hála Istennek! - kiáltotta a fiatalember, és elsietett.
Dunwoodie for a moment joined the family, who were now collecting in the ordinary parlor.Dunwoodie egy pillanatra még benézett a családhoz, amely közben visszatért a szalonba.
His face was no longer wanting in smiles, and his salutations, though hasty, were cordial.Arcáról most már nem hiányzott a mosoly, s bár gyorsan, de szívélyesen üdvözölt mindenkit.
He took no notice of the escape and capture of Henry Wharton, but seemed to think the young man had continued where he had left him before the encounter.Henry Wharton szökéséről és másodszori elfogatásáról nem akart tudomást venni; úgy viselkedett, mintha azt hinné, hogy barátja el sem mozdult onnan, ahol a csata előtt látta.
On the ground they had not met.Ők ketten nem találkoztak a csatatéren.
The English officer withdrew in haughty silence to a window, leaving the major uninterrupted to make his communications.Henry Wharton büszkén és hallgatagon az ablakhoz húzódott, úgy várta, hogy az őrnagy közölje szándékait.
The excitement produced by the events of the day in the youthful feelings of the sisters, had been succeeded by a languor that kept them both silent, and Dunwoodie held his discourse with Miss Peyton.A nagy izgalmak után a két nővér fáradtan és szótlanul üldögélt, s így Dunwoodie csak Miss Peytonnal beszélgethetett.
"Is there any hope, my cousin, that your friend can survive his wound?" said the lady, advancing towards her kinsman, with a smile of benevolent regard.- Van-e valami remény, kedves rokon, hogy a barátja túléli a sebesülését? - kérdezte a nagynéni, jóindulatú mosollyal közeledve az őrnagyhoz.
"Everything, my dear madam, everything," answered the soldier cheerfully.- Van, van, minden remény megvan rá - felelte vidáman a katona.
"Sitgreaves says he will live, and he has never deceived me."- Sitgreaves azt mondja, hogy életben marad, s eddig még egyszer sem csapott be.
"Your pleasure is not much greater than my own at this intelligence.- Ennek a hírnek maga sem örülhet sokkal jobban, mint én.
One so dear to Major Dunwoodie cannot fail to excite an interest in the bosom of his friends."Ha valaki ennyire élvezi Dunwoodie őrnagy rokonszenvét, természetes, hogy barátai is a legmelegebben érdeklődnek iránta.
"Say one so deservedly dear, madam," returned the major, with warmth.- Mondja úgy: aki ennyire megérdemelten élvezi a rokonszenvemet - felelte az őrnagy meleg hangon.
"He is the beneficent spirit of the corps, equally beloved by us all; so mild, so equal, so just, so generous, with the meekness of a lamb and the fondness of a dove - it is only in the hour of battle that Singleton is a lion."- Ő a csapat jó szelleme, valamennyien egyformán szeretjük: nyájas, közvetlen, igazságos, nagylelkű; szelíd, mint a bárány és kedves, mint a galamb... Singleton csak a csatatéren olyan, mint az oroszlán.
"You speak of him as if he were your mistress, Major Dunwoodie," observed the smiling spinster, glancing her eye at her niece, who sat pale and listening, in a corner of the room.- Úgy beszél róla, őrnagy úr, mintha a kedvese volna - mondta a vénkisasszony mosolyogva, s unokahúga felé pillantott, aki a szoba sarkában ült, és sápadtan hallgatta őket.
"I love him as one," cried the excited youth. "But he requires care and nursing; all now depends on the attention he receives."- Úgy szeretem, mint ahogy a kedvesünket szeretjük - kiáltotta lelkesen a fiatalember -, de most a legfigyelmesebb gondozásra van szüksége; minden attól függ, milyen ápolásban részesül.
"Trust me, sir, he will want for nothing under this roof."- Higgye el, uram, hogy e fedél alatt semmiben sem fog hiányt szenvedni.
"Pardon me, dear madam; you are all that is benevolent, but Singleton requires a care which many men would feel to be irksome.- Bocsásson meg, drága hölgyem: ön maga a megtestesült jószívűség, de Singleton ápolása olyan munkát kíván, amelyet sok férfi is fárasztónak erezne.
It is at moments like these, and in sufferings like this, that the soldier most finds the want of female tenderness."A katona ilyen pillanatokban s ilyen szenvedések közepette érzi a legjobban a női gyengédség hiányát.
As he spoke, he turned his eyes on Frances with an expression that again thrilled to the heart of his mistress; she rose from her seat with burning cheeks, and said,-- E szavak közben Frances-re nézett, de úgy, hogy kedvesének ismét megdobbant a szíve; a leány égő arccal felállt, s azt mondta:
"All the attention that can with propriety be given to a stranger, will be cheerfully bestowed on your friend."- Boldogan el fogjuk látni a barátját mindazzal, amit az illendőség határán belül egy idegennek nyújthatunk.
"Ah!" cried the major, shaking his head, "that cold word propriety will kill him; he must be fostered, cherished, soothed."- Ó - kiáltotta az őrnagy, megrázva a fejét -, illendőség. Ez a fagyos szó megölné; őt most simogatni, dédelgetni, babusgatni kell.
"These are offices for a sister or a wife."- Mindez egy nővér vagy egy asszony feladata volna.
"A sister!" repeated the soldier, the blood rushing to his own face tumultuously; "a sister!- Egy nővér! - ismételte a katona, s hirtelen az arcába szökött a vére. - Egy nővér!
He has a sister; and one that might be here with to-morrow's sun."Igen, van egy nővére, aki holnap reggel talán már itt is lesz.
He paused, mused in silence, glanced his eyes uneasily at Frances, and muttered in an undertone, "Singleton requires it, and it must be done."- Elhallgatott, csendben tűnődött egy darabig, zavartan Frances-re pillantott, majd halkan ezt mormolta: - Singletonnak szüksége van rá, meg kell tenni.
The ladies had watched his varying countenance in some surprise, and Miss Peyton now observed that,-A hölgyek némi meglepetéssel szemlélték az arcán végbement változást, s Miss Peyton így szólt:
"If there were a sister of Captain Singleton near them, her presence would be gladly requested both by herself and nieces."- Ha Singleton kapitány nővére a közelben tartózkodik, mind én, mind pedig unokahúgaim rendkívül örvendenénk, ha eljönne hozzánk.
"It must be, madam; it cannot well be otherwise," replied Dunwoodie, with a hesitation that but ill agreed with his former declarations.- El kell jönnie; ez ellen nincs mit tenni - felelte Dunwoodie kissé bizonytalanul; előbbi kijelentései után ez nagyon furcsán hatott.
"She shall be sent for express this very night."- Még ma este sürgősen érte küldök valakit.
And then, as if willing to change the subject, he approached Captain Wharton, and continued, mildly,-- Azután, mintha szeretné másra fordítani a szót, Wharton kapitányhoz lépett, és szelídebben folytatta:
"Henry Wharton, to me honor is dearer than life; but in your hands I know it can safely be confided. Remain here unwatched until we leave the county, which will not be for some days."- Henry Wharton, nekem drágább a becsületem, mint az életem, de tudom, hogy a becsületemet is nyugodtan rábízhatom önre; maradjon itt őrizetlenül, amíg el nem hagyjuk a megyét, vagyis egy-két napig.
The distance in the manner of the English officer vanished, and taking the offered hand of the other, he replied with warmth, "Your generous confidence, Peyton, will not be abused, even though the gibbet on which your Washington hung Andre be ready for my own execution."Az angol tiszt viselkedéséből eltűnt minden tartózkodás; megszorította az őrnagy kinyújtott kezét, s meleg hangon így felelt: - Nagylelkű bizalmaddal, Peyton, nem fogok visszaélni, még akkor sem, ha a bitófa, melyre a te Washingtonod Andrét felakasztotta, most az én kivégzésemet várja.
"Henry, Henry Wharton," said Dunwoodie reproachfully, "you little know the man who leads our armies, or you would have spared him that reproach; but duty calls me without.- Henry, Henry Wharton - mondta szemrehányóan Dunwoodie -, látszik, milyen kevéssé ismered azt a férfit, aki seregünket vezeti, különben nem vádolnád igazságtalanul; de most elszólít a kötelesség.
I leave you where I could wish to stay myself, and where you cannot be wholly unhappy."Itt hagylak, ahol magam is szívesen maradnék, s ahol nem lehetsz egészen boldogtalan.
In passing Frances, she received another of those smiling looks of affection she so much prized, and for a season the impression made by his appearance after the battle was forgotten.Ahogy elhaladt Frances mellett, a leány ismét kapott egy szerelmes mosolyt, amilyentől mindig boldog lett: most is elfeledte a fájdalmas hatást, melyet a csatából visszaérkező férfi megjelenése tett rá.
Among the veterans that had been impelled by the times to abandon the quiet of age for the service of their country, was Colonel Singleton.E nehéz idők számos veteránt arra késztetett, hogy nyugalmát feladva a haza szolgálatába álljon - ezek közé tartozott Singleton ezredes is.
He was a native of Georgia, and had been for the earlier years of his life a soldier by profession.Georgiában született, s fiatalabb éveiben hivatásos katonatiszt volt.
When the struggle for liberty commenced, he offered his services to his country, and from respect to his character they had been accepted.Mikor kitört a szabadságharc, felajánlotta szolgálatait hazájának, s ajánlatát a jelleme iránti tiszteletből el is fogadták.
His years and health had, however, prevented his discharging the active duties of the field, and he had been kept in command of different posts of trust, where his country might receive the benefits of his vigilance and fidelity without inconvenience to himself.Idős kora és egészségi állapota azonban nem tette lehetővé, hogy tényleges harctéri szolgálatot teljesítsen, ezért különböző bizalmi posztokra állították, ahol éberségével és hűségével az ország javán munkálkodhatott, s mégis kímélhette önmagát.
For the last year he had been intrusted with the passes into the Highlands, and was now quartered, with his daughter, but a short day's march above the valley where Dunwoodie had met the enemy.Immár egy éve a Felföldre vezető hegyszorosok ellenőrzését irányította, s most leányával együtt fönt tartózkodott a hegyekben, alig egynapi járásra a völgy fölött, ahol Dunwoodie megvívta csatáját.
His only other child was the wounded officer we have mentioned.Még egy gyermeke volt: a sebesült tiszt, akiről már szó esett.
Thither, then, the major prepared to dispatch a messenger with the unhappy news of the captain's situation, and charged with such an invitation from the ladies as he did not doubt would speedily bring the sister to the couch of her brother.Az őrnagy tehát elhatározta, hogy futárt küld hozzá a kapitány állapotának szomorú hírével és a hölgyek meghívásával - Singleton nővére nyilván elfogadja, s amilyen gyorsan csak lehet, ott lesz a sebesült ágya mellett.
This duty performed, though with an unwillingness that only could make his former anxiety more perplexing, Dunwoodie proceeded to the field where his troops had halted.Bár az imént még annyira aggódott Singleton sorsáért, Dunwoodie csodálatosképpen nagyon kelletlenül intézkedett a futár ügyében, majd kiment a terepre, ahol katonái állomásoztak.
The remnant of the English were already to be seen, over the tops of the trees, marching along the heights towards their boats, in compact order and with great watchfulness.A fák koronája fölött már látszott, amint az angol sereg maradéka zárt sorokban és rendkívül elővigyázatosan vonul bárkái felé a magaslatok gerincén.
The detachment of the dragoons under Lawton were a short distance on their flank, eagerly awaiting a favorable moment to strike a blow.Lawton dragonyosai nem messzire, az angolok egyik oldalán haladtak, mohón lesve a kedvező pillanatot, amikor lecsaphatnak.
In this manner both parties were soon lost to view.Ily módon mindkét sereg hamarosan eltűnt a szem elől.
A short distance above the Locusts was a small hamlet where several roads intersected each other, and from which, consequently, access to the surrounding country was easy.Nem sokkal az Akácos fölött volt egy kis tanya, ahol több út keresztezte egymást, innen tehát könnyen el lehetett jutni a környék bármelyik pontjára.
It was a favorite halting place of the horse, and frequently held by the light parties of the American army during their excursions below.A lovasok mindig szívesen pihentek meg ezen a helyen, s az amerikai hadsereg könnyű csapatai gyakran ütöttek itt tábort, ha kirándulást tettek a megye alsó részébe.
Dunwoodie had been the first to discover its advantages, and as it was necessary for him to remain in the county until further orders from above, it cannot be supposed he overlooked them now.A hely előnyeit Dunwoodie fedezte fel, s mivel további parancsig a megye területén kellett maradnia, természetes, hogy most sem feledkezett meg róluk.
To this place the troops were directed to retire, carrying with them their wounded; parties were already employed in the sad duty of interring the dead.Katonáit tehát ide irányította; a sebesülteket magukkal vitték, míg egy másik osztag már hozzá is látott a halottak eltemetésének szomorú munkájához.
In making these arrangements, a new object of embarrassment presented itself to our young soldier.Ahogy az elvonulás felől intézkedett, a fiatal parancsnok újabb problémába ütközött.
In moving through the field, he was struck with the appearance of Colonel Wellmere, seated by himself, brooding over his misfortunes, uninterrupted by anything but the passing civilities of the American officers.Ide-oda jártában egyszerre csak észrevette Wellmere ezredest: magányosan üldögélt, balsorsán tűnődve, csak az arra járó amerikai tisztek fordultak hozzá időnként egy-egy barátságosabb szóval.
His anxiety on behalf of Singleton had hitherto banished the recollection of his captive from the mind of Dunwoodie, and he now approached him with apologies for his neglect.Dunwoodie eddig teljesen megfeledkezett róla, hiszen Singleton minden gondolatát lekötötte; most odalépett, és bocsánatot kért a mulasztásért.
The Englishman received his courtesies with coolness, and complained of being injured by what he affected to think was the accidental stumbling of his horse.Az angol parancsnok hűvösen fogadta az udvarias szavakat, s elpanaszolta, hogy megsebesült, amikor a lova - ő legalábbis ezt mondta - véletlenül megbotlott vele.
Dunwoodie, who had seen one of his own men ride him down, and that with very little ceremony, slightly smiled, as he offered him surgical assistance.Dunwoodie, aki látta, hogy egy amerikai harcos döntötte le a lováról, méghozzá éppen nem kesztyűs kézzel, halványan elmosolyodott, s felajánlotta neki a katonaorvos szolgálatait, így azután mindketten megindultak a Wharton-ház felé.
This could only be procured at the cottage, and thither they both proceeded.- Wellmere ezredes! - kiáltotta elképedve az ifjú Wharton, amikor beléptek.
"Colonel Wellmere!" cried young Wharton in astonishment as they entered, "has the fortune of war been thus cruel to you also?- Hát önnel is ilyen kegyetlenül bánt a hadiszerencse?
But you are welcome to the house of my father, although I could wish the introduction to have taken place under more happy circumstances."De hadd üdvözöljem apám házában, bár őszintén szerettem volna, ha ez a látogatás kedvezőbb körülmények között zajlik le.
Mr. Wharton received this new guest with the guarded caution that distinguished his manner, and Dunwoodie left the room to seek the bedside of his friend.Mr. Wharton a rá jellemző óvatossággal fogadta legújabb vendégét, Dunwoodie pedig kiment a szobából, és sebesült barátjához sietett.
Everything here looked propitious, and he acquainted the surgeon that another patient waited his skill in the room below.Elég biztatónak találta az állapotát, s közölte a sebésszel, hogy egy másik páciens várja a földszinti szobában.
The sound of the word was enough to set the doctor in motion, and seizing his implements of office, he went in quest of this new applicant.A doktor e szóra azonnal felpattant, s magához véve hivatásának eszközeit, az új beteg keresésére indult.
At the door of the parlor he was met by the ladies, who were retiring.A szalon ajtajában találkozott az éppen kilépő hölgyekkel.
Miss Peyton detained him for a moment, to inquire into the welfare of Captain Singleton.Miss Peyton megállította egy pillanatra, s Singleton kapitány állapota felől érdeklődött.
Frances smiled with something of natural archness of manner, as she contemplated the grotesque appearance of the bald-headed practitioner; but Sarah was too much agitated, with the surprise of the unexpected interview with the British colonel, to observe him.Frances arcán ismét felcsillant egy kissé a természetéből fakadó huncut mosoly, amint szemügyre vette a kopasz doktor groteszk megjelenését, Sarah azonban rá sem hederített, annyira feldúlta az angol ezredessel való hirtelen találkozás.
It has already been intimated that Colonel Wellmere was an old acquaintance of the family.Már említettük, hogy Wellmere ezredes a család régi ismerőse volt.
Sarah had been so long absent from the city, that she had in some measure been banished from the remembrance of the gentleman; but the recollections of Sarah were more vivid.Mivel olyan hosszú idő telt el a városbeli találkozásaik óta, az ezredes jobbára megfeledkezett Sarahról; a leány viszont sokkal élénkebben emlékezett rá.
There is a period in the life of every woman when she may be said to be predisposed to love; it is at the happy age when infancy is lost in opening maturity - when the guileless heart beats with those anticipations of life which the truth can never realize - and when the imagination forms images of perfection that are copied after its own unsullied visions.Minden nő életében van egy korszak, amikor, hogy úgy mondjuk, hajlamos a szerelemre: a gyermekkor s a kezdődő érettség határvonalán - amikor az ártatlan szíve tele van reményekkel, amelyeket az élet nem valósít meg soha -, amikor a képzelet tökéletes ábrándokat rajzol, illetve másol a tulajdon patyolattiszta látomásairól.
At this happy age Sarah left the city, and she had brought with her a picture of futurity, faintly impressed, it is true, but which gained durability from her solitude, and in which Wellmere had been placed in the foreground.Sarah ebben a boldog korban hagyta el a várost, s magával hozta jövőjének ábrándképét, amelyet élményei ugyan nem véshettek mélyen bele, de a magány csak kiszínezett; s e képben Wellmere főszerepet játszott.
The surprise of the meeting had in some measure overpowered her, and after receiving the salutations of the colonel, she had risen, in compliance with a signal from her observant aunt, to withdraw.A váratlan találkozás szinte kirántotta lába alól a talajt; s Sarah, miután fogadta az ezredes üdvözlő szavait, az éles szemű nagynéni intésére felállt, hogy visszavonuljon.
"Then, sir," observed Miss Peyton, after listening to the surgeon's account of his young patient, "we may be flattered with the expectation that he will recover."- Így tehát, uram - mondta Miss Peyton, miután végighallgatta a sebész jelentését fiatal pácienséről -, így tehát reménykedhetünk a felépülésében.
"'Tis certain, madam," returned the doctor, endeavoring, out of respect to the ladies, to replace his wig; "'tis certain, with care and good nursing."- Az teljesen bizonyos - felelte az orvos, aki a hölgyek iránti tiszteletből buzgón igyekezett feltenni a parókáját. - Egészen bizonyos, ha kellő ápolásban és gondozásban részesül.
"In those he shall not be wanting," said the spinster, mildly.- Nem lesz oka a panaszra - mondta szelíden a vénkisasszony.
"Everything we have he can command, and Major Dunwoodie has dispatched an express for his sister."- Mindenünk a rendelkezésére áll, s Dunwoodie őrnagy már el is küldött valakit a nővéréért.
"His sister!" echoed the practitioner, with a meaning look.- A nővéréért! - visszhangozta a doktor egy sokatmondó pillantással.
"If the major has sent for her, she will come."- Ha az őrnagy érte küldött, akkor el is fog jönni.
"Her brother's danger would induce her, one would imagine."- Gondolom, fivérének veszélyes állapota mindenképpen rábírja az idejövetelre.
"No doubt, madam," continued the doctor, laconically, bowing low, and giving room to the ladies to pass.- Ez kétségtelen, tisztelt hölgyem - felelte kurtán az orvos, és mélyen meghajolva utat engedett a hölgyeknek.
The words and the manner were not lost on the younger sister, in whose presence the name of Dunwoodie was never mentioned unheeded.A fiatalabbik leány felfigyelt szavaira és különös hangsúlyára: Dunwoodie nevét nem ejthették ki előtte úgy, hogy feszülten oda ne figyeljen.
"Sir," cried Dr. Sitgreaves, on entering the parlor, addressing himself to the only coat of scarlet in the room, "I am advised you are in want of my aid.- Uram - kiáltotta dr. Sitgreaves, amint belépett a szalonba, s az egyetlen ott található vörös kabát felé fordult -, úgy értesültem, hogy rászorul a segítségemre.
God send 'tis not Captain Lawton with whom you came in contact, in which case I may be too late."Adja Isten, hogy ne Lawton kapitány lett légyen az, akivel összeakadt: ebben az esetben valószínűleg máris későn érkezem.
"There must be some mistake, sir," said Wellmere, haughtily.- Valami tévedésről van szó, uram - felelte Wellmere ezredes gőgösen.
"It was a surgeon that Major Dunwoodie was to send me, and not an old woman."- Dunwoodie őrnagy azt ígérte, hogy egy sebészt küld hozzám, nem pedig egy vénasszonyt.
"'Tis Dr. Sitgreaves," said Henry Wharton, quickly, though with difficulty suppressing a laugh.- Ez itt dr. Sitgreaves - mondta gyorsan Henry Wharton, nehezen fojtva el nevetését.
"The multitude of his engagements, to-day, has prevented his usual attention to his attire."- Ma rengeteg munkája volt, s ez megakadályozta abban, hogy olyan gondot fordítson az öltözékére, mint máskor.
"Your pardon, sir," added Wellmere, very ungraciously proceeding to lay aside his coat, and exhibit what he called a wounded arm.- Bocsánat, uram - morogta Wellmere ezredes, és roppant kelletlenül hozzálátott, hogy levesse kabátját, és megmutassa karját, amely szerinte megsebesült.
"If, sir," said the surgeon dryly, "the degrees of Edinburgh - walking your London hospitals - amputating some hundreds of limbs - operating on the human frame in every shape that is warranted by the lights of science, a clear conscience, and the commission of the Continental Congress, can make a surgeon, I am one."- Uram - mondta szárazon a sebész -, ha az edinburghi egyetem oklevele, az önök londoni kórházaiban szerzett gyakorlat, sok száz végtag amputálása, a felvilágosult tudomány szabályai szerint elvégzett műtétek, amelyek az emberi szervezet minden porcikáját feltárják, továbbá a tiszta lelkiismeret, s az amerikai kongresszus megbízása orvossá tehet valakit, akkor én az vagyok.
"Your pardon, sir," repeated the colonel stiffly.- Bocsánat, uram - ismételte mereven az ezredes.
"Captain Wharton has accounted for my error."- Wharton kapitány megmagyarázta, miért tévedtem.
"For which I thank Captain Wharton," said the surgeon, proceeding coolly to arrange his amputating instruments, with a formality that made the colonel's blood run cold.- S ezért én hálás köszönetet mondok Wharton kapitánynak - felelte a sebész, majd fagyos arccal rendezgetni kezdte amputáló műszereit, de oly céltudatosan, hogy az ezredesben megfagyott a vér.
"Where are you hurt, sir?- Hol sebesült meg, uram?
What! is it then this scratch in your shoulder?Micsoda?! Ez a kis karcolás a vállán?
In what manner might you have received this wound, sir?"Kíváncsi vagyok, hogyan kapta ezt a sebet, uram?
"From the sword of a rebel dragoon," said the colonel, with emphasis.- Egy lázadó dragonyos kardjától - mondta az ezredes nyomatékosan.
"Never.- Ezt? Soha.
Even the gentle George Singleton would not have breathed on you so harmlessly."Még a szelíd George Singleton sem lehelt volna önre ilyen ártalmatlanul.
He took a piece of sticking plaster from his pocket, and applied it to the part.- Kivett egy tapaszt a zsebéből, s ráillesztette a szóban forgó helyre.
"There, sir; that will answer your purpose, and I am certain it is all that is required of me."- Tessék, uram; ez meg fog felelni az ön céljainak, s azt hiszem, egyebet nem is kíván tőlem.
"What do you take to be my purpose, then, sir?"- Miért, uram, mit gondol, mik a céljaim?
"To report yourself wounded in your dispatches," replied the doctor, with great steadiness; "and you may say that an old woman dressed your hurts - for if one did not, one easily might!"- Hogy a jelentéseiben beszámolhasson a sebesüléséről - felelte a doktor rendkívül mereven. - Megírhatja, hogy egy vénasszony látta el a sebét... mert csakugyan, egy vénasszony is elláthatta volna.
"Very extraordinary language," muttered the Englishman.- Nagyon furcsa beszéd ez - morogta az angol.
Here Captain Wharton interfered; and, by explaining the mistake of Colonel Wellmere to proceed from his irritated mind and pain of body, he in part succeeded in mollifying the insulted practitioner, who consented to look further into the hurts of the other.Wharton kapitány itt közbelépett; megmagyarázta, hogy Wellmere ezredes tévedése részben ingerült lelkiállapotából, részben testi fájdalmaiból eredt, s ezzel sikerült is többé-kevésbé kibékítenie a sértett orvost: Sitgreaves most már hajlandó volt megnézni az ezredes sebeit.
They were chiefly bruises from his fall, to which Sitgreaves made some hasty applications, and withdrew.Jobbára az esésből származó zúzódásokat talált, gyorsan ellátta a sebeket, és távozott.
The horse, having taken their required refreshment, prepared to fall back to their intended position, and it became incumbent on Dunwoodie to arrange the disposal of his prisoners.A lovasok némi pihenő és táplálkozás után készen állottak arra, hogy elinduljanak kijelölt táborhelyük felé, s így Dunwoodie őrnagynak döntenie kellett a foglyok sorsáról.
Sitgreaves he determined to leave in the cottage of Mr. Wharton, in attendance on Captain Singleton.Sitgreavest Mr. Wharton házába akarta hagyni Singleton kapitány mellett.
Henry came to him with a request that Colonel Wellmere might also be left behind, under his parole, until the troops marched higher into the country.Henry megkérte, hogy Wellmere ezredes is ott maradhasson, becsületszóra, míg a csapat távolabbi vidékre nem vonul.
To this the major cheerfully assented; and as all the rest of the prisoners were of the vulgar herd, they were speedily collected, and, under the care of a strong guard, ordered to the interior.Az őrnagy ebbe szívesen beleegyezett; a többi fogoly közember volt, hamarosan összeterelték őket, s egy erős őrcsapat útra kelt velük az ország belseje felé.
The dragoons soon after marched; and the guides, separating in small parties, accompanied by patrols from the horse, spread themselves across the country, in such a manner as to make a chain of sentinels from the waters of the Sound to those of the Hudson.Nem sokkal ezután a dragonyosok is elindultak; az útikalauzok kisebb csapatokra váltak szét, s egy-egy lovas járőr társaságban szétszóródtak a vidéken, arrafelé őrláncolatot alkotva a tengerszorostól egészen a Hudson vizéig.
Dunwoodie had lingered in front of the cottage, after he paid his parting compliments, with an unwillingness to return, that he thought proceeded from his solicitude for his wounded friends.Miután elbúcsúzott mindenkitől, Dunwoodie még sokáig ott maradt a ház előtt: nem szívesen vágott neki az útnak, s ezt azzal magyarázta, hogy aggódik sebesült barátaiért.
The heart which has not become callous, soon sickens with the glory that has been purchased with a waste of human life.A szív, ha még nem vált érzéketlenné, hamarosan megcsömörlik az olyan dicsőségtől, amelyért emberi életek kioltásával kellett fizetni.
Peyton Dunwoodie, left to himself, and no longer excited by the visions which youthful ardor had kept before him throughout the day, began to feel there were other ties than those which bound the soldier within the rigid rules of honor.Ahogy magára maradt, s nem látta többé a lelkesítő látomásokat, amelyeket az ifjonti hév egész nap a szemei elé varázsolt, Peyton Dunwoodie érezni kezdte, hogy a katonai becsület szigorú szabályain kívül egyéb kötelékek is fogva tarthatják az embert.
He did not waver in his duty, yet he felt how strong was the temptation.Kötelességérzete nem ingott meg, de tapasztalnia kellett, milyen erős a csábítás.
His blood had ceased to flow with the impulse created by the battle.Vére már nem lüktetett oly hevesen, mint a csata mámorában.
The stern expression of his eye gradually gave place to a look of softness; and his reflections on the victory brought with them no satisfaction that compensated for the sacrifices by which it had been purchased.Szigorú nézése lassanként ellágyult; a győzelem tudata már nem kárpótolta az áldozatokért, amelyeket megkövetelt.
While turning his last lingering gaze on the Locusts, he remembered only that it contained all that he most valued.Még egy utolsó, borongó pillantást vetett az Akácosra, s eszébe jutott, hogy e házban együtt van mindaz, ami neki a legdrágább a világon.
The friend of his youth was a prisoner, under circumstances that endangered both life and honor.Gyermekkori jó barátja fogoly, méghozzá olyan körülmények között, amelyek életét és becsületét egyaránt veszélyeztetik.
The gentle companion of his toils, who could throw around the rude enjoyments of a soldier the graceful mildness of peace, lay a bleeding victim to his success.Legkedvesebb bajtársa, akinek társaságában a legdurvább katonai élményeket is a béke szelíd levegője vette körül, most az ő győzelmének áldozataként vérzik sebeiből.
The image of the maid who had held, during the day, a disputed sovereignty in his bosom, again rose to his view with a loveliness that banished her rival, glory, from his mind.S a leány képe, amely a nap folyamán csak másodmagával uralkodhatott az őrnagy szívén, most ismét feltündökölt, száműzve vetélytársát, a dicsőséget.
The last lagging trooper of the corps had already disappeared behind the northern hill, and the major unwillingly turned his horse in the same direction.Mikor a csapat utolsó, lemaradt katonája is eltűnt az északi domb mögött, az őrnagy is kelletlenül arra fordította lovát.
Frances, impelled by a restless inquietude, now timidly ventured on the piazza of the cottage.E pillanatban lépett ki a ház tornácára Frances, nyugtalanságtól űzetve.
The day had been mild and clear, and the sun was shining brightly in a cloudless sky.Egész nap derűs, kellemes idő volt, s a nap sugározva ragyogott a felhőtlen égen.
The tumult, which so lately disturbed the valley, was succeeded by the stillness of death, and the fair scene before her looked as if it had never been marred by the passions of men.A lármát, mely nemrég oly dühödten tombolt a völgyben, halott csend követte, s a szépséges táj úgy terült el a leány szemei előtt, mintha sohasem dúlták volna fel emberi szenvedélyek.
One solitary cloud, the collected smoke of the contest, hung over the field; and this was gradually dispersing, leaving no vestige of the conflict above the peaceful graves of its victims.Egyetlen magányos felhő árnyékolta be a síkot: a küzdelem összeállt füstje; s ez is oszladozott, hogy a viszály utolsó nyoma is eltűnjön az áldozatok békés sírjai fölül.
All the conflicting feelings, all the tumultuous circumstances of the eventful day, appeared like the deceptions of a troubled vision. Frances turned, and caught a glimpse of the retreating figure of him who had been so conspicuous an actor in the scene, and the illusion vanished. She recognized her lover, and, with the truth, came other recollections that drove her to the room, with a heart as sad as that which Dunwoodie himself bore from the valley.Úgy rémlett, mintha az összecsapó érzések, a mozgalmas nap viharos eseményei csupán egy lázas elme csalóka látomásai lettek volna. Frances oldalt fordult, meglátta a nap főszereplőjének távolodó alakját, s az illúzió szétfoszlott. Felismerte szerelmesét, s ugyanakkor más emlékek is feltámadtak benne - a szobájába menekült, éppoly szomorú szívvel, mint ahogyan Dunwoodie lovagolt a völgy kijárata felé.
CHAPTER IXKilencedik fejezet
A moment gazed adown the dale, A moment snuffed the tainted gale, A moment listened to the cry, That thickened as the chase drew nigh; Then, as the headmost foe appeared, With one brave bound the copse he cleared, And, stretching forward free and far, Sought the wild heaths of Uam-Var.Egy pillanat: körültekint; egy pillanat: fülel megint; egy pillanat: az üldözők ott csörtetnek a fák között. Vezérüket ilyen közel érezve, fürgén felszökell, száguld, röpül, s elrejti már a vad-bozótos Uam-Var. Walter Scott:
- Lady of the Lake.A Tó Hölgye
The party under Captain Lawton had watched the retiring foe to his boats with the most unremitting vigilance, without finding any fit opening for a charge.Lawton kapitány csapata lankadatlan éberséggel figyelte a bárkái felé visszavonuló ellenséget, de egyetlenegyszer sem talált megfelelő alkalmat a támadásra.
The experienced successor of Colonel Wellmere knew too well the power of his enemy to leave the uneven surface of the heights, until compelled to descend to the level of the water.Wellmere ezredes tapasztalt utóda nagyon is jól ismerte az ellenfél erejét, s nem volt hajlandó megválni az egyetlen hegyi tereptől, amíg végül is alá nem kellett ereszkednie a tengerhez.
Before he attempted this hazardous movement, he threw his men into a compact square, with its outer edges bristling with bayonets.Mielőtt e kockázatos lépést megkísérelte volna, tömör négyszögben állította fel embereit, s a négyszög minden oldalából szuronyok tüskéi csillogtak.
In this position, the impatient trooper well understood that brave men could never be assailed by cavalry with success, and he was reluctantly obliged to hover near them, without seeing any opportunity of stopping their slow but steady march to the beach.A türelmetlen dragonyostiszt belátta, hogy ilyen alakulatba rendeződött bátor katonák ellen nem lehet eredményes lovassági rohamot indítani; hiába maradt mellettük, nem sikerült megakadályoznia lassú, de biztos előrenyomulásukat a tengerpart felé.
A small schooner, which had been their convoy from the city, lay with her guns bearing on the place of embarkation.Egy kis szkúner, amely a városból idáig kísérte őket, ott horgonyzott a közelben, ágyúit a behajózás helyére irányítva.
Against this combination of force and discipline, Lawton had sufficient prudence to see it would be folly to contend, and the English were suffered to embark without molestation.Lawtonban győzött a józanság: belátta, hogy az erőnek s a fegyelemnek ezt a szövetségét őrültség volna megtámadni, s az angolok zavartalanul hajóra szállhattak.
The dragoons lingered on the shore till the last moment, and then they reluctantly commenced their own retreat back to the main body of the corps.A dragonyosok az utolsó pillanatig ott maradtak a parton, azután vonakodva megkezdték visszavonulásukat a csapatuk zöme felé.
The gathering mists of the evening had begun to darken the valley, as the detachment of Lawton made its reappearance, at its southern extremity.Az esti árnyak már homályba burkolták a völgyet, amikor Lawton különítménye ismét megjelent a déli bejáratnál.
The march of the troops was slow, and their line extended for the benefit of ease.A katonák lassan, kényelmesen lovagoltak, messziről elnyúló oszlopban.
In the front rode the captain, side by side with his senior subaltern, apparently engaged in close conference, while the rear was brought up by a young cornet, humming an air, and thinking of the sweets of a straw bed after the fatigues of a hard day's duty.Az élen a kapitány haladt, mellette a rangban utána következő tiszt, akivel szemlátomást igen buzgó eszmecserét folytatott; sereghajtó egy fiatal kornétás volt, vígan dúdolt valami nótát, s arról ábrándozott, milyen édes lesz a szalmaágy e mozgalmas nap fáradalmai után.
"Then it struck you too?" said the captain.- Hát te is felfigyeltél rá? - kérdezte a kapitány.
"The instant I placed my eyes on her I remembered the face; it is one not easily forgotten.- Én rögtön tudtam, ki az, amint a szemem elé került; azt az arcot nem lehet elfelejteni.
By my faith, Tom, the girl does no discredit to the major's taste."Biz'isten, Tom, ez a leány becsületére válik az őrnagy ízlésének.
"She would do honor to the corps," replied the lieutenant, with some warmth.- Az egész csapatnak becsületére válnék - felelte némi hévvel a főhadnagy.
"Those blue eyes might easily win a man to gentler employments than this trade of ours.- Azok a kék szemek könnyen rávehetnék az embert, hogy valami szelídebb foglalkozással cserélje fel ezt a mi mesterségünket.
In sober truth, I can easily imagine such a girl might tempt even me to quit the broadsword and saddle, for a darning-needle and pillion."Mi tagadás, el tudom képzelni, hogy egy ilyen leányért még én is ott hagynám a szablyát meg a nyerget, s inkább a stoppolótűt, meg a díványpárnát választanám.
"Mutiny, sir, mutiny," cried the other, laughing.- Lázadás, főhadnagy úr, lázadás! - kiáltotta nevetve a másik.
"What, you, Tom Mason, dare to rival the gay, admired, and withal rich, Major Dunwoodie in his love!- Micsoda, te, Tom Mason, szerelmi vetélytársa akarsz lenni a vidám, közkedvelt, s ráadásul még gazdag Dunwoodie őrnagynak!
You, a lieutenant of cavalry, with but one horse, and he none of the best! whose captain is as tough as a pepperidge log, and has as many lives as a cat!"Te, egy dragonyos főhadnagy, akinek csak egyetlen lova van, és az se valami remek! S nemigen juthatsz feljebb, mert a kapitányod olyan szívós, mint a tuskó, és hét élete van, mint a macskának!
"Faith," said the subaltern, smiling in his turn, "the log may yet be split, and grimalkin lose his lives, if you often charge as madly as you did this morning.- Nono - felelte mosolyogva a főhadnagy -, a tuskót is fel lehet hasogatni, és Kacor úr is elvesztheti mind a hét életét, kivált, ha még sokszor indítasz olyan őrült rohamokat, mint ma délelőtt.
What think you of many raps from such a beetle as laid you on your back to-day?"Mit szólnál, ha még egypárszor megcsípne az a darázs, amelyik ma is két vállra fektetett?
"Ah! don't mention it, my good Tom; the thought makes my head ache," replied the other, shrugging up his shoulders.- Ne is beszélj róla, kedves barátom; már a gondolatára is megfájdul a fejem - mondta Lawton vállat vonva.
"It is what I call forestalling night."- Úgy éreztem, mindjárt leszáll az éjszaka.
"The night of death?"- A halál éjszakája?
"No, sir, the night that follows day.- Nem, főhadnagy úr, a nappalra következő éjszaka.
I saw myriads of stars, things which should hide their faces in the presence of the lordly sun.Millió csillagot láttam, pedig a fenséges nap jelenlétében el kellett volna bújniuk.
I do think nothing but this thick cap saved me for your comfort a little longer, mauger the cat's lives."Azt hiszem, hét élet ide, hét élet oda, csakis ennek a kemény sapkának köszönheted, hogy még egy kis ideig a társaságodban maradok.
"I have much reason to be obliged to the cap," said Mason dryly.- Valóban, nagyon hálás vagyok a sapkának - felelte szárazon Mason.
"That or the skull must have had a reasonable portion of thickness, I admit."- Bizonyára roppant kemény lehet vagy ő, vagy a fej.
"Come, come, Tom, you are a licensed joker, so I'll not feign anger with you," returned the captain, good-humoredly.- Jó, jó, Tom, tőled mindenki eltűri a tréfát, én se teszek úgy, mintha megsértődtem volna - mondta kedélyesen a kapitány.
"But Singleton's lieutenant, I am fearful, will fare better than yourself for this day's service."- De hallod-e, attól tartok, hogy Singleton főhadnagy jobban jár, mint te: őt bizony előléptetik a mai nap után.
"I believe both of us will be spared the pain of receiving promotion purchased by the death of a comrade and friend," observed Mason kindly.- Talán egyikünk sem jut abba a fájdalmas helyzetbe, hogy egy jó bajtárs és jó barát halála révén kapja meg a magasabb rangot - felelte Mason szelíd hangon.
"It was reported that Sitgreaves said he would live."- Sitgreaves állítólag azt mondta, hogy életben marad.
"From my soul I hope so," exclaimed Lawton.- Őszintén remélem! - kiáltotta Lawton.
"For a beardless face, that boy carries the stoutest heart I have ever met with.- Csupasz arcú embernél még sohasem tapasztaltam olyan bátor szívet, mint ennél a fiúnál.
It surprises me, however, that as we both fell at the same instant, the men behaved so well."Hanem azért meglep, hogy a katonák olyan derekasan viselkedtek, pedig egyszerre buktunk le a lóról mind a ketten.
"For the compliment, I might thank you," cried the lieutenant with a laugh; "but modesty forbids. I did my best to stop them, but without success."- Ezt a bókot megköszönhetném - nevetett a főhadnagy -, de szerénységem tiltja; én mindent elkövettem, hogy megállítsam az embereket, de sikertelenül.
"Stop them!" roared the captain.- Hogy megállítsd őket! - fakadt ki a kapitány.
"Would you stop men in the middle of a charge?"- A roham kellős közepén akartad megállítani a katonákat?
"I thought they were going the wrong way," answered the subaltern.- Úgy láttam, éppen nem a helyes irányban haladnak - felelte a főhadnagy.
"Ah! our fall drove them to the right about?"- Ó, szóval megijedtek az esésünktől és hátraarcot csináltak?
"It was either your fall, or apprehensions of their own; until the major rallied us, we were in admirable disorder."- Lehet; de talán attól ijedtek meg, hogy ők is eleshetnek; mindenesetre bámulatos volt a zűrzavar, amíg az őrnagy rendbe nem szedett bennünket.
"Dunwoodie! the major was on the crupper of the Dutchman."- Dunwoodie?! De hiszen ő a németek hátulját porolta.
"Ah! but he managed to get off the crupper of the Dutchman.- Igen, de hamarosan kiporolta, és visszajött a másik két csapattal.
He came in, at half speed, with the other two troops, and riding between us and the enemy, with that imperative way he has when roused, brought us in line in the twinkling of an eye.Odavágtatott közénk meg az ellenség közé, és néhány ellenállhatatlan vezényszóval... tudod, milyen, ha felingerlik... egy szempillantás alatt rendbe szedte a harcvonalunkat.
Then it was," added the lieutenant, with animation, "that we sent John Bull to the bushes.Akkor aztán bekergettük a bokrok közé John Bullt - tette hozzá lelkesen a főhadnagy.
Oh! it was a sweet charge - heads and tails, until we were upon them."- Micsoda egy roham volt! Mint a szélvész, míg el nem értük őket.
"The devil!- Kutyafáját!
What a sight I missed!"Mit mulasztottam!
"You slept through it all."- Átaludtad az egészet.
"Yes," returned the other, with a sigh; "it was all lost to me and poor George Singleton.- Bizony - felelte sóhajtva Lawton -, én meg a szegény George Singleton semmit se láttunk belőle.
But, Tom, what will George's sister say to this fair-haired maiden, in yonder white building?"De ide hallgass, Tom, mit szól majd George nővére, ha meglátja azt az aranyhajú leányt ott abban a fehér házban.
"Hang herself in her garters," said the subaltern.- Felköti magát a harisnyatartójára - mondta a főhadnagy.
"I owe a proper respect to my superiors, but two such angels are more than justly falls to the share of one man, unless he be a Turk or a Hindoo."- Én igazán őszintén tisztelem a feljebbvalóimat, de mégiscsak igazságtalanság, hogy két ilyen angyal jusson egy embernek, hacsak nem török vagy hindu az illető.
"Yes, yes," said the captain, quickly, "the major is ever preaching morality to the youngsters, but he is a sly fellow in the main.- Igaz, igaz - mondta gyorsan a kapitány -, az őrnagy mindig erkölcsi prédikációkat tart a fiataloknak, de azért ő is megéri a pénzét.
Do you observe how fond he is of the cross roads above this valley?Észrevetted, mennyire kedveli azt az útkereszteződést itt a völgy fölött?
Now, if I were to halt the troops twice in the same place, you would all swear there was a petticoat in the wind."Ha én választanám kétszer egymás után ugyanazt a pihenőhelyet, mindannyian megesküdnétek rá, hogy szoknya van a dologban.
"You are well known to the corps."- Téged nagyon is jól ismer az egész csapat.
"Well, Tom, a slanderous propensity is incurable - but," stretching forward his body in the direction he was gazing, as if to aid him in distinguishing objects through the darkness, "what animal is moving through the field on our right?"- Hiába, Tom, a rágalmazási szenvedélyből senkit sem lehet kigyógyítani... de mi az? - tette hozzá előrehajolva, hogy jobban megfigyelhessen valamit a homályban. - Miféle állat mozog ott a réten, tőlünk jobbra?
"'Tis a man," said Mason, looking intently at the suspicious object.- Ember - mondta Mason, aki szintén szemügyre vette a gyanús pontot.
"By his hump 'tis a dromedary!" added the captain, eying it keenly.- Talán teve, mert púpja van - tette hozzá a kapitány, a szemét meresztve.
Wheeling his horse suddenly from the highway he exclaimed, "Harvey Birch! - take him, dead or alive!"Hirtelen lekanyarodott az országútról, és elkiáltotta magát: - Harvey Birch!... Fogjátok el, élve vagy holtan!
Mason and a few of the leading dragoons only understood the sudden cry, but it was heard throughout the line.A váratlan kiáltást csak Mason s még egypár közelebbi dragonyos értette meg, de az egész csapat meghallotta.
A dozen of the men, with the lieutenant at their head, followed the impetuous Lawton, and their speed threatened the pursued with a sudden termination of the race.Egy tucatnyi katona, élén a főhadnaggyal, követte az indulatos Lawtont, és sebes száguldásuk azzal fenyegette az üldözöttet, hogy hamarosan véget ér a hajsza.
Birch prudently kept his position on the rock, where he had been seen by the passing glance of Henry Wharton, until evening had begun to shroud the surrounding objects in darkness.Miután a menekülő Henry Wharton megpillantotta a sziklán, Birch óvatosságból még sokáig ott maradt, s csak akkor indult el, amikor leszállt az alkonyi homály.
From this height he had seen all the events of the day, as they occurred.Onnan föntről végignézte a nap minden eseményét.
He had watched with a beating heart the departure of the troops under Dunwoodie, and with difficulty had curbed his impatience until the obscurity of night should render his moving free from danger.Dobogó szívvel figyelte, amint a lovasok útra kelnek Dunwoodie vezetése alatt, s csak nehezen sikerült legyűrnie türelmetlenségét, és bevárnia az esti sötétséget, amikor veszélytelenül mozoghat.
He had not, however, completed a fourth of his way to his own residence, when his quick ear distinguished the tread of the approaching horse.Alig tette meg azonban a kunyhójához vezető út negyedrészét, amikor éles fülét megütötte a közeledő lódobogás.
Trusting to the increasing darkness, he determined to persevere.Mégis, bízott a sűrűsödő homályban, és folytatta útját.
By crouching and moving quickly along the surface of the ground, he hoped yet to escape unseen.Görnyedten, a föld színéhez lapulva sietett, s remélte, hogy nem veszik észre.
Captain Lawton was too much engrossed with the foregoing conversation to suffer his eyes to indulge in their usual wandering; and the peddler, perceiving by the voices that the enemy he most feared had passed, yielded to his impatience, and stood erect, in order to make greater progress.Lawton kapitány annyira elmerült a fentebbi beszélgetésben, hogy szemei nem végezhették szokásos fürkésző munkájukat; s a házaló, miután legrettegettebb ellensége továbbhaladt mellette, engedett a türelmetlenségnek, és kiegyenesedett, hogy gyorsabban menekülhessen.
The moment his body arose above the shadow of the ground, it was seen, and the chase commenced.Abban a pillanatban, hogy alakja kiemelkedett az árnyékból, már észre is vették, és elkezdődött a hajsza.
For a single instant, Birch was helpless, his blood curdling in his veins at the imminence of the danger, and his legs refusing their natural and necessary office.Birch egy pillanatig elvesztette a fejét, a veszély közvetlen közelségétől meghűlt benne a vér, s lábai felmondták a szolgálatot.
But it was only for a moment.De ez csak egy pillanatig tartott.
Casting his pack where he stood, and instinctively tightening the belt he wore, the peddler betook himself to flight.A házaló ledobta zsákját, ösztönösen rántott egyet a nadrágszíján, és futásnak eredt.
He knew that by bringing himself in a line with his pursuers and the wood, his form would be lost to sight.Tudta, hogy ha az üldözők és az erdő közé kerül, alakja belevész a homályba.
This he soon effected, and he was straining every nerve to gain the wood itself, when several horsemen rode by him but a short distance on his left, and cut him off from this place of refuge.Ez hamarosan sikerült is neki, s éppen azon igyekezett minden erejével, hogy magát az erdőt elérje, amikor néhány lovas tovaszáguldott mellette, a bal oldalán, és elvágta menekülését.
The peddler threw himself on the ground as they came near him, and was passed unseen.Mikor a közelébe értek, a házaló levetette magát a földre, s így nem vették észre.
But delay now became too dangerous for him to remain in that position.Most azonban minden perc drága volt, s nem maradhatott azon a helyen.
He accordingly rose, and still keeping in the shadow of the wood, along the skirts of which he heard voices crying to each other to be watchful, he ran with incredible speed in a parallel line, but in an opposite direction, to the march of the dragoons.Felállt, és az erdő árnyékában maradva hihetetlenül sebesen tovább futott, párhuzamosan a dragonyosokkal, de az ellenkező irányba - közben hallotta, hogy az erdő szélén az üldözők harsány kiáltásokkal figyelmeztetik egymást.
The confusion of the chase had been heard by the whole of the men, though none distinctly understood the order of Lawton but those who followed.A lovasok valamennyien megértették, hogy hajtóvadászat indult valaki ellen, de Lawton vezényszavát csak a közvetlenül mögötte állók hallották világosan.
The remainder were lost in doubt as to the duty that was required of them; and the aforesaid cornet was making eager inquiries of the trooper near him on the subject, when a man, at a short distance in his rear, crossed the road at a single bound.A többiek nem nagyon tudták, mit kell tenniük, s az imént említett kornétás éppen izgatott kérdésekkel fordult a mellette lévő katonához, amikor a háta mögött, egészen közel, valaki egyetlen ugrással átrepülte az utat.
At the same instant, the stentorian voice of Lawton rang through the valley, shouting,-Ugyanabban a pillanatban felharsant Lawton sztentori hangja, betöltve a völgyet:
"Harvey Birch - take him, dead or alive!"- Harvey Birch... fogjátok el, élve vagy holtan!
