The Adventures of Sherlock Holmes

by Sir Arthur Conan Doyle

Aligned by: András Farkas (fully reviewed)


English

Hungarian

Spanish

Source: Project Gutenberg
Audiobook available here
Source: mek.oszk.hu
Translation: Boronkay Zsuzsa, Nikowitz Oszkár, Takácsy Gizella
Source: librosgratis.liblit.com/
The Adventures of Sherlock HolmesSherlock Holmes kalandjaiLAS AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES
Sir Arthur Conan DoyleSir Arthur Conan DoyleArthur Conan Doyle
ADVENTURE I. A SCANDAL IN BOHEMIAI BOTRÁNY CSEHORSZÁGBAN1. Escándalo en Bohemia
I. To Sherlock Holmes she is always THE woman.Ő volt számára az örök asszony.Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer.
I have seldom heard him mention her under any other name.Mindig csak így emlegette: a Nő.Rara vez le oí mencionarla de otro modo.
In his eyes she eclipses and predominates the whole of her sex.Holmes szemében Irene Adler testesítette meg a női ideált.A sus ojos, ella eclipsa y domina a todo su sexo.
It was not that he felt any emotion akin to love for Irene Adler.No, ne gondolják, hogy beleszeretett volna, azt már nem!Y no es que sintiera por Irene Adler nada parecido al amor.
All emotions, and that one particularly, were abhorrent to his cold, precise but admirably balanced mind.Az érzelmek - különösképpen az effélék - távol álltak Holmes hűvös, racionális és irigylésre méltón kiegyensúlyozott lényétől.Todas las emociones, y en especial ésa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa pero admirablemente equilibrada.
He was, I take it, the most perfect reasoning and observing machine that the world has seen, but as a lover he would have placed himself in a false position.Tökéletes volt mint okfejtő és oknyomozó masina; művészi fokon művelte a mesterséget - ámde a szerelmes férfi szerepe hiányzott a repertoárjából.Siempre lo he tenido por la máquina de observar y razonar más perfecta que ha conocido el mundo; pero como amante no habría sabido qué hacer.
He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer.Ha egyáltalán szóba hozta e gyengéd érzelem témáját, arról csakis gúnyos fintorral beszélt.Jamás hablaba de las pasiones más tiernas, si no era con desprecio y sarcasmo.
They were admirable things for the observer--excellent for drawing the veil from men's motives and actions.Ő csupán az eseteket látta a nőkben, s ha figyelemre méltatta őket, csakis azért, mert úgy tartotta, hogy ők a mozgatórugói az eseményeknek: élő bűnjelek, akik nyomra vezethetik őt.Eran cosas admirables para el observador, excelentes para levantar el velo que cubre los motivos y los actos de la gente.
But for the trained reasoner to admit such intrusions into his own delicate and finely adjusted temperament was to introduce a distracting factor which might throw a doubt upon all his mental results.De a nemek harcában mindvégig külső szemlélő maradt, és ez érthető is: a hozzá hasonlóan képzett és kivételes elme nem engedheti meg magának, hogy váratlan viharok, kiszámíthatatlan érzelmi hullámok megzavarják érzékeny kedélyét, szabályos életritmusát.Pero para un razonador experto, admitir tales intrusiones en su delicado y bien ajustado temperamento equivalía a introducir un factor de distracción capaz de sembrar de dudas todos los resultados de su mente.
Grit in a sensitive instrument, or a crack in one of his own high-power lenses, would not be more disturbing than a strong emotion in a nature such as his.Holmes barátomat az érzelem ugyanúgy gátolta volna működésében, mint a finom műszert a fogaskerekek közé került aprócska homokszem, vagy a mikroszkóp nagyítólencséjét a parányi karcolás.Para un carácter como el suyo, una emoción fuerte resultaba tan perturbadora como la presencia de arena en un instrumento de precisión o la rotura de una de sus potentes lupas.
And yet there was but one woman to him, and that woman was the late Irene Adler, of dubious and questionable memory.Mindennek ellenére számára is létezett egy asszony. Egyetlenegy: a kétes emlékű Irene Adler.Y sin embargo, existió para él una mujer, y esta mujer fue la difunta Irene Adler, de dudoso y cuestionable recuerdo.
I had seen little of Holmes lately.Mikor a találkozásra sor került, már egy ideje alig láttam színét Holmes barátomnak.Últimamente, yo había visto poco a Holmes.
My marriage had drifted us away from each other.Amikor ugyanis megházasodtam, útjaink elváltak egymástól.Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro.
My own complete happiness, and the home-centred interests which rise up around the man who first finds himself master of his own establishment, were sufficient to absorb all my attention, while Holmes, who loathed every form of society with his whole Bohemian soul, remained in our lodgings in Baker Street, buried among his old books, and alternating from week to week between cocaine and ambition, the drowsiness of the drug, and the fierce energy of his own keen nature.A családi életben kiteljesedett boldogságom és az új érzés, hogy életemben először a magam ura vagyok, van saját otthonom - nos, mindennek varázsa rabul ejtett, és teljességgel lekötötte figyelmemet. Holmes azonban, aki lelke mélyén bohém természetű volt, és mélyen megvetett mindenféle társadalmi szokást, kötöttséget, a mi régi, Baker Street-i szállásunkon maradt. Ódon könyveibe temetkezett, és hol kokainnal bágyasztotta lázas szellemét, hol meg szabadjára engedte kirobbanó energiáit.Mi completa felicidad y los intereses hogareños que se despiertan en el hombre que por primera vez pone casa propia bastaban para absorber toda mi atención; mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de vida social con toda la fuerza de su alma bohemia, permaneció en nuestros aposentos de Baker Street, sepultado entre sus viejos libros y alternando una semana de cocaína con otra de ambición, entre la modorra de la droga y la fiera energía de su intensa personalidad.
He was still, as ever, deeply attracted by the study of crime, and occupied his immense faculties and extraordinary powers of observation in following out those clues, and clearing up those mysteries which had been abandoned as hopeless by the official police.Most is, éppúgy, mint azelőtt, figyelmét teljes egészében a bűnesetek felgöngyölítése kötötte le. Lobogó becsvágyát és kivételes talentumát csakis annak a szolgálatába állította, hogy olyan rejtélyeket tisztázzon, melyeknek megoldásáról a rendőrség már lemondott.Como siempre, le seguía atrayendo el estudio del crimen, y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación a seguir pistas y aclarar misterios que la policía había abandonado por imposibles.
From time to time I heard some vague account of his doings: of his summons to Odessa in the case of the Trepoff murder, of his clearing up of the singular tragedy of the Atkinson brothers at Trincomalee, and finally of the mission which he had accomplished so delicately and successfully for the reigning family of Holland.Időről időre azért eljutott hozzám néhány kósza hír barátom viselt dolgairól. Így például hallottam, hogy Odesszába rendelték a Trepov-féle gyilkossági ügy végett; megtudtam azt is, miképpen derített fényt az Atkinson fivérek tragédiájára Trincomaleeban; és végül tudomást szereztem arról a küldetéséről is, amelyet a holland királyi család megbízásából hajtott végre a rá jellemző tapintattal és alapossággal.De vez en cuando, me llegaba alguna vaga noticia de sus andanzas: su viaje a Odesa para intervenir en el caso del asesinato de Trepoff, el esclarecimiento de la extraña tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee y, por último, la misión que tan discreta y eficazmente había llevado a cabo para la familia real de Holanda.
Beyond these signs of his activity, however, which I merely shared with all the readers of the daily press, I knew little of my former friend and companion.Mindezt azonban a napilapok többi olvasója is tudta régi barátomról és lakótársamról, náluk nem voltam tájékozottabb.Sin embargo, aparte de estas señales de actividad, que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, apenas sabía nada de mi antiguo amigo y compañero.
One night--it was on the twentieth of March, 1888--I was returning from a journey to a patient (for I had now returned to civil practice), when my way led me through Baker Street.Egy este - 1888. március havának huszadik napján - éppen egyik betegemtől tértem haza, mivel újból elkezdtem a magánorvosi gyakorlatot, s utam a Baker Streeten vezetett keresztül.Una noche ––la del 20 de marzo de 1888–– volvía yo de visitar a un paciente (pues de nuevo estaba ejerciendo la medicina), cuando el camino me llevó por Baker Street.
As I passed the well-remembered door, which must always be associated in my mind with my wooing, and with the dark incidents of the Study in Scarlet, I was seized with a keen desire to see Holmes again, and to know how he was employing his extraordinary powers.Ahogy elhaladtam a jól ismert kapu előtt, amelyről a Négyek jelé-nek[1] esete óta mindig az udvarlásom története jut eszembe, erős kísértést éreztem, hogy fölkeressem Holmest, és megtudjam, vajon most miféle ügynek szenteli egyedülálló képességeit.Al pasar frente a la puerta que tan bien recordaba, y que siempre estará asociada en mi mente con mi noviazgo y con los siniestros incidentes del Estudio en escarlata, se apoderó de mí un fuerte deseo de volver a ver a Holmes y saber en qué empleaba sus extraordinarios poderes.
His rooms were brilliantly lit, and, even as I looked up, I saw his tall, spare figure pass twice in a dark silhouette against the blind.A szobái fényárban úsztak, így még az utcáról is jól láthattam magas, szikár alakját, ahogy többször is elhalad az ablak előtt.Sus habitaciones estaban completamente iluminadas, y al mirar hacia arriba vi pasar dos veces su figura alta y delgada, una oscura silueta en los visillos.
He was pacing the room swiftly, eagerly, with his head sunk upon his chest and his hands clasped behind him.Gyors léptekkel járt fel s alá a szobában, lehorgasztott fejjel, hátrakulcsolt kézzel.Daba rápidas zancadas por la habitación, con aire ansioso, la cabeza hundida sobre el pecho y las manos juntas en la espalda.
To me, who knew his every mood and habit, his attitude and manner told their own story. He was at work again.Jól ismertem minden rezdülését, hangulatait, szokásait, így a viselkedése most is mindent elárult nekem. Holmes dolgozik.A mí, que conocía perfectamente sus hábitos y sus humores, su actitud y comportamiento me contaron toda una historia. Estaba trabajando otra vez.
He had risen out of his drug-created dreams and was hot upon the scent of some new problem.Búcsút mondott egy időre kokainmámoros álmainak, mert éppen szimatot kapott egy új ügyben.Había salido de los sueños inducidos por la droga y seguía de cerca el rastro de algún nuevo problema.
I rang the bell and was shown up to the chamber which had formerly been in part my own.Meghúztam a csengőt, és hamarosan bevezettek abba a szobába, amelyet azelőtt én osztottam meg vele.Tiré de la campanilla y me condujeron a la habitación que, en parte, había sido mía.
His manner was not effusive. It seldom was; but he was glad, I think, to see me.Nem fogadott túl nyájasan. Ez persze távolról sem volt szokatlan vagy meglepő. Mégis úgy éreztem, örül, hogy újra lát.No estuvo muy efusivo; rara vez lo estaba, pero creo que se alegró de verme.
With hardly a word spoken, but with a kindly eye, he waved me to an armchair, threw across his case of cigars, and indicated a spirit case and a gasogene in the corner.Nem szólt, de barátságos arccal egy karosszékre mutatott, elém tette a szivardobozát, majd a szoba szögletében álló üveges szekrényke felé mutatott, amelyben különböző italok álltak, meg egy szódavizes palack.Sin apenas pronunciar palabra, pero con una mirada cariñosa, me indicó una butaca, me arrojó su caja de cigarros, y señaló una botella de licor y un sifón que había en la esquina.
Then he stood before the fire and looked me over in his singular introspective fashion.Ezután a kandalló elé állt, és a maga különös, fürkésző módján méregetni kezdett.Luego se plantó delante del fuego y me miró de aquella manera suya tan ensimismada.
"Wedlock suits you," he remarked.Jót tett magának a házasság - szólalt meg végül.––El matrimonio le sienta bien ––comentó––.
"I think, Watson, that you have put on seven and a half pounds since I saw you."- Hét és fél fontot hízott, barátom, amióta nem láttam.Yo diría, Watson, que ha engordado usted siete libras y media desde la última vez que le vi.
"Seven!" I answered.Csak hetet - igazítottam ki.––Siete ––respondí.
"Indeed, I should have thought a little more.Ó, persze. Ezt az ítéletemet kissé elhamarkodtam.––La verdad, yo diría que algo más.
Just a trifle more, I fancy, Watson. And in practice again, I observe.Csak egészen picit. És, amint látom, újból praktizál.Sólo un poquito más, me parece a mí, Watson. Y veo que está ejerciendo de nuevo.
You did not tell me that you intended to go into harness."Nem is említette, hogy ismét igába hajtja a fejét.No me dijo que se proponía volver a su profesión.
"Then, how do you know?"Ha nem mondtam, ugyan honnan tudja ezt is?––Entonces, ¿cómo lo sabe?
"I see it, I deduce it. How do I know that you have been getting yourself very wet lately, and that you have a most clumsy and careless servant girl?"Abból, hogy bizonyos dolgokat látok, és bizonyos dolgokat kikövetkeztetek. Azt is tudom, hogy nem is olyan rég csúnyán megázott, valamint hogy fölöttébb ügyetlen és hanyag szolgálólányt tart a házánál.––Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que hace poco sufrió usted un remojón y que tiene una sirvienta de lo más torpe y descuidada?
"My dear Holmes," said I, "this is too much.Drága barátom - álmélkodtam el -, ez már nekem is sok.––Mi querido Holmes ––dije––, esto es demasiado.
You would certainly have been burned, had you lived a few centuries ago.Ha pár száz évvel ezelőtt élt volna, magát bizonyára megégetik.No me cabe duda de que si hubiera vivido usted hace unos siglos le habrían quemado en la hoguera.
It is true that I had a country walk on Thursday and came home in a dreadful mess, but as I have changed my clothes I can't imagine how you deduce it.Való igaz, hogy múlt csütörtökön kiruccantam kicsit vidékre, és bőrig ázva, nyakig sárosan tértem haza, de mivel azóta persze ruhát váltottam, igazán nem értem, hogyan juthatott erre a következtetésre.Es cierto que el jueves di un paseo por el campo y volví a casa hecho una sopa; pero, dado que me he cambiado de ropa, no logro imaginarme cómo ha podido adivinarlo.
As to Mary Jane, she is incorrigible, and my wife has given her notice, but there, again, I fail to see how you work it out."Ami meg Mary Jane-t illeti, ő valóban reménytelen eset; a feleségem fel is mondott már neki. De az ég szerelmére, hogyan jött rá még erre is?Y respecto a Mary Jane, es incorregible y mi mujer la ha despedido; pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado.
He chuckled to himself and rubbed his long, nervous hands together.Holmes elégedetten elmosolyodott, és összedörzsölte hosszú, vékony ujjait.Se rió para sus adentros y se frotó las largas y nerviosas manos.
"It is simplicity itself," said he; "my eyes tell me that on the inside of your left shoe, just where the firelight strikes it, the leather is scored by six almost parallel cuts. Obviously they have been caused by someone who has very carelessly scraped round the edges of the sole in order to remove crusted mud from it.Mi sem egyszerűbb ennél, barátom! - mondta. - Világosan látható, hogy a bal cipője belső oldalán, épp ott, ahol a tűz fénye most ráesik, a bőrt hat, majdnem szabályosan egymás mellett futó karcolás sértette föl. Teljességgel nyilvánvaló, hogy ezek a karcolások csakis olyasvalakitől származhatnak, aki igen figyelmetlenül bánt a maga lábbelijével, miközben megpróbálta lekaparni a talp szélére ragadt szikkadt sarat.––Es lo más sencillo del mundo ––dijo––. Mis ojos me dicen que en la parte interior de su zapato izquierdo, donde da la luz de la chimenea, la suela está rayada con seis marcas casi paralelas. Evidentemente, las ha producido alguien que ha raspado sin ningún cuidado los bordes de la suela para desprender el barro adherido.
Hence, you see, my double deduction that you had been out in vile weather, and that you had a particularly malignant boot-slitting specimen of the London slavey.Innen származik tehát a kettős következtetés, miszerint maga, barátom, kinn kószált a szabadban, amikor elkapta az eső, valamint hogy sikerült a londoni cselédek közül kiválasztania egy olyan haszontalan példányt, aki a cipők esküdt ellensége.Así que ya ve: de ahí mi doble deducción de que ha salido usted con mal tiempo y de que posee un ejemplar particularmente maligno y rompebotas de fregona londinense.
As to your practice, if a gentleman walks into my rooms smelling of iodoform, with a black mark of nitrate of silver upon his right forefinger, and a bulge on the right side of his top-hat to show where he has secreted his stethoscope, I must be dull, indeed, if I do not pronounce him to be an active member of the medical profession."Ami pedig az orvosi gyakorlatát illeti: nos, barátom, ha besétál a szobámba egy úr, akiből csak úgy árad a jódszag, és akinek ezüstnitráttól feketéllik a jobb mutatóujja, ráadásul a cilindere is kidudorodik oldalt, mert siettében odadugta a sztetoszkópját - nos, ha mindezekből a jelekből nem jönnék rá, hogy az illető gyakorló orvos, hát nagy szamár volnék.En cuanto a su actividad profesional, si un caballero penetra en mi habitación apestando a yodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho, y con un bulto en el costado de su sombrero de copa, que indica dónde lleva escondido el estetoscopio, tendría que ser completamente idiota para no identificarlo como un miembro activo de la profesión médica.
I could not help laughing at the ease with which he explained his process of deduction.Most is, mint mindig, megnevettetett az a játszi könnyedség, amellyel felvázolta gondolatmenetét.No pude evitar reírme de la facilidad con la que había explicado su proceso de deducción.
"When I hear you give your reasons," I remarked, "the thing always appears to me to be so ridiculously simple that I could easily do it myself, though at each successive instance of your reasoning I am baffled until you explain your process.Amikor a logikai fejtegetéseit hallgatom, a dolog olyan nevetségesen egyszerűnek tűnik, hogy úgy érzem, magam is könnyűszerrel lennék efféle mutatványra képes - jegyeztem meg. - Habár minden apró részlet a meglepetés erejével hat, és addig nem is látom az összefüggést, amíg az egészet el nem magyarázza.––Cuando le escucho explicar sus razonamientos ––comenté––, todo me parece tan ridículamente simple que yo mismo podría haberlo hecho con facilidad. Y sin embargo, siempre que le veo razonar me quedo perplejo hasta que me explica usted el proceso.
And yet I believe that my eyes are as good as yours."Pedig bizonyára én is látok mindent, amit maga, barátom.A pesar de que considero que mis ojos ven tanto como los suyos.
"Quite so," he answered, lighting a cigarette, and throwing himself down into an armchair. "You see, but you do not observe.Ez így is van - felelte Holmes, miközben cigarettára gyújtott, és az egyik karosszékbe vetette magát. - Maga is lát mindent, Watson, csak éppen nem figyeli meg.––Desde luego ––respondió, encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en una butaca– –. Usted ve, pero no observa.
The distinction is clear.Ugye világos a kettő közti különbség?La diferencia es evidente.
For example, you have frequently seen the steps which lead up from the hall to this room."Példának okáért nézzük a lépcsősort, amelyik a bejárattól eddig a szobáig vezet. Elég gyakran megjárta már, igaz?Por ejemplo, usted habrá visto muchas veces los escalones que llevan desde la entrada hasta esta habitación.
"Frequently."Igaz.––Muchas veces.
"How often?"Mit gondol, hányszor?––¿Cuántas veces?
"Well, some hundreds of times."Több százszor legalább.––Bueno, cientos de veces.
"Then how many are there?"Akkor alkalmasint azt is tudja, hány foka van?––¿Y cuántos escalones hay?
"How many?Hány foka?––¿Cuántos?
I don't know."Sejtelmem sincs.No lo sé.
"Quite so!Na látja!––¿Lo ve?
You have not observed.Mert nem figyelte meg.No se ha fijado.
And yet you have seen.Pedig látta, éppúgy, ahogy én.Y eso que lo ha visto.
That is just my point.Ugye érti már, mire célzok?A eso me refería.
Now, I know that there are seventeen steps, because I have both seen and observed.Én pontosan tudom, hogy tizenhét lépcsőfok vezet ide föl, mivel én nemcsak nézek, hanem figyelek is.Ahora bien, yo sé que hay diecisiete escalones, porque no sólo he visto, sino que he observado.
By-the-way, since you are interested in these little problems, and since you are good enough to chronicle one or two of my trifling experiences, you may be interested in this."Erről jut eszembe, mivel maga, kedves Watsonom, eddig is kitüntetett figyelmével, sőt volt olyan kegyes, hogy egy-két apró kalandomat le is jegyezte az utókor számára, talán erre is kíváncsi lesz.A propósito, puesto que está usted interesado en estos pequeños problemas, y dado que ha tenido la amabilidad de poner por escrito una o dos de mis insignificantes experiencias, quizá le interese esto
He threw over a sheet of thick, pink-tinted note-paper which had been lying open upon the table.Azzal egy vastag, rózsaszínű levélpapirost nyújtott felém, amely eddig ott feküdt az asztalon.––me alargó una carta escrita en papel grueso de color rosa, que había estado abierta sobre la mesa––.
"It came by the last post," said he. "Read it aloud."Az utolsó postával érkezett - mondta. - Olvassa föl!Esto llegó en el último reparto del correo ––dijo––. Léala en voz alta.
The note was undated, and without either signature or address.A levélen nem volt keltezés, se címzés, se aláírás.La carta no llevaba fecha, firma, ni dirección.
"There will call upon you to-night, at a quarter to eight o'clock," it said, "a gentleman who desires to consult you upon a matter of the very deepest moment.Ez állt benne: "Ma este pontban háromnegyed nyolckor felkeresi Önt valaki, aki beszélni óhajt Önnel egy felmérhetetlen jelentőségű ügyben.«Esta noche pasará a visitarle, a las ocho menos cuarto, un caballero que desea consultarle sobre un asunto de la máxima importancia.
Your recent services to one of the royal houses of Europe have shown that you are one who may safely be trusted with matters which are of an importance which can hardly be exaggerated.Szolgálatai, melyeket Európa egyik királyi családjának tett, azt bizonyítják, hogy méltán Önre bízhatjuk ügyünk, mely, ismétlem, iszonyú súllyal bír.Sus recientes servicios a una de las familias reales de Europa han demostrado que es usted persona a quien se pueden confiar asuntos cuya trascendencia no es posible exagerar.
This account of you we have from all quarters received.Az Ön referenciája minden oldalról meg lett erősítve.Estas referencias de todas partes nos han llegado.
Be in your chamber then at that hour, and do not take it amiss if your visitor wear a mask."Kérjük, a megjelölt órában szíveskedjék szállásán tartózkodni és fogadni az illető urat. Ne vegye zokon, ha látogatója majd álarcot visel."Esté en su cuarto, pues, a la hora dicha y no se tome a ofensa que el visitante lleve una máscara.»
"This is indeed a mystery," I remarked.Ez aztán a titkolózás - jegyeztem meg.––Esto sí que es un misterio ––comenté––.
"What do you imagine that it means?"- Maga már sejti, hogy vajon mit jelenthet ez?¿Qué cree usted que significa?
"I have no data yet.Még nincsenek adataim.––Aún no dispongo de datos.
It is a capital mistake to theorize before one has data.Adatok nélkül pedig kapitális hiba lenne bármit is feltételezni.Es un error capital teorizar antes de tener datos.
Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.Az ember ilyenkor az elmélet kedvéért ész nélkül megmásítja a tényeket, ahelyett hogy fordítva cselekednék.Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos.
But the note itself. What do you deduce from it?"No de nézzük magát a levelet. Maga mire következtet belőle?Pero en cuanto a la carta en sí, ¿qué deduce usted de ella?
I carefully examined the writing, and the paper upon which it was written.Gondosan megvizsgáltam az írást és a levélpapírt.Examiné atentamente la escritura y el papel en el que estaba escrita.
"The man who wrote it was presumably well to do," I remarked, endeavouring to imitate my companion's processes.Feltehetőleg jómódú ember írta - állapítottam meg, iparkodva barátom módszerét alkalmazni.––El hombre que la ha escrito es, probablemente, una persona acomodada ––comenté, esforzándome por imitar los procedimientos de mi compañero––.
"Such paper could not be bought under half a crown a packet.- Ennek a papírnak a csomagja belekerül fél koronába is.Esta clase de papel no se compra por menos de media corona el paquete.
It is peculiarly strong and stiff."Szokatlanul vastag és kemény.Es especialmente fuerte y rígido.
"Peculiar--that is the very word," said Holmes.- Jól mondja! Nagyon is szokatlanul az!––Especial, ésa es la palabra ––dijo Holmes––.
"It is not an English paper at all.Ez a papiros ugyanis semmi esetre sem angol gyártmány.No es en absoluto un papel inglés.
Hold it up to the light."Tartsa csak a fény felé!Mírelo contra la luz.
I did so, and saw a large "E" with a small "g," a "P," and a large "G" with a small "t" woven into the texture of the paper.Engedelmeskedtem a felszólításnak, és a vízjelben egy nagy E betűt, kis g-t, nagy P-t, nagy G-t meg egy kis t-t silabizáltam ki.Así lo hice, y vi una E grande con una g pequeña, y una P y una G grandes con una t pequeña, marcadas en la fibra misma del papel.
"What do you make of that?" asked Holmes.Nos, mire következtet ebből, Watson? - kérdezte Holmes.––¿Qué le dice esto? ––preguntó Holmes.
"The name of the maker, no doubt; or his monogram, rather."A gyártó nevét jelölik ezek a betűk minden bizonnyal: vagyis inkább a nevének kezdőbetűit.––El nombre del fabricante, sin duda; o más bien, su monograma.
"Not at all.Téved, barátom.––Ni mucho menos.
The 'G' with the small 't' stands for 'Gesellschaft,' which is the German for 'Company.'A nagy G és a kis t annyit tesz, hogy "Gesellschaft", ami üzemet vagy vállalatot jelent németül.La G grande con la t pequeña significan Gesellschaft, que en alemán quiere decir «compañía»; una contracción habitual, como cuando nosotros ponemos «Co.».
It is a customary contraction like our 'Co.' 'P,' of course, stands for 'Papier.'A nagy P természetesen a "Papier" szó kezdőbetűje.La P, por supuesto, significa papier.
Now for the 'Eg.' Let us glance at our Continental Gazetteer."Az E és a G pedig - nézzünk csak utána az Európai Helységnévtárban!Vamos ahora con lo de Eg.
He took down a heavy brown volume from his shelves.Egy vastag, barna bőrbe kötött könyvet emelt le a polcról.Echemos un vistazo a nuestra Geografía del Continente ––sacó de una estantería un pesado volumen de color pardo––.
"Eglow, Eglonitz--here we are, Egria.Eglow. Eglonitz - ez lesz az: Egria!Eglow, Eglonitz..., aquí está: Egria.
It is in a German-speaking country--in Bohemia, not far from Carlsbad."Német ajkú városka Csehországban, nem messze Karlsbadtól.Está en un país de habla alemana... en Bohemia, no muy lejos de Carlsbad.
'Remarkable as being the scene of the death of Wallenstein, and for its numerous glass-factories and paper-mills.'Üveg- és papírgyártásáról nevezetes, valamint arról, hogy itt ölték meg Wallensteint."«Lugar conocido por haber sido escenario de la muerte de Wallenstein, y por sus numerosas fábricas de cristal y papel.»
Ha, ha, my boy, what do you make of that?" His eyes sparkled, and he sent up a great blue triumphant cloud from his cigarette.Na, ehhez mit szól, fiam? A szeme csillogott, és a cigarettájából egy diadalmas kék füstfelhőt eresztett a mennyezet felé.¡Ajá, muchacho! ¿Qué saca usted de esto? Le brillaban los ojos y dejó escapar de su cigarrillo una nube triunfante de humo azul.
"The paper was made in Bohemia," I said.A papirost ezek szerint Csehországban gyártották - jegyeztem meg.––El papel fue fabricado en Bohemia ––dije yo.
"Precisely.Úgy van.––Exactamente.
And the man who wrote the note is a German.A levél írója pedig német.Y el hombre que escribió la nota es alemán.
Do you note the peculiar construction of the sentence--'This account of you we have from all quarters received.'Magának nem tűnt föl ez a kissé különös mondatszerkezet: "Az Ön referenciája minden oldalról meg lett erősítve"?¿Se ha fijado usted en la curiosa construcción de la frase «Estas referencias de todas partes nos han llegado»?
A Frenchman or Russian could not have written that.Francia vagy orosz ember ezt biztosan nem írhatta.Un francés o un ruso no habría escrito tal cosa.
It is the German who is so uncourteous to his verbs.Csak a német bánik ilyen galádul az igékkel.Sólo los alemanes son tan desconsiderados con los verbos.
It only remains, therefore, to discover what is wanted by this German who writes upon Bohemian paper and prefers wearing a mask to showing his face.Most már csupán azt kell megtudnunk, mit akarhat vajon az a német, aki Csehországban készült levélpapírra ír, és az első vizit alkalmával jobban szeret álarcban megjelenni.Por tanto, sólo falta descubrir qué es lo que quiere este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere ponerse una máscara a que se le vea la cara.
And here he comes, if I am not mistaken, to resolve all our doubts."De ha nem tévedek, mindjárt itt lesz ő maga, hogy kételyeinket eloszlassa.Y aquí llega, si no me equivoco, para resolver todas nuestras dudas.
As he spoke there was the sharp sound of horses' hoofs and grating wheels against the curb, followed by a sharp pull at the bell.Ahogy ezt kimondta, éles patkódobogás és kerékcsattogás hallatszott lentről, majd kisvártatva valaki erősen megrántotta a csengőt.Mientras hablaba, se oyó claramente el sonido de cascos de caballos y de ruedas que rozaban contra el bordillo de la acera, seguido de un brusco campanillazo.
Holmes whistled.Holmes elismerőn füttyentett.Holmes soltó un silbido.
"A pair, by the sound," said he. "Yes," he continued, glancing out of the window.A hangja után ítélve kétlovas - mormogta. - Igen - folytatta, miután kitekintett az ablakon.––Un gran señor, por lo que oigo ––dijo––.
"A nice little brougham and a pair of beauties.- Egy csinos kis kétlovas csukott hintó. Mégpedig nem is akármilyen lovakkal.Sí ––continuó, asomándose a la ventana––, un precioso carruaje y un par de purasangres.
A hundred and fifty guineas apiece.Ezeknek darabja megér vagy százötven guinea-t.Ciento cincuenta guineas cada uno.
There's money in this case, Watson, if there is nothing else."Ha más nem is, pénz biztos van a mögött az álarc mögött.Si no hay otra cosa, al menos hay dinero en este caso, Watson.
"I think that I had better go, Holmes."Holmes, azt hiszem, az lesz a legjobb, ha én most elmegyek.––Creo que lo mejor será que me vaya, Holmes.
"Not a bit, Doctor.Nem megy innen egy tapodtat se, barátom!––Nada de eso, doctor.
Stay where you are.Itt marad.Quédese donde está.
I am lost without my Boswell.Mire is mennék krónikás nélkül?Estoy perdido sin mi Boswell.
And this promises to be interesting.Mert a történet érdekesnek ígérkezik.Y esto promete ser interesante.
It would be a pity to miss it."Kár lenne, ha éppen ezt nem örökítené meg.Sería una pena perdérselo.
"But your client--"De hisz az ügyfele...––Pero su cliente...
"Never mind him.Miatta ne aggódjék.––No se preocupe por él.
I may want your help, and so may he.Még neki is szüksége lehet a maga tanácsaira, nemcsak nekem.Puedo necesitar su ayuda, y también puede necesitarla él.
Here he comes.Már jön is.Aquí llega.
Sit down in that armchair, Doctor, and give us your best attention."Üljön csak vissza abba a karosszékbe, és nagyon figyeljen!Siéntese en esa butaca, doctor, y no se pierda detalle.
A slow and heavy step, which had been heard upon the stairs and in the passage, paused immediately outside the door. Then there was a loud and authoritative tap.A lassú, nehéz léptek megállapodtak az ajtó előtt, majd erélyes kopogtatás hallatszott.Unos pasos lentos y pesados, que se habían oído en la escalera y en el pasillo, se detuvieron justo al otro lado de la puerta. A continuación, sonó un golpe fuerte y autoritario.
"Come in!" said Holmes.Szabad! - szólt Holmes.––¡Adelante! ––dijo Holmes.
A man entered who could hardly have been less than six feet six inches in height, with the chest and limbs of a Hercules.Egy hatalmas termetű férfi lépett a szobába. Megvolt legalább hat láb és hat hüvelyk.[2] Széles mellkasát és domború izmait Herkules is megirigyelhette volna.Entró un hombre que no mediría menos de dos metros de altura, con el torso y los brazos de un Hércules.
His dress was rich with a richness which would, in England, be looked upon as akin to bad taste.Ruházata feltűnően díszes volt, szinte már túlzottan is. Ami azt illeti, Angliában nem tartják az ilyet ízlésesnek.Su vestimenta era lujosa, con un lujo que en Inglaterra se habría considerado rayano en el mal gusto.
Heavy bands of astrakhan were slashed across the sleeves and fronts of his double-breasted coat, while the deep blue cloak which was thrown over his shoulders was lined with flame-coloured silk and secured at the neck with a brooch which consisted of a single flaming beryl.Kétsoros kabátjának gallérját és ujjait széles asztrahánprém szegély ékesítette. Mélykék köpenye, melyet a vállán átvetve viselt, lángvörös selyemmel volt bélelve, és a nyakánál egy csillogó bross fogta össze.Gruesas tiras de astracán adornaban las mangas y el delantero de su casaca cruzada, y la capa de color azul oscuro que llevaba sobre los hombros tenía un forro de seda roja como el fuego y se sujetaba al cuello con un broche que consistía en un único y resplandeciente berilo.
Boots which extended halfway up his calves, and which were trimmed at the tops with rich brown fur, completed the impression of barbaric opulence which was suggested by his whole appearance.Csizmája a lábszára közepéig ért, vastag barna prémszegély díszítette azt is. Egészében véve valamiféle barbár pompa sugárzott különös látogatónk külleméből.Un par de botas que le llegaban hasta media pantorrilla, y con el borde superior orlado de lujosa piel de color pardo, completaba la impresión de bárbara opulencia que inspiraba toda su figura.
He carried a broad-brimmed hat in his hand, while he wore across the upper part of his face, extending down past the cheekbones, a black vizard mask, which he had apparently adjusted that very moment, for his hand was still raised to it as he entered.Széles karimájú kalapját a kezében tartotta, az arca felső részét pedig a homlokától az arccsontjáig fekete maszk fedte. Nyilván közvetlen azelőtt tette föl, hogy a szobába lépett, mivel a kezét még rajta tartotta, mikor az ajtóban megállt.Llevaba en la mano un sombrero de ala ancha, y la parte superior de su rostro, hasta más abajo de los pómulos, estaba cubierta por un antifaz negro, que al parecer acababa de ponerse, ya que aún se lo sujetaba con la mano en el momento de entrar.
From the lower part of the face he appeared to be a man of strong character, with a thick, hanging lip, and a long, straight chin suggestive of resolution pushed to the length of obstinacy.Arcának abból a részéből ítélve, melyet a maszk szabadon hagyott, erős akaratú embernek látszott. Vastag ajka, kissé előreugró kemény álla határozottságról, ha ugyan nem konokságról árulkodott.A juzgar por la parte inferior del rostro, parecía un hombre de carácter fuerte, con labios gruesos, un poco caídos, y un mentón largo y recto, que indicaba un carácter resuelto, llevado hasta los límites de la obstinación.
"You had my note?" he asked with a deep harsh voice and a strongly marked German accent.Megkapta a levelem? - kérdezte mély, érces hangon és határozottan felismerhető német akcentussal.––¿Recibió usted mi nota? ––preguntó con voz grave y ronca y un fuerte acento alemán––.
"I told you that I would call." He looked from one to the other of us, as if uncertain which to address.- Abban közöltem önnel, hogy felkeresem. Hol Holmesra tekintett, hol rám, mint aki nem tudja, kihez is intézze szavait.Le dije que vendría a verle ––nos miraba a uno y a otro, como si no estuviera seguro de a quién dirigirse.
"Pray take a seat," said Holmes.Kérem, uram, foglaljon helyet! - szólalt meg Holmes. -––Por favor, tome asiento ––dijo Holmes––.
"This is my friend and colleague, Dr. Watson, who is occasionally good enough to help me in my cases.Hadd mutassam be barátomat és munkatársamat, dr. Watsont, aki alkalomadtán segítségemre van az ügyeimben.Éste es mi amigo y colaborador, el doctor Watson, que de vez en cuando tiene la amabilidad de ayudarme en mis casos.
Whom have I the honour to address?"De szabad tudnom, kit tisztelhetek önben, uram?¿A quién tengo el honor de dirigirme?
"You may address me as the Count Von Kramm, a Bohemian nobleman.Csehország egy grófi családjának sarja áll ön előtt; a nevem von Kramm.––Puede usted dirigirse a mí como conde von Kramm, noble de Bohemia.
I understand that this gentleman, your friend, is a man of honour and discretion, whom I may trust with a matter of the most extreme importance.Remélem, a barátja becsületes és szavatartó ember. HaHe de suponer que este caballero, su amigo, es hombre de honor y discreción, en quien puedo confiar para un asunto de la máxima importancia.
If not, I should much prefer to communicate with you alone."nem így volna, jobb szeretnék négyszemközt értekezni önnel, mert ügyem igen kényes természetű.De no ser así, preferiría muy mucho comunicarme con usted solo.
I rose to go, but Holmes caught me by the wrist and pushed me back into my chair.Én azonnal felálltam, hogy elhagyjam a szobát, de Holmes karon ragadott, és visszanyomott a székbe.Me levanté para marcharme, pero Holmes me cogió por la muñeca y me obligó a sentarme de nuevo.
"It is both, or none," said he.Vagy mindketten itt maradunk, vagy önnek kell távoznia, uram!––O los dos o ninguno ––dijo––.
"You may say before this gentleman anything which you may say to me."Dr. Watson jó barátom, nincs előtte titkolnivalóm.Todo lo que desee decirme a mí puede decirlo delante de este caballero.
The Count shrugged his broad shoulders.A gróf megvonta széles vállát.El conde encogió sus anchos hombros.
"Then I must begin," said he, "by binding you both to absolute secrecy for two years; at the end of that time the matter will be of no importance.Akkor e helyt el kell mondanom, hogy mindkettőjüket szigorú titoktartásra kötelezem két teljes éven át.––Entonces debo comenzar ––dijo–– por pedirles a los dos que se comprometan a guardar el más absoluto secreto durante dos años, al cabo de los cuales el asunto ya no tendrá importancia.
At present it is not too much to say that it is of such weight it may have an influence upon European history."Addigra veszti ugyanis jelentőségét a szóban forgó ügy, amely azonban most még oly hatalmas horderejű, hogy egész Európa jövőjét is befolyásolhatja.Por el momento, no exagero al decirles que se trata de un asunto de tal peso que podría afectar a la historia de Europa.
"I promise," said Holmes.Szavamat adom, hogy hallgatok - mondta Holmes.––Se lo prometo ––dijo Holmes.
"And I."Én úgyszintén.––Y yo.
"You will excuse this mask," continued our strange visitor.Nézzék el nekem ezt az álorcát - folytatta fennkölten kissé bizarr látogatónk.––Tendrán que perdonar esta máscara ––continuó nuestro extraño visitante––.
"The august person who employs me wishes his agent to be unknown to you, and I may confess at once that the title by which I have just called myself is not exactly my own."- A fenséges személy rendelte így, akinek dolgában önöknél eljárok. Immár azt is bevallhatom talán, hogy a név és rang, amellyel felruháztam magam, nem a sajátom.La augusta persona a quien represento no desea que se conozca a su agente, y debo confesar desde este momento que el título que acabo de atribuirme no es exactamente el mío.
"I was aware of it," said Holmes dryly.Tisztában voltam vele - szólt Holmes szárazon.––Ya me había dado cuenta de ello ––dijo Holmes secamente.
"The circumstances are of great delicacy, and every precaution has to be taken to quench what might grow to be an immense scandal and seriously compromise one of the reigning families of Europe.Megbízóm szorult helyzetben vergődik, uraim, mindent el kell követnünk, hogy megakadályozzunk egy skandalumot, amely alapjaiban megrengetné Európa egyik ősi királyi házát.––Las circunstancias son muy delicadas, y es preciso tomar toda clase de precauciones para sofocar lo que podría llegar a convertirse en un escándalo inmenso, que comprometiera gravemente a una de las familias reinantes de Europa.