Fifty pistols lighted the scene, and the bullets whistled in every direction round the head of the devoted peddler.Ötven pisztoly villant fel a tájon, s a golyók minden irányból röpködtek a sors üldözte házaló feje körül.
A feeling of despair seized his heart, and in the bitterness of that moment he exclaimed,-A kétségbeesés a szívébe markolt, s kitört belőle a keserűség:
"Hunted like a beast of the forest!"- Űztök, mint az erdei vadat!
He felt life and its accompaniments to be a burden, and was about to yield himself to his enemies.Úgy érezte, az élet és minden egyéb, ami vele jár, csak teher, s már-már azon volt, hogy megadja magát.
Nature, however, prevailed.A természet azonban mégiscsak felülkerekedett.
If taken, there was great reason to apprehend that he would not be honored with the forms of a trial, but that most probably the morning sun would witness his ignominious execution; for he had already been condemned to death, and had only escaped that fate by stratagem.Ha elfogják, nagyon valószínű, hogy még bírósági eljárással sem tisztelik meg, s holnap reggel a felkelő nap tanúja lehet szégyenteljes kivégzésének: egyszer ugyanis már halálra ítélték, s csak a fortély mentette meg az akasztófától.
These considerations, with the approaching footsteps of his pursuers, roused him to new exertions.Ezek a gondolatok, valamint az üldözők közeledő léptei újra felszították erejét.
He again fled before them.Ismét futásnak eredt.
A fragment of a wall, that had withstood the ravages made by war in the adjoining fences of wood, fortunately crossed his path.Szerencsére útjába akadt egy falrészlet, amelyet a háború még nem pusztított el, mint a többi erdőszéli kerítést.
He hardly had time to throw his exhausted limbs over this barrier, before twenty of his enemies reached its opposite side.Alig dobta át kimerült tagjait ezen az akadályon, amikor legalább húsz üldözője a fal másik oldalára ért.
Their horses refused to take the leap in the dark, and amid the confusion of the rearing chargers, and the execrations of their riders, Birch was enabled to gain a sight of the base of the hill, on whose summit was a place of perfect security.Lovaik nem mertek vakon beleugrani a sötétbe, felágaskodtak, a lovasok káromkodtak, s míg e zűrzavar tartott, Birchnek sikerült meglátnia a domb lábát: fent a csúcson tökéletes biztonság várja.
The heart of the peddler now beat high with hope, when the voice of Captain Lawton again rang in his ears, shouting to his men to make room.Szívében fellángolt a remény, s ekkor ismét meghallotta Lawton hangját: a kapitány messziről figyelmeztette katonáit, hogy álljanak félre.
The order was obeyed, and the fearless trooper rode at the wall at the top of his horse's speed, plunged the rowels in his charger, and flew over the obstacle in safety.A lovasok szót fogadtak, a vakmerő Lawton teljes sebességgel vágtatott felfelé, megsarkantyúzta paripáját, s épen és sértetlenül átröpült az akadály fölött.
The triumphant hurrahs of the men, and the thundering tread of the horse, too plainly assured the peddler of the emergency of his danger.A katonák diadalmas hurráit, s a mennydörgő lódobogást hallva, Birch nagyon is jól tudta, milyen közel a veszély.
He was nearly exhausted, and his fate no longer seemed doubtful.Alig maradt benne erő, s úgy látszott, a sorsa immár nem lehet kétséges.
"Stop, or die!" was uttered above his head, and in fearful proximity to his ears.- Állj vagy meghalsz! - hallatszott a feje fölött, ijesztően közelről.
Harvey stole a glance over his shoulder, and saw, within a bound of him, the man he most dreaded.Harvey hátrapillantott a válla fölött, s egy ugrásnyira meglátta azt az embert, akitől a leginkább rettegett.
By the light of the stars he beheld the uplifted arm and the threatening saber.A csillagfényben jól kivehette felemelt karját, s a fenyegető kardot.
Fear, exhaustion, and despair seized his heart, and the intended victim fell at the feet of the dragoon.A félelem, a kimerültség és a kétségbeesés megtette a magáét, s a kiszemelt áldozat lerogyott a dragonyos lába előtt.
The horse of Lawton struck the prostrate peddler, and both steed and rider came violently to the earth.Lawton paripája beleütközött a földön heverő házalóba, s ló és lovas hirtelen felborult.
As quick as thought, Birch was on his feet again, with the sword of the discomfited dragoon in his hand.Birch villámsebesen talpra állt, és felkapta a pórul járt dragonyos kardját.
Vengeance seems but too natural to human passions.A bosszú nagyon is természetes emberi szenvedélynek tetszik.
There are few who have not felt the seductive pleasure of making our injuries recoil on their authors; and yet there are some who know how much sweeter it is to return good for evil.Kevesen vannak, akik nem érezték a gyönyörűséges csábítást, amikor fölébe kerekedtek bántalmaik okozójának; de olyanok is akadnak, akik tudják, mennyivel édesebb érzés, ha jóval fizetünk a rosszért.
All the wrongs of the peddler shone on his brain with a dazzling brightness.Birch agyán végigcikázott mindaz, amit a kapitánytól elszenvedett.
For a moment the demon within him prevailed, and Birch brandished the powerful weapon in the air; in the next, it fell harmless on the reviving but helpless trooper.Egy pillanatig diadalmaskodott benne a bosszú démona: a súlyos fegyver a magasba lendült - a következő pillanatban ártalmatlanul hullott le az ocsúdó, de harcképtelen dragonyos mellé.
The peddler vanished up the side of the friendly rock.A házaló eltűnt a barátságos szikla lejtőjén.
"Help Captain Lawton, there!" cried Mason, as he rode up, followed by a dozen of his men; "and some of you dismount with me, and search these rocks; the villain lies here concealed."- Itt a kapitány, segítsetek! - kiáltotta Mason, a mintegy tucatnyi katonájával odaért. - Ketten-hárman pedig szálljanak le a lóról: átkutatjuk ezeket a sziklákat; a gazember valahol itt rejtőzik.
"Hold!" roared the discomfited captain, raising himself with difficulty on his feet.- Állj! - süvöltötte a baleset áldozata, s nagy nehezen feltápászkodott.
"If one of you dismount, he dies.- Aki leszáll a lóról, halál fia.
Tom, my good fellow, you will help me to straddle Roanoke again."Tom, kedves barátom, segíts, hadd kapaszkodjam vissza Roanoke nyergébe.
The astonished subaltern complied in silence, while the wondering dragoons remained as fixed in their saddles, as if they composed part of the animals they rode.Az elképedt főhadnagy szótlanul engedelmeskedett, a csodálkozó dragonyosok pedig oly szilárdan ültek tovább a nyeregben, mintha összenőttek volna a lovukkal.
"You are much hurt, I fear," said Mason, with something of condolence in his manner, as they reentered the highway, biting off the end of a cigar for the want of a better quality of tobacco.- Attól tartok, csúnyán megütötted magad - mondta Mason némi együttérzéssel a hangjában, mikor visszaértek az országútra; jobb bagó híján éppen leharapta egy szivar végét.
"Something so, I do believe," replied the captain, catching his breath, and speaking with difficulty.- Magam is azt hiszem - felelte a kapitány akadozó hangon; láthatólag nehezére esett a beszéd.
"I wish our bonesetter was at hand, to examine into the state of my ribs."- Most kellene ide a felcserünk, hogy megvizsgálja a bordáim állapotát.
"Sitgreaves is left in attendance on Captain Singleton, at the house of Mr. Wharton."- Sitgreaves ott maradt Mr. Wharton házában, Singleton kapitány mellett.
"Then there I halt for the night, Tom.- Akkor én ott szállók meg éjszakára, Tom.
These rude times must abridge ceremony; besides, you may remember the old gentleman professed a kinsman's regard for the corps.Ilyen nehéz időkben nem sokat törődhetünk a formalitásokkal; de különben is, ne feledd, milyen szívélyesen vendégelte meg csapatunkat az öregúr.
I can never think of passing so good a friend without a halt."Nem tehetem meg, hogy elhaladjak egy ilyen jó barát háza mellett, s ne nézzek be hozzá.
"And I will lead the troop to the Four Corners; if we all halt there, we shall breed a famine in the land."- Én meg tovább vezetem a csapatot a Négy Sarokig; ha mindannyian itt maradnánk, éhínség ütné fel a fejét ezen a tájon.
"A condition I never desire to be placed in.- Amitől pedig Isten őrizzen.
The idea of that graceful spinster's cakes is no bad solace for twenty-four hours in the hospital."Ha a kedves vénkisasszony lepényeire gondolok, már nem is bánom olyan nagyon, hogy huszonnégy órát kórházban kell töltenem.
"Oh! you won't die if you can think of eating," said Mason, with a laugh.- Ó, ha már az evésre tudsz gondolni, biztos, hogy nem halsz meg! - kiáltotta nevetve Mason.
"I should surely die if I could not," observed the captain, gravely.- Ha viszont nem tudnék, kétségtelenül meghalnék - felelte Lawton.
"Captain Lawton," said the orderly of his troop, riding to the side of his commanding officer, "we are now passing the house of the peddler spy; is it your pleasure that we burn it?"- Kapitány úr - mondta a csapat ordonánca, aki most odalovagolt a parancsnok mellé -, éppen itt van a kém háza, Harvey Birché; nem óhajtja, hogy felgyújtsuk?
"No!" roared the captain, in a voice that startled the disappointed sergeant.- Nem! - bömbölte a kapitány olyan hangon, hogy a csalódott őrmester megrezzent.
"Are you an incendiary?- Mi vagy te, gyújtogató?
Would you burn a house in cold blood?Képes lennél hidegvérűen felgyújtani egy házat?
Let but a spark approach, and the hand that carries it will never light another."Aki csak egy szikrát is hozzáérint, fogadom, soha többé nem gyújt tüzet.
"Zounds!" muttered the sleepy cornet in the rear, as he was nodding on his horse, "there is life in the captain, notwithstanding his tumble."- Az angyalát! - morogta az álmos kornétás, aki hátul bóbiskolt a lován. - Ha fel is bukott, azért még van élet a kapitányban.
Lawton and Mason rode on in silence, the latter ruminating on the wonderful change produced in his commander by his fall, when they arrived opposite to the gate before the residence of Mr. Wharton.Lawton és Mason szótlanul lovagolt tovább: az utóbbi váltig tűnődött, vajon mitől változott meg ilyen csodálatos módon a parancsnok; végül elértek Mr. Wharton kerti kapujához.
The troop continued its march; but the captain and his lieutenant dismounted, and, followed by the servant of the former, they proceeded slowly to the door of the cottage.A csapat továbbügetett, de a kapitány és a főhadnagy leszállt a lováról, s Lawton tisztiszolgájával együtt lassan megindult a ház bejárata felé.
Colonel Wellmere had already sought a retreat in his own room; Mr. Wharton and his son were closeted by themselves; and the ladies were administering the refreshments of the tea table to the surgeon of the dragoons, who had seen one of his patients in his bed, and the other happily enjoying the comforts of a sweet sleep.Wellmere ezredes már nyugovóra tért; Mr. Wharton és fia bezárkózott egy szobába; a hölgyek pedig teával kínálgatták a dragonyosok sebészét, aki szívesen velük tartott, miután egyik páciensét ágyba küldte, s meggyőződött arról, hogy a másik is édes álomba merült.
A few natural inquiries from Miss Peyton had opened the soul of the doctor, who knew every individual of her extensive family connection in Virginia, and who even thought it possible that he had seen the lady herself.Miss Peyton néhány egyszerű kérdéssel megnyitotta a doktor szívét: Sitgreaves mindenkit ismert a hölgy kiterjedt virginiai rokonságából, sőt azt sem tartotta lehetetlennek, hogy Miss Peytonnal is találkozott már valahol.
The amiable spinster smiled as she felt it to be improbable that she should ever have met her new acquaintance before, and not remember his singularities.A kedves vénkisasszony erre csak mosolygott: nem tudta elképzelni, hogy megfeledkezett volna egy ilyen csodabogárról.
It however greatly relieved the embarrassment of their situation, and something like a discourse was maintained between them; the nieces were only listeners, nor could the aunt be said to be much more.De a jég legalább megtört közöttük, s a társalgás többé- kevésbé akadálytalanul csörgedezett, bár a két unokahúg egy szót sem szólt, s a nagynéni se sokkal többet.
"As I was observing, Miss Peyton, it was merely the noxious vapors of the lowlands that rendered the plantation of your brother an unfit residence for man; but quadrupeds were - "- Vagyis, mint említettem, Miss Peyton, az ön fivérének az ültetvényét csupán a lapály ártalmas párái tették emberi településre alkalmatlanná; a négylábúak viszont...
"Bless me, what's that?" said Miss Peyton, turning pale at the report of the pistols fired at Birch.- Jaj, Istenem, mi ez? - mondta Miss Peyton elsápadva: éppen eldördültek az üldözők pisztolyai.
"It sounds prodigiously like the concussion on the atmosphere made by the explosion of firearms," said the surgeon, sipping his tea with great indifference.- E hang feltűnően hasonlított arra, amelyet a légkör megrázkódtatása idéz elő, ha lövőfegyvereket sütnek el - felelte a sebész, rendkívüli közönnyel szürcsölgetve a teáját.
"I should imagine it to be the troop of Captain Lawton returning, did I not know the captain never uses the pistol, and that he dreadfully abuses the saber."- Azt mondanám, hogy Lawton kapitány csapata tért vissza, ha nem tudnám, hogy Lawton sohasem használ pisztolyt, viszont roppant ésszerűtlenül bánik a karddal.
"Merciful providence!" exclaimed the agitated maiden, "he would not injure one with it, certainly."- Irgalmas Isten! - kiáltotta a rémült vénkisasszony. - Remélem, senkit sem sebesít meg vele.
"Injure!" repeated the other quickly.- Megsebesít?! - mondta az orvos.
"It is certain death, madam; the most random blows imaginable; all that I can say to him will have no effect."- Az a kard maga a biztos halál; a legféktelenebb csapások, csak úgy, vaktában; s hiába könyörgök neki, nem fog rajta a jó szó.
"But Captain Lawton is the officer we saw this morning, and is surely your friend," said Frances, hastily, observing her aunt to be seriously alarmed.- De hiszen Lawton kapitány az a tiszt, aki ma reggel itt járt, s önnek kétségtelenül jó barátja - szólt közbe gyorsan Frances, látva, hogy nagynénje igazán megijedt.
"I find no fault with his want of friendship; the man is well enough if he would learn to cut scientifically.- Jó barát, hogyne, ilyen szempontból nem lehet kifogásom ellene; nincs is vele semmi baj, csak tanulná meg a tudományos vagdalkozást.
All trades, madam, ought to be allowed to live; but what is to become of a surgeon, if his patients are dead before he sees them!"Úgy illik, hogy minden szakmát élni hagyjunk, kisasszony; de mi lesz a sebésszel, ha a pácienseit holtan szállítják hozzá!
The doctor continued haranguing on the probability and improbability of its being the returning troop, until a loud knock at the door gave new alarm to the ladies.A doktor ezután hosszas előadásba kezdett, vajon a visszatérő katonák tüzeltek-e, vagy sem; végül hangosan megzörgették az ajtót, s a hölgyeken ismét erőt vett a félelem.
Instinctively laying his hand on a small saw, that had been his companion for the whole day, in the vain expectation of an amputation, the surgeon, coolly assuring the ladies that he would stand between them and danger, proceeded in person to answer the summons.A sebész ösztönösen felkapott egy kis fűrészt - egész nap ezt szorongatta, abban a hiú reményben, hogy mégiscsak sikerül amputálnia valamit; megnyugtatta a hölgyeket: ne féljenek, csak az ő testén keresztül érheti őket bántódás; azután kiment ajtót nyitni.
"Captain Lawton!" exclaimed the surgeon, as he beheld the trooper leaning on the arm of his subaltern, and with difficulty crossing the threshold.- Lawton kapitány! - kiáltott fel a doktor, megpillantva a lovastisztet, aki a főhadnagy karjára támaszkodott, s csak nehezen tudta átlépni a küszöböt.
"Ah! my dear bonesetter, is it you?- Maga az, kedves felcserem?
You are here very fortunately to inspect my carcass; but do lay aside that rascally saw!"Nagy szerencse, hogy itt van: megvizsgálhatja a porhüvelyemet; de tegye félre azt az átkozott fűrészt!
A few words from Mason explained the nature and manner of his captain's hurts, and Miss Peyton cheerfully accorded the required accommodations.Mason néhány szóval elmagyarázta, mi baja a kapitánynak, s Miss Peyton készségesen felajánlott minden segítséget.
While the room intended for the trooper was getting ready, and the doctor was giving certain portentous orders, the captain was invited to rest himself in the parlor.Lawtont felkérték, hogy pihenjen meg a szalonban, míg a szobája elkészül.
On the table was a dish of more substantial food than ordinarily adorned the afternoon's repast, and it soon caught the attention of the dragoons.Az asztalon a szokásos vacsoránál komolyabb ételek sorakoztak, s a dragonyosok ezt azonnal észrevették.
Miss Peyton, recollecting that they had probably made their only meal that day at her own table, kindly invited them to close it with another.Miss Peytonnak eszébe jutott, hogy vendégei aznap talán csak egyszer ettek ugyanannál az asztalnál, s kedvesen meghívta őket, üljenek le mellé újra.
The offer required no pressing, and in a few minutes the two were comfortably seated, and engaged in an employment that was only interrupted by an occasional wry face from the captain, who moved his body in evident pain.A tisztek nem nagyon kérették magukat, kényelmesen elhelyezkedtek, s csakhamar munkához láttak; nem is hagyták abba egy ideig, csak a kapitány vágott néha szörnyű fintorokat, mert minden mozdulata szemlátomást nagy kínokba került.
These interruptions, however, interfered but little with the principal business in hand; and the captain had got happily through with this important duty, before the surgeon returned to announce all things ready for his accommodation in the room above stairs.Ez azonban alig akadályozta lázas tevékenységében; s a kapitány szerencsésen be is fejezte rendkívül fontos tennivalóját, mikor a sebész visszatért, és jelentette, hogy az emeleti szobában mindent előkészítettek a számára.
"Eating!" cried the astonished physician.- Eszik? - kiáltotta megdöbbenve az orvos.
"Captain Lawton, do you wish to die?"- Lawton kapitány, maga meg akar halni?
"I have no particular ambition that way," said the trooper, rising, and bowing good night to the ladies, "and, therefore, have been providing materials necessary to preserve life."- Nem ragaszkodom hozzá feltétlenül - mondta a lovastiszt, amint felállt az asztaltól, és meghajolt a hölgyek felé -, éppen ezért magamhoz vettem az élet fenntartásához szükséges anyagokat.
The surgeon muttered his dissatisfaction, while he followed Mason and the captain from the apartment.A sebész elégedetlenül dörmögött, miközben kikísérte Masont és a kapitányt a szobából.
Every house in America had, at that day, what was emphatically called its best room, and this had been allotted, by the unseen influence of Sarah, to Colonel Wellmere.Abban az időben minden amerikai háznak megvolt az úgynevezett "legjobb szobája", s csakis Sarah titkos befolyásának magyarázhatjuk, hogy Wellmere ezredes itt kapott szállást.
The down counterpane, which a clear frosty night would render extremely grateful over bruised limbs, decked the English officer's bed.Az angol tiszt ágyát pehelypaplan takarta, amiért fagyos éjszakákon különösen hálás lehet az ember, ha előzőleg horzsolásokat szenvedett.
A massive silver tankard, richly embossed with the Wharton arms, held the beverage he was to drink during the night; while beautiful vessels of china performed the same office for the two American captains.Egy súlyos ezüstkupa, melyet a Wharton-címer domború ábrái díszítettek, megfelelő itallal szolgált, ha a vendég éjszaka felébred; a két amerikai kapitány mellett szép porcelánkorsók töltötték be ugyanezt a szerepet.
Sarah was certainly unconscious of the silent preference she had been giving to the English officer; and it is equally certain, that but for his hurts, bed, tankard, and everything but the beverage would have been matters of indifference to Captain Lawton, half of whose nights were spent in his clothes, and not a few of them in the saddle.Egészen bizonyos, hogy Sarah öntudatlanul részesítette ilyen előnyökben az angol tisztet; s éppoly bizonyos, hogy zúzódásai nem fájnak annyira. Lawton könnyen lemondott volna a puha ágyról, a kupáról s mindenről, kivéve az italt, hisz minden második éjszakát a ruhájában töltötte el, és nem is egyet a nyeregben.
After taking possession, however, of a small but very comfortable room, Doctor Sitgreaves proceeded to inquire into the state of his injuries.Miután bevonultak a kapitány kicsiny, de igen kényelmes szobájába, dr. Sitgreaves hozzálátott, hogy megvizsgálja sebeit.
He had begun to pass his hand over the body of his patient, when the latter cried impatiently,-Már rá is tette a kezét, mikor a páciens türelmetlenül felkiáltott:
"Sitgreaves, do me the favor to lay that rascally saw aside, or I shall have recourse to my saber in self-defense; the sight of it makes my blood cold."- Sitgreaves, legyen olyan szíves, tegye már félre azt az istenverte fűrészt, különben jogos önvédelemből a kardomhoz kell folyamodnom; meghűl bennem a vér, ha csak látom is.
"Captain Lawton, for a man who has so often exposed life and limb, you are unaccountably afraid of a very useful instrument."- Meglepő, Lawton kapitány, hogy ön, aki oly sokszor kockáztatta életét és testi épségét, ennyire fél egy ilyen hasznos műszertől.
"Heaven keep me from its use," said the trooper, with a shrug.- Isten óvjon meg attól, hogy egyszer rajtam is kipróbálják - mondta a kapitány megborzongva.
"You would not despise the lights of science, nor refuse surgical aid, because this saw might be necessary?"- Remélem, nem vetné meg a tudomány vívmányait, és nem utasítaná vissza a sebészi segítséget pusztán azért, mert ez a fűrész szükségessé válnék?
"I would."- De bizony visszautasítanám.
"You would!"- Ugyan!
"Yes; you shall never joint me like a quarter of beef, while I have life to defend myself," cried the resolute dragoon.- Vissza én; engem nem fog felszeletelni, mint egy marhafartőt, amíg van bennem egy csöppnyi élet, hogy védekezhessen! - kiáltotta elszántan a dragonyos.
"But I grow sleepy; are any of my ribs broken?"- De kezdek álmos lenni; eltört valamelyik bordám?
"No."- Nem.
"Any of my bones?"- És a többi csontom?
"No."- Az sem.
"Tom, I'll thank you for that pitcher."- Áldjon meg az Isten ezért a korsóért, Tom.
As he ended his draft, he very deliberately turned his back on his companions, and good-naturedly cried, "Good night, Mason; good night, Galen."- Miután felhajtotta az italt, a legnagyobb nyugalomban hátat fordított társainak, s még jókedvűen odakiáltotta: - Jó éjszakát, Mason; jó éjszakát, Galenus.
Captain Lawton entertained a profound respect for the surgical abilities of his comrade, but he was very skeptical on the subject of administering internally for the ailings of the human frame.Lawton kapitány mélységesen tisztelte a doktor sebészi képességeit, de nem nagyon hitte, hogy bármiféle belső gyógyszer jótékonyan hatna az emberi test fájdalmaira.
With a full stomach, a stout heart, and a clear conscience, he often maintained that a man might bid defiance to the world and its vicissitudes.Gyakran hangoztatta, hogy teli gyomorral, bátor szívvel és tiszta lelkiismerettel fittyet hányhatunk a világnak és minden viszontagságainak.
Nature provided him with the second, and, to say the truth, he strove manfully himself to keep up the other two requisites in his creed.E három kellék közül a másodikat ajándékba kapta a természettől, s meg kell adni, minden igyekezetével azon volt, hogy a másik kettőnek se érezze hiányát.
It was a favorite maxim with him, that the last thing death assailed was the eyes, and next to the last, the jaws.Azt is gyakran mondogatta, hogy a halál utoljára az ember szemeit zárja le, de az utolsó előtti áldozat az állkapocs.
This he interpreted to be a clear expression of the intention of nature, that every man might regulate, by his own volition, whatever was to be admitted into the sanctuary of his mouth; consequently, if the guest proved unpalatable, he had no one to blame but himself.Úgy vélte, ebből világosan kitűnik a természet szándéka: mindenki szabadon dönthesse el, hogy mit bocsát be a szájüreg szentélyébe, s ha a vendég rossz ízűnek bizonyul, a gazda csak saját magát okolhatja.
The surgeon, who was well acquainted with these views of his patient, beheld him, as he cavalierly turned his back on Mason and himself, with a commiserating contempt, replaced in their leathern repository the phials he had exhibited, with a species of care that was allied to veneration, gave the saw, as he concluded, a whirl of triumph, and departed, without condescending to notice the compliment of the trooper.A doktor, aki jól ismerte páciensének ilyen irányú felfogását, szánakozó megvetéssel nézte, amint gőgösen hátat fordít neki meg Masonnak; óvatosan, sőt, csaknem áhítatosan visszarakta bőrtáskájába az elővett üvegcséket, még egyszer utoljára diadalmasan meglengette a fűrészt, s kivonult, anélkül hogy figyelemre méltatta volna Lawton búcsúszavait.
Mason, finding, by the breathing of the captain, that his own good night would be unheard, hastened to pay his respects to the ladies - after which he mounted and followed the troop at the top of his horse's speed.Mason, aki a kapitány szabályos lélegzéséből megállapította, hogy ő már hiába kívánna jó éjszakát, lesietett elköszönni a hölgyektől - aztán nyeregbe pattant, megsarkantyúzta lovát, s a csapat után vágtatott.
CHAPTER XTizedik fejezet
On some fond breast the parting soul relies, Some pious drops the closing eye requires, E'en from the tomb the voice of nature cries, E'en in our ashes live their wonted fires.Szív szívre vágyik várva a halált. rokon-könnyet kíván a hunyó szem; a természet a sírból is kiált, tűzünk még hamvainkban sem pihen.
- GRAY.Thomas Gray: Elégia egy falusi temetőben
The possessions of Mr. Wharton extended to some distance on each side of the house in which he dwelt, and most of his land was unoccupied.Mr. Wharton háza elég nagy kiterjedésű birtok közepén állott, s a földek legnagyobb részén nem lakott senki.
A few scattered dwellings were to be seen in different parts of his domains, but they were fast falling to decay, and were untenanted.Néhány elszórt kunyhó ugyan látszott erre-arra, de elhagyatottan roskadozott valamennyi.
The proximity of the country to the contending armies had nearly banished the pursuits of agriculture from the land.A szemben álló seregek közelsége csaknem megszüntette a mezőgazdaságot azon a vidéken.
It was useless for the husbandman to devote his time and the labor of his hands, to obtain overflowing garners, that the first foraging party would empty.A gazda nem fordította idejét és keze munkáját a csűr megtöltésére, hiszen tudta, hogy az első portyázó csapat úgyis kiürítené.
None tilled the earth with any other view than to provide the scanty means of subsistence, except those who were placed so near to one of the adverse parties as to be safe from the inroads of the light troops of the other.A földet általában csak a legelemibb szükségletek kielégítése végett művelték, kivéve ott, ahol eléggé közel voltak az egyik hadviselő félhez, hogy ne kelljen tartani a másik fél könnyű csapatainak betörésétől.
To these the war offered a golden harvest, more especially to such as enjoyed the benefits of an access to the royal army.Az ilyen szerencsés helyzetű gazdákat dús aratással ajándékozta meg a háború, kivált azokat, akik valami módon utat találtak a királyi sereghez.
Mr. Wharton did not require the use of his lands for the purposes of subsistence; and he willingly adopted the guarded practice of the day, limiting his attention to such articles as were soon to be consumed within his own walls, or could be easily secreted from the prying eyes of the foragers.Mr. Whartont a létfenntartás nem kényszerítette földjeinek megművelésére; ennélfogva szívesen alkalmazkodott az akkori óvatos szokásokhoz: csak olyasmit termelt, ami azonnal fogyasztásra került a tulajdon házában, vagy amit könnyen el lehetett rejteni a portyázók éles szeme elől.
In consequence, the ground on which the action was fought had not a single inhabited building, besides the one belonging to the father of Harvey Birch.Következésképp azon a területen, ahol a csata lezajlott, nem volt egyetlen lakott épület sem, kivéve Harvey Birch apjának az otthonát.
This house stood between the place where the cavalry had met, and that where the charge had been made on the party of Wellmere.Ez a ház körülbelül egyenlő távolságra esett attól a helytől, ahol a lovasok összecsaptak, s a másiktól, ahol az amerikaiak megrohamozták Wellmere csapatát.
To Katy Haynes it had been a day fruitful of incidents.Katy Haynes rendkívül eseménydús napot élt át.
The prudent housekeeper had kept her political feelings in a state of rigid neutrality; her own friends had espoused the cause of the country, but the maiden herself never lost sight of that important moment, when, like females of more illustrious hopes, she might be required to sacrifice her love of country on the altar of domestic harmony.Az óvatos gazdasszony szigorúan semleges maradt politikai érzéseiben; barátai az ország ügye mellé álltak, de ő sohasem feledkezett meg arról, hogy elkövetkezhetik egy fontos pillanat, amikor szebb reményű hölgyekhez hasonlóan, esetleg fel kell áldoznia hazaszeretetét a családi egyetértés oltárán.
And yet, notwithstanding all her sagacity, there were moments when the good woman had grievous doubts into which scale she ought to throw the weight of her eloquence, in order to be certain of supporting the cause favored by the peddler.A derék vénleányt azonban, bármennyire éles szemű volt is, néha fájdalmas kétségek kínozták: nem tudta, melyik oldalt támogassa pergő nyelvével, hogy megnyerje a házaló tetszését.
There was so much that was equivocal in his movements and manner, that often, when, in the privacy of their household, she was about to offer a philippic on Washington and his followers, discretion sealed her mouth, and distrust beset her mind.Harvey Birch olyan kétértelműen viselkedett és nyilatkozott, hogy Katy, amikor meghitt együttléteik alkalmával dörgedelmes filippikákat akart intézni Washington ellen, óvatosságból sokszor meggondolta magát, s a kétség belemarkolt szívébe.
In short, the whole conduct of the mysterious being she studied was of a character to distract the opinions of one who took a more enlarged view of men and life than came within the competency of his housekeeper.Egyszóval, hiába figyelte a házalót, Birch oly titokzatosan viselkedett, hogy a gazdasszonynál sokkal szélesebb látókörű embereket is zavarba ejtette volna.
The battle of the Plains had taught the cautious Washington the advantages his enemy possessed in organization, arms, and discipline.A plainsi csata után a körültekintő Washigton belátta, milyen előnyökkel rendelkezik az ellenfél szervezettség, felszerelés, valamint fegyelem tekintetében.
These were difficulties to be mastered by his own vigilance and care.Mindezt éberséggel és óvatossággal kellett ellensúlyoznia.
Drawing off his troops to the heights, in the northern part of the county, he had bidden defiance to the attacks of the royal army, and Sir William Howe fell back to the enjoyment of his barren conquest - a deserted city.Csapatait visszavonta a magaslatokra, a megye északi részébe, itt sikeresen ellenállt a királyi sereg támadásainak, s így Sir William Howe csupán meddő hódítását élvezhette - az elhagyott várost.
Never afterwards did the opposing armies make the trial of strength within the limits of Westchester; yet hardly a day passed, that the partisans did not make their inroads; or a sun rise, that the inhabitants were spared the relation of excesses which the preceding darkness had served to conceal.A harcoló felek ezután sohasem mérték össze erejüket West-Chester területén; de a nap ritkán múlott el portyázó csapataik betörése nélkül, s alig virradt fel olyan reggel, melyen a lakosok ne az elmúlt éjszaka leple alatt végbement szörnyűségekről beszéltek volna.
Most of the movements of the peddler were made at the hours which others allotted to repose.A házaló többnyire olyankor járta útjait, mikor mások az ágyban feküdtek.
The evening sun would frequently leave him at one extremity of the county, and the morning find him at the other.A lenyugvó nap sokszor a megye egyik végén találta, s a reggel a másikon.
His pack was his never-failing companion; and there were those who closely studied him, in his moments of traffic, and thought his only purpose was the accumulation of gold.Zsákja hűségesen elkísérte mindenhová; s akik az üzletkötés pillanataiban közelebbről szemügyre vették Birchöt, azt hihették, hogy egyetlen célja az arany gyűjtés.
He would be often seen near the Highlands, with a body bending under its load; and again near the Harlem River, traveling with lighter steps, with his face towards the setting sun.Gyakran látták a Felföld vidékén, amint görnyedten cipeli terhét; máskor a Harlem-folyó közelében vándorolt, könnyebb léptekkel, arcát a lenyugvó nap felé fordítva.
But these glances at him were uncertain and fleeting.De ezek csupán bizonytalan és tünékeny képek voltak.
The intermediate time no eye could penetrate.Útjának közbülső részét senki sem ismerte.
For months he disappeared, and no traces of his course were ever known.Néha hónapokra eltűnt és sohasem derült ki, hogy merre járt.
Strong parties held the heights of Harlem, and the northern end of Manhattan Island was bristling with the bayonets of the English sentinels, yet the peddler glided among them unnoticed and uninjured.A harlemi magaslatokat erős csapatok tartották megszállva, s a Manhattan- sziget északi csücskén sűrűn csillogtak az angol őrszemek szuronyai, de a házaló észrevétlenül és sértetlenül surrant át közöttük.
His approaches to the American lines were also frequent; but generally so conducted as to baffle pursuit.Az amerikai vonalakat is gyakran megközelítette, többnyire úgy, hogy nemigen sikerült űzőbe venni.
Many a sentinel, placed in the gorges of the mountains, spoke of a strange figure that had been seen gliding by them in the mists of the evening.A hegyszorosokba állított őrszemek sokat meséltek egy titokzatos alakról, aki elsiklott mellettük az esti ködökben.
These stories reached the ears of the officers, and, as we have related, in two instances the trader had fallen into the hands of the Americans.E históriák a tiszteknek is a fülébe jutottak, s mint említettük, az amerikaiaknak két ízben sikerült elfogniuk a házalót.
The first time he had escaped from Lawton, shortly after his arrest; but the second he was condemned to die.Az első alkalommal megszökött Lawton markából, nem sokkal az elfogása után; másodszor azonban halálra ítélték.
On the morning of his intended execution, the cage was opened, but the bird had flown.A kivégzés reggelén üresen találták kalitkaját: a madár elrepült.
This extraordinary escape had been made from the custody of a favorite officer of Washington, and sentinels who had been thought worthy to guard the person of the commander in chief.Birchöt ezúttal Washington egyik kedves tisztje őrizte, olyan katonák társaságában, akikre a főparancsnok személyének oltalmát is rá merték bízni.
Bribery and treason could not be imputed to men so well esteemed, and the opinion gained ground among the common soldiery, that the peddler had dealings with the dark one.Ilyen embereket még gondolatban sem vádolhatott senki megvesztegethetőséggel vagy árulással, s a közkatonaság körében olyan mendemondák kezdtek terjedni, hogy a házaló az ördög cimborája.
Katy, however, always repelled this opinion with indignation; for within the recesses of her own bosom, the housekeeper, in ruminating on the events, concluded that the evil spirit did not pay in gold.Katy azonban mindig felháborodva utasította vissza ezt a nézetet; amint ugyanis alaposan meghányta-vetette magában a dolgokat, arra a következtetésre jutott, hogy a Gonosz nem fizethet arannyal.
Nor, continued the wary spinster in her cogitations, does Washington; paper and promises were all that the leader of the American troops could dispense to his servants.De Washington sem, folytatta elmélkedéseit a ravasz leányzó; az amerikai csapatok vezetője csak papírpénzzel és ígéretekkel tudja megjutalmazni híveit.
After the alliance with France, when silver became more abundant in the country, although the scrutinizing eyes of Katy never let any opportunity of examining into the deerskin purse pass unimproved, she was never able to detect the image of Louis intruding into the presence of the well-known countenance of George III. In short, the secret hoard of Harvey sufficiently showed in its contents that all its contributions had been received from the British.A francia szövetség megkötése után gyakoribb lett az országban az ezüstpénz, de Katy vizsla szemének egyetlenegyszer sem sikerült felfedeznie Lajos király arcképét III. György jól ismert képmásai között, bár minden alkalmat megragadott, hogy betekinthessen a szarvasbőr bugyelláris mélyébe. Egyszóval, Harvey titkos kincsei nem származhattak máshonnan, csak az angoloktól.
The house of Birch had been watched at different times by the Americans, with a view to his arrest, but never with success; the reputed spy possessing a secret means of intelligence, that invariably defeated their schemes.Birch házát többször is megfigyelés alá vették az amerikaiak, hogy elfoghassák gazdáját, de mindig eredménytelenül; az állítólagos kém valami rejtett módon mindig értesült szándékaikról és kijátszotta őket.
Once, when a strong body of the continental army held the Four Corners for a whole summer, orders had been received from Washington himself, never to leave the door of Harvey Birch unwatched.Egyszer, amikor egy erős amerikai különítmény az egész nyáron át megszállva tartotta a Négy Sarkot, magától Washingtontól érkezett parancs, hogy egy pillanatra se tévesszék szem elől Harvey Birch ajtaját.
The command was rigidly obeyed, and during this long period the peddler was unseen; the detachment was withdrawn, and the following night Birch reentered his dwelling.A parancsot szigorúan betartották, s e hosszú idő alatt egyetlenegyszer sem látták a házalót; aztán a különítmény elvonult, s Birch másnap este hazatért.
The father of Harvey had been greatly molested, in consequence of the suspicious character of the son.Harvey apjának sok zaklatásban volt része a fiát érintő gyanú miatt.
But, notwithstanding the most minute scrutiny into the conduct of the old man, no fact could be substantiated against him to his injury, and his property was too small to keep alive the zeal of patriots by profession.De bármilyen alapos vizsgálatnak vetették is alá az öreg viselkedését, semmilyen terhelő bizonyítékot nem találtak ellene, vagyona pedig túlságosan kicsi volt ahhoz, hogy ébren tartsa a melldöngető hazafiak buzgalmát.
Its confiscation and purchase would not have rewarded their trouble.Elkobzása és elárverezése nem érte volna meg a fáradságot.
Age and sorrow were now about to spare him further molestation, for the lamp of life had been drained of its oil.Idős kora s az elszenvedett bántalmak egyébként azt ígérték, hogy hamarosan véget ér a zaklatás, mert élete mécsesében már fogytán volt az olaj.
The recent separation of the father and son had been painful, but they had submitted in obedience to what both thought a duty.Mikor apa és fia legutóbb elbúcsúzott egymástól, mindkettőjüknek fájt a szíve, de úgy érezték, hogy a kötelesség kívánja tőlük ezt az áldozatot, s engedelmeskedtek.
The old man had kept his dying situation a secret from the neighborhood, in the hope that he might still have the company of his child in his last moments.Az öreg eltitkolta haldokló állapotát a szomszédai elől, azt remélve, hogy mégiscsak viszontláthatja fiát az utolsó pillanatban.
The confusion of the day, and his increasing dread that Harvey might be too late, helped to hasten the event he would fain arrest for a little while.A nap zűrzavaros eseményei, valamint az öreg félelme, hogy Harvey esetleg későn érkezik, csak siettették a véget, amely amúgy sem késhetett volna sokáig.
As night set in, his illness increased to such a degree, that the dismayed housekeeper sent a truant boy, who had shut up himself with them during the combat, to the Locusts, in quest of a companion to cheer her solitude.Mikor leszállt az este, állapota olyan súlyosra fordult, hogy az ijedt gazdasszony átküldött az Akácosba egy csavargó fiút, aki náluk keresett oltalmat a csata idején: hívjon oda valakit, mert fél egyedül maradni.
Caesar, alone, could be spared, and, loaded with eatables and cordials by the kind-hearted Miss Peyton, the black had been dispatched on his duty.Az Akácosban csak Caesart nélkülözhették; a jószívű Miss Peyton ellátta ennivalóval és szíverősítőkkel, s átküldte Birchékhez.
The dying man was past the use of medicines, and his chief anxiety seemed to center in a meeting with his child.A haldokló öreg már nem vehette hasznát semmilyen gyógyszernek, szemlátomást csakis azért aggódott, hogy viszontláthassa a fiát.
The noise of the chase had been heard by the group in the house, but its cause was not understood; and as both the black and Katy were apprised of the detachment of American horse being below them, they supposed it to proceed from the return of that party.A hajsza lármáját Harvey Birch házában is jól hallották, de nem tudták mire vélni, a néger és Katy is tudott azonban az amerikai lovasok kiküldetéséről, és sejtették, hogy most térnek vissza.
They heard the dragoons, as they moved slowly by the building; but in compliance with the prudent injunction of the black, the housekeeper forbore to indulge her curiosity.Hallották, amint a dragonyosok lassan elhaladtak a ház előtt, de az óvatos néger rábeszélésére Katy hajlandó volt megfékezni a kíváncsiságát.
The old man had closed his eyes, and his attendants believed him to be asleep.Az öreg lehunyta szemét; azt hitték, elaludt.
The house contained two large rooms and as many small ones.A ház két nagyobb és két kisebb szobából állott.
One of the former served for kitchen and sitting room; in the other lay the father of Birch; of the latter, one was the sanctuary of the vestal, and the other contained the stock of provisions.Az egyik nagyobb szoba konyhának és nappalinak szolgált; a másikban Birch apja feküdt; a kisebbek közül az egyik a vénlánynak volt a szentélye, a másikban pedig a készleteket tartották.
A huge chimney of stone rose in the center, serving, of itself, for a partition between the larger rooms; and fireplaces of corresponding dimensions were in each apartment.A két nagyszobát egy hatalmas kőkémény választotta el középen egymástól; mindkét oldalából megfelelő méretű kandallók nyíltak.
A bright flame was burning in that of the common room, and within the very jambs of its monstrous jaws sat Caesar and Katy, at the time of which we write.A nappali szoba kandallójában magasan lobogott a láng, s Caesar és Katy ott ült e hatalmas tűzokádó száj közvetlen közelében.
The African was impressing his caution on the housekeeper, and commenting on the general danger of indulging an idle curiosity.A néger éppen arról tartott előadást a gazdasszonynak, hogy az ember legyen óvatos, mert a hiú kíváncsiság könnyen veszélybe döntheti.
"Best nebber tempt a Satan," said Caesar, rolling up his eyes till the whites glistened by the glare of the fire.- Jobb, ha sohase kísérti a sátánt - mondta Caesar, s a szeme fehérjén, ahogy forgatta, megcsillant a tűzfény.
"I berry like heself to lose an ear for carrying a little bit of a letter; dere much mischief come of curiosity.- Én is majdnem elveszteni a fél fülemet egy kis levél miatt; kíváncsiság nagyon sok bajt hozni.
If dere had nebber been a man curious to see Africa, dere would be no color people out of dere own country; but I wish Harvey get back."Ha sohase nem kíváncsi senki Afrikára, akkor a színes emberek most mind otthon lenni a hazájukban; de csak lenne már itten Harvey.
"It is very disregardful in him to be away at such a time," said Katy, imposingly.- Nagyon nem szép dolog tőle, hogy ilyenkor nincsen idehaza - jelentette ki nyomatékosan Katy.
"Suppose now his father wanted to make his last will in the testament, who is there to do so solemn and awful an act for him?- Mi lesz, ha az apja meg akarja csinálni a végrendeletét? Ki végzi el neki ezt az ünnepélyes és szép dolgot?
Harvey is a very wasteful and very disregardful man!"Harvey nagyon könnyelmű és tapintatlan ember!
"Perhap he make him afore?"- Talán öregember meg is csinálni.
"It would not be a wonderment if he had," returned the housekeeper; "he is whole days looking into the Bible."- Nem csodálnám, ha megcsinálta volna - felelte a gazdasszony -, naphosszat a Bibliát bújja.
"Then he read a berry good book," said the black solemnly.- Akkor nagyon is jó könyvet olvasni - mondta ünnepélyesen a néger.
"Miss Fanny read in him to Dinah now and den."- Néha Miss Fanny is olvasni belőle Dinah-nak.
"You are right, Caesar.- Igazad van, Caesar.
The Bible is the best of books, and one that reads it as often as Harvey's father should have the best of reasons for so doing.A Biblia a legjobb könyv a világon, és aki olyan gyakran olvassa, mint Harvey apja, annak jó oka is lehet rá.
This is no more than common sense."Ez világos.
She rose from her seat, and stealing softly to a chest of drawers in the room of the sick man, she took from it a large Bible, heavily bound, and secured with strong clasps of brass, with which she returned to the negro.Felállt, belopózott a haldokló szobájába egy fiókos szekrényhez, kivett belőle egy vastag kötésű, jókora rézkapcsokkal ellátott Bibliát, majd odahozta a négerhez.
The volume was eagerly opened, and they proceeded instantly to examine its pages.Mohón kinyitották a könyvet, és azonnal tanulmányozni kezdték a lapjait.
Katy was far from an expert scholar, and to Caesar the characters were absolutely strangers.Katy nem volt valami képzett tudós, Caesar pedig egyáltalán nem ismerte a betűket.
For some time the housekeeper was occupied in finding out the word Matthew, in which she had no sooner succeeded than she pointed out the word, with great complacency, to the attentive Caesar.A gazdasszony egy ideig azzal fáradozott, hogy kibetűzze a Máté szót; mikor ez sikerült nekik, diadalmasan megmutatta a figyelmes Caesarnak.
"Berry well, now look him t'rough," said the black, peeping over the housekeeper's shoulder, as he held a long lank candle of yellow tallow, in such a manner as to throw its feeble light on the volume.- Nagyon jó, most olvasni végig - mondta a néger a gazdasszony válla fölött kukucskálva; kezében egy hosszú, sárga faggyúgyertyát tartott, hogy a gyér világosság a kötetre essék.
"Yes, but I must begin with the very beginning of the book," replied the other, turning the leaves carefully back, until, moving two at once, she lighted upon a page covered with writing.- Igen ám, de a könyv legelején kell kezdeni - felelte Katy, s óvatosan visszafelé forgatta a lapokat, kettőt egyszerre, míg egy kézírással telerótt oldalra nem bukkant.
"Here," said the housekeeper, shaking with the eagerness of expectation, "here are the very words themselves; now I would give the world itself to know whom he has left the big silver shoe buckles to."- Ez az - mondta remegve az izgalomtól -, itt van leírva szó szerint; nem adnám egy vak lóért, ha tudnám, hogy kire hagyta a nagy ezüst cipőcsatokat.
"Read 'em," said Caesar, laconically.- Olvasni - mondta kurtán Caesar.
"And the black walnut drawers; for Harvey could never want furniture of that quality, as long as he is a bachelor!"- Meg a fekete diófa szekrényt; Harveynak úgyse kell olyan finom bútor, amíg agglegény!
"Why he no want 'em as well as he fader?"- Mért nem kellene éppen úgy neki is, mint apjának?
"And the six silver tablespoons; Harvey always uses the iron!"- Meg a hat ezüst evőkanalat; Harvey mindig vaskanállal eszik!
"P'r'ap he say, without so much talk," returned the sententious black, pointing one of his crooked and dingy fingers at the open volume.- Talán meg lenni írva, kár a sok beszéd - felelte bölcsen a néger, görbe és fekete ujjával a nyitott kötetre mutatva.
Thus repeatedly advised, and impelled by her own curiosity, Katy began to read.Ily módon, többrendbéli biztatás után, és a saját kíváncsiságától hajtva Katy olvasni kezdett.
Anxious to come to the part which most interested herself, she dipped at once into the center of the subject.Mivel alig várta, hogy eljusson ahhoz a részhez, amely a legjobban érdekelte, mindjárt a közepébe kapott bele.
"Chester Birch, born September 1st, 1755," - read the spinster, with a deliberation that did no great honor to her scholarship.- "Chester Birch, született 1755. szeptember 1-jén" - olvasta a leányzó olyan körülményes lassúsággal, amely nem vetett valami jó fényt a tudományára.
"Well, what he gib him?"- No, mit hagyni rá?
"Abigail Birch, born July 12th, 1757," continued the housekeeper, in the same tone.- "Abigail Birch, született 1757. július 12-én" - folytatta a gazdasszony ugyanolyan hangon.
"I t'ink he ought to gib her 'e spoon."- Remélem, hagyni rá egy kanalat.
"June 1st, 1760.- "1760. június 1.
On this awful day, the judgment of an offended God lighted on my house." A heavy groan from the adjoining room made the spinster instinctively close the volume, and Caesar, for a moment, shook with fear.E szörnyűséges napon a megsértett Isten büntetése lesújtott házamra," - A szomszéd szobában felnyögött a haldokló; Katy ösztönszerűen becsapta a könyvet, és Caesar megborzongott félelmében.
Neither possessed sufficient resolution to go and examine the condition of the sufferer, but his heavy breathing continued as usual.Egyikőjükben sem volt annyi bátorság, hogy bemenjen, és megnézze az öreget, de azután megint hallották nehéz lélegzését.
Katy dared not, however, reopen the Bible, and carefully securing its clasps, it was laid on the table in silence.Katy mégsem merte ismét kinyitni a Bibliát; gondosan ráerősítette a kapcsokat, s úgy hagyta az asztalon.
Caesar took his chair again, and after looking timidly round the room, remarked,-Caesar visszaült a helyére, félénken körülnézett a szobában, s végül megszólalt:
"I t'ought he time war' come!"- Én gondolni, már itt a vége!
"No," said Katy, solemnly, "he will live till the tide is out, or the first cock crows in the morning."- Nem - jelentette ki ünnepélyesen Katy -, élni fog az első kakasszóig, ahogy a planétacéduláján meg volt írva.
"Poor man!" continued the black, nestling still farther into the chimney corner, "I hope he lay quiet after he die."- Szegény öreg! - folytatta a néger, még jobban behúzódva a sutba. - Én remélni, hogy nyugodtan aludni a halál után.
"'Twould be no astonishment to me if he didn't; for they say an unquiet life makes an uneasy grave."- Nem lepődnék meg, ha nem aludna nyugodtan; azt mondják, nyugtalan embernek szűk a koporsó is.
"Johnny Birch a berry good man in he way.- Johnny Birch nagyon jó ember, ha meggondolni.
All mankind can't be a minister; for if he do, who would be a congregation?"Egész világ nem lehet pap; ha mindenki lelkipásztor, ki maradna a nyájban?
"Ah! Caesar, he is good only who does good.- Jaj, Caesar, csak az a jó ember, aki jót is tesz...
Can you tell me why honestly gotten gold should be hidden in the bowels of the earth?"Azt mondd meg nekem, miért kell a becsületesen szerzett aranyat a föld mélyébe rejteni?
"Grach!- Miért!
- I t'ink it must be to keep t'e Skinner from findin' him; if he know where he be, why don't he dig him up?"Én gondolni: hogy skinner meg ne találni; ha tudni, hol az arany, biztos kiásni!
"There may be reasons not comprehensible to you," said Katy, moving her chair so that her clothes covered the charmed stone, underneath which lay the secret treasures of the peddler, unable to refrain from speaking of what she would have been very unwilling to reveal; "but a rough outside often holds a smooth inside."- Vannak dolgok, amiket te talán nem értesz meg, Caesar - mondta Katy, s odább húzta a székét, hogy ruhája ráboruljon a bűvös kőkockára, amely a házaló titkos kincseit rejtegette; Katy a világért sem árulta volna el a titkot, de beszélni kellett róla. - Hidd el gyakran megesik, hogy a durva külső nagyon is finom belsőt takar.
Caesar stared around the building, unable to fathom the hidden meaning of his companion, when his roving eyes suddenly became fixed, and his teeth chattered with affright.- Caesar, aki nem volt képes behatolni a gazdasszony szavainak rejtett értelmébe, maga köré bámult; vándorló pillantása egyszerre csak megmerevedett, és a fogai összekoccantak félelmében.
The change in the countenance of the black was instantly perceived by Katy, and turning her face, she saw the peddler himself, standing within the door of the room.Katy azonnal észrevette a néger arcának elváltozását, ő is odafordult, s a szoba küszöbén meglátta a házalót.
"Is he alive?" asked Birch, tremulously, and seemingly afraid to receive the answer.- Él? - kérdezte Birch remegve; láthatólag félt a választól.
"Surely," said Katy, rising hastily, and officiously offering her chair. "He must live till day, or till the tide is down."- Hogyne - mondta Katy azonnal, és szolgálatkészen felajánlotta a székét -, élnie kell reggelig, ahogy a planétája ígérte.
Disregarding all but the fact that his father still lived, the peddler stole gently into the room of his dying parent.A házalót azonban csak az érdekelte, hogy az apja még él: halkan belépett az öreg szobájába.
The tie which bound the father and son was of no ordinary kind.Ezt az apát s ezt a fiút nem mindennapi szálak fűzték egymáshoz.
In the wide world they were all to each other.Egyiknek a másikon kívül senkije sem volt széles e világon.
Had Katy but read a few lines further in the record, she would have seen the sad tale of their misfortunes.Ha Katy néhány sorral tovább olvassa a bejegyzést, megismerkedhetett volna balsorsuk szomorú történetével.
At one blow competence and kindred had been swept from them, and from that day to the present hour, persecution and distress had followed their wandering steps.Egyetlen csapás megfosztotta őket a jóléttől és hozzátartozóiktól, s azóta egészen mostanáig bántalmak és fájdalmak jártak nyomukban, bármerre is vándoroltak.
Approaching the bedside, Harvey leaned his body forward, and, in a voice nearly choked by his feelings, he whispered near the ear of the sick,-Harvey az ágyhoz lépett, s az érzéseitől csaknem fuldokló hangon ezt súgta a beteg ember fülébe:
"Father, do you know me?"- Apám, megismer?
The parent slowly opened his eyes, and a smile of satisfaction passed over his pallid features, leaving behind it the impression of death, more awful by the contrast.Az apa lassan felnyitotta a szemét; sápadt vonásain egy pillanatra kigyúlt a megnyugvás mosolya, hogy azután, az ellentét hatására, még szörnyűbb legyen a halál képe.
The peddler gave a restorative he had brought with him to the parched lips of the sick man, and for a few minutes new vigor seemed imparted to his frame.Harvey valami szíverősítőt hozott magával; odatartotta a haldokló szikkadt ajkához, s csakugyan, az öreg néhány pillanatig mintha megerősödött volna.
He spoke, but slowly, and with difficulty.Beszélni kezdett, de lassan, erőlködve.
Curiosity kept Katy silent; awe had the same effect on Caesar; and Harvey seemed hardly to breathe, as he listened to the language of the departing spirit.Katyt megnémította a kíváncsiság, Caesart az áhítatos félelem; Harvey pedig szinte nem is lélegzett, ahogy a távozó lélek utolsó szavait hallgatta.
"My son," said the father in a hollow voice, "God is as merciful as He is just; if I threw the cup of salvation from my lips when a youth, He graciously offers it to me in mine age.- Fiam - mondta az apa kongó hangon - Isten éppoly irgalmas, mint amilyen igazságos; ha fiatal koromban ellöktem ajkamtól az üdvözülés kelyhét, ő most kegyesen ismét felém nyújtja vénségemben.
He has chastised to purify, and I go to join the spirits of our lost family.Azért büntetett, hogy megtisztuljak, s most sietek elpusztult családunk szellemeihez.
In a little while, my child, you will be alone.Csak egy kis idő, fiam, s magadra maradsz.
I know you too well not to foresee you will be a pilgrim through life.Jól ismerlek, tudom, hogy holtod napjáig vándor leszel.
The bruised reed may endure, but it will never rise.A megroppant nádszál életben maradhat, de soha ki nem egyenesedhetik.
You have that within you, Harvey, that will guide you aright; persevere as you have begun, for the duties of life are never to be neglected and" - a noise in the adjoining room interrupted the dying man, and the impatient peddler hastened to learn the cause, followed by Katy and the black.Benned megvan az erő, Harvey, amely nem engedi, hogy letérj az igaz útról; folytasd úgy, ahogy elkezdted, mert az élet kötelességeit nem szabad semmibe venni... és... - a szomszéd szobából valami zörej hallatszott, félbeszakítva a haldokló szavait; a türelmetlen házaló kisietett, hogy megnézze, mi történt; Katy és a néger követte.
The first glance of his eye on the figure in the doorway told the trader but too well his errand, and the fate that probably awaited himself.Amint meglátta a küszöbön álló alakot, Harvey máris tudta; miért jött s milyen végzet küldte.
The intruder was a man still young in years, but his lineaments bespoke a mind long agitated by evil passions.A betolakodó még fiatal ember volt, de vonásai elárulták, hogy hosszú ideje rabja gonosz szenvedélyének.
His dress was of the meanest materials, and so ragged and unseemly, as to give him the appearance of studied poverty.A leghitványabb anyagú ruhát viselte, olyan rongyosat és visszataszítót, mintha szándékosan fitogtatni akarná a szegénységét.
His hair was prematurely whitened, and his sunken, lowering eye avoided the bold, forward look of innocence.Haja időnek előtte megőszült, s fenyegető, beesett szeme kerülte az ártatlanok bátor, egyenes pillantását.
There was a restlessness in his movements, and an agitation in his manner, that proceeded from the workings of the foul spirit within him, and which was not less offensive to others than distressing to himself.Izgékony mozdulatai, nyugtalan tartása a benne működő gonosz szellemről árulkodtak, s másokat éppannyira visszataszítottak, mint amennyire őt magát megviselték.
This man was a well-known leader of one of those gangs of marauders who infested the county with a semblance of patriotism, and who were guilty of every grade of offense, from simple theft up to murder.Ez az ember jól ismert főnöke volt az egyik martalócbandának; ezek a hazafiság leple alatt garázdálkodtak a megyében, s az egyszerű lopástól egészen a gyilkosságig nem volt olyan bűntett, amely a lelkükön ne száradt volna.
Behind him stood several other figures clad in a similar manner, but whose countenances expressed nothing more than the indifference of brutal insensibility.Mögötte még egypár hasonló külsejű alak állott, de arcuk csak durva érzéketlenséget fejezett ki, semmi egyebet.
They were well armed with muskets and bayonets, and provided with the usual implements of foot soldiers.Valamennyien jól fel voltak fegyverkezve muskétákkal, szuronyokkal és a gyalogos katonák többi kellékével.
Harvey knew resistance to be vain, and quietly submitted to their directions.Harvey tudta, hogy minden ellenállás hasztalan, és csöndesen engedelmeskedett parancsaiknak.
In the twinkling of an eye both he and Caesar were stripped of their decent garments, and made to exchange clothes with two of the filthiest of the band.Egy szempillantás alatt mind őt, mind Caesart megfosztották tiszta, rendes öltözékétől, s ruhát kellett cserélniük a banda két legmocskosabb tagjával.
They were then placed in separate corners of the room, and, under the muzzles of the muskets, required faithfully to answer such interrogatories as were put to them.Azután a szoba távol eső sarkaiba terelték őket, s muskétát szegezve a mellüknek, rájuk parancsoltak, hogy őszintén válaszoljanak minden kérdésre.
"Where is your pack?" was the first question to the peddler.- Hol a zsákod? - így szólt az első kérdés, amelyet a házalónak tettek fel.
"Hear me," said Birch, trembling with agitation; "in the next room is my father, now in the agonies of death. Let me go to him, receive his blessing, and close his eyes, and you shall have all - aye, all."- Hallgassatok rám - mondta Birch, remegve az izgalomtól -, a szomszéd szobában apám haldoklik; hadd menjek be hozzá, s ha megáldott és lezártam a szemét, mindent megkaptok... igen, mindent.
"Answer me as I put the questions, or this musket shall send you to keep the old driveler company: where is your pack?"- Felelj a kérdésemre, ahogy felteszem, különben ezzel a muskétával küldelek útitársnak a vén bolond mellé: hol a zsákod?
"I will tell you nothing, unless you let me go to my father," said the peddler, resolutely.- Semmire sem válaszolok, csak ha beengedtek az apámhoz - felelte elszántan a házaló.
His persecutor raised his arm with a malicious sneer, and was about to execute his threat, when one of his companions checked him.A martalóc gonoszul vigyorogva felemelte a kezét, s éppen be akarta váltani a fenyegetését, amikor egyik társa meglökte:
"What would you do?" he said.- Mit akarsz csinálni?
"You surely forget the reward.Ne feledd a jutalmat.
Tell us where are your goods, and you shall go to your father."Mondd meg, hol a vagyonod, akkor bemehetsz az apádhoz.
Birch complied instantly, and a man was dispatched in quest of the booty; he soon returned, throwing the bundle on the floor, swearing it was as light as feathers.Birch azonnal szót fogadott; egy embert kiküldtek, hogy keresse meg a zsákot; csakhamar vissza is jött, ledobta a földre, s káromkodott, hogy olyan könnyű, mint a pehely.
"Aye," cried the leader, "there must be gold somewhere for what it did contain.- Az ám - kiáltotta a vezérük -, most már könnyű, mert aranyra cserélte ki azt, ami benne volt.
Give us your gold, Mr. Birch; we know you have it; you will not take continental, not you."Ide az arannyal, Mr. Birch; tudjuk, hogy itt valahol aranynak is kell lenni; nem olyan ember vagy te, aki az amerikai pénzt is elfogadja.
"You break your faith," said Harvey.- Megszegitek az eskütöket - mondta Harvey.
"Give us your gold," exclaimed the other, furiously, pricking the peddler with his bayonet until the blood followed his pushes in streams.- Ide az arannyal - kiáltotta dühösen a másik, és szuronyával megbökte a házalót úgy, hogy vércsík buggyant elő a hátán.
At this instant a slight movement was heard in the adjoining room, and Harvey cried,-E pillanatban valami halk nesz hallatszott a szomszéd szobából, és Harvey rimánkodva felkiáltott:
"Let me - let me go to my father, and you shall have all."- Engedjetek... hadd menjek be az apámhoz, és mindent megkaptok.
"I swear you shall go then," said the Skinner.- Mehetsz az apádhoz, esküszöm, ha előbb ideadod a pénzt - mondta a skinner.
"Here, take the trash," cried Birch, as he threw aside the purse, which he had contrived to conceal, notwithstanding the change in his garments.- Nesztek, itt az egész szemét - kiáltotta Birch ledobva pénztárcáját, melyet a ruhacsere ellenére is sikerült elrejtenie.
The robber raised it from the floor with a hellish laugh.A rabló pokoli kacajjal kapta fel a földről.
"Aye, but it shall be to your father in heaven."- Úgy, most már mehetsz, de csak a mennyei atyádhoz.
"Monster! have you no feeling, no faith, no honesty?"- Szörnyeteg! Nincs benned érzés, istenfélelem, becsület?
"To hear him, one would think there was not a rope around his neck already," said the other, laughing.- Úgy szónokol, mintha nem volna máris a nyakában a kötél - mondta nevetve a másik.
"There is no necessity for your being uneasy, Mr. Birch; if the old man gets a few hours the start of you in the journey, you will be sure to follow him before noon to-morrow."- Kár izgulni, Mr. Birch; az öreg talán megelőz egy-két órával az úton, de holnap déli tizenkét óra előtt te is futhatsz már utána.
This unfeeling communication had no effect on the peddler, who listened with gasping breath to every sound from the room of his parent until he heard his own name spoken in the hollow, sepulchral tones of death.E goromba közlés semmi hatást nem gyakorolt a házalóra, aki lélegzetvisszafojtva figyelte, mi hallatszik a szomszéd szobából; végül meghallotta a tulajdon nevét, a halál kongó, síri hangján.
Birch could endure no more, but shrieking out,-Birch nem bírta tovább, s felsikoltott:
"Father! hush - father!- Apám! Máris... apám!
I come - I come!" he darted by his keeper and was the next moment pinned to the wall by the bayonet of another of the band.Megyek... megyek! - Elugrott pribékjei mellől, de a következő pillanatban egy másik martalóc szuronya a falhoz szögezte.
Fortunately, his quick motion had caused him to escape a thrust aimed at his life, and it was by his clothes only that he was confined.Szerencsére a gyors mozdulat megmentette a haláltól: csak a ruháját kapta el a fegyver.
"No, Mr. Birch," said the Skinner, "we know you too well to trust you out of sight - your gold, your gold!"- Nem, Mr. Birch - mondta a skinner -, tudjuk, milyen csalafinta gazember vagy, s egy pillanatra se tévesztünk szem elől... add az aranyad, az aranyad!
"You have it," said the peddler, writhing with agony.- Már megkaptátok - felelte a házaló, iszonyú kínokban vergődve.
"Aye, we have the purse, but you have more purses.- Hogyne, megkaptuk az erszényt, de van még neked egypár erszényed.
King George is a prompt paymaster, and you have done him many a piece of good service.György király rögtön szokott fizetni, s te sok jó szolgálatot tettél neki.
Where is your hoard?Hol a kincs?
Without it you will never see your father."Különben sohase látod az apádat.
"Remove the stone underneath the woman," cried the peddler, eagerly - "remove the stone."- Emeljétek ki azt a követ, amelyiken a nő áll - kiáltotta vadul a házaló -, emeljétek ki!
"He raves! he raves!" said Katy, instinctively moving her position to a different stone from the one on which she had been standing.- Félrebeszél! Félrebeszél! - mondta Katy, s ösztönszerűleg odább lépett, hogy egy másik kövön álljon.
In a moment it was torn from its bed, and nothing but earth was seen beneath.A skinnerek egy pillanat alatt feltépték a kőkockát, de csak földet találtak alatta.
"He raves!- Félrebeszél!
You have driven him from his right mind," continued the trembling spinster. "Would any man in his senses keep gold under a hearth?"Addig kínoztátok, míg megháborodott - folytatta remegve a leányzó -, van-e olyan épelméjű ember, aki a tűzhely alatt tartja az aranyát?
"Peace, babbling fool!" cried Harvey.- Hallgass, bolond fecsegő! - kiáltotta Harvey.
"Lift the corner stone, and you will find that which will make you rich, and me a beggar."- Emeljétek ki a sarokkövet, s megtaláljátok azt, amitől gazdagok lesztek, én pedig ágrólszakadt koldus.
"And then you will be despisable," said the housekeeper bitterly.- Akkor pedig méltó leszel a megvetésre - mondta keserűen a gazdasszony.
"A peddler without goods and without money is sure to be despisable."- Az olyan házaló, akinek se portékája, se pénze, igazán méltó a megvetésre.
"There will be enough left to pay for his halter," cried the Skinner, who was not slow to follow the instructions of Harvey, soon lighting upon a store of English guineas.- Annyi még marad neki, hogy megfizethesse a kötelét - kiáltotta a skinner, aki nyomban követte Harvey utasításait, s csakhamar ki is bányászott egy rakás angol guineát.
The money was quickly transferred to a bag, notwithstanding the declarations of the spinster, that her dues were unsatisfied, and that, of right, ten of the guineas were her property.A pénz villámgyorsan eltűnt egy táskában, hiába tiltakozott a vénlány, hogy ő még nem kapta meg a járandóságát, s az aranyak közül tíz guinea jog szerint őt illeti.
Delighted with a prize that greatly exceeded their expectations, the band prepared to depart, intending to take the peddler with them, in order to give him up to the American troops above, and to claim the reward offered for his apprehension.A banda el volt ragadtatva a zsákmánytól, amely jóval felülmúlta várakozásukat; most már távozásra készültek, a házalót magukkal akarták vinni, hogy átadják a hegyekben állomásozó amerikai katonáknak, s felvegyék a fejére kitűzött jutalmat.
Everything was ready, and they were about to lift Birch in their arms, for he resolutely refused to move an inch, when a form appeared in their midst, which appalled the stoutest heart among them.Minden készen volt már, s éppen nekigyürkőztek, hogy felkapják Birchöt, aki egy tapodtat sem volt hajlandó mozdulni, mikor egy váratlan jelenéstől a legbátrabbnak is összezsugorodott a szíve.
The father had arisen from his bed, and he tottered forth at the cries of his son.Az apa felkelt az ágyból, s fiának kiáltásait hallva betámolygott a szobába.
Around his body was thrown the sheet of the bed, and his fixed eye and haggard face gave him the appearance of a being from another world.Alakját lepedő takarta, s meredt szemével és dúlt arcával olyan volt, mintha a másvilágról érkeznék.
Even Katy and Caesar thought it was the spirit of the elder Birch, and they fled the house, followed by the alarmed Skinners in a body.Még Katy és Caesar is azt hitte, hogy az öreg Birch szelleme jelent meg közöttük, s kirohant a házból; a rémült skinnerek csapatostul követték őket.
The excitement which had given the sick man strength, soon vanished, and the peddler, lifting him in his arms, reconveyed him to his bed.A felindultság, amely erőt adott a betegnek, csakhamar elmúlt; a házaló ölbe vette, és visszavitte az ágyába.
The reaction of the system which followed hastened to close the scene.A nagy megerőltetésre kimerültség következett, még inkább siettetve a vég pillanatát.
The glazed eye of the father was fixed upon the son; his lips moved, but his voice was unheard.Az apa rámeresztette üveges szemét a fiára; ajkai mozogtak, de a hangja nem hallatszott.
Harvey bent down, and, with the parting breath of his parent, received his dying benediction.Harvey fölébe hajolt, s érezte, hogy apja utolsó leheletével a haldokló áldása is reá száll.
A life of privation, and of wrongs, embittered most of the future hours of the peddler.A házalónak még sok nélkülözést és bántalmat kellett elviselnie az életben, amely többnyire csak keserű pillanatokat tartogatott a számára.
But under no sufferings, in no misfortunes, the subject of poverty and obloquy, the remembrance of that blessing never left him; it constantly gleamed over the images of the past, shedding a holy radiance around his saddest hours of despondency; it cheered the prospect of the future with the prayers of a pious spirit; and it brought the sweet assurance of having faithfully discharged the sacred offices of filial love.De bárhogyan sújtotta is a szenvedés, a balsors, s nyomor és a gyalázat - ennek az áldásnak az emléke nem hagyta el többé soha; mindig átvilágított a múlt képein, mennyei sugárkörbe foglalta a csüggedés legszomorúbb óráit, egy jámbor lélek fohászaival reményt adott a jövendőre, s Harvey érezhette az édes megnyugvást, amely a fiúi szeretet megszentelt kötelességének hű és igaz teljesítéséből fakad.
The retreat of Caesar and the spinster had been too precipitate to admit of much calculation; yet they themselves instinctively separated from the Skinners.Caesar és a vénlány oly sebesen menekült ki a házból, hogy nemigen fontolhatta meg, mit csináljon; mégis ösztönszerűen elszakadtak a skinnerektől.
After fleeing a short distance they paused, and the maiden commenced in a solemn voice,-Némi futás után megálltak, s a leányzó ünnepélyes hangon így szólt:
"Oh! Caesar, was it not dreadful to walk before he had been laid in his grave!- Jaj, de borzasztó, Caesar, ahogy kísérteni kezdett, pedig még el sem temették!
It must have been the money that disturbed him; they say Captain Kidd walks near the spot where he buried gold in the old war."Biztos a pénz izgatta föl; azt mondják, Kidd kapitány is visszajár arra a helyre, ahol a régi háborúban az aranyát elásta.
"I never t'ink Johnny Birch hab such a big eye!" said the African, his teeth yet chattering with the fright.- Én sohase hinni, hogy Johnny Birchnek ilyen óriás a szeme! - mondta a néger, s még mindig vacogtak a fogai az ijedségtől.
"I'm sure 'twould be a botherment to a living soul to lose so much money.- Hát nincs is az a teremtett lélek, aki meg ne veszne, ha ennyi pénzt gombolnak le róla.
Harvey will be nothing but an utterly despisable, poverty-stricken wretch.Mi lesz Harvey ezentúl? Egy utolsó senki, egy nyomorult éhenkórász.
I wonder who he thinks would even be his housekeeper!"Azt hiszi, talál még gazdasszonyt, ha semmije sincs?
"Maybe a spook take away Harvey, too," observed Caesar, moving still nearer to the side of the maiden.- Talán egy kísértet elvinni Harveyt is - vélte Caesar, közelebb húzódva a leányzóhoz.
But a new idea had seized the imagination of the spinster.Katynak azonban most egy új gondolata támadt.
She thought it not improbable that the prize had been forsaken in the confusion of the retreat; and after deliberating and reasoning for some time with Caesar, they determined to venture back, and ascertain this important fact, and, if possible, learn what had been the fate of the peddler.Nem tartotta lehetetlennek, hogy a fejvesztetten menekülő skinnerek eldobták a zsákmányt; egy ideig meghányta-vetette Caesarral ezt a feltevést, majd elhatározták, hogy visszamerészkednek, nyomozni próbálnak az arany után, s ha lehet, azt is kitudják, mi lett a házaló sorsa.
Much time was spent in cautiously approaching the dreaded spot; and as the spinster had sagaciously placed herself in the line of the retreat of the Skinners, every stone was examined in the progress in search of abandoned gold.Sokáig tartott, amíg óvatosan megközelítették a félelmetes helyet, s a leányzó, aki gondosan követte a skinnerek visszavonulási útját, minden követ megvizsgált, hogy nem fekszik-e mellette az eldobott arany.
But although the suddenness of the alarm and the cry of Caesar had impelled the freebooters to so hasty a retreat, they grasped the hoard with a hold that death itself would not have loosened.A martalócok azonban, bár a jelenéstől és Caesar kiáltásától megrémülve hanyatt-homlok menekültek, oly makacsul szorongatták a zsákmányt, hogy ezt a görcsöt még a halál sem oldotta volna fel.
Perceiving everything to be quiet within, Katy at length mustered resolution to enter the dwelling, where she found the peddler, with a heavy heart, performing the last sad offices for the dead.Látva, hogy odabent minden csendes, Katy végül is elszántan belépett a házba; ott találta Harveyt, aki nehéz szívvel foglalatoskodott a halott körül.
A few words sufficed to explain to Katy the nature of her mistake; but Caesar continued to his dying day to astonish the sable inmates of the kitchen with learned dissertations on spooks, and to relate how direful was the appearance of that of Johnny Birch.Katy néhány szóból megértette, hogy tévedett; Caesar azonban holta napjáig rémítgette a konyha fekete népét a kísértetekről szóló tudós értekezéseivel, s nem győzte emlegetni, milyen iszonyatos volt Johnny Birch szellemének a megjelenése.
The danger compelled the peddler to abridge even the short period that American custom leaves the deceased with us; and, aided by the black and Katy, his painful task was soon ended.Az amerikai szokások csak igen rövid időre hagyják közöttünk a halottakat, Harveynak azonban a veszély miatt még ezt a kis időt is meg kellett rövidítenie; a néger és Katy segítségével hamarosan elvégezte szomorú feladatát.
Caesar volunteered to walk a couple of miles with orders to a carpenter; and, the body being habited in its ordinary attire, was left, with a sheet thrown decently over it, to await the return of the messenger.Caesar vállalta, hogy elmegy néhány mérföldnyire a koporsókészítőhöz; addig a holttestet felöltöztették rendes ruhájába, és tisztességesen letakarták egy lepedővel.
The Skinners had fled precipitately to the wood, which was but a short distance from the house of Birch, and once safely sheltered within its shades, they halted, and mustered their panic-stricken forces.A skinnerek ész nélkül befutottak az erdőbe, amely nem volt messzire Birch házától; az árnyékos fák oltalmában végül megálltak és számba vették halálra rémült erőiket.
"What in the name of fury seized your coward hearts?" cried their dissatisfied leader, drawing his breath heavily.- Mi az ördög ütött belétek, nyúlszívűek? - kiáltotta dühösen a vezérük, aki még lihegett a futástól.
"The same question might be asked of yourself," returned one of the band, sullenly.- Ugyanezt tőled is meg lehetne kérdezni - felelte mogorván az egyik martalóc.
"From your fright, I thought a party of De Lancey's men were upon us.- Úgy be voltatok gyulladva, hogy azt hittem, De Lancey egyik csapata ütött rajtunk.
Oh! you are brave gentlemen at a race!"Mondhatom, nagy hősök vagytok a futásban.
"We follow our captain."- Csak a vezérünket követjük.
"Then follow me back, and let us secure the scoundrel, and receive the reward."- Akkor gyertek velem vissza, fogjuk el a gazembert, és vegyük fel a jutalmat.
"Yes; and by the time we reach the house, that black rascal will have the mad Virginian upon us. By my soul I would rather meet fifty Cowboys than that single man."- Hogyne, és amíg odaérünk a házhoz, a fekete zsivány ránk hozza azt az őrült virginiait; biz'isten, inkább találkozzak ötven cowboy-jal, mint azzal az egy emberrel.
"Fool," cried the enraged leader, "don't you know Dunwoodie's horse are at the Corners, full two miles from here?"- Ostoba! - kiáltotta dühödten a vezér. - Nem tudod, hogy Dunwoodie lovasai a Négy Saroknál vannak, jó kétmérföldnyire innét?
"I care not where the dragoons are, but I will swear that I saw Captain Lawton enter the house of old Wharton, while I lay watching an opportunity of getting the British colonel's horse from the stable."- Nem érdekel, hol vannak a dragonyosok, de arra a fejemet teszem, hogy láttam Lawton kapitányt, amint bement az öreg Wharton házába: éppen ott voltam, s lestem, hogyan lehetne elkötni az angol ezredes lovát.
"And if he should come, won't a bullet silence a dragoon from the South as well as from old England?"- És ha idejönne is: az amerikai dragonyost nem intézi el a golyó éppen úgy, mint az angolt?
"Aye, but I don't choose a hornet's nest about my ears; rase the skin of one of that corps, and you will never see another peaceable night's foraging again."- Az lehet, de én nem nyúlok a darázsfészekbe: ha csak megkarcolsz valakit abból a csapatból, soha nem lesz egy nyugodt éjszakád, amikor szabadon portyázhatnál.
"Well," muttered the leader, as they retired deeper into the wood, "this sottish peddler will stay to see the old devil buried; and though we cannot touch him at the funeral (for that would raise every old woman and priest in America against us), he'll wait to look after the movables, and to-morrow night shall wind up his concerns."- No jó - morogta a vezér, amint beljebb vonultak az erdőbe -, az a félkegyelmű házaló úgyis itt marad, amíg el nem temeti a vén zsiványt; a temetésen ugyan nem nyúlhatunk hozzá (mert akkor magunk ellen bőszítenénk Amerika minden vénasszonyát és papját), de utána még dolga lesz az ingóságokkal, s holnap éjszaka majd újra kezelésbe vesszük.
With this threat they withdrew to one of their usual places of resort, until darkness should again give them an opportunity of marauding on the community without danger of detection.Miután ez a fenyegetés elhangzott, visszavonultak egyik rejtekhelyükre, s ott várták, hogy ha ismét leszáll a sötétség, veszélytelenül folytathassák a lakosság ellen indított rablóhadjáratukat.
CHAPTER XITizenegyedik fejezet
O wo! O woful, woful, woful day!Ó, szörnyűség, ó, szörnyű, szörnyű gyász:
Most lamentable day; most woful day, That ever, ever, I did yet behold!irtóztatóbb nap nem virradt reám
O day! O day!még soha, soha, soha életemben.
O day! O hateful day!Jaj, átkozott nap, éjfekete nap!
Never was seen so black a day as this; O woful day!Szakadt-e ránk ilyen vak éjszaka?
O woful day!Ó, szörnyű nap! ó, szörnyű gyász!
- SHAKESPEARE.Shakespeare: Rómeó és Júlia (Mészöly Dezső fordításából)
The family at the Locusts had slept, or watched, through all the disturbances at the cottage of Birch, in perfect ignorance of their occurrence.Az Akácos lakóinak, akár aludtak, akár virrasztottak, sejtelmük sem volt a Birch házában végbemenő eseményekről.
The attacks of the Skinners were always made with so much privacy as to exclude the sufferers, not only from succor, but frequently, through a dread of future depredations, from the commiseration of their neighbors also.A skinnerek mindig úgy hajtották végre támadásaikat, hogy senki se tudjon róluk; az áldozat nem kaphat segítséget, sőt, gyakran még szánakozó együttérzést sem, mert a szomszédok féltek a megtorlástól.
Additional duties had drawn the ladies from their pillows at an hour somewhat earlier than usual; and Captain Lawton, notwithstanding the sufferings of his body, had risen in compliance with a rule from which he never departed, of sleeping but six hours at a time.Megszaporodott tennivalóik miatt a hölgyek a szokottnál valamivel korábban keltek fel; s Lawton kapitány, minden fájdalma ellenére, most is betartotta azt a szigorú szabályt, hogy legfeljebb hat órát alszik egy végtében.
This was one of the few points, in which the care of the human frame was involved, on which the trooper and the surgeon of horse were ever known to agree.A tiszt és a lovasok sebésze ritkán értett egyet az emberi szervezetre vonatkozó dolgokban, de ezt az egy szabályt mind a ketten elfogadták.
The doctor had watched, during the night, by the side of the bed of Captain Singleton, without once closing his eyes.A doktor átvirrasztotta az éjszakát Singleton kapitány ágya mellett; egy pillanatra sem hunyta le a szemét.
Occasionally he would pay a visit to the wounded Englishman, who, being more hurt in the spirit than in the flesh, tolerated the interruptions with a very ill grace; and once, for an instant, he ventured to steal softly to the bed of his obstinate comrade, and was near succeeding in obtaining a touch of his pulse, when a terrible oath, sworn by the trooper in a dream, startled the prudent surgeon, and warned him of a trite saying in the corps, "that Captain Lawton always slept with one eye open."Időnként felkereste a sebesült angolt, aki inkább lelki, semmint testi bajoktól szenvedett, s így nagyon is kelletlenül fogadta e látogatásokat; egyszer, egyetlen pillanatra Sitgreaves doktor halkan odamerészkedett makacs bajtársa ágyához, s már-már sikerült is megérintenie pulzusát, amikor a lovaskapitány egy retteneteset káromkodott álmában - az óvatos sebész összerezzent, s eszébe jutott, mit szoktak mondogatni a katonák: "Lawton kapitány álmában is mindig nyitva tartja a fél szemét."
This group had assembled in one of the parlors as the sun made its appearance over the eastern hill, dispersing the columns of fog which had enveloped the lowland.Mikor a nap megjelent a keleti domb fölött, eloszlatva a völgy mélyét beburkoló ködgomolyokat, már valamennyien lent voltak az egyik szalonban.
Miss Peyton was looking from a window in the direction of the tenement of the peddler, and was expressing a kind anxiety after the welfare of the sick man, when the person of Katy suddenly emerged from the dense covering of an earthly cloud, whose mists were scattering before the cheering rays of the sun, and was seen making hasty steps towards the Locusts.Miss Peyton egy ablakból nézett Birch háza felé, s kedves szavakkal fejezte ki nyugtalanságát a beteg ember állapota miatt, amikor Katy alakja egyszerre csak kibukkant egy föld menti felhőből, amelynek páráit már kezdték szétszórni a derűs napsugarak.
There was that in the air of the housekeeper which bespoke distress of an unusual nature, and the kind-hearted mistress of the Locusts opened the door of the room, with the benevolent intention of soothing a grief that seemed so overwhelming.Siető léptekkel közeledett az Akácoshoz. Valami szokatlanul erős fájdalom rítt le róla, s az Akácos jólelkű úrnője azzal a gyöngéd szándékkal nyitotta ki a szoba ajtaját, hogy amennyire csak lehet, igyekszik enyhíteni e határtalannak látszó bánatot.
A nearer view of the disturbed features of the visitor confirmed Miss Peyton in her belief; and, with the shock that gentle feelings ever experience at a sudden and endless separation from even the meanest of their associates, she said hastily,-Közelebbről is megpillantva a látogató feldúlt vonásait, Miss Peyton érezte, hogy nem tévedett; elfogta az a megdöbbenés, amely a gyengéd lelkeken mindig erőt vesz, ha hirtelen és végérvényesen el kell búcsúzniuk valamely ismerősüktől, bármennyire alacsonyrendű is az illető, s mindjárt a következő szavakkal fordult a jövevényhez:
"Katy, is he gone?"- Katy, ő már nincs közöttünk?
"No, ma'am," replied the disturbed damsel, with great bitterness, "he is not yet gone, but he may go as soon as he pleases now, for the worst is done.- De igen, nagysád - felelte rendkívül keserűen a feldúlt leányzó -, még itt van, de most már elmehet, amikor akar, mert a legrosszabb úgyis megtörtént.
I do verily believe, Miss Peyton, they haven't so much as left him money enough to buy him another suit of clothes to cover his nakedness, and those he has on are none of the best, I can tell you."Bizony isten, Miss Peyton, azt hiszem, annyi pénzt se hagytak neki, hogy egy új ruhát vásároljon a csupasz testére; ami most rajta van, igazán nem a legfinomabb gúnya, elhiheti.
"How!" exclaimed the other, astonished, "could anyone have the heart to plunder a man in such distress?"- Micsoda! - kiáltotta megdöbbenve Miss Peyton. - Volt szívük kifosztani egy embert ilyen szörnyű bánatában?
"Hearts," repeated Katy, catching her breath.- Szívük! - ismételte Katy zihálva.
"Men like them have no bowels" at all.- Nemhogy szívük: az ilyeneknek semmilyen belső részük sincsen.
Plunder and distress, indeed!Mit kifosztották, mit bánat!
Why, ma'am, there were in the iron pot, in plain sight, fifty-four guineas of gold, besides what lay underneath, which I couldn't count without handling; and I didn't like to touch it, for they say that another's gold is apt to stick - so, judging from that in sight, there wasn't less than two hundred guineas, besides what might have been in the deerskin purse.Kérem, nagysád, a vasfazék tetején világosan látszott ötvennégy arany guinea, s még mi lehetett alatta! Nem tudtam megszámolni, mert nem volt a kezemben, s nem is akartam hozzáérni, mert azt mondják, az idegen arany hozzáragad az emberhez... de csak úgy, messziről nézve is meglehetett legalább kétszáz guinea, s hozzá még ami a szarvasbőr bugyellárisban volt.
But Harvey is little better now than a beggar; and a beggar, Miss Jeanette, is the most awfully despisable of all earthly creatures."Harvey most már koldus vagy nem sokkal több; s a koldus, Miss Jeanette, a legutolsó minden földi teremtmény közül, azt mindenki megveti.
"Poverty is to be pitied, and not despised," said the lady, still unable to comprehend the extent of the misfortune that had befallen her neighbor during the night.- A szegénységet sajnálni kell, nem pedig megvetni - mondta Miss Peyton, aki még mindig nem értette, mekkora csapások érték szomszédját az éjszaka folyamán.
"But how is the old man?- De hogy van az öreg?
And does this loss affect him much?"Nagyon a szívére vette ezt a veszteséget?
The countenance of Katy changed, from the natural expression of concern, to the set form of melancholy, as she answered,-Katy arcán az őszinte fájdalmat a mesterkélt bánat kifejezése váltotta fel, úgy felelte:
"He is happily removed from the cares of the world; the chinking of the money made him get out of his bed, and the poor soul found the shock too great for him.- Őt szerencsére már nem gyötrik az e világi gondok; a pénz csörgése kiugrasztotta az ágyából, s túlságosan erős volt neki a csapás.
He died about two hours and ten minutes before the cock crowed, as near as we can say."Két órával és tíz perccel a kakasszó előtt meghalt; azt hiszem, elég pontosan mondom...
She was interrupted by the physician, who, approaching, inquired, with much interest, the nature of the disorder.- Katyt most félbeszakította az orvos, aki közelebb lépett, s nagy érdeklődéssel tudakozódott az elhunyt bajáról.
Glancing her eye over the figure of this new acquaintance, Katy instinctively adjusting her dress, replied,-A gazdasszony végigmérte új ismerősét, ösztönszerűen megigazította a ruháját, s így felelt:
"'Twas the troubles of the times, and the loss of property, that brought him down; he wasted from day to day, and all my care and anxiety were lost; for now Harvey is no better than a beggar, and who is there to pay me for what I have done?"- Ezek a zavaros idők, meg hogy elvesztette a vagyonát, ez vitte a sírba; napról napra sorvadt, hiába vigyáztam, hiába izgultam, mert Harvey most már koldus, semmi más; ugyan ki fizeti meg nekem, amit tettem?
"God will reward you for all the good you have done," said Miss Peyton, mildly.- Isten majd megjutalmazza mindazért a jóért, amit tett - mondta szelíden Miss Peyton.
"Yes," interrupted the spinster hastily, and with an air of reverence that was instantly succeeded by an expression that denoted more of worldly care; "but then I have left my wages for three years past in the hands of Harvey, and how am I to get them?- Igen - vágott a szavába gyorsan a leányzó, s egy pillanatig áhítatos lett az arca, majd ismét elborult a világi természetű gondoktól -, de az elmúlt háromévi béremet otthagytam Harveynál, s most hogy jussak hozzá?
My brothers told me, again and again, to ask for my money; but I always thought accounts between relations were easily settled."Váltig mondogatták a testvéreim, hogy kérjem el a pénzemet, de én mindig úgy gondoltam, hogy rokonok között könnyű az elszámolás.
"Were you related, then, to Birch?" asked Miss Peyton, observing her to pause.- Miért, maga rokona Birchnek? - kérdezte Miss Peyton, miután a leányzó elhallgatott egy kissé.
"Why," returned the housekeeper, hesitating a little, "I thought we were as good as so.- Hát - felelte Katy némi tétovázás után -, gondoltam, úgy vagyunk, mintha rokonok volnánk.
I wonder if I have no claim on the house and garden; though they say, now it is Harvey's, it will surely be confiscated."Nem is tudom, nincs-e jogom a házra meg a kertre; bár azt mondják, most hogy a Harveyé lett, biztos el fogják kobozni.
Turning to Lawton, who had been sitting in one posture, with his piercing eyes lowering at her through his thick brows, in silence, "Perhaps this gentleman knows - he seems to take an interest in my story."- Lawtonhoz fordult, aki némán ült egy helyben, s tömött szemöldöke alól rámeresztette szúrós tekintetét. - Talán ez az úr tudja... úgy látom, érdeklődik a históriám iránt.
"Madam," said the trooper, bowing very low, "both you and the tale are extremely interesting" - Katy smiled involuntarily - "but my humble knowledge is limited to the setting of a squadron in the field, and using it when there.- Tisztelt hölgyem - mondta a kapitány mélyen meghajolva -, mind ön, mind pedig a története rendkívül érdekes - Katy önkéntelenül is elmosolyodott -, de az én szerény tudományom mindössze abból áll, hogy fel tudok vonultatni egy svadront a csatatérre, s amikor ott van, tudom, hogy mit csináljak vele.
I beg leave to refer you to Dr. Archibald Sitgreaves, a gentleman of universal attainments and unbounded philanthropy; the very milk of human sympathies, and a mortal foe to all indiscriminate cutting."Engedje meg, kérem, hogy Dr. Archibald Sitgreaveshez utasítsam, aki a legegyetemesebb képességű úriember, s minden ízét áthatja a filantrópia; minden emberi szimpátiák legpompásabb virága ő, s halálos ellensége a megfontolatlan vagdalkozásnak.
The surgeon drew up, and employed himself in whistling a low air, as he looked over some phials on a table; but the housekeeper, turning to him with an inclination of the head, continued,-A sebész kihúzta magát, s az asztalon heverő üvegcséket bámulva valami halk nótát fütyörészett; Katy azonban feléje fordult, s megbiccentve a fejét, így szólt:
"I suppose, sir, a woman has no dower in her husband's property, unless they be actually married."- Ugye, uram, egy asszony csak akkor örökölhet a férje után, ha tényleg össze vannak házasodva?
It was a maxim with Dr. Sitgreaves, that no species of knowledge was to be despised; and, consequently, he was an empiric in everything but his profession.Dr. Sitgreaves azt az elvet vallotta, hogy semminemű tudást nem szabad lebecsülni; következésképp empirikus volt mindenben, kivéve a maga hivatását.
At first, indignation at the irony of his comrade kept him silent; but, suddenly changing his purpose, he answered the applicant with a good-natured smile,-Az első pillanatban nem szólt semmit, mert sértette a kapitány gúnyos hangja, most azonban hirtelen gondolt egyet, s jóindulatúan mosolyogva fordult a kérdezőhöz:
"I judge not.- Nem vagyok bíró.
If death has anticipated your nuptials, I am fearful you have no remedy against his stern decrees."Amennyiben a halál anticipálta volna az ön frigyét, attól tartok, nincs mód, amely a keserves következményeket orvosolhatná.
To Katy this sounded well, although she understood nothing of its meaning, but "death" and "nuptials."Katy fülében mindez eléggé szépen hangzott, bár semmit sem értett belőle, a "halál" és a "frigy" szavak kivételével.
To this part of his speech, then, she directed her reply.Válaszát tehát ehhez a két szóhoz kapcsolta.
"I did think he only waited the death of the old gentleman before he married," said the housekeeper, looking on the carpet. "But now he is nothing more than despisable, or, what's the same thing, a peddler without house, pack, or money.- Azt hiszem, csak az öregúr halálát várta, hogy megnősüljön -, mondta, lesütve a szemét -, de most ágrólszakadt senki lett belőle, mert minek is mondjam az olyan házalót, akinek se háza, se portékája, se pénze?
It might be hard for a man to get a wife at all in such a predicary - don't you think it would, Miss Peyton?"Nem hinném, hogy ilyen szituációban könnyű feleséget találni... nem igaz, Miss Peyton?
"I seldom trouble myself with such things," said the lady gravely.- Nem szoktam ilyen kérdéseken töprengeni - felelte komolyan a hölgy.
During this dialogue Captain Lawton had been studying the countenance and manner of the housekeeper, with a most ludicrous gravity; and, fearful the conversation would cease, he inquired, with an appearance of great interest,-Míg a párbeszéd tartott, Lawton kapitány rendkívül mulatságos fintorokat vágva igyekezett megőrizni komolyságát, amint a gazdasszony arcát és viselkedését szemlélte; végül attól tartva, hogy a beszélgetés elakad, roppant érdeklődő képpel megkérdezte:
"You think it was age and debility that removed the old gentleman at last?"- Ön úgy gondolja, hogy az öregurat végül is idős kora és legyöngült állapota vitte a sírba?
"And the troublesome times.- Meg ezek az izgalmas idők.
Trouble is a heavy pull down to a sick bed; but I suppose his time had come, and when that happens, it matters but little what doctor's stuff we take."Ha az izgalom odaül a betegágy mellé, erősen lehúzza az embert; de hát azt hiszem, ütött az órája, s ha üt az óra, édes mindegy, hogy miféle doktornak a kotyvalékát szedjük.
"Let me set you right in that particular," interrupted the surgeon.- Szabadjon kiigazítanom ebben a kérdésben - szakította félbe a sebész.
"We must all die, it is true, but it is permitted us to use the lights of science, in arresting dangers as they occur, until - "- Mindannyiunknak meg kell halnunk, az kétségtelen, de a tudomány fénye megvilágíthat előttünk olyan módozatokat, amelyek feltartóztathatják a veszélyt, míg...
"We can die secundem artem," cried the trooper.- Secundum artem megyünk a másvilágra! - kiáltotta a kapitány.
To this observation the physician did not deign to reply; but, deeming it necessary to his professional dignity that the conversation should continue, he added,-Az orvos nem méltatta válaszra ezt a megjegyzést, de mivel úgy érezte, hogy hivatásbeli méltósága megköveteli a beszélgetés folytatását, így szólt:
"Perhaps, in this instance, judicious treatment might have prolonged the life of the patient.- Az ésszerű kezelés talán ezúttal is meghosszabbíthatta volna a páciens életét.
Who administered to the case?"Kinek a rendelvényeit alkalmazták a szóban forgó esetben?
"No one yet," said the housekeeper, with quickness.- Eddig még senkiét - mondta gyorsan a gazdasszony.
"I expect he has made his last will and testament."- Azt hiszem, rendelkezett ő mindenről a testamentumában.
The surgeon disregarded the smile of the ladies, and pursued his inquiries.A sebész nem vett tudomást a hölgyek mosolyáról, s folytatta kérdéseit:
"It is doubtless wise to be prepared for death.- Kétségtelenül bölcs dolog, ha felkészülünk a halálra.
But under whose care was the sick man during his indisposition?"De ki vette át a kóreset felügyeletét?
"Under mine," answered Katy, with an air of a little importance. "And care thrown away I may well call it; for Harvey is quite too despisable to be any sort of compensation at present."- Én magam - felelte Katy egy kissé fontoskodó arccal -, s mondhatom, kárba veszett minden fáradságom, mert Harvey most olyan nyomorult, hogy semmit se várhatok tőle.
The mutual ignorance of each other's meaning made very little interruption to the dialogue, for both took a good deal for granted, and Sitgreaves pursued the subject.A kölcsönös félreértések nem nagyon akadályozták a párbeszédet, mert mindegyik fél azt hitte, hogy jól érti a másikat.
"And how did you treat him?"Sitgreaves így folytatta: - És hogyan kezelte a beteget?
"Kindly, you may be certain," said Katy, rather tartly.- Gyöngéden, arra mérget vehet - felelte Katy eléggé csípős hangon.
"The doctor means medically, madam," observed Captain Lawton, with a face that would have honored the funeral of the deceased.- A doktor úr úgy érti, hogy orvosi szempontból - szólt közbe Lawton kapitány olyan arccal, amely a megboldogult temetésén se keltett volna feltűnést.
"I doctored him mostly with yarbs," said the housekeeper, smiling, as if conscious of error.- Inkább csak füvekkel kúráltam - mondta a gazdasszony szégyenlősen mosolyogva.
"With simples," returned the surgeon.- Vagyis háziszerekkel - állapította meg a sebész.
"They are safer in the hands of the unlettered than more powerful remedies; but why had you no regular attendant?"- Iskolázatlan kézben csakugyan kevésbé veszélyesek, mint a hatékonyabb orvosságok; de miért nem vették igénybe egy szaktekintély segítségét?
"I'm sure Harvey has suffered enough already from having so much concerns with the rig'lars," replied the housekeeper.- Éppen eleget szenvedett Harvey, amiért annyi dolga volt a tekintélyes angol tisztekkel - felelte a gazdasszony.
"He has lost his all, and made himself a vagabond through the land; and I have reason to rue the day I ever crossed the threshold of his house."- Most mindenét elvesztette, földönfutó csavargó lett belőle; igazán megátkozhatnám azt a napot, amikor először léptem át a küszöbét,
"Dr. Sitgreaves does not mean a rig'lar soldier, but a regular physician, madam," said the trooper.- Dr. Sitgreaves nem az angol tisztek tekintélyét, hanem az orvosi tekintélyt érti, kedves hölgyem - mondta a kapitány.
"Oh!" cried the maiden, again correcting herself, "for the best of all reasons; there was none to be had, so I took care of him myself.- Ó - kiáltotta a leányzó, ismét kiigazítva magát -, hát csak azért, mert úgyis hiába kerestük volna a doktort; errefelé nem találni egyet se, így azután én magam kúráltam.
If there had been a doctor at hand, I am sure we would gladly have had him; for my part, I am clear for doctoring, though Harvey says I am killing myself with medicines; but I am sure it will make but little difference to him, whether I live or die."Ha lett volna, szívesen elhívtuk volna, mert ami engem illet, én odavagyok minden orvosi dologért; igaz, Harvey azt mondja, megölöm magam azzal a sok orvossággal; de hát bánja is ő, hogy én élek-e vagy halok!
"Therein you show your sense," said the surgeon, approaching the spinster, who sat holding the palms of her hands and the soles of her feet to the genial heat of a fine fire, making the most of comfort amid all her troubles.- Kegyed nagyon értelmesen beszél, s okos és józan asszonynak látszik - mondta a sebész, közelebb lépve a vénleányhoz, aki buzgón melengette tenyerét és talpát a kellemes tűznél, hogy azért sok gondja-baja között is legyen valami öröme.