To speak plainly, the matter implicates the great House of Ormstein, hereditary kings of Bohemia."Tudják meg hát, e kényes ügy a nagy Ormstein-dinasztia sarját érinti, aki Csehország trónjának várományosa.Hablando claramente, el asunto concierne a la Gran Casa de Ormstein, reyes hereditarios de Bohemia.
"I was also aware of that," murmured Holmes, settling himself down in his armchair and closing his eyes.Tisztában voltam ezzel is - mormolta Holmes, azzal kényelmesen hátradőlt karosszékében, és lehunyta a szemét.––También me había dado cuenta de eso ––dijo Holmes, acomodándose en su butaca y cerrando los ojos.
Our visitor glanced with some apparent surprise at the languid, lounging figure of the man who had been no doubt depicted to him as the most incisive reasoner and most energetic agent in Europe.Az idegen szemlátomást megrökönyödve pillantott erre a lustán elnyújtózó alakra, akit bizonyára úgy harangoztak be neki, mint Európa legfürgébb észjárású és legenergikusabb magánnyomozóját.Nuestro visitante se quedó mirando con visible sorpresa la lánguida figura recostada del hombre que, sin duda, le había sido descrito como el razonador más incisivo y el agente más energético de Europa.
Holmes slowly reopened his eyes and looked impatiently at his gigantic client.Holmes kis idő után újból kinyitotta a szemét, és türelmetlenül pillantott gigantikus méretű ügyfelére.Holmes abrió lentamente los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente.
"If your Majesty would condescend to state your case," he remarked, "I should be better able to advise you."Ha fenséged volna oly kegyes, és végre elárulná jövetele célját, talán még tanácsot is tudnék adni, mit tegyen!––Si su majestad condescendiese a exponer su caso ––dijo––, estaría en mejores condiciones de ayudarle.
The man sprang from his chair and paced up and down the room in uncontrollable agitation. Then, with a gesture of desperation, he tore the mask from his face and hurled it upon the ground.A férfi fölugrott a székéből, és izgatottan róni kezdte a szobát, majd egy elszánt mozdulattal letépte arcáról a maszkot, és a földre dobta.El hombre se puso en pie de un salto y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro, presa de incontenible agitación. Luego, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara de la cara y la tiró al suelo.
"You are right," he cried; "I am the King.Helyesen szólt! - kiáltott fel. - Maga a király áll önök előtt.––Tiene usted razón ––exclamó––. Soy el rey.
Why should I attempt to conceal it?"Minek is próbálnám álcázni magam?!¿Por qué habría de ocultarlo?
"Why, indeed?" murmured Holmes.Valóban. Minek? - mormolta maga elé Holmes kissé gúnyosan.––¿Por qué, en efecto? ––murmuró Holmes––.
"Your Majesty had not spoken before I was aware that I was addressing Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein, Grand Duke of Cassel-Felstein, and hereditary King of Bohemia."- Fenséged még meg sem szólalt, amikor én már tudtam, hogy a maszk alatt Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein rejlik; Cassel-Felstein nagyhercege, Csehország trónjának várományosa.Antes de que vuestra majestad pronunciara una palabra, yo ya sabía que me dirigía a Guillermo Gottsreich Segismundo von Ormstein, gran duque de Cassel-Falstein y rey hereditario de Bohemia.
"But you can understand," said our strange visitor, sitting down once more and passing his hand over his high white forehead, "you can understand that I am not accustomed to doing such business in my own person.Értsék meg, uraim - sóhajtott különös látogatónk, és kezével végigsimította magas, sápadt homlokát -, a magamfajta ember nem szokott személyesen vesződni az efféle dolgokkal.––Pero usted comprenderá ––dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasándose la mano por la frente blanca y despejada––, usted comprenderá que no estoy acostumbrado a realizar personalmente esta clase de gestiones.
Yet the matter was so delicate that I could not confide it to an agent without putting myself in his power.Ám az ügyet kényes volta miatt nem bízhattam közvetítőre, mivel akkor teljességgel kiszolgáltattam volna magam neki.Sin embargo, el asunto era tan delicado que no podía confiárselo a un agente sin ponerme en su poder.
I have come incognito from Prague for the purpose of consulting you."Inkognitóban jöttem ide, egyenesen Prágából, csakis azért, hogy a tanácsát kérjem.He venido de incógnito desde Praga con el fin de consultarle.
"Then, pray consult," said Holmes, shutting his eyes once more.Akkor esedezem, valóban kérje - mondta Holmes, és újból behunyta a szemét.––Entonces, consúlteme, por favor ––dijo Holmes cerrando una vez más los ojos.
"The facts are briefly these: Some five years ago, during a lengthy visit to Warsaw, I made the acquaintance of the well-known adventuress, Irene Adler.Nos, röviden ezek a tények: mintegy öt esztendővel ezelőtt hosszasabban időztem Varsóban, ahol ismeretséget kötöttem egy nevezetes kalandornővel, Irene Adlerrel.––Los hechos, en pocas palabras, son estos: hace unos cinco años, durante una prolongada estancia en Varsovia, trabé relación con la famosa aventurera Irene Adler.
The name is no doubt familiar to you."A név bizonyára önök előtt sem ismeretlen.Sin duda, el nombre le resultará familiar.
"Kindly look her up in my index, Doctor," murmured Holmes without opening his eyes.Megnézné a betűrendes névmutatóban, barátom? - kérdezte tőlem Holmes anélkül, hogy a szemét kinyitotta volna.––Haga el favor de buscarla en mi índice, doctor ––murmuró Holmes, sin abrir los ojos.
For many years he had adopted a system of docketing all paragraphs concerning men and things, so that it was difficult to name a subject or a person on which he could not at once furnish information.Holmesnak megvolt az a jó szokása, hogy évekre visszamenően rendszeresen katalogizálta mindazt, ami fontosnak tűnt számára; személyekről és dolgokról szóló híreket egyaránt. Nehéz lett volna olyasmit említeni, amiről ő ne szolgáltatott volna nyomban részletes információt.Durante muchos años había seguido el sistema de coleccionar extractos de noticias sobre toda clase de personas y cosas, de manera que era difícil nombrar un tema o una persona sobre los que no pudiera aportar información al instante.
In this case I found her biography sandwiched in between that of a Hebrew rabbi and that of a staff-commander who had written a monograph upon the deep-sea fishes.Az illető hölgy életrajzi adatait is hamarosan megtaláltam, egy zsidó rabbi és egy tengernagy közé ékelve. (A tengernagy egyébként izgalmas monográfiát írt a mélytengeri halak szokásairól.)En este caso, encontré la biografía de la mujer entre la de un rabino hebreo y la de un comandante de estado mayor que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades. ––Veamos ––dijo Holmes––.
"Let me see!" said Holmes. "Hum!Lássuk csak! - mondta Holmes. - Hm!¡Hum!
Born in New Jersey in the year 1858.Irene Adler, született New Yerseyben, 1858-ban.Nacida en Nueva Jersey en 1858.
Contralto--hum!Énekesnő, mezzoszoprán.Contralto... ¡Hum!
La Scala, hum!Hm! Fellépett a Scalában - ejha!La Scala...
Prima donna Imperial Opera of Warsaw--yes!A Varsói Opera primadonnája, igen...¡Hum! Prima donna de la ópera Imperial de Varsovia... ¡Ya!
Retired from operatic stage--ha! Living in London--quite so!Az operaszínpadtól visszavonult - aha! -, jelenleg Londonban él. Kitűnő!Retirada de los escenarios de ópera... ¡Ajá! Vive en Londres...
Your Majesty, as I understand, became entangled with this young person, wrote her some compromising letters, and is now desirous of getting those letters back."Ha jól sejtem tehát, fenséged kompromittáló leveleket is írt neki, melyeket most szeretne visszakapni.¡Vaya! Según creo entender, vuestra majestad tuvo un enredo con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora desea recuperar dichas cartas.
"Precisely so.Pontosan így van.––Exactamente.
But how--"De ezt honnan az ördögből tudja?Pero ¿cómo...?
"Was there a secret marriage?"Netán házasságra is léptek titokban?––¿Hubo un matrimonio secreto?
"None."Á, azt nem!––No.
"No legal papers or certificates?"Adott ön a hölgynek valamiféle hivatalos ígérvényt?––¿Algún certificado o documento legal?
"None."Nem.––Ninguno.
"Then I fail to follow your Majesty.Ez esetben nem értem fenségedet.––Entonces no comprendo a vuestra majestad.
If this young person should produce her letters for blackmailing or other purposes, how is she to prove their authenticity?"Amennyiben az illető személy napvilágra hozná az ön leveleit zsarolási céllal vagy valami más szándékkal, ugyan hogy igazolhatná azok hitelességét?Si esta joven sacara a relucir las cartas, con propósitos de chantaje o de cualquier otro tipo, ¿cómo iba a demostrar su autenticidad?
"There is the writing."- Hiszen mind az én kezem írása!––Está mi letra.
"Pooh, pooh! Forgery."- Azt bárki hamisíthatja.––¡Bah! Falsificada.
"My private note-paper."De hát a levélpapír, az is az enyém!––Mi papel de cartas personal.
"Stolen."Azt meg ellophatták.––Robado.
"My own seal."A címeres pecsétviasz?––Mi propio sello.
"Imitated."Utánzat!––Imitado.
"My photograph."Hát a fotográfiám?!––Mi fotografia.
"Bought."Úgy vásárolták.––Comprada.
"We were both in the photograph."De hiszen mindketten rajta vagyunk azon a képen!––Estábamos los dos en la fotografía.
"Oh, dear!Ja, vagy úgy!––¡Válgame Dios!
That is very bad!Ez már valóban komoly hiba.Eso está muy mal.
Your Majesty has indeed committed an indiscretion."Fenséged óriási könnyelműséget követett el.Verdaderamente, vuestra majestad ha cometido una indiscreción.
"I was mad--insane."Értse meg, őrült voltam - eszeveszett!––Estaba loco... trastornado.
"You have compromised yourself seriously."Fenséged súlyosan kompromittálta magát.––Os habéis comprometido gravemente.
"I was only Crown Prince then.Akkor még csupán királyi herceg voltam.––Entonces era sólo príncipe heredero.
I was young.És olyan fiatal!Era joven.
I am but thirty now."Most töltöm be a harmincadik évem.Ahora mismo sólo tengo treinta años.
"It must be recovered."Azt a képet vissza kell szerezni.––Hay que recuperarla.
"We have tried and failed."Megkíséreltük már, de nem sikerült.––Lo hemos intentado en vano.
"Your Majesty must pay.Akkor fizessen érte, fenség!––Vuestra majestad tendrá que pagar.
It must be bought."Vásárolja meg!Hay que comprarla.
"She will not sell."Csakhogy nem hajlandó eladni.––No quiere venderla.
"Stolen, then."Akkor el kell lopni tőle.––Entonces, robarla.
"Five attempts have been made.Már ötször megpróbáltuk.––Se ha intentado cinco veces.
Twice burglars in my pay ransacked her house.Kétszer törtek be hozzá felbérelt embereim.En dos ocasiones, ladrones pagados por mí registraron su casa.
Once we diverted her luggage when she travelled.Egyszer ellopták a kocsijáról az úti poggyászát.Una vez extraviamos su equipaje durante un viaje.
Twice she has been waylaid.Két ízben feltartóztatták az országúton.Dos veces ha sido asaltada.
There has been no result."De minden igyekezet hasztalan maradt.Nunca hemos obtenido resultados.
"No sign of it?"A képnek semmi nyoma?––¿No se ha encontrado ni rastro de la foto?
"Absolutely none."A világon semmi.––Absolutamente ninguno.
Holmes laughed.Holmes felnevetett.Holmes se echó a reír.
"It is quite a pretty little problem," said he.Fölöttébb szórakoztató kis ügy!––Sí que es un bonito problema ––dijo.
"But a very serious one to me," returned the King reproachfully.Számomra azonban véresen komoly! - csattant fel a király szemrehányó hangja. - Az már igaz.––Pero para mí es muy serio ––replicó el rey en tono de reproche.
"Very, indeed.Lássuk csak!––Mucho, es verdad.
And what does she propose to do with the photograph?"Ha nem pénzt akar azzal a fotográfiával szerezni, akkor mi lehet a hölgy szándéka?¿Y qué se propone ella hacer con la fotografia?
"To ruin me."Hogy tönkretegyen engem.––Arruinar mi vida.
"But how?"De hogyan?––Pero ¿cómo?
"I am about to be married."Házasságkötés előtt állok.––Estoy a punto de casarme.
"So I have heard."Hallottam róla.––Eso he oído.
"To Clotilde Lothman von Saxe-Meningen, second daughter of the King of Scandinavia.Az arám Clotilde Lothman von Saxe-Meningen hercegnő, a svéd király második leánya.––Con Clotilde Lothman von Saxe-Meningen, segunda hija del rey de Escandinavia.
You may know the strict principles of her family.Talán ön előtt is ismeretes, milyen szigorú erkölcsi szabályok szerint élnek.Quizá conozca usted los estrictos principios de su familia.
She is herself the very soul of delicacy.A hercegnő maga a megtestesült tisztaság.Ella misma es el colmo de la delicadeza.
A shadow of a doubt as to my conduct would bring the matter to an end."Egyetlen aprócska folt a múltamon véget vetne jegyességünknek.Cualquier sombra de duda sobre mi conducta pondría fin al compromiso.
"And Irene Adler?"És Irene Adler?––¿Y qué dice Irene Adler?
"Threatens to send them the photograph. And she will do it.Azzal fenyegetőzik, hogy elküldi nekik a képet, és meg is teszi.––Amenaza con enviarles la fotografía. Y lo hará.
I know that she will do it.Tudom, hogy megteszi.Sé que lo hará.
You do not know her, but she has a soul of steel.Ön még nem ismeri őt, de nekem elhiheti: vasakaratú nő.Usted no la conoce, pero tiene un carácter de acero.
She has the face of the most beautiful of women, and the mind of the most resolute of men.Szépségben túltesz a világ minden asszonyán, ugyanakkor elszántabb, mint bármelyik férfiember.Posee el rostro de la más bella de las mujeres yla mentalidad del más decidido de los hombres.
Rather than I should marry another woman, there are no lengths to which she would not go--none."Merészsége nem ismer határokat, a legvégsőkig elmegy, hogy meggátolja házasságomat egy másik nővel.No hay nada que no esté dispuesta a hacer con tal de evitar que yo me case con otra mujer... nada.
"You are sure that she has not sent it yet?"Biztos ön abban, hogy a kép még mindig a hölgynél van?––¿Estáis seguro de que no la ha enviado aún?
"I am sure."Egészen biztos.––Estoy seguro.
"And why?"De miért?––¿Por qué?
"Because she has said that she would send it on the day when the betrothal was publicly proclaimed. That will be next Monday."Mert azt mondta, majd akkor küldi el, ha kézfogónkat a hercegnővel hivatalosan is bejelentjük. Ennek pedig jövő hétfőn lesz a napja.––Porque ha dicho que la enviará el día en que se haga público el compromiso. Lo cual será el lunes próximo.
"Oh, then we have three days yet," said Holmes with a yawn.Hisz addig van még három napunk - szólt Holmes, és nagyot ásított.––Oh, entonces aún nos quedan tres días ––dijo Holmes, bostezando––.
"That is very fortunate, as I have one or two matters of importance to look into just at present.- Ennek őszintén örülök, mivel bokros teendőim egyelőre nagyon lefoglalnak.Es una gran suerte, ya que de momento tengo que ocuparme de uno o dos asuntos de importancia.
Your Majesty will, of course, stay in London for the present?"Fenséged addig bizonyára Londonban marad.Por supuesto, vuestra majestad se quedará en Londres por ahora...
"Certainly.Természetesen.––Desde luego.
You will find me at the Langham under the name of the Count Von Kramm."A Langham Hotelban talál meg; és ne feledje, hogy a nevem: von Kramm!Me encontrará usted en el Langham, bajo el nombre de conde von Kramm.
"Then I shall drop you a line to let you know how we progress."- Helyes. Majd értesítem fenségedet néhány sorban a fejleményekről.––Entonces os mandaré unas líneas para poneros al corriente de nuestros progresos.
"Pray do so.Köszönöm.––Hágalo, por favor.
I shall be all anxiety."Türelmetlenül fogom várni a híreit.Aguardaré con impaciencia.
"Then, as to money?"És ha költségek merülnek fel?––¿Y en cuanto al dinero?
"You have carte blanche."Szabad kezet adok önnek.––Tiene usted carta blanca.
"Absolutely?"Ezt hogy értsem?––¿Absolutamente?
"I tell you that I would give one of the provinces of my kingdom to have that photograph."Higgye el, uram, kész vagyok feláldozni királyságom egyik tartományát is, ha ezzel visszakaphatom azt a képet.––Le digo que daría una de las provincias de mi reino por recuperar esa fotografía.
"And for present expenses?"Akkor már csak a pillanatnyi kiadásokról kell szót ejtenünk.––¿Y para los gastos del momento?
The King took a heavy chamois leather bag from under his cloak and laid it on the table.A király erre egy tömött szarvasbőr erszényt húzott elő a köpenye alól, és az asztalra dobta.El rey sacó de debajo de su capa una pesada bolsa de piel de gamuza y la depositó sobre la mesa.
"There are three hundred pounds in gold and seven hundred in notes," he said.Itt van háromszáz font aranyban és hétszáz bankjegyekben - mondta.––Aquí hay trescientas libras en oro y setecientas en billetes de banco ––dijo.
Holmes scribbled a receipt upon a sheet of his note-book and handed it to him.Holmes sebtiben firkantott egy elismervényt a jegyzetfüzetének egy kitépett lapjára, és átnyújtotta a királynak.Holmes escribió un recibo en una hoja de su cuaderno de notas y se lo entregó.
"And Mademoiselle's address?" he asked.Szabad volna megtudnom Adler kisasszony címét?––¿Y la dirección de mademoiselle?
"Is Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood."Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood.––preguntó. ––Residencia Briony, Serpentine Avenue, St. John's Wood.
Holmes took a note of it.Holmes följegyezte mindezt.Holmes tomó nota.
"One other question," said he. "Was the photograph a cabinet?"Ha megengedne még egy utolsó kérdést! - szólalt meg ismét. - Méretét tekintve kabinetképről van szó?––Una pregunta más ––añadió––. ¿La fotografia era de formato corriente?
"It was."Igen.––Sí lo era.
"Then, good-night, your Majesty, and I trust that we shall soon have some good news for you.Akkor hát jó éjt, fenség, bízom benne, hogy hamarosan jó hírrel szolgálhatok.––Entonces, buenas noches, majestad, espero que pronto podamos darle buenas noticias.
And good-night, Watson," he added, as the wheels of the royal brougham rolled down the street.Jó éjt magának is, barátom - fordult hozzám, miután a királyi hintó elhajtott. - Lekötelezne, ha holnap délután úgy három óra felé felkeresne.Y buenas noches, Watson ––añadió cuando se oyeron las ruedas del carricoche real rodando calle abajo––.
"If you will be good enough to call to-morrow afternoon at three o'clock I should like to chat this little matter over with you."Kedvem lenne kicsit elcsevegni magával erről az ügyről.Si tiene usted la amabilidad de pasarse por aquí mañana a las tres de la tarde, me encantará charlar con usted de este asuntillo.
II. At three o'clock precisely I was at Baker Street, but Holmes had not yet returned.Másnap pontosan három órakor a Baker Streeten voltam, de Holmes barátom még nem ért haza.A las tres en punto yo estaba en Baker Street, pero Holmes aún no había regresado.
The landlady informed me that he had left the house shortly after eight o'clock in the morning.A házvezetőnő elmondta, hogy kora reggel, röviddel nyolc óra után lépett ki a házból, és azóta még színét sem látta.La casera me dijo que había salido de casa poco después de las ocho de la mañana.
I sat down beside the fire, however, with the intention of awaiting him, however long he might be.Leültem a kandalló mellé azzal az eltökélt szándékkal, hogy mindenképpen megvárom őt, bármilyen későn jön is haza.A pesar de ello, me senté junto al fuego, con la intención de esperarle, tardara lo que tardara.
I was already deeply interested in his inquiry, for, though it was surrounded by none of the grim and strange features which were associated with the two crimes which I have already recorded, still, the nature of the case and the exalted station of his client gave it a character of its own.Nagyon érdekelt ez az eset, mert, bár nem tűnt olyan bonyodalmasnak és szokatlannak, mint az a két bűneset, amelyeket eddig följegyeztem,[3] a szóban forgó dolog természete, no és a megbízó magas rangja egészen sajátságos színezetet kölcsönzött neki.Sentía ya un profundo interés por el caso, pues aunque no presentara ninguno de los aspectos extraños y macabros que caracterizaban a los dos crímenes que ya he relatado en otro lugar, la naturaleza del caso y la elevada posición del cliente le daban un carácter propio.
Indeed, apart from the nature of the investigation which my friend had on hand, there was something in his masterly grasp of a situation, and his keen, incisive reasoning, which made it a pleasure to me to study his system of work, and to follow the quick, subtle methods by which he disentangled the most inextricable mysteries.Azonkívül bármiféle ügy volt is, amelyben Holmes barátom éppen angazsálta magát, nekem mindig gyönyörűségem telt abban, hogy figyelhettem mesteri elemzéseit, csodálhattam kivételes helyzetfelismerő képességét, tiszta logikáját és gyors, ugyanakkor végtelen körültekintést igénylő munkamódszerét, melynek segítségével még a legtalányosabb rejtélyt is sikerült kibogoznia.La verdad es que, independientemente de la clase de investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su manera magistral de captar las situaciones y en sus agudos e incisivos razonamientos, que hacía que para mí fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con los que desentrañaba los misterios más enrevesados.
So accustomed was I to his invariable success that the very possibility of his failing had ceased to enter into my head.Annyira hozzászoktam már a sikereihez, hogy a kudarc gondolata föl sem merült bennem.Tan acostumbrado estaba yo a sus invariables éxitos que ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad de que fracasara.
It was close upon four before the door opened, and a drunken-looking groom, ill-kempt and side-whiskered, with an inflamed face and disreputable clothes, walked into the room.Kevéssel négy óra előtt nyílt az ajtó, és egy részeges külsejű, rosszul fésült, pofaszakállas lovászlegény dugta be rajta szesztől vörhenyes pofáját, majd rögtön beljebb is került.Eran ya cerca de las cuatro cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo con pinta de borracho, desastrado y con patillas, con la cara enrojecida e impresentablemente vestido.
Accustomed as I was to my friend's amazing powers in the use of disguises, I had to look three times before I was certain that it was indeed he.Habár jól ismertem barátom káprázatos átváltozóképességét, jó időbe telt, amíg ebben a koszlott ruhájú, züllött fickóban ráismertem.A pesar de lo acostumbrado que estaba a las asombrosas facultades de mi amigo en el uso de disfraces, tuve que mirarlo tres veces para convencerme de que, efectivamente, se trataba de él.
With a nod he vanished into the bedroom, whence he emerged in five minutes tweed-suited and respectable, as of old.Könnyed fejbólintással üdvözölt, majd eltűnt a hálószobájában, ahonnan öt perc múlva ugyanolyan választékosan és kifogástalanul öltözve jelent meg, mint ahogy szokott.Con un gesto de saludo desapareció en el dormitorio, de donde salió a los cinco minutos vestido con un traje de tweed y tan respetable como siempre.
Putting his hands into his pockets, he stretched out his legs in front of the fire and laughed heartily for some minutes.Zsebre vágta a kezét, egy székbe dobta magát a kandalló mellett, és jóízű nevetésre fakadt.Se metió las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente a la chimenea y se echó a reír a carcajadas durante un buen rato.
"Well, really!" he cried, and then he choked and laughed again until he was obliged to lie back, limp and helpless, in the chair.Hát még ilyet! - kiáltotta, és újra kacagni kezdett, míg végre kimerülve hátradőlt.––¡Caramba, caramba! ––exclamó, atragantándose y volviendo a reír hasta quedar fláccido y derrengado, tumbado sobre la silla.
"What is it?"Mi történt, árulja el!––¿Qué pasa?
"It's quite too funny.Roppant mulatságos, kedvesem, roppant mulatságos!––Es demasiado gracioso.
I am sure you could never guess how I employed my morning, or what I ended by doing."Aligha találná ki, mivel foglalatoskodtam ma egész délelőtt, de azt aztán végképp nem, mi történt velem délben.Estoy seguro de que jamás adivinaría usted en qué he empleado la mañana y lo que he acabado haciendo.
"I can't imagine.Sejtelmem sincs róla.––Ni me lo imagino.
I suppose that you have been watching the habits, and perhaps the house, of Miss Irene Adler."Csak találgatni tudok; gondolom, Irene Adler házát és őt magát tartotta szemmel. Vagy tévednék?Supongo que habrá estado observando los hábitos, y quizá la casa, de la señorita Irene Adler.
"Quite so; but the sequel was rather unusual.Nem, barátom, nem téved, valóban ez volt a szándékom, csakhogy a véletlen közbeszólt, és így a dolgok eléggé különös fordulatot vettek.––Desde luego, pero lo raro fue lo que ocurrió a continuación.
I will tell you, however.De elmondom rendre, mi történt.Pero voy a contárselo.
I left the house a little after eight o'clock this morning in the character of a groom out of work.Röviddel nyolc óra után mentem el hazulról. A kapun azonban már nem Sherlock Holmes lépett ki, hanem egy munkát kereső, facér lovászlegény.Salí de casa poco después de las ocho de la mañana, disfrazado de mozo de cuadra sin trabajo.
There is a wonderful sympathy and freemasonry among horsey men. Be one of them, and you will know all that there is to know.Én eddig nem is tudtam, milyen megejtő együttérzés és összetartás van ezek között a lovászok között. Ha látják, hogy közéjük tartozol, egy csapásra megnyílik a szívük, és bizalmukba fogadnak.Entre la gente que trabaja en las caballerizas hay mucha camaradería, una verdadera hermandad; si eres uno de ellos, pronto te enterarás de todo lo que desees saber.
I soon found Briony Lodge.Hamarosan ráakadtam Adler kisasszony házára is.No tardé en encontrar la residencia Briony.
It is a bijou villa, with a garden at the back, but built out in front right up to the road, two stories.Csodaszép villa, olyan, mint egy kis ékszerdoboz. Kétemeletes, a homlokzata közvetlenül az utcára nyílik, a kertje az épület mögött terül el.Es una villa de lujo, con un jardín en la parte de atrás pero que por delante llega justo hasta la carretera; de dos pisos.
Chubb lock to the door.A kapun jókora retesz.Cerradura Chubbs en la puerta.
Large sitting-room on the right side, well furnished, with long windows almost to the floor, and those preposterous English window fasteners which a child could open.Jobbra szépen berendezett, tágas nappali szoba, majdnem a földig érő ablakokkal és azokkal a tökéletlen angol zárakkal, amelyeket egy gyerek is könnyűszerrel kinyithat.Una gran sala de estar a la derecha, bien amueblada, con ventanales casi hasta el suelo y esos ridículos pestillos ingleses en las ventanas, que hasta un niño podría abrir.
Behind there was nothing remarkable, save that the passage window could be reached from the top of the coach-house.Ezen kívül nem fedeztem föl semmi figyelemre méltót, hacsak azt nem, hogy a kocsiszín épületének tetejéről csak egy karnyújtásnyira van az emeleti folyosó ablaka.Más allá no había nada de interés, excepto que desde el tejado de la cochera se puede llegar a la ventana del pasillo.
I walked round it and examined it closely from every point of view, but without noting anything else of interest.Körbejártam a házat, megnéztem mindent jó alaposan, de, mint mondtam, más érdekességet nem fedeztem föl.Di la vuelta a la casa y la examiné atentamente desde todos los puntos de vista, pero no vi nada interesante.
"I then lounged down the street and found, as I expected, that there was a mews in a lane which runs down by one wall of the garden.Ahogy ott kóvályogtam, megtaláltam, amit kerestem: a villa kertjének egyik fala mellett kis hátsó utca húzódott, melyben lóistállók sorakoztak egymás mellett.»Me dediqué entonces a rondar por la calle y, tal como había esperado, encontré unas caballerizas en un callejón pegado a una de las tapias del jardín.
I lent the ostlers a hand in rubbing down their horses, and received in exchange twopence, a glass of half and half, two fills of shag tobacco, and as much information as I could desire about Miss Adler, to say nothing of half a dozen other people in the neighbourhood in whom I was not in the least interested, but whose biographies I was compelled to listen to."Segítettem a lovászoknak a csutakolásban, cserébe még borravalót is kaptam: egy kétpennyst, egy pohár sört, két sodrásra való dohányt és nem utolsósorban annyi értesülést Adler kisasszonyról, amennyiről még álmodni sem mertem. Nem is beszélve arról a fél tucat környékbeliről, akik engem ugyan egy csöppet sem érdekeltek, de akiknek szintén végig kellett hallgatnom a részletes életrajzát.Eché una mano a los mozos que limpiaban los caballos y recibí a cambio dos peniques, un vaso de cerveza, dos cargas de tabaco para la pipa y toda la información que quise sobre la señorita Adler, por no mencionar a otra media docena de personas del vecindario que no me interesaban lo más mínimo, pero cuyas biografías no tuve más remedio que escuchar.
"And what of Irene Adler?" I asked.No és mit tudott meg Irene Adlerről?––¿Y qué hay de Irene Adler? ––pregunté.
"Oh, she has turned all the men's heads down in that part.Irene Adler kisasszony minden környékbeli férfit elbűvölt, kedves barátom.––Bueno, trae de cabeza a todos los hombres de la zona.
She is the daintiest thing under a bonnet on this planet. So say the Serpentine-mews, to a man.Ő a legszemrevalóbb portéka, aki valaha is az útjukba került - ha jól emlékszem, valahogy így fogalmaztak azok a derék lovászlegények.Es la cosa más bonita que se ha visto bajo un sombrero en este planeta. Eso aseguran los caballerizos del Serpentine, hasta el último hombre.
She lives quietly, sings at concerts, drives out at five every day, and returns at seven sharp for dinner.Különben visszavonultan él, néha áriaesteket ad, minden délután ötkor kikocsizik, és pontban hétkor hazatér az otthonába, ahol csendben elkölti vacsoráját.Lleva una vida tranquila, canta en conciertos, sale todos los días a las cinco y regresa a cenar a las siete en punto.
Seldom goes out at other times, except when she sings.Különben csak akkor mozdul ki, ha koncertet ad.Es raro que salga a otras horas, excepto cuando canta.
Has only one male visitor, but a good deal of him.Csupán egyetlen férfi látogatója van, de azt igen sűrűn fogadja.Sólo tiene un visitante masculino, pero lo ve mucho.
He is dark, handsome, and dashing, never calls less than once a day, and often twice.Az illető úr barna hajú, jóvágású és elegáns; naponta legalább egyszer, de van úgy, hogy kétszer is szerencséjét teszi a hölgynél.Es moreno, bien parecido y elegante.
He is a Mr. Godfrey Norton, of the Inner Temple.Godfrey Nortonnak hívják, jogász.Un tal Godfrey Norton, del Inner Temple.
See the advantages of a cabman as a confidant.Látja, mi mindenre jó a konfliskocsisok barátsága?Ya ve las ventajas de tener por confidente a un cochero.
They had driven him home a dozen times from Serpentine-mews, and knew all about him.Számtalanszor vitték már haza az urat Adler kisasszony villájából, így hát sok mindent megtudtak róla.Le han llevado una docena de veces desde el Serpentine y lo saben todo acerca de él.
When I had listened to all they had to tell, I began to walk up and down near Briony Lodge once more, and to think over my plan of campaign.Miután meghallgattam az összes históriát, és megtudtam mindent, amit akartam, elsétáltam még egyszer a Briony Lodge felé, hogy közben haditervet készítsek.Después de escuchar todo lo que tenían que contarme, me puse otra vez a recorrer los alrededores de la residencia Briony, tramando mi plan de ataque.
"This Godfrey Norton was evidently an important factor in the matter.Ez a bizonyos Godfrey Norton bizonyára fontos szerepet játszik az ügyben.»Evidentemente, este Godfrey Norton era un factor importante en el asunto.
He was a lawyer. That sounded ominous.Jogász - az is lehet, hogy ügyvéd; ez kicsit gyanúsan hangzott.Es abogado; esto me sonó mal.
What was the relation between them, and what the object of his repeated visits?Vajon milyen kapcsolat lehet köztük, miért jár oda olyan gyakran?¿Qué relación había entre ellos y cuál era el motivo de sus repetidas visitas?
Was she his client, his friend, or his mistress?A kisasszony az ügyfele, a barátja vagy netán a szeretője?¿Era ella su cliente, su amiga o su amante?
If the former, she had probably transferred the photograph to his keeping.Amennyiben Norton a hölgy ügyvédje, az ominózus fotográfiát már biztosan régóta ő őrzi.De ser lo primero, probablemente habría puesto la fotografía bajo su custodia.
If the latter, it was less likely. On the issue of this question depended whether I should continue my work at Briony Lodge, or turn my attention to the gentleman's chambers in the Temple. It was a delicate point, and it widened the field of my inquiry.Ha viszont a kedvese, akkor ez nem valószínű: meg kell találnom erre a fogós kérdésre a választ - gondoltam, hiszen ettől függ, hogy mit teszek a továbbiakban: a hölgy villájában folytatom a nyomozást, vagy inkább az úr irodájának szentelem figyelmemet, így hát további értesülésekre volt szükségem.De ser lo último, no era tan probable que lo hubiera hecho. De esta cuestión dependía el que yo continuara mi trabajo en Briony o dirigiera mi atención a los aposentos del caballero en el Temple. Se trataba de un aspecto delicado, que ampliaba el campo de mis investigaciones.
I fear that I bore you with these details, but I have to let you see my little difficulties, if you are to understand the situation."Nem szeretném untatni magát, barátom, de ahhoz, hogy tisztán lásson, ismernie kell ezeket az apró részleteket is.Temo aburrirle con estos detalles, pero tengo que hacerle partícipe de mis pequeñas dificultades para que pueda usted comprender la situación.
"I am following you closely," I answered.Csak folytassa, Holmes, csüggök minden szaván - feleltem.––Le sigo atentamente ––respondí.
"I was still balancing the matter in my mind when a hansom cab drove up to Briony Lodge, and a gentleman sprang out.Nos, amint mondtam, éppen a lehetőségeket mérlegeltem magamban, amikor egy bérkocsi tűnt fel az utca végén, és a villa elé hajtott. Egy úriember ugrott ki belőle.––Estaba todavía dándole vueltas al asunto cuando llegó a Briony un coche muy elegante, del que se apeó un caballero.
He was a remarkably handsome man, dark, aquiline, and moustached-- evidently the man of whom I had heard.Fölöttébb jóvágású férfi; barna hajú, sasorrú, bajuszos - minden bizonnyal az, akiről a lovászok beszéltek.Se trataba de un hombre muy bien parecido, moreno, de nariz aguileña y con bigote.
He appeared to be in a great hurry, shouted to the cabman to wait, and brushed past the maid who opened the door with the air of a man who was thoroughly at home.Úgy látszott, nagyon sietős a dolga; odakiáltott a kocsisnak, hogy várja meg, az ajtóban álló szobalány mellett pedig úgy sietett el, mint aki otthon érzi magát.Evidentemente, el mismo hombre del que había oído hablar. Parecía tener mucha prisa, le gritó al cochero que esperara y pasó como una exhalación junto a la doncella, que le abrió la puerta, con el aire de quien se encuentra en su propia casa.
"He was in the house about half an hour, and I could catch glimpses of him in the windows of the sitting-room, pacing up and down, talking excitedly, and waving his arms.Úgy fél óra hosszat tartózkodott odabenn. A nappali szoba ablakán keresztül néha sikerült is egy-egy futó pillanatra meglátnom őt, amint idegesen járkál föl és alá, izgatottan magyaráz, és vadul gesztikulál.»Permaneció en la casa una media hora, y pude verle un par de veces a través de las ventanas de la sala de estar, andando de un lado a otro, hablando con agitación y moviendo mucho los brazos.
Of her I could see nothing.Adler kisasszonyt viszont nem láttam sehol.A ella no la vi.
Presently he emerged, looking even more flurried than before.A férfi egyszer csak kirohant a házból, még az előbbinél is feldúltabb állapotban.Por fin, el hombre salió, más excitado aún que cuando entró.
As he stepped up to the cab, he pulled a gold watch from his pocket and looked at it earnestly, 'Drive like the devil,' he shouted, 'first to Gross & Hankey's in Regent Street, and then to the Church of St. Monica in the Edgeware Road.Mielőtt beszállt volna a kocsiba, a zsebéből egy aranyórát húzott elő, és komor arccal rápillantott. "Hajtson, ahogy csak tud!" - kiáltotta a bakon ülő kocsisnak. - "Előbb Gross és Hankey üzletéhez a Regent Streetre, aztán a St. Monica-templomhoz az Edgware Roadra.Al subir al coche, sacó del bolsillo un reloj de oro y lo miró con preocupación. "¡Corra como un diablo! ––ordenó––. Primero a Gross & Hankey, en Regent Street, y luego a la iglesia de Santa Mónica, en Edgware Road.
Half a guinea if you do it in twenty minutes!'Fél guinea üti a markát, ha húsz perc alatt megteszi az utat!"¡Media guinea si lo hace en veinte minutos!"
"Away they went, and I was just wondering whether I should not do well to follow them when up the lane came a neat little landau, the coachman with his coat only half-buttoned, and his tie under his ear, while all the tags of his harness were sticking out of the buckles.A kocsi elrobogott, és én épp azon morfondíroztam, hogy esetleg nekem is bérkocsit kellene fognom és utánuk mennem, amikor a villa melletti kis mellékutcából felbukkant egy könnyű, elegáns kis landauer. A kocsis ugyancsak sietve kapkodhatta magára a libériát, mert a kabátja csak félig volt begombolva, a nyakkendője lazán lógott, de még a lószerszám is csak úgy hevenyében volt feltéve.»Allá se fueron, y yo me preguntaba si no convendría seguirlos, cuando por el callejón apareció un pequeño y bonito landó, cuyo cochero llevaba la levita a medio abrochar, la corbata debajo de la oreja y todas las correas del aparejo salidas de las hebillas.
It hadn't pulled up before she shot out of the hall door and into it.Még meg sem állt, amikor a villa kapuján kilépett Adler kisasszony. Nem is szaladt, repült a kocsihoz.Todavía no se había parado cuando ella salió disparada por la puerta y se metió en el coche.
I only caught a glimpse of her at the moment, but she was a lovely woman, with a face that a man might die for.Egy röpke pillanatra láthattam őt - mondhatom, barátom, meseszép nő. Olyan, akiért bármelyik férfi kész lenne a halálba menni.Sólo pude echarle un vistazo, pero se trata de una mujer deliciosa, con una cara por la que un hombre se dejaría matar.
"'The Church of St. Monica, John,' she cried, 'and half a sovereign if you reach it in twenty minutes.'"Hajtson a St. Monica-templomhoz, John!" - kiáltotta. - "Egy fél aranyat kap, ha húsz perc alatt odaér!"»––A la iglesia de Santa Mónica, John ––ordenó––. Y medio soberano si llegas en veinte minutos.
"This was quite too good to lose, Watson.Tudtam, ezt az alkalmat már nem szabad elszalasztanom.»Aquello era demasiado bueno para perdérselo, Watson.
I was just balancing whether I should run for it, or whether I should perch behind her landau when a cab came through the street.Két lehetőség villant át az agyamon: vagy futva teszem meg odáig az utat, vagy észrevétlenül a hölgy hintójába kapaszkodom hátul. Már éppen ugrottam volna, amikor újabb kocsi tűnt föl az utca végén.Estaba dudando si hacer el camino corriendo o agarrarme a la trasera del landó, cuando apareció un coche por la calle.
The driver looked twice at such a shabby fare, but I jumped in before he could object.A kocsis végigmért, nemigen volt ínyére a külsőm, de mielőtt még tiltakozhatott volna, én már be is szálltam.El cochero no parecía muy interesado en un pasajero tan andrajoso, pero yo me metí dentro antes de que pudiera poner objeciones.