"You appear to be a sensible, discreet woman, and some who have had opportunities of acquiring more correct views might envy you your respect for knowledge and the lights of science."- Azok, akiknek lett volna alkalmuk, hogy kiműveljék gondolkodásukat, szégyellhetnék magukat, amikor látják, mennyire tiszteli kegyed a medicinát és a tudomány fényét.
Although the housekeeper did not altogether comprehend the other's meaning, she knew he used a compliment, and as such was highly pleased with what he said. With increased animation, therefore, she cried, "It was always said of me, that I wanted nothing but opportunity to make quite a physician myself; so long as before I came to live with Harvey's father, they called me the petticoat doctor."Bár a gazdasszony nemigen fogta fel az orvos szavait, annyit megértett, hogy valami bókról van szó, és el volt ragadtatva tőle; így aztán az eddiginél is hevesebben kiáltotta: - Mindig mondták, hogy igazi orvos válhatott volna belőlem, csak az alkalom hiányzott hozzá; mielőtt odaköltöztem Harvey apjához, szoknyás felcsernek hívtak az emberek.
"More true than civil, I dare say," returned the surgeon, losing sight of the woman's character in his admiration of her respect for the healing art.- Bizonyára helyes, bár nem éppen udvarias meghatározás - mondta a sebész, aki a gazdasszony egyéniségéből csak egyvalamit látott: hogy tiszteli a gyógyítás művészetét.
"In the absence of more enlightened counselors, the experience of a discreet matron is frequently of great efficacy in checking the progress of disease; under such circumstances, madam, it is dreadful to have to contend with ignorance and obstinacy."- Pallérozottabb tanácsadók hiányában egy jó érzékű matróna tapasztalata sokszor igen hathatósan hozzájárulhat a kórfolyamat megfékezéséhez; ilyen körülmények között, asszonyom, roppant fájdalmas, ha meg kell küzdenünk a tudatlansággal és a makacssággal.
"Bad enough, as I well know from experience," cried Katy, in triumph.- De még mennyire: a magam tapasztalatából tudom! - kiáltotta diadalmasan Katy.
"Harvey is as obstinate about such things as a dumb beast; one would think the care I took of his bedridden father might learn him better than to despise good nursing.- Harvey az ilyesmiben olyan csökönyös, mint egy öszvér; pedig abból, ahogy a szegény beteg apját gondoztam, igazán láthatná, hogy a jó ápolást nem szabad megvetni.
But some day he may know what it is to want a careful woman in his house, though now I am sure he is too despisable himself to have a house."De egyszer majd rájön, mit ér egy gondos asszony a háznál, bár most őt magát éri olyan megvetés, hogy nemigen lesz többé háza az életben.
"Indeed, I can easily comprehend the mortification you must have felt in having one so self-willed to deal with," returned the surgeon, glancing his eyes reproachfully at his comrade.- Könnyen meg tudom érteni, milyen kínos volt kegyednek, hogy egy ilyen önfejű személlyel kellett összeütközésbe kerülnie - felelte a sebész, s közben szemrehányóan bandzsított a kapitányra.
"But you should rise superior to such opinions, and pity the ignorance by which they are engendered."- Legjobb, ha felülemelkedik az efféle nézeteken, és szánakozva tekint szülőanyjukra, a tudatlanságra.
The housekeeper hesitated a moment, at a loss to comprehend all that the surgeon expressed, yet she felt it was both complimentary and kind; therefore, suppressing her natural flow of language a little, she replied,-A gazdasszony tétovázott egy pillanatig: nem tudta pontosan, mit akart mondani az orvos, de érezte, hogy szavai hízelgőek és kedvesek; ennél fogva, miután egy kissé megtartóztatta szapora nyelvét, így szólt:
"I tell Harvey his conduct is often condemnable, and last night he made my words good; but the opinions of such unbelievers is not very consequential; yet it is dreadful to think how he behaves at times: now, when he threw away the needle - "- Sokszor mondom Harveynak, hogy nem viselkedik helyesen; tegnap éjszaka láthatta, mennyire igazam volt; de hát az ilyen hitetlenek véleménye nem sokat számít; mégis, szörnyű, hogy néha miket csinál: például amikor kidobta azt a tűt...
"What!" said the surgeon, interrupting her, "does he affect to despise the needle?- Micsoda! - vágott a szavába a sebész. - Még a műszereket is képes megvetni?
But it is my lot to meet with men, daily, who are equally perverse, and who show a still more culpable disrespect for the information that flows from the lights of science."De hiszen magam is naponta találkozom olyan emberekkel, akik éppily ferdén gondolkoznak, sőt, még bűnösebb tiszteletlenséget tanúsítanak a tudomány fényében megvilágosodott tényekkel szemben.
The doctor turned his face towards Captain Lawton while speaking, but the elevation of the head prevented his eyes from resting on the grave countenance maintained by the trooper.E szavak közben a doktor Lawton felé fordult, de olyan magasan tartotta a fejét, hogy pillantása elsiklott a kapitány változatlanul komoly arca fölött.
Katy listened with admiring attention, and when the other had done, she added,-Katy bámuló odaadással figyelte, s mikor a sebész elhallgatott, így szólt:
"Then Harvey is a disbeliever in the tides."- Meg aztán Harvey nem hisz a planétákban.
"Not believe in the tides!" repeated the healer of bodies in astonishment.- Nem hisz a planétákban! - visszhangozta az emberi testek reparálója.
"Does the man distrust his senses?Hiszen a holdat meg az árapályt például puszta szemmel is láthatja!
But perhaps it is the influence of the moon that he doubts."Talán csak a hold hatóerejében kételkedik.
"That he does!" exclaimed Katy, shaking with delight at meeting with a man of learning, who could support her opinions.- De még mennyire! - kiáltotta Katy, valósággal elolvadva az örömtől, hogy kedvenc nézetei egy tudós embernél találnak támogatásra.
"If you was to hear him talk, you would think he didn't believe there was such a thing as a moon at all."- Csak tessék meghallgatni egyszer: úgy beszél, mintha azt se hinné el, hogy a hold odafent van az égen.
"It is the misfortune of ignorance and incredulity, madam, that they feed themselves.- A tudatlanságnak és a hitetlenségnek az a legfőbb átka, asszonyom, hogy kölcsönösen táplálják egymást.
The mind, once rejecting useful information, insensibly leans to superstition and conclusions on the order of nature, that are not less prejudicial to the cause of truth, than they are at variance with the first principles of human knowledge."Ha a szellem elutasítja magától a hasznos felvilágosításokat, észrevétlenül hajlamossá válik a babonára s a természet rendjének téves felfogására, amely éppannyira hadilábon áll az igazsággal, mint amennyire összeegyeztethetetlen az emberi tudás alapelveivel.
The spinster was too much awe-struck to venture an undigested reply to this speech; and the surgeon, after pausing a moment in a kind of philosophical disdain, continued,-A vénleányt annyira lenyűgözte a tisztelettudó áhítat, hogy nem mert meggondolatlanul válaszolni erre a kis szónoklatra; a sebész megvető arccal elmerült filozófiai tűnődéseiben, majd így folytatta:
"That any man in his senses can doubt of the flux of the tides is more than I could have thought possible; yet obstinacy is a dangerous inmate to harbor, and may lead us into any error, however gross."- Sohasem hittem volna, hogy épeszű ember kételkedhetik a planéták létezésében s az árapályban, még ha nem ismeri is fel a befolyásukat; de a makacsság igen veszedelmes vendég, s ha beengedjük a házba, még a legotrombább tévedéseket is elfogadtatja velünk.
"You think, then, they have an effect on the flux?" said the housekeeper, inquiringly.- Hát a folyást is megmondja a planéta? - kérdezte a gazdasszony.
Miss Peyton rose and beckoned her nieces to give her their assistance in the adjoining pantry, while for a moment the dark visage of the attentive Lawton was lighted by an animation that vanished by an effort, as powerful and as sudden, as the one that drew it into being.Miss Peyton felállt, s intett unokahúgainak, hogy némi házimunkák elvégzése céljából kövessék a szomszédos tálalószobába, míg a figyelmes Lawton komor arcán átvillant némi élénkség, de azután éppoly gyorsan el is tűnt, igaz, nem kis erőfeszítés árán.
After reflecting whether he rightly understood the meaning of the other, the surgeon, making due allowance for the love of learning, acting upon a want of education, replied,-A sebész néhány pillanatig eltűnődött a gazdasszony szavainak értelmén, majd kellőképp értékelve a tudásszomjat, amelyet ez az iskolázatlan lény tanúsít, így felelt:
"The moon, you mean; many philosophers have doubted how far it affects the tides; but I think it is willfully rejecting the lights of science not to believe it causes both the flux and reflux."- Ön nyilván a hold befolyására gondol; valóban, sok filozófus nem ismerte fel pontosan a planéta kihatását az árapály jelenségére; de azt hiszem, aki manapság is kételkedik a gravitációban, tudatosan elutasítja magától a tudomány s a filozófia fényét.
As reflux was a disorder with which Katy was not acquainted, she thought it prudent to be silent; yet burning with curiosity to know the meaning of certain portentous lights to which the other so often alluded, she ventured to ask,-Mivel Katy még sohasem találkozott olyan nyavalyával, amely a "gravitáció" nevet viselte volna, jobbnak látta, ha nem szól semmit; de azután eszébe jutott valami, s a kíváncsiságtól égve megkérdezte:
"If them lights he spoke of were what was called northern lights in these parts?"- Arról a fényről tetszik beszélni, amit errefelé északi fénynek mondanak?
In charity to her ignorance, the surgeon would have entered into an elaborate explanation of his meaning, had he not been interrupted by the mirth of Lawton.A sebész elnéző mosollyal fogadta a tudatlanságnak ezt az újabb megnyilvánulását, és hosszas magyarázatokba bocsátkozott volna, ha Lawton kitörő jókedve félbe nem szakítja.
The trooper had listened so far with great composure; but now he laughed until his aching bones reminded him of his fall, and the tears rolled over his cheeks in larger drops than had ever been seen there before.A lovas tiszt mindeddig rendkívül fegyelmezetten hallgatta a párbeszédet, de most úgy nevetett, hogy belesajdultak az eséstől még fájó csontjai, s a szeméből akkora könnyek potyogtak, mint még soha.
At length the offended physician seized an opportunity of a pause to say,-Végül a sértett doktornak sikerült kihasználnia egy pillanatnyi szünetet, s így szólt:
"To you, Captain Lawton, it may be a source of triumph, that an uneducated woman should make a mistake in a subject on which men of science have long been at variance; but yet you find this respectable matron does not reject the lights - does not reject the use of proper instruments in repairing injuries sustained by the human frame.- Önt talán valamiféle diadalérzettel tölti el az a tény, Lawton kapitány, hogy egy iskolázatlan nő téved a szóban forgó tárgyban, amelyen a legnagyobb tudósok is sokáig vitatkoztak: ugyanakkor azonban tapasztalhatja, hogy ez a tiszteletre méltó matróna nem veti el a tudomány fé... a tudomány eszközeit, melyek az emberi test sérelmeinek kezelésére szolgálnak.
You may possibly remember, sir, her allusion to the use of the needle."Talán emlékszik rá, uram, hogy a hölgy csak az imént utalt a tű alkalmazására.
"Aye," cried the delighted trooper, "to mend the peddler's breeches."- Hogyne - kiáltotta széles jókedvében a lovastiszt -, azzal a tűvel szokta foltozgatni a házaló nadrágját.
Katy drew up in evident displeasure, and prompt to vindicate her character for more lofty acquirements, she said,-Katy szemmel láthatóan megbántva kihúzta magát, s hogy tanúságot tegyen felsőbbrendű szellemességéről, azt mondta:
"'Twas not a common use that I put that needle to - but one of much greater virtue."- Én nem olyan közönséges dolgokra használtam azt a tűt... sokkal különlegesebb céljaim voltak vele!
"Explain yourself, madam," said the surgeon impatiently, "that this gentleman may see how little reason he has for exultation."- Magyarázza el részletesebben, asszonyom - mondta türelmetlenül a sebész -, hadd lássa ez az úr, mennyire alaptalanul hahotázik.
Thus solicited, Katy paused to collect sufficient eloquence to garnish her narrative.Katy egy pillanatig hallgatott, hogy azután kellő ékesszólással foghasson elbeszélésébe.
The substance of her tale was, that a child who had been placed by the guardians of the poor in the keeping of Harvey, had, in the absence of its master, injured itself badly in the foot by a large needle.A történet röviden így szólt: a szegények gondnokai Harveyra bízták egy gyermek felnevelését, s míg a házaló távol volt, a gyermek súlyosan megsebezte a lábát egy tűvel.
The offending instrument had been carefully greased, wrapped in woolen, and placed in a certain charmed nook of the chimney; while the foot, from a fear of weakening the incantation, was left in a state of nature.Az ártalmas szerszámot Katy gondosan bezsírozta, gyapjúba bugyolálta, és elhelyezte a kéménynek egy bizonyos varázserejű hornyában; a sebesült lábhoz egyáltalán nem nyúlt, nehogy megtörje a varázslat erejét.
The arrival of the peddler had altered the whole of this admirable treatment; and the consequences were expressed by Katy, as she concluded her narrative, by saying,-Harvey megérkezése azután véget vetett e bámulatos kezelésnek; következményeit Katy ezzel a felkiáltással adta a hallgatók tudtára, befejezve elbeszélését:
"'Twas no wonder the boy died of a lockjaw!"- Nem csoda, hogy a gyerek merevgörcsöt kapott, és meghalt!
Doctor Sitgreaves looked out of the window in admiration of the brilliant morning, striving all he could to avoid the basilisk's eyes of his comrade.Dr. Sitgreaves kinézett az ablakon, mintha a gyönyörű reggeli tájat bámulná, s minden erejét megfeszítve igyekezett elkerülni a kapitány szemeinek sárkánypillantását.
He was impelled, by a feeling that he could not conquer, however, to look Captain Lawton in the face.Egyszer azonban akaratlanul is Lawton felé fordult, s az arcára nézett.
The trooper had arranged every muscle of his countenance to express sympathy for the fate of the poor child; but the exultation of his eyes cut the astounded man of science to the quick; he muttered something concerning the condition of his patients, and retreated with precipitation.A lovastiszt minden arcizmával azt akarta kifejezni, mennyire fájlalja a szegény gyermek sorsát; de a szeméből sugárzó határtalan vígság az elevenébe vágott tudósunknak; dr. Sitgreaves néhány szót motyogott a páciensei állapotáról, és gyorsan elvonult.
Miss Peyton entered into the situation of things at the house of the peddler, with all the interest of her excellent feelings; she listened patiently while Katy recounted, more particularly, the circumstances of the past night as they had occurred.A gyengéd érzésű Miss Peyton őszinte szánalommal vette tudomásul a házalóék sorsának legújabb fordulatát; türelmesen hallgatott, míg Katy részletesebben beszámolt az elmúlt éjszaka eseményeiről.
The spinster did not forget to dwell on the magnitude of the pecuniary loss sustained by Harvey, and in no manner spared her invectives, at his betraying a secret which might so easily have been kept.A leányzó nem mulasztotta el megfelelőképpen kidomborítani Harvey anyagi veszteségét, s a szemrehányásokkal sem fukarkodott, azzal vádolva Harveyt, hogy elárulta a titkát, noha könnyűszerrel megőrizhette volna.
"For, Miss Peyton," continued the housekeeper, after a pause to take breath, "I would have given up life before I would have given up that secret.- Mert én, Miss Peyton - folytatta a gazdasszony egy lélegzetvételnyi szünet után -, én inkább az életemet adtam volna oda, mint azt a titkot.
At the most, they could only have killed him, and now a body may say that they have slain both soul and body; or, what's the same thing, they have made him a despisable vagabond.Harvey legfeljebb az életét veszthette volna el, így meg, mondhatni, odavan a teste is, a lelke is; vagy más szóval, földönfutó senkiházi lett belőle, ami ugyanaz.
I wonder who he thinks would be his wife, or who would keep his house, For my part, my good name is too precious to be living with a lone man; though, for the matter of that, he is never there.Szeretném tudni, mit képzel, ki megy hozzá feleségül, vagy ki lesz a gazdasszonya ezek után. Mert ami engem illet, énnekem drágább a jó hírem, semhogy kettesben éljek egy nőtlen emberrel; habár az is igaz, hogy soha sincs otthon.
I am resolved to tell him this day, that stay there a single woman, I will not an hour after the funeral; and marry him I don't think I will, unless he becomes steadier and more of a home body."El is határoztam, hogy megmondom neki még a mai napon: én a temetés után egy órát sem maradok nála hajadon leányként; s a felesége sem igen lennék, csak ha megnyugszik, és ezentúl többet ül otthon.
The mild mistress of the Locusts suffered the exuberance of the housekeeper's feelings to expend itself, and then, by one or two judicious questions, that denoted a more intimate knowledge of the windings of the human heart in matters of Cupid than might fairly be supposed to belong to a spinster, she extracted enough from Katy to discover the improbability of Harvey's ever presuming to offer himself, with his broken fortunes, to the acceptance of Katharine Haynes.Az Akácos szelíd úrnője nyugodtan végigvárta a gazdasszony érzelmi kitörésének lezajlását, majd feltett egy-két lényegre tapintó kérdést, amely elárulta, hogy jobban ismeri a szerelem útvesztőiben bolyongó emberi szív rejtelmeit, semmint azt egy vénkisasszonyról feltételezhetnénk; Katy válaszaiból azután sikerült kivennie, hogy Harvey ebben a tönkrement állapotában amúgy sem fog Katharine Hayes kezére pályázni.
She therefore mentioned her own want of assistance in the present state of her household, and expressed a wish that Katy would change her residence to the Locusts, in case the peddler had no further use for her services.Közölte tehát, hogy jelenleg magának is segítségre volna szüksége a háztartásban, s Katy áttehetné székhelyét az Akácosba, ha a házaló nem tart igényt a szolgálataira.
After a few preliminary conditions on the part of the wary housekeeper, the arrangement was concluded; and making a few more piteous lamentations on the weight of her own losses and the stupidity of Harvey, united with some curiosity to know the future fate of the peddler, Katy withdrew to make the necessary preparations for the approaching funeral, which was to take place that day.Miután az óvatos gazdasszony előrebocsátotta feltételeit, meg is egyeztek; Katy még sopánkodott egy darabig a tulajdon vesztesége és Harvey ostobasága miatt, majd eltávozott, részben azért, mert kíváncsi volt a házaló további sorsára, másrészt azért, hogy előkészítse a temetést, amelynek még aznap le kellett zajlania.
During the interview between the two females, Lawton, through delicacy, had withdrawn.A két nő beszélgetése alatt Lawton tapintatosan visszavonult.
Anxiety took him to the room of Captain Singleton.Singleton kapitány állapota is aggasztotta; felment hozzá.
The character of this youth, it has already been shown, endeared him in a peculiar manner to every officer in the corps.Ez a fiatalember, mint említettük, a csapat minden tisztjének megnyerte a szívét.
The singularly mild deportment of the young dragoon had on so many occasions been proved not to proceed from want of resolution that his almost feminine softness of manner and appearance had failed to bring him into disrepute, even in that band of partisan warriors.Számtalanszor bebizonyította már, hogy rendkívül szelíd magatartása nem erélytelenségből fakad, s ezért viselkedésének és külső megjelenésének szinte nőies volta még e marcona hadfiakból sem váltott ki ellenérzést.
To the major he was as dear as a brother, and his easy submission to the directions of his surgeon had made him a marked favorite with Dr. Sitgreaves.Az őrnagy úgy szerette, mintha testvére volna; dr. Sitgreavesnek pedig első számú kedvence volt, mivel szó nélkül alávetette magát minden orvosi utasításnak.
The rough usage the corps often received in its daring attacks had brought each of its officers, in succession, under the temporary keeping of the surgeon.A merész támadások bizony nem kímélték a csapatot, s így sorra mindegyik tiszt a sebész kezei alá került több-kevesebb ideig.
To Captain Singleton the man of science had decreed the palm of docility, on such occasions, and Captain Lawton he had fairly blackballed.Dr. Sitgreaves e tapasztalatok alapján Singleton kapitányt tüntette ki az engedelmesség pálmájával, Lawton kapitányt viszont a lista legaljára helyezte.
He frequently declared, with unconquerable simplicity and earnestness of manner, that it gave him more pleasure to see the former brought in wounded than any officer in the squadron, and that the latter afforded him the least; a compliment and condemnation that were usually received by the first of the parties with a quiet smile of good nature, and by the last with a grave bow of thanks.Többször is közölte, utolérhetetlen egyszerűséggel és rendkívül őszinte modorban, hogy akkor a legboldogabb, ha a svadron valamennyi tisztje közül éppen Singletont szállítják hozzá sebesülten, és akkor a legboldogtalanabb, ha Lawton a sebesült; ezt a bókot, illetve rosszallást, az előbbi katonatiszt jóindulatú, csendes mosollyal fogadta, az utóbbi pedig komoly főhajtással és köszönetnyilvánítással.
On the present occasion, the mortified surgeon and exulting trooper met in the room of Captain Singleton, as a place where they could act on common ground.Most azonban a leforrázott sebész és a diadalmas lovastiszt a kölcsönös megértés jegyében találkozhatott Singleton kapitány betegágya mellett.
Some time was occupied in joint attentions to the comfort of the wounded officer, and the doctor retired to an apartment prepared for his own accommodation; here, within a few minutes, he was surprised by the entrance of Lawton.Egy ideig mindketten a sebesült körül szorgoskodtak, majd a doktor visszavonult saját lakosztályába, s néhány perc múltán meglepődve tapasztalta, hogy nyílik az ajtó, és Lawton lép be hozzá.
The triumph of the trooper had been so complete, that he felt he could afford to be generous, and commencing by voluntarily throwing aside his coat, he cried carelessly,-A kapitány úgy érezte, igazán nagylelkű lehet az előbbi diadal után; önként ledobta kabátját, s könnyedén felkiáltott:
"Sitgreaves, administer a little of the aid of the lights of science to my body, if you please."- Sitgreaves, legyen szíves, világítson rám egy csöppet a tudomány fényével.
The surgeon was beginning to feel this was a subject that was intolerable, but venturing a glance towards his comrade, he saw with surprise the preparations he had made, and an air of sincerity about him, that was unusual to his manner when making such a request.A sebész úgy érezte, hogy ez már több a soknál, de aztán a tisztre sandított, és meglepetten látta, milyen komolyan készülődik a vizsgálatra, noha máskor nem szokott ilyen őszinte arcot vágni hozzá.
Changing his intended burst of resentment to a tone of civil inquiry, he said,-Elfojtotta hát kitörni készülő sértődöttségét, s udvarias hangon megkérdezte:
"Does Captain Lawton want anything at my hands?"- Lawton kapitány netalán rászorul a segítségemre?
"Look for yourself, my dear sir," said the trooper mildly.- Győződjék meg róla a saját szemével, kedves doktorom - felelte szelíden a dragonyos.
"Here seem to be most of the colors of the rainbow, on this shoulder."- Itt a vállam tájékán megtalálhatja a szivárványnak csaknem minden színét.
"You have reason for saying so," said the other, handling the part with great tenderness and consummate skill.- Csakugyan oka lehet a panaszra - mondta a másik, rendkívül gyöngéden és tökéletes szakértelemmel nyúlva a kérdéses helyhez.
"But happily nothing is broken.- Szerencsére nem tört el semmije.
It is wonderful how well you escaped!"Csodálatos, hogy ennyivel megúszta!
"I have been a tumbler from my youth, and I am past minding a few falls from a horse; but, Sitgreaves," he added with affection, and pointing to a scar on his body, "do you remember this bit of work?"- Kiskoromtól fogva hozzászoktam a bukásokhoz, s ma már nem nagyon aggaszt, ha egyszer-kétszer lepottyanok a lóról; hanem, Sitgreaves - tette hozzá melegebb hangon, egy sebforradásra mutatva a testén -, emlékszik még, amikor ezen a helyen megfoltozott?
"Perfectly well, Jack; it was bravely obtained, and neatly extracted; but don't you think I had better apply an oil to these bruises?"- De még mennyire, Jack; az is szép munka volt, amikor kapta, s az is, amikor kiszedtem; de nem gondolja, hogy jó lenne, ha bedörzsölném olajjal ezeket a zúzódásait?
"Certainly," said Lawton, with unexpected condescension.- Feltétlenül - mondta Lawton váratlan engedelmességgel.
"Now, my dear boy," cried the doctor, exultantly, as he busied himself in applying the remedy to the hurts, "do you not think it would have been better to have done all this last night?"- No látja, kedves fiam - kiáltotta a doktor ujjongva, miközben rákente gyógyszerét a sérült helyre -, hát nem lett volna jobb, ha mindezen még tegnap este átesünk?
"Quite probable."- De, valószínűleg.
"Yes, Jack, but if you had let me perform the operation of phlebotomy n when I first saw you, it would have been of infinite service."- Igen, Jack, de ha azt is eltűrte volna, hogy némi köpölyözésnek vessem alá, mindjárt, amikor találkoztunk, most összehasonlíthatatlanul jobban erezné magát.
"No phlebotomy," said the other, positively.- Semmi köpöly - jelentette ki határozottan a másik.
"It is now too late; but a dose of oil would carry off the humors famously."- Azzal már úgyis elkéstünk; de ha bevenne egy kis olajat, igen könnyen megszabadulhatna a káros nedvektől.
To this the captain made no reply, but grated his teeth, in a way that showed the fortress of his mouth was not to be assailed without a resolute resistance; and the experienced physician changed the subject by saying,- "It is a pity, John, that you did not catch the rascal, after the danger and trouble you incurred."Erre a kapitány semmit sem válaszolt, csak a fogát csikorgatta, mintegy jelezvén, hogy aki be akar hatolni a szájába, annak előbb igen makacs ellenállást kell leküzdenie: a tapasztalt orvos azonnal témát változtatott, s így szólt: - Nagy kár, Jack, hogy nem sikerült elcsípnie a zsiványt, miután annyi veszélybe és bajba került miatta.
The captain of dragoons made no reply; and, while placing some bandages on the wounded shoulder, the surgeon continued,- "If I have any wish at all to destroy human life, it is to have the pleasure of seeing that traitor hanged."A dragonyos kapitány nem szólt semmit; a sebész pedig, miközben a sebesült vállat kötözgette, tovább beszélt: - Én igazán nem vagyok híve az emberi élet kioltásának, de még nekem is örömet szerezne, ha lógni látnám azt az árulót.
"I thought your business was to cure, and not to slay," said the trooper, dryly.- Azt hittem, magának a gyógyítás a mestersége, nem pedig az öldöklés - mondta szárazon a kapitány.
"Aye! but he has caused us such heavy losses by his information, that I sometimes feel a very unsophistical temper towards that spy."- Úgy van, de ez a kém már többször is olyan súlyos veszteségeket okozott nekünk, hogy néha meglehetősen gyengédtelen érzések támadnak fel bennem, ha rá gondolok.
"You should not encourage such feelings of animosity to any of your fellow creatures," returned Lawton, in a tone that caused the operator to drop a pin he was arranging in the bandages from his hand.- Jobb lenne, ha egyetlen embertársával szemben sem táplálna efféle gyűlölködő érzéseket - felelte Lawton olyan hangon, hogy a sebész kiejtett a kezéből egy tűt, amellyel a kötést akarta megerősíteni.
He looked the patient in the face to remove all doubts of his identity; finding, however, it was his old comrade, Captain John Lawton, who had spoken, he rallied his astonished faculties, and proceeded by saying,- "Your doctrine is just, and in general I subscribe to it.Arcába nézett páciensének, mintha azt kutatná, csakugyan ő-e az, régi bajtársa, Lawton kapitány; majd amikor minden kételye eloszlott, és sikerült felocsúdnia meglepetéséből, így szólt: - Az elv helyes, és általában magam is elfogadom.
But, John, my dear fellow, is the bandage easy?"De mondja csak, Jack, drága barátom, nem szorítja a kötés?
"Quite."- Csöppet sem.
"I agree with you as a whole; but as matter is infinitely divisible, so no case exists without an exception.- Általánosságban teljesen egyetértek magával; de mivel az anyag a végtelenségig osztható, semmi sincs kivétel nélkül.
Lawton, do you feel easy?"Jól érzi magát, Lawton?
"Very."- Tökéletesen.
"It is not only cruel to the sufferer, but sometimes unjust to others, to take human life where a less punishment would answer the purpose.- És nemcsak a szenvedő alannyal szemben járunk el kegyetlenül, de néha rajta kívül másokhoz is igazságtalanok vagyunk, ha kioltjuk egy ember életét, amikor kevésbé súlyos büntetés is megfelelne a célnak.
Now, Jack, if you were only - move your arm a little - if you were only - I hope you feel easier, my dear friend?"Egyszóval, Jack, ha volna magában... mozgassa csak egy kicsit a karját... ha volna magában... remélem, jobban érzi magát, kedves barátom?
"Much."- Sokkal.
"If, my dear John, you would teach your men to cut with more discretion, it would answer you the same purpose - and give me great pleasure."- Ha tehát, kedves Jack, hajlandó volna kioktatni az embereit, hogy körültekintőbben vagdalkozzanak, maga éppúgy elérné a célját, nekem pedig örömet szerezne.
The doctor drew a heavy sigh, as he was enabled to get rid of what was nearest to the heart; and the dragoon coolly replaced his coat, saying with great deliberation as he retired,- "I know no troop that cut more judiciously; they generally shave from the crown to the jaw." The disappointed operator collected his instruments, and with a heavy heart proceeded to pay a visit to the room of Colonel Wellmere.A doktor nagyot sóhajtott: végre sikerült túladnia azon, ami leginkább nyomta a szívét; a kapitány pedig visszabújt kabátjába, s közben végtelenül higgadtan azt mondta: - Tudtommal egyetlen alakulat sem vagdalkozik olyan körültekintően, mint az én katonáim; feje búbjától az álláig meg szokták borotválni az ellenséget. A csalódott sebműves összeszedte műszereit, és nehéz szívvel szedelőzködött, hogy átmenjen Wellmere ezredes szobájába.
CHAPTER XIITizenkettedik fejezet
This fairy form contains a soul as mighty, As that which lives within a giant's frame; These slender limbs, that tremble like the aspen At summer evening's sigh, uphold a spirit, Which, roused, can tower to the height of heaven, And light those shining windows of the face With much of heaven's own radiance.E tündértestben oly erős a lélek, Hogy óriásokét megszégyeníti; mint nyárfalomb, ha esti szellő éri, e gyönge alkat úgy remeg, de lelke az égig tör, ha izzik indulatban, s arcának kettős fénylő ablakába az ég tüzet állítja lámpaként.
- Duo.Duo
The number and character of her guests had greatly added to the cares of Miss Jeanette Peyton.A vendégek száma és személyisége nagymértékben megnövelte Miss Jeanette Peyton házi gondjait.
The morning found them all restored, in some measure, to their former ease of body, with the exception of the youthful captain of dragoons, who had been so deeply regretted by Dunwoodie.Reggelre többé-kevésbé valamennyien visszanyerték testi egyensúlyukat, a fiatal dragonyos kapitány kivételével, akiért Dunwoodie annyira aggódott.
The wound of this officer was severe, though the surgeon persevered in saying that it was without danger.A fiatalember sebe súlyos volt, de az orvos váltig hangoztatta, hogy veszélytelen.
His comrade, we have shown, had deserted his couch; and Henry Wharton awoke from a sleep that had been undisturbed by anything but a dream of suffering amputation under the hands of a surgical novice.Bajtársa, mint említettük, nem szeretett sokáig ágyban maradni; Henry Wharton is felébredt, miután azt álmodta, hogy egy sebésztanonc kipróbálta rajta újonnan szerzett tudományát.
As it proved, however, to be nothing but a dream, the youth found himself much refreshed by his slumbers; and Dr. Sitgreaves removed all further apprehensions by confidently pronouncing that he would be a well man within a fortnight.Szerencsére csak álom volt az egész, s amikor felocsúdott belőle, elég frissnek érezte magát az éjszakai pihenés után; dr. Sitgreaves pedig minden további nyugtalanságát eloszlatta azzal a határozott kijelentéssel, hogy két héten belül nem lesz semmi baja.
During all this time Colonel Wellmere did not make his appearance; he breakfasted in his own room, and, notwithstanding certain significant smiles of the man of science, declared himself too much injured to rise from his bed.Eközben Wellmere ezredes egyszer sem jelent meg a többiek között; a szobájában reggelizett, s mit sem törődve az orvostudor sokatmondó mosolyával, kijelentette, hogy sérülése miatt képtelen elhagyni az ágyat.
Leaving him, therefore, endeavoring to conceal his chagrin in the solitude of his chamber, the surgeon proceeded to the more grateful task of sitting an hour by the bedside of George Singleton.A sebész tehát hagyta, hadd ápolgassa sértett önérzetét a szoba rejtekében, és kellemesebb feladatot választott magának: átment George Singleton betegágya mellé egy órácskára.
A slight flush was on the face of the patient as the doctor entered the room, and the latter advanced promptly and laid his fingers on the pulse of the youth, beckoning to him to be silent, while he muttered,-A páciens arca bágyadtan felderült, amikor az orvos belépett; egyenest odament hozzá, megfogta pulzusát, intett neki, hogy maradjon csendben, s közben ilyesféléket motyogott maga elé:
"Growing symptoms of a febrile pulse - no, no, my dear George, you must remain quiet and dumb; though your eyes look better, and your skin has even a moisture."- A pulzus mindinkább a láz tüneteit mutatja... nem, nem, kedves George, maradjon csak mozdulatlan és néma; habár a szeme valamivel jobban csillog, s a bőrén is észlelek egy kis nedvességet.
"Nay, my dear Sitgreaves," said the youth, taking his hand, "you see there is no fever about me; look, is there any of Jack Lawton's hoarfrost on my tongue?"- Nem, kedves Sitgreaves - mondta a fiatalember -, láthatja, hogy egyáltalán nem vagyok lázas; nézze meg a nyelvemet: ugye, nem olyan deres, mint a Jack Lawton berizsporozott feje?
"No, indeed," said the surgeon, clapping a spoon in the mouth of the other, forcing it open, and looking down his throat as if disposed to visit the interior in person. "The tongue is well, and the pulse begins to lower again.- Nem, csakugyan - felelte a sebész, miután beledugott egy kanalat a fiatalember szájába, kifeszítette, s úgy bámult a garatja felé, mintha személyesen akarna odalátogatni - a nyelv rendben van, s a pulzus is kezd alábbhagyni.
Ah! the bleeding did you good.Ó, a vérvétel nagyon jót tett!
Phlebotomy is a sovereign specific for southern constitutions.A délvidéki alkatok számára nincs jobb gyógymód a köpölyözésnél.
But that madcap Lawton absolutely refused to be blooded for a fall he had from his horse last night.S az az eszelős Lawton a világ minden kincséért sem engedte volna, hogy tegnap este a vérét vegyem, miután leesett a lováról.
Why, George, your case is becoming singular," continued the doctor, instinctively throwing aside his wig. "Your pulse even and soft, your skin moist, but your eye fiery, and cheek flushed. Oh!Szavamra, George, a maga esete egyre különösebb lesz - folytatta az orvos, egy ösztönszerű mozdulattal ledobva a parókáját -, egyenletes, nem túlságosan lüktető pulzus, kellőképpen nedves bőr, de a szeme izzik és az arca piros.
I must examine more closely into these symptoms."No, ezeket a tüneteket közelebbről is meg kell vizsgálnom.
"Softly, my good friend, softly," said the youth, falling back on his pillow, and losing some of that color which alarmed his companion.- Csak lassan, drága barátom, csak lassan - mondta a fiatalember; visszahanyatlott párnájára, és arcáról részben eltűnt a pír, amely az orvost aggasztotta.
"I believe, in extracting the ball, you did for me all that is required.- Azzal, hogy kivette a golyót, azt hiszem, minden szükségeset megtett.
I am free from pain and only weak, I do assure you."Semmi sem fáj, csak gyenge vagyok, higgye el nekem.
"Captain Singleton," said the surgeon, with heat, "it is presumptuous in you to pretend to tell your medical attendant when you are free from pain. If it be not to enable us to decide in such matters, of what avail the lights of science?- Singleton kapitány - felelte hévvel az orvos -, nagyfokú beképzeltségre vall, ha maga akarja megmondani az orvosának, hogy mikor nem fáj semmije: ha e kérdés eldöntése nem a mi feladatkörünkbe tartoznék, mire lenne jó a tudomány fénye?
For shame, George, for shame!Szégyellje magát, George, szégyellje magát!
Even that perverse fellow, John Lawton, could not behave with more obstinacy."Még az az eszeficamodott alak, John Lawton, még ő sem viselkedhetnék makacsabbul.
His patient smiled, as he gently repulsed his physician in an attempt to undo the bandages, and with a returning glow to his cheeks, inquired,-A páciens mosolygott; gyengéden elhárította magától az orvost, aki már hozzá is látott volna a sebkötés levételéhez; majd arcát ismét elfutotta a pír, s megkérdezte:
"Do, Archibald," - a term of endearment that seldom failed to soften the operator's heart, - "tell me what spirit from heaven has been gliding around my apartment, while I lay pretending to sleep?"- Kérem, Archibald - ez a bizalmas megszólítás ritkán tévesztette el a hatást a sebész szívére -, mondja meg nekem: miféle mennybéli szellem suhant ide-oda a szobámban, míg én alvást színlelve feküdtem?
"If anyone interferes with my patients," cried the doctor, hastily, "I will teach them, spirit or no spirit, what it is to meddle with another man's concerns."- Ha bárki beavatkozik a pácienseim ápolásába - kiáltotta az orvos -, akár szellem, akár nem, majd én megtanítom rá, hogy ne üsse bele az orrát a mások dolgába.
"Tut - my dear fellow, there was no interference made, nor any intended. See," exhibiting the bandages, "everything is as you left it, - but it glided about the room with the grace of a fairy and the tenderness of an angel."- Nyugodjék meg, kedves barátom, senki nem avatkozott bele semmibe, még csak meg se kísérelte; nézze - tette hozzá a kötésre mutatva -, minden pontosan úgy van, ahogyan ön elrendezte... de valaki mégiscsak itt suhant a szobában, olyan kecsesen, mint egy tündér, és olyan gyengéden, mint egy angyal.
The surgeon, having satisfied himself that everything was as he had left it, very deliberately resumed his seat and replaced his wig, as he inquired, with a brevity that would have honored Lieutenant Mason,-Miután meggyőződött róla, hogy minden úgy van, ahogyan ő hagyta, a sebész rendkívül megfontoltan visszaült a helyére, ismét felvette a parókáját, és olyan tömörséggel, amely Mason főhadnagynak is a becsületére vált volna, megkérdezte:
"Had it petticoats, George?"- Szoknya volt rajta, George?
"I saw nothing but its heavenly eyes - its bloom - its majestic step - its grace," replied the young man, with rather more ardor than his surgeon thought consistent with his debilitated condition; and he laid his hand on his mouth to stop him, saying himself,-- Semmit se láttam belőle, csak a két mennyei szemét... rózsás arcát... fenséges járását... kecsességét - felelte a fiatalember olyan hévvel, hogy az orvos ezt már túlzásnak tartotta gyönge testi állapotához képest; rátette kezét a beteg szájára, s inkább maga beszélt helyette:
"It must have been Miss Jeanette Peyton - a lady of fine accomplishments, with - hem - with something of the kind of step you speak of - a very complacent eye; and as to the bloom, I dare say offices of charity can summon as fine a color to her cheeks, as glows in the faces of her more youthful nieces."- Valószínűleg Miss Jeanette Peyton volt az... igen finom modorú hölgy, és... ö... csakugyan van a járásában valami olyasféle, amit maga mondott... a szeme is nagyon nyájas; ami pedig a rózsákat illeti, azt hiszem, a jóságos szolgálatok neki is éppolyan üde színt varázsolhatnak az orcájára, mint amilyennel az unokahúgai ékeskednek.
"Nieces?- Unokahúgai!
Has she nieces, then?Hát unokahúgai vannak?
The angel I saw may be a daughter, a sister, or a niece, - but never an aunt."Az az angyal, akit láttam, talán a leánya, a húga, vagy az unokahúga lehet valakinek... de semmiképpen sem nagynéni!
"Hush, George, hush; your talking has brought your pulse up again.- Csitt, George, csitt; ettől a sok beszédtől már megint felgyorsult a pulzusa.
You must observe quiet, and prepare for a meeting with your own sister, who will be here within an hour."Maradjon nyugodtan; készüljön fel arra, hogy nemsokára találkozik a saját húgával: egy órán belül itt lesz.
"What, Isabella!- Isabella!
And who sent for her?"És ki üzent érte?
"The major."- Az őrnagy.
"Considerate Dunwoodie!" murmured the exhausted youth, sinking again on his pillow, where the commands of his attendant compelled him to remain silent.- Dunwoodie! Milyen figyelmes - mormolta kimerülten Singleton kapitány, és visszahanyatlott a párnájára; az orvos szigorú tilalma ezután nem engedte megszólalni többé.
Even Captain Lawton had been received with many and courteous inquiries after the state of his health, from all the members of the family, when he made his morning entrance; but an invisible spirit presided over the comforts of the English colonel.Amikor Lawton kapitány megjelent a reggelinél, a család minden tagja udvariasan érdeklődött egészségi állapota felől; az angol ezredes jólétéről azonban egy láthatatlan szellem gondoskodott.
Sarah had shrunk with consciousness from entering the room; yet she knew the position of every glass, and had, with her own hands, supplied the contents of every bowl, that stood on his table.Sarah határozottan tartózkodott attól, hogy belépjen a szobájába, de pontosan ismerte minden tárgy elhelyezését, s a tulajdon kezével töltött meg minden poharat, amely az ezredes asztalára került.
At the time of our tale, we were a divided people, and Sarah thought it was no more than her duty to cherish the institutions of that country to which she yet clung as the land of her forefathers; but there were other and more cogent reasons for the silent preference she was giving to the Englishman.Történetünk idején népünk két táborra oszlott, és Sarah a legtermészetesebb kötelességének érezte, hogy azt az országot szeresse intézményeivel együtt, amelyből ősei származtak; ezenkívül nyomósabb okai is voltak arra, hogy szótlanul bár, de előnyben részesítse az angol katonatisztet.
His image had first filled the void in her youthful fancy, and it was an image that was distinguished by many of those attractions that can enchain a female heart.Az ő képe töltötte be először a fiatal leány szabad képzeletét, s ez a kép nem volt híján ama vonásoknak, amelyek le tudnak igázni egy női szívet.
It is true, he wanted the personal excellence of Peyton Dunwoodie, but his pretensions were far from contemptible.
Sarah had moved about the house during the morning, casting frequent and longing glances at the door of Wellmere's apartment, anxious to learn the condition of his wounds, and yet ashamed to inquire; conscious interest kept her tongue tied, until her sister, with the frankness of innocence, had put the desired question to Dr. Sitgreaves.Sarah egész reggel ide-oda járkált a házban, gyakori és sóvár pillantásokat vetve az ezredes szobájának ajtajára; szerette volna tudni, hogyan gyógyulnak a sebei, de szégyellt kérdezősködni, érzelmei megkötötték a nyelvét, szerencsére a húga, akit semmi sem feszélyezett ebben a tekintetben, nyíltan feltette a kérdést dr. Sitgreavesnek.
"Colonel Wellmere," said the operator, gravely, "is in what I call a state of free will, madam.- Véleményem szerint, kisasszony - felelte komolyan a sebész -, Wellmere ezredes a szabad akarat állapotában leledzik.
He is ill, or he is well, as he pleases.Ha akarja, beteg; ha nem akarja, nem az.
His case, young lady, exceeds my art to heal; and I take it Sir Henry Clinton is the best adviser he can apply to; though Major Dunwoodie has made the communication with his leech rather difficult."Wellmere kóresete felülmúlja a tudományomat, kedves hölgyem; azt hiszem, Sir Henry Clintonhoz kellene fordulnia kezelésért; igaz, Dunwoodie őrnagy megnehezítette számára, hogy érintkezésbe lépjen ezzel a doktorral.
Frances smiled, but averted her face, while Sarah moved, with the grace of an offended Juno, from the apartment.Frances mosolyogva elfordította az arcát, Sarah pedig egy sértett Juno méltóságával kivonult a helyiségből.
Her own room, however, afforded her but little relief, and in passing through the long gallery that communicated with each of the chambers of the building, she noticed the door of Singleton's room to be open.De a saját szobájában sem lelhetett vigaszt, s amint végighaladt a hosszú folyosón, amelyről az épület valamennyi helyisége nyílott, észrevette, hogy Singleton ajtaja nyitva van.
The wounded youth seemed sleeping, and was alone.Úgy látszott, a fiatalember alszik, s nem volt mellette senki.
She had ventured lightly into the apartment, and busied herself for a few minutes in arranging the tables, and the nourishment provided for the patient, hardly conscious of what she was doing, and possibly dreaming that these little feminine offices were performed for another.Sarah halkan bemerészkedett a szobába, s néhány percig azzal foglalatoskodott, hogy elrendezze az asztalkákat, meg a beteg számára odakészített ennivalót; nem is igen tudta, mit csinál, s talán arról álmodozott közben, hogy valaki másnak a kedvéért hajtja végre ezeket az apró női szolgálatokat.
Her natural bloom was heightened by the insinuation of the surgeon, nor was the luster of her eye in any degree diminished.Az orvos iménti megjegyzésétől még mindig piros volt az arca, s a szeme csillogása sem lett tompább.
The sound of the approaching footsteps of Sitgreaves hastened her retreat down a private stairway, to the side of her sister.Sitgreaves közeledő lépteinek hangjára gyorsan kiszökött a szobából, s egy melléklépcsőn lesietett a húgához.
The sisters then sought the fresh air on the piazza; and as they pursued their walk, arm in arm, the following dialogue took place:-Azután mindketten kimentek friss levegőt szívni a ház körül futó tornácra, s míg karonfogva sétálgattak, a következő párbeszéd zajlott le közöttük:
"There is something disagreeable about this surgeon of Dunwoodie," said Sarah, "that causes me to wish him away most heartily."- Dunwoodie orvosában van valami ellenszenves vonás - mondta Sarah -, és szívből kívánom, bárcsak megszabadulhatnánk tőle.
Frances fixed her laughing eyes on her sister; but forbearing to speak, the other readily construed their expression, and hastily added, "But I forget he is one of your renowned corps of Virginians, and must be spoken of reverently."Frances a nővér felé fordult nevető szemével; nem szólt semmit, de Sarah a pillantásából is kiolvasta, mit akar mondani, s gyorsan hozzátette: - Jaj, elfelejtettem, hogy ő is a te híres virginiai lovasaid közé tartozik, tehát nagyon tisztelettudóan kell beszélni róla.
"As respectfully as you please, my dear sister; there is but little danger of exceeding the truth."- Amilyen tisztelettudóan csak akarsz, drága nővérem; nem kell attól tartani, hogy eltúlzod az igazságot.
"Not in your opinion," said the elder, with a little warmth. "But I think Mr. Dunwoodie has taken a liberty that exceeds the rights of consanguinity; he has made our father's house a hospital."- Szerinted nem - mondta Sarah egy kissé hevesen -, de azt hiszem, Mr. Dunwoodie visszaélt a rokoni kapcsolatok előjogaival; kórházat csinált apánk házából.
"We ought to be grateful that none of the patients it contains are dearer to us."- Inkább örüljünk, hogy nem a szívünkhöz legközelebb állók lettek a kórház betegei.
"Your brother is one."- A bátyád is itt van.
"True, true," interrupted Frances, blushing to the eyes; "but he leaves his room, and thinks his wound lightly purchased by the pleasure of being with his friends.- Igaz, igaz - vágott a szavába Frances, a haja tövéig elpirulva -, de ő már nincs a szobájához kötve, s maga is úgy hiszi, érdemes volt azt a sebet kapnia, hogy együtt lehessen hozzátartozóival.
If," she added, with a tremulous lip, "this dreadful suspicion that is affixed to his visit were removed, I could consider his wound of little moment."Engem csak az a szörnyű gyanú aggaszt - tette hozzá remegő ajakkal -, amely a látogatáshoz fűződik; ehhez képest jelentéktelennek tartom a sebét.
"You now have the fruits of rebellion brought home to you; a brother wounded and a prisoner, and perhaps a victim; your father distressed, his privacy interrupted, and not improbably his estates torn from him, on account of his loyalty to his king."- Most legalább magad is megkóstolhatod a lázadás gyümölcseit: a bátyád sebesült és fogoly, talán vádlott is; apád kétségbe van esve, nyugalma feldúlva, s könnyen meglehet, hogy elveszik a birtokait, amiért hű maradt a királyához.
Frances continued her walk in silence.Frances szótlanul folytatta a sétát.
While facing the northern entrance to the vale, her eyes were uniformly fastened on the point where the road was suddenly lost by the intervention of a hill; and at each turn, as she lost sight of the spot, she lingered until an impatient movement of her sister quickened her pace to an even motion with that of her own.Amíg szemben voltak a völgy északi bejáratával, egy pillanatra sem vette le a szemét arról a pontról, ahol az út hirtelen eltűnik egy kiugró domb mögött; s minden fordulónál, amikor el kellett szakadnia ettől a látványtól, vonakodva megállt, míg a nővére egy türelmetlen mozdulattal gyorsabb járásra nem kényszerítette.
At length, a single horse chaise was seen making its way carefully among the stones which lay scattered over the country road that wound through the valley, and approached the cottage.Végül feltűnt egy egylovas kocsi; óvatosan hajtott a völgybeli országúton szétszórt kövek között az Akácos felé.
The color of Frances changed as the vehicle gradually drew nearer; and when she was enabled to see a female form in it by the side of a black in livery, her limbs shook with an agitation that compelled her to lean on Sarah for support.Minél közelebb ért, annál inkább elváltozott Frances arcszíne; s amikor sikerült kivennie egy női alakot meg egy libériás négert, olyan remegés fogta el, hogy Sarah-ra kellett támaszkodnia.
In a few minutes the travelers approached the gate.A jövevények néhány perc múlva elérték a házat.
It was thrown open by a dragoon who followed the carriage, and who had been the messenger dispatched by Dunwoodie to the father of Captain Singleton.A kocsi mögött az a dragonyos lovagolt, akit Dunwoodie mint futárt menesztett Singleton kapitány apjához; most kinyitotta a kaput, hogy a kocsi behajthasson.
Miss Peyton advanced to receive their guest, and the sisters united in giving her the kindest welcome; still Frances could with difficulty withdraw her truant eyes from the countenance of their visitor.Miss Peyton odasietett, és a nővérek követték a példáját, a legszívélyesebb üdvözletekkel fogadva vendégüket; Frances azonban csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudta elfordítani róla fürkésző, zavart tekintetét.
She was young, and of a light and fragile form, but of exquisite proportions. Her eyes were large, full, black, piercing, and at times a little wild. Her hair was luxuriant, and as it was without the powder it was then the fashion to wear, it fell in raven blackness.A vendég fiatal, karcsú és törékeny, de rendkívül arányos termetű hölgy volt; a szeme nagy, kerek, fekete és átható, néha egy kissé vad; haja dús, hollófekete, az akkoriban divatos rizspor nélkül.
A few of its locks had fallen on her cheek, giving its chilling whiteness by the contrast a more deadly character.Néhány fürtje az arcába hullott, s az ellentét hatásával még fehérebbé tette halálos sápadtságát.
Dr. Sitgreaves supported her from the chaise; and when she gained the floor of the piazza, she turned an expressive look on the face of the practitioner.Dr. Sitgreaves kisegítette a kocsiból, s a fiatal hölgy, amint a tornác padlójára lépett, kifejező szemmel fordult az orvos felé.
"Your brother is out of danger and wishes to see you, Miss Singleton," said the surgeon.- A fivére már túl van a veszélyen, és látni szeretné kegyedet, Miss Singleton - mondta a sebész.
The lady burst into a flood of tears.A vendégnek hirtelen eleredtek a könnyei.
Frances had stood contemplating the action and face of Isabella with a kind of uneasy admiration, but she now sprang to her side with the ardor of a sister, and kindly drawing her arm within her own, led the way to a retired room.Frances mindeddig valamiféle vonakodó bámulattal nézte Isabella arcát és mozdulatait, de most testvéri együttérzéssel odaugrott hozzá, szelíden belekarolt, s magával vonta egy oldalsó szoba felé.
The movement was so ingenuous, so considerate, and so delicate, that even Miss Peyton withheld her interference, following the youthful pair with only her eyes and a smile of complacency.Oly őszinte, oly gyengéd és oly tapintatos volt a viselkedése, hogy Miss Peyton nem is avatkozott bele, s csak a szemével követte a két fiatal leányt, meghatódottan mosolyogva.
The feeling was communicated to all the spectators, and they dispersed in pursuit of their usual avocations.A többiek ugyanazt érezték, mint ő, és szétszéledve ki-ki a maga foglalatossága után látott.
Isabella yielded to the gentle influence of Frances without resistance; and, having gained the room where the latter conducted her, wept in silence on the shoulder of the observant and soothing girl, until Frances thought her tears exceeded the emotion natural to the occasion.Isabella minden ellenállás nélkül követte Frances gyöngéd vezetését, s miután beértek a szobába, addig sírt a figyelmes, csitító leány vállán, míg Frances úgy nem érezte, hogy könnyeit már nem igazolja egyébként természetes felindultsága.
The sobs of Miss Singleton for a time were violent and uncontrollable, until, with an evident exertion, she yielded to a kind observation of her companion, and succeeded in suppressing her tears.Miss Singleton egy ideig hevesen, feltartóztathatatlanul zokogott; végül azonban, látható erőfeszítéssel, engedett Frances szelíd szavának, és sikerült elfojtania könnyeit.
Raising her face to the eyes of Frances, she rose, while a smile of beautiful radiance passed over her features; and making a hasty apology for the excess of her emotion, she desired to be conducted to the room of the invalid.A szemébe nézett társnőjének, felállt, arca felsugárzott gyönyörű mosolyától; néhány szóval mentegetőzött túláradó érzelmeinek kitöréséért, majd azt kérte, hogy vezessék a betegszobába.
The meeting between the brother and sister was warm, but, by an effort on the part of the lady, more composed than her previous agitation had given reason to expect.A fivér és a nővér találkozása érzelmes légkörben zajlott le, de hála az ifjú hölgy erőfeszítésének, sokkal fegyelmezettebben, semmint előbbi felindultsága után várni lehetett volna.
Isabella found her brother looking better, and in less danger than her sensitive imagination had led her to suppose. Her spirits rose in proportion; from despondency, she passed to something like gayety; her beautiful eyes sparkled with renovated brilliancy; and her face was lighted with smiles so fascinating, that Frances, who, in compliance with her earnest entreaties, had accompanied her to the sick chamber, sat gazing on a countenance that possessed so wonderful variability, impelled by a charm that was beyond her control.Isabella tapasztalhatta, hogy fivére jobb színben van, és állapota kevésbé veszélyes, mint ahogy ő azt kiszínezte érzékeny képzeletében, így azután csakhamar jobb kedvre derült; a kétségbeesés átadta helyét valamiféle vidámságnak: Isabella szeme újult fénnyel csillogott, s olyan elbűvölő mosolygás sugárzott róla, hogy Frances, aki a vendég buzgó kérésére vele ment a betegszobába, most lenyűgözve bámulta ezt a csodálatosan változékony arcot.
The youth had thrown an earnest look at Frances, as soon as his sister raised herself from his arms, and perhaps it was the first glance at the lovely lineaments of our heroine, when the gazer turned his eyes from the view in disappointment. He seemed bewildered, rubbed his forehead like a man awaking from a dream, and mused.A fiatalember kibontakozott húga karjaiból, egy komoly pillantást vetett Francesre, s talán most történt meg először, hogy valaki csalódottan elfordult, miután hősnőnk szép vonásaira tekintett, Singleton kapitány zavartnak látszott, a homlokát dörzsölte, mint aki most ébred fel valami mély álomból.
"Where is Dunwoodie, Isabella?" he said.- Hol van Dunwoodie, Isabella? - kérdezte.
"The excellent fellow is never weary of kind actions.- Milyen remek ember! sosem fárad bele a kedvességbe.
After a day of such service as that of yesterday, he has spent the night in bringing me a nurse, whose presence alone is able to raise me from my couch."A tegnapi fárasztó nap után még azzal tölti az éjszakát, hogy ápolónőt hoz nekem, de olyat, aki a puszta jelenlétével is kigyógyít minden bajomból!
The expression of the lady's countenance changed; her eye roved around the apartment with a character of wildness in it that repelled the anxious Frances, who studied her movements with unabated interest.Az ifjú hölgy arckifejezése elváltozott; körülnézett, s a szemében valami vadság csillant meg: az aggódó Frances, aki lankadatlan figyelemmel kísérte minden mozdulatát, szinte megijedt tőle.
"Dunwoodie!- Dunwoodie!
Is he then not here?Hát nincs itt?
I thought to have met him by the side of my brother's bed."Azt hittem, hogy a fivérem betegágya mellett találkozom vele.
"He has duties that require his presence elsewhere; the English are said to be out by the way of the Hudson, and they give us light troops but little rest. Surely nothing else could have kept him so long from a wounded friend.- A kötelesség nyilván máshová szólítja: az angolok állítólag erre tartanak a Hudsonön, s nem sok pihenőt engedélyeznek a magunkfajta könnyű lovasságnak; bizonyos vagyok benne, hogy más semmi sem választhatta volna el ilyen sokáig egy sebesült jó baráttól.
But, Isabella, the meeting has been too much for you; you tremble."De úgy látom, Isabella, téged nagyon megviselt a találkozás: reszketsz.
Isabella made no reply; she stretched her hand towards the table which held the nourishment of the captain, and the attentive Frances comprehended her wishes in a moment.Isabella nem válaszolt; kezét kinyújtotta az asztal felé, amelyen a kapitány ennivalója állott, s a figyelmes Frances azonnal megértette, mit kíván.
A glass of water in some measure revived the sister, who was enabled to say,-Miss Singleton némiképp visszanyerte erejét egy pohár víztől, s így szólt:
"Doubtless it is his duty.- Csakugyan a kötelességről lehet szó.
'Twas said above, a royal party was moving on the river; though I passed the troops but two miles from this spot."Hallottam, hogy egy királyi csapat közeledik a folyón; bár én csak kétmérföldnyire innét találkoztam a virginiaiakkal.
The latter part of the sentence was hardly audible, and it was spoken more in the manner of a soliloquy, than as if for the ears of her companions.- A mondat végét alig hallhatóan ejtette ki, mintha monologizálna, s nem a többiekhez intézné a szavait.
"On the march, Isabella?" eagerly inquired her brother.- Lóháton voltak? - kérdezte élénken a fivére.
"No, dismounted, and seemingly at rest," was the reply.- Nem, nem úgy látszott, mintha pihenőt tartanának - hangzott a válasz.
The wondering dragoon turned his gaze on the countenance of his sister, who sat with her eye bent on the carpet in unconscious absence, but found no explanation.Singleton kíváncsian nézett a nővére arcába, de arról nem olvashatott le semmit. Isabella lesütötte a szemét, s öntudatlanul, elmerülve bámulta a szőnyeget.
His look was changed to the face of Frances, who, startled by the earnestness of his expression, arose, and hastily inquired if he would have any assistance.A fiatalember most Frances felé fordult; ezt megütötte pillantásának komolysága, felállt, s azonnal megkérdezte, hogy miben lehetne segítségére.
"If you can pardon the rudeness," said the wounded officer, making a feeble effort to raise his body, "I would request to have Captain Lawton's company for a moment."- Ha nem haragszik meg a követelőzésemért - mondta a sebesült tiszt, s igyekezett felemelkedni, amennyire csekély erejéből tellett -, arra kérném, hívja ide Lawton kapitányt egy pillanatra.
Frances hastened instantly to communicate his wish to that gentleman, and impelled by an interest she could not control, she returned again to her seat by the side of Miss Singleton.Frances nyomban közölte ezt az óhajt a szóban forgó úriemberrel, majd az akaratánál erősebb érdeklődéstől űzve maga is visszatért, és ismét elfoglalta helyét Miss Singleton mellett.
"Lawton," said the youth, impatiently, as the trooper entered, "hear you from the major?"- Lawton - kérdezte türelmetlenül a fiatalember, amikor a kapitány belépett -, hallottál valamit az őrnagyról?
The eye of the sister was now bent on the face of the trooper, who made his salutations to the lady with ease, blended with the frankness of a soldier.Isabella most tágra nyílt szemmel nézett a dragonyosra, aki fesztelenül, katonás egyenességgel üdvözölte.
"His man has been here twice," he said, "to inquire how we fared in the lazaretto."- Az embere kétszer is itt járt érdeklődni, hogy s mint megy a sorunk az ispotályban - felelte Lawton.
"And why not himself?"- S miért nem jött ő maga?
"That is a question the major can answer best; but you know the redcoats are abroad, and Dunwoodie commands in the county; these English must be looked to."- Erre csak az őrnagy adhatna pontos választ; de tudod, hogy a vöröskabátosok útban vannak, és Dunwoodie a megye gazdája: gondoskodnia kell az angolokról.
"True," said Singleton, slowly, as if struck with the other's reasons. "But how is it that you are idle, when there is work to do?"- Igaz - mondta lassan Singleton, végiggondolva és elfogadva a magyarázatot -, de te hogyan lehetsz tétlen, amikor vár ránk a munka?
"My sword arm is not in the best condition, and Roanoke has but a shambling gait this morning; besides, there is another reason I could mention, if it were not that Miss Wharton would never forgive me."- A kardforgató karom nincs a legjobb állapotban, meg Roanoke is inkább csak csoszog, mint jár ma reggel; azonkívül még egy okot is felhozhatnék, ha nem tartanék attól, hogy Miss Wharton örökké megharagszik rám.
"Speak, I beg, without dread of my displeasure," said Frances, returning the good-humored smile of the trooper, with the archness natural to her own sweet face.- Csak nyugodtan, tőlem nem kell félnie - mondta Frances, arcának kedvesen huncut kifejezésével viszonozva a dragonyos tiszt derűs mosolyát.
"The odors of your kitchen, then," cried Lawton bluntly, "forbid my quitting the domains, until I qualify myself to speak with more certainty concerning the fatness of the land."- Hát a konyhájuk illata - kiáltotta Lawton kertelés nélkül -, az sem engedi, hogy elhagyjam ezt a tájat, amíg kellő tapasztalatok alapján nem nyilatkozhatom az itteni bőségről!
"Oh! Aunt Jeanette is exerting herself to do credit to my father's hospitality," said the laughing girl, "and I am a truant from her labors, as I shall be a stranger to her favor, unless I proffer my assistance."- Ó, Jeanette néni mindent elkövet, hogy apám vendégszerető hírneve ne szenvedjen csorbát - mondta nevetve a leány -, én pedig munkakerülő vagyok, és minden bizonnyal ki is esem a kegyeiből, ha nem sietek azonnal felajánlani a segítségemet.
Frances withdrew to seek her aunt, musing deeply on the character and extreme sensibility of the new acquaintance chance had brought to the cottage.Frances tehát kiment, s megkereste nagynénjét; közben pedig azon tűnődött, milyen különös teremtés, milyen rendkívül érzékeny leány az új ismerős, akit a véletlen az Akácosba hozott.
The wounded officer followed her with his eyes, as she moved, with infantile grace, through the door of his apartment, and as she vanished from his view, he observed,-A sebesült tiszt csak nézte, amint gyermekien kecses mozdulatokkal kisietett a szobából s amikor az ajtó becsukódott mögötte, így szólt:
"Such an aunt and niece are seldom to be met with, Jack; this seems a fairy, but the aunt is angelic."- Szavamra, Jack, ilyen nagynénivel és ilyen unokahúggal ritkán találkozik az ember; az unokahúg valósággal tündér, de a nagynéni angyal.
"You are doing well, I see; your enthusiasm for the sex holds its own."- Látom, jobban vagy: ismét feltámadt benned a szépnem iránti lelkesedés.
"I should be ungrateful as well as insensible, did I not bear testimony to the loveliness of Miss Peyton."- Hálátlan volnék s ráadásul még érzéketlen is, ha nem vallanám őszinte szívvel, hogy milyen gyönyörű hölgy Miss Peyton.
"A good motherly lady, but as to love, that is a matter of taste.- Csakugyan kedves, anyaian gyöngéd hölgy, de ami a szépségét illeti, az már ízlés dolga.
A few years younger, with deference to her prudence and experience, would accord better with my fancy."Készséggel elismerem eszét és élettapasztalatát, de ha néhány évvel fiatalabb volna, nekem jobban megfelelne.
"She must be under twenty," said the other, quickly.- Még nem lehet húszéves - vágta rá a másik.
"It depends on the way you count.- Attól függ, merről nézed.
If you begin at the heel of life, well; but if you reckon downward, as is most common, I think she is nearer forty."Ha az élet vége felől kezded a számolást, talán csakugyan nincs annyi; de az elején kezdve, ahogy általában szokásos, azt hiszem, közelebb jár a negyvenhez.
"You have mistaken an elder sister for the aunt," said Isabella, laying her fair hand on the mouth of the invalid. "You must be silent!- Összetévesztetted Frances nővérét a nagynénjével - mondta Isabella, szép kezét rátéve a beteg szájára -, de maradj csendben!
Your feelings are beginning to affect your frame."Érzéseid máris ártalmára vannak az állapotodnak.
The entrance of Dr. Sitgreaves, who, in some alarm, noticed the increase of feverish symptoms in his patient, enforced this mandate; and the trooper withdrew to pay a visit of condolence to Roanoke, who had been an equal sufferer with himself in their last night's somersault.E szavakat mindjárt azután Dr. Sitgreaves is megerősítette: éppen belépett a szobába, s némi nyugtalansággal tapasztalta, hogy páciense az emelkedő láz tüneteit mutatja; a dragonyos tiszt pedig kivonult, hogy részvétlátogatást tegyen Roanoke-nál, aki éppoly szenvedő szereplője volt az előző esti bukásnak, mint ő maga.
To his great joy, his man pronounced the steed to be equally convalescent with the master; and Lawton found that by dint of rubbing the animal's limbs several hours without ceasing, he was enabled to place his feet in what he called systematic motion.Nagy örömére a legénye közölte, hogy a paripa is követi gazdáját a gyógyulás útján; néhány órányi szakadatlan dörzsölés eredményeként ismét úgy tudta rakni a lábait, amint azt Lawtonnak a szabályszerű mozgásról vallott nézetei megkövetelték.
Orders were accordingly given to be in readiness to rejoin the troop at the Four Corners, as soon as his master had shared in the bounty of the approaching banquet.A kapitány el is rendelte a készülődést, hogy mihelyt lezajlik a nagy érdeklődéssel várt lakoma, nyomban elindulhasson a többiekhez, a Négy sarok felé.
In the meantime, Henry Wharton entered the apartment of Wellmere, and by his sympathy succeeded in restoring the colonel to his own good graces.Időközben Henry Wharton bement Wellmere-hez, és együttérző szavaival sikerült is helyrebillentenie az ezredes lelki egyensúlyát.
The latter was consequently enabled to rise, and prepared to meet a rival of whom he had spoken so lightly, and, as the result had proved, with so little reason.Ennek következtében Wellmere most már elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy felkeljen és találkozzék ellenfelével, akiről korábban oly fölényesen, s amiként az eredmény megmutatta, oly alaptalanul nyilatkozott.
Wharton knew that their misfortune, as they both termed their defeat, was owing to the other's rashness; but he forbore to speak of anything except the unfortunate accident which had deprived the English of their leader, and to which he good-naturedly ascribed their subsequent discomfiture.Wharton tudta, hogy balszerencséjük (mindketten így emlegették a vereségüket) elsősorban az ezredes meggondolatlanságának köszönhető; de tapintatos lévén, nem beszélt másról, mint a szerencsétlen balesetről, amely megfosztotta vezérüktől az angolokat, s amelyet hajlandó volt a későbbi teljes felbomlás okául elfogadni.
"In short, Wharton," said the colonel, putting one leg out of bed, "it may be called a combination of untoward events; your own ungovernable horse prevented my orders from being carried to the major, in season to flank the rebels."- Egyszóval, Wharton - mondta az ezredes, kidugva fél lábát az ágyból -, sajnálatos események sorozatának nevezhetjük az egészet; az ön makrancos lova miatt nem jutott el parancsom az őrnagyhoz, különben oldalba kaphattuk volna a lázadókat.
"Very true," replied the captain, kicking a slipper towards the bed. "Had we succeeded in getting a few good fires upon them in flank, we should have sent these brave Virginians to the right about."- Nagyon is igaz - felelte a kapitány, az ágy felé rúgva a papucsot -, ha sikerül megpörkölni egy kicsit az oldalukat, a derék virginiaiak kétségtelenül hátra arcra kényszerültek volna.
"Aye, and that in double-quick time," cried the colonel, making the other leg follow its companion.- Méghozzá egy szempillantás alatt! - kiáltotta az ezredes, a másik lábát is társítva az előbbihez.
"Then it was necessary to rout the guides, you know, and the movement gave them the best possible opportunity to charge."- És ne feledje, hogy vissza kellett vetnünk az útikalauzokat, s ez a mozdulatunk remek alkalmat adott nekik a támadásra.
"Yes," said the other, sending the second slipper after the first, "and this Major Dunwoodie never overlooks an advantage."- Úgy van - mondta a kapitány, s a másik papucsot is odaröpítette -, s ez a Dunwoodie őrnagy sohasem szalasztja el a kedvező alkalmat.
"I think if we had the thing to do over again," continued the colonel, raising himself on his feet, "we might alter the case very materially, though the chief thing the rebels have now to boast of is my capture; they were repulsed, you saw, in their attempt to drive us from the wood."- Azt hiszem, ha elölről kezdhetnénk az egészet - folytatta az ezredes, már talpra állva - egészen más színezete lenne a dolognak, bár a lázadók így is legfeljebb az én elfogatásommal dicsekedhetnek: látta ugyebár, hogy visszavertük őket, amikor ki akartak űzni bennünket az erdőből.
"At least they would have been, had they made an attack," said the captain, throwing the rest of his clothes within reach of the colonel.- Legalábbis visszavertük volna őket, ha támadást indítottak volna - mondta a kapitány, a többi ruhadarabot is az ezredes közelébe dobva.
"Why, that is the same thing," returned Wellmere, beginning to dress himself.- Az mindegy - felelte Wellmere, és öltözködni kezdett.
"To assume such an attitude as to intimidate your enemy, is the chief art of war."- A háborúnak éppen az a legnagyobb művészete, ha félelmetes magatartásunkkal sikerül visszariasztani az ellenséget.
"Doubtless, then, you may remember in one of their charges they were completely routed."- Kétségtelen, s azt se feledjük, hogy az egyik rohamunk után hanyatt- homlok futottak vissza.
"True - true," cried the colonel, with animation.- Igaz, igaz - kiáltotta lelkesen az ezredes -, s ha én ott vagyok, minden bizonnyal ki is használjuk azt az előnyt, és a jenkik ellen fordítjuk a hadiszerencsét.
"Had I been there to have improved that advantage, we might have turned the table on the Yankees"; saying which he displayed still greater animation in completing his toilet; and he was soon prepared to make his appearance, fully restored to his own good opinion, and fairly persuaded that his capture was owing to casualties absolutely beyond the control of man.- E szavak után még nagyobb buzgalommal folytatta az öltözködést; most már nem húzódozott a társaságtól, teljesen visszanyerte önmagáról alkotott jó véleményét, és szentül meg volt győződve róla, hogy elfogatása olyan körülményeknek tudható be, amelyeket senki halandó ember nem befolyásolhatott volna.
The knowledge that Colonel Wellmere was to be a guest at the table in no degree diminished the preparations which were already making for the banquet; and Sarah, after receiving the compliments of the gentleman, and making many kind inquiries after the state of his wounds, proceeded in person to lend her counsel and taste to one of those labored entertainments, which, at that day, were so frequent in country life, and which are not entirely banished from our domestic economy at the present moment.A hír, hogy Wellmere ezredes meg fog jelenni az asztalnál, éppen nem lankasztotta a máris folyamatban levő előkészületeket, és Sarah, miután fogadta a gentleman bókjait, s viszonzásul gyengéden érdeklődött sérüléseinek állapota felől, eltávozott, hogy tanácsaival és ízlésével személyesen is elősegítse ama bonyolult munkálatokat, amelyek abban az időben oly gyakori jelenségei voltak a vidéki életnek, s még ma sincsenek teljesen száműzve háztartásainkból.
CHAPTER XIIITizenharmadik fejezet
I will stand to and feed, Although my last.Nos, megyek S eszem, habár utolsó vacsorám.
- Tempest.Shakespeare: A vihar
The savor of preparation which had been noticed by Captain Lawton began to increase within the walls of the cottage; certain sweet-smelling odors, that arose from the subterranean territories of Caesar, gave to the trooper the most pleasing assurances that his olfactory nerves, which on such occasions were as acute as his eyes on others, had faithfully performed their duty; and for the benefit of enjoying the passing sweets as they arose, the dragoon so placed himself at a window of the building, that not a vapor charged with the spices of the East could exhale on its passage to the clouds, without first giving its incense to his nose.(Babits Mihály fordításából) A ház levegőjében mindinkább érezhetővé váltak azok az előkészületek, amelyeket Lawton kapitány már észlelt: Caesar föld alatti birodalmából bizonyos édes illatok kezdtek felfelé szállni, s a kapitány boldog elégtétellel állapította meg, hogy szaglóidegei, amelyek ilyen alkalmakkor éppoly élesen működtek, mint más esetekben a szemei, most is híven teljesítették a kötelességüket; semmit sem akart elmulasztani a kellemes fuvalmakból, s ezért úgy helyezkedett el az épület egyik ablakában, hogy a keleti fűszerek illatával terhes párák közül egy se szökhessen meg az égbolt felé, amíg le nem rótta adóját az ő orrának.
Lawton, however, by no means indulged himself in this comfortable arrangement, without first making such preparations to do meet honor to the feast, as his scanty wardrobe would allow.Mielőtt azonban átadta volna magát e földön túli élvezetnek, illőképpen felkészült a lakomára, már amennyire szerény ruhatárától tellett.
The uniform of his corps was always a passport to the best tables, and this, though somewhat tarnished by faithful service and unceremonious usage, was properly brushed and decked out for the occasion.Dragonyos tiszti egyenruhája mindig is belépőt biztosított a legelőkelőbb asztalokhoz; igaz, meglátszottak rajta a hűséges szolgálat s a gyengédtelen bánásmód nyomai, de Lawton most alaposan kikefélte és rendbe szedte, hogy megfeleljen az alkalomnak.
His head, which nature had ornamented with the blackness of a crow, now shone with the whiteness of snow; and his bony hand, that so well became the saber, peered from beneath a ruffle with something like maiden coyness.Természettől hollófekete haja most hófehér volt a rizsportól; csontos keze, amelybe olyan jól illett a kard, most szinte leányos szeméremmel bújt ki a kézelő fodrai közül.
The improvements of the dragoon went no further, excepting that his boots shone with more than holiday splendor, and his spurs glittered in the rays of the sun, as became the pure ore of which they were composed.Lawton kicsinosodásáról többet nem is igen mondhatunk, legfeljebb annyit még, hogy csizmája több mint ünnepi fénnyel ragyogott, és tiszta rézsarkantyúja szikrázva verte vissza a nap sugarait.
Caesar moved through the apartments with a face charged with an importance exceeding even that which had accompanied him in his melancholy task of the morning.Caesar szorgosan járkált a házban, olyan komoly és jelentőségteljes arckifejezéssel, amilyet még reggeli szomorú kötelességének teljesítése közben öltött magára.
The black had early returned from the errand on which he had been dispatched by the peddler, and, obedient to the commands of his mistress, promptly appeared to give his services where his allegiance was due; so serious, indeed, was his duty now becoming, that it was only at odd moments he was enabled to impart to his sable brother, who had been sent in attendance on Miss Singleton to the Locusts, any portion of the wonderful incidents of the momentous night he had so lately passed.A házalótól kapott megbízásnak kora reggel eleget tett, s miután visszatért, nyomban munkába állt a maga rendes működési területén, úrnője parancsaihoz híven; súlyos feladatai mindinkább igénybe vették, s legfeljebb egy-egy pillanatra sikerült érintkezésbe lépnie azzal a szurokszínű testvérével, aki Miss Singleton kíséretében érkezett az Akácosba.
By ingeniously using, however, such occasions as accidentally offered, Caesar communicated so many of the heads of his tale, as served to open the eyes of his visitor to their fullest width.E ritka pillanatokat azonban Caesar nem hagyta kihasználatlanul, s így sikerült is közölnie az elmúlt éjszaka szörnyűséges történetéből egy- két fontosabb részletet, amelytől a fekete hallgatóság minden egyes tagjának karikára meredt a szeme.
The gusto for the marvelous was innate in these sable worthies; and Miss Peyton found it necessary to interpose her authority, in order to postpone the residue of the history to a more befitting opportunity.A csodák iránti fogékonyság vele született hajlama volt minden fekete bőrű személynek; s Miss Peyton végül is arra kényszerült, hogy tekintélyi szóval vágja ketté az elbeszélést, s a fennmaradó részt egy későbbi alkalmas időpontra halasztassa.
"Ah! Miss Jinnett," said Caesar, shaking his head, and looking all that he expressed, "'twas awful to see Johnny Birch walk on a feet when he lie dead!"- Ah, Miss Dzsinit - mondta Caesar a fejét csóválva, és arcjátékával tökéletesen kifejezve minden érzését -, szörny dolog volt látni, hogy Johnny Birch két lábon járni, amikor pedig meghalva feküdni!
This concluded the conversation; though the black promised himself the satisfaction, and did not fail to enjoy it, of having many a gossip on the subject at a future period.Ezzel véget ért a beszámoló; de a néger azért nem adta fel a reményt, hogy egyszer még alaposan kipletykázhatja magát a borzalmas tárgyról, s ebben a reményben utóbb nem is csalatkozott.
The ghost thus happily laid, the department of Miss Peyton flourished; and by the time the afternoon's sun had traveled a two hours' journey from the meridian, the formal procession from the kitchen to the parlor commenced, under the auspices of Caesar, who led the van, supporting a turkey on the palms of his withered hands, with the dexterity of a balance master.Miután a kísértetet ilyen módon nyugalomba küldték, Miss Peyton birodalma felvirult, s két órával azután, hogy a nap túljutott a delelőjén, az ünnepélyes menet meg is indult a konyhából a nappali felé, Caesar felügyelete alatt: ő vezette a felvonulást, fonnyadó kezének tenyerén egy pulykát egyensúlyozva, oly ügyesen, mintha hivatásos zsonglőr volna.
Next followed the servant of Captain Lawton, bearing, as he marched stiffly, and walking wide, as if allowing room for his steed, a ham of true Virginian flavor; a present from the spinster's brother in Accomac.Utána Lawton kapitány legénye következett, merev tartásban és széles léptekkel, mintha most is a lován ülne; egy igazi virginiai illatú sonkát hozott, Accomacból küldte ajándékba a vénkisasszony fivére.
The supporter of this savory dish kept his eye on his trust with military precision; and by the time he reached his destination, it might be difficult to say which contained the most juice, his own mouth or the Accomac bacon.Az ízes étel hordozója menet közben katonás szigorral bámulta a tálat, s mire eljuttatta rendeletetési helyére, nehéz lett volna megmondani, mi a nedvdúsabb; az ő szája, vagy az accomaci sonka.
Third in the line was to be seen the valet of Colonel Wellmere, who carried in either hand chickens fricasseed and oyster patties.A harmadik helyet Wellmere ezredes tisztiszolgája foglalta el: egyik kezében becsinált csirke, a másikban osztrigás pástétom.
After him marched the attendant of Dr. Sitgreaves, who had instinctively seized an enormous tureen, as most resembling matters he understood, and followed on in place, until the steams of the soup so completely bedimmed the spectacles he wore, as a badge of office, that, on arriving at the scene of action, he was compelled to deposit his freight on the floor, until, by removing the glasses, he could see his way through the piles of reserved china and plate warmers.Utána jött dr. Sitgreaves segéde, egy óriási levesestállal, melyet ösztönszerűleg kapott fel, minthogy ez emlékeztette leginkább szakmájának egyes kellékeire; szabályszerűen menetelt a sorban, míg a leves gőzei teljesen el nem homályosították a szemüvegét, amelyet hivatásának jelvényéül viselt; így azután a tett színhelyén le kellett raknia terhét a padlóra, hogy megszabadulhasson a szemüvegétől, és utat keressen a különböző porcelánok és tányérmelegítők halmazai között.
Next followed another trooper, whose duty it was to attend on Captain Singleton; and, as if apportioning his appetite to the feeble state of his master, he had contented himself with conveying a pair of ducks, roasted, until their tempting fragrance began to make him repent his having so lately demolished a breakfast that had been provided for his master's sister, with another prepared for himself.Azután egy másik dragonyos következett, Singleton kapitány legénye; úgy látszott, mintha étvágy tekintetében is alkalmazkodni akarna gyengélkedő gazdájához, mert nem hozott egyebet, csak két sült kacsát; a szárnyasok orrcsiklandó illata azonban végül is megbánást támasztott a szívében: sajnálni kezdte, hogy csak az imént fogyasztotta el a kapitány nővérének villásreggelijét - a saját reggelijén felül.
The white boy, who belonged to the house, brought up the rear, groaning under a load of sundry dishes of vegetables, that the cook, by way of climax, had unwittingly heaped on him.A házhoz tartozó fehér fiú zárta le a sort, hangosan nyögdécselve különböző zöldséges tálak alatt, melyeket a szakácsnő meggondolatlanul rárakott, hogy betetőzze az összképet.
But this was far from all of the preparations for that day's feast; Caesar had no sooner deposited his bird, which, but the week before, had been flying amongst the highlands of Dutchess, little dreaming of so soon heading such a goodly assemblage, than he turned mechanically on his heel, and took up his line of march again for the kitchen.Mindez azonban távolról sem merítette ki a lakoma előkészületeit; Caesar épp csak letette a madarát, amely egy héttel azelőtt még vígan röpdösött Dutchess megye dombvidékén, nem is álmodva, hogy rövid időn belül egy ilyen méltóságteljes felvonulásnak lesz első számú szereplője - s egy gépies mozdulattal máris sarkon fordult, és megint a konyha felé kezdett menetelni.
In this evolution the black was imitated by his companions in succession, and another procession to the parlor followed in the same order.Ezt a menetirányt sorra követték a többiek is, majd kisvártatva ismét megjelentek, az előbbi rendben.
By this admirable arrangement, whole flocks of pigeons, certain bevies of quails, shoals of flatfish, bass, and sundry woodcock, found their way into the presence of the company.E bámulatos szervezés lehetővé tette, hogy rövid időn belül egész galambrajok, fürjcsapatok, lepényhal-tömegek, sügérek és erdei szalonkák kerüljenek az ebédlőbe.
A third attack brought suitable quantities of potatoes, onions, beets, coldslaw, rice, and all the other minutiae of a goodly dinner.A harmadik roham eredményeként kellő mennyiségű burgonya, vöröshagyma, cékla, káposztasaláta és rizs foglalta el helyét az asztalon, nem is említve a többi apróságot, amely hozzátartozik egy valamirevaló lakomához.
The board now fairly groaned with American profusion, and Caesar, glancing his eye over the show with a most approving conscience, after readjusting every dish that had not been placed on the table with his own hands, proceeded to acquaint the mistress of the revels that his task was happily accomplished.Az asztal tehát roskadozott a dús Amerika termékei alatt, Caesar a lehető legnyugodtabb lelkiismerettel vehette szemügyre a látványt, s miután tulajdon kezével módosított minden egyes tál elhelyezésén, amelyet nem ő maga tett oda, úrnőjéhez vonult, és jelentette az örömhírt, hogy feladata immár szerencsésen teljesítve van.
Some half hour before the culinary array just recorded took place, all the ladies disappeared, much in the same unaccountable manner that swallows flee the approach of winter.Mintegy félórával a fentebb leírt konyhai felvonulás előtt a hölgyek valamennyien eltűntek, éppoly rejtélyesen, mint a fecskék, ha megérzik a tél közeledtét.
But the springtime of their return had arrived, and the whole party were collected in an apartment that, in consequence of its containing no side table, and being furnished with a chintz coverlet settee, was termed a withdrawing-room.De csakhamar eljött visszatérésük tavasza, s az egész társaság egybegyűlt abban a helyiségben, amelyet fogadószobának neveztek, mert benne tálalóasztal nem volt, viszont volt egy kartonhuzatú kanapé.
The kind-hearted spinster had deemed the occasion worthy, not only of extraordinary preparations in the culinary department, but had seen proper to deck her own person in garments suited to the guests whom it was now her happiness to entertain.A jólelkű vénkisasszony nemcsak a nagyszabású konyhai műveletekkel készült fel erre az alkalomra, de úgy érezte, öltözködésével is kifejezésre kell juttatnia, milyen öröm és megtiszteltetés a számára, hogy vendégül láthatja a társaságot.
On her head Miss Peyton wore a cap of exquisite lawn, which was ornamented in front with a broad border of lace, that spread from the face in such a manner as to admit of a display of artificial flowers, clustered in a group on the summit of her fine forehead.Miss Peyton rendkívül finom batiszt-főkötőt viselt, elöl széles csipkeszegéllyel, amely úgy foglalta keretbe az arcát, hogy a szép homlok fölött helyet hagyott egy kis csokornyi művirágnak.
The color of her hair was lost in the profusion of powder with which it was covered; but a slight curling of the extremities in some degree relieved the formality of its arrangement, and gave a look of feminine softness to the features.Hajának színét elrejtette a rengeteg rizspor; oldalt azonban néhány göndör fürt enyhítette egy kissé a szertartásos összhatást, s lágyabb, nőies jelleget adott az arcának.
Her dress was a rich, heavy silk, of violet color, cut low around the bust, with a stomacher of the same material, that fitted close to the figure, and exhibited the form, from the shoulders to the waist in its true proportions.Ruhája fénylő, súlyos, ibolyaszínű selyem volt, mélyen szabott derékkal és ugyanolyan anyagú testhez álló pruszlikkal, amely természetes arányban mutatta törzsét, válltól derékig.
Below, the dress was full, and sufficiently showed that parsimony in attire was not a foible of the day.A dús redőjű szoknya ékesen bizonyította, hogy öltözködés tekintetében a kor nem ismeri a zsugoriságot.
A small loop displayed the beauty of the fabric to advantage, and aided in giving majesty to the figure.Keskeny merevítője még inkább kiemelte a kelme szépségét s az alak méltóságát.
The tall stature of the lady was heightened by shoes of the same material with the dress, whose heels added more than an inch to the liberality of nature.Cipője ugyanabból az anyagból készült, mint a ruha, és sarka több mint egy hüvelykkel megmagasította az amúgy is magas termetű hölgyet.
The sleeves were short, and close to the limb, until they fell off at the elbows in large ruffles, that hung in rich profusion from the arm when extended; and duplicates and triplicates of lawn, trimmed with Dresden lace, lent their aid in giving delicacy to a hand and arm that yet retained their whiteness and symmetry.Rövid és szoros ujja könyökig ért, itt kezdődött a bő fodor, amely minden mozdulatra meglebbent; s a drezdai csipkével szegélyezett, kétszeres és háromszoros batiszt még kecsesebbnek mutatta a kezet s a kart, amely semmit sem veszített fehérségéből és gömbölyűségéből.
A treble row of large pearls closely encircled her throat; and a handkerchief of lace partially concealed that part of the person that the silk had left exposed, but which the experience of forty years had warned Miss Peyton should now be veiled.Nyakát nagy gyöngyök háromszoros fűzére díszítette; egy csipke-zsebkendő nagyjából eltakarta azt a részt, amelyet a selyem szabadon hagyott: negyven esztendőjének tapasztalata intette Miss Peytont erre az óvatosságra.
Thus attired, and standing erect with the lofty grace that distinguished the manners of that day, the maiden would have looked into nothingness a bevy of modern belles.Ezzel az öltözékkel s az akkori időkre jellemző bájosan fennkölt tartásával a kisasszony sok mai szép hölgyet túlragyogott volna.
The taste of Sarah had kept even pace with the decorations of her aunt; and a dress, differing in no respect from the one just described, but in material and tints, exhibited her imposing form to equal advantage.Sarah egy csöppet sem maradt el ízlésben a nagynéni mögött; ugyanolyan szabású, de más anyagú és színű ruhája éppúgy előnyére vált büszke alakjának.
The satin of her robe was of a pale bluish color. Twenty years did not, however, require the screen that was prudent in forty, and nothing but an envious border of exquisite lace hid, in some measure, what the satin left exposed to view.Halványkék szaténruhát viselt, de húszéves lévén, nem kellett a negyvenéveseknél már célszerű bújócskához folyamodnia, s éppen ezért csak egy irigy csipkeszegély pompás sávja rejtette el, legalábbis részben, amit a szatén már nem tudott elrejteni.
The upper part of the bust, and the fine fall of the shoulders, were blazing in all their native beauty, and, like the aunt, the throat was ornamented by a treble row of pearls, to correspond with which were rings of the same quality in the ears.Nyaka és finom hajlatú válla szabadon tündökölhetett természetes szépségében; előbbit hármas gyöngysor díszítette, akárcsak a nagynéniét, színben és minőségben megegyezett a fülbevalókkal.
The head was without a cap, and the hair drawn up from the countenance so as to give to the eye all the loveliness of a forehead as polished as marble and as white as snow.Főkötőt nem viselt, s a haja fel volt tűzve, hogy a márványsima, hófehér homlok méltóképp ragyoghasson a gyönyörű szempár fölött.
A few straggling curls fell gracefully on the neck, and a bouquet of artificial flowers was also placed, like a coronet, over her brow.Néhány rakoncátlanabb fürtje bájosan a nyakára hullott, s a művirágok csokra igazi koronaként övezte homlokát.
Miss Singleton had resigned her brother to the advice of Dr. Sitgreaves, who had succeeded in getting his patient into a deep sleep after quieting certain feverish symptoms that followed the agitation of the interview.Miss Singleton rábízta fivérét Dr. Sitgreavesre, s az orvosnak sikerült is mélyen elaltatnia páciensét, miután lecsillapította a találkozás izgalmából eredő lázas tüneteket.
The sister was persuaded, by the observant mistress of the mansion, to make one of the party, and she sat by the side of Sarah, differing but little in appearance from that lady, except in refusing the use of powder on her raven locks, and that her unusually high forehead and large, brilliant eyes gave an expression of thoughtfulness to her features, that was possibly heightened by the paleness of her cheek.A ház figyelmes úrnője rábeszélte Isabellát, hogy tartson velük; a leány most csakugyan ott ült Sarah mellett s külső megjelenésében nem is igen különbözött tőle; legfeljebb annyiban, hogy nem rizsporozta be hollófekete fürtjeit, s hogy szokatlanul magas homloka és nagy, ragyogó szeme különösen tűnődővé tette az arcát, amit egyébként a sápadtsága még inkább hangsúlyozott.
Last and least, but not the most unlovely, in this display of female charms, was the youngest daughter of Mr. Wharton.A női bájaknak ebben a felsorolásában utolsó helyen szólunk Mr. Wharton kisebbik leányáról, de nem azért, mintha ő lett volna a legkevésbé szép mindannyiuk közül.
Frances, we have already mentioned, left the city before she had attained to the age of fashionable womanhood.Frances, mint már említettük, a városból való távozásakor még nem volt elég idős ahhoz, hogy alkalmazkodnia kelljen a női divat törvényeihez.
A few adventurous spirits were already beginning to make inroads in those customs which had so long invaded the comforts of the fair sex; and the youthful girl had ventured to trust her beauty to the height which nature had bestowed.Néhány merészebb szellem különben is kezdett már eltérni a divatszokásoktól, amelyek oly hosszú időn át korlátozták a szép nem kényelmét; s a fiatal leányban volt annyi bátorság, hogy bízzék a természettől kapott szépségének erejében.
This was but little, but that little was a masterpiece.Nem büszkélkedhetett sok ékességgel, de amivel büszkélkedhetett, az tökéletes volt.
Frances several times had determined, in the course of the morning, to bestow more than usual pains in the decoration of her person.A délelőtt folyamán Frances többször is elhatározta, hogy a szokottnál nagyobb figyelmet fordít személyének kicsinosítására.
Each time in succession, as she formed this resolution, she spent a few minutes in looking earnestly towards the north, and then she as invariably changed it.Valahányszor ilyesféle elhatározásra jutott, tűnődve nézett észak felé néhány percig, s azután minden alkalommal megváltoztatta szándékát.
At the appointed hour, our heroine appeared in the drawing-room, clothed in a robe of pale blue silk, of a cut and fashion much like that worn by her sister.Amikor a megbeszélt időpontban belépett a fogadószobába, hősnőnk halványkék selyemruhát viselt, amelynek szabása és összeállítása alig különbözött a nővéréétől.
Her hair was left to the wild curls of nature, its exuberance being confined to the crown of her head by a long, low comb, made of light tortoise shell; a color barely distinguishable in the golden hue of her tresses.Hajának természetes, vad zuhatagát csak egy hosszúkás, keskeny teknőcfésű fegyelmezte, színével úgyszólván beleolvadva a fürtök aranyába.
Her dress was without a plait or a wrinkle, and fitted the form with an exactitude that might lead one to imagine the arch girl more than suspected the beauties it displayed.Ruhája, melyen nem volt se ránc, se redő, oly pontosan simult alakjára, hogy a szemlélőnek arra kellett gyanakodnia; ez a huncut leány nagyon is jól tudja, mitől ilyen szép.
A tucker of rich Dresden lace softened the contour of the figure.Drezdai-csipkés nyaksálja lágyan idomult körvonalaihoz.
Her head was without ornament; but around her throat was a necklace of gold clasped in front with a rich cornelian.A fején nem viselt díszt, csak a nyaka körül egy aranyláncot, melyet egy szép karneol fogott össze.
Once, and once only, as they moved towards the repast, did Lawton see a foot thrust itself from beneath the folds of her robe, and exhibit its little beauties encased in a slipper of blue silk, clasped close to the shape by a buckle of brilliants.Lawton később csak egyszer, egyetlenegyszer pillanthatta meg a lábát, amint a terített asztal felé menet kibukkant a szoknya alól, parányi kék selyemcipellőben, melyet a briliánsos csat pontosan ráfeszített a formás lábfejre.
The trooper caught himself sighing as he thought, though it was good for nothing in the stirrup, how enchantingly it would grace a minuet.A dragonyos tiszt önkéntelenül is felsóhajtott, s arra gondolt, hogy ez a láb ugyan kengyelben nem sokat érne, de annál bájosabban járhatná a menüettet.
As the black appeared on the threshold of the room, making a low reverence, which has been interpreted for some centuries into "dinner waits," Mr. Wharton, clad in a dress of drab, bedecked with enormous buttons, advanced formally to Miss Singleton, and bending his powdered head nearly to the level of the hand he extended, received hers in return.Mikor a néger megjelent a szoba küszöbén s hosszú évszázadok szokásához híven mély meghajlással jelezte, hogy "tálalva van", a drapp ruhába öltözött, hatalmas gombokkal ékeskedő Mr. Wharton szertartásosan odalépett Miss Singletonhoz, rizsporos fejével csaknem a kinyújtott kezéig hajolt, s a hölgy el is fogadta a kezét.
Dr. Sitgreaves offered the same homage to Miss Peyton, and met with equal favor; the lady first pausing to draw on her gloves.Dr. Sitgreaves ugyanilyen hódoló mozdulattal ajánlotta fel a karját Miss Peytonnak, s őt sem utasították vissza, bár a hölgy előbb felhúzta a kesztyűjét.
Colonel Wellmere was honored with a smile from Sarah, while performing a similar duty; and Frances gave the ends of her taper fingers to Captain Lawton with maiden bashfulness.Wellmere ezredes hasonlóképpen járt el Sarah előtt, aki egy mosollyal jutalmazta udvariasságát; Frances pedig leányos szeméremmel nyújtotta karcsú ujjainak hegyét Lawton kapitány felé.
Much time, and some trouble were expended before the whole party were, to the great joy of Caesar, comfortably arranged around the table, with proper attention to all points of etiquette and precedence.Sok időbe és némi vesződségbe tellett, míg végül Caesar roppant boldogan megállapíthatta, hogy a társaságnak sikerült kényelmesen elhelyezkednie az asztal körül, az etikett és az elsőbbségi jogok szigorú betartásával.
The black well knew the viands were not improving; and though abundantly able to comprehend the disadvantage of eating a cold dinner, it greatly exceeded his powers of philosophy to weigh all the latent consequences to society which depend on social order.A néger ugyanis csak annyit tudott, hogy az ételnek nem tesz jót, ha áll, s hogy a kihűlt falatok sokkal kevésbé ízletesek; filozófiai képességei azt már nem súgták meg neki, milyen súlyos következményekkel járhat a társasági illemszabályok megsértése az egész társadalomra nézve.
For the first ten minutes all but the captain of dragoons found themselves in a situation much to their liking.Az első tíz percben mindenki meg volt elégedve helyzetével, kivéve a dragonyos kapitányt.
Even Lawton would have been perfectly happy, had not excess of civility on the part of his host and Miss Jeanette Peyton kept him from the more agreeable occupation of tasting dishes he did want, in order to decline those he did not.Még Lawton is tökéletesen boldog lett volna, ha a házigazda és Miss Peyton túlzó udvariaskodásai nem feszélyezik annyira: tudniillik a számára kevésbé kívánatos ételek elhárításával kellett foglalkoznia, ahelyett, hogy nekiláthatott volna a kívánatosabb ételek fogyasztásának.
At length, however, the repast was fairly commenced, and a devoted application to the viands was more eloquent than a thousand words in favor of Dinah's skill.Végül is azonban minden akadály elhárult a lakoma megkezdése elől, s az a buzgalom, amellyel a vendégek a tálak felé fordultak, a legszebb szavaknál is ékesebben dicsérte Dinah képességeit.
Next came drinking with the ladies; but as the wine was excellent, and the glasses ample, the trooper bore this interruption with consummate good nature.Azután a hölgyekkel való koccintgatás következett; de mivel a bor kitűnő volt s a poharak öblösek, a dragonyos tiszt ezt a zavaró mozzanatot már sokkal derűsebben viselte el.
Nay, so fearful was he of giving offense, and of omitting any of the nicer points of punctilio, that having commenced this courtesy with the lady who sat next him, he persevered until not one of his fair companions could, with justice, reproach him with partiality in this particular.Sőt, abbéli félelmében, hogy esetleg megsért valakit, s még véteni talál az etikett kifinomultabb szabályai ellen, nemcsak a mellette ülő hölggyel koccintott, hanem a többieket is sorra megtisztelte, úgyhogy a szépnem tagjai közül igazán senki sem vádolhatta részrehajlással ebben a tekintetben.
Long abstemiousness from anything like generous wine might plead the excuse of Captain Lawton, especially when exposed to so strong a temptation as that now before him.Lawton kapitány mentségére felhozhatjuk, hogy hosszú idő óta nem kóstolt csakugyan elsőrangú bort, most pedig nem mindennapi kísértést kellett volna leküzdenie.
Mr. Wharton had been one of a set of politicians in New York, whose principal exploits before the war had been to assemble, and pass sage opinions on the signs of the times, under the inspiration of certain liquor made from a grape that grew on the south side of the island of Madeira, and which found its way into the colonies of North America through the medium of the West Indies, sojourning awhile in the Western Archipelago, by way of proving the virtues of the climate.Mr. Wharton bizonyos New York-i politikusok társaságába tartozott, akik a háború előtt főleg azzal tüntették ki, hogy gyakorta összegyűltek, és bölcs nézeteket hangoztattak egymás között az idők romlásáról; az ihletet mindehhez a Madeira-sziget déli részén termelt szőlő nedve szolgáltatta, amely Nyugat-Indián keresztül jutott el az észak- amerikai gyarmatokra, útközben megpihenvén a nyugati szigetvilágban, hogy alkalmazkodhassék az éghajlathoz.