'The Church of St. Monica,' said I, 'and half a sovereign if you reach it in twenty minutes.'"A St. Monica-templomhoz!" - szóltam oda neki. - "És egy fél aranyat kap, ha húsz perc alatt odaér!""A la iglesia de Santa Mónica ––dije– –, y medio soberano si llega en veinte minutos."
It was twenty-five minutes to twelve, and of course it was clear enough what was in the wind.Huszonöt perc volt még délig, nem volt nehéz kitalálni, minek a nagy sietség.Eran las doce menos veinticinco y, desde luego, estaba clarísimo lo que se estaba cociendo.
"My cabby drove fast. I don't think I ever drove faster, but the others were there before us.Becsületére váljék annak a derék kocsisnak: úgy repültünk, mintha a lovaknak szárnya nőtt volna. Amazok mégis megelőztek minket.»Mi cochero se dio bastante prisa. No creo haber ido tan rápido en la vida, pero los otros habían llegado antes.
The cab and the landau with their steaming horses were in front of the door when I arrived.Norton bérkocsija és a kis landauer, izzadt lovaikkal már ott álltak a templom kapuja előtt, amikor én megérkeztem.El coche y el landó, con los caballos sudorosos, se encontraban ya delante de la puerta cuando nosotros llegamos.
I paid the man and hurried into the church.Kifizettem a fuvart, és besiettem.Pagué al cochero y me metí corriendo en la iglesia.
There was not a soul there save the two whom I had followed and a surpliced clergyman, who seemed to be expostulating with them.A két személyen kívül, akiket idáig követtem, egy lélek sem volt a templomban, kivéve természetesen a kissé zavart ábrázatú lelkészt, aki annak a kettőnek éppen nagy buzgalommal magyarázott valamit.No había ni un alma, con excepción de las dos personas que yo había seguido y de un clérigo con sobrepelliz que parecía estar amonestándolos.
They were all three standing in a knot in front of the altar.Ott álltak mindhárman, közvetlenül az oltár előtt.Los tres se encontraban de pie, formando un grupito delante del altar.
I lounged up the side aisle like any other idler who has dropped into a church.Az egyik oldaloltárhoz ballagtam ráérősen, mint aki csak úgy betévedt egy futó imára.Avancé despacio por el pasillo lateral, como cualquier desocupado que entra en una iglesia.
Suddenly, to my surprise, the three at the altar faced round to me, and Godfrey Norton came running as hard as he could towards me.Hirtelen, legnagyobb megrökönyödésemre, a pap rám mutatott, majd Godfrey Norton szapora léptekkel elindult felém.De pronto, para mi sorpresa, los tres del altar se volvieron a mirarme y Godfrey Norton vino corriendo hacia mí, tan rápido como pudo.
"'Thank God,' he cried. 'You'll do. Come! Come!'"Istennek hála!" - kiáltotta. - "Micsoda szerencse, hogy éppen erre tévedt! Jöjjön! Jöjjön, kérem!"»––¡Gracias a Dios! ––exclamó––. ¡Usted servirá! ¡Venga, venga!
"'What then?' I asked. "'Come, man, come, only three minutes, or it won't be legal.'- "De hát minek?" - kérdeztem én. - "Jöjjön, ember, siessen, az ég szerelmére, hiszen csak három perc van már a törvény adta időből!"»––¿Qué pasa? ––pregunté yo. »––¡Venga, hombre, venga, tres minutos más y no será legal!
"I was half-dragged up to the altar, and before I knew where I was I found myself mumbling responses which were whispered in my ear, and vouching for things of which I knew nothing, and generally assisting in the secure tying up of Irene Adler, spinster, to Godfrey Norton, bachelor.Azzal odahurcolt az oltárhoz, és még mielőtt feleszméltem volna, hogy mi történik velem, már azon kaptam magam, hogy a pap kérdéseire válaszként elmormolom, amit a fülembe súgnak, és bizonyságot teszek olyan dolgok mellett, amelyekről fogalmam sincs; egyszóval tanúskodom Irene Adler hajadon és Godfrey Norton nőtlen férfiú házasságkötésénél.»Prácticamente me arrastraron al altar, y antes de darme cuenta de dónde estaba me encontré murmurando respuestas que alguien me susurraba al oído, dando fe de cosas de las que no sabía nada y, en general, ayudando al enlace matrimonial de Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero.
It was all done in an instant, and there was the gentleman thanking me on the one side and the lady on the other, while the clergyman beamed on me in front.A szertartás pár perc alatt véget is ért. Jobbról az ifjú férj, balról a fiatalasszony szorongatta hálálkodva a kezem, az atya pedig elégedetten és valóban atyailag mosolygott rám.Todo se hizo en un instante, y allí estaban el caballero dándome las gracias por un lado y la dama por el otro, mientras el clérigo me miraba resplandeciente por delante.
It was the most preposterous position in which I ever found myself in my life, and it was the thought of it that started me laughing just now.Ennél ostobább helyzetben talán még sose voltam, még most is kacagnom kell, ha eszembe jut ez a jelenet.Es la situación más ridícula en que me he encontrado en la vida, y pensar en ello es lo que me hacía reír hace un momento.
It seems that there had been some informality about their license, that the clergyman absolutely refused to marry them without a witness of some sort, and that my lucky appearance saved the bridegroom from having to sally out into the streets in search of a best man.Ha jól sejtem, valami baj lehetett az esküvő körül, s a pap nem volt hajlandó összeadni őket, amíg legalább egy formális tanút nem kerítenek. Váratlan megjelenésemmel mentesítettem a vőlegényt attól, hogy az utcáról szedjen fel egy házassági tanút.Parece que había alguna irregularidad en su licencia, que el cura se negaba rotundamente a casarlos sin que hubiera algún testigo, y que mi feliz aparición libró al novio de tener que salir a la calle en busca de un padrino.
The bride gave me a sovereign, and I mean to wear it on my watch-chain in memory of the occasion."Az ifjú arától egy aranyat kaptam jutalmul fáradozásomért. Az óraláncomon fogom viselni e különös eset emlékére.La novia me dio un soberano, y pienso llevarlo en la cadena del reloj como recuerdo de esta ocasión.
"This is a very unexpected turn of affairs," said I;Micsoda váratlan fordulat! Szinte hihetetlen! - kiáltottam föl.––Es un giro bastante inesperado de los acontecimientos ––dije––.
"and what then?"- És most mi lesz?¿Y qué pasó luego?
"Well, I found my plans very seriously menaced.Ezen tűnődtem én is a mégoly rövid szertartás közepette. Attól féltem, hogy a tervem komoly veszélyben forog.––Bueno, me di cuenta de que mis planes estaban a punto de venirse abajo.
It looked as if the pair might take an immediate departure, and so necessitate very prompt and energetic measures on my part. At the church door, however, they separated, he driving back to the Temple, and she to her own house.Ha ugyanis az ifjú pár tüstént el akar utazni, nekem is haladéktalanul cselekednem kell. De nem így történt; a templom kapujában elváltak egymástól.Daba la impresión de que la parejita podía largarse inmediatamente, lo cual exigiría medidas instantáneas y enérgicas por mi parte. Sin embargo, en la puerta de la iglesia se separaron: él volvió al Temple y ella a su casa.
'I shall drive out in the park at five as usual,' she said as she left him."Öt órakor kikocsizom a parkba, mint rendesen" - mondta Irene, mielőtt elbúcsúztak egymástól.«Saldré a pasear por el parque a las cinco, como de costumbre», dijo ella al despedirse.
I heard no more.A többit nem hallottam.No pude oír más.
They drove away in different directions, and I went off to make my own arrangements."Az egyik kocsi jobbra ment, a másik balra. Én is mentem a dolgomra.Se marcharon en diferentes direcciones, y yo fui a ocuparme de unos asuntillos propios.
"Which are?"S mi volt a dolga?––¿Que eran...?
"Some cold beef and a glass of beer," he answered, ringing the bell.Most éppen az, hogy bekebelezzek egy kis hideg bélszínt, és megigyam egy pohár sört - felelte Holmes, és már csöngetett is a házvezetőnőnek.––Un poco de carne fría y un vaso de cerveza ––respondió, haciendo sonar la campanilla––.
"I have been too busy to think of food, and I am likely to be busier still this evening.- Kicsit zsúfolt volt a mai napom, nem jutott időm evésre-ivásra. Ahogy elnézem, nem pihenhetek sokáig, este még több dolgom lesz.He estado demasiado ocupado para pensar en comer, y probablemente estaré aún más ocupado esta noche.
By the way, Doctor, I shall want your co-operation."Egyébiránt, kedves Watson barátom, nagy szükségem lesz a maga éles elméjére és oroszlánszívére.Por cierto, doctor, voy a necesitar su cooperación.
"I shall be delighted."Rendelkezzék velem.––Estaré encantado.
"You don't mind breaking the law?"Kész arra, hogy megszegje a törvényt?––¿No le importa infringir la ley?
"Not in the least."Gondolkodás nélkül.––Ni lo más mínimo.
"Nor running a chance of arrest?"Még ha esetleg le is tartóztatják érte?––¿Y exponerse a ser detenido?
"Not in a good cause."Ha jó ügyet szolgálok, igen.––No, si es por una buena causa.
"Oh, the cause is excellent!"A legjobbat, ami csak létezik.––¡Oh, la causa es excelente!
"Then I am your man."Akkor az öné vagyok.––Entonces, soy su hombre.
"I was sure that I might rely on you."Nagyszerű! Tudtam, hogy számíthatok magára.––Estaba seguro de que podía contar con usted.
"But what is it you wish?"De mégis, mit tervez?––Pero ¿qué es lo que se propone?
"When Mrs. Turner has brought in the tray I will make it clear to you.Nem csigázom tovább, barátom. Ha Mrs. Turner behozta az uzsonnát, elmondom, mi lesz a dolga.––Cuando la señora Turner haya traído la bandeja se lo explicaré claramente.
Now," he said as he turned hungrily on the simple fare that our landlady had provided, "I must discuss it while I eat, for I have not much time.Ugye elnézi nekem - folytatta, miközben mohón hozzálátott a finom falatokhoz, melyeket Mrs. Turner közben elé rakott -, de csak így, futtában, evés közben tudok beszélni, nincs vesztegetni való időm.Veamos – –dijo, mientras se lanzaba vorazmente sobre el sencillo almuerzo que nuestra casera había traído––. Tengo que explicárselo mientras como, porque no tenemos mucho tiempo.
It is nearly five now.Mindjárt öt óra.Ahora son casi las cinco.
In two hours we must be on the scene of action.Mindössze két óránk maradt a cselekvésre.Dentro de dos horas tenemos que estar en el escenario de la acción.
Miss Irene, or Madame, rather, returns from her drive at seven.Irene kisasszony, vagyis most már asszony, hétkor tér vissza a kocsikázásból.La señorita Irene, o mejor dicho, la señora, vuelve de su paseo a las siete.
We must be at Briony Lodge to meet her."Addigra nekünk is a Briony Lodge-nál kell lennünk, ha találkozni akarunk vele.Tenemos que estar en villa Briony cuando llegue. ––Y entonces, ¿qué?
"And what then?"És mit teszünk, ha ott leszünk?––Déjeme eso a mí.
"You must leave that to me.Ezt bízza csak rám, barátom!Ya he arreglado lo que tiene que ocurrir.
I have already arranged what is to occur. There is only one point on which I must insist. You must not interfere, come what may.Én már mindent pontosan elrendeztem. Egy dolgot kérek csak. Próbálja türtőztetni magát, és bármi történjék is, maga ne avatkozzék közbe! Semmi szín alatt!Hay una sola cosa en la que debo insistir. Usted no debe interferir, pase lo que pase.
You understand?"Megértette?¿Entendido?
"I am to be neutral?"Tehát semleges maradjak, mint egy idegen?––¿He de permanecer al margen?
"To do nothing whatever.Pontosan.––No debe hacer nada en absoluto.
There will probably be some small unpleasantness. Do not join in it.Előreláthatólag lesz némi kis kellemetlenség, tumultus, lárma, de maga ezekkel ne törődjék, és még egyszer kérem, ne avatkozzék bele!Probablemente se producirá algún pequeño alboroto. No intervenga.
It will end in my being conveyed into the house.Az egész azzal fog végződni, hogy engem bevisznek a házba.El resultado será que me harán entrar en la casa.
Four or five minutes afterwards the sitting-room window will open.Négy-öt perccel később ki fogják nyitni a nappali szoba ablakát.Cuatro o cinco minutos después se abrirá la ventana de la sala de estar.
You are to station yourself close to that open window."Maga csak arra ügyeljen, hogy ennek az ablaknak a közelében maradjon.Usted se situará cerca de esa ventana abierta.
"Yes."Meglesz.––Sí.
"You are to watch me, for I will be visible to you."Figyeljen engem, látni fog onnan kívülről is.––Tiene usted que fijarse en mí, que estaré al alcance de su vista.
"Yes."Igen.––Sí.
"And when I raise my hand--so--you will throw into the room what I give you to throw, and will, at the same time, raise the cry of fire.Mihelyt meglátja, hogy én a kezemet fölemelem - így -, dobja be a szobába azt a tárgyat, amelyet mindjárt odaadok magának, és ezzel egy időben kiáltsa jó hangosan: "Tűz van!"––Y cuando yo levante la mano, así, arrojará usted al interior de la habitación una cosa que le voy a dar, y al mismo tiempo lanzará el grito de «¡Fuego!».
You quite follow me?"Pontosan követte, mit kell tennie?¿Me sigue?
"Entirely."A legpontosabban.––Perfectamente.
"It is nothing very formidable," he said, taking a long cigar- shaped roll from his pocket.No, nem kell semmi különlegesre gondolni - mondta, miközben egy szivar alakú tárgyat vett elő a zsebéből. - Ez egy egészen közönséges jelzőröppentyű, füstrakéta.––No es nada especialmente terrible ––dijo, sacando del bolsillo un cilindro en forma de cigarro––.
"It is an ordinary plumber's smoke- rocket, fitted with a cap at either end to make it self-lighting.Tudja, a vízvezeték-szerelők használnak effélét. Kis tartály van a két végén, amely az öngyulladás után füstöt lövell a csőbe, a repedések és lyukak felderítésére.Es un cohete de humo corriente de los que usan los fontaneros, con una tapa en cada extremo para que se encienda solo.
Your task is confined to that.A maga feladata ezzel a kis röppentyűvel kapcsolatos.Su tarea se reduce a eso.
When you raise your cry of fire, it will be taken up by quite a number of people.Amikor maga kiabálni kezd, hogy tűz van, az emberek az utcán mind lármázni kezdenek majd.Cuando empiece a gritar ¡fuego!, mucha gente lo repetirá.
You may then walk to the end of the street, and I will rejoin you in ten minutes.Akkor sétáljon le szépen az utca végére, és ott várjon be engem. Tíz perc múlva ott leszek.Entonces, usted se dirigirá al extremo de la calle, donde yo me reuniré con usted al cabo de diez minutos.
I hope that I have made myself clear?"Remélem, elég világos volt, amit elmondtam.Espero haberme explicado bien.
"I am to remain neutral, to get near the window, to watch you, and at the signal to throw in this object, then to raise the cry of fire, and to wait you at the corner of the street."Semleges maradok, nem avatkozom semmibe, az ablak közelében maradok, figyelem magát, és amikor fölemeli a kezét, bedobom az ablakon ezt a tárgyat, majd kiabálni kezdek, hogy tűz van. Aztán az utca sarkán várom magát.––Tengo que mantenerme al margen, acercarme a la ventana, fijarme en usted, aguardar la señal y arrojar este objeto, gritar «¡Fuego!», y esperarle en la esquina de la calle.
"Precisely."Nagyon helyes.––Exactamente.
"Then you may entirely rely on me."Nyugodtan bízza rám magát, barátom.––Entonces, puede usted confiar plenamente en mí.
"That is excellent.Pompás, Watsonom, pompás!––Excelente.
I think, perhaps, it is almost time that I prepare for the new role I have to play."De lassan ideje, hogy legújabb szerepemre felkészüljek. Nem késhetem le a fellépésemet.Creo que ya va siendo hora de que me prepare para el nuevo papel que he de representar.
He disappeared into his bedroom and returned in a few minutes in the character of an amiable and simple-minded Nonconformist clergyman.Eltűnt a hálószobájában, majd néhány perc múlva mint nyájas és jámbor nonkonformista lelkész tért vissza.Desapareció en su dormitorio, para regresar a los cinco minutos con la apariencia de un afable y sencillo sacerdote disidente.
His broad black hat, his baggy trousers, his white tie, his sympathetic smile, and general look of peering and benevolent curiosity were such as Mr. John Hare alone could have equalled.Széles karimájú fekete kalapja, bő, buggyos nadrágja, fehér gallérja és az arcán szétáradó szelíd mosoly, valamint a jóságosan összekulcsolt kezek és a jó szándékot és segíteniakarást tükröző testtartás - olyan tökéletes volt, hogy bárkit megtévesztett volna.Su sombrero negro de ala ancha, sus pantalones con rodilleras, su chalina blanca, su sonrisa simpática y su aire general de curiosidad inquisitiva y benévola, no podrían haber sido igualados más que por el mismísimo John Hare.
It was not merely that Holmes changed his costume. His expression, his manner, his very soul seemed to vary with every fresh part that he assumed.Nem pusztán az öltözékét változtatta meg az én tudós barátom, de úgy tűnt, még a vonásait is. A beszédmodora, egész lénye azonosult azzal a szereppel, amelyet éppen alakított.Holmes no se limitaba a cambiarse de ropa; su expresión, su forma de actuar, su misma alma, parecían cambiar con cada nuevo papel que asumía.
The stage lost a fine actor, even as science lost an acute reasoner, when he became a specialist in crime.Nemcsak a tudomány veszített el benne egy kitűnő gondolkodót, de a színpadi művészet is kevesebb lett azáltal, hogy ő bűnügyek felderítésére adta a fejét.El teatro perdió un magnífico actor y la ciencia un agudo pensador cuando Holmes decidió especializarse en el delito.
It was a quarter past six when we left Baker Street, and it still wanted ten minutes to the hour when we found ourselves in Serpentine Avenue.Negyed hétkor léptünk ki a Baker Street-i házból, és hét óra előtt tíz perccel a Serpentine Avenue-ra értünk.Eran las seis y cuarto cuando salimos de Baker Street, y todavía faltaban diez minutos para las siete cuando llegamos a Serpentine Avenue.
It was already dusk, and the lamps were just being lighted as we paced up and down in front of Briony Lodge, waiting for the coming of its occupant.Már erősen esteledett, a gázlámpákat is akkor gyújtották meg éppen. Mi föl és alá sétáltunk a Briony Lodge előtt, és vártuk, hogy a villa úrnője hazatérjen.Ya oscurecía, y las farolas se iban encendiendo mientras nosotros andábamos calle arriba y calle abajo frente a la villa Briony, aguardando la llegada de su inquilina.
The house was just such as I had pictured it from Sherlock Holmes' succinct description, but the locality appeared to be less private than I expected.A ház szakasztott olyan volt, mint amilyennek Holmes rövid, de szabatos leírása után képzeltem. A környéket azonban én sokkal elhagyatottabbnak véltem.La casa era tal como yo la había imaginado por la sucinta descripción de Sherlock Holmes, pero el vecindario parecía menos solitario de lo que había esperado.
On the contrary, for a small street in a quiet neighbourhood, it was remarkably animated.Ez a feltehetően máskor oly nyugodt utcácska azon az estén szokatlanul nyüzsgött.Por el contrario, para tratarse de una calle pequeña en un barrio tranquilo, se encontraba de lo más animada.
There was a group of shabbily dressed men smoking and laughing in a corner, a scissors-grinder with his wheel, two guardsmen who were flirting with a nurse-girl, and several well-dressed young men who were lounging up and down with cigars in their mouths.Az utca egyik sarkán egy csoport meglehetősen hanyagul öltözött suhanc fújta a füstöt és nevetgélt. Túlnan egy köszörűs ácsorgott a masinája mellett, nem messze a háztól pedig két katona tereferélt egy csinos kis pesztrával. Azonkívül még jó néhány elegáns fiatalember sétált fel és alá az utcán szivarozva és halkan diskurálva.Había un grupo de hombres mal vestidos fumando y riendo en una esquina, un afilador con su rueda, dos guardias reales galanteando a una niñera, y varios jóvenes bien vestidos que paseaban de un lado a otro con cigarros en la boca.
"You see," remarked Holmes, as we paced to and fro in front of the house, "this marriage rather simplifies matters.Tudja - mondta Holmes, ahogy föl és alá sétáltunk a ház előtt -, ez a házasság bizonyos fokig leegyszerűsíti az ügyet.––¿Sabe? ––comentó Holmes mientras deambulábamos frente a la casa––. Este matrimonio simplifica bastante las cosas.
The photograph becomes a double-edged weapon now.Az a fotográfia most már kétélű fegyver.Ahora la fotografía se ha convertido en un arma de doble filo.
The chances are that she would be as averse to its being seen by Mr. Godfrey Norton, as our client is to its coming to the eyes of his princess.Feltehetőleg a mi bájos Irene-ünk éppúgy nem szeretné, hogy Godfrey Norton úr kezébe kerüljön a kép, mint ahogy a megbízónk se örülne neki, ha az ő hercegkisasszonya közelebbi ismeretségbe kerülne a szép hölgy képmásával.Lo más probable es que ella tenga tan pocas ganas de que la vea el señor Godfrey Norton, como nuestro cliente de que llegue a ojos de su princesa.
Now the question is, Where are we to find the photograph?"Most már csak az a kérdés: hol találjuk meg a képet.Ahora la cuestión es: ¿dónde vamos a encontrar la fotografia?
"Where, indeed?"Valóban! Hol?––Eso. ¿Dónde?
"It is most unlikely that she carries it about with her. It is cabinet size.Fölöttébb valószínűtlen, hogy a hölgy mindig magával hordaná.––Es muy improbable que ella la lleve encima.
Too large for easy concealment about a woman's dress.Mint tudjuk, kabinetméretű kidolgozás, tehát sokkal nagyobb, semhogy egy női ruhában könnyen el lehetne rejteni.El formato es demasiado grande como para que se pueda ocultar bien en un vestido de mujer.
She knows that the King is capable of having her waylaid and searched.Azonkívül Adler kisasszony jól tudja, hogy a király akár útonállókkal is feltartóztathatja és megmotoztathatja.Sabe que el rey es capaz de hacer que la asalten y registren.
Two attempts of the sort have already been made.Kétszer ez meg is történt.Ya se ha intentado algo parecido dos veces.
We may take it, then, that she does not carry it about with her."Mindebből arra következtethetünk, hogy alkalmasint nem hordja magánál.Debemos suponer, pues, que no la lleva encima.
"Where, then?"Hát akkor hol lehet?––Entonces, ¿dónde?
"Her banker or her lawyer.Talán a bankárjánál vagy az ügyvédjénél.––Su banquero o su abogado.
There is that double possibility.Ez a két lehetőség mindenesetre fennáll.Existe esa doble posibilidad.
But I am inclined to think neither.Ám megvallom, én egyikben sem hiszek.Pero me inclino a pensar que ninguno de los dos la tiene.
Women are naturally secretive, and they like to do their own secreting.A nők természetüknél fogva titkolózók, és saját kis titkaikra maguk vigyáznak.Las mujeres son por naturaleza muy dadas a los secretos, y les gusta encargarse de sus propias intrigas.
Why should she hand it over to anyone else?Ugyan miért adná át ezt az ereklyét másvalakinek?¿Por qué habría de ponerla en manos de otra persona?
She could trust her own guardianship, but she could not tell what indirect or political influence might be brought to bear upon a business man.Önnönmagában megbízhat, azt azonban már nem tudhatja, hogy egy üzletemberre milyen nyomást gyakorolhat az esetleges politikai érdek.Puede fiarse de sí misma, pero no sabe qué presiones indirectas o políticas pueden ejercerse sobre un hombre de negocios.
Besides, remember that she had resolved to use it within a few days.Ezenfelül, gondolja csak meg, barátom: a hölgy ugyebár azzal fenyegetőzött, hogy a közeli napokban akarja a képet céljaira felhasználni?Además, recuerde que tiene pensado utilizarla dentro de unos días.
It must be where she can lay her hands upon it.Nos, ha így van, annak szüntelen kéznél kell lennie.Tiene que tenerla al alcance de la mano.
It must be in her own house."Ebből arra következtetek, hogy csakis otthon rejtegetheti.Tiene que estar en la casa.
"But it has twice been burgled."De hiszen oda már kétszer is betörtek!––Pero la han registrado dos veces.
"Pshaw!Badarság!––¡Bah!
They did not know how to look."Azoknak fogalmuk sem volt, hol keressék!No sabían buscar.
"But how will you look?"És maga tudja, barátom?––¿Y cómo buscará usted?
"I will not look."Én nem fogom keresni.––Yo no buscaré.
"What then?"Hát mit csinál?––¿Entonces...?
"I will get her to show me."Hagyom, hogy ő maga mutassa meg nekem.––Haré que ella me lo indique.
"But she will refuse."Erre sose lesz kapható!––Pero se negará.
"She will not be able to. But I hear the rumble of wheels.Dehogynem, sőt kénytelen lesz vele.––No podrá hacerlo. Pero oigo un ruido de ruedas.
It is her carriage.De már hallom is a kocsiját.Es su coche.
Now carry out my orders to the letter."Kérem, Watson, kövesse szó szerint az utasításaimat!Ahora, cumpla mis órdenes al pie de la letra.
As he spoke the gleam of the side-lights of a carriage came round the curve of the avenue.Ahogy ezt kimondta, egy kivilágított hintó fordult be a fasor túlsó végén.Mientras hablaba, el fulgor de las luces laterales de un coche asomó por la curva de la avenida.
It was a smart little landau which rattled up to the door of Briony Lodge.A csinos kis landauer odagördült a villa kapuja elé.Era un pequeño y elegante landó que avanzó traqueteando hasta la puerta de la villa Briony.
As it pulled up, one of the loafing men at the corner dashed forward to open the door in the hope of earning a copper, but was elbowed away by another loafer, who had rushed up with the same intention.Amint megállt, az ott őgyelgő csavargók egyike azonnal odaugrott, hogy kinyissa a hintó ajtaját, és utasát kisegítve néhány potyagarashoz jusson.En cuanto se detuvo, uno de los desocupados de la esquina se lanzó como un rayo a abrir la puerta, con la esperanza de ganarse un penique, pero fue desplazado de un codazo por otro desocupado que se había precipitado con la misma intención.
A fierce quarrel broke out, which was increased by the two guardsmen, who took sides with one of the loungers, and by the scissors-grinder, who was equally hot upon the other side.De ellökte egy másik csavargó, mivel neki is éppen ez volt a célja. Egy pillanat alatt heves civakodás támadt, amelybe a két katona is bekapcsolódott.Se entabló una feroz disputa, a la que se unieron los dos guardias reales, que se pusieron de parte de uno de los desocupados, y el afilador, que defendía con igual vehemencia al bando contrario.
A blow was struck, and in an instant the lady, who had stepped from her carriage, was the centre of a little knot of flushed and struggling men, who struck savagely at each other with their fists and sticks.Ők az egyik suhanc pártját fogták, míg a köszörűs, aki szintén ott termett azon nyomban, a másik mellett kardoskodott nagy hévvel. Elcsattant egy pofon, és a hintójából kiszálló hölgy egy szempillantás alatt dulakodó, hadonászó, egymást ütlegelő férfiak tömegének közepén találta magát.Alguien recibió un golpe y, en un instante, la dama, que se había apeado del carruaje, se encontró en el centro de un pequeño grupo de acalorados combatientes, que se golpeaban ferozmente con puños y bastones.
Holmes dashed into the crowd to protect the lady; but just as he reached her he gave a cry and dropped to the ground, with the blood running freely down his face.Holmes a verekedők közé vetette magát, hogy a védtelen hölgy segítségére siessen, de mielőtt még odaért volna hozzá, fájdalmas kiáltással a földre rogyott. Arcát elborította a vér.Holmes se abalanzó entre ellos para proteger a la dama pero, justo cuando llegaba a su lado, soltó un grito y cayó al suelo, con la sangre corriéndole abundantemente por el rostro.
At his fall the guardsmen took to their heels in one direction and the loungers in the other, while a number of better-dressed people, who had watched the scuffle without taking part in it, crowded in to help the lady and to attend to the injured man.Erre föl a katonák és a suhancok szanaszét futottak, míg a jobban öltözött urak, akik eddig tétlenül szemlélték az eseményeket, a hölgy és sebesült barátom segítségére siettek.Al verlo caer, los guardias salieron corriendo en una dirección y los desocupados en otra, mientras unas cuantas personas bien vestidas, que habían presenciado la reyerta sin tomar parte en ella, se agolpaban para ayudar a la señora y atender al herido.
Irene Adler, as I will still call her, had hurried up the steps; but she stood at the top with her superb figure outlined against the lights of the hall, looking back into the street.Irene Adler - engedjék meg, hogy ezután is csak leánynevén emlegessem őt - sietve felment a házhoz vezető lépcsősoron; ám a lépcső tetején kicsit tétovázva megállt. Meseszép alakjának kontúrjait finoman megvilágította a nappaliból kiszűrődő fény.Irene Adler, como pienso seguir llamándola, había subido a toda prisa los escalones; pero en lo alto se detuvo, con su espléndida figura recortada contra las luces de la sala, volviéndose a mirar hacia la calle.
"Is the poor gentleman much hurt?" she asked.Súlyosan megsebesült az a szegény ember? - kérdezte.––¿Está malherido ese pobre caballero? ––preguntó.
"He is dead," cried several voices. "No, no, there's life in him!" shouted another.Meghalt! - kiáltottak fel többen is. Ugyan, dehogy! Még van benne élet! - bizonygatták mások.––Está muerto ––exclamaron varias voces. ––No, no, todavía le queda algo de vida ––gritó otra––.
"But he'll be gone before you can get him to hospital." "He's a brave fellow," said a woman.De a kórházig már nem jut el, addigra biztosan vége van! Bátor férfi - jegyezte meg egy asszony.Pero habrá muerto antes de poder llevarlo al hospital. ––Es un valiente ––dijo una mujer––.
"They would have had the lady's purse and watch if it hadn't been for him.- Ha ez nem ugrik közéjük, azok a csirkefogók már régen árkon-bokron túl lennének a hölgy órájával meg erszényével.De no ser por él le habrían quitado el bolso y el reloj a esta señora.
They were a gang, and a rough one, too.Komisz banda volt ez, de még milyen komisz.Son una banda, y de las peores.
Ah, he's breathing now."De ni! Már lélegzik, magához tért!¡Ah, ahora respira! ––No puede quedarse tirado en la calle.
"He can't lie in the street. May we bring him in, marm?"Akkor sem maradhat itt az utcán. Bevihetjük a házba, asszonyom?¿Podemos meterlo en la casa, señora?
"Surely.Vigyék csak, vigyék! - helyeselt a hölgy.––Claro.
Bring him into the sitting-room. There is a comfortable sofa.- A nappaliban van egy kényelmes kerevet, fektessék oda!Tráiganlo a la sala de estar. Hay un sofá muy cómodo.
This way, please!"Erre jöjjenek!Por aquí, por favor.
Slowly and solemnly he was borne into Briony Lodge and laid out in the principal room, while I still observed the proceedings from my post by the window.Lassú és ünnepélyes menetben vitték be vállukon az én Holmes barátomat a villába. Az előbb említett kerevetre fektették, miközben én, megállapodásunkhoz híven, az ablak közelében elfoglalt őrhelyemről követtem az eseményeket.Lenta y solemnemente fue introducido en la residencia Briony y acostado en el salón principal, mientras yo seguía observando el curso de los acontecimientos desde mi puesto junto a la ventana.
The lamps had been lit, but the blinds had not been drawn, so that I could see Holmes as he lay upon the couch.Meggyújtották az összes lámpát, de a függönyöket nem húzták össze, így jól láthattam a barátomat, ahogy ott hever.Habían encendido las lámparas, pero sin correr las cortinas, de manera que podía ver a Holmes tendido en el sofá.
I do not know whether he was seized with compunction at that moment for the part he was playing, but I know that I never felt more heartily ashamed of myself in my life than when I saw the beautiful creature against whom I was conspiring, or the grace and kindliness with which she waited upon the injured man.Nem tudom, neki vajon okozott-e némi lelkiismeret-furdalást ez az álnok játék, de én bizton állíthatom, hogy soha életemben még nem röstelltem magam annyira, mint amikor látnom kellett, milyen féltő aggódással ápolgatja a "sebesültet" ez a bájos és elragadó teremtés, aki ellen én éppen gonosz ármányt szövök.Ignoro si en aquel momento él sentía algún tipo de remordimiento por el papel que estaba representando, pero sí sé que yo nunca me sentí tan avergonzado de mí mismo como entonces, al ver a la hermosa criatura contra la que estaba conspirando, y la gracia y amabilidad con que atendía al herido.
And yet it would be the blackest treachery to Holmes to draw back now from the part which he had intrusted to me.Másfelől az is nagy gazemberség lett volna, ha Holmes barátomat cserbenhagyva, megfutamodom a rám bízott feladat elől.Y sin embargo, abandonar en aquel punto la tarea que Holmes me había confiado habría sido una traición de lo más abyecto.
I hardened my heart, and took the smoke-rocket from under my ulster.Így hát megacéloztam a szívemet, és előhúztam a füstrakétát a köpenyem alól.Así pues, hice de tripas corazón y saqué el cohete de humo de debajo de mi impermeable.
After all, I thought, we are not injuring her. We are but preventing her from injuring another.Végtére is a hölgynek nem esik bántódása - nyugtattam magam -, mi csak azt akarjuk megakadályozni, hogy ő ártson másoknak.Al fin y al cabo, pensé, no vamos a hacerle ningún daño. Sólo vamos a impedirle que haga daño a otro.
Holmes had sat up upon the couch, and I saw him motion like a man who is in need of air.Ebben a pillanatban Holmes felült a kereveten, és olyan mozdulatot tett, mint aki légszomjjal küszködik.Holmes se había sentado en el diván, y le vi moverse como si le faltara aire.
A maid rushed across and threw open the window.A szobalány az ablakhoz rohant, és szélesre tárta.Una doncella se apresuró a abrir la ventana.
At the same instant I saw him raise his hand and at the signal I tossed my rocket into the room with a cry of "Fire!"Ugyanebben a pillanatban láttam, hogy Holmes fölemeli a kezét, és int nekem. A jelre behajítottam a füstrakétát a szobába, és kiabálni kezdtem: "Tűz van, emberek, tűz van!"En aquel preciso instante le vi levantar la mano y, obedeciendo su señal, arrojé el cohete dentro de la habitación mientras gritaba: «¡Fuego!».
The word was no sooner out of my mouth than the whole crowd of spectators, well dressed and ill--gentlemen, ostlers, and servant-maids--joined in a general shriek of "Fire!"Még jóformán ki sem mondtam, amikor a bámészkodó tömeg - urak, suhancok, szolgák és katonák - azonnal csatlakozott a tűzriadóhoz, úgyhogy egy percen belül teljes volt megint a zűrzavar és a lárma.Apenas había salido la palabra de mis labios cuando toda la multitud de espectadores, bien y mal vestidos ––caballeros, mozos de cuadra y criadas––, se unió en un clamor general de «¡Fuego!».
Thick clouds of smoke curled through the room and out at the open window.A nappaliból vastag füstfelhő gomolygott kifelé a nyitott ablakon.Espesas nubes de humo se extendieron por la habitación y salieron por la ventana abierta.
I caught a glimpse of rushing figures, and a moment later the voice of Holmes from within assuring them that it was a false alarm.Ide-oda rohangáló alakokat lehetett látni odabenn, majd Holmes hangját hallottam, amint azzal nyugtatja a bentieket, hogy vaklárma volt az egész.Pude entrever figuras que corrían, y un momento después oí la voz de Holmes dentro de la casa, asegurando que se trataba de una falsa alarma.
Slipping through the shouting crowd I made my way to the corner of the street, and in ten minutes was rejoiced to find my friend's arm in mine, and to get away from the scene of uproar.Keresztülfurakodtam a zajongó sokaságon, és a sarok felé igyekeztem. Alig telt bele tíz perc, Holmes hátulról belém karolt. Örültem, hogy sietve magunk mögött hagyhatjuk dicstelen kalandunk színhelyét.Deslizándome entre la vociferante multitud, llegué hasta la esquina de la calle y a los diez minutos tuve la alegría de sentir el brazo de mi amigo sobre el mío y de alejarme de la escena del tumulto.
He walked swiftly and in silence for some few minutes until we had turned down one of the quiet streets which lead towards the Edgeware Road.Holmes némán szaporázta lépteit mellettem, csak akkor szólalt meg, amikor bekanyarodtunk az Edgware Roadra.Holmes caminó de prisa y en silencio durante unos pocos minutos, hasta que nos metimos por una de las calles tranquilas que llevan hacia Edgware Road.
"You did it very nicely, Doctor," he remarked.Nagyon jól csinálta, doktorom!––Lo hizo usted muy bien, doctor ––dijo––.
"Nothing could have been better.Hiba nélkül ment minden.Las cosas no podrían haber salido mejor.
It is all right."Egyenesben vagyunk.Todo va bien.
"You have the photograph?"Megszerezte a fényképet?––¿Tiene usted la fotografia?
"I know where it is."Még nem, de tudom, hol van.––Sé dónde está.
"And how did you find out?"Hogy sikerült rábukkannia?––¿Y cómo lo averiguó?
"She showed me, as I told you she would."A hölgy maga mutatta meg, ahogy megjósoltam.––Ella me lo indicó, como yo le dije que haría.
"I am still in the dark."Én még most sem értek semmit.––Sigo a oscuras.
"I do not wish to make a mystery," said he, laughing. "The matter was perfectly simple.Pedig eszemben sincs titkolózni maga előtt, kedvesem! - nevetett Holmes. - A dolog roppant egyszerű.––No quiero hacer un misterio de ello ––dijo, echándose a reír––. Todo fue muy sencillo.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.Azt bizonyára maga is észrevette, hogy az utcai tömegben mindenki a cinkosom volt.Naturalmente, usted se daría cuenta de que todos los que había en la calle eran cómplices.
They were all engaged for the evening."Én fogadtam fel valamennyit a ma esti spektákulumra.Estaban contratados para esta tarde.
"I guessed as much."No, erre én is rájöttem.––Me lo había figurado.
"Then, when the row broke out, I had a little moist red paint in the palm of my hand.Nos, amikor kitört a dulakodás, én egy kis piros festéket nyomtam a tenyeremre észrevétlenül, majd a verekedők közé rontottam, elzuhantam, és a kezem az arcom elé kaptam.––Cuando empezó la pelea, yo tenía un poco de pintura roja, fresca, en la palma de la mano.
I rushed forward, fell down, clapped my hand to my face, and became a piteous spectacle.Elég siralmas látványt nyújtottam, ezt maga is igazolhatja.Eché a correr, caí, me llevé las manos a la cara y me convertí en un espectáculo patético.
It is an old trick."Régi trükk ez.Un viejo truco.
"That also I could fathom."Felfogtam ezt is.––Eso también pude figurármelo.
"Then they carried me in.Akkor bevittek a házba.––Entonces me llevaron adentro.
She was bound to have me in. What else could she do?Ő kénytelen volt beleegyezni, mit tehetett volna mást?Ella tenía que dejarme entrar. ¿Cómo habría podido negarse?
And into her sitting-room, which was the very room which I suspected.Egyenesen a nappaliba szállítottak, amelyre leginkább gyanakodtam.Y a la sala de estar, que era la habitación de la que yo sospechaba.
It lay between that and her bedroom, and I was determined to see which.Eleve csak két helyiség jöhetett számításba: a nappali és a hálószoba, és én elhatároztam, hogy ha addig élek is, rájövök, hogy melyikben van a kép rejtekhelye.Tenía que ser ésa o el dormitorio, y yo estaba decidido a averiguar cuál.
They laid me on a couch, I motioned for air, they were compelled to open the window, and you had your chance."A kerevetre fektettek, én levegőért kapkodtam, erre persze kinyitották az ablakot, és akkor jött maga.Me tendieron en el sofá, hice como que me faltaba el aire, se vieron obligados a abrir la ventana y usted tuvo su oportunidad.