A large supply of this cordial had been drawn from his storehouse in the city, and some of it now sparkled in a bottle before the captain, blushing in the rays of the sun, which were passing obliquely through it, like amber.Városi házának pincéjéből Mr. Wharton magával hozta e szíverősítő italkészletének tekintélyes részét, s a drága nedű most ott csillogott egy üvegben a kapitány előtt, ámbraszínűvé válva a délutáni nap ferdén beeső sugarától.
Though the meat and vegetables had made their entrance with perfect order and propriety, their exeunt was effected much in the manner of a retreat of militia.Bár a húsételek és a zöldségek bevonulása tökéletes rendben és minden követelménynek megfelelően zajlott le, távozásuk inkább a katonai segédcsapatok menekülésére hasonlított.
The point was to clear the board something after the fabled practice of the harpies, and by dint of scrambling, tossing, breaking, and spilling, the remnants of the overflowing repast disappeared.A mesebeli hárpiák sem takaríthatták volna le másként az asztalt, s némi tülekedés, lökdösődés, tányértörés, valamint italkiöntés után a fejedelmi lakoma utolsó maradványai is eltűntek.
And now another series of processions commenced, by virtue of which a goodly display of pastry, with its usual accompaniments, garnished the table.Most újabb felvonulások sorozata következett, aminek eredményeként különböző édességek lepték el az asztalt, derekas mennyiségben és szokásos kísérőikkel együtt.
Mr. Wharton poured out a glass of wine for the lady who sat on his right hand, and, pushing the bottle to a guest, said with a low bow,-Mr. Wharton kitöltött egy pohár bort a jobbján ülő hölgynek, majd továbbadva az üveget, mély főhajtással így szólt:
"We are to be honored with a toast from Miss Singleton."- Reméljük Miss Singleton megtisztel minket egy tószttal.
Although there was nothing more in this movement than occurred every day on such occasions, yet the lady trembled, colored, and grew pale again, seemingly endeavoring to rally her thoughts, until, by her agitation, she had excited the interest of the whole party; when by an effort, and in a manner as if she had striven in vain to think of another, Isabella said, faintly,-Bár ez a felszólítás semmiképpen sem volt különleges és naponként elhangzott ilyen alkalmakkor, a hölgy mégis remegve fogadta: elpirult, aztán elsápadt, láthatólag igyekezett összeszedni magát, nyugtalanságával felkeltette az egész társaság figyelmét; végül roppant erőfeszítéssel s mintha hiába törte volna a fejét valami más ötleten, ezt rebegte:
"Major Dunwoodie."- Dunwoodie őrnagy egészségére.
The health was drunk cheerfully by all but Colonel Wellmere, who wet his lips, and drew figures on the table with some of the liquor he had spilled.Mindannyian jókedvvel ürítették poharukat az őrnagy egészségére, kivéve Wellmere ezredest: ő csak megnedvesítette az ajkát, és különböző ábrákat rajzolt az italba, melyet az előbb az asztalra loccsantott.
At length Colonel Wellmere broke silence by saying aloud to Captain Lawton,-Végül az ezredes megtörte a csendet, és Lawton kapitányhoz fordult:
"I suppose, sir, this Mr. Dunwoodie will receive promotion in the rebel army, for the advantage my misfortune gave him over my command."- Azt hiszem, uram, ezt a Dunwoodie urat most bizonyára előléptetik a lázadók seregében, jutalmul a csapatommal szemben elért sikeréért, amelyet balszerencsémnek köszönhet.
The trooper had supplied the wants of nature to his perfect satisfaction; and, perhaps, with the exception of Washington and his immediate commander, there was no mortal whose displeasure he regarded a tittle. First helping himself, therefore, to a little of his favorite bottle, he replied with admirable coolness,-Testi vágyainak kielégítettsége a teljes megelégedés állapotába ringatta a lovas tisztet; s talán Washingtonon és közvetlen feljebbvalóján kívül nem volt földi halandó, akinek a bosszúságával egy szikrát is törődött volna, így hát nyugodtan töltött magának egy kicsit kedvenc borospalackjából, s csak azután felelt, bámulatra méltó hidegvérrel:
"Colonel Wellmere, your pardon; Major Dunwoodie owes his allegiance to the confederated states of North America, and where he owes it he pays it.- Engedelmet, ezredes úr: Dunwoodie őrnagy az Észak Amerikai Egyesült Államoknak tett hűségesküt, s akinek hűséget fogadott, azt nem is hagyta cserben.
Such a man is no rebel.Az ilyen ember nem lázadó.
Promoted I hope he may be, both because he deserves it, and because I am next in rank in the corps; and I know not what you call a misfortune, unless you deem meeting the Virginia horse as such."Magam is remélem, hogy előléptetik, részben azért, mert megérdemli, másrészt azért, mert utána én vagyok csapatunk rangidős tisztje; ami pedig az ön balszerencséjét illeti, igazán nem tudom, mit ért ezen, hacsak azt nem tartja balszerencsének, hogy egyáltalában találkozott a virginiai lovasokkal.
"We will not differ about terms, sir," said the colonel, haughtily.- Ne vitatkozzunk a szavakon, uram - mondta gőgösen az ezredes.
"I spoke as duty to my sovereign prompted; but do you not call the loss of a commander a misfortune to a party?"- Én csak úgy beszéltem, ahogy az uralkodóm iránti kötelesség megkövetelte; de abban talán egyetért velem, hogy a parancsnok elvesztése bármely csapat balszerencséjének nevezhető?
"It certainly may be so," said the trooper, with emphasis.- Bizonyos esetekben kétségtelenül - felelte a lovas tiszt, megnyomva a szavait.
"Miss Peyton, will you favor us with a toast?" cried the master of the house, anxious to stop this dialogue.- Miss Peyton, szabad lenne kegyedet is felkérnem egy tósztra? - kiáltotta a ház ura, aki mindenáron szeretett volna véget vetni ennek a párbeszédnek.
The lady bowed her head with dignity, as she named "General Montrose"; and the long-absent bloom stole lightly over her features.A hölgy méltóságteljesen biccentett, s miközben kiejtette "Montrose tábornok" nevét, arcára halványan visszatért a pír, mely már régóta nem jelentkezett rajta.
"There is no term more doubtful than that word misfortune," said the surgeon, regardless of the nice maneuvers of the host.- Nincs bizonytalanabb kifejezés, mint az a szó, hogy balszerencse - mondta a sebész, mit sem törődve a házigazda ügyes mesterkedéseivel.
"Some deem one thing a misfortune, others its opposite; misfortune begets misfortune. Life is a misfortune, for it may be the means of enduring misfortune; and death is a misfortune, as it abridges the enjoyments of life."- Egyesek balszerencsének tartanak valamit, mások éppen ellenkezőleg: a balszerencse balszerencsét szül: az élet balszerencse, mert esetleg nem áll egyébből, mint különféle balszerencsék elviseléséből; de a halál is balszerencse, mert megrövidíti az élet örömeit.
"It is a misfortune that our mess has no such wine as this," interrupted the trooper.- Az például kétségtelenül balszerencse, hogy a mi tiszti étkezdénkben nem mérnek olyan bort, mint ez - szólt közbe a kapitány.
"We will pledge you a sentiment in it, sir, as it seems to suit your taste," said Mr. Wharton.- Ha csakugyan ízlik, uram, akkor felkérjük, hogy ezzel a borral igyék arra, amit jónak talál - mondta Mr. Wharton.
Lawton filled to the brim, and drank, "A speedy peace, or a stirring war."Lawton színig töltötte poharát, s mielőtt felhajtotta volna, így szólt: - Hamari békére vagy derekas háborúra.
"I drink your toast, Captain Lawton, though I greatly distrust your construction of activity," said the surgeon.- Erre én is iszom, Lawton kapitány, bár a hadászatról vallott nézeteivel egyáltalán nem értek egyet - mondta a sebész.
"In my poor judgment, cavalry should be kept in the rear to improve a victory, and not sent in front to gain it.- Szerény véleményem szerint a lovasságot a hátsó vonalakban kell felhasználni a győzelem biztosítása érdekében, nem pedig előreküldeni, hogy kivívja a győzelmet.
Such may be said to be their natural occupation, if the term can be used in reference to so artificial a body; for all history shows that the horse have done most when held in reserve."Úgy is mondhatnám, ez a lovasok természetes hivatása, ha szabad ezt a kifejezést alkalmaznom egy mesterséges alakulatra; de az egész történelem bizonyítja, hogy a lovasok akkor váltak be a leginkább, amikor a tartalékban teljesítettek szolgálatot.
This dissertation, uttered in a sufficiently didactic manner, was a hint that Miss Peyton did not neglect.Ebben az oktató hangú előadásban némi célzások rejlettek, amelyek nem is kerülték el Miss Peyton figyelmét.
She arose and retired, followed by her juniors.A ház úrnője felállt, és a fiatalabb hölgyek kíséretében elhagyta a szobát.
Nearly at the same moment, Mr. Wharton and his son made an apology for their absence, which was required on account of the death of a near neighbor, and withdrew.Csaknem ugyanabban a pillanatban Mr. Wharton és a fia is bocsánatot kért, amiért egy közeli szomszédjuk halála elszólítja őket, s szintén kivonult.
The retreat of the ladies was the signal for the appearance of the surgeon's cigar, which, being established in a corner of his mouth, in a certain knowing way, caused not the slightest interruption to his discourse.A hölgyek távozása mintegy jelt adott a sebész szivarjának megjelenésére: rendkívül ügyesen helyezte el a szája egyik szögletében, hogy azért minden akadály nélkül szónokolhasson tovább.
"If anything can sweeten captivity and wounds, it must be the happiness of suffering in the society of the ladies who have left us," gallantly observed the colonel, as he resumed his seat after closing the door.- Ha van, ami enyhítheti a fogságot és a sebeket, e hölgyek társasága feltétlenül ilyen dolog: az ő körükben még a szenvedés is boldogság - mondta gálánsan az ezredes, miután becsukta az ajtót, és visszaült a helyére.
"Sympathy and kindness have their influence on the human system," returned the surgeon, knocking the ashes from his cigar, with the tip of a little finger, in the manner of an adept.- A rokonszenv és a nyájasság minden bizonnyal hatást gyakorol az emberi szervezetre - felelte a sebész, miközben kisujja hegyével leverte szivarjáról a hamut, roppant szakértő módon.
"The connection is intimate between the moral and physical feelings; but still, to accomplish a cure, and restore nature to the healthy tone it has lost from disease or accident, requires more than can flow from unguided sympathies.- Közismert, milyen szoros kapcsolat áll fenn a lelki és a fizikai állapotok között; mindazonáltal, ha a természetes egészség sérelmet szenvedett valami kórfolyamat vagy baleset következtében, a rokonszenves, de képzetlen eljárások nem vihetnek teljes sikerre semmilyen kúrát, s nem állíthatják vissza a jó közérzetet.
In such cases, the lights - " the surgeon accidentally caught the eye of the trooper and he paused.Ilyen esetben a tudomány fénye... - a sebész véletlenül elkapta Lawton pillantását s elhallgatott.
Taking two or three hasty puffs, he essayed to finish the sentence, "In such cases, the knowledge that flows from the lights - "Gyorsan szippantott kettőt-hármat, s megpróbálta befejezni a mondatot: - ilyen esetekben az az útmutatás, amelyet a tudomány...
"You were saying, sir," said Colonel Wellmere, sipping his wine,-- Igen, uram? - kérdezte Wellmere ezredes, a borát szürcsölgetve.
"The purport of my remark went to say," continued Sitgreaves, turning his back on Lawton, "that a bread poultice would not set a broken arm."- Lényegében azt akartam mondani - folytatta Sitgreaves, hátat fordítva Lawtonnak -, hogy a forró kenyérpépből készült borogatások nem gyógyítják meg a törött karokat.
"More is the pity," cried the trooper, "for next to eating, the nourishment could not be more innocently applied."- Nagy kár - kiáltotta a dragonyos tiszt -, mert ártatlanabbul nem is lehetne felhasználni azt a pépet, kivéve persze, amikor megesszük.
"To you, Colonel Wellmere," said the surgeon, "as a man of education, I can with safety appeal."- Azt hiszem, nyugodtan fordulhatok önhöz, Wellmere ezredes, mint művelt emberhez - mondta a sebész.
The colonel bowed.Az ezredes meghajtotta a fejét.
"You must have observed the dreadful havoc made in your ranks by the men who were led by this gentleman"; the colonel looked grave, again; "how, when blows lighted on their frames, life was invariably extinguished, beyond all hope of scientific reparation; how certain yawning wounds were inflicted, that must set at defiance the art of the most experienced practitioner; now, sir, to you I triumphantly appeal, therefore, to know whether your detachment would not have been as effectually defeated, if the men had all lost a right arm, for instance, as if they had all lost their heads."- Bizonyára megfigyelte, milyen szörnyű pusztítást vittek véghez az önök soraiban azok az emberek, akiket ez az úr vezetett; - az ezredes megint elkomorult - megfigyelhette, hogy minden csapásuk egy-egy élet fonalát vágta ketté végérvényesen, lehetetlenné téve bárminemű tudományos segítséget; megfigyelhette a tátongó sebeket, amelyek a legtapasztaltabb orvostudor művészetét is megfoszthatták volna létjogosultságától; mármost önhöz fordulok, uram, s diadallal kérdem, vajon nem lett volna éppoly tökéletes a csapatának a veresége, ha emberei mondjuk csak a fél karjukat veszítik el, s nem a fejüket?
"The triumph of your appeal is somewhat hasty, sir," said Wellmere.- Kissé korainak érzem az ön diadalát, uram - mondta Wellmere.
"Is the cause of liberty advanced a step by such injudicious harshness in the field?" continued the surgeon, bent on the favorite principle of his life.- Vajon az efféle szertelen hadakozás előbbre viszi-e a szabadság ügyét akár csak egy lépéssel is? - folytatta a sebész, tovább pengetve kedvenc húrját.
"I am yet to learn that the cause of liberty is in any manner advanced by the services of any gentleman in the rebel army," rejoined the colonel.- Nem tudom, hogy a lázadó seregben teljesített szolgálatok egyáltalán előbbre vihetik-e a szabadság ügyét - mondta az ezredes.
"Not liberty!- Nem?!
Good God, for what then are we contending?"De hát az Isten szerelmére, miért harcolunk, ha nem a szabadságért?
"Slavery, sir; yes, even slavery; you are putting the tyranny of a mob on the throne of a kind and lenient prince. Where is the consistency of your boasted liberty?"- A rabszolgaságért, uram; úgy van: a rabszolgaságért; önök a csőcselék zsarnokságát ültetnék egy szelíd és elnéző fejedelem trónjára; hol van az önök híres szabadságának a következetessége?
"Consistency!" repeated the surgeon, looking about him a little wildly, at hearing such sweeping charges against a cause he had so long thought holy.- A következetessége?! - ismételte a sebész, s egy kissé zavartan nézett maga köré, mivel sohasem hallotta még, hogy ilyen súlyos vádakkal illették volna azt az ügyet, amelyet ő mindennél szentebbnek tartott.
"Aye, sir, your consistency.- Igen, uram, a következetessége.
Your congress of sages have published a manifesto, wherein they set forth the equality of political rights."Az önök bölcs kongresszusa közzétett egy kiáltványt, amelyben leszögezi a politikai jogok egyenlőségét.
"'Tis true, and it is done most ably."- Úgy van, ezt tette, méghozzá nagyon is ésszerűen.
"I say nothing of its ability; but if true, why not set your slaves at liberty?"- Nem firtatom az ésszerűségét; de ha úgy van, miért nem szabadítják fel a rabszolgáikat?
This argument, which is thought by most of the colonel's countrymen a triumphant answer to a thousand eloquent facts, lost none of its weight by the manner in which it was uttered.- Ez az érv, amely az ezredes legtöbb honfitársa szerint csattanós választ ad az ékesszóló tények ezreire, most is a megfelelő nyomatékkal hangzott el.
Every American feels humbled at the necessity of vindicating his country from the apparent inconsistency and injustice of the laws alluded to.Minden amerikait elfog a szégyen, amikor arra kényszerítik, hogy megvédje hazáját a fentebb említett törvények látszólagos következetlenségének és igazságtalanságának vádjaival szemben.
His feelings are much like those of an honorable man who is compelled to exonerate himself from a disgraceful charge, although he may know the accusation to be false.Körülbelül úgy érzi magát ilyenkor, mint egy becsületes ember, akinek szégyenletes vádak alól kell tisztáznia magát, noha tudja, hogy a vád hamis.
At the bottom, Sitgreaves had much good sense, and thus called on, he took up the cudgels of argument in downright earnest.Sitgreaves alapjában véve nem volt híján a józan észnek, tehát elfogadta a kihívást és fenntartás nélkül belevetette magát a vitába.
"We deem it a liberty to have the deciding voice in the councils by which we are governed.- Mi azt tartjuk szabadságnak, ha döntő szavunk lehet azokban a testületekben, amelyek kormányoznak bennünket.
We think it a hardship to be ruled by the king of a people who live at a distance of three thousand miles, and who cannot, and who do not, feel a single political interest in common with ourselves.Fájdalmas tehernek érezzük, ha egy olyan király uralkodik fölöttünk, akinek a népe háromezer mérföldnyire él tőlünk, és egyetlen politikai kérdésben sem gondolkozik úgy, mert nem is gondolkozhatik úgy, mint mi.
I say nothing of oppression; the child was of age, and was entitled to the privileges of majority.Nem akarok az elnyomásról beszélni; a gyermek felnőtt, s megilletik a nagykorúság jogai.
In such cases, there is but one tribunal to which to appeal for a nation's rights - it is power, and we now make the appeal."Ilyen esetekben egy nemzet csak egyetlen bírósághoz fordulhat a jogaiért: az erőhöz, s mi is ezt tesszük, semmi egyebet.
"Such doctrines may suit your present purposes," said Wellmere, with a sneer; "but I apprehend it is opposed to all the opinions and practices of civilized nations."- Az ilyen elvek talán megfelelnek az önök jelenlegi céljainak - felelte Wellmere gúnyos mosollyal -, de attól tartok, ellentétben állnak minden civilizált nemzet felfogásával és gyakorlatával.
"It is in conformity with the practices of all nations," said the surgeon, returning the nod and smile of Lawton, who enjoyed the good sense of his comrade as much as he disliked what he called "his medical talk."- Ellenkezőleg: megegyeznek minden nemzet gyakorlatával - mondta a sebész, viszonozva Lawton bólintását és mosolyát: a kapitány ugyanis éppen annyira élvezte a doktor józan okfejtését, mint amennyire idegenkedett "orvosi fecsegésétől", ahogy mondani szokta.
"Who would be ruled when he can rule?- Ki tűrné el, hogy uralkodjanak rajta, amikor maga is uralkodhatik?
The only rational ground to take is, that every community has a right to govern itself, so that in no manner it violates the laws of God."Az egyetlen ésszerű álláspont azt sugallja, hogy minden közösségnek jogában áll kormányozni önmagát, amíg nem vét az isteni törvények ellen.
"And is holding your fellow creatures in bondage in conformity to those laws?" asked the colonel, impressively.- S vajon nem vétenek-e az isteni törvények ellen, amikor rabszolgasorban tartják embertársaikat? - kérdezte nyomatékosan az ezredes.
The surgeon took another glass, and hemming once, returned to the combat.A sebész újabb pohárért nyúlt, hümmögött egyet, majd visszatért a porondra.
"Sir," said he, "slavery is of very ancient origin, and it seems to have been confined to no particular religion or form of government; every nation of civilized Europe does, or has held their fellow creatures in this kind of duresse."- Uram - mondta -, a rabszolgaság igen régi eredetű intézmény, s úgy látszik, nem valamely felekezetnek vagy kormányzati formának sajátságos velejárója; a civilizált Európa valamennyi országában alkalmazzák vagy alkalmazták az emberek.
"You will except Great Britain," cried the colonel, proudly.- Tegye hozzá, uram: Nagy-Britannia kivételével - kiáltotta büszkén az ezredes.
"No, sir," continued the surgeon, confidently, feeling that he was now carrying the war out of his own country, "I cannot except Great Britain.- Nem, uram - folytatta a sebész, akinek erőt adott az a tudat, hogy most már nem az ő hazája területén folyik a küzdelem -, nem tehetem hozzá.
It was her children, her ships, and her laws, that first introduced the practice into these states; and on her institutions the judgment must fall.Éppen Nagy Britannia fiai, Nagy-Britannia hajói és törvényei hozták el a rabszolgaságot ezekbe az államokba; mindezért tehát Nagy-Britannia intézményeinek kell viselniük a felelősséget.
There is not a foot of ground belonging to England, in which a negro would be useful, that has not its slave.Minden talpalatnyi földön, amely Angliáé s ahol a néger hasznos lehet, megtaláljuk a rabszolgát.
England herself has none, but England is overflowing with physical force, a part of which she is obliged to maintain in the shape of paupers.Magában Angliában nincs ugyan rabszolga, de Anglia telítve van önnön fizikai erejével, melynek egy részét a nincstelen lakosok nyomorának abroncsába kell szorítania.
The same is true of France, and most other European countries.Ugyanez érvényes Franciaországra s a többi európai ország java részére is.
So long as we were content to remain colonies, nothing was said of our system of domestic slavery; but now, when we are resolute to obtain as much freedom as the vicious system of metropolitan rule has left us, that which is England's gift has become our reproach.Ameddig hajlandók voltunk megmaradni gyarmatnak, egyetlen szó sem hangzott el belső rabszolgaságunk rendszere ellen; most azonban, mikor elhatároztuk, hogy kivívunk magunknak annyi szabadságot, amennyi a gyarmati uralom átkos rendszerében még lehetséges, Anglia kiváltságait vádként hangoztatják ellenünk.
Will your master liberate the slaves of his subjects should he succeed in subduing the new states, or will he condemn the whites to the same servitude as that in which he has been so long content to see the blacks?Vajon az ön uralkodója, ha sikerülne levernie az új államokat, felszabadítaná-e alattvalóinak rabszolgáit, vagy pedig a fehéreket is ugyanerre a szolgaságra ítélné, amelyet a feketék esetében oly sokáig szemlélt teljes megnyugvással?
It is true, we continue the practice; but we must come gradually to the remedy, or create an evil greater than that which we endure at present. Doubtless, as we advance, the manumission of our slaves will accompany us, until happily these fair regions shall exist, without a single image of the Creator that is held in a state which disqualifies him to judge of that Creator's goodness."Igaz, most még fenntartjuk a rabszolgaságot; de fokozatosan el kell jutnunk e baj orvoslásához, különben szükségképpen még a mostaninál is kórosabb helyzetbe kerülnénk: nem kétséges, hogy további előrehaladásunkkal együtt fog járni a rabszolgák felszabadítása is, míg végül e szép haza földjén a Teremtő egyetlen képmása sem marad olyan állapotban, amely lehetetlenné teszi számára a Teremtő jóságának felismerését.
It will be remembered that Doctor Sitgreaves spoke forty years ago, and Wellmere was unable to contradict his prophetic assertion.Ne feledjük, hogy dr. Sitgreavesnek ezek a szavai negyven évvel ezelőtt hangzottak el, és Wellmere akkor még nem cáfolhatta meg e profetikus kijelentéseket.
Finding the subject getting to be knotty, the Englishman retired to the apartment in which the ladies had assembled; and, seated by the side of Sarah, he found a more pleasing employment in relating the events of fashionable life in the metropolis, and in recalling the thousand little anecdotes of their former associates.Miután úgy érezte, hogy a vita egyre fogasabb kérdések elé állítja, az angol úriember visszavonult abba a szobába, ahol a hölgyek tartózkodtak, s helyet foglalva Sarah mellett, sokkal kellemesebb időtöltésnek találta a nagyvárosi divatos életről való csevegést, valamint a régi közös ismerősökre vonatkozó ezernyi történetecske felelevenítését.
Miss Peyton was a pleased listener, as she dispensed the bounties of the tea table, and Sarah frequently bowed her blushing countenance to her needlework, as her face glowed at the flattering remarks of her companion. The dialogue we have related established a perfect truce between the surgeon and his comrade; and the former having paid a visit to Singleton, they took their leave of the ladies, and mounted; the former to visit the wounded at the encampment, and the latter to rejoin his troop. But their movements were arrested at the gate by an occurrence that we shall relate in the next chapter.Miss Peyton mindezt kedvtelve hallgatta, miközben a teázóasztalkával foglalkozott, Sarah-nak pedig gyakran kellett mélyen a kézimunkája fölé hajolnia, hogy elrejtse az ezredes bókjaitól piruló arcát. A fentebb leírt párbeszéd tökéletes fegyverszünetet hozott létre a sebész és a kapitány között; s miután a doktor meglátogatta Singletont, mindketten elbúcsúztak a hölgyektől és lóra ültek; Sitgreaves a táborbeli sebesültekhez igyekezett, Lawton pedig a csapatához. Az Akácos külső kapuja előtt azonban feltartóztatta őket egy esemény, amelyről a következő fejezetben fogunk beszámolni.
CHAPTER XIVTizennegyedik fejezet
I see no more those white locks thinly spread Round the bald polish of that honored head: No more that meek, that suppliant look in prayer, Nor that pure faith that gave it force, are there: But he is blest, and I lament no more, A wise good man, contented to be poor.A tisztességben fénylő koponyát S körötte gyérülő fehér haját Nem látom többé, sem kérő szemét, S mi szemének erőt adott: hitét - De áldott ember ez a bölcs öreg, Nem siratom: szegény s elégedett.
- CRABBE.Crabbe
We have already said that the customs of America leave the dead but a short time in sight of the mourners; and the necessity of providing for his own safety had compelled the peddler to abridge even this brief space. In the confusion and agitation produced by the events we have recorded, the death of the elder Birch had occurred unnoticed; but a sufficient number of the immediate neighbors were hastily collected, and the ordinary rites of sepulture were now about to be paid to the deceased.Már említettük, hogy az amerikai szokások csak rövid ideig hagyják a halottat a gyászolók között: s a házalónak még ezt a rövid időt is meg kellett rövidítenie, hogy gondoskodhassék a maga életbiztonságáról. Az ismertetett események nyomában támadt zűrzavarban és izgalomban az idősebbik Birch halála nem keltett feltűnést; mindazonáltal a legközelebbi szomszédok kellő számban gyűltek össze, hogy elkísérjék utolsó útjára a megboldogultat.
It was the approach of this humble procession that arrested the movements of the trooper and his comrade.Ez a szerény menet tartóztatta fel a dragonyos tisztet és társát.
Four men supported the body on a rude bier; and four others walked in advance, ready to relieve their friends from their burden.Négy ember hozta a holttestet, valamiféle kezdetleges Szent Mihály lován, négy másik haladt előttük, hogy útközben felválthassa őket.
The peddler walked next the coffin, and by his side moved Katy Haynes, with a most determined aspect of woe, and next to the mourners came Mr. Wharton and the English captain.A koporsó után a házaló következett, mellette Katy Haynes, rendkívül elszántan gyászoló arccal, mögöttük pedig Mr. Wharton és az angol kapitány.
Two or three old men and women, with a few straggling boys, brought up the rear.Két-három öregember és asszony s néhány csavargó gyerek zárta le a sort.
Captain Lawton sat in his saddle, in rigid silence, until the bearers came opposite to his position, and then, for the first time, Harvey raised his eyes from the ground, and saw the enemy that he dreaded so near him.Lawton kapitány mereven és némán ült nyergében, míg a koporsóvivők el nem haladtak előtte; Harvey ekkor emelte fel a szemét először, hogy ilyen közelről pillantsa meg rettegett ellenségét.
The first impulse of the peddler was certainly flight; but recovering his recollection, he fixed his eye on the coffin of his parent, and passed the dragoon with a firm step but swelling heart.Első, ösztönszerű gondolata csakis a menekülés lehetett, de összeszedte magát, s szemét apjának koporsójára függesztve, szilárd léptekkel, bár dobogó szívvel haladt el a dragonyos tiszt mellett.
The trooper slowly lifted his cap, and continued uncovered until Mr. Wharton and his son had moved by, when, accompanied by the surgeon, he rode leisurely in the rear, maintaining an inflexible silence.A kapitány lassan megemelte sapkáját, s födetlen fővel várt, amíg Mr. Wharton és a fia is tovább nem halad; ekkor a sebésszel együtt lépésben csatlakozott a menet végéhez, sziklamereven és egyetlen szó nélkül.
Caesar emerged from the cellar kitchen of the cottage, and with a face of settled solemnity, added himself to the number of the followers of the funeral, though with a humble mien and at a most respectful distance from the horsemen.Ugyanakkor Caesar is előkerült a ház pince-konyhájából, s nagyon alázatos arccal beállt a gyászmenetbe, gondosan ügyelve arra, hogy azért tisztes távolban maradjon a lovasoktól.
The old negro had placed around his arm, a little above the elbow, a napkin of unsullied whiteness, it being the only time since his departure from the city that he had enjoyed an opportunity of exhibiting himself in the garniture of servile mourning.Az öreg néger egy makulátlan fehér kendőt viselt a karjára kötözve, valamivel a könyöke fölött: amióta idekerült a városból, ez volt az első alkalom, hogy magára ölthesse a szolgák gyászjelvényét.
He was a great lover of propriety, and had been a little stimulated to this display by a desire to show his sable friend from Georgia all the decencies of a New York funeral; and the ebullition of his zeal went off very well, producing no other result than a mild lecture from Miss Peyton at his return, on the fitness of things.Caesar a világért sem feledkezett volna meg az illendőségnek erről a követelményéről, meg aztán szerette volna megmutatni georgiai fekete barátjának, hogy milyen egy hamisítatlan New-York állambeli temetés; kitörő buzgalma el is érte a kívánt hatást, bár visszatérése után tudomásul kellett vennie Miss Peyton szelíden feddő szavait arról, hogy mikor mi a helyénvaló.
The attendance of the black was thought well enough in itself; but the napkin was deemed a superfluous exhibition of ceremony, at the funeral of a man who had performed all the menial offices in his own person.A vénkisasszonynak nem volt kifogása az ellen, hogy a néger csatlakozzék a gyászolókhoz, de a fehér kendőt már fölösleges pompának tartotta egy olyan ember temetésén, aki életében maga végzett el minden szolgai munkát.
The graveyard was an inclosure on the grounds of Mr. Wharton, which had been fenced with stone and set apart for the purpose, by that gentleman, some years before.A temető Mr. Wharton birtokához tartozott; területét néhány évvel ezelőtt ajánlotta fel erre a célra, és kőkerítéssel vétette körül.
It was not, however, intended as a burial place for any of his own family.Családjának halottai közül azonban egy sem pihent ezen a helyen.
Until the fire, which raged as the British troops took possession of New York, had laid Trinity in ashes, a goodly gilded tablet on its walls proclaimed the virtues of his deceased parents, and beneath a flag of marble, in one of the aisles of the church, their bones were left to molder in aristocratical repose.Amíg az angol csapatok be nem vették New-Yorkot, s az ebből az alkalomból kitört tűzvész el nem pusztította a Szentháromság templomát, e templom falain hirdette egy díszes aranyozott tábla Mr. Wharton elhunyt szüleinek erényeit, s csontjaik egy márványból faragott zászló alatt porladhattak arisztokratikus nyugvóhelyükön az egyik templomhajóban.
Captain Lawton made a movement as if he was disposed to follow the procession, when it left the highway, to enter the field which contained the graves of the humble dead, but he was recalled to recollection by a hint from his companion that he was taking the wrong road.Amikor a gyászmenet letért az országútról, s a szerény halottak sírkertje felé fordult, Lawton kapitány ösztönszerűleg követni akarta, de társa még idejében figyelmeztette, hogy az ő útjuk másfelé vezet.
"Of all the various methods which have been adopted by man for the disposal of his earthly remains, which do you prefer, Captain Lawton?" said the surgeon, as they separated from the little procession.- Mondja csak, Lawton kapitány, maga melyik módszert részesíti előnyben mindazok közül, amelyek az ember földi maradványainak eltakarítására szolgálnak? - kérdezte a sebész, miután elváltak a kis menettől.
"In some countries the body is exposed to be devoured by wild beasts; in others it is suspended in the air to exhale its substance in the manner of decomposition; in other regions it is consumed on the funeral pile, and, again, it is inhumed in the bowels of the earth; every people have their own particular fashion, and to which do you give the preference?"- Egyes országokban a holttestet kiteszik a vadállatok martalékául; másutt felfüggesztik a levegőben, hogy a bomló anyagok elpárologhassanak belőle; ismét másutt halotti máglyán hamvasztják el, s van, ahol a föld mélyébe temetik; minden népnek megvan a maga sajátos szokása. Maga melyiket részesíti előnyben?
"All are agreeable," said the trooper, following the group they had left with his eyes; "though the speediest interments give the cleanest fields.- Valamennyi rendkívül kellemes - felelte a dragonyos tiszt, egy ideig szemmel követve még a csoportot, amelytől elszakadtak -, bár minél gyorsabb a temetés, annál hamarabb tisztul a levegő.
Of which are you an admirer?"És maga melyik módszernek a híve?
"The last, as practiced by ourselves, for the other three are destructive of all the opportunities for dissection; whereas, in the last, the coffin can lie in peaceful decency, while the remains are made to subserve the useful purposes of science.- Az utolsónak, amelyet mi is alkalmazunk, a másik három ugyanis semmi lehetőséget nem ad a boncolásra; a negyedik módszer azonban lehetővé teszi, hogy a koporsó minden tiszteletet megkapva békében nyugodjék, míg a földi maradványok a tudomány hasznos céljait szolgálják.
Ah! Captain Lawton, I enjoy comparatively but few opportunities of such a nature, to what I expected on entering the army."Oh, Lawton kapitány, ezen a téren sokkal kevesebb szerencsés fogásban van részem, mint amennyire katonaorvosi pályám megkezdésekor számítottam.
"To what may these pleasures numerically amount in a year?" said the captain, withdrawing his gaze from the graveyard.- És számszerűleg mennyire rúgnak ezek a szerencsés fogások évente? - kérdezte a kapitány, végül is elfordulva a temetőtől.
"Within a dozen, upon my honor; my best picking is when the corps is detached; for when we are with the main army, there are so many boys to be satisfied, that I seldom get a good subject.- Szavamra, alig érik el a tucatot; a legtöbbet még akkor szüretelem, amikor a csapatunk különváltan működik, mert ha együtt vagyunk a fősereggel, olyan sok ifjoncot kell kielégíteni, hogy ritkán jutok egy tisztességes hullához.
Those youngsters are as wasteful as prodigals, and as greedy as vultures."Ezek a fiúk pedig rendkívül tékozló természetűek, és olyan mohók, mint a keselyűk.
"A dozen!" echoed the trooper, in surprise.- Egy tucatot sem! - visszhangozta meglepődve a kapitány.
"Why, I furnish you that number with my own hands."- De hiszen én magam szállítok annyit a kése alá, a tulajdon két kezemmel.
"Ah! Jack," returned the doctor, approaching the subject with great tenderness of manner, "it is seldom I can do anything with your patients; you disfigure them woefully. Believe me, John, when I tell you as a friend that your system is all wrong; you unnecessarily destroy life, and then you injure the body so that it is unfit for the only use that can be made of a dead man."- Oh, Jack - felelte a doktor, s roppant tapintatosan igyekezett rátérni a tárgyra -, a maga pácienseinek nagyon ritkán vehetem hasznát; mindig olyan szánalmasan összekaszabolja őket: higgye el nekem, John, barátilag mondom, hogy teljesen hibás a módszere; fölöslegesen pusztítja az életet, s ráadásul még a porhüvelyt is úgy tönkreteszi, hogy arra az egyetlen célra sem használható többé, amelyre a halottak még alkalmasak.
The trooper maintained a silence, which he thought would be the most probable means of preserving peace between them; and the surgeon, turning his head from taking a last look at the burial, as they rode around the foot of the hill that shut the valley from their sight, continued with a suppressed sigh,-A dragonyos tiszt nem szólt semmit, gondolván, hogy a legvalószínűbben így tarthatja fenn kettőjük között a békét; a sebész pedig még egy utolsó pillantást vetett a temetésre, mielőtt kifordultak volna a domb mögé, amely végleg elzárta szemük elől a völgyet, s elfojtva sóhaját, így beszélt tovább:
"One might get a natural death from that graveyard to-night, if there was but time and opportunity!- Ha idő és alkalom lenne rá, most hozzájuthatnék egy természetes halotthoz abból a temetőből!
The patient must be the father of the lady we saw this morning."A páciens nyilván az apja volt annak a hölgynek, akivel reggel találkoztunk.
"The petticoat doctor! - she with the aurora borealis complexion," said the trooper, with a smile, that began to cause uneasiness to his companion.- A szoknyás felcsernek? Akinek úgy ragyogott az arca, mint az északi fény? - kérdezte a dragonyos, és mosolyától a sebész kezdte nagyon kínosan érezni magát.
"But the lady was not the gentleman's daughter, only his medico-petticoat attendant; and the Harvey, whose name was made to rime with every word in her song, is the renowned peddler spy."- Nem, az a hölgy nem a leánya volt a megboldogultnak, csupán szoknyába bújt doktora; s az a Harvey, akit unos-untalan emlegetett, nem más, mint a hírhedt kém, a házaló.
"What?- Micsoda?!
He who unhorsed you?"Aki magát is kibillentette a nyeregből?
"No man ever unhorsed me, Dr. Sitgreaves," said the dragoon, gravely.- Engem még soha senki nem billentett ki a nyeregből, dr. Sitgreaves - mondta sötét arccal a dragonyos.
"I fell by mischance of Roanoke; rider and beast kissed the earth together."- Roanoke botlása miatt zuhantam le; ló és lovas egyszerre csókolta meg a földet.
"A warm embrace, from the love spots it left on your cuticle; 'tis a thousand pities that you cannot find where the tattling rascal lies hid."- Vad, szerelmes csók lehetett: legalábbis a bőrén található nyomok erről tanúskodnak; nagy kár, hogy nem sikerült kiderítenie, hová bújt el az a nyelves gazember.
"He followed his father's body."- Ott volt a gyászmenetben, az apja koporsója mögött.
"And you let him pass!" cried the surgeon, checking his horse.- S maga továbbengedte! - kiáltotta a sebész, megállítva a lovát.
"Let us return immediately, and take him; to-morrow you shall have him hanged, Jack, - and, damn him, I'll dissect him!"- Azonnal forduljunk vissza, fogjuk el; holnap már fel is köttetheti, Jack, én pedig felboncolom, a kutyafáját.
"Softly, softly, my dear Archibald. Would you arrest a man while paying the last offices to a dead father?- Csak lassan, kedves Archibald; képes lenne letartóztatni valakit, miközben halott apjának adja meg a végtisztességet?
Leave him to me, and I pledge myself he shall have justice."Bízza csak rám, s én fogadom, hogy szembekerül még az igazsággal.
The doctor muttered his dissatisfaction at any postponement of vengeance, but he was compelled to acquiesce, from a regard to his reputation for propriety; and they continued their ride to the quarters of the corps, engaged in various discussions concerning the welfare of the human body.A doktor elégedetlenül morgott, nem szívesen vette tudomásul a bosszú elhalasztását, de bele kellett törődnie, mert illemtudó embernek ismerték, s nem akart rácáfolni a hírnevére; így azután tovább lovagoltak az alakulat táborhelye felé, az emberi test jólétének különböző kérdéseiről társalogva.
Birch supported the grave and collected manner that was thought becoming in a male mourner, on such occasions, and to Katy was left the part of exhibiting the tenderness of the softer sex.Birch mindvégig megőrizte azt a komor és ünnepélyes tartást, amelyet ilyen alkalmakkor el szoktak várni a férfinemhez tartozó gyászolóktól, s a női gyöngédség külső jeleinek felmutatása Katynak jutott feladatul.
There are some people, whose feelings are of such nature that they cannot weep unless it be in proper company, and the spinster was a good deal addicted to this congregational virtue.Némely embernek olyan az érzelmi világa, hogy csak megfelelő társaságban tud sírni, s ez a közösségi hajlam igen nagymértékben jellemezte a vénleányt.
After casting her eyes around the small assemblage, the housekeeper found the countenances of the few females, who were present, fixed on her in solemn expectation, and the effect was instantaneous; the maiden really wept, and she gained no inconsiderable sympathy, and some reputation for a tender heart, from the spectators.Miután körüljáratta pillantását a kis létszámú gyülekezeten, a gazdasszony tapasztalhatta, hogy az a néhány nő, aki jelen van, ünnepélyes várakozással mered rá, s a hatás nyomban be is következett; a leányzó csakugyan elsírta magát, s ezáltal kivívta a szemlélők nem csekély rokonszenvét, valamint a tulajdon gyöngédszívűségének általános elismerését.
The muscles of the peddler's face were seen to move, and as the first clod of earth fell on the tenement of his father, sending up that dull, hollow sound that speaks so eloquently the mortality of man, his whole frame was for an instant convulsed.A házaló arcán megrezzentek az izmok, s amikor az első göröngy ráhullott apja koporsójára, azzal a tompán kongó hanggal, amely olyan szívbemarkolóan beszél az emberi halandóságról, egész teste görcsösen megrándult.
He bent his body down, as if in pain, his fingers worked while the hands hung lifeless by his side, and there was an expression in his countenance that seemed to announce a writhing of the soul; but it was not unresisted, and it was transient.Előrehajolt, mint akibe belenyilallt a fájdalom, karja élettelenül csüngött az oldalán, ujjai begörbültek, s arcán megjelent a vonagló lélek képe; de Harvey nem hagyta el magát, s mindez csak egy pillanatig tartott.
He stood erect, drew a long breath, and looked around him with an elevated face, that even seemed to smile with a consciousness of having obtained the mastery.Kiegyenesedett, teleszívta a tüdejét, s emelt fővel körülnézett: a sikeres erőfeszítés szinte mosolyra késztette.
The grave was soon filled; a rough stone, placed at either extremity, marked its position, and the turf, whose faded vegetation was adapted to the fortunes of the deceased, covered the little hillock with the last office of seemliness.A sírgödör hamar megtelt: két végére egy-egy durva követ állítottak jelnek, visszahordták a gyepkockákat, s a halmocskát eltakarta a sárguló fű, amely nagyon is illett a halottak szomorú sorsához.
This office ended, the neighbors, who had officiously pressed forward to offer their services in performing their solemn duty, paused, and lifting their hats, stood looking towards the mourner, who now felt himself to be really alone in the world.A szomszédok szolgálatkészen vettek részt az ünnepélyes feladat elvégzésében, majd megálltak, és kalapjukat levéve néztek a megboldogult fiára, aki most csakugyan egyedül érezte magát a világon.
Uncovering his head also, the peddler hesitated a moment, to gather energy, and spoke.Ő is levette a kalapját, várt egy pillanatig, hogy erőt gyűjtsön, aztán így szólt:
"My friends and neighbors," he said, "I thank you for assisting me to bury my dead out of my sight."- Barátaim és szomszédaim, köszönöm nektek, hogy segítségemre voltatok a halottam elföldelésében.
A solemn pause succeeded the customary address, and the group dispersed in silence, some few walking with the mourners back to their own habitation, but respectfully leaving them at its entrance.E szokásos szavakat ünnepélyes csend fogadta, majd a csoport némán szétoszlott; néhányan elkísérték a gyászolókat a házuk küszöbéig, s ott tisztelettudóan elváltak tőlük.
The peddler and Katy were followed into the building by one man, however, who was well known to the surrounding country by the significant term of "a speculator."Egy ember azonban, akit az egész környék ismert és sokatmondó szóval "spekulánsnak" nevezett, utánuk ment a házba.
Katy saw him enter, with a heart that palpitated with dreadful forebodings, but Harvey civilly handed him a chair, and evidently was prepared for the visit.Katy látta ezt, és balsejtelemtől kezdett dobogni a szíve, de Harvey hellyel kínálta meg az idegent, udvariasan, mint aki szemmel láthatóan felkészült erre a látogatásra.
The peddler went to the door, and, taking a cautious glance about the valley, quickly returned, and commenced the following dialogue:-Azután az ajtóhoz ment, óvatosan körülnézett a völgyben, gyorsan visszatért, s elkezdte a következő beszélgetést:
"The sun has just left the top of the eastern hill; my time presses me: here is the deed for the house and lot; everything is done according to law."- A napsugarak éppen elhagyták a keleti dombtetőt; sietnem kell, sürget az idő: itt a szerződés a házról és a telekről; minden részletében megfelel a törvénynek.
The other took the paper, and conned its contents with a deliberation that proceeded partly from his caution, and partly from the unlucky circumstance of his education having been much neglected when a youth.A látogató átvette a papirost és tanulmányozni kezdte; igen sok időt töltött el vele, részben óvatosságból, másrészt azért, mert fiatal korában nagyon is elhanyagolták a nevelését.
The time occupied in this tedious examination was employed by Harvey in gathering together certain articles which he intended to include in the stores that were to leave the habitation with himself.Harvey ezt a hosszú időt arra használta fel, hogy összeszedje mindazt a holmit, amit magával akart vinni, miután elhagyja a házat.
Katy had already inquired of the peddler whether the deceased had left a will; and she saw the Bible placed in the bottom of a new pack, which she had made for his accommodation, with a most stoical indifference; but as the six silver spoons were laid carefully by its side, a sudden twinge of her conscience objected to such a palpable waste of property, and she broke silence.Katy már megkérdezte tőle, nem maradt-e végrendelet az apja után, s most látnia kellett, hogy a házaló a lehető legsztoikusabb közönnyel elhelyezi a Bibliát az új zsák alján, amelyet ő, Katy előkészített a számára. Mikor azonban Harvey a hat ezüstkanalat is gondosan odatette a zsák mellé, Katy lelkében hirtelen tiltakozás lobbant fel a vagyonnak e bűnös elkótyavetyélése ellen; s megtörte a csendet:
"When you marry, Harvey, you may miss those spoons."- Ha megnősül, Harvey, még szüksége lehet azokra a kanalakra.
"I never shall marry."- Nem nősülök meg soha.
"Well, if you don't there's no occasion to make rash promises, even to yourself.- Jó, de nem szabad elhamarkodott ígéreteket tenni, még önmagának sem.
One never knows what one may do, in such a case.Az ember sohasem tudhatja mi vár rá ilyen helyzetben.
I should like to know, of what use so many spoons can be to a single man; for my part, I think it is a duty for every man who is well provided, to have a wife and family to maintain."Kíváncsi vagyok, miért kell egy magányos férfinak annyi kanál: szerintem az olyan ember, akinek mindene megvan, nősüljön meg és tartsa el a feleségét és a családját: ez a kötelessége.
At the time when Katy expressed this sentiment, the fortune of women in her class of life consisted of a cow, a bed, the labors of their own hands in the shape of divers pillowcases, blankets, and sheets, with, where fortune was unusually kind, a half dozen silver spoons.Azokban az időkben, amikor Katy ennek az érzésnek hangot adott, az ő osztályához tartozó nők vagyona ennyiből állt: egy tehén, egy ágy, a maguk keze munkájával elkészített párnahuzatok, takarók és lepedők, s ha különlegesen kegyes volt a sors, egy féltucatnyi ezüstkanál.
The spinster herself had obtained all the other necessaries by her own industry and prudence, and it can easily be imagined that she saw the articles she had long counted her own vanish in the enormous pack, with a dissatisfaction that was in no degree diminished by the declaration that had preceded the act.A vénleány az utóbbin kívül az összes többit megszerezte szorgalmával és takarékosságával, érthető tehát, hogy amikor a szóban forgó tárgyak, amelyeket már régóta a sajátjának tekintett, eltűntek a hatalmas zsákban, nagyon kellemetlenül érezte magát, s ezt a rossz érzést csak növelte a kanalak eltűnését megelőző nyilatkozat.
Harvey, however, disregarded her opinions and feelings, and continued his employment of filling the pack, which soon grew to something like the ordinary size of the peddler's burden.Harvey azonban mit sem törődött a leányzó érzéseivel és nézeteivel, s tovább gyömöszölte holmiját a zsákba, amely csakhamar kezdte megközelíteni a házaló szokásos terhének méreteit.
"I'm rather timersome about this conveyance," said the purchaser, having at length waded through the covenants of the deed.- Nem találom valami megnyugtatónak ezt az adásvételi szerződést - mondta a spekuláns, miután végre sikerült átlábalnia az okirat paragrafusain.
"Why so?"- Miért?
"I'm afraid it won't stand good in law.- Attól tartok, a törvény nem ismerné el.
I know that two of the neighbors leave home to-morrow morning, to have the place entered for confiscation; and if I should give forty pounds, and lose it all, 'twould be a dead pull back to me."Tudomásom van arról, hogy két szomszéd holnap reggel a hatósághoz készül, és el akarja koboztatni ezt az ingatlant; ha most kifizetnék érte negyven fontot, s azután elveszteném az egészet, tönkremennék bele.
"They can only take my right," said the peddler.- Csak engem foszthatnak meg a jogaimtól - mondta a házaló.
"Pay me two hundred dollars, and the house is yours; you are a well-known Whig, and you at least they won't trouble."- Adjon kétszáz dollárt, s a ház a magáé: magáról mindenki tudja, hogy a whig-párthoz tartozik, nem fogják zaklatni.
As Harvey spoke, there was a strange bitterness of manner, mingled with the shrewd care he expressed concerning the sale of his property.- Harvey körültekintő ravaszságába, mellyel a ház eladásáról tárgyalt, most valami furcsa keserűség vegyült.
"Say one hundred, and it is a bargain," returned the man, with a grin that he meant for a good-natured smile.- Legyen száz dollár, és megkötjük az alkut - felelte a vevő torz vigyorral, amelyet nyájas mosolynak szánt.
"A bargain!" echoed the peddler, in surprise.- Megkötjük! - visszhangozta meglepetten a házaló.
"I thought the bargain already made."- Azt hittem, hogy már megkötöttük.
"Nothing is a bargain," said the purchaser, with a chuckle, "until papers are delivered, and the money paid in hand."- Egyetlen alku sincs megkötve - kuncogta a vevő -, amíg a pénz meg az írás gazdát nem cserélt.
"You have the paper."- Ott az írás a kezében.
"Aye, and will keep it, if you will excuse the money. Come, say one hundred and fifty, and I won't be hard; here - here is just the money."- Úgy van, és el is fogadom, ha a pénzben meg tudunk egyezni; jó, hát legyen százötven, nem makacskodom; tessék, itt a pénz.
The peddler looked from the window, and saw with dismay that the evening was fast advancing, and knew well that he endangered his life by remaining in the dwelling after dark; yet he could not tolerate the idea of being defrauded in this manner, in a bargain that had already been fairly made; he hesitated.A házaló kinézett az ablakon és elszoruló szívvel látta, milyen gyorsan esteledik; tudta, ha sötétedés után is a házban marad, az életét teszi kockára, de mégsem bírta elviselni azt a gondolatot, hogy most így becsapják, miután egyszer már tisztességesen megalkudtak; tétovázott.
"Well," said the purchaser, rising, "mayhap you can find another man to trade with between this and morning, but if you don't, your title won't be worth much afterwards."- Kérem - mondta a vevő, és felállt -, talán mással is meg tud egyezni holnap reggelig, de ha nem, azután már aligha érnek valamit a jogai.
"Take it, Harvey," said Katy, who felt it impossible to resist a tender like the one before her; for the purchase money was in English guineas.- Fogadja el, Harvey - mondta Katy, aki nem bírt ellenállni a kísértésnek, miután meglátta a csalétket: a spekuláns ugyanis angol guineákban készítette ki a vételárat.
Her voice roused the peddler, and a new idea seemed to strike him.A házaló felriadt a hangjára, s mintha egyszeriben eszébe jutott volna valami.
"I agree to the price," he said; and, turning to the spinster, he placed part of the money in her hand, as he continued, "Had I other means to pay you, I would have lost all, rather than suffer myself to be defrauded of part."- Elfogadom az árat - mondta, s a vénleány felé fordulva a kezébe tette a pénz egy részét. - Ha másképpen is kifizethettem volna magát - folytatta -, inkább mindent elveszítek, de nem tűröm, hogy bármit is kicsaljanak a zsebemből.
"You may lose all yet," muttered the stranger, with a sneer, as he rose and left the building.- Még elveszíthet mindent - dünnyögte vigyorogva az idegen, miközben felállt és kiment a házból.
"Yes," said Katy, following him with her eyes, "he knows your failing, Harvey; he thinks with me, now the old gentleman is gone, you will want a careful body to take care of your concerns."- Igaza van - monda Katy utána nézve, - ismeri a gyengéjét, Harvey, és velem együtt úgy gondolja, hogy most, az öregúr halála után, kellene valaki maga mellé, aki a gondját viselje.
The peddler was busied in making arrangements for his departure, and he took no notice of this insinuation, while the spinster returned again to the attack.A házaló némán folytatta úti előkészületeit, s nem vett tudomást erről a célzásról, Katy azonban újabb támadásra indult.
She had lived so many years in expectation of a termination to her hopes, so different from that which now seemed likely to occur, that the idea of separation began to give her more uneasiness than she had thought herself capable of feeling, about a man so destitute and friendless.Hosszú éveken át várta reményeinek beteljesülését, s most, amikor a végéhez közeledett minden, roppant csalódást érzett: maga sem hitte volna, hogy ennyire nehezére esik majd elválnia egy ilyen ágrólszakadt, egyedülálló embertől.
"Have you another house to go to?" inquired Katy.- Talán másik háza is van, ahová elmehet? - kérdezte Katy.
"Providence will provide me with a home."- Bízom abban, hogy kapok otthont a Gondviseléstől.
"Yes," said the housekeeper, "but maybe 'twill not be to your liking."- Lehet - mondta a gazdasszony -, de talán nem lesz elragadtatva tőle.
"The poor must not be difficult."- A szegény ember ne legyen finnyás.
"I'm sure I'm anything but a difficult body," cried the spinster, very hastily; "but I love to see things becoming, and in their places; yet I wouldn't be hard to persuade to leave this place myself.- Engem aztán igazán nem mondhat finnyásnak senki - kiáltotta gyorsan a vénleány -, de szeretem, ha minden olyan, amilyennek lennie kell, és ott is van a maga helyén. Különben engem is könnyen rá lehetne beszélni, hogy elmenjek innét.
I can't say I altogether like the ways of the people hereabouts."Nem nagyon tetszik nekem az idevalósiak viselkedése.
"The valley is lovely," said the peddler, with fervor, "and the people like all the race of man.- A völgy gyönyörű - mondta hevesen a házaló -, az emberek pedig olyanok, amilyen az emberi fajta.
But to me it matters nothing; all places are now alike, and all faces equally strange."De nekem most már mindegy: nekem minden hely egyforma, és minden arc egyformán idegen.
As he spoke he dropped the article he was packing from his hand, and seated himself on a chest, with a look of vacant misery.- E szavak közben elejtette azt a tárgyat, amelyet éppen be akart csomagolni, s arcán a csüggedt nyomorúság kifejezésével leroskadt egy ládára.
"Not so, not so," said Katy, shoving her chair nearer to the place where the peddler sat. "Not so, Harvey, you must know me at least; my face cannot be strange to you."- Nem, ne beszéljen így - mondta Katy, közelebb húzva székét a házalóhoz -, ez nem igaz, Harvey, hiszen engem legalább jól ismer, az én arcom nem lehet idegen magának.
Birch turned his eyes slowly on her countenance, which exhibited more of feeling, and less of self, than he had ever seen there before; he took her hand kindly, and his own features lost some of their painful expression, as he said,-Birch lassan ránézett: eddig még sohasem látott Katy arcán ennyi érzést és ilyen kevés önzést; szelíden megfogta a kezét, s az ő vonásai is megenyhültek valamelyest, amint így szólt:
"Yes, good woman, you, at least, are not a stranger to me; you may do me partial justice; when others revile me possibly your feelings may lead you to say something in my defense."- Igen, Katy, magában legalább nem kell idegent látnom; tudom, hogy velem érez egy kicsit; ha mások meggyaláznak is, magát talán mellém állítja a szíve, és szól egy-két szót a védelmemben.
"That I will; that I would!" said Katy, eagerly.- Hát hogyan szólnék! - mondta buzgón Katy.
"I will defend you, Harvey, to the last drop; let me hear them that dare to revile you!- Én megvédeném, Harvey, az utolsó csepp véremig; hadd hallom, ki meri gyalázni előttem!
You say true, Harvey, I am partial and just to you; what if you do like the king?Úgy van, Harvey, én nem ítélem el magát: mit bánom én, hogy szereti-e a királyt vagy sem?
I have often heard it said he was at the bottom a good man; but there's no religion in the old country, for everybody allows the ministers are desperate bad!"Sokszor hallottam róla, hogy alapjában véve jó ember; csakhogy az óhazában nincs már semmiféle vallás: mindenki tudja, milyen gonoszak ott a papok!
The peddler paced the floor in evident distress of mind; his eyes had a look of wildness that Katy had never witnessed before, and his step was measured, with a dignity that appalled the housekeeper.A házaló most fel s alá járkált, szemmel látható lelki gyötrelmek között; Katy még sohasem látta ilyen vadnak a tekintetét, s kimért lépteiben volt valami méltóság, amelytől a gazdasszony valósággal megdöbbent.
"While my father lived," murmured Harvey, unable to smother his feelings, "there was one who read my heart, and oh! what a consolation to return from my secret marches of danger, and the insults and wrongs that I suffered, to receive his blessing and his praise; but he is gone," he continued, stopping and gazing wildly towards the corner that used to hold the figure of his parent, "and who is there to do me justice?"- Amíg élt az apám - mormolta Harvey hasztalan igyekezvén visszafojtani az érzéseit -, volt egy ember a világon, aki belelátott a szívembe, és óh! milyen boldogságot jelentett a számomra, hogy amikor megtértem titkos és veszélyes útjaimról, annyi bántalom és igaztalan sérelem után, vigaszt találhattam az ő áldásában és dicséretében; de ő már nincs többé - tette hozzá; megállt és zavaros szemmel bámult a sarok felé, ahol apja szokott üldögélni -, ki ad nekem igazat ezentúl?
"Why, Harvey!- Ugyan, Harvey!
Harvey!"Harvey!
"Yes, there is one who will, who must know me before I die!- Csak egy embertől várhatok elismerést, s neki feltétlenül belém kell látnia, mielőtt meghalnék!
Oh! it is dreadful to die, and leave such a name behind me."Óh, szörnyű gondolat, hogy meghalok, és ilyen nevet hagyok magam után!
"Don't talk of dying, Harvey," said the spinster, glancing her eye around the room, and pushing the wood in the fire to obtain a light from the blaze.- Ne beszéljen a halálról, Harvey - mondta a vénleány; körülnézett a szobában, s megpiszkálta az égő hasábokat, hogy a fellobogó tűz fényénél jobban láthasson.
The ebullition of feeling in the peddler was over.A házaló érzelmi kitörése már el is múlt.
It had been excited by the events of the past day, and a vivid perception of his sufferings.A tegnapi események s a mélyen átélt fájdalom szakították át a zsilipet, de a szenvedély nem gyűrhette le sokáig e különös ember józan értelmét.
It was not long, however, that passion maintained an ascendency ever the reason of this singular man; and perceiving that the night had already thrown an obscurity around objects without doors, he hastily threw his pack over his shoulders, and taking Katy kindly by the hand, in leavetaking,-Látván, hogy a kinti tárgyak már kezdenek beleolvadni az esthomályba, gyorsan a vállára vetette zsákját, és búcsúzóul szelíden kezet fogott Katyvel:
"It is painful to part with even you, good woman," he said, "but the hour has come, and I must go.- Még magától is fájdalmas elválnom, kedves Katy - mondta -, de ütött az óra, s mennem kell.
What is left in the house is yours; to me it could be of no use, and it may serve to make you more comfortable.Ami a házban maradt, a magáé; én már úgysem vehetném hasznát, s magának talán örömet szerez.
Farewell - we shall meet hereafter."Isten vele... még találkozunk.
"In the regions of darkness!" cried a voice that caused the peddler to sink on the chest from which he had risen, in despair.- A pokol birodalmában! - kiáltotta egy hang, de úgy, hogy Harvey kétségbeesetten visszarogyott a ládára, amelyen az előbb ült.
"What! another pack, Mr. Birch, and so well stuffed so soon!"- Mi az, Mr. Birch, máris szert tett egy újabb zsákra, és sikerült ilyen jól megtömnie?
"Have you not done evil enough?" cried the peddler, regaining his firmness, and springing on his feet with energy.- Még nem műveltél elég gonoszságot? - kiáltotta a házaló, visszanyerve önuralmát, s nagy erővel talpra ugorva.
"Is it not enough to harass the last moments of a dying man - to impoverish me; what more would you have?"- Nem elég, hogy megkeserítetted egy haldokló utolsó perceit? Hogy engem koldusbotra juttattál? Mit akarsz még?
"Your blood!" said the Skinner, with cool malignity.- A véredet! - mondta a skinner gonosz hidegvérrel.
"And for money," cried Harvey, bitterly.- Pénzért! - kiáltotta keserűen Harvey.
"Like the ancient Judas, you would grow rich with the price of blood!"- Mint Júdás a régi időkben, vérdíjon akarsz meggazdagodni!
"Aye, and a fair price it is, my gentleman; fifty guineas; nearly the weight of that carcass of yours in gold."- Bizony, tisztelt uram, mert nagyon is szép árat kapok a véredért: ötven guineát; az a madárijesztő porhüvelyed nem nyom sokkal többet, mint amennyi aranyat fizetnek érte.
"Here," said Katy, promptly, "here are fifteen guineas, and these drawers and this bed are all mine; if you will give Harvey but one hour's start from the door, they shall be yours."- Tessék - mondta azonnal Katy -, itt van tizenöt guinea, s ezek a szekrények meg ez az ágy is az enyém; ha csak egy órányi egérutat hagy Harveynak, minden a magáé.
"One hour?" said the Skinner, showing his teeth, and looking with a longing eye at the money.- Egy órát? - mondta utána a skinner, kivillantva a fogát, és mohón a pénzre meredve.
"But a single hour; here, take the money."- Csak egy órát; tessék, vegye el a pénzt.
"Hold!" cried Harvey.- Nem! - kiáltotta Harvey.
"Put no faith in the miscreant."- Ne adjon hitelt a gazember szavának.
"She may do what she pleases with her faith," said the Skinner, with malignant pleasure, "but I have the money in good keeping; as for you, Mr. Birch, we will bear your insolence, for the fifty guineas that are to pay for your gallows."- Őnagysága azt csinál a hitelével, amit akar - mondta a skinner gonoszul vigyorogva - a pénzt mindenesetre eltettem. Ami pedig magát illeti, Mr. Birch, szívesen lenyeljük a sértéseit, ha ötven guinea fájdalomdíjat kapunk érte, amikor majd az akasztófán tetszik lógni.
"Go on," said the peddler, proudly; "take me to Major Dunwoodie; he, at least, may be kind, although just."- Gyerünk - mondta büszkén a házaló -, vezess Dunwoodie őrnagyhoz; ő legalább emberséges, még ha szigorú is.
"I can do better than by marching so far in such disgraceful company; this Mr. Dunwoodie has let one or two Tories go at large; but the troop of Captain Lawton is quartered some half mile nearer, and his receipt will get me the reward as soon as his major's. How relish you the idea of supping with Captain Lawton, this evening, Mr. Birch?"- Nem vagyok hajlandó olyan messzire gyalogolni a kegyed szégyenletes társaságában; ez a Mr. Dunwoodie már futni hagyott egy-két toryt; de Lawton kapitány csapata vagy fél mérfölddel közelebb táborozik, s az ő nyugtájára éppúgy megkapom a jutalmat, mint az őrnagyéra; mit szól ahhoz a kellemes lehetőséghez, Mr. Birch, hogy ma este Lawton kapitány asztalánál vacsorázhatik?
"Give me my money, or set Harvey free," cried the spinster in alarm.- Adja vissza a pénzem, vagy engedje szabadon Harveyt - kiáltotta rémülten a vénleány.
"Your bribe was not enough, good woman, unless there is money in this bed."- Ilyen olcsón nem hagyom magam megvesztegetni, jó asszony; talán akad ebben az ágyban egy kis pótlás.
Thrusting his bayonet through the ticking and ripping it for some distance, he took a malicious satisfaction in scattering its contents about the room.- Beledöfte szuronyát a huzatba, feltépte egy darabon, s kárörvendve szétszórta tartalmát a szobában.
"If," cried the housekeeper, losing sight of her personal danger in care for her newly-acquired property, "there is law in the land, I will be righted!"- Ha van törvény ebben az országban - kiáltotta a gazdasszony, aki újonnan szerzett vagyonáért aggódva még a saját személyét fenyegető veszélyről is megfeledkezett -, akkor igazságot szolgáltat nekem!
"The law of the neutral ground is the law of the strongest; but your tongue is not as long as my bayonet; you had, therefore, best not set them at loggerheads, or you might be the loser."- A semleges területen csak az erősebb törvény uralkodik; de vigyázzon, a maga nyelve nincs olyan hosszú, mint a szuronyom; hát jobb lesz, ha nem akarja összemérni a kettőt, mert könnyen pórul járhat.
A figure stood in the shadow of the door, as if afraid to be seen in the group of Skinners; but a blaze of light, raised by some articles thrown in the fire by his persecutors, showed the peddler the face of the purchaser of his little domain.Az ajtó mellett ott állt valaki, az árnyékba húzódva, mintha nem szívesen mutatkoznék a skinnerek társaságában; de amikor a tűz fellobbant néhány tárgytól, amelyet a betörők odahajítottak, a házaló felismerte csekély kis birtokának vevőjét.
Occasionally there was some whispering between this man and the Skinner nearest him, that induced Harvey to suspect he had been the dupe of a contrivance in which that wretch had participated.Ez az ember néha összesúgott a mellette álló skinnerrel, amiből Harvey arra következtetett, hogy az aljas féreg összejátszott üldözőivel és tőrbe csalta.
It was, however, too late to repine; and he followed the party from the house with a firm and collected tread, as if marching to a triumph, and not to a gallows.De most már késő volt a bánat, s Harvey olyan szilárd és nyugodt léptekkel hagyta el a házát, a rablóktól körülvéve, mintha a megdicsőülés színhelyére sietne s nem a bitófa alá.
In passing through the yard, the leader of the band fell over a billet of wood, and received a momentary hurt from the fall; exasperated at the incident, the fellow sprang on his feet, filling the air with execrations.Ahogy átvágtak az udvaron, a banda vezére megbotlott egy tuskóban, és alaposan megütötte magát; forrt benne a méreg, amikor talpra ugrott, és veszettül káromkodni kezdett.
"The curse of heaven light on the log!" he exclaimed.- Az isten verje meg ezt a tönköt! - kiáltotta.
"The night is too dark for us to move in; throw that brand of fire in yon pile of tow, to light up the scene."- Ilyen sötétben egy lépésre se látunk; dobjátok azt a csóvát arra a kóchalomra, hadd világítsa meg az utat.
"Hold!" roared the speculator; "you'll fire the house."- Megállj! - ordította a spekuláns. - Felgyújtjátok a házat.
"And see the farther," said the other, hurling the brand in the midst of the combustibles.- Akkor legalább még messzebbre látunk - mondta a másik, s a gyúlékony anyag közé hajította a csóvát.
In an instant the building was in flames.Egy pillanat múlva lángban állt az egész épület.
"Come on; let us move towards the heights while we have light to pick our road."Gyerünk; hadd érjük el a dombokat, amíg világos az út.
"Villain!" cried the exasperated purchaser, "is this your friendship - this my reward for kidnapping the peddler?"- Gazember! - üvöltötte a spekuláns kétségbeesetten. - Ez a ti barátságotok? Ez a hála, amiért a kezetekre játszottam a házalót?
"'Twould be wise to move more from the light, if you mean to entertain us with abuse, or we may see too well to miss our mark," cried the leader of the gang.- Ha gorombáskodni akarsz, jobb lesz odébb állni a fénytől, mert ilyen világosban nemigen téveszthetjük el a célpontot - kiáltotta a bandavezér.
The next instant he was as good as his threat, but happily missed the terrified speculator and equally appalled spinster, who saw herself again reduced from comparative wealth to poverty, by the blow.A következő pillanatban be is váltotta fenyegetését, de nem sikerült eltalálnia a halálravált spekulánst, sem az éppannyira rémült leányzót, akit ez az újabb csapás a viszonylagos jólétből ismét visszavetett a szegénységbe.
Prudence dictated to the pair a speedy retreat; and the next morning, the only remains of the dwelling of the peddler was the huge chimney we have already mentioned.Gyorsan elmenekültek mind a ketten: s másnap reggelre Birchék hajlékából nem maradt egyéb, mint a hatalmas kémény, amelyről már szólottunk.
CHAPTER XVTizenötödik fejezet
Trifles, light as air, Are to the jealous confirmations strong As proofs of holy writ.Az ilyen légnemű kis csacsiság a féltékenynek oly erős bizonyság, mint a biblia.
- Othello.Shakespeare: Othello
The weather, which had been mild and clear since the storm, now changed with the suddenness of the American climate.(Kardos László fordításából) A vihar óta változatlanul szelíd és tiszta idő hirtelen megváltozott: mi sem jellemzőbb az amerikai éghajlatra.
Towards evening the cold blasts poured down from the mountains, and flurries of snow plainly indicated that the month of November had arrived; a season whose temperature varies from the heats of summer to the cold of winter.Estefelé hideg szél kezdett fújni a hegyek közül, s némi havat is hozott magával, annak jeléül, hogy beköszöntött a november; e hónapban a rekkenő nyári hőség és a téli hideg között ingadozik a hőmérséklet.
Frances had stood at the window of her own apartment, watching the slow progress of the funeral procession, with a melancholy that was too deep to be excited by the spectacle.Frances a szobája ablakából nézte végig a gyászolók lassú elvonulását, de már eleve olyan mélabúsan, hogy a látvány nem kavarta fel érzéseit.
There was something in the sad office that was in unison with her feelings.Hangulata és a szeme előtt lejátszódó szertartás valamiképp összhangban volt egymással.
As she gazed around, she saw the trees bending to the force of the wind, that swept through the valley with an impetuosity that shook even the buildings; and the forest, that had so lately glittered in the sun with its variegated hues, was fast losing its loveliness, as the leaves were torn from the branches, and were driving irregularly before the eddies of the blast.Azután körültekintett, s látta, hogy a fákat meghajlítja a szél, amely végigsöpört a völgyön, s vad erejével még az épületeket is megrázta; az erdő, amely az imént csodásan ragyogtatta ezernyi színét a napfényben, most hirtelen megcsúnyult, amint a szélrohamok leszakították, és szeszélyesen kergették maguk előtt a leveleit.
A few of the Southern dragoons, who were patrolling the passes which led to the encampment of the corps, could be distinguished at a distance on the heights, bending to their pommels as they faced the keen air which had so lately traversed the great fresh-water lakes, and drawing their watch coats about them in tighter folds.Messze, a magaslatokon, ki lehetett venni egy-két délvidéki dragonyos katonát, aki a csapat táborhelyéhez vezető hegyszorosok körül teljesített őrszolgálatot: a nyeregkápa fölé hajolva dacoltak az éles levegővel, amely csak nemrég száguldhatott át a nagy édesvizű tavak felett, és szorosabbra vonták testükön a köpenyt.
Frances witnessed the disappearance of the wooden tenement of the deceased, as it was slowly lowered from the light of day; and the sight added to the chilling dreariness of the view.Frances látta, amint a megboldogult szomszéd faháza eltűnik a föld színéről, s ez még borzongatóbbá tette a szemei elé táruló látványt.
Captain Singleton was sleeping under the care of his own man, while his sister had been persuaded to take possession of her room, for the purpose of obtaining the repose of which her last night's journeying had robbed her.Singleton kapitány aludt, legénye őrizte álmát, s nővérét sikerült rábeszélni, hogy vonuljon vissza a szobájába, és pihenje ki magát az előző éjszakai fárasztó kocsizás után.
The apartment of Miss Singleton communicated with the room occupied by the sisters, through a private door, as well as through the ordinary passage of the house; this door was partly open, and Frances moved towards it, with the benevolent intention of ascertaining the situation of her guest, when the surprised girl saw her whom she had thought to be sleeping, not only awake, but employed in a manner that banished all probability of present repose.Miss Singleton szobájába nemcsak az egész házat kettéosztó folyosón át lehetett bejutni, hanem a Wharton-leányok szobájából közvetlenül is, egy kis ajtón keresztül; ez az ajtó most félig nyitva volt, és Frances megindult feléje, azzal a jóakaratú szándékkal, hogy utánanéz a vendég kényelmének.
The black tresses, that during the dinner had been drawn in close folds over the crown of the head, were now loosened, and fell in profusion over her shoulders and bosom, imparting a slight degree of wildness to her countenance; the chilling white of her complexion was strongly contrasted with eyes of the deepest black, that were fixed in rooted attention on a picture she held in her hand.Mikor azonban odaért, meglepődve tapasztalta, hogy tévedett: Isabella nem alszik, sőt, nemcsak hogy ébren van, de nem is pihen, annyira foglalkoztatja valami.
Frances hardly breathed, as she was enabled, by a movement of Isabella, to see that it was the figure of a man in the well-known dress of the Southern horse; but she gasped for breath, and instinctively laid her hand on her heart to quell its throbbings, as she thought she recognized the lineaments that were so deeply seated in her own imagination.A fekete hajfonatok, melyeket a lakoma alatt szorosan a fejére csavarva viselt, most kibontva omoltak le a vállára és a mellére, s egy kissé vaddá tették egész megjelenését; amúgy is ijesztően sápadt arca még fehérebbnek látszott a szénfekete szemektől: egy képet tartott a kezében, azt nézte önfeledten.
Frances felt she was improperly prying into the sacred privacy of another; but her emotions were too powerful to permit her to speak, and she drew back to a chair, where she still retained a view of the stranger, from whose countenance she felt it to be impossible to withdraw her eyes.Egy mozdulatára Francesnek csaknem elállt a lélegzete: láthatta, hogy a kép egy férfit ábrázol a virginiai lovasok jól ismert egyenruhájában; ösztönszerűleg a szívéhez kapott, s igyekezett visszafojtani a dobogását, mert azt az arcot vélte felfedezni, amely az ő gondolataiba is oly mélyen bele volt vésve; Frances érezte, hogy nem volna szabad kilesnie a másik leány titkát, de izgalmában megbénult a nyelve; hátralépett, leroskadt egy székre, s tovább figyelt: nem bírta levenni a szemét Isabella arcáról.
Isabella was too much engrossed by her own feelings to discover the trembling figure of the witness to her actions, and she pressed the inanimate image to her lips, with an enthusiasm that denoted the most intense passion.Isabellát annyira feldúlták a maga érzései, hogy nem vette észre a jelenet remegő szemtanúját; hirtelen az ajkához szorította a képet, olyan hévvel, amely a legféktelenebb szenvedélyről tanúskodott.
The expression of the countenance of the fair stranger was so changeable, and the transitions were so rapid, that Frances had scarcely time to distinguish the character of the emotion, before it was succeeded by another, equally powerful and equally attractive.A szép idegen arcán villámsebesen váltakoztak az indulatok; Frances jóformán meg sem állapíthatta, milyen volt az előbbi, s máris egy újabb érzés tűnt fel rajta, ugyanolyan erővel és éppoly vonzóan.
Admiration and sorrow were however the preponderating passions; the latter was indicated by large drops that fell from her eyes on the picture, and which followed each other over her cheek at such intervals, as seemed to pronounce the grief too heavy to admit of the ordinary demonstrations of sorrow.Mégis, e sokféle szenvedély közül a csodálat és a bánat bizonyult a legtartósabbnak; utóbbira vallottak a szeméből kibuggyanó könnycseppek, szabálytalan időközökben peregve alá a képre, mintha a fájdalom súlyosabb volna annál, semhogy a szokott módon juthasson kifejezésre.
Every movement of Isabella was marked by an enthusiasm that was peculiar to her nature, and every passion in its turn triumphed in her breast. The fury of the wind, as it whistled round the angles of the building, was in consonance with those feelings, and she rose and moved to a window of her apartment. Her figure was now hid from the view of Frances, who was about to rise and approach her guest, when tones of a thrilling melody chained her in breathless silence to the spot. The notes were wild, and the voice not powerful, but the execution exceeded anything that Frances had ever heard; and she stood, endeavoring to stifle the sounds of her own gentle breathing, until the following song was concluded:- Cold blow the blasts o'er the tops of the mountain, And bare is the oak on the hill; Slowly the vapors exhale from the fountain, And bright gleams the ice-bordered rill; All nature is seeking its annual rest, But the slumbers of peace have deserted my breast. Long has the storm poured its weight on my nation, And long have her braves stood the shock; Long has her chieftain ennobled his station, A bulwark on liberty's rock; Unlicensed ambition relaxes its toil, Yet blighted affection represses my smile. Abroad the wild fury of winter is lowering, And leafless and drear is the tree; But the vertical sun of the south appears pouring Its fierce, killing heats upon me: Without, all the season's chill symptoms begin- But the fire of passion is raging within. Frances abandoned her whole soul to the suppressed melody of the music, though the language of the song expressed a meaning, which, united with certain events of that and the preceding day, left a sensation of uneasiness in the bosom of the warm-hearted girl, to which she had hitherto been a stranger.Isabella minden mozdulatáról lerítt a rá annyira jellemző lelkesültség, s a szívén sorra eluralkodott minden szenvedély. Az épület sarkai körül süvöltő szél mintha összhangban lett volna érzéseivel; Isabella felállt s az egyik ablakhoz ment. Alakja most el volt rejtve Frances elől, aki már éppen át akart menni a vendéghez - egy szívbemarkoló dallamtól azonban elakadt a lélegzete, és földbe gyökerezett a lába. Nyers dallam volt, s az énekhang nem nagyon erős, de az előadásmód olyan, amilyet Frances még soha életében nem hallott; mozdulatlanul várt, visszafojtva gyönge lélegzését, amíg be nem fejeződött a következő dal: Lezúdul a szél a hegyek tarajára, És reccsen a tölgy a tetőn, Csipkézi a jég a folyót, lila pára kószál a vízen lebegőn; Az évszakos éj mindent betemet, De elkerüli dobogó szívemet. Régóta dühöng e hazában az orkán, S fiait nem ijeszti a vér! Büszke szabadság fényteli ormán Sziklaszilárd a vezér; Kötetlen a vágyam, szállna tova, De szenved a lélek, nincs mosolya. Odakint a vidék megdermed a szélben, A fák koronája csupasz, De engem a nyár tüze perzsel a télben, A délszaki nap lenyilaz; Odakint pattognak a téli fagyok. De bennem a szenvedély lángja lobog. Frances teljesen átadta magát a fojtott muzsikának, bár a dal szövege, valamint a napközben és előző nap lezajlott események olyan nyugtalansággal töltötték el érző szívét, amilyet eddig még sohasem ismert.
Isabella moved from the window as her last tones melted on the ear of her admiring listener, and, for the first time, her eye rested on the pallid face of the intruder.Lenyűgözve állt, s a dal utolsó hangjai még a fülében csengtek, amikor Isabella visszafordult az ablaktól, és végre meglátta a hívatlan hallgató sápadt arcát.
A glow of fire lighted the countenance of both at the same instant, and the blue eye of Frances met the brilliant black one of her guest for a single moment, and both fell in abashed confusion on the carpet; they advanced, however, until they met, and had taken each other's hand, before either ventured again to look her companion in the face.Ugyanabban a pillanatban pirultak el mind a ketten, s Frances kék szeme csak egy másodpercig találkozott a vendég szemének lobogó feketeségével, mert egyszerre hajtották le a fejüket, és zavartan a szőnyegre meredtek; mégis, előreindultak mind a ketten, de csak akkor mertek ismét felnézni, miután szemtől szemben állva megfogták egymás kezét.
"This sudden change in the weather, and perhaps the situation of my brother, have united to make me melancholy, Miss Wharton," said Isabella, in a low tone, and in a voice that trembled as she spoke.- Ez a hirtelen időváltozás, Miss Wharton, s a fivérem állapota együttes erővel ringatott ilyen bánatos hangulatba - mondta Isabella halkan, remegő hangon.
"'Tis thought you have little to apprehend for your brother," said Frances, in the same embarrassed manner.- Úgy tudom, most már nem kell aggódni a fivéréért - felelte Frances éppoly zavartan.
"Had you seen him when he was brought in by Major Dunwoodie - "- Ha látta volna, amikor Dunwoodie őrnagy lehozta...
Frances paused, with a feeling of conscious shame, for which she could not account; and, in raising her eyes, she saw Isabella studying her countenance with an earnestness that again drove the blood tumultuously to her temples.Frances elhallgatott, roppant szégyent érzett, bár maga sem tudta, miért; azután felnézett, s látta, hogy Isabella hihetetlenül komolyan fürkészi az arcát, ettől megint csak dobogni kezdett halántékában a vér.
"You were speaking of Major Dunwoodie," said Isabella, faintly.- Dunwoodie őrnagyról kezdett beszélni - rebegte Isabella.
"He was with Captain Singleton."- Ő kísérte ide Singleton kapitányt.
"Do you know Dunwoodie?- Ismeri Dunwoodie-t?
Have you seen him often?"Sokszor találkozott vele?
Once more Frances ventured to look her guest in the face, and again she met the piercing eyes bent on her, as if to search her inmost heart.- Frances ismét összeszedte a bátorságát, hogy a vendég arcába nézzen, és ismét találkozott azzal az átható pillantással, amely rászegeződött, mintha a szíve legmélyebb rejtekében akarna kutatni.
"Speak, Miss Wharton; is Major Dunwoodie known to you?"- Feleljen, Miss Wharton: ismeri Dunwoodie őrnagyot?
"He is my relative," said Frances, appalled at the manner of the other.- A rokonom - mondta Frances, megdöbbenve a másik leány hangjától.
"A relative!" echoed Miss Singleton; "in what degree? - speak, Miss Wharton, I conjure you to speak."- A rokona! - visszhangozta Miss Singleton. - Mennyire közeli? Feleljen, Miss Wharton, esdve kérem, hogy feleljen.
"Our parents were cousins," faintly replied Frances.- A szüleink unokatestvérek voltak - mondta Frances alig hallhatóan.
"And he is to be your husband?" said the stranger, impetuously.- És ő lesz a férje! - kiáltotta hevesen Isabella.
Frances felt shocked, and all her pride awakened, by this direct attack upon her feelings, and she raised her eyes from the floor to her interrogator a little proudly, when the pale cheek and quivering lip of Isabella removed her resentment in a moment.Francest mintha szíven ütötték volna; az érzelmeit ért közvetlen támadástól felébredt a büszkesége, s egy kissé gőgösen emelte szemét a másikra, de látva Isabella sápadt arcát és remegő ajkát, nyomban elmúlt a haragja.
"It is true!- Igaz!
My conjecture is true!Jól sejtettem!
Speak to me, Miss Wharton; I conjure you, in mercy to my feelings, to tell me - do you love Dunwoodie?"Feleljen, Miss Wharton; könyörgök, nézze az érzéseimet, mondja meg... szereti Dunwoodie-t?
There was a plaintive earnestness in the voice of Miss Singleton that disarmed Frances of all resentment, and the only answer she could make was to hide her burning face between her hands, as she sank back in a chair to conceal her confusion.- Miss Singleton hangjának őszintén fájdalmas csengése lefegyverezte Francest; nem tudott haragudni rá; válasz helyett a kezébe temette lángoló arcát, s leroskadt egy székre, hogy elrejtse zavarát.
Isabella paced the floor in silence for several minutes, until she had succeeded in conquering the violence of her feelings, when she approached the place where Frances yet sat, endeavoring to exclude the eyes of her companion from reading the shame expressed in her countenance, and, taking the hand of the other, she spoke with an evident effort at composure.Isabella néhány percig szótlanul járkált a szobában; végül sikerült valamennyire lecsitítania viharzó érzéseit, odalépett Franceshez, aki még mindig kerülte a pillantását, nehogy arcáról leríjon a szégyen; a fekete leány kézenfogta, és így szólt, láthatólag megfeszítve minden erejét, hogy nyugodt maradjon:
"Pardon me, Miss Wharton, if my ungovernable feelings have led me into impropriety; the powerful motive - the cruel reason" - she hesitated.- Bocsássa meg nekem, Miss Wharton, ha lebírhatatlan érzéseim erejétől olyasmire ragadtattam magam, amit nem szabad... de az ok olyan erős... olyan kegyetlen...
Frances now raised her face, and their eyes once more met; they fell in each other's arms, and laid their burning cheeks together.- Frances most felnézett, pillantásuk ismét találkozott; egymás karjaiba hullottak, s égő arcuk egymáshoz simult.
The embrace was long - was ardent and sincere - but neither spoke; and on separating, Frances retired to her own room without further explanation.Hosszú, forró, őszinte ölelés volt, de egyikük sem szólt semmit, s miután szétváltak, Frances minden további magyarázkodás nélkül vonult vissza a szobájába.
While this extraordinary scene was acting in the room of Miss Singleton, matters of great importance were agitated in the drawing-room.Mialatt Miss Singletonnál ezt a rendkívüli jelenetet játszották szereplői, a fogadószobában igen nagy jelentőségű ügyek zajlottak.
The disposition of the fragments of such a dinner as the one we have recorded was a task that required no little exertion and calculation.Gondoskodni kellett a fentebb leírt ebéd maradványainak további sorsáról, s ez a probléma nem kis energiát és elmemunkát követelt.
Notwithstanding several of the small game had nestled in the pocket of Captain Lawton's man, and even the assistant of Dr. Sitgreaves had calculated the uncertainty of his remaining long in such good quarters, still there was more left unconsumed than the prudent Miss Peyton knew how to dispose of to advantage.Bár az apróbb szárnyasok egyes részei már puha fészket találtak Lawton kapitány tisztiszolgájának zsebében, s még Sitgreaves doktor segéde is biztosította magát arra az időre, amikor már nem tanyázik ilyen kellemes táborhelyen, még mindig sok volt az elfogyasztatlan falat, sokkal több, mint amennyit a beosztó Miss Peyton célszerűen el tudott volna helyezni.
Caesar and his mistress had, therefore, a long and confidential communication on this important business; and the consequence was, that Colonel Wellmere was left to the hospitality of Sarah Wharton.Caesar és úrnője tehát hosszú, bizalmas megbeszélésbe bocsátkozott e fontos tárgyról, aminek eredményeképpen Wellmere ezredes magára maradt Sarah-val.
All the ordinary topics of conversation were exhausted, when the colonel, with a little of the uneasiness that is in some degree inseparable from conscious error, touched lightly on the transactions of the preceding day.Miután a szokásos társalgási témákat mind kimerítették, az ezredes könnyedén megemlítette az előző nap eseményeit; hangját némileg elfátyolozta az a feszélyezettség, amely többé-kevésbé szükségszerűen rátör az emberre, ha hibásnak érzi magát.
"We little thought, Miss Wharton, when I first saw this Mr. Dunwoodie in your house in Queen Street, that he was to be the renowned warrior he has proved himself," said Wellmere, endeavoring to smile away his chagrin.- Amikor először találkoztam ezzel a Dunwoodie úrral, a kegyedék Queen Street-i házában, Miss Wharton, egyikünk sem gondolta volna, hogy egyszer még ilyen nevezetes katona lesz belőle - mondta Wellmere, s mosollyal igyekezett palástolni bosszúságát.
"Renowned, when we consider the enemy he overcame," said Sarah, with consideration for her companion's feelings.- Azért lehet nevezetes, mert ilyen ellenféllel szemben bizonyult szerencsésnek - felelte Sarah, aki végtelenül tisztelte az ezredes érzéseit.
"'Twas unfortunate, indeed, in every respect, that you met with the accident, or doubtless the royal arms would have triumphed in their usual manner."- Csakugyan rendkívüli balszerencse volt, minden tekintetben, hogy önt az a baleset érte; különben a királyi fegyverek kétségkívül diadalmaskodtak volna, mint mindig.
"And yet the pleasure of such society as this accident has introduced me to, would more than repay the pain of a mortified spirit and wounded body," added the colonel, in a manner of peculiar softness.- És mégis, éppen e balesetnek köszönhetem, hogy olyan társaságba kerültem, amely kárpótol minden lelki és testi fájdalomért - tette hozzá az ezredes, különösen lágy hangon.
"I hope the latter is but trifling," said Sarah, stooping to hide her blushes under the pretext of biting a thread from the work on her knee.- Remélem, az utóbbi fájdalom egyáltalán nem súlyos - mondta Sarah, és a kézimunkája fölé hajolva elharapott egy szálat, nehogy feltűnjék a pirulása.
"Trifling, indeed, compared to the former," returned the colonel, in the same manner.- Nem, az előbbihez képest nem az - felelte az ezredes, ugyanolyan hangon.
"Ah! Miss Wharton, it is in such moments that we feel the full value of friendship and sympathy."- Ah, Miss Wharton, csak az ilyen pillanatokban érezzük át igazán, hogy mit ér a barátság és a rokonszenv.
Those who have never tried it cannot easily imagine what a rapid progress a warm-hearted female can make in love, in the short space of half an hour, particularly where there is a predisposition to the distemper.Aki még nem tapasztalta, nem is tudja elképzelni, hogy egy érző szívű hajadon milyen gyors előmenetelt tanúsíthat a szerelemben mindössze félórányi rövid idő alatt, kivált ha megvan benne a hajlam erre a belső rendellenességre.
Sarah found the conversation, when it began to touch on friendship and sympathy, too interesting to venture her voice with a reply.Miután barátságra és rokonszenvre terelődött a szó, Sarah túlságosan érdekesnek kezdte találni a beszélgetést, és nem válaszolt: félt, hogy a hangja elárulja.
She, however, turned her eyes on the colonel, and saw him gazing at her fine face with an admiration that was quite as manifest, and much more soothing, than any words could make it.De azért felnézett, s minden szónál beszédesebbnek és jólesőbbnek érezte az ezredes hódoló pillantását, amely szép arcára irányult.
Their tête-à-tête was uninterrupted for an hour; and although nothing that would be called decided, by an experienced matron, was said by the gentleman, he uttered a thousand things that delighted his companion, who retired to her rest with a lighter heart than she had felt since the arrest of her brother by the Americans.Ez a tête-a-tête egy óra hosszat tartott, zavartalanul; s bár a gentleman semmi olyat nem mondott, amit egy tapasztalt matróna döntő nyilatkozatnak minősített volna, mégis ezernyi apró megjegyzéssel bűvölte el társnőjét; Sarah végül is úgy tért nyugovóra, hogy sokkal könnyebb volt a szíve, mint bármikor, amióta fivérét letartóztatták az amerikaiak.
CHAPTER XVITizenhatodik fejezet
And let me the canakin clink, clink, And let me the canakin clink. A soldier's a man; A life's but a span; Why, then, let a soldier drink.Csendítsünk csillogó kupát, Csendítsünk csillogó kupát. Hiába vagy hős katona, Az élet fürgén fut tova - Igyunk, igyunk, jó katonák!
- Othello.Shakespeare: Othello (Kardos László fordításából)
The position held by the corps of dragoons, we have already said, was a favorite place of halting with their commander.Mint már említettük, a dragonyos csapat olyan helyen ütötte fel a táborát, ahol parancsnoka máskor is szívesen szokott megpihenni.
A cluster of some half dozen small and dilapidated buildings formed what, from the circumstance of two roads intersecting each other at right angles, was called the village of the Four Corners.Vagy féltucatnyi apró és roskatag épület állt itt, két út derékszögű kereszteződésénél, melyről a Négy Sarok nevet kapta a település.
As usual, one of the most imposing of these edifices had been termed, in the language of the day, "a house of entertainment for man and beast."Mint általában másutt is, a derekasabb házak egyike, hogy az akkori idők kifejezését idézzük, "embernek és állatnak derítője" volt.
On a rough board suspended from the gallows-looking post that had supported the ancient sign, was, however, written in red chalk, "Elizabeth Flanagan, her hotel," an ebullition of the wit of some of the idle wags of the corps.A cégérül szolgáló régi deszkadarabon azonban, amely egy bitóforma oszlopról lógott, a következő vörös krétás felirat díszelgett: "Elizabeth Flanagan, vagyis a hotelje", nyilván egy jókedvű katona mázolta oda ráérő idejében.
The matron, whose name had thus been exalted to an office of such unexpected dignity, ordinarily discharged the duties of a female sutler, washerwoman, and, to use the language of Katy Haynes, petticoat doctor to the troops.Az asszony, akinek a neve a meglepően előkelő hangzású intézménnyel társult, rendszerint a markotányosnő, a mosónő és - Katy Haynes szavával élve - a szoknyás felcser szerepét töltötte be a dragonyosok mellett.
She was the widow of a soldier who had been killed in the service, and who, like herself, was a native of a distant island, and had early tried his fortune in the colonies of North America.Özvegy volt, férje a harcmezőn esett el; mindketten egy távoli szigetről jöttek szerencsét próbálni az észak- amerikai gyarmatokra, már nagyon régen.
She constantly migrated with the troops; and it was seldom that they became stationary for two days at a time but the little cart of the bustling woman was seen driving into the encampment loaded with such articles as she conceived would make her presence most welcome.Az asszony mindenhová elkísérte a csapatot, s ha a katonák tábort ütöttek valahol, nemigen fordult elő, hogy két napig kelljen várniuk, amíg a fürge Betty kis kocsija behajt közéjük, megrakva mindama árucikkekkel, amelyek a legszívélyesebb fogadtatást biztosíthatták a számára.
With a celerity that seemed almost supernatural, Betty took up her ground and commenced her occupation.Betty szinte természetfölöttinek látszó gyorsasággal vetette meg lábát a terepen, és tüstént működésbe lépett.
Sometimes the cart itself was her shop; at others the soldiers made her a rude shelter of such materials as offered; but on the present occasion she had seized on a vacant building, and, by dint of stuffing the dirty breeches and half-dried linen of the troopers into the broken windows, to exclude the cold, which had now become severe, she formed what she herself had pronounced to be "most illigant lodgings."Néha maga a kocsi volt a boltja; máskor a katonák összetákoltak neki valami kezdetleges bódét az éppen kéznél levő anyagokból; most azonban sikerült elfoglalnia egy üres épületet, a törött ablakokat betömte a dragonyosok piszkos nadrágjaival és félig száradt fehérneműjével, hogy ne hatolhasson be a hideg, amely időközben nagyon erőssé vált; ezek után, mint mondotta, tökéletesen meg volt elégedve az "elegáncs szállással".
The men were quartered in the adjacent barns, and the officers collected in the "Hotel Flanagan," as they facetiously called headquarters.A katonák a szomszédos csűrökbe kvártélyozták be magukat, a tisztek pedig a "Hotel Flanagan"-ben pihentek - tréfásan így nevezték főhadiszállásukat.
Betty was well known to every trooper in the corps, could call each by his Christian or nickname, as best suited her fancy; and, although absolutely intolerable to all whom habit had not made familiar with her virtues, was a general favorite with these partisan warriors.Bettyt jól ismerte az alakulat minden egyes dragonyosa, ő is a keresztnevén vagy a csúfnevén szólította valamennyit, ahogy éppen jólesett neki; s bár azok, akik még nem szokták meg a természetét, elviselhetetlen nőszemélynek tartották, általában mégis közkedveltségnek örvendett a gerillahadsereg tagjai között.
Her faults were, a trifling love of liquor, excessive filthiness, and a total disregard of all the decencies of language; her virtues, an unbounded love for her adopted country, perfect honesty when dealing on certain known principles with the soldiery, and great good nature.Hibái a következők voltak: némi hajlam az ivásra, rendkívül mocskos külső, az illedelmes beszéd abszolút megvetése; erényei: határtalan szeretet új hazája iránt, feltétlen becsületesség, amikor bizonyos közismert elvek alapján ügyleteket kötött a katonákkal, s nagyfokú jóindulat.
Added to these, Betty had the merit of being the inventor of that beverage which is so well known, at the present hour, to all the patriots who make a winter's march between the commercial and political capitals of this great state, and which is distinguished by the name of "cocktail."Ráadásul még azzal is büszkélkedhetett, hogy ő találta fel ama szeszesitalt, amelyből a hazafiak ma is oly gyakran kortyolgatnak, ha télidőben útra kelnek e hatalmas ország kereskedelmi és politikai központjai között, s amely a "koktél", vagyis kakasfarok elnevezést viseli.
Elizabeth Flanagan was peculiarly well qualified, by education and circumstances, to perfect this improvement in liquors, having been literally brought up on its principal ingredient, and having acquired from her Virginian customers the use of mint, from its flavor in a julep to its height of renown in the article in question.Elizabeth Flanagant mind a nevelése, mind a körülményei különösen alkalmassá tették arra, hogy újításokat vezessen be ezen a téren, hiszen zsenge korától fogva élt a szóban forgó ital legfőbb alkatrészeivel, később pedig eltanulta virginiai fogyasztóitól a menta használatát, s azután nemcsak a "julepet" fűszerezte vele, hanem a koktélban is hozzájuttatta nevezetes szerepéhez.
Such, then, was the mistress of the mansion, who, reckless of the cold northern blasts, showed her blooming face from the door of the building to welcome the arrival of her favorite, Captain Lawton, and his companion, her master in matters of surgery.Ezzel be is mutattuk a hotel úrnőjét; pirospozsgás arcával most éppen kiállt az épület ajtajába, fittyet hányva a hideg északi szélnek, hogy üdvözölje kedvencét, Lawton kapitányt, s ennek társát, aki sebészi kérdésekben Betty főnökének volt mondható.
"Ah! by my hopes of promotion, my gentle Elizabeth, but you are welcome!" cried the trooper, as he threw himself from his saddle.- Előléptetési reményeimre mondom, drága Elizabeth, szívből örülök, hogy újra láthatom! - kiáltotta a kapitány, leugorva a nyeregből.
"This villainous fresh-water gas from the Canadas has been whistling among my bones till they ache with the cold, but the sight of your fiery countenance is as cheery as a Christmas fire."- Ez az átkozott édesvízi szél éppen rám talált Kanadából jövet, s addig fütyült körülöttem, amíg a csontjaim meg nem fájdultak a hidegtől, de a maga pirosló arca jobban felderít, mint karácsonykor a kandallóban lobogó tűz.
"Now sure, Captain Jack, ye's always full of your complimentaries," replied the sutler, taking the bridle of her customer. "But hurry in for the life of you, darling; the fences hereabouts are not so strong as in the Highlands, and there's that within will warm both sowl and body."- Hát maga aztán sohasem fukarkodik a bókokkal, Jack kapitány - felelte a markotányosnő, átvéve a kantárszárat -, de siessen csak be, szívem, ha kedves az élete; errefelé nem olyan erősek a kerítések, mint a felföldön, s meglátja, odabent egykettőre felmelegszik a teste meg a lelke.
"So you have been laying the rails under contribution, I see.- Értem: vagyis elrekvirálta a kerítéseket - mondta hűvösen a kapitány.
Well, that may do for the body," said the captain coolly; "but I have had a pull at a bottle of cut glass with a silver stand, and I doubt my relish for your whisky for a month to come."- Igaza van, a test külső igényeit ezzel kielégítheti, csakhogy én nemrégiben belekóstoltam egy ezüstfenekű kristályüveg tartalmába, s most azt hiszem, legalább egy hónapig nem tudom majd élvezni a maga whiskyjét.