"How did that help you?"Jó, jó, de miért volt erre szükség?––¿Y de qué le sirvió eso?
"It was all-important.Igen nagy szükség volt rá, sőt az volt a legfontosabb!––Era importantísimo.
When a woman thinks that her house is on fire, her instinct is at once to rush to the thing which she values most.Ha egy asszony arról értesül, hogy a házában tűz ütött ki, ösztönösen azt menti, ami a számára a legfontosabb.Cuando una mujer cree que se incendia su casa, su instinto le hace correr inmediatamente hacia lo que tiene en más estima.
It is a perfectly overpowering impulse, and I have more than once taken advantage of it.Ennek a késztetésnek senki sem tud ellenállni; higgye el, már sokszor hasznosítottam ilyen helyzetet.Se trata de un impulso completamente insuperable, y más de una vez le he sacado partido.
In the case of the Darlington substitution scandal it was of use to me, and also in the Arnsworth Castle business.Így volt ez az arnsworthi kastély esetében vagy a darlingtoni gyámsági botrány tisztázásakor is.En el caso del escándalo de la suplantación de Darlington me resultó muy útil, y también en el asunto del castillo de Arnsworth.
A married woman grabs at her baby; an unmarried one reaches for her jewel-box.A férjes asszony a gyermekét kapja föl, a hajadon nő az ékszeres ládikájáért rohan.Una madre corre en busca de su bebé, una mujer soltera echa mano a su joyero.
Now it was clear to me that our lady of to-day had nothing in the house more precious to her than what we are in quest of. She would rush to secure it.Az világos volt előttem, hogy az illető hölgy legértékesebb vagyontárgya a házban épp az, amit mi is keresünk. Mindent elkövet majd, hogy veszély esetén biztonságba helyezze.Ahora bien, yo tenía muy claro que para la dama que nos ocupa no existía en la casa nada tan valioso como lo que nosotros andamos buscando, y que correría a ponerlo a salvo.
The alarm of fire was admirably done.A tűzriadó pompásan sikerült.La alarma de fuego salió de maravilla.
The smoke and shouting were enough to shake nerves of steel.Az óriási lárma, füst, sikoltozás még a legacélosabb idegeket is megrendítette volna.El humo y los gritos eran como para trastornar unos nervios de acero.
She responded beautifully.Vele sem történt másképp. Besétált az én utcámba.Ella respondió a la perfección.
The photograph is in a recess behind a sliding panel just above the right bell-pull.Nos, a fotográfia egy falba rejtett kazettában van, egy eltolható falikárpit mögött, éppen a csengettyűzsinór mellett.La fotografía está en un hueco detrás de un panel corredizo, encima mismo del cordón de la campanilla de la derecha.
She was there in an instant, and I caught a glimpse of it as she half-drew it out.A maga kiáltására Irene tüstént ott termett, és én egy gyors oldalpillantással meggyőződhettem róla, hogy a képet húzza ki félig onnan.Se plantó allí en un segundo, y vi de reojo que empezaba a sacarla.
When I cried out that it was a false alarm, she replaced it, glanced at the rocket, rushed from the room, and I have not seen her since.Amikor aztán felkiáltottam, hogy a tűzriadó vaklárma volt, gyorsan visszadugta a képet, a füstrakétára pillantott, kisietett a szobából, és azóta színét sem láttam.Al gritar yo que se trataba de una falsa alarma, la volvió a meter, miró el cohete, salió corriendo de la habitación y no la volví a ver.
I rose, and, making my excuses, escaped from the house.Röviddel távozása után én is feltápászkodtam, és sűrű bocsánatkérések közepette elhagytam a házat.Me levanté, presenté mis excusas y salí de la casa.
I hesitated whether to attempt to secure the photograph at once; but the coachman had come in, and as he was watching me narrowly it seemed safer to wait.Igaz, kicsit haboztam még, ne vegyem-e inkább ott helyben magamhoz a képet, de bejött a kocsisa, és mivel ő folyvást rajtam tartotta a szemét, jobbnak láttam, ha nem kockáztatok, és kivárom az alkalmasabb pillanatot.Pensé en intentar apoderarme de la fotografía en aquel mismo momento; pero el cochero había entrado y me observaba de cerca, así que me pareció más seguro esperar.
A little over-precipitance may ruin all."A legkisebb elhamarkodott mozdulat is romba dönthette volna minden eddigi fáradozásomat.Un exceso de precipitación podría echarlo todo a perder.
"And now?" I asked.És most? - kérdeztem.––¿Y ahora? ––pregunté.
"Our quest is practically finished.Az ügyet voltaképpen le is zárhatjuk.––Nuestra búsqueda prácticamente ha concluido.
I shall call with the King to-morrow, and with you, if you care to come with us.Holnap reggel meglátogatom a hölgyet a király társaságában.Mañana iré a visitarla con el rey, y con usted, si es que quiere acompañarnos.
We will be shown into the sitting-room to wait for the lady, but it is probable that when she comes she may find neither us nor the photograph.Ha kedve van, maga is velünk tarthat. A nappali szobába vezetnek majd, mint ilyenkor szokás, hogy ott várakozzunk, amíg a ház úrnője fogad bennünket. De kétlem, hogy mire ő megjön, akár minket, akár a fotográfiát a szobában találná.Nos harán pasar a la sala de estar a esperar a la señora, pero es probable que cuando llegue no nos encuentre ni a nosotros ni la fotografía.
It might be a satisfaction to his Majesty to regain it with his own hands."Őfenségének feltehetőleg külön gyönyörűséget és elégtételt szerez majd, ha saját kezűleg veheti vissza, amit könnyelműen odaadott.Será una satisfacción para su majestad recuperarla con sus propias manos.
"And when will you call?"Mikorra tervezi a látogatást?––¿Y cuándo piensa ir?
"At eight in the morning.Reggel nyolcra.––A las ocho de la mañana.
She will not be up, so that we shall have a clear field.Addigra még biztosan nem készül el a reggeli toalettjével, így szabad kezünk lesz.Aún no se habrá levantado, de manera que tendremos el campo libre.
Besides, we must be prompt, for this marriage may mean a complete change in her life and habits.De feltétlen pontosnak kell lennünk, mert nem tudhatjuk, hogy ez a házasság milyen változásokat hozott életében és szokásaiban.Además, tenemos que darnos prisa, porque este matrimonio puede significar un cambio completo en su vida y costumbres.
I must wire to the King without delay."Késedelem nélkül telegrafálok őfenségének.Tengo que telegrafiar al rey sin perder tiempo.
We had reached Baker Street and had stopped at the door.Miközben így beszélgettünk, lassan elértünk a Baker Street-i ház kapuja elé.Habíamos llegado a Baker Street y nos detuvimos en la puerta.
He was searching his pockets for the key when someone passing said: "Good-night, Mister Sherlock Holmes."Holmes éppen a kulcs után kutatott a zsebében, amikor egy járókelő odaszólt neki: "Jó estét, Sherlock Holmes úr!"Holmes estaba buscando la llave en sus bolsillos cuando alguien que pasaba dijo: ––Buenas noches, señor Holmes.
There were several people on the pavement at the time, but the greeting appeared to come from a slim youth in an ulster who had hurried by.Többen is sétáltak az utcán, de köszönni mintha egy bő köpenyes, magas, vékony fiatalember köszönt volna, aki épp akkor sietett el mellettünk.Había en aquel momento varias personas en la acera, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado con impermeable que había pasado de prisa a nuestro lado.
"I've heard that voice before," said Holmes, staring down the dimly lit street. "Now, I wonder who the deuce that could have been."Ezt a hangot én már hallottam valahol - mormogta Holmes, és az ifjú után bámult, akit addigra már elnyelt a gyéren megvilágított utca homálya. - Az ördögbe is, vajon ki lehetett ez?––Esa voz la he oído antes ––dijo Holmes, mirando fijamente la calle mal iluminada––. Me pregunto quién demonios podrá ser.
III.
I slept at Baker Street that night, and we were engaged upon our toast and coffee in the morning when the King of Bohemia rushed into the room.Aznap éjjel a Baker Streeten éjszakáztam. Épp a reggeli kávénkat ittuk, amikor Csehország királya berontott a szobába.Aquella noche dormí en Baker Street, y estábamos dando cuenta de nuestro café con tostadas cuando el rey de Bohemia se precipitó en la habitación.
"You have really got it!" he cried, grasping Sherlock Holmes by either shoulder and looking eagerly into his face.Igaz a hír, valóban megvan? - kiáltotta, és izgalmában vállon ragadta Holmes barátomat.––¿Es verdad que la tiene? ––exclamó, agarrando a Sherlock Holmes por los hombros y mirándolo ansiosamente a los ojos.
"Not yet."Még nincs.––Aún no.
"But you have hopes?"De reméli, hogy meglesz?––Pero ¿tiene esperanzas?
"I have hopes."Minden bizonnyal.––Tengo esperanzas.
"Then, come.Akkor ne késlekedjünk!––Entonces, vamos.
I am all impatience to be gone."Elemészt a türelmetlenség.No puedo contener mi impaciencia.
"We must have a cab."Előbb bérkocsit kell hozatnunk.––Tenemos que conseguir un coche.
"No, my brougham is waiting."Nem kell. A hintóm itt áll lenn a ház előtt.––No, mi carruaje está esperando.
"Then that will simplify matters."Ez mindenesetre meggyorsítja a dolgokat.––Bien, eso simplifica las cosas.
We descended and started off once more for Briony Lodge.Beszálltunk hát a kocsiba, és sietve a Briony Lodge felé hajtattunk.Bajamos y nos pusimos otra vez en marcha hacia la villa Briony.
"Irene Adler is married," remarked Holmes.Irene Adler férjhez ment - vetette oda Holmes hanyagul.––Irene Adler se ha casado ––comentó Holmes.
"Married!Férjhez ment?––¿Se ha casado?
When?"Mikor?¿Cuándo?
"Yesterday."Tegnap.––Ayer.
"But to whom?"És ugyan kihez?––Pero ¿con quién?
"To an English lawyer named Norton."Egy angol ügyvédhez. Norton a neve.––Con un abogado inglés apellidado Norton.
"But she could not love him."Nem hiszem el, hogy szereti azt az embert!––¡Pero no es posible que le ame!
"I am in hopes that she does."Én őszintén remélem, hogy igen.––Espero que sí le ame.
"And why in hopes?"Miért reméli?––¿Por qué espera tal cosa?
"Because it would spare your Majesty all fear of future annoyance.Ha szereti a férjét, akkor nem szereti fenségedet.––Porque eso libraría a vuestra majestad de todo temor a futuras molestias.
If the lady loves her husband, she does not love your Majesty. If she does not love your Majesty, there is no reason why she should interfere with your Majesty's plan."Ha pedig nem szereti fenségedet, ugyan mi oka lehetne rá, hogy megakadályozza fenséged esküvőjét?Si ama a su marido, no ama a vuestra majestad. Si no ama a vuestra majestad, no hay razón para que interfiera en los planes de vuestra majestad.
"It is true.Ez igaz.––Es verdad.
And yet--Well!És mégis...Y sin embargo... ¡En fin!...
I wish she had been of my own station!Bárcsak egyenrangú lett volna velem!¡Ojalá ella hubiera sido de mi condición!
What a queen she would have made!" He relapsed into a moody silence, which was not broken until we drew up in Serpentine Avenue.Micsoda királynő vált volna belőle! A király egész úton hallgatott, szavát sem lehetett venni, míg a ház elé nem értünk.¡Qué reina habría sido! Y con esto se hundió en un silencio taciturno que no se rompió hasta que nos detuvimos en Serpentine Avenue.
The door of Briony Lodge was open, and an elderly woman stood upon the steps. She watched us with a sardonic eye as we stepped from the brougham.A Briony Lodge kapuja tárva-nyitva állt, és a lépcső tetején egy idősebb hölgy várakozott érkezésünkre. Gúnyos mosollyal szemlélte izgatott tüsténkedésünket.La puerta de la villa Briony estaba abierta, y había una mujer mayor de pie en los escalones de la entrada. Nos miró con ojos sardónicos mientras bajábamos del carricoche.
"Mr. Sherlock Holmes, I believe?" said she.Ön Mr. Sherlock Holmes, ugyebár? - fordult barátomhoz.––El señor Sherlock Holmes, supongo ––dijo.
"I am Mr. Holmes," answered my companion, looking at her with a questioning and rather startled gaze.Igen, az vagyok - felelte ő, és kérdő, sőt nem túlzok, ha azt állítom: meghökkent pillantást vetett a hölgyre.––Yo soy el señor Holmes ––respondió mi compañero, dirigiéndole una mirada interrogante y algo sorprendida.
"Indeed!Nahát!––En efecto.
My mistress told me that you were likely to call.Az asszonyom megjósolta, hogy ön meglátogat minket ma reggel.Mi señora me dijo que era muy probable que viniera usted.
She left this morning with her husband by the 5:15 train from Charing Cross for the Continent."Ő sajnos nem fogadhatja önöket, mivel a Charing Crossról a hajnali öt óra tizenöt perces vonattal Európába utazott az urával együtt.Se marchó esta mañana con su marido, en el tren de las cinco y cuarto de Charing Cross, rumbo al continente.
"What!" Sherlock Holmes staggered back, white with chagrin and surprise.Hogyan? - kiáltott Holmes, és hirtelen elsápadt. - Azt mondja, elhagyta Angliát?––¿Cómo? ––Sherlock Holmes retrocedió tambaleándose, poniéndose blanco de sorpresa y consternación––.
"Do you mean that she has left England?"Mégpedig örökre, kedves uram.¿Quiere decir que se ha marchado de Inglaterra? ––Para no volver.
"Never to return." "And the papers?" asked the King hoarsely. "All is lost."És a kép? - jajdult föl a király. - Végem van, minden elveszett!––¿Y los papeles? ––preguntó el rey con voz ronca––.
"We shall see."Majd meglátjuk.¡Todo se ha perdido! ––Veremos.
He pushed past the servant and rushed into the drawing-room, followed by the King and myself.Jöjjenek velem! - kiáltotta Holmes, és félretolva az útból a házvezetőnőt, egyenesen a nappaliba rohant. A király és én a nyomában.Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí.
The furniture was scattered about in every direction, with dismantled shelves and open drawers, as if the lady had hurriedly ransacked them before her flight.Az összevissza tolt bútorok, a sietve lerámolt polcok, a nyitott fiókok mind arra utaltak, hogy a ház asszonya sebtében és kapkodva szedte össze, ami a keze ügyébe akadt, és szinte pánikszerűen távozott.El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar.
Holmes rushed at the bell-pull, tore back a small sliding shutter, and, plunging in his hand, pulled out a photograph and a letter.Holmes a csengőzsinórhoz rohant, eltolt egy kis ajtót a falikárpitban, benyúlt a falba rejtett kazettába, és egy fotográfiát meg egy levelet húzott onnan elő.Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta.
The photograph was of Irene Adler herself in evening dress, the letter was superscribed to "Sherlock Holmes, Esq.A kép Irene Adlert ábrázolta estélyi ruhában. A levél Sherlock Holmesnak szólt.La fotografía era de la propia Irene Adler en traje de noche; la carta estaba dirigida a «Sherlock Holmes, Esq.
To be left till called for."A neve alatt az állt: "Személyesen jelentkezik majd érte."Para dejar hasta que la recojan».
My friend tore it open and we all three read it together.Barátom feltépte a borítékot, és felolvasta, amit benne talált.Mi amigo la abrió y los tres la leímos juntos.
It was dated at midnight of the preceding night and ran in this way:Előző nap éjfélkor vetették papírra a következő sorokat:Estaba fechada la medianoche anterior, y decía lo siguiente:
"MY DEAR MR. SHERLOCK HOLMES,--You really did it very well."Kedves jó Mr. Sherlock Holmes! Maga igen jól játszotta a szerepét.«Mi querido señor Sherlock Holmes: La verdad es que lo hizo usted muy bien.
You took me in completely.Szinte az utolsó percig gyanútlan voltam, és hittem Önnek.Me tomó completamente por sorpresa.
Until after the alarm of fire, I had not a suspicion. But then, when I found how I had betrayed myself, I began to think.Csak amikor a tűz hírére támadt riadalomban oly elővigyázatlanul elárultam magam, akkor jutott eszembe, hogy a barátaim közül többen óvtak Öntől.Hasta después de la alarma de fuego, no sentí la menor sospecha. Pero después, cuando comprendí que me había traicionado a mí misma, me puse a pensar.
I had been warned against you months ago. I had been told that if the King employed an agent it would certainly be you.Figyelmeztettek, hogy ha a király nyomozót fogad, az csakis Ön lehet.Hace meses que me habían advertido contra usted. Me dijeron que si el rey contrataba a un agente, ése sería sin duda usted.
And your address had been given me.Még az Ön címét is megadták nekem.Hasta me habían dado su dirección.
Yet, with all this, you made me reveal what you wanted to know.És látja, mégis sikerült kiderítenie titkomat!Y a pesar de todo, usted me hizo revelarle lo que quería saber.
Even after I became suspicious, I found it hard to think evil of such a dear, kind old clergyman.Pedig ösztönösen már akkor sejtettem a veszélyt, amikor azt a szokatlan sokadalmat megláttam az utcán.Aun después de entrar en sospechas, se me hacía dificil pensar mal de un viejo clérigo tan simpático y amable.
But, you know, I have been trained as an actress myself.No de hogyan is gondolhattam volna rosszat arról a kedves, jámbor, öreg tiszteletesről?Pero, como sabe, también yo tengo experiencia como actriz.
Male costume is nothing new to me. I often take advantage of the freedom which it gives.Csak tudja, én is értek valamelyest a színészmesterséghez, így a férfiruha nem áll idegenül rajtam.Las ropas de hombre no son nada nuevo para mí. Con frecuencia me aprovecho de la libertad que ofrecen.
I sent John, the coachman, to watch you, ran up stairs, got into my walking-clothes, as I call them, and came down just as you departed.Ordené a John, el cochero, que le vigilara, corrí al piso de arriba, me puse mi ropa de paseo, como yo la llamo, y bajé justo cuando usted salía.
"Well, I followed you to your door, and so made sure that I was really an object of interest to the celebrated Mr. Sherlock Holmes.Bizony. Én voltam, aki követte Önt egészen háza kapujáig, pusztán csak azért, hogy meggyőződjem, valóban a híres Sherlock Holmes érdeklődött-e utánam oly nagyon.»Bien; le seguí hasta su puerta y así me aseguré de que, en efecto, yo era objeto de interés para el célebre Sherlock Holmes.
Then I, rather imprudently, wished you good-night, and started for the Temple to see my husband. "We both thought the best resource was flight, when pursued by so formidable an antagonist; so you will find the nest empty when you call to-morrow.Én voltam az, aki elővigyázatlanul még rá is köszöntem Önre, mielőtt újdonsült férjem irodájába siettem. Mindketten úgy gondoltuk, bölcsebb lesz azonnal elhagynunk Angliát, ha már ilyen félelmetes ellenfelünk akadt. Holnap, mire ideér, üresen találja a fészket, a madárka elrepült.Entonces, un tanto imprudentemente, le deseé buenas noches y me dirigí al Temple para ver a mi marido. »Los dos estuvimos de acuerdo en que, cuando te persigue un antagonista tan formidable, el mejor recurso es la huida. Así pues, cuando llegue usted mañana se encontrará el nido vacío.
As to the photograph, your client may rest in peace.Ami azt a bizonyos fotográfiát illeti, megbízójának semmitől sem kell tartania.En cuanto a la fotografia, su cliente puede quedar tranquilo.
I love and am loved by a better man than he.Szeretek, és engem is szeret egy férfi, aki nála különb.Amo y soy amada por un hombre mejor que él.
The King may do what he will without hindrance from one whom he has cruelly wronged.A király ezennel visszakapja adott szavát attól, akit oly szívtelenül becsapott.El rey puede hacer lo que quiera, sin encontrar obstáculos por parte de alguien a quien él ha tratado injusta y cruelmente.
I keep it only to safeguard myself, and to preserve a weapon which will always secure me from any steps which he might take in the future.Azt a képet eddig is csak azért őriztem meg, hogy ne legyek teljesen védtelen, ha őfensége főúri szeszélyből női méltóságomban ismét megalázni óhajtana.La conservo sólo para protegerme y para disponer de un arma que me mantendrá a salvo de cualquier medida que él pueda adoptar en el futuro.
I leave a photograph which he might care to possess; and I remain, dear Mr. Sherlock Holmes,És még valami. Itt hagyok egy másik fényképet, hátha mégis kedves emlékül szolgál a királynak. Most búcsúzom, kedves Sherlock Holmes! - Maradok őszinte híveDejo una fotografía que tal vez le interese poseer. Y quedo, querido señor Sherlock Holmes, suya afectísima.
"Very truly yours, "IRENE NORTON, née ADLER."Irene Norton, született Adler"Irene NORTON, née ADLER.» ––¡Qué mujer!
"What a woman--oh, what a woman!" cried the King of Bohemia, when we had all three read this epistle. "Did I not tell you how quick and resolute she was?Micsoda nő, istenem, micsoda nő! - kiáltott föl Csehország koronázatlan királya, mikor az írás végére értünk. - Hát nem megmondtam önnek, mily elszánt, mily vakmerő?¡Pero qué mujer! ––exclamó el rey de Bohemia cuando los tres hubimos leído la epístola––. ¿No le dije lo despierta y decidida que era?
Would she not have made an admirable queen?Micsoda királyné lehetett volna!¿Acaso no habría sido una reina admirable?
Is it not a pity that she was not on my level?"Milyen kár, hogy nem állt az én szintemen!¿No es una pena que no sea de mi clase?
"From what I have seen of the lady she seems indeed to be on a very different level to your Majesty," said Holmes coldly.Amennyire volt szerencsém megismerni a hölgyet, valóban nem az ön szintjén áll, fenség - jegyezte meg Holmes hűvösen.––Por lo que he visto de la dama, parece, verdaderamente, pertenecer a una clase muy diferente a la de vuestra majestad ––dijo Holmes fríamente––.
"I am sorry that I have not been able to bring your Majesty's business to a more successful conclusion."- Fenséges úr, őszintén fájlalom, hogy megbízatásomat nem tudtam végrehajtani.Lamento no haber sido capaz de llevar el asunto de vuestra majestad a una conclusión más feliz.
"On the contrary, my dear sir," cried the King; "nothing could be more successful.Dehogynem, drága barátom! - kiáltotta vidáman a király. - Ennél jobb kimenetelt kívánni sem lehet.––¡Al contrario, querido señor! ––exclamó el rey––. No podría haber terminado mejor.
I know that her word is inviolate.Irene soha nem szegi meg a szavát.Me consta que su palabra es inviolable.
The photograph is now as safe as if it were in the fire."Az a kép már nem fog előkerülni többé. Biztosabb helyen van, mintha tűzbe dobták volna.La fotografia es ahora tan inofensiva como si la hubiesen quemado.
"I am glad to hear your Majesty say so."Megnyugtat, hogy fenséged így látja - felelte elmélázva Holmes.––Me alegra que vuestra majestad diga eso.
"I am immensely indebted to you.Az életemet köszönhetem önnek.––He contraído con usted una deuda inmensa.
Pray tell me in what way I can reward you.Árulja el, mi az, amivel méltóképpen megjutalmazhatnám?Dígame, por favor, de qué manera puedo recompensarle.
This ring--" He slipped an emerald snake ring from his finger and held it out upon the palm of his hand.Tessék ez a gyűrű... Azzal lehúzott az ujjáról egy smaragdköves gyűrűt, és nyitott tenyerén Holmes felé nyújtotta.Este anillo... ––se sacó del dedo un anillo de esmeraldas en forma de serpiente y se lo extendió en la palma de la mano.
"Your Majesty has something which I should value even more highly," said Holmes.Fenséged birtokában van valami, amit én sokkal többre értékelek.––Vuestra majestad posee algo que para mí tiene mucho más valor ––dijo Holmes.
"You have but to name it."Nevezze meg, és máris az öné!––No tiene más que decirlo.
"This photograph!"Az a fénykép.––Esta fotografia.
The King stared at him in amazement.A király álmélkodva nézett rá.El rey se le quedó mirando, asombrado.
"Irene's photograph!" he cried. "Certainly, if you wish it."Irene fotográfiája? - nevetett fel. - Tessék, az öné, ha ez a kívánsága.––¡La fotografía de Irene! ––exclamó––. Desde luego, si es lo que desea.
"I thank your Majesty.Köszönöm.––Gracias, majestad.
Then there is no more to be done in the matter.Akkor tehát nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk.Entonces, no hay más que hacer en este asunto.
I have the honour to wish you a very good-morning." He bowed, and, turning away without observing the hand which the King had stretched out to him, he set off in my company for his chambers.Volt szerencsém! - azzal Holmes könnyedén biccentett, majd sarkon fordult, és tudomást sem véve a király feléje nyújtott kezéről, velem együtt sietve elhagyta a házat.Tengo el honor de desearos un buen día. Hizo una inclinación, se dio la vuelta sin prestar atención a la mano que el rey le tendía, y se marchó conmigo a sus aposentos.
And that was how a great scandal threatened to affect the kingdom of Bohemia, and how the best plans of Mr. Sherlock Holmes were beaten by a woman's wit.Ez volt hát a Csehországot fenyegető botrány története, és ez volt az a kivételes eset, amikor Sherlock Holmes eszén túljárt az asszonyi furfang.Y así fue como se evitó un gran escándalo que pudo haber afectado al reino de Bohemia, y cómo los planes más perfectos de Sherlock Holmes se vieron derrotados por el ingenio de una mujer.
He used to make merry over the cleverness of women, but I have not heard him do it of late.Azelőtt Holmes gyakran tett fitymáló megjegyzéseket a nők intelligenciájára, de mostanában egyre ritkábban hallok tőle ilyet.Él solía hacer bromas acerca de la inteligencia de las mujeres, pero últimamente no le he oído hacerlo.
And when he speaks of Irene Adler, or when he refers to her photograph, it is always under the honourable title of the woman.És ha Irene Adler személye szóba kerül, mindig csak úgy emlegeti őt: a Nő.Y cuando habla de Irene Adler o menciona su fotografía, es siempre con el honroso título de la mujer.
ADVENTURE II. THE RED-HEADED LEAGUEIII A RŐT LIGA2. La Liga de los Pelirrojos
I had called upon my friend, Mr. Sherlock Holmes, one day in the autumn of last year and found him in deep conversation with a very stout, florid-faced, elderly gentleman with fiery red hair.Tavaly ősszel egyszer beugrottam kedves barátomhoz, Sherlock Holmeshoz, aki éppen élénk eszmecserét folytatott egy égővörös hajú, igen köpcös, pirospozsgás, korosodó úrral.Un día de otoño del año pasado, me acerqué a visitar a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, y lo encontré enfrascado en una conversación con un caballero de edad madura, muy corpulento, de rostro encarnado y cabellos rojos como el fuego.
With an apology for my intrusion, I was about to withdraw when Holmes pulled me abruptly into the room and closed the door behind me.Elnézést kértem a betolakodásért, és már hátráltam volna kifelé, de Holmes azonnal visszatuszkolt, és becsukta mögöttem az ajtót.Pidiendo disculpas por mi intromisión, me disponía a retirarme cuando Holmes me hizo entrar bruscamente de un tirón y cerró la puerta a mis espaldas.
"You could not possibly have come at a better time, my dear Watson," he said cordially.Jobbkor nem is jöhetett volna, kedves Watson - üdvözölt szívélyesen.––No podría haber llegado en mejor momento, querido Watson ––dijo cordialmente.
"I was afraid that you were engaged."De... úgy látom, éppen dolga van.––Temí que estuviera usted ocupado.
"So I am. Very much so."Van, van. Úgy bizony.––Lo estoy, y mucho.
"Then I can wait in the next room."Szívesen várok az előszobában.––Entonces, puedo esperar en la habitación de al lado.
"Not at all.Szó sem lehet róla.––Nada de eso.
This gentleman, Mr. Wilson, has been my partner and helper in many of my most successful cases, and I have no doubt that he will be of the utmost use to me in yours also."Mr. Wilson! Ez az úr itt társam és jobbkezem, ez idáig sok nagyon sikeres ügyben volt segítségemre, és egészen bizonyos, hogy ez az ön ügyében sem lesz másként.Señor Wilson, este caballero ha sido mi compañero y colaborador en muchos de mis casos más afortunados, y no me cabe duda de que también me será de la mayor ayuda en el suyo.
The stout gentleman half rose from his chair and gave a bob of greeting, with a quick little questioning glance from his small fat-encircled eyes.A köpcös félig felemelkedett a székről, esetlenül biccentett, s közben apró, behízott szeme fürkésző pillantást vetett rám.El corpulento caballero se medio levantó de su asiento y emitió un gruñido de salutación, acompañado de una rápida mirada interrogadora de sus ojillos rodeados de grasa.
"Try the settee," said Holmes, relapsing into his armchair and putting his fingertips together, as was his custom when in judicial moods. "I know, my dear Watson, that you share my love of all that is bizarre and outside the conventions and humdrum routine of everyday life.Üljön a díványra! - kínált hellyel Holmes, ő pedig karosszékébe süppedt, és ujjai hegyét egymáshoz illesztette, ahogy vizsgálóbírós hangulatában szokása volt. - Nem is tagadhatná, kedves Watson, hogy velem együtt ön is kedvel mindent, ami különös, nem szokványos, ami kiemelkedik a hétköznapok szürke egyhangúságából.––Siéntese en el canapé ––dijo Holmes, dejándose caer de nuevo en su butaca y juntando las puntas de los dedos, como solía hacer siempre que se sentía reflexivo––. Me consta, querido Watson, que comparte usted mi afición a todo lo que sea raro y se salga de los convencionalismos y la monótona rutina de la vida cotidiana.
You have shown your relish for it by the enthusiasm which has prompted you to chronicle, and, if you will excuse my saying so, somewhat to embellish so many of my own little adventures."Ezt a vonzódását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ön lelkesen jegyzi, sőt, ha megbocsát a kifejezésemért, kissé ki is kerekíti apró eseteimet.Ha dado usted muestras de sus gustos con el entusiasmo que le ha impelido a narrar y, si me permite decirlo, embellecer en cierto modo tantas de mis pequeñas aventuras.
"Your cases have indeed been of the greatest interest to me," I observed.Az ön esetei valóban mindig is lenyűgöztek engem - jegyeztem meg.––La verdad es que sus casos me han parecido de lo más interesante ––respondí.
"You will remember that I remarked the other day, just before we went into the very simple problem presented by Miss Mary Sutherland, that for strange effects and extraordinary combinations we must go to life itself, which is always far more daring than any effort of the imagination."Ugye emlékszik rá, hogy éppen a napokban, amikor hozzáláttunk Miss Mary Sutherland - egyébként igen egyszerű - problémájának megoldásához, azt mondtam önnek, hogy az élet a különleges fordulatoknak és a véletlen egybeeséseknek valóságos tárháza, amely mellett a legmerészebb képzelet is elhalványul.––Recordará usted que el otro día, justo antes de que nos metiéramos en el sencillísimo problema planteado por la señorita Mary Sutherland, le comenté que si queremos efectos extraños y combinaciones extraordinarias, debemos buscarlos en la vida misma, que siempre llega mucho más lejos que cualquier esfuerzo de la imaginación.
"A proposition which I took the liberty of doubting."Igen, és én ebben az állításban bátorkodtam kételkedni.––Un argumento que yo me tomé la libertad de poner en duda.
"You did, Doctor, but none the less you must come round to my view, for otherwise I shall keep on piling fact upon fact on you until your reason breaks down under them and acknowledges me to be right.Igen, ezt tette, kedves doktorom, azonban jobb, ha minél előbb eláll a véleményétől, hacsak nem akarja, hogy a tények súlya alatt legyen kénytelen megtörni, és belátni, hogy igazam volt.––Así fue, doctor, pero aun así tendrá usted que aceptar mi punto de vista, pues de lo contrario empezaré a amontonar sobre usted datos y más datos, hasta que sus argumentos se hundan bajo el peso y se vea obligado a darme la razón.
Now, Mr. Jabez Wilson here has been good enough to call upon me this morning, and to begin a narrative which promises to be one of the most singular which I have listened to for some time.Itt van például Mr. Jabez Wilson, aki idefáradt hozzám, és mondandója, annak alapján, amit eddig volt szerencsém hallani belőle, páratlannak ígérkezik.Pues bien, el señor Jabez Wilson, aquí presente, ha tenido la amabilidad de venir a visitarme esta mañana, y ha empezado a contarme una historia que promete ser una de las más curiosas que he escuchado en mucho tiempo.
You have heard me remark that the strangest and most unique things are very often connected not with the larger but with the smaller crimes, and occasionally, indeed, where there is room for doubt whether any positive crime has been committed.Említettem már néhányszor, hogy a legfurcsább és legbizarrabb dolgok általában nem a főbenjáró bűnügyekben fordulnak elő, hanem a kisebbekben, sőt, olykor azokban, ahol kérdéses, hogy egyáltalán történt-e bűntény.Ya me ha oído usted comentar que las cosas más extrañas e insólitas no suelen presentarse relacionadas con los crímenes importantes, sino con delitos pequeños e incluso con casos en los que podría dudarse de que se haya cometido delito alguno.
As far as I have heard it is impossible for me to say whether the present case is an instance of crime or not, but the course of events is certainly among the most singular that I have ever listened to.A mi esetünkben például az elmondottakból még lehetetlen megállapítanom, hogy bűnténnyel van-e dolgunk vagy sem, de már eddig is világos, hogy ez egyike lesz a legsajátságosabb eseteimnek.Por lo que he oído hasta ahora, me resulta imposible saber si en este caso hay delito o no, pero desde luego el desarrollo de los hechos es uno de los más extraños que he oído en la vida.
Perhaps, Mr. Wilson, you would have the great kindness to recommence your narrative.Arra kérném, Mr. Wilson, legyen olyan kedves, és kezdje el elölről újra az egészet!Quizá, señor Wilson, tenga usted la bondad de empezar de nuevo su relato.
I ask you not merely because my friend Dr. Watson has not heard the opening part but also because the peculiar nature of the story makes me anxious to have every possible detail from your lips.Erre nemcsak azért kérem, mert a barátom, dr. Watson nem hallotta az elejét, hanem azért is, mert ennek a különös történetnek én is szívesen meghallgatnám minden további részletét az ön szájából.No se lo pido sólo porque mi amigo el doctor Watson no ha oído el principio, sino también porque el carácter insólito de la historia me tiene ansioso por escuchar de sus labios hasta el último detalle.
As a rule, when I have heard some slight indication of the course of events, I am able to guide myself by the thousands of other similar cases which occur to my memory. In the present instance I am forced to admit that the facts are, to the best of my belief, unique."Máskor általában már a bevezető adatokból is ezerszám jutnak eszembe hasonló esetek, most azonban kénytelen vagyok beismerni, hogy ezek a tények páratlanok a maguk nemében.Como regla general, en cuanto percibo la más ligera indicación del curso de los acontecimientos, suelo ser capaz de guiarme por los miles de casos semejantes que acuden a mi memoria. En el caso presente, me veo en la obligación de reconocer que los hechos son, hasta donde alcanza mi conocimiento, algo nunca visto.
The portly client puffed out his chest with an appearance of some little pride and pulled a dirty and wrinkled newspaper from the inside pocket of his greatcoat.Holmes vaskos ügyfele szemmel látható büszkeséggel húzta ki magát, majd egy piszkos, gyűrött újságot vett elő a kabátja belső zsebéből.El corpulento cliente hinchó el pecho con algo parecido a un ligero orgullo, y sacó del bolsillo interior de su gabán un periódico sucio y arrugado.
As he glanced down the advertisement column, with his head thrust forward and the paper flattened out upon his knee, I took a good look at the man and endeavoured, after the fashion of my companion, to read the indications which might be presented by his dress or appearance.A térdén kisimította, majd a nyakát előrenyújtva a hirdetési rovatot kezdte böngészni, én pedig közben követve a barátom példáját, megkíséreltem kiolvasni valamit az öltözékéből és egész megjelenéséből.Mientras recorría con la vista la columna de anuncios, con la cabeza inclinada hacia adelante, yo le eché un buen vistazo, esforzándome por interpretar, como hacía mi compañero, cualquier indicio que ofrecieran sus ropas o su aspecto.
I did not gain very much, however, by my inspection.Megfigyeléseim azonban nem vezettek különösebb eredményre.Sin embargo, mi inspección no me dijo gran cosa.
Our visitor bore every mark of being an average commonplace British tradesman, obese, pompous, and slow.Látogatónk az átlagos brit kereskedő közönséges jegyeit viselte magán: hájas volt, fontoskodó és nehézkes.Nuestro visitante tenía todas las trazas del típico comerciante británico: obeso, pomposo y algo torpe.
He wore rather baggy grey shepherd's check trousers, a not over-clean black frock-coat, unbuttoned in the front, and a drab waistcoat with a heavy brassy Albert chain, and a square pierced bit of metal dangling down as an ornament.Kitérdelt, szürke kockás nadrág volt rajta, gyanús tisztaságú fekete felsőkabát, amelyet nem gombolt be elöl, így kilátszott szürke mellénye, vastag, sárgaréz lánca, amelynek a végén egy átfúrt, négyszögletű fémfityegő díszelgett.Llevaba pantalones grises a cuadros con enormes rodilleras, una levita negra y no demasiado limpia, desabrochada por delante, y un chaleco gris-amarillento con una gruesa cadena de latón y una pieza de metal con un agujero cuadrado que colgaba a modo de adorno.
A frayed top-hat and a faded brown overcoat with a wrinkled velvet collar lay upon a chair beside him.Viharvert cilinderét és kifakult, bársonygalléros felöltőjét maga mellett egy székre fektette.Junto a él, en una silla, había un raído sombrero de copa y un abrigo marrón descolorido con cuello de terciopelo bastante arrugado.
Altogether, look as I would, there was nothing remarkable about the man save his blazing red head, and the expression of extreme chagrin and discontent upon his features.Bármennyire meresztgettem is a szemem, nem találtam rajta semmi említésre méltót, legfeljebb rikító vörös haja és bosszús, méltatlankodó vonásai tértek el az átlagostól.En conjunto, y por mucho que lo mirase, no había nada notable en aquel hombre, con excepción de su cabellera pelirroja y de la expresión de inmenso pesar y disgusto que se leía en sus facciones.
Sherlock Holmes' quick eye took in my occupation, and he shook his head with a smile as he noticed my questioning glances. "Beyond the obvious facts that he has at some time done manual labour, that he takes snuff, that he is a Freemason, that he has been in China, and that he has done a considerable amount of writing lately, I can deduce nothing else."Sherlock Holmes egy gyors pillantással felmérte, mivel foglalatoskodom, megmosolyogta vizsgálódó tekintetemet, és megrázta a fejét: - Néhány kézenfekvő tényen túl, például hogy valamikor testi munkát is végzett, ma szabadkőműves, járt Kínában, és az utóbbi időben sokat írt, másra nem tudok következtetni.Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos para los atentos ojos de Sherlock Holmes, que movió la cabeza, sonriendo, al adivinar mis inquisitivas miradas. ––Aparte de los hechos evidentes de que en alguna época ha realizado trabajos manuales, que toma rapé, que es masón, que ha estado en China y que últimamente ha escrito muchísimo, soy incapaz de deducir nada más ––dijo.
Mr. Jabez Wilson started up in his chair, with his forefinger upon the paper, but his eyes upon my companion.Mr. Jabez Wilson felugrott a székről, és ujját még mindig az újságon tartva Holmesra bámult.El señor Jabez Wilson dio un salto en su silla, manteniendo el dedo índice sobre el periódico, pero con los ojos clavados en mi compañero.
"How, in the name of good-fortune, did you know all that, Mr. Holmes?" he asked. "How did you know, for example, that I did manual labour.Honnan a mennykőből tudja mindezt, Mr. Holmes? - kérdezte. - Miből gondolja például, hogy testi munkát is végeztem?––¡En nombre de todo lo santo! ¿Cómo sabe usted todo eso, señor Holmes? –– preguntó––. ¿Cómo ha sabido, por ejemplo, que he trabajado con las manos?
It's as true as gospel, for I began as a ship's carpenter."Mert szent igaz, hogy hajóácsként kezdtem.Es tan cierto como el Evangelio que empecé siendo carpintero de barcos.
"Your hands, my dear sir.A keze árulja el, kedves uram.––Sus manos, señor mío.