"If it's silver or goold that ye're thinking of, it's but little I have, though I've a trifling bit of the continental," said Betty, with a look of humor; "but there's that within that's fit to be put in vissils of di'monds."- Ha ezüstre vagy aranyra gondol, azzal nemigen szolgálhatok, legfeljebb egy kis papírpénz akad a háznál - felelte Betty, s a szeme tréfásan megcsillant. - Hanem odabent mégis olyat fog találni, aminek gyémántedényekben sem kellene szégyenkeznie.
"What can she mean, Archibald?" asked Lawton.- Vajon mit akarhat ezzel, Archibald? - kérdezte Lawton.
"The animal looks as if it meant more than it says!"- Olyan a képe, mintha nem a levegőbe beszélne.
"'Tis probably a wandering of the reasoning powers, created by the frequency of intoxicating drafts," observed the surgeon, as he deliberately threw his left leg over the pommel of the saddle, and slid down on the right side of his horse.- Valószínűleg az agyműködés pillanatnyi kihagyásával állunk szemben, aminek magyarázatát az alkoholtartalmú italok gyakori fogyasztásában kereshetjük - jegyezte meg a sebész, miközben óvatosan átemelte lábát a nyeregkápán, s a ló jobb oldalán lecsúszott a földre.
"Faith, my dear jewel of a doctor, but it was this side I was expicting you; the whole corps come down on this side but yeerself," said Betty, winking at the trooper; "but I've been feeding the wounded, in yeer absence, with the fat of the land."- Jaj, édes egy doktorom, nem azon az oldalon vártam, hanem itt: az egész csapat errefelé szokott leszállni, csak maga a kivétel - mondta Betty a kapitányra kacsintva. - De tudja meg, hogy amíg távol volt, én mindenféle finomsággal elláttam a sebesülteket.
"Barbarous stupidity!" cried the panic-stricken physician, "to feed men laboring under the excitement of fever with powerful nutriment.- Barbár ostobaság! - kiáltotta rémülten az orvos. - Teletömni olyan emberek gyomrát, akiket amúgy is eléggé igénybe vesz a láz!
Woman, woman, you are enough to defeat the skill of Hippocrates!"Asszony, asszony: maga mellett még Hippokratész is hiába gyógyítana.
"Pooh!" said Betty, with infinite composure, "what a botheration ye make about a little whisky; there was but a gallon betwixt a good dozen of them, and I gave it to the boys to make them sleep asy; sure, jist as slumbering drops."- Pfű! - mondta Betty végtelen nyugalommal - kár olyan nagy hűhót csapni egy kis whiskyért; alig egy gallonnal jutott a több mint két tucat maródira, s csak azért adtam a fiúknak, hogy szépen aludjanak; úgy bizony, nem kellett azoknak másféle altatócsepp.
Lawton and his companion now entered the building, and the first objects which met their eyes explained the hidden meaning of Betty's comfortable declaration.Lawton és társa most belépett az épületbe, s a szemük elé táruló látvány nyomban megmagyarázta Betty sokat ígérő kijelentéseinek rejtett értelmét.
A long table, made of boards torn from the side of an outbuilding, was stretched through the middle of the largest apartment, or the barroom, and on it was a very scanty display of crockery ware.A legnagyobb helyiséget, vagyis az ivót, szinte kettéosztotta egy hosszú asztal, amelyet valami melléképület oldaldeszkáiból szögeztek össze, s az asztalon különböző edények foglaltak helyet, nagyon szegényes seregben.
The steams of cookery arose from an adjoining kitchen, but the principal attraction was in a demijohn of fair proportions, which had been ostentatiously placed on high by Betty as the object most worthy of notice.- A szomszédos konyhából ételszag érződött, de a legfőbb attrakció egy tekintélyes méretű demizson volt, amelyet Betty a legmagasabb helyen állított fel, hogy a vendégek méltóképp megcsodálhassák.
Lawton soon learned that it was teeming with the real amber-colored juice of the grape, and had been sent from the Locusts, as an offering to Major Dunwoodie, from his friend Captain Wharton of the royal army.Lawton csakhamar megtudta, hogy a szőlő hamisítatlan, ámbraszínű nedűje foglaltatik benne, az Akácosból küldték: Dunwoodie őrnagyot lepte meg vele a barátja Wharton kapitány, a királyi sereg tisztje.
"And a royal gift it is," said the grinning subaltern, who made the explanation.- S csakugyan királyi adomány - fejezte be a magyarázatot egy dragonyos hadnagy.
"The major gives us an entertainment in honor of our victory, and you see the principal expense is borne as it should be, by the enemy.- Az őrnagy most vendégül lát bennünket a győzelem tiszteletére, s mint láthatod a költségek java részét az ellenség viseli, ahogy illik is.
Zounds!Teringettét!
I am thinking that after we have primed with such stuff, we could charge through Sir Henry's headquarters, and carry off the knight himself."Arra gondolok, hogy ha ilyen muníciót veszünk magunkhoz, akár sir Henry főhadiszállását is megtámadhatnánk, s neki magának is elkapnánk a frakkját.
The captain of dragoons was in no manner displeased at the prospect of terminating so pleasantly a day that had been so agreeably commenced.A dragonyos kapitányt egyáltalán nem szomorította el az a lehetőség, hogy ilyen kellemesen fejezheti be a napot, amelynek a kezdete sem volt kellemetlen.
He was soon surrounded by his comrades, who made many eager inquiries concerning his adventures, while the surgeon proceeded, with certain quakings of the heart, to examine into the state of his wounded.Bajtársai csakhamar körülvették, kérdezősködtek a kalandjai felől, a sebész pedig némi szívdobogással kiment, hogy utánanézzen a sebesültjeinek.
Enormous fires were snapping in the chimneys of the house, superseding the necessity of candles, by the bright light which was thrown from the blazing piles.A ház kandallóiban óriási tüzek pattogtak, s a lángoló hasábok fénye fölöslegessé tette a gyertyagyújtást.
The group within were all young men and tried soldiers; in number they were rather more than a dozen, and their manners and conversation were a strange mixture of the bluntness of the partisan with the manners of gentlemen.A bentiek - fiatal, de tapasztalt katonák - több mint egy tucatnyian lehettek, s viselkedésükben és beszélgetésükben furcsamód keveredett a gerillaharcos nyersesége az úri ember modorával.
Their dresses were neat, though plain; and a never-failing topic amongst them was the performance and quality of their horses.Ruházatuk tiszta volt, bár egyszerű, s legfőbb témájuk a lovaik minősége és képessége.
Some were endeavoring to sleep on the benches which lined the walls, some were walking the apartments, and others were seated in earnest discussion on subjects connected with the business of their lives.Egyesek aludni próbáltak a fal melletti lócákon, mások ide-oda járkáltak a helyiségekben, ismét mások letelepedtek valahol, és rendkívül komolyan tárgyaltak a hivatásukkal összefüggő dolgokról.
Occasionally, as the door of the kitchen opened, the hissing sounds of the frying pans and the inviting savor of the food created a stagnation in all other employments; even the sleepers, at such moments, would open their eyes, and raise their heads, to reconnoiter the state of the preparations.Néha kinyílt a konyhaajtó, s a serpenyők sistergése és az étel csábító illata mindenkit megakasztott foglalatosságában; ilyenkor még az alvók is kinyitották a szemüket és feltápászkodtak, hogy megállapítsák, hol tart az előkészület.
All this time Dunwoodie sat by himself, gazing at the fire, and lost in reflections which none of his officers presumed to disturb.Dunwoodie az egész idő alatt külön ült, a tűzbe bámulva, gondolataiba merülve - egyetlen tisztje sem merte megzavarni.
He had made earnest inquiries of Sitgreaves after the condition of Singleton, during which a profound and respectful silence was maintained in the room; but as soon as he had ended, and resumed his seat, the usual ease and freedom prevailed.Sitgreavestől, amikor megérkezett, aggódó hangon érdeklődött Singleton állapota felől; a felvilágosítást mélységes és tisztelettudó csendben hallgatta végig az egész szoba, de mihelyt Dunwoodie leült a helyére, mindannyian visszazökkentek a szokásos könnyed, fesztelen hangulatba.
The arrangement of the table was a matter of but little concern to Mrs. Flanagan; and Caesar would have been sadly scandalized at witnessing the informality with which various dishes, each bearing a wonderful resemblance to the others, were placed before so many gentlemen of consideration.Mrs. Flanagan a legcsekélyebb teketória nélkül végezte a tálalást, és Caesar őszintén megbotránkozott volna, ha látja, hogy az egyes ételek, amelyek csodálatos módon hasonlítottak az összes többihez, minden szertartási előírást megcsúfolva kerülnek az előkelő urak elé.
In taking their places at the board, the strictest attention was paid to precedency; for, notwithstanding the freedom of manners which prevailed in the corps, the points of military etiquette were at all times observed, with something approaching to religious veneration.Igaz, amikor helyet foglaltak az asztalnál, a tisztek szigorúan követték a rangsort, mert annak ellenére, hogy a csapatukban meglehetősen fesztelen volt a modor, a katonai etikett szabályait mindig betartották, szinte vallásos áhítattal.
Most of the guests had been fasting too long to be in any degree fastidious in their appetites; but the case was different with Captain Lawton; he felt an unaccountable loathing at the exhibition of Betty's food, and could not refrain from making a few passing comments on the condition of the knives, and the clouded aspect of the plates.A legtöbb vendég már oly régóta koplalt, hogy minden finnyásság kiveszett belőlük; nem így Lawton kapitányból, aki Betty főztjének láttára valami öntudatlan viszolygást érzett, s nem bírta megállni, hogy ne tegyen egy-két futó megjegyzést a kések állapotára, valamint a tányérok felhős küllemére.
The good nature and the personal affection of Betty for the offender, restrained her, for some time, from answering his innuendoes, until Lawton, having ventured to admit a piece of the black meat into his mouth, inquired, with the affectation of a spoiled child,-A jóindulatú Betty, aki egyébként is szívébe zárta a kapitányt, egy ideig mit sem válaszolt a rosszmájú célzásokra; végül Lawton rászánta magát, hogy szájába dugjon egy falatot a fekete húsból, és affektálva, mint az elkényeztetett gyerekek, megkérdezte:
"What kind of animal might this have been when living, Mrs. Flanagan?"- Ugyan miféle jószág volt ez, Mrs. Flanagan, amikor még élt?
"Sure, captain, and wasn't it the ould cow?" replied the sutler, with a warmth that proceeded partly from dissatisfaction at the complaints of her favorite, and partly from grief at the loss of the deceased.- Miféle! Hát az öreg tehenünk! - felelte hevesen a markotányosnő, s érződött a hangján, hogy kedvencének szemrehányásai már-már bosszantani kezdik, ugyanakkor pedig a megboldogult állatot is sajnálja.
"What!" roared the trooper, stopping short as he was about to swallow his morsel, "ancient Jenny!"- Micsoda! - hördült fel a kapitány, s a torkán akadt a falat. - Az öreg Jenny?!
"The devil!" cried another, dropping his knife and fork, "she who made the campaign of the Jerseys with us?"- Hogy az ördögbe! - kiáltotta egy másik tiszt, elejtve kését és villáját. Amelyik végigcsinálta velünk a jersey-i hadjáratot?
"The very same," replied the mistress of the hotel, with a piteous aspect of woe; "a gentle baste, and one that could and did live on less than air, at need.- Éppen, hogy az - felelte a hotel úrnője, rendkívül bánatos hangon. - S micsoda derék jószág volt: a semmiből is megélt, ha úgy adódott.
Sure, gentlemen, 'tis awful to have to eat sitch an ould friend."Bizony, uraim, nagyon is rossz érzés, hogy meg kell enni egy ilyen régi jó barátot.
"And has she sunk to this?" said Lawton, pointing with his knife, to the remnants on the table.- És odáig süllyedt szegény, hogy csak ennyi maradt belőle? - kérdezte Lawton, késével a tehén földi maradványaira mutatva.
"Nay, captain," said Betty, with spirit, "I sould two of her quarters to some of your troop; but divil the word did I tell the boys what an ould frind it was they had bought, for fear it might damage their appetites."- Nem, kapitány úr - vágott vissza Betty -, két combját eladtam a katonáinak, de a világért sem árultam volna el nekik, hogy milyen régi jó barátjukat vásárolták meg: attól féltem, még elromlik az étvágyuk.
"Fury!" cried the trooper, with affected anger, "I shall have my fellows as limber as supple-jacks on such fare; afraid of an Englishman as a Virginian negro is of his driver."- Mennydörgős mennykő! - kiáltotta a dragonyos színlelt haraggal. - Ilyen koszton még kásává puhulnak a fiaim; úgy fognak félni az angoloktól, mint egy virginiai néger a hajcsárától.
"Well," said Lieutenant Mason, dropping his knife and fork in a kind of despair, "my jaws have more sympathy than many men's hearts. They absolutely decline making any impression on the relics of their old acquaintance."- Nahát - mondta Mason főhadnagy, tréfásan kétségbeesett arccal letéve a kését és a villáját -, az én állkapcsomban több az érzés, mint sok ember szívében: tudniillik nem hajlandó megszentségteleníteni egy régi ismerős tetemét.
"Try a drop of the gift," said Betty, soothingly, pouring a large allowance of the wine into a bowl, and drinking it off as taster to the corps.- Igyék rá egy kis mérget - mondta Betty; jókora adagot töltve a borból egy kupába, s mindjárt bele is kóstolt, mint a csapat pohárnoka.
"Faith, 'tis but a wishy-washy sort of stuff after all!"- Micsoda lötty! Tiszta víz, semmi más!
The ice once broken, however, a clear glass of wine was handed to Dunwoodie, who, bowing to his companions, drank the liquor in the midst of a profound silence.A jég azonban megtört; Dunwoodie-nak is átnyújtottak egy tiszta poharat; ő meghajolt a többiek felé, és a társaság néma csendjében kiitta a bort.
For a few glasses there was much formality observed, and sundry patriotic toasts and sentiments were duly noticed by the company.Az első poharak kiürítése ilyen szertartásban ment végbe, s különböző hazafias tósztok és nyilatkozatok hangzottak el.
The liquor, however, performed its wonted office; and before the second sentinel at the door had been relieved, all recollection of the dinner and their cares was lost in the present festivity.Az ital azonban csakhamar megtette a magáét, s az ajtó előtt még a második őrszemet sem váltották le, amikor a tisztek már tökéletesen elfelejtették a vacsorát és minden gondjukat, s átadták magukat az ünnepi hangulatnak.
Dr. Sitgreaves did not return in season to partake of Jenny, but he was in time to receive his fair proportion of Captain Wharton's present.A visszatérő dr. Sitgreaves már lekésett Jennyről, de még idejében érkezett, hogy Wharton kapitány borából kivehesse méltányos részét.
"A song, a song from Captain Lawton!" cried two or three of the party in a breath, on observing the failure of some of the points of good-fellowship in the trooper.- Nótát, nótát: halljuk Lawton kapitányt! - kiáltotta egyszerre két-három tiszt; úgy érezték, hogy fölöttesük nem alkalmazkodik eléggé a bajtársiasság követelményeihez.
"Silence, for the song of Captain Lawton."- Csend legyen: halljuk Lawton kapitány nótáját.
"Gentlemen," returned Lawton, his dark eyes swimming with the bumpers he had finished, though his head was as impenetrable as a post; "I am not much of a nightingale, but, under the favor of your good wishes, I consent to comply with the demand."- Uraim - felelte Lawton, akinek fekete szeme csillogott a felhajtott italoktól, bár a feje rendületlen maradt, mint a cövek -, nem vagyok valami nagy fülemüle, de a világért sem szeretném elveszíteni a jóindulatukat, tehát engedek a kérésnek.
"Now, Jack," said Sitgreaves, nodding on his seat, "remember the air I taught you, and - stop, I have a copy of the words in my pocket."- Helyes, Jack - bólintott Sitgreaves -, ne feledje azt a dalt, amelyre én tanítottam... várjon, itt van a szövege a zsebemben.
"Forbear, forbear, good doctor," said the trooper, filling his glass with great deliberation; "I never could wheel round those hard names. Gentlemen, I will give you a humble attempt of my own." "Silence, for Captain Lawton's song!" roared five or six at once; when the trooper proceeded, in a fine, full tone, to sing the following words to a well-known bacchanalian air, several of his comrades helping him through the chorus with a fervor that shook the crazy edifice they were in:- Now push the mug, my jolly boys, And live, while live we can; To-morrow's sun may end your joys, For brief's the hour of man. And he who bravely meets the foe His lease of life can never know. Old mother Flanagan Come and fill the can again! For you can fill, and we can swill, Good Betty Flanagan. If love of life pervades your breast, Or love of ease your frame, Quit honor's path for peaceful rest, And bear a coward's name; For soon and late, we danger know, And fearless on the saddle go. Old mother, etc. When foreign foes invade the land, And wives and sweethearts call, In freedom's cause we'll bravely stand Or will as bravely fall; In this fair home the fates have given We'll live as lords, or live in heaven. Old mother, etc. At each appeal made to herself, by the united voices of the choir, Betty invariably advanced and complied literally with the request contained in the chorus, to the infinite delight of the singers, and with no small participation in the satisfaction on her account.- Hagyja csak, doktorom - mondta a kapitány, nagy gonddal megtöltve a poharát -, úgysem boldogulnék soha azokkal a kacskaringós nevekkel. Uraim, legyen szabad felajánlanom a magam szerény kísérletét. - Csendet! Lawton kapitány nótája következik! - süvöltötték öten vagy hatan is; a kapitány szép öblös hangja pedig egy jólismert kocsmai nóta dallamára fújni kezdte a következő szöveget; a refrént még egypáran vele zengték, de olyan hévvel, hogy belerázkódott a rozoga épület: Korsót, fiúk, nedűt bele, Igyunk még holnapig. A bátor ember élete Bizony nagyon rövid; Ha nincs szívedben semmi félsz, Sosem tudod, hogy meddig élsz. Hej, Betty Flanagan, Tölts még, nincs elegem, Ez ám a jó bor, nem árt a jóból, Tölts, Betty Flanagan. Ki odavan az életért S remegve meglapul, Ki nem kíván dicső babért, A neve: gyáva nyúl! De minket csábít a nyereg, A veszélyek, a fegyverek. Hej, Betty Flanagan, Tölts még, nincs elegem, Ez ám a jó bor, nem árt a jóból, Tölts, Betty Flanagan. Idegen rabló tört reánk, És sír a kedvesünk, De szabad leszel, szép hazánk, Vagy bátran elveszünk. Ha nem lehetünk itt urak, A túlvilág még megmarad. Hej, Betty Flanagan, Tölts még, nincs elegem, Ez ám a jó bor, nem árt a jóból. Tölts, Betty Flanagan. Valahányszor a tisztek kórusa megemlítette a nevét, Betty csakugyan előlépett, és híven engedelmeskedett a dalban foglalt felszólításnak, roppant gyönyörűséggel töltve el a nótázókat, s önmagáról sem feledkezve meg a művelet közben.
The hostess was provided with a beverage more suited to the high seasoning to which she had accustomed her palate, than the tasteless present of Captain Wharton; by which means Betty had managed, with tolerable facility, to keep even pace with the exhilaraton of her guests.A markotányosnő olyan itallal is el volt látva, amely jobban megfelelt az ő edzett ínyének, mint Wharton kapitány íztelen ajándéka; így azután eléggé könnyen sikerült lépést tartania a vendégek harsogó jókedvével.
The applause received by Captain Lawton was general, with the exception of the surgeon, who rose from the bench during the first chorus, and paced the floor, in a flow of classical indignation.Lawton kapitányt mindenki megtapsolta, a sebész kivételével, aki már az első refrén alatt felállt a padról, s azután klasszikus felháborodásban járkált fel s alá.
The bravos and bravissimos drowned all other noises for a short time; but as they gradually ceased, the doctor turned to the musician, and exclaimed with heat,-A "bravók" és "bravisszimók" egy ideig minden egyéb zajt elfojtottak; de amikor végül is csend lett, a doktor az énekeshez fordult, és hevesen kifakadt:
"Captain Lawton, I marvel that a gentleman, and a gallant officer, can find no other subject for his muse, in these times of trial, than in such beastly invocations to that notorious follower of the camp, the filthy Elizabeth Flanagan.- Csodálom, Lawton kapitány, hogy egy úri embert, egy vitéz katonatisztet nem ösztönöz egyébre a múzsája, méghozzá e nehéz időkben, mint a tábor hírhedt kísérőjéhez, a mocskos Elizabeth Flanaganhez intézett alantas invokációkra.
Methinks the goddess of Liberty could furnish a more noble inspiration, and the sufferings of your country a more befitting theme."Véleményem szerint a Szabadság istennője nemesebb ihletet, s a haza szenvedései méltóbb tárgyat szolgáltathattak volna önnek.
"Heyday!" shouted the hostess, advancing towards him in a threatening attitude; "and who is it that calls me filthy?- Hohó! - süvöltötte a markotányosnő, fenyegető tartásban közeledve hozzá. - Ki merészel engem mocskosnak nevezni?
Master Squirt!Klistér úr!
Master Popgun - "Puttogó úr!
"Peace!" said Dunwoodie, in a voice that was exerted but a little more than common, but which was succeeded by the stillness of death.- Csend! - mondta Dunwoodie a szokottnál csak valamivel emeltebb hangon, amelyre mégis síri csend támadt.
"Woman, leave the room.- Menjen ki, jó asszony.
Dr. Sitgreaves, I call you to your seat, to wait the order of the revels."Dr. Sitgreaves, kérem, üljön vissza a helyére, és alkalmazkodjék a mulatság menetéhez.
"Proceed, proceed," said the surgeon, drawing himself up in an attitude of dignified composure.- Csak folytassák, csak folytassák - felelte az orvos, méltóságteljesen kihúzva magát.
"I trust, Major Dunwoodie, I am not unacquainted with the rules of decorum, nor ignorant of the by-laws of good-fellowship."- Azt hiszem, őrnagy úr, nem vagyok járatlan az illem szabályaiban, sem pedig a bajtársiasság íratlan törvényeiben.
Betty made a hasty but somewhat devious retreat to her own dominions, being unaccustomed to dispute the orders of the commanding officer.- Betty egy kis kanyargós úton, de sietősen visszavonult a maga birodalmába, mivel nem volt hozzászokva ahhoz, hogy vitatkozzék az őrnagy parancsaival.
"Major Dunwoodie will honor us with a sentimental song," said Lawton, bowing to his leader, with the collected manner he so well knew how to assume. The major hesitated a moment, and then sang, with fine execution, the following words:- Some love the heats of southern suns, Where's life's warm current maddening runs, In one quick circling stream; But dearer far's the mellow light Which trembling shines, reflected bright In Luna's milder beam. Some love the tulip's gaudier dyes, Where deepening blue with yellow vies, And gorgeous beauty glows; But happier he, whose bridal wreath, By love entwined, is found to breathe The sweetness of the rose. The voice of Dunwoodie never lost its authority with his inferiors; and the applause which followed his song, though by no means so riotous as that which succeeded the effort of the captain, was much more flattering.- Remélem, Dunwoodie őrnagy megtisztel bennünket egy érzelmes dallal - mondta Lawton, meghajtva fejét a parancsnok felé, és olyan komoly kifejezést erőltetve az arcára, amilyet csak bírt. Az őrnagy tétovázott egy pillanatig, majd kellemes hangján elkezdte a következő dalt: Szeresd a perzselő Napot, Mely Délen izzik és ragyog. Hevítve véredet; De szebb a Hold, a szende fény, Ha éjszakánk derűs egén Ezüstösen remeg. Szeress rikító tulipánt, Mely csupa kék és sárga láng: Szépsége elvakít; De koszorút a szerelem Rózsából fonjon énnekem, Kibontva szirmait. Dunwoodie hangja sohasem tévesztette el hatását az alárendeltjeire; s bár a dalt nem kísérte olyan vad tapsvihar, mint a kapitányét, mégis hízelgőbb volt a fogadtatás.
"If, sir," said the doctor, after joining in the plaudits of his companions, "you would but learn to unite classical allusions with your delicate imagination you would become a pretty amateur poet."- Őrnagy úr - mondta a doktor, miután csatlakozott a többiek tetszésnyilvánításához -, ha még klasszikus utalásokkal is társítaná finom képzeletét, igen jó műkedvelő poéta válhatnék önből.
"He who criticizes ought to be able to perform," said Dunwoodie with a smile.- Aki bírál, maga is álljon ki a porondra - felelte mosolyogva Dunwoodie.
"I call on Dr. Sitgreaves for a specimen of the style he admires."- Felszólítom Sitgreaves doktort, hogy adjon kóstolót abból a stílusból, amelynek oly lelkes bámulója.
"Dr. Sitgreaves' song!- Dr. Sitgreaves dalát!
Dr. Sitgreaves' song!" echoed all at the table with delight; "a classical ode from Dr. Sitgreaves!"Dr. Sitgreaves dalát! - visszhangozta kedvtelve az asztaltársaság. - Egy klasszikus ódát dr. Sitgreavestől!
The surgeon made a complacent bow, took the remnant of his glass, and gave a few preliminary hems, that served hugely to delight three or four young cornets at the foot of the table. He then commenced singing, in a cracked voice, and to anything but a tune, the following ditty:- Hast thou ever felt love's dart, dearest, Or breathed his trembling sigh- Thought him, afar, was ever nearest, Before that sparkling eye? Then hast thou known what 'tis to feel The pain that Galen could not heal. "Hurrah!" shouted Lawton.A sebész készségesen meghajolt, kiitta poharából a maradék italt, s bevezetésképpen köszörült egyet-kettőt a torkán, ami végtelen gyönyörűségére szolgált az asztal végén ülő fiatal kornétásoknak. Ezek után repedt hangon s a legcsekélyebb zenei érzék nélkül rázendített a következő nótára: Volt-e úgy, hogy megsebzett Ámor? Érezted már nyilát? S hogy ama szempár mosolyától Fényesebb a világ? Akkor tudod: e bajra írt Találni még Gálén se bírt. - Hurrá! - bömbölte Lawton.
"Archibald eclipses the Muses themselves; his words flow like the sylvan stream by moonlight, and his melody is a crossbreed of the nightingale and the owl."- Archibald magukat a múzsákat is elhomályosítja; szavai úgy csörgedeznek, mint a holdfényben az erdei patak, s a hangját legfeljebb úgy utánozhatnánk, ha kereszteznénk a csalogányt a bagollyal.
"Captain Lawton," cried the exasperated operator, "it is one thing to despise the lights of classical learning, and another to be despised for your own ignorance!"- Lawton kapitány - kiáltotta kétségbeesetten a sebész -, van, aki hiába veti meg a klasszikus tudomány fényét, mégis őt vetik meg a tudatlanságáért!
A loud summons at the door of the building created a dead halt in the uproar, and the dragoons instinctively caught up their arms, to be prepared for the worst.E pillanatban hangosan megzörgették az épület kapuját, a nagy hűhó nyomban elhallgatatott, s a dragonyosok ösztönszerűleg a fegyvereikhez kaptak, felkészülve a legrosszabbra.
The door was opened, and the Skinners entered, dragging in the peddler, bending beneath the load of his pack.Az ajtó kinyílt, s a skinnerek jöttek be, magukkal vonszolva a házalót, aki meggörnyedt súlyos zsákja alatt.
"Which is Captain Lawton?" said the leader of the gang, gazing around him in some little astonishment.- Ki volna itt Lawton kapitány? - kérdezte a bandavezér, s egy kissé meghökkenve nézett körül.
"He waits your pleasure," said the trooper dryly.- Én magam, szolgálatára - felelte szárazon a lovastiszt.
"Then here I deliver to your hands a condemned traitor. This is Harvey Birch, the peddler spy."- Akkor ezennel átadok a kezébe egy elítélt árulót: ez itt Harvey Birch, a házaló, a kém.
Lawton started as he looked his old acquaintance in the face, and, turning to the Skinner with a lowering look, he asked,-Lawton összerezzent, amint az arcába nézett régi ismerősének, majd megsemmisítő pillantással a skinner felé fordult:
"And who are you, sir, that speak so freely of your neighbors?- És maga kicsoda, uram, hogy ilyen könnyedén beszél a felebarátairól?
But," bowing to Dunwoodie, "your pardon, sir; here is the commanding officer; to him you will please address yourself."De bocsánatot kérek - tette hozzá, meghajolva Dunwoodie felé -, itt a parancsnok; hozzá kell fordulnia, uram.
"No," said the man, sullenly, "it is to you I deliver the peddler, and from you I claim my reward."- Nem - felelte mogorván a rabló -, magának adom át a házalót, és magától követelem a jutalmat.
"Are you Harvey Birch?" said Dunwoodie, advancing with an air of authority that instantly drove the Skinner to a corner of the room.- Maga csakugyan Harvey Birch? - kérdezte Dunwoodie, és előrelépett, annyira tiszteletet parancsoló tartásban, hogy a skinner tüstént visszahúzódott a szoba sarkába.
"I am," said Birch, proudly.- Én vagyok - felelte büszkén Birch.
"And a traitor to your country," continued the major, with sternness.- Aki elárulta hazáját - folytatta szigorúan az őrnagy.
"Do you know that I should be justified in ordering your execution this night?"- Tudja-e, hogy jogomban állna elrendelni a kivégzését, még ma éjszaka?
"'Tis not the will of God to call a soul so hastily to His presence," said the peddler with solemnity.- Isten nem kívánhatja, hogy olyan hamar megjelenjek előtte - felelte ünnepélyesen a házaló.
"You speak truth," said Dunwoodie; "and a few brief hours shall be added to your life.- Igaz - mondta Dunwoodie. - Néhány rövid óráig még nem kell az élettől elbúcsúznia.
But as your offense is most odious to a soldier, so it will be sure to meet with the soldier's vengeance. You die to-morrow."De mivel a bűne mindennél visszataszítóbb egy katona előtt, bizton számíthat a katonai bosszúra; holnap meghal.
"'Tis as God wills."- Ahogy Isten akarja.
"I have spent many a good hour to entrap the villain," said the Skinner, advancing a little from his corner, "and I hope you will give me a certificate that will entitle us to the reward; 'twas promised to be paid in gold."- Jó sok időt elvesztegettem a gazemberrel, amíg tőrbe csaltam - mondta a skinner, egy kissé előbbre lépve a sarokból. - Remélem, megkapom az igazolást, amivel jelentkezhetünk a jutalomért. Aranyban ígérték.
"Major Dunwoodie," said the officer of the day, entering the room, "the patrols report a house to be burned near yesterday's battle ground."- Őrnagy úr - szólt közbe az ügyeletes tiszt, aki éppen belépett a szobába -, járőreink azt jelentik, hogy a tegnapi csatatér mellett leégett egy ház.
"'Twas the hut of the peddler," muttered the leader of the gang. "We have not left him a shingle for shelter; I should have burned it months ago, but I wanted his shed for a trap to catch the sly fox in."- A házaló kunyhója - morogta a bandavezér -, nem akartuk, hogy akár egy zsindely is megmaradjon a feje fölött; már hónapokkal ezelőtt felgyújtottam volna, de kellett az odva, hogy megfoghassam benne a ravasz rókát.
"You seem a most ingenious patriot," said Lawton.- Ön csakugyan fölöttébb ötletes hazafinak látszik - mondta Lawton.
"Major Dunwoodie, I second the request of this worthy gentleman, and crave the office of bestowing the reward on him and his fellows."- Őrnagy úr, magam is csatlakozom e tiszteletre méltó gentleman kéréséhez, és boldog lennék, ha én adhatnám ki neki és társainak az illő jutalmat.
"Take it; and you, miserable man, prepare for that fate which will surely befall you before the setting of to-morrow's sun."- Csak tessék; maga pedig, szerencsétlen, készüljön fel a végzetre, amely kétségkívül utoléri, mielőtt a nap még egyszer lenyugodnék.
"Life offers but little to tempt me with," said Harvey, slowly raising his eyes, and gazing wildly at the strange faces in the apartment.- Az élet úgysem csábít valami sok jóval - felelte Harvey; lassan felnézett, és riadtan körbejártatta pillantását az idegen arcokon.
"Come, worthy children of America!" said Lawton, "follow, and receive your reward."- Gyerünk, Amerika dicső fiai! - mondta Lawton. - Kövessetek, s mindjárt megkapjátok a jutalmat.
The gang eagerly accepted the invitation, and followed the captain towards the quarters assigned to his troop.A banda mohón engedelmeskedett a felszólításnak, s követte Lawtont, aki megindult arrafelé, ahol a szakasza táborozott.
Dunwoodie paused a moment, from reluctance to triumph over a fallen foe, before he proceeded.Dunwoodie hallgatott egy pillanatig: nem szívesen éreztette diadalát a legyőzött ellenséggel; végül így szólt:
"You have already been tried, Harvey Birch; and the truth has proved you to be an enemy too dangerous to the liberties of America to be suffered to live."- A bíróság már megtárgyalta az ügyét, Harvey Birch, s kiderült az igazság: maga olyan veszélyes ellensége Amerika szabadságának, hogy nem maradhat életben.
"The truth!" echoed the peddler, starting, and raising himself in a manner that disregarded the weight of his pack.- Az igazság! - visszhangozta a házaló; összerezzent s kihúzta magát, mintha nem is terhelné a zsák súlya.
"Aye! the truth; you are charged with loitering near the continental army, to gain intelligence of its movements, and, by communicating them to the enemy, to enable him to frustrate the intentions of Washington."- Úgy van, az igazság. A vád szerint az amerikai sereg közelében ólálkodott, igyekezett értesüléseket szerezni a hadmozdulatainkról, s ezeket közölte az ellenséggel, hogy meghiúsíthassák Washington szándékát.
"Will Washington say so, think you?"- Gondolja, hogy Washington is így vélekedik a dologról?
"Doubtless he would; even the justice of Washington condemns you."- Minden bizonnyal; magát még Washington igazságossága is elítéli.
"No, no, no," cried the peddler, in a voice and with a manner that startled Dunwoodie.- Nem, nem, nem! - kiáltotta a házaló olyan hangon és olyan arccal, hogy Dunwoodie meghökkent tőle.
"Washington can see beyond the hollow views of pretended patriots.- Washington messzebbre lát, mint a sekélyes felfogású, állítólagos hazafiak.
Has he not risked his all on the cast of a die?Nem tett-e ő is kockára mindent?
If a gallows is ready for me, was there not one for him also?Ha engem bitófa vár, nem ácsoltak-e neki is egyet?
No, no, no, no - Washington would never say, 'Lead him to a gallows.'"Nem, nem, nem... Washington sohasem mondaná: "Vezessék a bitó alá."
"Have you anything, wretched man, to urge to the commander in chief why you should not die?" said the major, recovering from the surprise created by the manner of the other.- Fel tud-e hozni valamit, maga nyomorult, amitől a főparancsnok megmásítaná a halálos ítéletét? - kérdezte az őrnagy, magához térve a meglepetésből, amelybe a fogoly viselkedése taszította.
Birch trembled, for violent emotions were contending in his bosom.Birch megremegett: heves indulatok küzdöttek a mellében.
His face assumed the ghastly paleness of death, and his hand drew a box of tin from the folds of his shirt; he opened it, showing by the act that it contained a small piece of paper. On this document his eye was for an instant fixed - he had already held it towards Dunwoodie, when suddenly withdrawing his hand he exclaimed,-Arca halálsápadt lett; előhúzott ingéből egy kis bádogdobozt, kinyitotta: látszott, hogy egy cédula van benne - egy pillanatig meredten nézte ezt az iratot, már oda is nyújtotta Dunwoodie felé, de hirtelen visszakapta a kezét és felkiáltott:
"No - it dies with me.- Nem... szálljon a sírba velem együtt!
I know the conditions of my service, and will not purchase life with their forfeiture - it dies with me."Tudom, milyen feltételek mellett vállaltam a szolgálatot, s nem akarom szószegéssel megvásárolni az életemet... szálljon a sírba velem együtt.
"Deliver that paper, and you may possibly find favor," cried Dunwoodie, expecting a discovery of importance to the cause.- Adja ide azt a papirost: talán kegyelmet kap! - kiáltotta Dunwoodie, arra számítva, hogy valami jelentős felfedezést tehet az üggyel kapcsolatban.
"It dies with me," repeated Birch, a flush passing over his pallid features, and lighting them with extraordinary brilliancy.- Szálljon a sírba velem együtt - ismételte meg Birch, miközben sápadt vonásait elfutotta a pír: valósággal ragyogott az arca.
"Seize the traitor!" cried the major, "and wrest the secret from his hands."- Fogjátok meg az árulót! - kiáltotta az őrnagy. - Tépjétek ki a kezéből a titkát!
The order was immediately obeyed; but the movements of the peddler were too quick; in an instant he swallowed the paper.A többiek azonnal engedelmeskedtek parancsának, de a házaló gyorsabb volt náluk: egy szempillantás alatt lenyelte a papírlapot.
The officers paused in astonishment; but the surgeon cried eagerly,-A tisztek elképedve megtorpantak, csak a sebész kiáltotta lelkesen:
"Hold him, while I administer an emetic."- Tartsátok fogva: hozom a hánytatót!
"Forbear!" said Dunwoodie, beckoning him back with his hand.- Nem kell - mondta Dunwoodie, s egy kézmozdulattal leintette.
"If his crime is great, so will his punishment be heavy."- Amilyen nagy a bűne, olyan súlyos lesz a büntetése is.
"Lead on," cried the peddler, dropping his pack from his shoulders, and advancing towards the door with a manner of incomprehensible dignity.- Vezessetek - kiáltotta a házaló, ledobva válláról a zsákot, s érthetetlen méltósággal megindult az ajtó felé.
"Whither?" asked Dunwoodie, in amazement.- Hová? - kérdezte Dunwoodie elámulva.
"To the gallows."- A bitó alá!
"No," said the major, recoiling in horror at his own justice.- Nem - mondta az őrnagy, maga is irtózva az igazságos büntetéstől, amelyet neki kellett végrehajtatnia.
"My duty requires that I order you to be executed, but surely not so hastily; take until nine to-morrow to prepare for the awful change."- Kötelességem megkívánja, hogy elrendeljem a kivégzését, de nem ilyen gyorsan; holnap reggel kilenc óráig felkészülhet a szörnyű végre.
Dunwoodie whispered his orders in the ear of a subaltern, and motioned to the peddler to withdraw.Dunwoodie súgva közölte parancsait egy alárendeltjével, majd intett, hogy vezessék ki a házalót.
The interruption caused by this scene prevented further enjoyment around the table, and the officers dispersed to their several places of rest. In a short time the only noise to be heard was the heavy tread of the sentinel, as he paced the frozen ground in front of the Hotel Flanagan.E váratlan jelenet után az asztali mulatság természetesen nem folytatódhatott, s a tisztek szétszéledtek, ki-ki a maga nyugvóhelyére. Kis idő múlva nem is hallatszott más, csak az őrszem súlyos léptei, amint megdobbantak a fagyott földön, a Hotel Flanagan előtt.
CHAPTER XVIITizenhetedik fejezet
There are, whose changing lineaments Express each guileless passion of the breast; Where Love, and Hope, and tender-hearted Pity Are seen reflected, as from a mirror's face; But cold experience can veil these hues With looks, invented shrewdly to encompass The cunning purposes of base deceit.S van olyan arc, amely álcátlanul Mutatja a szív minden szenvedélyét; Remény, Szerelem, gyöngéd Szánalom. Mind kristálytisztán tükröződik rajta; Máskor a külső csak ravasz palást, Amit hideg tapasztalás adott A szándékra, hogy rejtse fondorát.
- Duo.Duo
The officer to whose keeping Dunwoodie had committed the peddler transferred his charge to the custody of the regular sergeant of the guard.A tiszt akivel Dunwoodie kikísértette a házalót, átadta foglyát a dragonyosok ügyeletes őrmesterének.
The gift of Captain Wharton had not been lost on the youthful lieutenant; and a certain dancing motion that had taken possession of objects before his eyes, gave him warning of the necessity of recruiting nature by sleep.Wharton kapitány ajándéka nem volt hatástalan: a fiatal hadnagy szeme előtt valamiféle táncba kezdtek a tárgyak, s meggyőzték afelől, hogy alvással kell helyreállítani testi egyensúlyát.
After admonishing the noncommissioned guardian of Harvey to omit no watchfulness in securing the prisoner, the youth wrapped himself in his cloak, and, stretched on a bench before a fire, soon found the repose he needed.Miután a lelkére kötötte az őrmesternek, hogy a lehető legéberebben vigyázzon a fogolyra, a fiatalember beburkolózott köpenyébe, végignyúlt egy padon a kandalló előtt, és csakhamar élvezhette is a pihentető álmot.
A rude shed extended the whole length of the rear of the building, and from off one of its ends had been partitioned a small apartment, that was intended as a repository for many of the lesser implements of husbandry.Az épület hátsó falához, teljes hosszában, egy durván ácsolt fészer illeszkedett; ennek egyik végét leválasztották, s az így keletkezett kamrában helyezték el a kisebb gazdasági szerszámokat.
The lawless times had, however, occasioned its being stripped of everything of value; and the searching eyes of Betty Flanagan selected this spot, on her arrival, as the storehouse for her movables and a sanctuary for her person.A törvénytelen idők azonban minden értékes tárgyat elhordtak már belőle, s amikor a csapat megérkezett, a szemfüles Betty Flanagan ezt a helyiséget szemelte ki árucikkeinek raktárául, valamint saját személyének szentélyéül.
The spare arms and baggage of the corps had also been deposited here; and the united treasures were placed under the eye of the sentinel who paraded the shed as a guardian of the rear of the headquarters.A csapat tartalék fegyvereit és a poggyászokat is itt helyezték el, s a fészerbe strázsát állítottak, hogy vigyázzon mindeme kincsekre és a főhadiszállás hátsó oldalának biztonságára.
A second soldier, who was stationed near the house to protect the horses of the officers, could command a view of the outside of the apartment; and, as it was without window or outlet of any kind, excepting its door, the considerate sergeant thought this the most befitting place in which to deposit his prisoner until the moment of his execution.Egy másik katona, aki az épület közelében posztolt, s a tisztek lovait tartotta szemmel, a kamra előtti térséget is áttekinthette; s mivel a helyiségnek nem volt ablaka, sem másféle nyílása az ajtón kívül, a gondos őrmester úgy vélte, hogy a legcélszerűbben itt helyezheti el foglyát a kivégzésig.
Several inducements urged Sergeant Hollister to this determination, among which was the absence of the washerwoman, who lay before the kitchen fire, dreaming that the corps was attacking a party of the enemy, and mistaking the noise that proceeded from her own nose for the bugles of the Virginians sounding the charge.Ebben az elhatározásában különböző meggondolások vezérelték Hollister őrmestert; először is az, hogy a markotányosnő nem tért vissza a szobájába - tudniillik a konyhai tűzhely előtt feküdt, azt álmodta, hogy a csapat éppen támadni indul, s a tulajdon orrának harsogását összetévesztette a rohamozó virginiaiak kürtjeivel.
Another was the peculiar opinions that the veteran entertained of life and death, and by which he was distinguished in the corps as a man of most exemplary piety and holiness of life.A másik okot abban a felfogásban kell keresnünk, melyet az őrmester életről és halálról vallott; az egész csapat tisztelte érte s példásan tiszta lelkű és istenfélő embernek tartotta.
The sergeant was more than fifty years of age, and for half that period he had borne arms.A veterán már elmúlt ötvenéves, és ennek az időnek a felét fegyverben töltötte.
The constant recurrence of sudden deaths before his eyes had produced an effect on him differing greatly from that which was the usual moral consequence of such scenes; and he had become not only the most steady, but the most trustworthy soldier in his troop.A szeme előtt hirtelen lesújtó halál gyakori képe egészen más erkölcsi hatást tett rá, mint amelyet általában szoktak az efféle jelenetek; s nemcsak a legállhatatosabb, de a legmegbízhatóbb katonája is lett a csapatának.
Captain Lawton had rewarded his fidelity by making him its orderly.Lawton kapitány azzal jutalmazta hűségét, hogy őt vette maga mellé ordonáncul.
Followed by Birch, the sergeant proceeded in silence to the door of the intended prison, and, throwing it open with one hand, he held a lantern with the other to light the peddler to his prison.Az őrmester szótlanul kísérte Birchöt a kiszemelt börtön felé; mikor odaértek, egyik kezével feltárta az ajtót, a másikkal pedig odatartotta lámpását, hogy a házaló beláthasson a börtönébe.
Seating himself on a cask, that contained some of Betty's favorite beverage, the sergeant motioned to Birch to occupy another, in the same manner.Azután leült egy hordóra, amely Betty kedvenc italát tartalmazta, s intett Birchnek, hogy ő is foglaljon helyet egy másikon.
The lantern was placed on the floor, when the dragoon, after looking his prisoner steadily in the face, observed,-A lámpást letette a földre, merően a szemébe nézett a fogolynak, s így szólt:
"You look as if you would meet death like a man; and I have brought you to a spot where you can tranquilly arrange your thoughts, and be quiet and undisturbed."- Úgy látom, férfimód akarsz szembenézni a halállal; olyan helyre hoztalak, ahol nem zavar senki, s nyugodtan magadba szállhatsz, és elrendezheted a gondolataidat.
"'Tis a fearful place to prepare for the last change in," said Harvey, gazing around his little prison with a vacant eye.- Ijesztő hely, ha arra gondolok, hogy itt kell felkészülnöm a végre - mondta Harvey, s révetegen körülnézett a kis börtönben.
"Why, for the matter of that," returned the veteran, "it can reckon but little in the great account, where a man parades his thoughts for the last review, so that he finds them fit to pass the muster of another world.- No - felelte a veterán -, ha egészben vesszük a dolgokat, nem sokat számít, hogy az ember hol szedi rendbe a gondolatait, mielőtt kiállna a másvilági szemlére.
I have a small book here, which I make it a point to read a little in, whenever we are about to engage, and I find it a great strengthener in time of need."Van itt egy kis könyvem, bele szoktam olvasni, valahányszor csatára készülünk, s a nehéz pillanatokban mindig erős támaszt találtam benne.
While speaking, he took a Bible from his pocket, and offered it to the peddler.- E szavakkal kihúzott a zsebéből egy bibliát, és átnyújtotta a házalónak.
Birch received the volume with habitual reverence; but there was an abstracted air about him, and a wandering of the eye, that induced his companion to think that alarm was getting the mastery of the peddler's feelings; accordingly, he proceeded in what he conceived to be the offices of consolation.Birch a szokásos tisztelettel vette át a kötetet; de üres arckifejezését és elkalandozó pillantását látva Hollister őrmesternek azt kellett hinnie, hogy felülkerekedett benne a rettegés.
"If anything lies heavy on your mind, now is the best time to get rid of it - if you have done any wrong to anyone, I promise you, on the word of an honest dragoon, to lend you a helping hand to see them righted."Ezért hát megpróbálta vigasztalni, ahogy tudta: - Ha nyomja valami a szívedet, itt az alkalom, hogy megszabadulj tőle... ha ártottál valakinek, dragonyosi becsületszavamra ígérem, segíteni fogok, hogy jóvátehesd, amit vétettél.
"There are few who have not done so," said the peddler, turning his vacant gaze once more on his companion.- Kevesen vannak, akik sohasem vétettek senki ellen - mondta a házaló, réveteg szemét ismét a másik felé fordítva.
"True - 'tis natural to sin; but it sometimes happens that a man does what at other times he may be sorry for.- Igaz... a bűn a természettől fakad; de néha megesik, hogy olyasmit követ el az ember, amit máskor kegyetlenül megbán.
One would not wish to die with any very heavy sin on his conscience, after all."Akinek valami súlyos bűn terheli a lelkiismeretét, igyekszik megszabadulni tőle, mielőtt a halálba menne, ezen nincs mit csodálkozni.
Harvey had by this time thoroughly examined the place in which he was to pass the night, and saw no means of escape.Harvey közben alaposan szemügyre vette a helyiséget, amelyben az éjszakát kellett töltenie, s látta, hogy nincs mód a szökésre.
But as hope is ever the last feeling to desert the human breast, the peddler gave the dragoon more of his attention, fixing on his sunburned features such searching looks, that Sergeant Hollister lowered his eyes before the wild expression which he met in the gaze of his prisoner.De mivel az összes érzések közül a remény hagyja el legutoljára az emberi szívet, a házaló figyelmesebben kezdte vizsgálni a dragonyost, s olyan áthatóan meredt a napbarnította vonásokra, hogy Hollister őrmester önkéntelenül is lesütötte a szemét, amikor találkozott a fogoly ijesztő pillantásával.
"I have been taught to lay the burden of my sins at the feet of my Savior," replied the peddler.- Engem arra tanítottak, hogy bűneim terhét bármikor letehetem a Megváltó lába elé - mondta Harvey.
"Why, yes - all that is well enough," returned the other.- Úgy van... ezt mindenki tudja - felelte a másik -, de azért igazságot is kell tenni, valahányszor csak lehet.
"But justice should be done while there is opportunity.Nehéz idők járnak ebben az országban, amióta kitört a háború, és sok ember elbúcsúzhatott a jogos tulajdonától.
There have been stirring times in this country since the war began, and many have been deprived of their rightful goods I oftentimes find it hard to reconcile even my lawful plunder to a tender conscience."Néha még a törvényes zsákmányrészemet is nehezemre esik összeegyeztetni a lelkiismeretemmel.
"These hands," said the peddler, stretching forth his meager, bony fingers, "have spent years in toil, but not a moment in pilfering."- Ez a két kéz - mondta a házaló, felmutatva hosszú, sovány ujjait - éveket töltött nehéz munkával, de lopással egy pillanatot sem.
"It is well that it is so," said the honest-hearted soldier, "and, no doubt, you now feel it a great consolation.- Jó, ha úgy van - felelte a derék katona -, ebben bizonyára nagy vigaszt találsz most.
There are three great sins, that, if a man can keep his conscience clear of, why, by the mercy of God, he may hope to pass muster with the saints in heaven: they are stealing, murdering, and desertion."Három nagy bűn létezik, s ha az