Your right hand is quite a size larger than your left.A jobb keze sokkal nagyobb, mint a bal.Su mano derecha es bastante más grande que la izquierda.
You have worked with it, and the muscles are more developed."Főleg azzal dolgozott, és jobban kifejlődtek rajta az izmok.Ha trabajado usted con ella y los músculos se han desarrollado más.
"Well, the snuff, then, and the Freemasonry?"Na jó, de akkor a szabadkőművességet hogy találta ki?––Está bien, pero ¿y lo del rapé y la masonería?
"I won't insult your intelligence by telling you how I read that, especially as, rather against the strict rules of your order, you use an arc-and-compass breastpin."Megkérdőjelezném az éleselméjűségét, ha elmondanám, hogy jöttem rá. Legyen elég annyi, hogy ön, a rend szigorú szabályaival nem éppen összhangban, az ív és körző jelével díszített melltűt visel.––No pienso ofender su inteligencia explicándole cómo he sabido eso, especialmente teniendo en cuenta que, contraviniendo las estrictas normas de su orden, lleva usted un alfiler de corbata con un arco y un compás.
"Ah, of course, I forgot that.Ja, igen, erről megfeledkeztem.––¡Ah, claro! Lo había olvidado.
But the writing?"Na és az írás?¿Y lo de escribir?
"What else can be indicated by that right cuff so very shiny for five inches, and the left one with the smooth patch near the elbow where you rest it upon the desk?"Mi másra lehetne következtetni abból, hogy a jobb kabátujja öt hüvelyk magasságban fénylik, a bal könyöke alatt pedig, ahol az asztalra nyomja, egy lesimult folt van? - És Kína?––¿Qué otra cosa podría significar el que el puño de su manga derecha se vea tan lustroso en una anchura de cinco pulgadas, mientras que el de la izquierda está rozado cerca del codo, por donde se apoya en la mesa? ––Bien.
"Well, but China?"Azt honnan tudja?¿Y lo de China?
"The fish that you have tattooed immediately above your right wrist could only have been done in China.A jobb csuklója fölött látható halat csak Kínában tetoválhatták magára.––El pez que lleva usted tatuado justo encima de la muñeca derecha sólo se ha podido hacer en China.
I have made a small study of tattoo marks and have even contributed to the literature of the subject.Egy kicsit belemélyedtem a tetoválások tanulmányozásába, sőt, magam is gazdagítottam a tárgykör irodalmát.Tengo realizado un pequeño estudio sobre los tatuajes e incluso he contribuido a la literatura sobre el tema.
That trick of staining the fishes' scales of a delicate pink is quite peculiar to China.A halpikkelyeknek ezzel a finom rózsaszínnel való átfestése nagyon jellemző Kínára.Ese truco de teñir las escamas con una delicada tonalidad rosa es completamente exclusivo de los chinos.
When, in addition, I see a Chinese coin hanging from your watch-chain, the matter becomes even more simple."És ha hozzáveszem még, hogy az óraláncán egy kínai érme csüng, a dolog már igazán pofonegyszerű.Y si, además, veo una moneda china colgando de la cadena de su reloj, la cuestión resulta todavía más sencilla.
Mr. Jabez Wilson laughed heavily. "Well, I never!" said he.Jabez Wilson öblösen fölnevetett. - Nahát, a mindenit!El señor Jabez Wilson se echó a reír sonoramente. ––¡Quién lo iba a decir! ––exclamó– –.
"I thought at first that you had done something clever, but I see that there was nothing in it, after all."Először azt hittem, valami ravasz trükk, de már látom, hogy nincs benne semmi különös.Al principio me pareció que había hecho usted algo muy inteligente, pero ahora me doy cuenta de que, después de todo, no tiene ningún mérito.
"I begin to think, Watson," said Holmes, "that I make a mistake in explaining.Kezdem azt hinni, Watson - fordult hozzám Holmes -, hogy nem lenne szabad semmit megmagyaráznom.––Empiezo a pensar, Watson ––dijo Holmes––, que cometo un error al dar explicaciones.
'Omne ignotum pro magnifico,' you know, and my poor little reputation, such as it is, will suffer shipwreck if I am so candid.Tudja, "omne ignotum pro magnifico",[4] és ha még egyáltalán van egy kis tekintélyem, az is odalesz egykettőre, ha ilyen világosan beszélek.Omne ignotum pro magnifico, como usted sabe, y mi pobre reputación, en lo poco que vale, se vendrá abajo si sigo siendo tan ingenuo.
Can you not find the advertisement, Mr. Wilson?"Nos, Mr. Wilson, megtalálta a hirdetést?¿Encuentra usted el anuncio, señor Wilson?
"Yes, I have got it now," he answered with his thick red finger planted halfway down the column.Igen, megvan - válaszolta a terebélyes vendég, és vastag, piros ujjával az újság közepére bökött.––Sí, ya lo tengo ––respondió Wilson, con su dedo grueso y colorado plantado a mitad de la columna––.
"Here it is.- Itt van.Aquí está.
This is what began it all.Ezzel kezdődött az egész.Todo empezó por aquí.
You just read it for yourself, sir."Tessék, olvassa el, uram.Léalo usted mismo, señor.
I took the paper from him and read as follows:Átvettem az újságot, és olvasni kezdtem:Tomé el periódico de sus manos y leí lo siguiente:
"TO THE RED-HEADED LEAGUE: On account of the bequest of the late Ezekiah Hopkins, of Lebanon, Pennsylvania, U. S. A., there is now another vacancy open which entitles a member of the League to a salary of 4 pounds a week for purely nominal services."A RŐT LIGA TAGJAINAK. Boldogult Ezekiah Hopkins (Lebanon, Pennsylvania, USA) hagyatékának köszönhetően újabb jelentkezést fogadunk el a liga tagságára, ami heti négy font keresettel jár pusztán névleges szolgálatok fejében.«A LA LIGA DE LOS PELIRROJOS. ––Con cargo al legado del difunto Ezekiah Hopkins, de Lebanon, Pennsylvania, EE.UU., se ha producido otra vacante que da derecho a un miembro de la Liga a percibir un salario de cuatro libras a la semana por servicios puramente nominales.
All red-headed men who are sound in body and mind and above the age of twenty-one years, are eligible.Alkalmas minden testileg és szellemileg ép vörös hajú férfi, aki betöltötte huszonegyedik életévét.Pueden optar al puesto todos los varones pelirrojos, sanos de cuerpo y de mente, y mayores de veintiún años.
Apply in person on Monday, at eleven o'clock, to Duncan Ross, at the offices of the League, 7 Pope's Court, Fleet Street."Jelentkezés személyesen, hétfőn tizenegy órakor Duncan Rossnál, a liga irodájában, Fleet Street, Pope-udvar."Presentarse en persona el lunes a las once a Duncan Ross, en las oficinas de la Liga, 7 Pope's Court, Fleet Street.»
"What on earth does this mean?" I ejaculated after I had twice read over the extraordinary announcement.Hát ez mi az ördög? - fakadtam ki, amikor másodszor is elolvastam ezt a nem mindennapi közleményt.––¿Qué diablos significa esto? ––exclamé después de haber leído dos veces el extravagante anuncio.
Holmes chuckled and wriggled in his chair, as was his habit when in high spirits. "It is a little off the beaten track, isn't it?" said he. "And now, Mr. Wilson, off you go at scratch and tell us all about yourself, your household, and the effect which this advertisement had upon your fortunes.Holmes, amint jókedvében szokása volt, jobbra-balra tekergett a székében, és kajánul kuncogott. - Hát egy kicsit eltér a sablonoktól, ugye? - mondta, és Mr. Wilsonhoz fordult. - Nos, rajta, Mr. Wilson, térjünk vissza egészen az elejére, mondjon el mindent magáról, a környezetéről, mondja el, hogy milyen hasznot húzott ebből a hirdetésből.Holmes se rió por lo bajo y se removió en su asiento, como solía hacer cuando estaba de buen humor. ––Se sale un poco del camino trillado, ¿no es verdad? ––dijo––. Y ahora, señor Wilson, empiece por el principio y cuéntenoslo todo acerca de usted, su familia y el efecto que este anuncio tuvo sobre su vida.
You will first make a note, Doctor, of the paper and the date."Kedves doktor úr, először is, milyen újság ez, és mikori szám?Pero primero, doctor, tome nota del periódico y la fecha.
"It is The Morning Chronicle of April 27, 1890.A The Morning Chronicle 1890. augusztusi száma.––Es el Morning Chronicle del 27 de abril de 1890.
Just two months ago."Két hónappal ezelőtti.De hace exactamente dos meses.
"Very good.Úgy van.––Muy bien.
Now, Mr. Wilson?"Öné a szó, Mr. Wilson!Vamos, señor Wilson.
"Well, it is just as I have been telling you, Mr. Sherlock Holmes," said Jabez Wilson, mopping his forehead; "I have a small pawnbroker's business at Coburg Square, near the City.Szóval, ahogy magának már mondtam, Mr. Holmes - törölgette a homlokát Jabez Wilson -, kis zálogüzletem van a Coburg Square-en, a City tőszomszédságában.––Bueno, como ya le he dicho, señor Holmes ––dijo Jabez Wilson secándose la frente– –, poseo una pequeña casa de préstamos en Coburg Square, cerca de la City.
It's not a very large affair, and of late years it has not done more than just give me a living.Nem nagy bolt az egész, és az utóbbi években éppen hogy csak a megélhetéshez hozott eleget.No es un negocio importante, y en los últimos años me daba lo justo para vivir.
I used to be able to keep two assistants, but now I only keep one; and I would have a job to pay him but that he is willing to come for half wages so as to learn the business."Régebben két segédem is volt, de most már csak egy maradt. Elég gond lenne fizetni ezt is, de szerencsére hajlandó félpénzért is dolgozni, mert ki szeretné tanulni a szakmát.Antes podía permitirme tener dos empleados, pero ahora sólo tengo uno; y tendría dificultades para pagarle si no fuera porque está dispuesto a trabajar por media paga, mientras aprende el oficio.
"What is the name of this obliging youth?" asked Sherlock Holmes.Mi a neve ennek a készséges fiatalembernek? - kérdezte Holmes.––¿Cómo se llama ese joven de tan buen conformar? ––preguntó Sherlock Holmes.
"His name is Vincent Spaulding, and he's not such a youth, either.Vincent Spaulding, és tulajdonképpen már nem is olyan fiatal.––Se llama Vincent Spaulding, y no es tan joven.
It's hard to say his age. I should not wish a smarter assistant, Mr. Holmes; and I know very well that he could better himself and earn twice what I am able to give him. But, after all, if he is satisfied, why should I put ideas in his head?"Nehéz lenne megsaccolni a korát. De ügyesebb segédet nem is kívánhatnék, Mr. Holmes. Tudom, hogy csinálhatott volna jobb boltot is, kereshetne kétszer annyit, mint amit én adok neki, de hát, végtére is, ha ez neki így megfelel, miért ültessem a bogarat én a fülébe?Resulta dificil calcular su edad. No podría haber encontrado un ayudante más eficaz, señor Holmes, y estoy convencido de que podría mejorar de posición y ganar el doble de lo que yo puedo pagarle. Pero, al fin y al cabo, si él está satisfecho, ¿por qué habría yo de meterle ideas en la cabeza?
"Why, indeed? You seem most fortunate in having an employé who comes under the full market price. It is not a common experience among employers in this age.Valóban, maga nagyon szerencsés ember, hogy a piaci árfolyam alatt talált magának alkalmazottat, manapság a munkaadók nemigen dicsekedhetnek ilyesmivel.––Desde luego, ¿por qué iba a hacerlo? Creo que ha tenido usted mucha suerte al encontrar un empleado más barato que los precios del mercado. No todos los patrones pueden decir lo mismo en estos tiempos.
I don't know that your assistant is not as remarkable as your advertisement."Talán a maga segédje még nagyobb ritkaság, mint egy ilyen hirdetés.No sé qué es más extraordinario, si su ayudante o su anuncio.
"Oh, he has his faults, too," said Mr. Wilson. "Never was such a fellow for photography.Azért ő sem tökéletes - mondta Mr. Wilson. - Még nem láttam senkit, aki így bolondulna a fényképezésért.––Bueno, también tiene sus defectos ––dijo el señor Wilson––. Jamás he visto a nadie tan aficionado a la fotografía.
Snapping away with a camera when he ought to be improving his mind, and then diving down into the cellar like a rabbit into its hole to develop his pictures.Állandóan azt a masinát csattogtatja, ahelyett hogy valami jobbra használná az eszét. Aztán meg irány a pince, előhívni a felvételeit. Folyton a föld alatt kushad, mint egy üregi nyúl.Siempre está sacando instantáneas cuando debería estar cultivando la mente, y luego zambulléndose en el sótano como un conejo en su madriguera para revelar las fotos.
That is his main fault, but on the whole he's a good worker.Ez a legnagyobb hibája, de különben jó munkaerő.Ese es su principal defecto; pero en conjunto es un buen trabajador.
There's no vice in him."Nem lehet kifogásom.Y no tiene vicios.
"He is still with you, I presume?"Még most is az alkalmazásában áll, ugye?––Todavía sigue con usted, supongo.
"Yes, sir.Igen, uram.––Sí, señor.
He and a girl of fourteen, who does a bit of simple cooking and keeps the place clean--that's all I have in the house, for I am a widower and never had any family.Ő lakik nálam, meg egy tizennégy éves lány, aki megfőz néha egy egyszerű ételt, kitakarít... Ennyien vagyunk a házban, én özvegyember vagyok, gyerekem nem volt soha.Él y una chica de catorce años, que cocina un poco y se encarga de la limpieza. Eso es todo lo que tengo en casa, ya que soy viudo y no tengo más familia.
We live very quietly, sir, the three of us; and we keep a roof over our heads and pay our debts, if we do nothing more.Csöndesen élünk, uram, így, hármasban, és ha másra nem is, arra ügyelünk, hogy legyen tető a fejünk fölött, és az adósságainkat pontosan fizessük.Los tres llevamos una vida muy tranquila, sí señor, y nos dábamos por satisfechos con tener un techo bajo el que cobijarnos y pagar nuestras deudas.
"The first thing that put us out was that advertisement.Ez a hirdetés volt az első dolog, ami megbolygatott minket.Fue el anuncio lo que nos sacó de nuestras casillas.
Spaulding, he came down into the office just this day eight weeks, with this very paper in his hand, and he says:Spaulding, éppen ma nyolc hete, lejön az üzletbe ezzel az újsággal a kezében, és azt mondja:Hace justo ocho semanas, Spaulding bajó a la oficina con este mismo periódico en la mano diciendo:
"'I wish to the Lord, Mr. Wilson, that I was a red-headed man.'"Hát, sokért nem adnám, Mr. Wilson, ha vörös hajú lehetnék."»––¡Ay, señor Wilson, ojalá fuera yo pelirrojo!
"'Why that?' I asks."Ugyan miért?" - kérdem.»––¿Y eso porqué? ––pregunté yo.
"'Why,' says he, 'here's another vacancy on the League of the Red-headed Men."Hát csak azért" - mondja -, "mert van egy üresedés a Rőt Ligában.»––Mire ––dijo––: hay otra plaza vacante en la Liga de los Pelirrojos.
It's worth quite a little fortune to any man who gets it, and I understand that there are more vacancies than there are men, so that the trustees are at their wits' end what to do with the money.Egész kis vagyont ér annak, aki megkapja, és azt is tudom, hogy több az üresedés, mint az ember, úgyhogy a megbízottak már teljesen tanácstalanok, hogy mit csináljanak a pénzzel.Eso significa una pequeña fortuna para el que pueda conseguirla, y tengo entendido que hay más plazas vacantes que personas para ocuparlas, de manera que los albaceas andan como locos sin saber qué hacer con el dinero.
If my hair would only change colour, here's a nice little crib all ready for me to step into.'Ha most megvörösödne a hajam, csak be kéne ülnöm ebbe a jó kis állásba, és kész."Si mi pelo cambiara de color, este puestecillo me vendría a la medida.
"'Why, what is it, then?' I asked."Mi ez az egész?" - kérdeztem.»––Pero ¿de qué se trata? ––pregunté––.
You see, Mr. Holmes, I am a very stay-at-home man, and as my business came to me instead of my having to go to it, I was often weeks on end without putting my foot over the door-mat. In that way I didn't know much of what was going on outside, and I was always glad of a bit of news.Tudja, Mr. Holmes, én nagyon otthon ülő ember vagyok, és mivel nekem házhoz jön az üzlet, nem nekem kell utánajárnom, gyakran hetekig sem teszem ki a lábam hazulról, így aztán nem is igen tudom, mi történik a világban, és minden hírnek nagyon örülök.Verá usted, señor Spaulding, yo soy un hombre muy casero y como mi negocio viene a mí, en lugar de tener que ir yo a él, muchas veces pasan semanas sin que ponga los pies más allá del felpudo de la puerta. Por eso no estoy muy enterado de lo que ocurre por ahí fuera y siempre me agrada recibir noticias.
"'Have you never heard of the League of the Red-headed Men?' he asked with his eyes open."Nem hallott még a Rőt Ligáról?" - kérdezte Spaulding tágra nyílt szemmel.»––¿Es que nunca ha oído hablar de la Liga de los Pelirrojos? ––preguntó Spaulding, abriendo mucho los ojos.
"'Never.'"Nem én."»––Nunca.
"'Why, I wonder at that, for you are eligible yourself for one of the vacancies.'"Nahát, ezt csodálom, mert maga például választható lenne az üres helyre."»––¡Caramba, me sorprende mucho, ya que usted podría optar perfectamente a una de las plazas!
"'And what are they worth?' I asked."És mennyit hoz egy üres hely?" - kérdeztem.»––¿Y qué sacaría con ello?
"'Oh, merely a couple of hundred a year, but the work is slight, and it need not interfere very much with one's other occupations.'"Csak egypár százat évente, de alig van munka, és nemigen akadályozza az ember egyéb elfoglaltságát."»––Bueno, nada más que un par de cientos al año, pero el trabajo es mínimo y apenas interfiere con las demás ocupaciones que uno tenga.
"Well, you can easily think that that made me prick up my ears, for the business has not been over-good for some years, and an extra couple of hundred would have been very handy.Hát gondolhatja, hogy ez szöget ütött a fejembe, mert az üzletmenet már néhány éve nem valami fényes, és az a pár száz plusz nagyon jól jött volna.»Como podrá imaginar, aquello me hizo estirar las orejas, pues el negocio no marchaba demasiado bien en los últimos años, y doscientas libras de más me habrían venido muy bien.
"'Tell me all about it,' said I."Mondjon el róla mindent, amit tud" - biztattam Spauldingot.»––Cuénteme todo lo que sepa ––le dije.
"'Well,' said he, showing me the advertisement, 'you can see for yourself that the League has a vacancy, and there is the address where you should apply for particulars."Itt van" - mutatta a hirdetést -, "láthatja a saját szemével, hogy a ligában van egy üres hely, és itt a cím, ahol jelentkezni lehet.»––Bueno ––dijo, enseñándome el anuncio––, como puede ver, existe una vacante en la Liga y aquí está la dirección en la que deben presentarse los aspirantes.
As far as I can make out, the League was founded by an American millionaire, Ezekiah Hopkins, who was very peculiar in his ways.Ha jól tudom, a ligát egy különc amerikai milliomos, Ezekiah Hopkins alapította.Por lo que yo sé, la Liga fue fundada por un millonario americano, Ezekiah Hopkins, un tipo bastante excéntrico.
He was himself red-headed, and he had a great sympathy for all red-headed men; so when he died it was found that he had left his enormous fortune in the hands of trustees, with instructions to apply the interest to the providing of easy berths to men whose hair is of that colour.Ő is vörös hajú volt, és rokon lelket látott minden vörös hajú férfiban. Amikor meghalt, kiderült, hogy óriási vagyonát különböző megbízottak kezére adta azzal az utasítással, hogy a kamatokat fordítsák a vörös hajúak biztosítására.Era pelirrojo y sentía una gran simpatía por todos los pelirrojos, de manera que cuando murió se supo que había dejado toda su enorme fortuna en manos de unos albaceas, con instrucciones de que invirtieran los intereses en proporcionar empleos cómodos a personas con dicho color de pelo.
From all I hear it is splendid pay and very little to do.'Úgy hallottam, hogy a fizetés ragyogó, és alig kell csinálni valamit."Según he oído, la paga es espléndida y apenas hay que hacer nada.
"'But,' said I, 'there would be millions of red-headed men who would apply.'"De hát" - mondom neki - "millió vörös hajú van, aki mind jelentkezhet."»––Pero tiene que haber millones de pelirrojos que soliciten un puesto de esos ––dije yo.
"'Not so many as you might think,' he answered. 'You see it is really confined to Londoners, and to grown men."Nincs is olyan sok, mint gondolná" - felelte. - "Először is az állást csak londoni felnőtt férfi kaphatja meg.»––Menos de los que usted cree ––respondió––. Verá, la oferta está limitada a los londinenses mayores de edad.
This American had started from London when he was young, and he wanted to do the old town a good turn.Ez az amerikai Londonból indult ifjúkorában, és így akart valamit visszafizetni a szülővárosának.Este americano procedía de Londres, de donde salió siendo joven, y quiso hacer algo por su vieja ciudad.
Then, again, I have heard it is no use your applying if your hair is light red, or dark red, or anything but real bright, blazing, fiery red.Azonkívül, úgy hallottam, hogy hiába jelentkeznek azok, akiknek fakó vörhenyes vagy sötétvörös a hajuk, csak az igazi, rikító, égővörös haj jöhet számításba.Además, he oído que es inútil presentarse si uno tiene el pelo rojo claro o rojo oscuro, o de cualquier otro tono que no sea rojo intenso y brillante como el fuego.
Now, if you cared to apply, Mr. Wilson, you would just walk in; but perhaps it would hardly be worth your while to put yourself out of the way for the sake of a few hundred pounds.'Például, ha maga jelentkezne, Mr. Wilson, maga előtt megnyílnának az ajtók. De persze nyilván nem éri meg magának pár száz fontért strapálnia magát."Pero si usted se presentara, señor Wilson, le aceptarían de inmediato. Aunque quizá no valga la pena que se tome esa molestia sólo por unos pocos cientos de libras.
"Now, it is a fact, gentlemen, as you may see for yourselves, that my hair is of a very full and rich tint, so that it seemed to me that if there was to be any competition in the matter I stood as good a chance as any man that I had ever met.Ami igaz, az igaz, uraim, láthatják maguk is, az én hajam éppen eléggé vörös, úgyhogy úgy gondoltam, ha ebben kell versenyezni, indulok olyan eséllyel, mint akárki más.»Ahora bien, es un hecho, como pueden ver por sí mismos, que mi cabello es de un tono rojo muy intenso, de manera que me pareció que, por mucha competencia que hubiera, yo tenía tantas posibilidades como el que más.
Vincent Spaulding seemed to know so much about it that I thought he might prove useful, so I just ordered him to put up the shutters for the day and to come right away with me.Vincent Spauldingnak azt mondtam, húzza le a rolót aznapra, és jöjjön velem. Nem árt, ha mellettem van, mondtam magamban, hiszen olyan sokat tud a dologról.Vincent Spaulding parecía estar tan informado del asunto que pensé que podría serme útil, de modo que le dije que echara el cierre por lo que quedaba de jornada y me acompañara.
He was very willing to have a holiday, so we shut the business up and started off for the address that was given us in the advertisement.Ő is örült, hogy szabadnapot kap, úgyhogy bezártuk a boltot, és elindultunk a hirdetésben megadott címre.Se alegró mucho de poder hacer fiesta, así que cerramos el negocio y partimos hacia la dirección que indicaba el anuncio.
"I never hope to see such a sight as that again, Mr. Holmes.Hát olyat az életben nem fogok látni még egyszer, Mr. Holmes.»No creo que vuelva a ver en mi vida un espectáculo semejante, señor Holmes.
From north, south, east, and west every man who had a shade of red in his hair had tramped into the city to answer the advertisement.Özönlött a nép a szélrózsa minden irányából a City felé. Akire csak egy kicsit is rá lehet mondani, hogy vöröses a haja, az sietett a hirdetésre.Del norte, del sur, del este y del oeste, todos los hombres cuyo cabello presentara alguna tonalidad rojiza se habían plantado en la City en respuesta al anuncio.
Fleet Street was choked with red-headed folk, and Pope's Court looked like a coster's orange barrow.A Fleet Street dugig volt vörös hajúakkal, a Pope-udvar meg egyenesen úgy nézett ki, mint egy narancsos targonca.Fleet Street se encontraba abarrotada de pelirrojos, y Pope's Court parecía el carro de un vendedor de naranjas.
I should not have thought there were so many in the whole country as were brought together by that single advertisement.Álmomban sem gondoltam volna, hogy van annyi vörös hajú az egész országban, amennyi ott erre az egyetlen hirdetésre összegyűlt.Jamás pensé que hubiera en el país tantos pelirrojos como los que habían acudido atraídos por aquel solo anuncio.
Every shade of colour they were--straw, lemon, orange, brick, Irish-setter, liver, clay; but, as Spaulding said, there were not many who had the real vivid flame-coloured tint.Volt ott minden színárnyalat: szalma, citrom, narancs, tégla, ír szetter, nyers máj, agyag; de Spauldingnak igaza volt, olyan csakugyan nem volt sok, akinek igazi lángvörös haja lett volna, mint nekem.Los había de todos los matices: rojo pajizo, limón, naranja, ladrillo, de perro setter, rojo hígado, rojo arcilla... pero, como había dicho Spaulding, no había muchos que presentaran la auténtica tonalidad rojo-fuego.
When I saw how many were waiting, I would have given it up in despair; but Spaulding would not hear of it.Amikor megláttam, mennyien vannak, legszívesebben hagytam volna az egészet a csodába, de Spaulding hallani sem akart ilyesmiről.Cuando vi que eran tantos, me desanimé y estuve a punto de echarme atrás; pero Spaulding no lo consintió.
How he did it I could not imagine, but he pushed and pulled and butted until he got me through the crowd, and right up to the steps which led to the office.Hogy csinálta, máig sem tudom, de addig tolakodott, nyomakodott, míg végül keresztültaszigált engem is a tömegen, és már mentünk is fölfelé a lépcsőn az irodához.No me explico cómo se las arregló, pero a base de empujar, tirar y embestir, consiguió hacerme atravesar la multitud y llegar hasta la escalera que llevaba a la oficina.
There was a double stream upon the stair, some going up in hope, and some coming back dejected; but we wedged in as well as we could and soon found ourselves in the office."A lépcsőn két irányban haladt az emberáradat; a felfelé menők reménykedtek, a lefelé jövők lógatták az orrukat. Valahogy átfurakodtunk rajtuk is, és egyszer csak ott találtuk magunkat az irodában.En la escalera había una doble hilera de personas: unas que subían esperanzadas y otras que bajaban rechazadas; pero también allí nos abrimos paso como pudimos y pronto nos encontramos en la oficina.
"Your experience has been a most entertaining one," remarked Holmes as his client paused and refreshed his memory with a huge pinch of snuff.Nagyon élvezetes hallgatni az ön viszontagságait - jegyezte meg Holmes, amikor az ügyfele kis szünetet tartott, és egy csipet tubákkal igyekezett frissen tartani az emlékezetét.––Una experiencia de lo más divertido ––comentó Holmes, mientras su cliente hacía una pausa y se refrescaba la memoria con una buena dosis de rapé––.
"Pray continue your very interesting statement."- Kérem, folytassa az elbeszélést! Igen érdekes.Le ruego que continúe con la interesantísima exposición.
"There was nothing in the office but a couple of wooden chairs and a deal table, behind which sat a small man with a head that was even redder than mine.Az irodában nem volt semmi, csak egy-két közönséges szék meg egy faasztal, amely mögött egy alacsony, vörös hajú alak ült, de az ő haja még vörösebb volt, mint az enyém.––En la oficina no había nada más que un par de sillas de madera y una mesita, detrás de la cual se sentaba un hombre menudo, con una cabellera aún más roja que la mía.
He said a few words to each candidate as he came up, and then he always managed to find some fault in them which would disqualify them.A jelentkezők sorban odajárultak elé, ő mindegyiknek mondott egypár szót, aztán mindegyiken talált valami kifogásolnivalót.Cambiaba un par de palabras con cada candidato que se presentaba y luego siempre les encontraba algún defecto que los descalificaba.
Getting a vacancy did not seem to be such a very easy matter, after all.Úgy látszik, mégsem olyan egyszerű megszerezni azt a helyet, gondoltam magamban.Por lo visto, conseguir la plaza no era tan sencillo como parecía.
However, when our turn came the little man was much more favourable to me than to any of the others, and he closed the door as we entered, so that he might have a private word with us.Amikor azonban ránk került a sor, a kis ember velem sokkal kedvesebb volt, mint a többiekkel, még az ajtót is becsukta mögöttünk, hogy zavartalanul beszélgethessünk.Sin embargo, cuando nos llegó el turno, el hombrecillo se mostró más inclinado por mí que por ningún otro, y cerró la puerta en cuanto entramos, para poder hablar con nosotros en privado.
"'This is Mr. Jabez Wilson,' said my assistant, 'and he is willing to fill a vacancy in the League.'"Ez az úr Mr. Jabez Wilson" - mondta a segédem -, "és készen áll, hogy betöltse az üres helyet a ligában."»––Éste es el señor Jabez Wilson ––dijo mi empleado––, y aspira a ocupar la plaza vacante en la Liga.
"'And he is admirably suited for it,' the other answered."És bámulatra méltón alkalmas is rá" - válaszolta a kis ember.»––Y parece admirablemente dotado para ello ––respondió el otro––.
'He has every requirement. I cannot recall when I have seen anything so fine.'- "Minden követelménynek eleget tesz. Nem is emlékszem már, mikor láttam ilyen pompás minőséget."Cumple todos los requisitos. No recuerdo haber visto nada tan perfecto. »Retrocedió un paso, torció la cabeza hacia un lado y me miró el pelo hasta hacerme ruborizar.
He took a step backward, cocked his head on one side, and gazed at my hair until I felt quite bashful. Then suddenly he plunged forward, wrung my hand, and congratulated me warmly on my success.Hátralépett, kicsit oldalt vetette a fejét, és egyre csak a hajamat bámulta, úgyhogy egészen zavarba jöttem. Aztán egyszer csak előrelépett, és megragadta a kezem, meleg szavakkal gratulált nekem a sikerhez.De pronto, se abalanzó hacia mí, me estrechó la mano y me felicitó calurosamente por mi éxito.
"'It would be injustice to hesitate,' said he. 'You will, however, I am sure, excuse me for taking an obvious precaution.' With that he seized my hair in both his hands, and tugged until I yelled with the pain."Méltánytalanság volna, ha tovább haboznék" - folytatta -, "de biztos vagyok benne, hogy megbocsátja az elővigyázatosságomat." Azzal két kézzel megragadta a hajamat, és addig rángatta, amíg fel nem kiáltottam a fájdalomtól.»––Sería una injusticia dudar de usted ––dijo––, pero estoy seguro de que me perdonará usted por tomar una precaución obvia ––y diciendo esto, me agarró del pelo con las dos manos y tiró hasta hacerme chillar de dolor––.
'There is water in your eyes,' said he as he released me. 'I perceive that all is as it should be."Á, önnek könnyes a szeme" - mondta, miközben elengedte a hajam. - "Látom, minden rendben van.Veo lágrimas en sus ojos ––dijo al soltarme––, lo cual indica que todo está como es debido.
But we have to be careful, for we have twice been deceived by wigs and once by paint.Óvatosnak kell lennünk, ugyanis eddig már kétszer becsaptak bennünket parókával, egyszer pedig festett hajnak is felültünk.Tenemos que ser muy cuidadosos, porque ya nos han engañado dos veces con pelucas y una con tinte.
I could tell you tales of cobbler's wax which would disgust you with human nature.' He stepped over to the window and shouted through it at the top of his voice that the vacancy was filled.Elmesélhetnék néhány suszterviaszos próbálkozást is, de nem szeretném, ha megundorodna az emberi természettől." Odalépett az ablakhoz, és ahogy csak a torkán kifért, kikiabálta, hogy a hirdetett állás be van töltve.Podría contarle historias sobre tintes para zapatos que le harían sentirse asqueado de la condición humana ––se acercó a la ventana y gritó por ella, con toda la fuerza de sus pulmones, que la plaza estaba cubierta.
A groan of disappointment came up from below, and the folk all trooped away in different directions until there was not a red-head to be seen except my own and that of the manager.Csalódott moraj hallatszott lentről, a tömeg gyorsan eloszlott, úgyhogy nemsokára már csak két vörös hajú ember maradt a porondon: az ügyintéző meg én.Desde abajo nos llegó un gemido de desilusión, y la multitud se desbandó en distintas direcciones hasta que no quedó una cabeza pelirroja a la vista, exceptuando la mía y la del gerente.
"'My name,' said he, 'is Mr. Duncan Ross, and I am myself one of the pensioners upon the fund left by our noble benefactor."Duncan Ross vagyok" - mutatkozott be. - "Én is élvezője vagyok nemes jótevőnk alapítványának.»––Me llamo Duncan Ross ––dijo éste––, y soy uno de los pensionistas del fondo legado por nuestro noble benefactor.
Are you a married man, Mr. Wilson?Ön nős ember, Mr. Wilson?¿Está usted casado, señor Wilson?
Have you a family?'Vannak gyermekei?"¿Tiene usted familia?
"I answered that I had not. "His face fell immediately.Közöltem, hogy nincsenek, mire igencsak elkomorodott.»Le respondí que no. Al instante se le demudó el rostro.
"'Dear me!' he said gravely, 'that is very serious indeed!"Jaj, jaj" - mondta letörten -, "hát ez nagyon komoly baj.»––¡Válgame Dios! ––exclamó muy serio––. Esto es muy grave, de verdad.
I am sorry to hear you say that.Nagyon szomorú vagyok.Lamento oírle decir eso.
The fund was, of course, for the propagation and spread of the red-heads as well as for their maintenance.Az alapítvány ugyanis a vörös haj fennmaradását, sőt terjesztését célozza.El legado, naturalmente, tiene como objetivo la propagación y expansión de los pelirrojos, y no sólo su mantenimiento.
It is exceedingly unfortunate that you should be a bachelor.'Óriási balszerencse, hogy ön agglegény."Es un terrible inconveniente que sea usted soltero.
"My face lengthened at this, Mr. Holmes, for I thought that I was not to have the vacancy after all; but after thinking it over for a few minutes he said that it would be all right.Erre bizony megnyúlt az arcom, Mr. Holmes, mert már azt hittem, mégsem fogom megkapni a helyet, de aztán néhány perces gondolkodás után azt mondta a kis ember, hogy minden rendben lesz.»Al oír aquello, puse una cara muy larga, señor Holmes, pensando que después de todo no iba a conseguir la plaza; pero después de pensárselo unos minutos, el gerente dijo que no importaba.
"'In the case of another,' said he, 'the objection might be fatal, but we must stretch a point in favour of a man with such a head of hair as yours."Bárki másnak az esetében" - jelentette ki - "ez a körülmény kizáró okot jelentene, de egy ennyire vörös hajjal kivételt kell tennünk.»––De tratarse de otro ––dijo––, la objeción habría podido ser fatal, pero creo que debemos ser un poco flexibles a favor de un hombre con un pelo como el suyo.
When shall you be able to enter upon your new duties?'Mikor tudná elfoglalni az új hivatalát?"¿Cuándo podrá hacerse cargo de sus nuevas obligaciones?
"'Well, it is a little awkward, for I have a business already,' said I."Hát, sajnos, meg kell vallanom, hogy nekem már van egy üzletem" - mondtam.»––Bueno, hay un pequeño problema, ya que tengo un negocio propio ––dije.
"'Oh, never mind about that, Mr. Wilson!' said Vincent Spaulding. 'I should be able to look after that for you.'"Ó, az ne legyen gond, Mr. Wilson!" - szólt közbe Vincent Spaulding. - "El tudom látni én egyedül is."»––¡Oh, no se preocupe de eso, señor Wilson! ––dijo Vincent Spaulding––. Yo puedo ocuparme de ello por usted.
"'What would be the hours?'"Mi lenne a munkaidő?" - kérdeztem.»––¿Cuál sería el horario? ––pregunté.
I asked. "'Ten to two.'"Tíztől kettőig."»––De diez a dos.
"Now a pawnbroker's business is mostly done of an evening, Mr. Holmes, especially Thursday and Friday evening, which is just before pay-day; so it would suit me very well to earn a little in the mornings.Namármost, tudnia kell, Mr. Holmes, hogy egy zálogüzlet általában esténként csinál boltot, különösen pedig csütörtökön és pénteken este, vagyis fizetésnap előtt. Úgyhogy nekem ez a délelőtti, déli különmunka nagyon is megfelelt.»Ahora bien, el negocio del prestamista se hace principalmente por las noches, señor Holmes, sobre todo las noches del jueves y el viernes, justo antes del día de paga; de manera que me vendría muy bien ganar algún dinerillo por las mañanas.
Besides, I knew that my assistant was a good man, and that he would see to anything that turned up.Azonkívül tudtam, hogy a segédem rendes ember, és ha mégis adódna valami a távollétem alatt, ő is el bírja intézni.Además, me constaba que mi empleado era un buen hombre y que se encargaría de lo que pudiera presentarse.
"'That would suit me very well,' said I. 'And the pay?'"Nekem tökéletesen megfelel" - mondtam. - "Mennyi a fizetés?"»––Me viene muy bien ––dije––. ¿Y la paga?
"'Is 4 pounds a week.'"Heti négy font."»––Cuatro libras a la semana.
"'And the work?'"És mi a munka?"»––¿Y el trabajo?
"'Is purely nominal.'"Pusztán jelképes."»––Es puramente nominal.
"'What do you call purely nominal?'"Mit nevez maga pusztán jelképesnek?"»––¿Qué entiende usted por puramente nominal?
"'Well, you have to be in the office, or at least in the building, the whole time."Bent kell lennie az irodában, de legalábbis az épületben egész idő alatt.»––Bueno, tiene usted que estar en la oficina, o al menos en el edificio, todo el tiempo.
If you leave, you forfeit your whole position forever.Ha eltávozik, azonnal eljátssza a helyét, örökre.Si se ausenta, pierde para siempre el puesto.
The will is very clear upon that point.A végrendelet ezt világosan kimondja.El testamento es muy claro en este aspecto.
You don't comply with the conditions if you budge from the office during that time.'Ha kimozdul az irodából a kérdéses időben, azzal megszegi a feltételeket."Si se ausenta de la oficina durante esas horas, falta usted al compromiso.
"'It's only four hours a day, and I should not think of leaving,' said I."Ha csak napi négy óra, eszem ágában sem lesz elmenni" - mondtam.»––No son más que cuatro horas al día, y no pienso ausentarme ––dije.
"'No excuse will avail,' said Mr. Duncan Ross; 'neither sickness nor business nor anything else."De semmilyen kifogást nem fogadhatunk ám el!" - figyelmeztetett Duncan Ross. - "Sem betegségre, sem üzleti elfoglaltságra, semmire nem lehet hivatkozni.»––No se acepta ninguna excusa ––insistió el señor Duncan Ross––. Ni enfermedad, ni negocios, ni nada de nada.
There you must stay, or you lose your billet.'Itt kell maradnia, különben elveszti a helyét."Tiene usted que estar aquí o pierde el empleo.
"'And the work?'"És mi lesz maga a munka?"»––¿Y el trabajo?
"'Is to copy out the "Encyclopaedia Britannica.""Másolni kell az Encyclopaedia Britannicát.»––Consiste en copiar la Enciclopedia Británica.
There is the first volume of it in that press.Ott van az első kötete a polcon.En ese estante tiene el primer volumen.
You must find your own ink, pens, and blotting-paper, but we provide this table and chair.Tintát, tollat, itatóst maga hoz, mi biztosítjuk ezt a széket és az asztalt.Tendrá usted que poner la tinta, las plumas y el papel secante; nosotros le proporcionamos esta mesa y esta silla.
Will you be ready to-morrow?'Be tudna állni akár már holnap is?"¿Podrá empezar mañana?
"'Certainly,' I answered."Hogyne" - válaszoltam.»––Desde luego.
"'Then, good-bye, Mr. Jabez Wilson, and let me congratulate you once more on the important position which you have been fortunate enough to gain.'"Akkor viszontlátásra, Mr. Jabez Wilson, és hadd gratuláljak még egyszer a szerencséjéhez, hogy sikerült elnyernie egy ilyen fontos megbízatást."»––Entonces, adiós, señor Jabez Wilson, y permítame felicitarle una vez más por el importante puesto que ha tenido la suerte de conseguir.
He bowed me out of the room and I went home with my assistant, hardly knowing what to say or do, I was so pleased at my own good fortune. "Well, I thought over the matter all day, and by evening I was in low spirits again; for I had quite persuaded myself that the whole affair must be some great hoax or fraud, though what its object might be I could not imagine.Udvariasan kikísért a szobából, én pedig hazamentem a segédemmel, de azt sem tudtam, mit szóljak vagy mit csináljak, annyira odavoltam a szerencsémmel. Egész nap azután ez a dolog járt a fejemben, és estére már újból igencsak lógattam az orrom, mert teljesen bebeszéltem magamnak, hogy ez vagy valami nagy ugratás, vagy csalás, csak azt nem tudtam elképzelni, hogy mit akarnak vele elérni.»Se despidió de mí con una reverencia y yo me volví a casa con mi empleado, sin apenas saber qué decir ni qué hacer, tan satisfecho me sentía de mi buena suerte. »Me pasé todo el día pensando en el asunto y por la noche volvía a sentirme deprimido, pues había logrado convencerme de que todo aquello tenía que ser una gigantesca estafa o un fraude, aunque no podía imaginar qué se proponían con ello.
It seemed altogether past belief that anyone could make such a will, or that they would pay such a sum for doing anything so simple as copying out the 'Encyclopaedia Britannica.'Józan ésszel hihetetlennek tűnt, hogy bárki ilyen végakaratot hagyjon, vagy hogy ekkora összeget fizessen egy egyszerű másolásért.Parecía absolutamente increíble que alguien dejara un testamento semejante, y que se pagara semejante suma por hacer algo tan sencillo como copiar la Enciclopedia Británica.
Vincent Spaulding did what he could to cheer me up, but by bedtime I had reasoned myself out of the whole thing.Vincent Spaulding próbálta ugyan tartani bennem a lelket, de estére már megint letettem az egészről.Vincent Spaulding hizo todo lo que pudo por animarme, pero a la hora de acostarme yo ya había decidido desentenderme del asunto.
However, in the morning I determined to have a look at it anyhow, so I bought a penny bottle of ink, and with a quill-pen, and seven sheets of foolscap paper, I started off for Pope's Court.Reggel mégis úgy döntöttem, hogy legalább utánajárok a dolognak, így vettem egy pennyért tintát, aztán a hónom alatt egy lúdtollal és hét ív vonalas papírral elindultam a Pope-udvarba.Sin embargo, a la mañana siguiente pensé que valla la pena probar, así que compré un tintero de un penique, me hice con una pluma y siete pliegos de papel, y me encaminé a Pope's Court.
"Well, to my surprise and delight, everything was as right as possible.Meglepetésemre és örömömre mindent a legnagyobb rendben találtam.»Para mi sorpresa y satisfacción, todo salió a pedir de boca.
The table was set out ready for me, and Mr. Duncan Ross was there to see that I got fairly to work.Az asztal oda volt készítve, és Mr. Duncan Ross is ott állt, hogy ellenőrizze, rendesen nekilátok-e a munkámnak.Encontré la mesa ya preparada para mí, y al señor Duncan Ross esperando a ver si me presentaba puntualmente al trabajo.
He started me off upon the letter A, and then he left me; but he would drop in from time to time to see that all was right with me.Elkezdette velem a másolást az A betűnél, aztán magamra hagyott, de aztán időről időre benézett, és figyelte, hogy haladok.Me dijo que empezara por la letra A y me dejó solo; pero se dejaba caer de vez en cuando para comprobar que todo iba bien.
At two o'clock he bade me good-day, complimented me upon the amount that I had written, and locked the door of the office after me.Kettőkor elköszönt, megdicsért, hogy milyen sokat írtam, és bezárta mögöttem az iroda ajtaját.A las dos me deseó buenas tardes, me felicitó por lo mucho que había escrito y cerró la puerta de la oficina cuando yo salí.
"This went on day after day, Mr. Holmes, and on Saturday the manager came in and planked down four golden sovereigns for my week's work.Ez így ment nap mint nap, Mr. Holmes, aztán szombaton bejött, és leszurkolt négy aranyfontot a heti munkám fejében.»Todo siguió igual un día tras otro, señor Holmes, y el sábado se presentó el gerente y me abonó cuatro soberanos por el trabajo de la semana.
It was the same next week, and the same the week after.Ugyanez történt a következő héten, majd az azutáni héten is.Lo mismo ocurrió a la semana siguiente, y a la otra.
Every morning I was there at ten, and every afternoon I left at two.Minden délelőtt megjelentem tízkor, eljöttem kettőkor.Yo llegaba cada mañana a las diez y me marchaba a las dos de la tarde.
By degrees Mr. Duncan Ross took to coming in only once of a morning, and then, after a time, he did not come in at all.Aztán lassanként Mr. Duncan Ross már csak egyszer nézett be egy nap, aztán egy idő múlva már nem jött be egyszer sem.Poco a poco, el señor Duncan Ross se limitó a aparecer una vez cada mañana y, con el tiempo, dejó de presentarse.
Still, of course, I never dared to leave the room for an instant, for I was not sure when he might come, and the billet was such a good one, and suited me so well, that I would not risk the loss of it.Én persze mégsem mertem egyetlen pillanatra sem kimenni a szobából, hátha éppen akkor jön: ez az alkalmazás annyira megfelelt nekem, hogy nem akartam kockára tenni.Aun así, como es natural, yo no me atrevía a ausentarme de la habitación ni un instante, pues no estaba seguro de cuándo podría aparecer, y el empleo era tan bueno y me venía tan bien que no quería arriesgarme a perderlo.
"Eight weeks passed away like this, and I had written about Abbots and Archery and Armour and Architecture and Attica, and hoped with diligence that I might get on to the B's before very long.Nyolc hét telt el így, és én kiírtam szépen mindent Akhilleusztól Afrikán és Alaszkán át Attikáig, és reménykedtem, hogy még egy kis kitartás, és nemsokára kezdhetem a B-t.»De este modo transcurrieron ocho semanas, durante las cuales escribí sobre Abades, Armaduras, Arquerías, Arquitectura y Ática, y esperaba llegar muy pronto a la B si me aplicaba.
It cost me something in foolscap, and I had pretty nearly filled a shelf with my writings.A papírból elég sokat elhasználtam, már majdnem egy polcot megtöltöttek az irományaim.Tuve que gastar algo en papel, y ya tenía un estante casi lleno de hojas escritas.
And then suddenly the whole business came to an end."Erre egyik pillanatról a másikra vége lett az egésznek.Y de pronto, todo se acabó.
"To an end?"Vége?––¿Que se acabó?
"Yes, sir.Igen, uram.––Sí, señor.
And no later than this morning.Mégpedig ma délelőtt, nem máskor.Esta misma mañana.
I went to my work as usual at ten o'clock, but the door was shut and locked, with a little square of cardboard hammered on to the middle of the panel with a tack.Odamegyek tízre dolgozni, mint eddig mindennap, de az ajtó zárva, s csak egy kis kartonpapír van rá kiszögezve.Como de costumbre, acudí al trabajo a las diez en punto, pero encontré la puerta cerrada con llave y una pequeña cartulina clavada en la madera con una chincheta.
Here it is, and you can read for yourself."Tessék, itt van, olvassa el!Aquí la tiene, puede leerla usted mismo.
He held up a piece of white cardboard about the size of a sheet of note-paper.Azzal egy fehér kartoncédulát nyújtott át Holmesnak.Extendió un trozo de cartulina blanca, del tamaño aproximado de una cuartilla.
It read in this fashion:Ez állt rajta:En ella estaba escrito lo siguiente:
THE RED-HEADED LEAGUE IS DISSOLVED.A RŐT LIGA FELOSZLOTT«HA QUEDADO DISUELTA LA LIGA DE LOS PELIRROJOS.
October 9, 1890.1890. okt. 9.
Sherlock Holmes and I surveyed this curt announcement and the rueful face behind it, until the comical side of the affair so completely overtopped every other consideration that we both burst out into a roar of laughter.Sherlock Holmesszal szemügyre vettük ezt a rövid közleményt, majd a panaszos gyászos képére pillantottunk. Ebben a pillanatban csupán a dolog komikus oldalát láttuk, és mindketten harsány hahotára fakadtunk.9 de octubre de 1890» Sherlock Holmes y yo examinamos aquel conciso anuncio y la cara afligida que había detrás, hasta que el aspecto cómico del asunto dominó tan completamente las demás consideraciones que ambos nos echamos a reír a carcajadas.
"I cannot see that there is anything very funny," cried our client, flushing up to the roots of his flaming head. "If you can do nothing better than laugh at me, I can go elsewhere."Szerintem ez nem nevetséges! - kiáltotta az ügyfelünk, és feje még jobban elvörösödött az izgalomtól. - Ha maguk csak nevetni tudnak rajtam, elmegyek máshova!––No sé qué les hace tanta gracia ––exclamó nuestro cliente, sonrojándose hasta las raíces de su llameante cabello––. Si lo mejor que saben hacer es reírse de mí, más vale que recurra a otros.
"No, no," cried Holmes, shoving him back into the chair from which he had half risen. "I really wouldn't miss your case for the world. It is most refreshingly unusual.Maradjon csak! - nyomta vissza a székbe Holmes az indulni készülő zálogost. - A világért sem szeretném, ha másnak adná az esetet, amely pezsdítőn szokatlan.––No, no ––exclamó Holmes, empujándolo de nuevo hacia la silla de la que casi se había levantado––. Le aseguro que no dejaría escapar su caso por nada del mundo. Resulta reconfortantemente insólito.
But there is, if you will excuse my saying so, something just a little funny about it.De ne haragudjon, tényleg van benne valami nevetséges is.Pero, si me perdona que se lo diga, el asunto presenta algunos aspectos bastante graciosos.
Pray what steps did you take when you found the card upon the door?"Mondja el, kérem, mit tett, miután megtalálta ezt a cédulát az ajtón.Dígame, por favor: ¿qué pasos dio usted después de encontrar esta tarjeta en la puerta?
"I was staggered, sir.Le voltam sújtva.––Me quedé de una pieza, señor.
I did not know what to do.Nem tudtam, mitévő legyek.No sabía qué hacer.
Then I called at the offices round, but none of them seemed to know anything about it.Aztán benéztem a szomszédos irodákba, de sehol sem tudtak semmit.Entonces entré en las oficinas de al lado, pero en ninguna de ellas parecían saber nada del asunto.
Finally, I went to the landlord, who is an accountant living on the ground-floor, and I asked him if he could tell me what had become of the Red-headed League.Végül megkerestem a háziurat, aki könyvvizsgáló, és a földszinten lakik, és megkérdeztem, mi lett a Rőt Ligával.Por último, me dirigí al administrador, un contable que vive en la planta baja, y le pregunté si sabía qué había pasado con la Liga de los Pelirrojos.
He said that he had never heard of any such body.Azt mondta, hogy sosem hallott erről a társaságról.Me respondió que jamás había oído hablar de semejante sociedad.
Then I asked him who Mr. Duncan Ross was.Erre megkérdeztem, hogy akkor Duncan Ross kicsoda.Entonces le pregunté por el señor Duncan Ross.
He answered that the name was new to him.Azt válaszolta, hogy ezt a nevet most hallja először.Me dijo que era la primera vez que oía ese nombre.
"'Well,' said I, 'the gentleman at No. 4.'"Hát ő az az úr a négyesben."»––Bueno ––dije yo––, me refiero al caballero del número 4.
"'What, the red-headed man?'"Ja, az a vörös hajú?"»––Cómo, ¿el pelirrojo?
"'Yes.'"Igen."»––Sí.
"'Oh,' said he, 'his name was William Morris."Ja" - mondja -, "az ő neve William Morris.»––¡Oh! ––dijo––. Se llama William Morris.
He was a solicitor and was using my room as a temporary convenience until his new premises were ready.Ügyvéd, és ideiglenesen vette bérbe a szobámat, amíg az ő új irodája el nem készül.Es abogado y estaba utilizando el local como despacho provisional mientras acondicionaba sus nuevas oficinas.
He moved out yesterday.'Tegnap költözött ki."Se marchó ayer.
"'Where could I find him?'»––¿Dónde puedo encontrarlo?
"'Oh, at his new offices."Hol találom meg?"»––Pues en sus nuevas oficinas.
He did tell me the address."Hát, az új irodájában.Me dio la dirección.
Yes, 17 King Edward Street, near St. Paul's.' "I started off, Mr. Holmes, but when I got to that address it was a manufactory of artificial knee-caps, and no one in it had ever heard of either Mr. William Morris or Mr. Duncan Ross."Itt van a címe: King Edward Street 17, a Szent Pál-székesegyház közelében." Odamentem erre a címre, Mr. Holmes, de kiderült, hogy ott egy művégtagkészítő műhely működik, és senki sem hallott sem Mr. William Morrisról, sem Mr. Duncan Rossról.Sí, eso es, King Edward Street, número 17, cerca de San Pablo. »Salí disparado, señor Holmes, pero cuando llegué a esa dirección me encontré con que se trataba de una fábrica de rodilleras artificiales y que allí nadie había oído hablar del señor William Morris ni del señor Duncan Ross.
"And what did you do then?" asked Holmes.És azután mit csinált? - kérdezte Holmes.––¿Y qué hizo entonces? ––preguntó Holmes.
"I went home to Saxe-Coburg Square, and I took the advice of my assistant. But he could not help me in any way. He could only say that if I waited I should hear by post.Hazamentem a Coburg Square-re, és a segédemtől kértem tanácsot, de ő sem tudott segíteni semmit. Csak azt mondta, hogy várjak, és majd biztosan értesítenek postán.––Volví a mi casa en Saxe-Coburg Square y pedí consejo a mi empleado. Pero no pudo darme ninguna solución, aparte de decirme que, si esperaba, acabaría por recibir noticias por carta.
But that was not quite good enough, Mr. Holmes.De én ezzel nem elégszem meg, Mr. Holmes!Pero aquello no me bastaba, señor Holmes.
I did not wish to lose such a place without a struggle, so, as I had heard that you were good enough to give advice to poor folk who were in need of it, I came right away to you."Én harcolok ezért az állásért, nem mondok le róla, úgyhogy, mivel hallottam, maga jó ember, és szívesen ad tanácsot a rászorulóknak, egyenesen magához jöttem.No estaba dispuesto a perder un puesto tan bueno sin luchar, y como había oído que usted tenía la amabilidad de aconsejar a la pobre gente necesitada, me vine directamente a verle.
"And you did very wisely," said Holmes. "Your case is an exceedingly remarkable one, and I shall be happy to look into it.Nagyon bölcsen tette - mondta Holmes. - A maga esete szerfölött figyelemreméltó, és nagyon örülök, ha én is tanulmányozhatom.––E hizo usted muy bien ––dijo Holmes––. Su caso es de lo más notable y me encantará echarle un vistazo.
From what you have told me I think that it is possible that graver issues hang from it than might at first sight appear."Az elmondottak alapján az az érzésem, hogy súlyosabb dolgok lehetnek a háttérben, mintsem első ránézésre gondolná az ember.Por lo que me ha contado, me parece muy posible que estén en juego cosas más graves que lo que parece a simple vista.
"Grave enough!" said Mr. Jabez Wilson. "Why, I have lost four pound a week."Még hogy súlyosak! - helyeselt Mr. Jabez Wilson. - Heti négy fontot elvesztettem!––¡Ya lo creo que son graves! ––dijo el señor Jabez Wilson––.
"As far as you are personally concerned," remarked Holmes, "I do not see that you have any grievance against this extraordinary league.Ami önt illeti - jegyezte meg Holmes -, nem hinném, hogy különösebb oka lehet neheztelni erre a nem hétköznapi társulatra.¡Como que me he quedado sin cuatro libras a la semana! ––Por lo que a usted respecta ––le hizo notar Holmes––, no veo que tenga motivos para quejarse de esta extraordinaria Liga.
On the contrary, you are, as I understand, richer by some 30 pounds, to say nothing of the minute knowledge which you have gained on every subject which comes under the letter A. You have lost nothing by them."Ellenkezőleg, ön, ha jól vettem ki a szavaiból, harminc-egynéhány fonttal lett gazdagabb, nem is beszélve azokról a tudásmorzsákról, amelyeket az A betűs címszavakból felszedegetett. Magát nem érte miattuk veszteség.Por el contrario, tal como yo lo veo, ha salido usted ganando unas treinta libras, y eso sin mencionar los detallados conocimientos que ha adquirido sobre todos los temas que empiezan por la letra A. Usted no ha perdido nada.
"No, sir. But I want to find out about them, and who they are, and what their object was in playing this prank--if it was a prank--upon me.Nem, uram, de meg akarok tudni róluk mindent, kicsodák, és miért járatták velem a bolondját. Ha ugyan ugratásról van szó.––No, señor. Pero quiero averiguar algo sobre ellos, saber quiénes son y qué se proponían al hacerme esta jugarreta... si es que se trata de una jugarreta.
It was a pretty expensive joke for them, for it cost them two and thirty pounds."Elég drága tréfa volt nekik, pontosan harminckét fontjukba került.La broma les ha salido bastante cara, ya que les ha costado treinta y dos libras.
"We shall endeavour to clear up these points for you.Megpróbáljuk tisztázni magának ezeket a dolgokat.––Procuraremos poner en claro esos puntos para usted.
And, first, one or two questions, Mr. Wilson.Előbb azonban még egy-két kérdésem lenne, Mr. Wilson.Pero antes, una o dos preguntas, señor Wilson.
This assistant of yours who first called your attention to the advertisement--how long had he been with you?"Ez a segéd, aki felhívta az ön figyelmét a hirdetésre, mióta volt akkor magánál?Ese empleado suyo, que fue quien le hizo fijarse en el anuncio..., ¿cuánto tiempo llevaba con usted?
"About a month then."Körülbelül egy hónapja.––Entonces llevaba como un mes más o menos.
"How did he come?"Hogyan került magához?––¿Cómo llegó hasta usted?
"In answer to an advertisement."A hirdetésemre jelentkezett.––En respuesta a un anuncio.
"Was he the only applicant?"Ő volt az egyetlen jelentkező?––¿Fue el único aspirante?
"No, I had a dozen."Nem, volt vagy egy tucat.––No, recibí una docena.
"Why did you pick him?"És miért éppen őt választotta?––¿Y por qué lo eligió a él?
"Because he was handy and would come cheap."Mert ügyesnek láttam, és olcsón vállalta a munkát.––Porque parecía listo y se ofrecía barato.
"At half-wages, in fact."A rendes bér feléért...––A mitad de salario, ¿no es así?
"Yes."Igen.––Eso es.
"What is he like, this Vincent Spaulding?"Hogy néz ki ez a Vincent Spaulding?––¿Cómo es este Vincent Spaulding?
"Small, stout-built, very quick in his ways, no hair on his face, though he's not short of thirty.Alacsony, köpcös, de fürge. Nincs se bajsza, se szakálla, pedig már biztos megvan harminc.––Bajo, corpulento, de movimientos rápidos, barbilampiño, aunque no tendrá menos de treinta años.
Has a white splash of acid upon his forehead."Van egy fehér marásfolt a homlokán.Tiene una mancha blanca de ácido en la frente.
Holmes sat up in his chair in considerable excitement.Holmes izgatottan húzta ki magát a széken.Holmes se incorporó en su asiento muy excitado.
"I thought as much," said he.- Gondoltam - mondta.––Me lo había figurado ––dijo––.
"Have you ever observed that his ears are pierced for earrings?"- Nem figyelte meg, hogy ki van-e lyukasztva a füle?¿Se ha fijado usted en si tiene las orejas perforadas, como para llevar pendientes?
"Yes, sir. He told me that a gipsy had done it for him when he was a lad."De igen, ki van lyukasztva. Azt mondta, hogy egy cigány csinálta neki még kölyökkorában.––Sí, señor. Me dijo que se las había agujereado una gitana cuando era muchacho.
"Hum!" said Holmes, sinking back in deep thought.Hm - mondta Holmes, és ismét gondolataiba merült. - Most is ott van magánál?––¡Hum! ––exclamó Holmes, sumiéndose en profundas reflexiones––.
"He is still with you?"Igen, uram.¿Sigue aún con usted?
"Oh, yes, sir; I have only just left him."Ott maradt az üzletben, amikor eljöttem.––¡Oh, sí, señor! Acabo de dejarle.
"And has your business been attended to in your absence?"Ellátta a boltot a távollétében?––¿Y el negocio ha estado bien atendido durante su ausencia?
"Nothing to complain of, sir.Nem panaszkodhatok rá, uram.––No tengo ninguna queja, señor.
There's never very much to do of a morning."Délelőtt sosincs sok tennivaló.Nunca hay mucho trabajo por las mañanas.
"That will do, Mr. Wilson.Ennyi elég is lesz, Mr. Wilson!––Con eso bastará, señor Wilson.
I shall be happy to give you an opinion upon the subject in the course of a day or two.Készséggel közlöm önnel az elképzeléseimet egy-két nap múlva.Tendré el gusto de darle una opinión sobre el asunto dentro de uno o dos días.
To-day is Saturday, and I hope that by Monday we may come to a conclusion."Ma szombat van, remélem, hogy hétfőre már jutok valamilyen következtetésre.Hoy es sábado; espero que para el lunes hayamos llegado a una conclusión.
"Well, Watson," said Holmes when our visitor had left us, "what do you make of it all?"Nos, Watson - fordult hozzám Holmes, miután a látogató magunkra hagyott bennünket -, mi a véleménye?––Bien, Watson ––dijo Holmes en cuanto nuestro visitante se hubo marchado––. ¿Qué saca usted de todo esto?
"I make nothing of it," I answered frankly. "It is a most mysterious business."Semmit sem tudok mondani - válaszoltam őszintén. - Nagyon titokzatos ügy.––No saco nada ––respondí con franqueza––. Es un asunto de lo más misterioso.
"As a rule," said Holmes, "the more bizarre a thing is the less mysterious it proves to be.Az esetek többségében - mondta Holmes - minél bizarrabbnak tűnik egy ügy, annál kevésbé titokzatos.––Como regla general ––dijo Holmes––, cuanto más extravagante es una cosa, menos misteriosa suele resultar.
It is your commonplace, featureless crimes which are really puzzling, just as a commonplace face is the most difficult to identify.A jellegtelen, közönséges bűnügyek okozzák az igazi fejtörést, mint ahogy azonosítani is a tucatarcokat a legnehezebb.Son los delitos corrientes, sin ningún rasgo notable, los que resultan verdaderamente desconcertantes, del mismo modo que un rostro vulgar resulta más difícil de identificar.
But I must be prompt over this matter."De ebben az ügyben nem szabad késlekednem.Tengo que ponerme inmediatamente en acción.
"What are you going to do, then?"Mit akar tehát tenni? - kérdeztem.––¿Y qué va usted a hacer? ––pregunté.
I asked. "To smoke," he answered.Pipázni fogok - válaszolta.––Fumar ––respondió––.
"It is quite a three pipe problem, and I beg that you won't speak to me for fifty minutes."- Ez egy legalább hárompipás feladat, így arra kérem, most ne szóljon hozzám ötven percig.Es un problema de tres pipas, así que le ruego que no me dirija la palabra durante cincuenta minutos.
He curled himself up in his chair, with his thin knees drawn up to his hawk-like nose, and there he sat with his eyes closed and his black clay pipe thrusting out like the bill of some strange bird.- Összekuporodott a karosszékében, csontos térdét felhúzta egészen sasorra alá, és csukott szemmel ült ebben a pózban, mozdulatlanul, csak a fekete cseréppipa meredt előre a szájából, mint valami furcsa madárcsőr.Se acurrucó en su sillón con sus flacas rodillas alzadas hasta la nariz de halcón, y allí se quedó, con los ojos cerrados y la pipa de arcilla negra sobresaliendo como el pico de algún pájaro raro.
I had come to the conclusion that he had dropped asleep, and indeed was nodding myself, when he suddenly sprang out of his chair with the gesture of a man who has made up his mind and put his pipe down upon the mantelpiece.Én már szentül hittem, hogy elszenderedett, és már az én fejem is kezdett elnehezülni, amikor hirtelen felugrott, és pipáját letette a kandallópárkányra. Látszott rajta, hogy döntésre jutott.Yo había llegado ya a la conclusión de que se había quedado dormido, y de hecho yo mismo empezaba a dar cabezadas, cuando de pronto saltó de su asiento con el gesto de quien acaba de tomar una resolución, y dejó la pipa sobre la repisa de la chimenea.
"Sarasate plays at the St. James's Hall this afternoon," he remarked.Sarasate játszik délután a St. James Hallban - szólalt meg. -––Esta noche toca Sarasate en el St. James Hall ––comentó––.
"What do you think, Watson?Lenne kedve hozzá, Watson?¿Qué le parece, Watson?
Could your patients spare you for a few hours?"Tudják nélkülözni a páciensei néhány óráig?¿Podrán sus pacientes prescindir de usted durante unas pocas horas?
"I have nothing to do to-day.Ma nincs semmi dolgom.––No tengo nada que hacer hoy.
My practice is never very absorbing."A praxisom nem jelent túlzottan megerőltető elfoglaltságot.Mi trabajo nunca es muy absorbente.
"Then put on your hat and come.Akkor vegye a kalapját, és jöjjön.––Entonces, póngase el sombrero y venga.
I am going through the City first, and we can have some lunch on the way.A Cityn keresztül megyünk, és útközben meg is ebédelhetünk.Antes tengo que pasar por la City, y podemos comer algo por el camino.
I observe that there is a good deal of German music on the programme, which is rather more to my taste than Italian or French.Tudtommal főleg német zene van műsoron, és az sokkal inkább megfelel az ízlésemnek, mint az olasz vagy a francia.He visto que hay en el programa mucha música alemana, que resulta más de mi gusto que la italiana o la francesa.
It is introspective, and I want to introspect.A német zene befelé fordul, mint ahogy most én is befelé akarok fordulni.Es introspectiva yyo quiero reflexionar.
Come along!"Induljunk hát!¡En marcha!
We travelled by the Underground as far as Aldersgate; and a short walk took us to Saxe-Coburg Square, the scene of the singular story which we had listened to in the morning.Földalattival mentünk az Aldersgate-ig, onnan rövid sétával jutottunk a Coburg térre, a pár órája hallott szokatlan történet színhelyére.Viajamos en el Metro hasta Aldersgate, y una corta caminata nos llevó a Saxe––Coburg Square, escenario de la singular historia que habíamos escuchado por la mañana.
It was a poky, little, shabby-genteel place, where four lines of dingy two-storied brick houses looked out into a small railed-in enclosure, where a lawn of weedy grass and a few clumps of faded laurel-bushes made a hard fight against a smoke-laden and uncongenial atmosphere.Kicsi, szegényes, valaha jobb napokat láthatott hely volt. Ütött-kopott, emeletes téglaházak egyhangú négyszögei néztek egy korláttal körülvett kis területre, ahol gazos fű és néhány színehagyott bukszusbokor folytatta reménytelen utóvédharcát a füstös, barátságtalan környezettel.Era una placita insignificante, pobre pero de aspecto digno, con cuatro hileras de desvencijadas casas de ladrillo, de dos pisos, rodeando un jardincito vallado, donde un montón de hierbas sin cuidar y unas pocas matas de laurel ajado mantenían una dura lucha contra la atmósfera hostil y cargada de humo.
Three gilt balls and a brown board with "JABEZ WILSON" in white letters, upon a corner house, announced the place where our red-headed client carried on his business.Egy sarki házon három aranyozott gömb és egy fehér betűs, "JABEZ WILSON" feliratú barna tábla jelezte, hogy itt van a vörös hajú kliensünk üzlete.En la esquina de una casa, tres bolas doradas y un rótulo marrón con las palabras «JABEZ WILSON» en letras de oro anunciaban el local donde nuestro pelirrojo cliente tenía su negocio.
Sherlock Holmes stopped in front of it with his head on one side and looked it all over, with his eyes shining brightly between puckered lids.Sherlock Holmes megállt a bolt előtt, fejét egyik oldalra hajtotta, s vékonyra összehúzott szemhéja alól alaposan végigmérte az épületet.Sherlock Holmes se detuvo ante la casa, con la cabeza ladeada, y la examinó atentamente, con los ojos brillándole bajo los párpados fruncidos.
Then he walked slowly up the street, and then down again to the corner, still looking keenly at the houses.Aztán lassan elsétált a tér végébe, majd visszajött a sarokig, és közben szemügyre vette a házakat.A continuación, caminó despacio calle arriba y calle abajo, sin dejar de examinar las casas.
Finally he returned to the pawnbroker's, and, having thumped vigorously upon the pavement with his stick two or three times, he went up to the door and knocked. It was instantly opened by a bright-looking, clean-shaven young fellow, who asked him to step in.Amikor a zálogos háza elé ért, botjával kétszer-háromszor erőteljesen megkopogtatta a kövezetet, majd az üzlet ajtajához lépett, és bezörgetett. Egy értelmes arcú, borotvált fiatalember nyitott szinte azonnal ajtót, és invitálta befelé a barátomat.Por último, regresó frente a la tienda del prestamista y, después de dar dos o tres fuertes golpes en el suelo con el bastón, se acercó a la puerta y llamó. Abrió al instante un joven con cara de listo y bien afeitado, que le invitó a entrar.
"Thank you," said Holmes, "I only wished to ask you how you would go from here to the Strand."Köszönöm - mondta Holmes -, csak azt szerettem volna megkérdezni, hogyan juthatok el innen a Strandre.––Gracias ––dijo Holmes––. Sólo quería preguntar por dónde se va desde aquí al Strand.
"Third right, fourth left," answered the assistant promptly, closing the door.A harmadik sarkon jobbra, majd a negyediken balra - válaszolta tüstént a segéd, és becsukta az ajtót.––La tercera a la derecha y la cuarta a la izquierda ––respondió sin vacilar el empleado, cerrando a continuación la puerta.
"Smart fellow, that," observed Holmes as we walked away. "He is, in my judgment, the fourth smartest man in London, and for daring I am not sure that he has not a claim to be third. I have known something of him before."Agyafúrt alak - jegyezte meg Holmes, miközben odébb sétáltunk. - Megítélésem szerint a negyedik legagyafúrtabb ember Londonban, sőt a merészségben még egy hellyel előrébb is áll. Már volt alkalmam hallani róla.––Un tipo listo ––comentó Holmes mientras nos alejábamos––. En mi opinión, es el cuarto hombre más inteligente de Londres; y en cuanto a audacia, creo que podría aspirar al tercer puesto. Ya he tenido noticias suyas anteriormente.
"Evidently," said I, "Mr. Wilson's assistant counts for a good deal in this mystery of the Red-headed League.Nyilvánvaló - szólaltam meg -, hogy Mr. Wilson segédjének köze van a Rőt Liga rejtélyéhez.––Es evidente ––dije yo––que el empleado del señor Wilson desempeña un importante papel en este misterio de la Liga de los Pelirrojos.
I am sure that you inquired your way merely in order that you might see him."Természetesen csak azért kopogott be, mert látni akarta őt, ugye?Estoy seguro de que usted le ha preguntado el camino sólo para poder echarle un vistazo.
"Not him."Nem őt akartam látni.––No a él.
"What then?"Akkor mit?––Entonces, ¿a qué?
"The knees of his trousers."A nadrágja térdét.––A las rodilleras de sus pantalones.
"And what did you see?"Mit látott rajta?––¿Y qué es lo que vio?
"What I expected to see."Azt, amire számítottam.––Lo que esperaba ver.
"Why did you beat the pavement?"És miért kopogtatta meg a kövezetet?––¿Para qué golpeó el pavimento?
"My dear doctor, this is a time for observation, not for talk.Kedves doktorom, ez a megfigyelés ideje, nem a megbeszélésé.––Mi querido doctor, lo que hay que hacer ahora es observar, no hablar.
We are spies in an enemy's country.Most kémek vagyunk egy ellenséges országban.Somos espías en territorio enemigo.
We know something of Saxe-Coburg Square.Már tudunk valamit a Coburg térről.Ya sabemos algo de Saxe-Coburg Square.
Let us now explore the parts which lie behind it."Derítsük föl, mi van mögötte.Exploremos ahora las calles que hay detrás.
The road in which we found ourselves as we turned round the corner from the retired Saxe-Coburg Square presented as great a contrast to it as the front of a picture does to the back.Miután ennek a félreeső Coburg térnek a sarkán befordultunk, nemsokára egy nagy utcán találtuk magunkat, amely oly ellentéte volt a térnek, mint egy festmény a saját hátlapjának.La calle en la que nos metimos al dar la vuelta a la esquina de la recóndita Saxe–– Coburg Square presentaba con ésta tanto contraste como el derecho de un cuadro con el revés.
It was one of the main arteries which conveyed the traffic of the City to the north and west. The roadway was blocked with the immense stream of commerce flowing in a double tide inward and outward, while the footpaths were black with the hurrying swarm of pedestrians.A Cityből északra és nyugatra kivezető egyik főútvonal volt ez, az úttesten megrakott kocsik hömpölyögtek két sorban kifelé és befelé egyaránt, a járda csak úgy feketéllett a nyüzsgő gyalogosoktól.Se trataba de una de las principales arterias por donde discurre el tráfico de la City hacia el norte y hacia el oeste. La calzada estaba bloqueada por el inmenso río de tráfico comercial que fluía en ambas direcciones, y las aceras no daban abasto al presuroso enjambre de peatones.
It was difficult to realise as we looked at the line of fine shops and stately business premises that they really abutted on the other side upon the faded and stagnant square which we had just quitted.Végigtekintve a szép boltokon, a tekintélyes üzletházak során, nehéz volt elképzelni, hogy mindez közvetlenül szomszédos azzal a kopott és álmos térrel, ahonnan jövünk.Al contemplar la hilera de tiendas elegantes y oficinas lujosas, nadie habría pensado que su parte trasera estuviera pegada a la de la solitaria y descolorida plaza que acabábamos de abandonar.
"Let me see," said Holmes, standing at the corner and glancing along the line, "I should like just to remember the order of the houses here.Na, hadd nézzük! - mondta Holmes, amint megállt a sarkon, és végignézett az utcán. - Megpróbálom az eszembe vésni itt a házak sorrendjét.––Veamos ––dijo Holmes, parándose en la esquina y mirando la hilera de edificios––. Me gustaría recordar el orden de las casas.
It is a hobby of mine to have an exact knowledge of London.London pontos ismerete az egyik bolondériám.Una de mis aficiones es conocer Londres al detalle.
There is Mortimer's, the tobacconist, the little newspaper shop, the Coburg branch of the City and Suburban Bank, the Vegetarian Restaurant, and McFarlane's carriage-building depot.Tehát itt van a Mortimer iroda, aztán egy trafik, egy újságos, aztán a City és Külvárosi Bank coburgi fiókja, a vegetáriánus étterem és McFarlane kocsigyártó.Aquí está Mortimer's, la tienda de tabacos, la tiendecita de periódicos, la sucursal de Coburg del City and Suburban Bank, el restaurante vegetariano y las cocheras McFarlane.
That carries us right on to the other block.Aztán már a következő háztömb.Con esto llegamos a la siguiente manzana.
And now, Doctor, we've done our work, so it's time we had some play.Most pedig, kedves doktorom, elvégeztük a munkánkat, jöhet a szórakozás.Y ahora, doctor, nuestro trabajo está hecho yya es hora de que tengamos algo de diversión.
A sandwich and a cup of coffee, and then off to violin-land, where all is sweetness and delicacy and harmony, and there are no red-headed clients to vex us with their conundrums."Bekapunk egy szendvicset egy csésze kávéval, aztán irány hegedűország, ahol minden kellemes, finom, csupa harmónia, és nincsenek vörös hajú ügyfelek, akik mindenféle rejtélyekkel zaklatják az embert.Un bocadillo, una taza de café y derechos a la tierra del violín, donde todo es dulzura, delicadeza y armonía, y donde no hay clientes pelirrojos que nos fastidien con sus rompecabezas.
My friend was an enthusiastic musician, being himself not only a very capable performer but a composer of no ordinary merit.A barátom lelkes zenerajongó volt, maga is kiváló muzsikusi és nem mindennapi zeneszerzői adottságokkal megáldva.Mi amigo era un entusiasta de la música, no sólo un intérprete muy dotado, sino también un compositor de méritos fuera de lo común.
All the afternoon he sat in the stalls wrapped in the most perfect happiness, gently waving his long, thin fingers in time to the music, while his gently smiling face and his languid, dreamy eyes were as unlike those of Holmes the sleuth-hound, Holmes the relentless, keen-witted, ready-handed criminal agent, as it was possible to conceive.Páholyában egész délután a legtökéletesebb boldogság vette körül, hosszú, vékony ujjaival finoman követte a zene ritmusát. Finom, éteri mosolya, bágyadt, álmatag tekintete mit sem idézett a kopó Holmesból. Ez nem a fáradhatatlan, borotvaéles eszű, mindig tettre kész bűnügyi nyomozó volt.Se pasó toda la velada sentado en su butaca, sumido en la más absoluta felicidad, marcando suavemente el ritmo de la música con sus largos y afilados dedos, con una sonrisa apacible y unos ojos lánguidos y soñadores que se parecían muy poco a los de Holmes el sabueso, Holmes el implacable, Holmes el astuto e infalible azote de criminales.
In his singular character the dual nature alternately asserted itself, and his extreme exactness and astuteness represented, as I have often thought, the reaction against the poetic and contemplative mood which occasionally predominated in him.Ebben az egyedülálló jellemben a kettős természet felváltva tolakodott előtérbe, és határtalan pontossága és éleslátása, amint ezt gyakran gondoltam, csak poétikus és elmélkedő hajlamának ellenhatása volt, de azért néha az utóbbinak is engedett.La curiosa dualidad de la naturaleza de su carácter se manifestaba alternativamente, y muchas veces he pensado que su exagerada exactitud y su gran astucia representaban una reacción contra el humor poético y contemplativo que de vez en cuando predominaba en él.
The swing of his nature took him from extreme languor to devouring energy; and, as I knew well, he was never so truly formidable as when, for days on end, he had been lounging in his armchair amid his improvisations and his black-letter editions. Then it was that the lust of the chase would suddenly come upon him, and that his brilliant reasoning power would rise to the level of intuition, until those who were unacquainted with his methods would look askance at him as on a man whose knowledge was not that of other mortals.Természete néha a teljes enerváltságtól duzzadó energiáig, az egyik végletből a másikba lendült. Jól tudtam például, hogy akkor igazán félelmetes, amikor napokig ki sem mozdul a székéből, csak néha improvizál valamit a hangszerén, és díszkötéses könyveit bújja; aztán egyszerre előtör belőle a hajsza, a nyomkövetés ősi ösztöne, és ragyogó, logikus elméje az intuíció olyan magasságaiba emelkedik, hogy azok, akik nem ismerik a módszereit, hitetlenkedve tekintenek rá, mondván, hogy ennek az embernek a tudása semmilyen más halandóéhoz sem mérhető.Estas oscilaciones de su carácter lo llevaban de la languidez extrema a la energía devoradora y, como yo bien sabía, jamás se mostraba tan formidable como después de pasar días enteros repantigado en su sillón, sumido en sus improvisaciones y en sus libros antiguos. Entonces le venía de golpe el instinto cazador, y sus brillantes dotes de razonador se elevaban hasta el nivel de la intuición, hasta que aquellos que no estaban familiarizados con sus métodos se le quedaban mirando asombrados, como se mira a un hombre que posee un conocimiento superior al de los demás mortales.
When I saw him that afternoon so enwrapped in the music at St. James's Hall I felt that an evil time might be coming upon those whom he had set himself to hunt down.Amikor aznap délután a St. James Hallban láttam, hogy így beletemetkezik a zenébe, átfutott rajtam az érzés, hogy az ég legyen irgalmas ahhoz, akinek ő most a nyomába fog eredni.Cuando le vi aquella tarde, tan absorto en la música del St. James Hall, sentí que nada bueno les esperaba a los que se había propuesto cazar.
"You want to go home, no doubt, Doctor," he remarked as we emerged.Most bizonyára haza szeretne menni, doktorom - mondta, amikor felálltunk a helyünkről.––Sin duda querrá usted ir a su casa, doctor ––dijo en cuanto salimos.
"Yes, it would be as well."Igen, talán már ideje lenne.––Sí, ya va siendo hora.
"And I have some business to do which will take some hours.Nekem még van valami dolgom, és az igénybe vesz pár órát.––Y yo tengo que hacer algo que me llevará unas horas.
This business at Coburg Square is serious."Ez a Coburg téri ügy nagyon komoly.Este asunto de Coburg Square es grave.
"Why serious?"Miért?––¿Por qué es grave?
"A considerable crime is in contemplation.Nagyszabású bűntény készül.––Se está preparando un delito importante.
I have every reason to believe that we shall be in time to stop it.De azt hiszem, hogy még nem késő, meg tudjuk akadályozni.Tengo toda clase de razones para creer que llegaremos a tiempo de impedirlo.
But to-day being Saturday rather complicates matters.Kicsit bonyolítja a dolgot, hogy ma szombat van.Pero el hecho de que hoy sea sábado complica las cosas.
I shall want your help to-night."Este szükségem lesz a segítségére.Necesitaré su ayuda esta noche.
"At what time?"Hánykor?––¿A qué hora?
"Ten will be early enough."Tízkor ráérünk elindulni.––A las diez estará bien.
"I shall be at Baker Street at ten."Akkor tízre ott leszek a Baker Streeten.––Estaré en Baker Street a las diez.
"Very well.Helyes.––Muy bien.
And, I say, Doctor, there may be some little danger, so kindly put your army revolver in your pocket."Ja, igen, doktorom! Vállalkozásunk nem lesz veszélytelen, úgyhogy arra kérném, hozza magával a kincstári revolverét.¡Y oiga, doctor! Puede que haya algo de peligro, así que haga el favor de echarse al bolsillo su revólver del ejército.
He waved his hand, turned on his heel, and disappeared in an instant among the crowd.- Kedvesen intett, aztán sarkon fordult, és egy pillanat alatt eltűnt a tömegben.Se despidió con un gesto de la mano, dio media vuelta y en un instante desapareció entre la multitud.
I trust that I am not more dense than my neighbours, but I was always oppressed with a sense of my own stupidity in my dealings with Sherlock Holmes.Őszintén hiszem, hogy nem vagyok nehezebb felfogású, mint az átlagember, de Sherlock Holmes mellett mindig elhatalmasodott rajtam saját ostobaságom tudata.No creo ser más torpe que cualquier hijo de vecino, y sin embargo, siempre que trataba con Sherlock Holmes me sentía como agobiado por mi propia estupidez.
Here I had heard what he had heard, I had seen what he had seen, and yet from his words it was evident that he saw clearly not only what had happened but what was about to happen, while to me the whole business was still confused and grotesque.Ebben az esetben is: hallottam, amit ő hallott, láttam, amit ő látott, és mégis, szavaiból világosan kiderült, hogy ő nemcsak azt látja, ami történt, hanem azt is, ami történni fog, míg számomra az egész ügy továbbra is zavarosnak és sötétnek tűnt.En este caso había oído lo mismo que él, había visto lo mismo que él, y sin embargo, a juzgar por sus palabras, era evidente que él veía con claridad no sólo lo que había sucedido, sino incluso lo que iba a suceder, mientras que para mí todo el asunto seguía igual de confuso y grotesco.
As I drove home to my house in Kensington I thought over it all, from the extraordinary story of the red-headed copier of the "Encyclopaedia" down to the visit to Saxe-Coburg Square, and the ominous words with which he had parted from me.Útban kensingtoni otthonom felé, a kocsin még egyszer átgondoltam mindent, a vörös hajú enciklopédiamásoló rendkívüli történetétől kezdve a Coburg téri látogatásunkig, majd a barátom nyugtalanító búcsúmondatáig.Mientras me dirigía a mi casa en Kensington estuve pensando en todo ello, desde la extraordinaria historia del pelirrojo copiador de enciclopedias hasta la visita a Saxe––Coburg Square y las ominosas palabras con que Holmes se había despedido de mí.
What was this nocturnal expedition, and why should I go armed?Mi lesz ez az éjszakai expedíció, és miért kell fölfegyverkeznem?¿Qué era aquella expedición nocturna, y por qué tenía que ir armado?
Where were we going, and what were we to do?Hová megyünk, és mivégre?¿Dónde íbamos a ir y qué íbamos a hacer?
I had the hint from Holmes that this smooth-faced pawnbroker's assistant was a formidable man--a man who might play a deep game.Holmes célzott rá, hogy ez a sima képű zálogossegéd félelmetes ember, aki nagyon nagyban játszik.Holmes había dado a entender que aquel imberbe empleado del prestamista era un tipo de cuidado, un hombre empeñado en un juego importante.
I tried to puzzle it out, but gave it up in despair and set the matter aside until night should bring an explanation.Próbáltam kideríteni, mi lehet az, de végül felhagytam a találgatással, és elnapoltam magamban az ügyet, mondván, hogy az éjszaka majd úgyis mindenre megadja a magyarázatot.Traté de descifrar el embrollo, pero acabé por darme por vencido, y decidí dejar de pensar en ello hasta que la noche aportase alguna explicación.
It was a quarter-past nine when I started from home and made my way across the Park, and so through Oxford Street to Baker Street.Negyed tízkor indultam el otthonról, és a Parkon, majd az Oxford Streeten át a Baker Streetre siettem.A las nueve y cuarto salí de casa, atravesé el parque y recorrí Oxford Street hasta llegar a Baker Street.
Two hansoms were standing at the door, and as I entered the passage I heard the sound of voices from above.Két egyfogatú kocsit láttam a bejáratnál, és amint beléptem az előszobába, fentről hangokat hallottam.Había dos coches aguardando en la puerta, y al entrar en el vestíbulo oí voces arriba.
On entering his room I found Holmes in animated conversation with two men, one of whom I recognised as Peter Jones, the official police agent, while the other was a long, thin, sad-faced man, with a very shiny hat and oppressively respectable frock-coat.Holmes a szobájában élénk társalgást folytatott két férfival. Amint benyitottam, az egyikben Peter Jonesra, a rendőrség nyomozójára ismertem. A másik egy magas, vékony, bús képű illető volt, aki fényes cilindert és tekintélyt parancsoló, hosszú császárkabátot viselt.Al penetrar en la habitación encontré a Holmes en animada conversación con dos hombres, a uno de los cuales identifiqué como Peter Jones, agente de policía; el otro era un hombre larguirucho, de cara triste, con un sombrero muy lustroso y una levita abrumadoramente respetable.
"Ha! Our party is complete," said Holmes, buttoning up his pea-jacket and taking his heavy hunting crop from the rack.Á, teljes a csapat! - mondta Holmes, miközben begombolta viharkabátját, majd leemelte lovaglópálcáját a fogasról.––¡Ajá! Nuestro equipo está completo ––dijo Holmes, abotonándose su chaquetón marinero y cogiendo del perchero su pesado látigo de caza––.
"Watson, I think you know Mr. Jones, of Scotland Yard?Watson, ugye ismeri Mr. Jonest a Scotland Yardról?Watson, creo que ya conoce al señor Jones, de Scotland Yard.
Let me introduce you to Mr. Merryweather, who is to be our companion in to-night's adventure."Engedje meg, hogy bemutassam Mr. Merryweathernek, aki szintén részt vesz éjszakai vállalkozásunkban.Permítame que le presente al señor Merryweather, que nos acompañará en nuestra aventura nocturna.
"We're hunting in couples again, Doctor, you see," said Jones in his consequential way. "Our friend here is a wonderful man for starting a chase.Mi mindig párban járunk vadászni, doktor úr, látja? - mondta fontoskodva Jones. - A barátunk nagyon ért hozzá, hol kell megindítani a hajszát.––Como ve, doctor, otra vez vamos de caza por parejas ––dijo Jones con su retintín habitual––. Aquí nuestro amigo es único organizando cacerías.
All he wants is an old dog to help him to do the running down."Csak szüksége van egy öreg kopóra is, aki végig a vad nyomában liheg, aztán le is csap rá.Sólo necesita un perro viejo que le ayude a correr la pieza.
"I hope a wild goose may not prove to be the end of our chase," observed Mr. Merryweather gloomily.Remélem, nem lesz hamis a nyom - jegyezte meg Mr. Merryweather morózusan.––Espero que al final no resulte que hemos cazado fantasmas ––comentó el señor Merryweather en tono sombrío.
"You may place considerable confidence in Mr. Holmes, sir," said the police agent loftily. "He has his own little methods, which are, if he won't mind my saying so, just a little too theoretical and fantastic, but he has the makings of a detective in him.Mr. Holmesban bátran megbízhat, uram - mondta leereszkedően a nyomozó. - Megvannak a maga kis módszerei, amelyek, ha megbocsát a szavamért, egy icipicit teoretikusabbak és fantazmagorikusabbak a kelleténél, de ő azért kétségtelenül jó detektív.––Puede usted depositar una considerable confianza en el señor Holmes, caballero –– dijo el policía con aire petulante––. Tiene sus métodos particulares, que son, si me permite decirlo, un poco demasiado teóricos y fantasiosos, pero tiene madera de detective.
It is not too much to say that once or twice, as in that business of the Sholto murder and the Agra treasure, he has been more nearly correct than the official force."Nem túlzás azt mondani, hogy egyszer-kétszer, mint például a Sholto-féle gyilkosság ügyében vagy az "Agra kincsének" esetében közelebb járt az igazsághoz, mint a hivatalos bűnüldöző szervek.No exagero al decir que en una o dos ocasiones, como en aquel caso del crimen de los Sholto y el tesoro de Agra, ha llegado a acercarse más a la verdad que el cuerpo de policía.
"Oh, if you say so, Mr. Jones, it is all right," said the stranger with deference. "Still, I confess that I miss my rubber.Hát ha így van, Mr. Jones, az más - mondta az ismeretlen némiképp megnyugodva. - Azért, bevallom, mégis hiányzik nekem egy kicsit a bridzspartim.––Bien, si usted lo dice, señor Jones, por mí de acuerdo ––dijo el desconocido con deferencia––. Aun así, confieso que echo de menos mi partida de cartas.
It is the first Saturday night for seven-and-twenty years that I have not had my rubber."Huszonhét év óta ez az első szombat este, hogy kimaradok belőle.Es la primera noche de sábado en veintisiete años que no juego mi partida.
"I think you will find," said Sherlock Holmes, "that you will play for a higher stake to-night than you have ever done yet, and that the play will be more exciting.Hamarosan belátja - mondta Sherlock Holmes -, hogy ma nagyobb a tét, mint eddig bármelyik szombaton, és maga a játszma is izgalmasabb lesz.––Creo que pronto comprobará ––dijo Sherlock Holmesque esta noche se juega usted mucho más de lo que se ha jugado en su vida, y que la partida será mucho más apasionante.
For you, Mr. Merryweather, the stake will be some 30,000 pounds; and for you, Jones, it will be the man upon whom you wish to lay your hands."A várható nyeremény önnek, Mr. Merryweather, körülbelül harmincezer font, önnek pedig, Mr. Jones, az a jómadár, akire már oly régen szeretné rátenni a kezét.Para usted, señor Merryweather, la apuesta es de unas treinta mil libras; y para usted, Jones, el hombre al que tanto desea echar el guante.
"John Clay, the murderer, thief, smasher, and forger. He's a young man, Mr. Merryweather, but he is at the head of his profession, and I would rather have my bracelets on him than on any criminal in London.John Clay, a gyilkos, tolvaj, pénzhamisító és betörő - vette át a szót Mr. Jones. - Képzelje, Mr. Merryweather, fiatal ember létére abszolút tekintély a szakmában, és nincs még egy csirkefogó Londonban, akire oly szívesen kattintanám rá a bilincset, mint őrá.––John Clay, asesino, ladrón, estafador y falsificador. Es un hombre joven, señor Merryweather, pero se encuentra ya en la cumbre de su profesión, y tengo más ganas de ponerle las esposas a él que a ningún otro criminal de Londres.
He's a remarkable man, is young John Clay.Rendkívüli fiatalember.Un individuo notable, este joven John Clay.
His grandfather was a royal duke, and he himself has been to Eton and Oxford.A nagyapja királyi herceg volt, ő maga kijárta Etont és Oxfordot.Es nieto de un duque de sangre real, y ha estudiado en Eton y en Oxford.
His brain is as cunning as his fingers, and though we meet signs of him at every turn, we never know where to find the man himself.Esze s kézügyessége egyaránt kiváló, és hiába bukkanunk a nyomára minden sarkon, őt magát sosem tudjuk megtalálni.Su cerebro es tan ágil como sus manos, y aunque encontramos rastros suyos a cada paso, nunca sabemos dónde encontrarlo a él.
He'll crack a crib in Scotland one week, and be raising money to build an orphanage in Cornwall the next.Feltör egy házat Skóciában, aztán gyűjtést rendez egy nem létező árvaház számára Cornwallban.Esta semana puede reventar una casa en Escocia, y a la siguiente puede estar recaudando fondos para construir un orfanato en Cornualles.
I've been on his track for years and have never set eyes on him yet."Évek óta a sarkában vagyok, de még sosem láttam szemtől szembe.Llevo años siguiéndole la pista y jamás he logrado ponerle los ojos encima.
"I hope that I may have the pleasure of introducing you to-night.Remélem, ma lesz szerencsém bemutatni önöket egymásnak.––Espero tener el placer de presentárselo esta noche.
I've had one or two little turns also with Mr. John Clay, and I agree with you that he is at the head of his profession.Nekem is volt már dolgom néhányszor Mr. John Clayjel, és egyetértek önnel abban, hogy kiemelkedő a szakmában.Yo también he tenido un par de pequeños roces con el señor John Clay, y estoy de acuerdo con usted en que se encuentra en la cumbre de su profesión.
It is past ten, however, and quite time that we started.De legfőbb ideje, hogy induljunk, elmúlt tíz óra.No obstante, son ya más de las diez, y va siendo hora de que nos pongamos en marcha.
If you two will take the first hansom, Watson and I will follow in the second."Önök menjenek előre az első kocsival, és Watson meg én követjük önöket.Si cogen ustedes el primer coche, Watson y yo los seguiremos en el segundo.
Sherlock Holmes was not very communicative during the long drive and lay back in the cab humming the tunes which he had heard in the afternoon.Sherlock Holmes nem sokat szólt a hosszú kocsikázás alatt, hátradőlt az ülésen, és az egyik, délután hallott dallamot dúdolta.Sherlock Holmes no se mostró muy comunicativo durante el largo trayecto, y permaneció arrellanado, tarareando las melodías que había escuchado por la tarde.
We rattled through an endless labyrinth of gas-lit streets until we emerged into Farrington Street. "We are close there now," my friend remarked.Gázlámpás utcák végtelennek tűnő labirintusán zörögtünk végig, aztán kijutottunk a Farringdon Streetre. Most már közel vagyunk - szólalt meg a barátom.Avanzamos traqueteando a través de un interminable laberinto de calles iluminadas por farolas de gas, hasta que salimos a Farringdon Street. ––Ya nos vamos acercando ––comentó mi amigo––.
"This fellow Merryweather is a bank director, and personally interested in the matter.- Ez a Merryweather bankigazgató, és személyesen érdekelt a dologban.Este Merryweather es director de banco, y el asunto le interesa de manera personal.
I thought it as well to have Jones with us also.Gondoltam, nem árt, ha Jones is velünk tart.Y me pareció conveniente que también nos acompañase Jones.
He is not a bad fellow, though an absolute imbecile in his profession.Nem rossz ember, csak tökéletesen hülye a szakmához.No es mal tipo, aunque profesionalmente sea un completo imbécil.
He has one positive virtue. He is as brave as a bulldog and as tenacious as a lobster if he gets his claws upon anyone.Két jó tulajdonsága azonban van, bátor, mint egy buldog, és szívós, mint egy pióca, ha egyszer rátapad valakire.Pero posee una virtud positiva: es valiente como un bulldog y tan tenaz como una langosta cuando cierra sus garras sobre alguien.
Here we are, and they are waiting for us."De meg is érkeztünk, ott várnak ránk.Ya hemos llegado, y nos están esperando.
We had reached the same crowded thoroughfare in which we had found ourselves in the morning.Ugyanabban a zsúfolt utcában jártunk, ahol délután voltunk Holmesszal.Nos encontrábamos en la misma calle concurrida en la que habíamos estado por la mañana.
Our cabs were dismissed, and, following the guidance of Mr. Merryweather, we passed down a narrow passage and through a side door, which he opened for us.A kocsikat elküldtük, aztán Mr. Merryweather nyomában haladva átmentünk egy keskeny átjárón, és beléptünk egy oldalajtón.Despedimos a nuestros coches y, guiados por el señor Merryweather, nos metimos por un estrecho pasadizo y penetramos por una puerta lateral que Merryweather nos abrió.
Within there was a small corridor, which ended in a very massive iron gate.Belül egy kis folyosó vezetett egy vastag vasajtóhoz.Recorrimos un pequeño pasillo que terminaba en una puerta de hierro muy pesada.
This also was opened, and led down a flight of winding stone steps, which terminated at another formidable gate.Mr. Merryweather ezt is kinyitotta, és egy csigalépcsőn vezetett le bennünket egy másik félelmetes ajtóhoz.También ésta se abrió, dejándonos pasar a una escalera de piedra que terminaba en otra puerta formidable.
Mr. Merryweather stopped to light a lantern, and then conducted us down a dark, earth-smelling passage, and so, after opening a third door, into a huge vault or cellar, which was piled all round with crates and massive boxes.Mr. Merryweather megállt, meggyújtott egy lámpást, és egy sötét, földszagú átjáróhoz vezetett bennünket, majd egy újabb ajtón át egy hatalmas, boltíves pincében találtuk magunkat, ahol mindenfelé ládák és súlyos dobozok voltak egymásra rakva.El señor Merryweather se detuvo para encender una linterna y luego nos siguió por un oscuro corredor que olía a tierra, hasta llevarnos, tras abrir una tercera puerta, a una enorme bóveda o sótano, en el que se amontonaban por todas partes grandes cajas y cajones.
"You are not very vulnerable from above," Holmes remarked as he held up the lantern and gazed about him.Föntről nemigen kell veszélytől tartani - nézett körül Holmes, magasra tartva a lámpát.––No es usted muy vulnerable por arriba ––comentó Holmes, levantando la linterna y mirando a su alrededor.
"Nor from below," said Mr. Merryweather, striking his stick upon the flags which lined the floor. "Why, dear me, it sounds quite hollow!" he remarked, looking up in surprise.Alulról sem - mondta Mr. Merryweather, és megböködte botjával a padló kőkockáit. - Jézusmária, ez teljesen üresen kong! - nézett föl meglepetten.––Ni por abajo ––respondió el señor Merryweather, golpeando con su bastón las losas que pavimentaban el suelo––. Pero... ¡válgame Dios! ¡Esto suena a hueco! ––exclamó, alzando sorprendido la mirada.
"I must really ask you to be a little more quiet!" said Holmes severely. "You have already imperilled the whole success of our expedition.Nagyon kérem, egy kicsit csendesebben! - szólt rá szigorúan Holmes. - Már ezzel is épp eléggé veszélybe sodorta a rajtaütés sikerét.––Debo rogarle que no haga tanto ruido ––dijo Holmes con tono severo––. Acaba de poner en peligro el éxito de nuestra expedición.
Might I beg that you would have the goodness to sit down upon one of those boxes, and not to interfere?"Megkérhetném önöket, hogy legyenek szívesek, üljenek le azokra a ládákra, és maradjanak veszteg?¿Puedo pedirle que tenga la bondad de sentarse en uno de esos cajones y no interferir?
The solemn Mr. Merryweather perched himself upon a crate, with a very injured expression upon his face, while Holmes fell upon his knees upon the floor and, with the lantern and a magnifying lens, began to examine minutely the cracks between the stones.Mr. Merryweather meglehetősen sértve érezte magát, de azért ünnepélyesen rákuporodott egy ládára, mialatt Holmes letérdelt a padlóra, és a lámpafénynél nagyítójával alaposan szemügyre vette a kövek közötti réseket.El solemne señor Merryweather se instaló sobre un cajón, con cara de sentirse muy ofendido, mientras Holmes se arrodillaba en el suelo y, con ayuda de la linterna y de una lupa, empezaba a examinar atentamente las rendijas que había entre las losas.
A few seconds sufficed to satisfy him, for he sprang to his feet again and put his glass in his pocket.Pár másodperc múlva elégedetten talpra ugrott, és zsebre vágta a nagyítót.A los pocos segundos se dio por satisfecho, se puso de nuevo en pie y se guardó la lupa en el bolsillo.
"We have at least an hour before us," he remarked, "for they can hardly take any steps until the good pawnbroker is safely in bed.Még legalább egy óránk van - jegyezte meg. - Addig aligha kezdenek hozzá, míg a jámbor zálogos le nem fekszik.––Disponemos por lo menos de una hora ––dijo––, porque no pueden hacer nada hasta que el bueno del prestamista se haya ido a la cama.
Then they will not lose a minute, for the sooner they do their work the longer time they will have for their escape.Akkor viszont már nem fogják vesztegetni az idejüket, mert minél hamarabb végeznek, annál több idejük lesz a menekülésre.Entonces no perderán ni un minuto, pues cuanto antes hagan su trabajo, más tiempo tendrán para escapar.
We are at present, Doctor--as no doubt you have divined--in the cellar of the City branch of one of the principal London banks.Amint bizonyára rájött, kedves doktorom, most éppen az egyik legnagyobb londoni bank citybeli fiókjának a pincéjében vagyunk.Como sin duda habrá adivinado, doctor, nos encontramos en el sótano de la sucursal en la City de uno de los principales bancos de Londres.
Mr. Merryweather is the chairman of directors, and he will explain to you that there are reasons why the more daring criminals of London should take a considerable interest in this cellar at present."Mr. Merryweather az igazgató tanács elnöke, és majd ő elmagyarázza, mi az oka annak, hogy London legvakmerőbb gonosztevői pillanatnyilag meglehetős érdeklődést tanúsítanak ez iránt a pince iránt.El señor Merryweather es el presidente del consejo de dirección y le explicará qué razones existen para que los delincuentes más atrevidos de Londres se interesen tanto en su sótano estos días.
"It is our French gold," whispered the director. "We have had several warnings that an attempt might be made upon it."Itt van a francia aranyunk - suttogta az igazgató. - Már kaptunk néhány figyelmeztetést, hogy vannak, akik fenik rá a fogukat.––Es nuestro oro francés ––susurró el director––. Ya hemos tenido varios avisos de que pueden intentar robarlo.
"Your French gold?"Tehát francia arany?––¿Su oro francés?
"Yes.Igen.––Sí.
We had occasion some months ago to strengthen our resources and borrowed for that purpose 30,000 napoleons from the Bank of France.Néhány hónappal ezelőtt lehetőségünk nyílt, hogy megerősítsük az aranyalapunkat, és e célból kölcsönöztünk a Francia Nemzeti Banktól harmincezer Napóleon-aranyat.Hace unos meses creímos conveniente reforzar nuestras reservas y, por este motivo, solicitamos al Banco de Francia un préstamo de treinta mil napoleones de oro.
It has become known that we have never had occasion to unpack the money, and that it is still lying in our cellar.Valahogy híre ment, hogy még ez ideig nem tudtuk kicsomagolni ezt a pénzt, tehát még mindig a pincénkben van.Se ha filtrado la noticia de que no hemos tenido tiempo de desembalar el dinero y que éste se encuentra aún en nuestro sótano.
The crate upon which I sit contains 2,000 napoleons packed between layers of lead foil.Ebben a ládában, amin most ülök, kétezer Napóleon-arany van vékony ólomlemezek közé csomagolva.El cajón sobre el que estoy sentado contiene dos mil napoleones empaquetados en hojas de plomo.
Our reserve of bullion is much larger at present than is usually kept in a single branch office, and the directors have had misgivings upon the subject."Aranykészletünk pillanatnyilag sokkal nagyobb, mint amennyit egy egyszerű fiók raktározni szokott, és az igazgatók meglehetősen nyugtalanok is emiatt.En estos momentos, nuestras reservas de oro son mucho mayores que lo que se suele guardar en una sola sucursal, y los directores se sienten intranquilos al respecto.
"Which were very well justified," observed Holmes.Teljes joggal - jegyezte meg Holmes.––Y no les falta razón para ello ––comentó Holmes––.
"And now it is time that we arranged our little plans.- És most ideje, hogy megbeszéljük a tervet.Y ahora, es el momento de poner en orden nuestros planes.
I expect that within an hour matters will come to a head.Egy órán belül lezajlik a dolog.Calculo que el movimiento empezará dentro de una hora.
In the meantime Mr. Merryweather, we must put the screen over that dark lantern."Addig azonban, Mr. Merryweather, le kell takarnunk ezt a lámpást.Mientras tanto, señor Merryweather, conviene que tapemos la luz de esa linterna.
"And sit in the dark?"És sötétben üljünk itt?––¿Y quedarnos a oscuras?
"I am afraid so.Kénytelenek leszünk.––Me temo que sí.
I had brought a pack of cards in my pocket, and I thought that, as we were a partie carrée, you might have your rubber after all. But I see that the enemy's preparations have gone so far that we cannot risk the presence of a light.Ugyan hoztam magammal kártyát, mert, gondoltam, négyen partié carrée-t alkotunk, így mégsem kellene nélkülöznie a szombat esti bridzspartit, de látom, hogy az ellenség már nagyon előrehaladt az előkészületekkel, ezért nem kockáztathatjuk, hogy világosságot gyújtsunk.Traía en el bolsillo una baraja y había pensado que, puesto que somos cuatro, podría usted jugar su partidita después de todo. Pero, por lo que he visto, los preparativos del enemigo están tan avanzados que no podemos arriesgarnos a tener una luz encendida.
And, first of all, we must choose our positions.Tehát, először is, most mindenki foglalja el a helyét!Antes que nada, tenemos que tomar posiciones.
These are daring men, and though we shall take them at a disadvantage, they may do us some harm unless we are careful.Vakmerő emberekkel lesz dolgunk, és, bár a helyzeti előny a miénk, ha nem vigyázunk, könnyen kárt tehetnek bennünk.Esta gente es muy osada y, aunque los cojamos por sorpresa, podrían hacernos daño si no andamos con cuidado.
I shall stand behind this crate, and do you conceal yourselves behind those.Én itt fogok állni e mögött a láda mögött, önök helyezkedjenek el azok mögött.Yo me pondré detrás de este cajón, y ustedes escóndanse detrás de aquéllos.
Then, when I flash a light upon them, close in swiftly.Abban a pillanatban, hogy rájuk világítok, gyorsan közrefogjuk őket.Cuando yo los ilumine con la linterna, rodéenlos inmediatamente.
If they fire, Watson, have no compunction about shooting them down."Ha tüzelnek, nos, Watsonom, ne legyen lelkifurdalása, és lőjön rájuk!Y si disparan, Watson, no tenga reparos en tumbarlos a tiros.
I placed my revolver, cocked, upon the top of the wooden case behind which I crouched.Felhúztam a revolveremet, és a kezem ügyébe helyeztem annak a ládának a tetején, amely mögé leguggoltam.Coloqué el revólver, amartillado, encima de la caja de madera detrás de la que me había agazapado.
Holmes shot the slide across the front of his lantern and left us in pitch darkness--such an absolute darkness as I have never before experienced.Holmes behajtotta a lámpás nyílását, és ott maradtunk szuroksötétben. Életemben először tapasztaltam, milyen a százszázalékos sötétség.Holmes corrió la pantalla de la linterna sorda y nos dejó en la más negra oscuridad, la oscuridad más absoluta que yo jamás había experimentado.
The smell of hot metal remained to assure us that the light was still there, ready to flash out at a moment's notice.A forrósodó fém szaga megnyugtatón jelezte, hogy mögötte ott a láng és a fény, és ismét felloboghat egy szempillantás alatt.Sólo el olor del metal caliente nos recordaba que la luz seguía ahí, preparada para brillar en el instante preciso.
To me, with my nerves worked up to a pitch of expectancy, there was something depressing and subduing in the sudden gloom, and in the cold dank air of the vault.Az én várakozástól megviselt idegeimre ugyancsak lehangolón hatott a hirtelen beállt sötétség és a pince hideg, nedves levegője.Para mí, que tenía los nervios de punta a causa de la expectación, había algo de deprimente y ominoso en aquellas súbitas tinieblas y en el aire frío y húmedo de la bóveda.
"They have but one retreat," whispered Holmes. "That is back through the house into Saxe-Coburg Square.Csak egyfelé tudnak menekülni - suttogta Holmes -, vissza, a Coburg téri házon keresztül.––Sólo tienen una vía de retirada ––susurró Holmes––, que consiste en volver a la casa y salir a Saxe––Coburg Square.
I hope that you have done what I asked you, Jones?"Remélem, megtette, amit kértem, Jones?Espero que habrá hecho lo que le pedí, Jones.
"I have an inspector and two officers waiting at the front door."Két rendőr meg egy felügyelő várja őket a ház ajtajánál.––Tengo un inspector y dos agentes esperando delante de la puerta.
"Then we have stopped all the holes.Akkor betömtünk minden rést és rókalyukat.––Entonces, hemos tapado todos los agujeros.
And now we must be silent and wait."Csak csendben kell maradnunk és várnunk.Y ahora, a callar y esperar.
What a time it seemed!Milyen hosszúnak tűnt ez az idő!¡Qué larga me pareció la espera!
From comparing notes afterwards it was but an hour and a quarter, yet it appeared to me that the night must have almost gone and the dawn be breaking above us.Amikor később összeállítottam a jegyzeteimet, kiderült, hogy csak egy és egy negyed óráig tartott az egész, de én akkor úgy éreztem, hogy már szinte az egész éjszaka elmúlt, és mindjárt ránk virrad odalenn.Comparando notas más tarde, resultó que sólo había durado una hora y cuarto, pero a mí me parecía que ya tenía que haber transcurrido casi toda la noche y que por encima de nosotros debía estar amaneciendo ya.
My limbs were weary and stiff, for I feared to change my position; yet my nerves were worked up to the highest pitch of tension, and my hearing was so acute that I could not only hear the gentle breathing of my companions, but I could distinguish the deeper, heavier in-breath of the bulky Jones from the thin, sighing note of the bank director.A lábam teljesen elgémberedett, mivel moccanni sem mertem, az érzékeimet azonban kiélezte az óriási feszültség. A hallásomat például annyira, hogy nemcsak tisztán hallottam társaim elfojtott lélegzését, hanem meg is tudtam különböztetni a testes Jones mélyebb, hosszabb belégzését a bankigazgató vékony, sóhajszerű sípolásától.Tenía los miembros doloridos y agarrotados, porque no me atrevía a cambiar de postura, pero mis nervios habían alcanzado el límite máximo de tensión, y mi oído se había vuelto tan agudo que no sólo podía oír la suave respiración de mis compañeros, sino que distinguía el tono grave y pesado de las inspiraciones del corpulento Jones, de las notas suspirantes del director de banco.
From my position I could look over the case in the direction of the floor.A helyemről a láda fölött éppen a padló irányába meresztettem a szemem, amikor hirtelen valami fényt láttam fölvillanni.Desde mi posición podía mirar por encima del cajón el piso de la bóveda.
Suddenly my eyes caught the glint of a light. At first it was but a lurid spark upon the stone pavement. Then it lengthened out until it became a yellow line, and then, without any warning or sound, a gash seemed to open and a hand appeared, a white, almost womanly hand, which felt about in the centre of the little area of light. For a minute or more the hand, with its writhing fingers, protruded out of the floor.Először csak egy fényes pont jelent meg a kövezeten, aztán a fény megnyúlt, hosszabb, sárga vonallá vált, majd minden bevezetés vagy kísérő hang nélkül egy hasadék nyílt a padlón, és egy kéz türemkedett ki rajta. Fehér, szinte nőies kéz volt, és a kis, megvilágított terület közepén tapogatózva körbejárt. Körülbelül egy percig vagy valamivel tovább voltak láthatók a padló fölött felderítést végző ujjak, aztán, olyan hirtelen, ahogy megjelentek, el is tűntek.De pronto, mis ojos captaron un destello de luz. Al principio no fue más que una chispita brillando sobre el pavimento de piedra. Luego se fue alargando hasta convertirse en una línea amarilla; y entonces, sin previo aviso ni sonido, pareció abrirse una grieta y apareció una mano, una mano blanca, casi de mujer, que tanteó a su alrededor en el centro de la pequeña zona de luz. Durante un minuto, o quizá más, la mano de dedos inquietos siguió sobresaliendo del suelo.
Then it was withdrawn as suddenly as it appeared, and all was dark again save the single lurid spark which marked a chink between the stones.Megint sötét lett, s újra csak egy fényes pont látszott a kövek közötti résen.Luego se retiró tan de golpe como había aparecido, y todo volvió a oscuras, excepto por el débil resplandor que indicaba una rendija entre las piedras.
Its disappearance, however, was but momentary.Ez a visszahúzódás azonban csak átmeneti volt.Sin embargo, la desaparición fue momentánea.
With a rending, tearing sound, one of the broad, white stones turned over upon its side and left a square, gaping hole, through which streamed the light of a lantern.Az egyik kőlap ugyanis egyszerre recsegve-ropogva kifordult, és az alatta tátongó szögletes, nagy üregből már szélesen áradt be a lámpafény.Con un fuerte chasquido, una de las grandes losas blancas giró sobre uno de sus lados y dejó un hueco cuadrado del que salía proyectada la luz de una linterna.
Over the edge there peeped a clean-cut, boyish face, which looked keenly about it, and then, with a hand on either side of the aperture, drew itself shoulder-high and waist-high, until one knee rested upon the edge.A lyukon át kikukucskált egy borotvált, gyermekes arc, gyorsan körülnézett, majd nyomban utána két kéz kapaszkodott a nyílás szegélyébe, és az egész test emelkedni kezdett, előbb vállig, majd derékig, aztán a térdével kilépett a kövezetre.Por la abertura asomó un rostro juvenil y atractivo, que miró atentamente a su alrededor y luego, con una mano a cada lado del hueco, se fue izando, primero hasta los hombros y luego hasta la cintura, hasta apoyar una rodilla en el borde.
In another instant he stood at the side of the hole and was hauling after him a companion, lithe and small like himself, with a pale face and a shock of very red hair.Egy pillanat múlva már terpeszben állt a lyuk mellett, és húzta fel a társát is, egy hozzá hasonlóan alacsony és karcsú fiatalembert, akinek azonban sápadt arca és bozontos, igen vörös üstöke volt.Un instante después estaba de pie junto al agujero, ayudando a subir a un compañero, pequeño y ágil como él, con cara pálida y una mata de pelo de color rojo intenso.
"It's all clear," he whispered. "Have you the chisel and the bags?Tiszta a levegő! - suttogta. - Hozd a vésőt meg a zsákokat!––No hay moros en la costa ––susurró––. ¿Tienes el formón y los sacos?
Great Scott! Jump, Archie, jump, and I'll swing for it!"Archie, ugorj le, ugorj, én viszem el a balhét!¡Rayos y truenos! ¡Salta, Archie, salta, que me cuelguen sólo a mí!
Sherlock Holmes had sprung out and seized the intruder by the collar.Ez a kiáltás már Sherlock Holmes közbelépésének volt köszönhető, aki időközben kiugrott a rejtekhelyéről, és galléron ragadta a betolakodót.Sherlock Holmes había saltado sobre el intruso, agarrándolo por el cuello de la chaqueta.
The other dived down the hole, and I heard the sound of rending cloth as Jones clutched at his skirts.A másik visszaugrott a lyukba, és még hallani lehetett a szakadó szövet hangját, amint Jones utánakapott, és megmarkolta a kabátja sarkát.El otro se zambulló de cabeza en el agujero y pude oír el sonido de la tela rasgada al agarrarlo Jones por los faldones.
The light flashed upon the barrel of a revolver, but Holmes' hunting crop came down on the man's wrist, and the pistol clinked upon the stone floor.A lámpa fényénél egy revolver csöve csillant meg, de Holmes botja lecsapott a férfi csuklójára, és a pisztoly máris a kövezeten csörömpölt.Brilló a la luz el cañón de un revólver, pero el látigo de Holmes se abatió sobre la muñeca del hombre, y el revólver rebotó con ruido metálico sobre el suelo de piedra.
"It's no use, John Clay," said Holmes blandly. "You have no chance at all."Minden hiába, John Clay! - mondta Holmes nyájasan. - Nincs semmi esélye a menekülésre!––Es inútil, John Clay ––dijo Holmes suavemente––. No tiene usted ninguna posibilidad.
"So I see," the other answered with the utmost coolness. "I fancy that my pal is all right, though I see you have got his coat-tails."Azt látom - válaszolta az a legnagyobb hidegvérrel. - Úgy látom, azért a barátom megúszta, bár a frakkját megszerezték.––Ya veo ––respondió el otro con absoluta sangre fría––. Confío en que mi colega esté a salvo, aunque veo que se han quedado ustedes con los faldones de su chaqueta.
"There are three men waiting for him at the door," said Holmes.Őt hárman várják az alagút másik végén - mondta Holmes.––Hay tres hombres esperándolo en la puerta ––dijo Holmes.
"Oh, indeed!Aha!––¡Ah, vaya!
You seem to have done the thing very completely.Akkor, úgy látszik, ezt alaposan megszervezték.Parece que no se le escapa ningún detalle.
I must compliment you."Gratulálok.Tengo que felicitarle.
"And I you," Holmes answered. "Your red-headed idea was very new and effective."Én is önnek - válaszolta Holmes. - Az az ötlet a Rőt Ligával nagyon eredeti, és hatásosnak is bizonyult.––Y yo a usted ––respondió Holmes––. Esa idea de los pelirrojos ha sido de lo más original y astuto.
"You'll see your pal again presently," said Jones. "He's quicker at climbing down holes than I am.Nemsokára találkozhat a cimborájával - szólt közbe Jones. - Sajnos, otthonosabban mozog az ürgelyukban, mint én.––Pronto volverá usted a ver a su amigo ––dijo Jones––. Es más rápido que yo saltando por agujeros.
Just hold out while I fix the derbies."Na, adja szépen a kezét, hogy rátegyem a karperecet!Extienda las manos para que le ponga las esposas.
"I beg that you will not touch me with your filthy hands," remarked our prisoner as the handcuffs clattered upon his wrists. "You may not be aware that I have royal blood in my veins.Nagyon kérem, ne nyúljon hozzám a mocskos kezével - mondta a fogoly. - Nyilván nem tud róla, de bennem királyi vér csörgedez.––Le ruego que no me toque con sus sucias manos ––dijo el prisionero mientras las esposas se cerraban en torno a sus muñecas––. Quizá ignore usted que por mis venas corre sangre real.
Have the goodness, also, when you address me always to say 'sir' and 'please.'"És ha hozzám szól, legyen szíves, tegye hozzá mindig, hogy "uram", és legyen udvarias.Y cuando se dirija a mí tenga la bondad de decir siempre «señor» y «por favor».
"All right," said Jones with a stare and a snigger. "Well, would you please, sir, march upstairs, where we can get a cab to carry your Highness to the police-station?"Ó, hogyne! - vihogott tágra nyílt szemmel Jones. - Hát akkor, legyen olyan kedves, uram, masírozzon fölfelé, ahol kocsiba ültethetem királyi fenségedet, és elkísérhetem a rendőrségre.––Perfectamente ––dijo Jones, mirándolo fijamente y con una risita contenida––. ¿Tendría el señor la bondad de subir por la escalera para que podamos tomar un coche en el que llevar a vuestra alteza a la comisaría?
"That is better," said John Clay serenely.Így már más - mondta Clay derűsen.––Así está mejor ––dijo John Clay serenamente.
He made a sweeping bow to the three of us and walked quietly off in the custody of the detective.Mély meghajlással búcsúzott hármunktól, és nyugodt léptekkel távozott a detektív őrizetében.Nos saludó a los tres con una inclinación de cabeza y salió tranquilamente, custodiado por el policía.
"Really, Mr. Holmes," said Mr. Merryweather as we followed them from the cellar, "I do not know how the bank can thank you or repay you.Nahát, Mr. Holmes! - kezdte Mr. Merryweather, amikor mi is elindultunk fölfelé a pincéből -, nem is tudom, hogy a bank hogyan köszönje meg, illetve hogyan honorálhatná, amit tett.––La verdad, señor Holmes ––dijo el señor Merryweather mientras salíamos del sótano tras ellos––, no sé cómo podrá el banco agradecerle y recompensarle por esto.
There is no doubt that you have detected and defeated in the most complete manner one of the most determined attempts at bank robbery that have ever come within my experience."Ön kétségtelenül a pályafutásom során eddig előfordult legelszántabb és legvakmerőbb bankrablási kísérletet hiúsította meg.No cabe duda de que ha descubierto y frustrado de la manera más completa uno de los intentos de robo a un banco más audaces que ha conocido mi experiencia.
"I have had one or two little scores of my own to settle with Mr. John Clay," said Holmes. "I have been at some small expense over this matter, which I shall expect the bank to refund, but beyond that I am amply repaid by having had an experience which is in many ways unique, and by hearing the very remarkable narrative of the Red-headed League."John Clayjel magamnak is voltak személyes elszámolnivalóim - felelte Holmes. - Ebben az ügyben akadtak bizonyos kiadásaim, amelyeket természetesen megtéríthet a bank, de ezen felül nekem bőséges fizetség az is, hogy sok tekintetben egyedülálló tapasztalatokat szerezhettem, és megismerkedhettem a Rőt Liga lebilincselőn érdekes történetével.––Tenía un par de cuentas pendientes con el señor John Clay ––dijo Holmes––. El asunto me ha ocasionado algunos pequeños gastos, que espero que el banco me reembolse, pero aparte de eso me considero pagado de sobra con haber tenido una experiencia tan extraordinaria en tantos aspectos, y con haber oído la increíble historia de la Liga de los Pelirrojos.
"You see, Watson," he explained in the early hours of the morning as we sat over a glass of whisky and soda in Baker Street, "it was perfectly obvious from the first that the only possible object of this rather fantastic business of the advertisement of the League, and the copying of the 'Encyclopaedia,' must be to get this not over-bright pawnbroker out of the way for a number of hours every day.Tudja, Watson - fogott a magyarázathoz Holmes, amikor a hajnali órákban whisky és szóda mellett ültünk a Baker Streeten -, az az első pillanattól fogva világos volt, hogy ennek a meglehetősen bizarr hirdetésnek, a Rőt Ligának meg az enciklopédiamásolásnak a célja nem lehetett más, mint hogy ezt a nem túl éles eszű zálogost a nap bizonyos óráiban eltávolítsák otthonról.––Como ve, Watson ––explicó Holmes a primeras horas de la mañana, mientras tomábamos un vaso de whisky con soda en Baker Street––, desde un principio estaba perfectamente claro que el único objeto posible de esta fantástica maquinación del anuncio de la Liga y el copiar la Enciclopedia era quitar de enmedio durante unas cuantas horas al día a nuestro no demasiado brillante prestamista.
It was a curious way of managing it, but, really, it would be difficult to suggest a better.Ezt elég különös módszerrel érték el, de jobbat tényleg nehezen lehetett volna találni.Para conseguirlo, recurrieron a un procedimiento bastante extravagante, pero la verdad es que sería difícil encontrar otro mejor.
The method was no doubt suggested to Clay's ingenious mind by the colour of his accomplice's hair.A módszer kétségkívül Clay zseniális agyában fogamzott meg, talán akkor, amikor egyszer a cimborája hajára nézett.Sin duda, fue el color del pelo de su cómplice lo que inspiró la idea al ingenioso cerebro de Clay.
The 4 pounds a week was a lure which must draw him, and what was it to them, who were playing for thousands?Heti négy font volt a csali; de mit számított az nekik, akik ezrekre pályáztak?Las cuatro libras a la semana eran un cebo que no podía dejar de atraerlo, ¿y qué significaba esa cantidad para ellos, que andaban metidos en una jugada de varios miles?
They put in the advertisement, one rogue has the temporary office, the other rogue incites the man to apply for it, and together they manage to secure his absence every morning in the week.Feladták a hirdetést, az egyik csirkefogó irodát bérelt, a másik felpiszkálta az öreget, hogy jelentkezzék, és így gondoskodtak róla, hogy a nap néhány órájában ne legyen otthon.Ponen el anuncio; uno de los granujas alquila temporalmente la oficina, el otro incita al prestamista a que se presente, y juntos se las arreglan para que esté ausente todas las mañanas.
From the time that I heard of the assistant having come for half wages, it was obvious to me that he had some strong motive for securing the situation."Már amikor megtudtam, hogy a segéd fél fizetésért szegődött el, nyilvánvaló volt, hogy valami komoly oka lehetett rá, ha ennyire akarta azt a helyet.Desde el momento en que oí que ese empleado trabajaba por medio salario, comprendí que tenía algún motivo muy poderoso para ocupar aquel puesto.
"But how could you guess what the motive was?"De hogy jött rá az indítékra?––Pero ¿cómo pudo adivinar cuál era ese motivo?
"Had there been women in the house, I should have suspected a mere vulgar intrigue.Ha lettek volna nők a házban, először sokkal közönségesebb összefüggésre gyanakodtam volna.––De haber habido mujeres en la casa, habría sospechado una intriga más vulgar.
That, however, was out of the question.Erről azonban itt nem lehetett szó.Sin embargo, eso quedaba descartado.
The man's business was a small one, and there was nothing in his house which could account for such elaborate preparations, and such an expenditure as they were at.Ráadásul a zálogos üzlete kicsi, és a házban nem volt semmi olyan érték, ami indokolta volna ezeket a nagy előkészületeket és befektetéseket.El negocio del prestamista era modesto, y en su casa no había nada que pudiera justificar unos preparativos tan complicados y unos gastos como los que estaban haciendo.
It must, then, be something out of the house.Az indítékot tehát a házon kívül kellett keresni.Por tanto, tenía que tratarse de algo que estaba fuera de la casa.
What could it be?Mi lehet az?¿Qué podía ser?
I thought of the assistant's fondness for photography, and his trick of vanishing into the cellar.Eszembe jutott a segéd fotográfiai szenvedélye, és az, hogy gyakran eltűnik a pincében.Pensé en la afición del empleado a la fotografia, y en su manía de desaparecer en el sótano.
The cellar!A pince!¡El sótano!
There was the end of this tangled clue.Ez volt a kulcs ebben a szövevényes históriában.Allí estaba el extremo de este enmarañado ovillo.
Then I made inquiries as to this mysterious assistant and found that I had to deal with one of the coolest and most daring criminals in London.Feltettem néhány kérdést a titokzatos segédről, és rájöttem, hogy azonos London egyik leghidegvérűbb és legmerészebb bűnözőjével.Entonces hice algunas averiguaciones acerca de este misterioso empleado, y descubrí que tenía que habérmelas con uno de los delincuentes más calculadores y audaces de Londres.
He was doing something in the cellar--something which took many hours a day for months on end.És ő ügyködik valamit a pincében, valamit, ami hónapokon át napi több órát vesz igénybe.Algo estaba haciendo en el sótano... algo que le ocupaba varias horas al día durante meses y meses.
What could it be, once more?Ismét itt a kérdés: mi lehet az?¿Qué podía ser?, repito.
I could think of nothing save that he was running a tunnel to some other building.Csak arra gondolhattam, hogy alagutat ás egy másik épülethez.Lo único que se me ocurrió es que estaba excavando un túnel hacia algún otro edificio.
"So far I had got when we went to visit the scene of action.Eddig jutottam, amikor elmentünk megnézni a helyszínt.»Hasta aquí había llegado cuando fuimos a visitar el escenario de los hechos.
I surprised you by beating upon the pavement with my stick.Ön meglepődött, amikor megkopogtattam a járdát.A usted le sorprendió el que yo golpeara el pavimento con el bastón.
I was ascertaining whether the cellar stretched out in front or behind.Azt akartam így megállapítani, hogy a pince ürege előre vagy hátrafelé folytatódik-e.Estaba comprobando si el sótano se extendía hacia delante o hacia detrás de la casa.
It was not in front.Nem előre folytatódott.No estaba por delante.
Then I rang the bell, and, as I hoped, the assistant answered it.Akkor becsöngettem, és amint reméltem, a segéd nyitott ajtót.Entonces llamé a la puerta y, tal como había esperado, abrió el empleado.
We have had some skirmishes, but we had never set eyes upon each other before.Voltak már afférjaink egymással, de szemtől szembe még nem találkoztunk.Habíamos tenido alguna que otra escaramuza, pero nunca nos habíamos visto el uno al otro.
I hardly looked at his face. His knees were what I wished to see.Az arcát nem is igen figyeltem, a térdét szerettem volna látni.Yo apenas le miré la cara; lo que me interesaba eran sus rodillas.
You must yourself have remarked how worn, wrinkled, and stained they were.Önnek is észre kellett vennie, mennyire kopott, gyűrött és piszkos volt a nadrágja elöl.Hasta usted se habrá fijado en lo sucias, arrugadas y gastadas que estaban.
They spoke of those hours of burrowing.Ez mind ékesen tanúskodott a földtúrásról.Eso demostraba las muchas horas que había pasado excavando.
The only remaining point was what they were burrowing for.Most már csak azt kellett kideríteni, hogy mihez fúrják azt az alagutat.Sólo quedaba por averiguar para qué excavaban.
I walked round the corner, saw the City and Suburban Bank abutted on our friend's premises, and felt that I had solved my problem.Amikor befordultam a sarkon, és megláttam a City és Külvárosi Bank épületét a barátunk házának tőszomszédságában, máris tudtam, hogy megoldottam a rejtélyt.Al doblar la esquina y ver el edificio del City and Suburban Bank pegado espalda con espalda al local de nuestro amigo, consideré resuelto el problema.
When you drove home after the concert I called upon Scotland Yard and upon the chairman of the bank directors, with the result that you have seen."Amikor ön hazahajtatott a koncert után, én beugrottam a Scotland Yardra és a bank igazgató tanácsának elnökéhez: az eredményt már ön is láthatta.Mientras usted volvía a su casa después del concierto, yo hice una visita a Scodand Yard y otra al director del banco, con el resultado que ha podido usted ver.
"And how could you tell that they would make their attempt to-night?" I asked.És azt miből tudta, hogy éjjel fogják megkísérelni a rablást? - kérdeztem.––¿Y cómo pudo saber que intentarían dar el golpe esta noche?
"Well, when they closed their League offices that was a sign that they cared no longer about Mr. Jabez Wilson's presence--in other words, that they had completed their tunnel.Azzal, hogy bezárták a liga irodáját, jelezték, hogy már nem érdekli őket tovább, vajon jelen van-e Jabez Wilson vagy sem, tehát ezzel elárulták, hogy kész az alagútjuk.––pregunté. ––Bueno, el que clausuraran la Liga era señal de que ya no les preocupaba la presencia del señor Jabez Wilson; en otras palabras, tenían ya terminado el túnel.
But it was essential that they should use it soon, as it might be discovered, or the bullion might be removed.Ha pedig kész, minél előbb használniuk kellett, mert egyrészt fölfedezhetik, másrészt lehet, hogy eltávolítják a pincéből az aranyat.Pero era esencial que lo utilizaran en seguida, antes de que lo descubrieran o de que trasladaran el oro a otra parte.
Saturday would suit them better than any other day, as it would give them two days for their escape.A szombat a legjobb nap a rablásra, mert akkor két napjuk marad arra, hogy nyugodtan odébbálljanak.El sábado era el día más adecuado, puesto que les dejaría dos días para escapar.
For all these reasons I expected them to come to-night."Hát ezért vártam én ma éjszakára az akciót.Por todas estas razones, esperaba que vinieran esta noche.
"You reasoned it out beautifully," I exclaimed in unfeigned admiration. "It is so long a chain, and yet every link rings true."Hát ezt gyönyörűen kiokoskodta! - kiáltottam fel őszinte csodálattal. - Ilyen hosszú logikai lánc, mégis minden láncszem stimmel!––Lo ha razonado todo maravillosamente ––exclamé sin disimular mi admiración––. Una cadena tan larga y, sin embargo, cada uno de sus eslabones suena a verdad.
"It saved me from ennui," he answered, yawning. "Alas! I already feel it closing in upon me.Legalább addig sem kínzott az unalom - ásított. - De, sajnos, máris érzem, hogy ismét közeledik.––Me salvó del aburrimiento ––respondió, bostezando––. ¡Ay, ya lo siento abatirse de nuevo sobre mí!
My life is spent in one long effort to escape from the commonplaces of existence.Egész életem egyetlen erőfeszítés, hogy meneküljek a puszta létezés gyötrelme elől.Mi vida se consume en un prolongado esfuerzo por escapar de las vulgaridades de la existencia.
These little problems help me to do so."Ezek a kis feladványok segítenek némiképp.Estos pequeños problemas me ayudan a conseguirlo.
"And you are a benefactor of the race," said I. He shrugged his shoulders.Ön az emberiség jótevője - mondtam. Megvonta a vállát.––Y además, en beneficio de la raza humana ––añadí yo. Holmes se encogió de hombros.
"Well, perhaps, after all, it is of some little use," he remarked. "'L'homme c'est rien--l'oeuvre c'est tout,' as Gustave Flaubert wrote to George Sand."- Hát, talán elképzelhető, hogy nem élek haszontalanul - mormogta. - Ahogy Gustave Flaubert írta George Sandhoz: "L'homme c'est rien - l'oeuvre c'est tout."––Bueno, es posible que, a fin de cuentas, tenga alguna pequeña utilidad ––comentó––. L'homme c'est ríen, l'oeuvre c'est tout, como le escribió Gustave Flaubert a George Sand.
ADVENTURE III. A CASE OF IDENTITYAZ ELTŰNT VŐLEGÉNY3. Un caso de identidad
"My dear fellow," said Sherlock Holmes as we sat on either side of the fire in his lodgings at Baker Street, "life is infinitely stranger than anything which the mind of man could invent.Kedves barátom - kezdte Holmes, amint egyszer a kandalló mellett ültünk Baker Street-i otthonában -, az élet sokkalta furább dolgokat produkál, mint amiket az ember kiagyalni képes.––Querido amigo ––dijo Sherlock Holmes mientras nos senta amos a uno y otro lado de la chimenea en sus aposentos de Baker Street––. La vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que pueda inventar la mente humana.
We would not dare to conceive the things which are really mere commonplaces of existence.Van, amire mi gondolni sem merészelünk, pedig a létezés mindennapos velejárója.No nos atreveríamos a imaginar ciertas cosas que en realidad son de lo más corriente.
If we could fly out of that window hand in hand, hover over this great city, gently remove the roofs, and peep in at the queer things which are going on, the strange coincidences, the plannings, the cross-purposes, the wonderful chains of events, working through generations, and leading to the most outré results, it would make all fiction with its conventionalities and foreseen conclusions most stale and unprofitable."Ha most ki tudnánk repülni az ablakon, és kézenfogva körözhetnénk London felett, érdemes lenne kicsit fölemelni a tetőket, és bekukucskálni a házakba. Mennyi meghökkentő dolgot látnánk! Különös egybeeséseket, cselszövést, viszályt, nemzedékek egész során végighúzódó hihetetlen eseményláncolatokat, amelyek időnként olyan bizarr helyzetekhez vezetnek, hogy egy csapásra laposnak és értelmetlennek látnánk a teljes regényirodalmat a maga sablonos megoldásaival és átlátszó következtetéseivel.Si pudiéramos salir volando por esa ventana, cogidos de la mano, sobrevolar esta gran ciudad, levantar con cuidado los tejados y espiar todas las cosas raras que pasan, las extrañas coincidencias, las intrigas, los engaños, los prodigiosos encadenamientos de circunstancias que se extienden de generación en generación y acaban conduciendo a los resultados más extravagantes, nos parecería que las historias de ficción, con sus convencionalismos y sus conclusiones sabidas de antemano, son algo trasnochado e insípido.
"And yet I am not convinced of it," I answered.Én azért erről nem vagyok meggyőződve - válaszoltam.––Pues yo no estoy convencido de eso ––repliqué––.
"The cases which come to light in the papers are, as a rule, bald enough, and vulgar enough.- Az újságokban megjelenő esetek rendszerint sivárak és elég közönségesek.Los casos que salen a la luz en los periódicos son, como regla general, bastante prosaicos y vulgares.
We have in our police reports realism pushed to its extreme limits, and yet the result is, it must be confessed, neither fascinating nor artistic."A rendőrségi beszámolók stílusa a végletekig realista, és mégsem mondhatjuk, hogy az eredmény valami lebilincselő vagy művészi hatású olvasmány volna.En los informes de la policía podemos ver el realismo llevado a sus últimos límites y, sin embargo, debemos confesar que el resultado no tiene nada de fascinante ni de artístico.
"A certain selection and discretion must be used in producing a realistic effect," remarked Holmes.Bizonyos szelekció és diszkréció valóban kell a realisztikus hatás eléréséhez - jegyezte meg Holmes. -––Para lograr un efecto realista es preciso ejercer una cierta selección y discreción –– contestó Holmes––.
"This is wanting in the police report, where more stress is laid, perhaps, upon the platitudes of the magistrate than upon the details, which to an observer contain the vital essence of the whole matter.Ez hiányzik a rendőrségi beszámolókból, mert az a gyanúm, nagyobb súlyt kapnak a rendőrség tisztviselőinek lapos frázisai, mint a részletek, amelyek pedig a megfigyelő számára az egész ügy lényegét és magvát tartalmaznák.Esto se echa de menos en los informes policiales, donde se tiende a poner más énfasis en las perogrulladas del magistrado que en los detalles, que para una persona observadora encierran toda la esencia vital del caso.
Depend upon it, there is nothing so unnatural as the commonplace." I smiled and shook my head.Nekem elhiheti: semmi sem olyan természetellenes, mint a hétköznapi események. Mosolyogva ráztam a fejemet:Puede creerme, no existe nada tan antinatural como lo absolutamente vulgar. Sonreí y negué con la cabeza.
"I can quite understand your thinking so."- Én megértem, hogy ez a véleménye - mondtam. -––Entiendo perfectamente que piense usted así ––dije––.
I said. "Of course, in your position of unofficial adviser and helper to everybody who is absolutely puzzled, throughout three continents, you are brought in contact with all that is strange and bizarre.Ön mint három kontinens minden végsőkig kétségbeesett és tanácstalan emberének nem hivatásos tanácsadója és segítője, természetesen sokféle különös és bizarr üggyel találkozik.Por supuesto, dada su posición de asesor extraoficial, que presta ayuda a todo el que se encuentre absolutamente desconcertado, en toda la extensión de tres continentes, entra usted en contacto con todo lo extraño y fantástico.
But here"--I picked up the morning paper from the ground--"let us put it to a practical test.De nézzük csak meg - vettem fel a földről a reggeli újságot -, kiállja-e az elmélet a gyakorlat próbáját.Pero veamos ––recogí del suelo el periódico de la mañana––, vamos a hacer un experimento práctico.
Here is the first heading upon which I come. 'A husband's cruelty to his wife.'Az első cím, amelyen megakad a szemem: "Férje kegyetlenségének áldozata."El primer titular con el que me encuentro es: «Crueldad de un marido con su mujer».
There is half a column of print, but I know without reading it that it is all perfectly familiar to me.Félhasábos cikket írnak róla, de olvasatlanul is tudom, hogy csupa szokásos dolog, semmi új nincs benne számomra.Hay media columna de texto, pero sin necesidad de leerlo ya sé que todo me va a resultar familiar.
There is, of course, the other woman, the drink, the push, the blow, the bruise, the sympathetic sister or landlady.Nyilván feltűnt egy másik nő, aztán jött az italozás, szóváltás, verekedés, a kék foltok, és persze ott a szánakozó nővér vagy házinéni is.Tenemos, naturalmente, a la otra mujer, la bebida, el insulto, la bofetada, las lesiones, la hermana o casera comprensiva.
The crudest of writers could invent nothing more crude."A legprimitívebb író sem találhat ki ennél primitívebbet.Ni el más ramplón de los escritores podría haber inventado algo tan ramplón.
"Indeed, your example is an unfortunate one for your argument," said Holmes, taking the paper and glancing his eye down it.Elég szerencsétlenül választotta ki a példát az érveléséhez - mondta Holmes, miután egy pillantást vetett a cikkre.––Pues resulta que ha escogido un ejemplo que no favorece nada a su argumentación – –dijo Holmes, tomando el periódico y echándole un vistazo––.
"This is the Dundas separation case, and, as it happens, I was engaged in clearing up some small points in connection with it.- Ez a Dundas-féle válási ügy, és történetesen bizonyos apróságokat én tisztáztam ezzel kapcsolatban.Se trata del proceso de separación de los Dundas, y da la casualidad de que yo intervine en el esclarecimiento de algunos pequeños detalles relacionados con el caso.
The husband was a teetotaler, there was no other woman, and the conduct complained of was that he had drifted into the habit of winding up every meal by taking out his false teeth and hurling them at his wife, which, you will allow, is not an action likely to occur to the imagination of the average story-teller.A férj nem iszik, nincs semmiféle másik nő, és a feleség azért adott be panaszt, mert Dundas egy idő óta felvette azt a szokást, hogy minden étkezés végén kivette a műfogsorát, és hozzávágta. Ez a fordulat egy átlagos fantáziájú írónak valószínűleg eszébe sem jutna, ismerje el!El marido era abstemio, no existía otra mujer, y el comportamiento del que se quejaba la esposa consistía en que el marido había adquirido la costumbre de rematar todas las comidas quitándose la dentadura postiza y arrojándosela a su esposa, lo cual, estará usted de acuerdo, no es la clase de acto que se le suele ocurrir a un novelista corriente.
Take a pinch of snuff, Doctor, and acknowledge that I have scored over you in your example."Szippantson egy kis burnótot, doktorom, és lássa be, hogy a maga példájából is én szereztem érvényes találatot!Tome una pizca de rapé, doctor, y reconozca que me he apuntado un tanto con este ejemplo suyo.
He held out his snuffbox of old gold, with a great amethyst in the centre of the lid.Nyújtotta óarany burnótszelencéjét, amelynek tetején hatalmas ametiszt díszelgett.Me alargó una cajita de rapé de oro viejo, con una gran amatista en el centro de la tapa.
Its splendour was in such contrast to his homely ways and simple life that I could not help commenting upon it.Pompázatossága annyira ellentétben állt Holmes igénytelenségével és egyszerű életvitelével, hogy nem tudtam megállni szó nélkül.Su esplendor contrastaba de tal modo con las costumbres hogareñas y la vida sencilla de Holmes que no pude evitar un comentario.
"Ah," said he, "I forgot that I had not seen you for some weeks.Ja - mondta -, megfeledkeztem róla, hogy hetek óta nem találkoztunk.––¡Ah! ––dijo––. Olvidaba que llevamos varias semanas sin vernos.
It is a little souvenir from the King of Bohemia in return for my assistance in the case of the Irene Adler papers." "And the ring?"Ez egy kis emlék Csehország királyától, az Irene Adler-féle fénykép ügyében tett fáradozásaim viszonzásául.Es un pequeño recuerdo del rey de Bohemia, como pago por mi ayuda en el caso de los documentos de Irene Adler. ––¿Y el anillo?
I asked, glancing at a remarkable brilliant which sparkled upon his finger.És a gyűrű? - pillantottam az ujján csillogó ragyogó briliánsra.––pregunté, mirando un precioso brillante que refulgía sobre su dedo.
"It was from the reigning family of Holland, though the matter in which I served them was of such delicacy that I cannot confide it even to you, who have been good enough to chronicle one or two of my little problems."Ezt Hollandia uralkodócsaládjától kaptam, de az ügy, amelyben szolgálatukra voltam, olyan kényes természetű, hogy még önnek sem tárhatom fel, aki pedig volt szíves megörökíteni egy-két kisebb esetemet.––Es de la familia real de Holanda, pero el asunto en el que presté mis servicios era tan delicado que no puedo confiárselo ni siquiera a usted, benévolo cronista de uno o dos de mis pequeños misterios.
"And have you any on hand just now?" I asked with interest.És most van valami megbízása? - érdeklődtem.––¿Y ahora tiene entre manos algún caso? ––pregunté interesado.
"Some ten or twelve, but none which present any feature of interest.Tíz vagy tizenkettő is, de egyik sem különösebben érdekes.––Diez o doce, pero ninguno presenta aspectos de interés.
They are important, you understand, without being interesting.Mindegyik fontos, ugye, érti, mégis teljesen érdektelenek.Ya me entiende, son importantes, pero sin ser interesantes.
Indeed, I have found that it is usually in unimportant matters that there is a field for the observation, and for the quick analysis of cause and effect which gives the charm to an investigation.Rájöttem, hogy tulajdonképpen inkább a kisebb, lényegtelenebb ügyekben nyílik igazán lehetőség a megfigyelésre, az ok-okozati összefüggések gyors elemzésére, és végül is ezek adják a nyomozás savát-borsát.Precisamente he descubierto que, por lo general, en los asuntos menos importantes hay mucho más campo para la observación y para el rápido análisis de causas y efectos, que es lo que da su encanto a las investigaciones.
The larger crimes are apt to be the simpler, for the bigger the crime the more obvious, as a rule, is the motive.A nagyobb bűntények a tapasztalatom szerint egyszerűbbek; minél súlyosabb a bűntett, rendszerint annál kézenfekvőbb az indíték.Los delitos más importantes suelen tender a ser sencillos, porque cuanto más grande es el crimen, más evidentes son, como regla general, los motivos.
In these cases, save for one rather intricate matter which has been referred to me from Marseilles, there is nothing which presents any features of interest.Ezekben az ügyekben, kivéve egy meglehetősen bonyolult esetet, amellyel Marseille-ből kerestek meg, nincs semmi különleges.En estos casos, y exceptuando un asunto bastante enrevesado que me han mandado de Marsella, no hay nada que presente interés alguno.
It is possible, however, that I may have something better before very many minutes are over, for this is one of my clients, or I am much mistaken."Bár lehetséges, hogy pár perc múlva kapunk valami jobbat, mivel kötve hiszem, hogy itt valaki ne hozzám igyekezne.Sin embargo, es posible que me llegue algo mejor antes de que pasen muchos minutos porque, o mucho me equivoco, o ésa es una cliente.
He had risen from his chair and was standing between the parted blinds gazing down into the dull neutral-tinted London street.Amikor ezeket mondta, már az ablaknál állt, és a széthúzott függönyök között bámulta az álmos, unalmas, szürke londoni utcát.Se había levantado de su asiento y estaba de pie entre las cortinas separadas, observando la gris y monótona calle londinense.
Looking over his shoulder, I saw that on the pavement opposite there stood a large woman with a heavy fur boa round her neck, and a large curling red feather in a broad-brimmed hat which was tilted in a coquettish Duchess of Devonshire fashion over her ear.Én is kinéztem a válla fölött, és egy nagydarab nőt láttam a szemközti járdán. Nyakát súlyos szőrmeboa fogta körül, de még feltűnőbb volt a hatalmas, hullámos, vörös tolldísz a széles karimájú kalapján, amelyet kacéran félrecsapva viselt.Mirando por encima de su hombro, vi en la acera de enfrente a una mujer grandota, con una gruesa boa de piel alrededor del cuello, y una gran pluma roja ondulada en un sombrero de ala ancha que llevaba inclinado sobre la oreja, a la manera coquetona de la duquesa de Devonshire.
From under this great panoply she peeped up in a nervous, hesitating fashion at our windows, while her body oscillated backward and forward, and her fingers fidgeted with her glove buttons.Ez alól a vértezet alól ideges, röpke pillantásokat vetett az ablakunkra, teste közben előre-hátra hintázott, mint az inga, s a kesztyűje gombjaival babrált.Bajo esta especie de palio, la mujer miraba hacia nuestra ventana, con aire de nerviosismo y de duda, mientras su cuerpo oscilaba de delante a atrás y sus dedos jugueteaban con los botones de sus guantes.
Suddenly, with a plunge, as of the swimmer who leaves the bank, she hurried across the road, and we heard the sharp clang of the bell.Aztán nekilendült, mint egy úszó, aki hirtelen elszánással beugrik a vízbe, átszelte az utcát, és már hallottuk is az éles csengetést.De pronto, con un arranque parecido al del nadador que se tira al agua, cruzó presurosa la calle y oímos el fuerte repicar de la campanilla.
"I have seen those symptoms before," said Holmes, throwing his cigarette into the fire.Már ismerem ezeket a tüneteket - mondta Holmes, és cigarettáját a tűzbe dobta. -––Conozco bien esos síntomas ––dijo Holmes, tirando su cigarrillo a la chimenea––.
"Oscillation upon the pavement always means an affaire de coeur.Az ingamozgás a járdán mindig delikát szívügyet jelent.La oscilación en la acera significa siempre un affaire du coeur.
She would like advice, but is not sure that the matter is not too delicate for communication.A hölgy tanácsot szeretne kérni, de nem biztos benne, el szabad-e mondania ilyen kényes ügyet.Necesita consejo, pero no está segura de que el asunto no sea demasiado delicado como para confiárselo a otro.
And yet even here we may discriminate.De tehetünk még további finom distinkciókat is.No obstante, hasta en esto podemos hacer distinciones.
When a woman has been seriously wronged by a man she no longer oscillates, and the usual symptom is a broken bell wire.Ha egy hölgyet komoly sérelem ér a férfi részéről, már elmarad az ingamozgás, és ehhez a szimptómához párosul rendszerint az én csengődrótom szakadása.Cuando una mujer ha sido gravemente perjudicada por un hombre, ya no oscila, y el síntoma habitual es un cordón de campanilla roto.
Here we may take it that there is a love matter, but that the maiden is not so much angry as perplexed, or grieved.Mostani esetünkben feltételezhetjük, hogy szerelmi ügyről van szó, de a hölgy inkább zavart vagy szomorú, mintsem dühös.En este caso, podemos dar por supuesto que se trata de un asunto de amor, pero la doncella no está verdaderamente indignada, sino más bien perpleja o dolida.
But here she comes in person to resolve our doubts."De már itt is van személyesen, és mindjárt eloszlatja kétségeinket.Pero aquí llega en persona para sacarnos de dudas.
As he spoke there was a tap at the door, and the boy in buttons entered to announce Miss Mary Sutherland, while the lady herself loomed behind his small black figure like a full-sailed merchant-man behind a tiny pilot boat.Valóban; már kopogtattak is az ajtón, majd belépett egy egyenruhás inasfiú, és bejelentette Miss Mary Sutherlandet. A hölgy alakja úgy rajzolódott ki a vékony, fekete fiú kontúrja mögött, mint egy soktonnás teherhajó a pici révkalauz nyomában.No había acabado de hablar cuando sonó un golpe en la puerta y entró un botones anunciando a la señorita Mary Sutherland, mientras la dama mencionada se cernía sobre su pequeña figura negra como un barco mercante, con todas sus velas desplegadas, detrás de una barquichuela.
Sherlock Holmes welcomed her with the easy courtesy for which he was remarkable, and, having closed the door and bowed her into an armchair, he looked her over in the minute and yet abstracted fashion which was peculiar to him.Sherlock utánozhatatlan, könnyed udvariassággal köszöntötte, becsukta az ajtót, majd egy fejbiccentéssel a karosszékhez tessékelte látogatóját, és a rá oly jellemző aprólékos, mégis szinte szórakozott tekintettel végigmérte.Sherlock Holmes la acogió con la espontánea cortesía que le caracterizaba y, después de cerrar la puerta e indicarle con un gesto que se sentara en una butaca, la examinó de aquella manera minuciosa y a la vez abstraída, tan peculiar en él.
"Do you not find," he said, "that with your short sight it is a little trying to do so much typewriting?"Nem gondolja - szólalt meg -, hogy a maga rövidlátó szemét nagyon megerőlteti a sok gépelés?––¿No le parece ––dijo–– que siendo corta de vista es un poco molesto escribir tanto a máquina?
"I did at first," she answered, "but now I know where the letters are without looking."Először én is azt hittem - válaszolta a hölgy -, de most már nem is kell néznem a betűket.––Al principio, sí ––respondió ella––, pero ahora ya sé dónde están las letras sin necesidad de mirar.
Then, suddenly realising the full purport of his words, she gave a violent start and looked up, with fear and astonishment upon her broad, good-humoured face.- Aztán hirtelen felfogta Holmes szavainak teljes értelmét, és összerezzent, és félelemmel vegyes megdöbbenés ült ki széles, jóindulatú arcára.Entonces, dándose cuenta de pronto de todo el alcance de las palabras de Holmes, se estremeció violentamente y levantó la mirada, con el miedo y el asombro pintados en su rostro amplio y amigable.
"You've heard about me, Mr. Holmes," she cried, "else how could you know all that?"Felnézett a barátomra: - Maga már hallott rólam, Mr. Holmes! - mondta. - Különben honnan tudná mindezt?––¡Usted ha oído hablar de mí, señor Holmes! ––exclamó––. ¿Cómo, si no, podría usted saber eso?
"Never mind," said Holmes, laughing; "it is my business to know things.Ne is törődjék vele - válaszolta nevetve Holmes. - A foglalkozásomhoz tartozik, hogy sok mindenről tudjak.––No le dé importancia ––dijo Holmes, echándose a reírSaber cosas es mi oficio.
Perhaps I have trained myself to see what others overlook.De talán csak, hála a sok gyakorlásnak, észreveszem azt is, ami mások figyelmét elkerüli.Es muy posible que me haya entrenado para ver cosas que los demás pasan por alto.
If not, why should you come to consult me?"Ha nem ilyen volnék, nyilván ön sem jött volna hozzám.De no ser así, ¿por qué iba usted a venir a consultarme?
"I came to you, sir, because I heard of you from Mrs. Etherege, whose husband you found so easy when the police and everyone had given him up for dead.Mrs. Etherege-től hallottam önről, uram, és azért jöttem el, mert az ő férjét olyan könnyen megtalálta, amikor már mindenki, még a rendőrség is halottnak hitte.––He acudido a usted, señor, porque me habló de usted la señora Etherege, a cuyo marido localizó usted con tanta facilidad cuando la policía y todo el mundo le habían dado ya por muerto.
Oh, Mr. Holmes, I wish you would do as much for me.Jaj, Mr. Holmes, bár az én ügyemben is ilyen sikerrel járna!¡Oh, señor Holmes, ojalá pueda usted hacer lo mismo por mí!
I'm not rich, but still I have a hundred a year in my own right, besides the little that I make by the machine, and I would give it all to know what has become of Mr. Hosmer Angel."Nem vagyok gazdag, de azért van évi száz font járadékom, és mellette még ott az a kevés, amit a gépeléssel megkeresek, de mind odaadnám, csak megtudhassam, mi történt Mr. Hosmer Angellel!No soy rica, pero dispongo de una renta de cien libras al año, más lo poco que saco con la máquina, y lo daría todo por saber qué ha sido del señor Hosmer Angel.
"Why did you come away to consult me in such a hurry?" asked Sherlock Holmes, with his finger-tips together and his eyes to the ceiling.Miért olyan sebtében rohant el hozzám? - kérdezte Sherlock Holmes, ujjait egymásnak nyomva, szemét a plafonra meresztve.––¿Por qué ha venido a consultarme con tantas prisas? ––preguntó Sherlock Holmes, juntando las puntas de los dedos y con los ojos fijos en el techo.
Again a startled look came over the somewhat vacuous face of Miss Mary Sutherland. "Yes, I did bang out of the house," she said, "for it made me angry to see the easy way in which Mr. Windibank--that is, my father--took it all.Miss Mary Sutherland kissé kifejezéstelen arcán ismét megjelent a megdöbbenés. - Igen, csakugyan elrohantam hazulról - mondta -, mert nagyon feldühített, hogy Mr. Windibank, mármint az apám, olyan könnyedén fogja föl az egészet.De nuevo, una expresión de sobresalto cubrió el rostro algo inexpresivo de la señorita Mary Sutherland. ––Sí, salí de casa disparada ––dijo–– porque me puso furiosa ver con qué tranquilidad se lo tomaba todo el señor Windibank, es decir, mi padre.
He would not go to the police, and he would not go to you, and so at last, as he would do nothing and kept on saying that there was no harm done, it made me mad, and I just on with my things and came right away to you."Nem akar sem a rendőrséghez fordulni, sem önhöz, aztán végül, amikor kiderült, hogy semmit sem akar csinálni, sőt azt is mondta, hogy nem érti, mi baj van egyáltalán, akkor igen feldühödtem, és úgy, ahogy voltam, egyenesen magához jöttem.No quiso acudir a la policía, no quiso acudir a usted, y por fin, en vista de que no quería hacer nada y seguía diciendo que no había pasado nada, me enfurecí y me vine derecha a verle con lo que tenía puesto en aquel momento. ––¿Su padre? ––dijo Holmes––.
"Your father," said Holmes, "your stepfather, surely, since the name is different."Az apja - szólt közbe Holmes - nyilván mostohaapja önnek, hiszen más a neve?Sin duda, querrá usted decir su padrastro, puesto que el apellido es diferente.
"Yes, my stepfather.Igen, a mostohaapám.––Sí, mi padrastro.
I call him father, though it sounds funny, too, for he is only five years and two months older than myself."Apának szólítom, bár egy kicsit furcsán hangzik, ugyanis csak öt évvel és két hónappal idősebb nálam.Le llamo padre, aunque la verdad es que suena raro, porque sólo tiene cinco años y dos meses más que yo.
"And your mother is alive?"Az édesanyja él?––¿Vive su madre?
"Oh, yes, mother is alive and well.Ó, igen, anya él és virul.––Oh, sí, mamá está perfectamente.
I wasn't best pleased, Mr. Holmes, when she married again so soon after father's death, and a man who was nearly fifteen years younger than herself.Nem örültem neki túlságosan, Mr. Holmes, amikor röviddel apám halála után férjhez ment, ráadásul egy nála tizenöt évvel fiatalabb férfihoz.Verá, señor Holmes, no me hizo demasiada gracia que se volviera a casar tan pronto, después de morir papá, y con un hombre casi quince años más joven que ella.
Father was a plumber in the Tottenham Court Road, and he left a tidy business behind him, which mother carried on with Mr. Hardy, the foreman; but when Mr. Windibank came he made her sell the business, for he was very superior, being a traveller in wines.Apa víz-gázszerelő volt a Tottenham Court Roadon, és egész jól menő ipart hagyott hátra, amit anyám egy darabig Mr. Hardyval, a segéddel folytatott. Amikor aztán megjelent Mr. Windibank, ő felszámoltatta anyámmal a boltot, mert az neki mint borkereskedőnek derogált.Papá era fontanero en Tottenham Court Road, y al morir dejó un negocio muy próspero, que mi madre siguió manejando con ayuda del señor Hardy, el capataz; pero cuando apareció el señor Windibank, la convenció de que vendiera el negocio, pues el suyo era mucho mejor: tratante de vinos.
They got 4700 pounds for the goodwill and interest, which wasn't near as much as father could have got if he had been alive."Négyezer-hétszáz fontot kaptak az iparért és a klientéláért, de ez közel nem volt annyi, amennyit apám kaphatott volna érte, ha él.»Sacaron cuatro mil setecientas libras por el traspaso y los intereses, mucho menos de lo que habría conseguido sacar papá de haber estado vivo.
I had expected to see Sherlock Holmes impatient under this rambling and inconsequential narrative, but, on the contrary, he had listened with the greatest concentration of attention.Arra számítottam, hogy Holmeson a türelmetlenség jegyeit fogom tapasztalni, miközben árad ez az összefüggéstelen és csapongó locsogás, de éppen ellenkezőleg, nagy figyelemmel követte.Yo había esperado que Sherlock Holmes diera muestras de impaciencia ante aquel relato intrascendente e incoherente, pero vi que, por el contrario, escuchaba con absoluta concentración.
"Your own little income," he asked, "does it come out of the business?"Az ön járadéka - kérdezte - az üzletből származik?––Esos pequeños ingresos suyos ––preguntó––, ¿proceden del negocio en cuestión?
"Oh, no, sir. It is quite separate and was left me by my uncle Ned in Auckland.Dehogyis! Az teljesen külön dolog, aucklandi nagybácsim, Ned hagyta rám.––Oh, no señor, es algo aparte, un legado de mi tío Ned, el de Auckland.
It is in New Zealand stock, paying 4 1/2 per cent.Új-zélandi részvényekben van, négy százalékot jövedelmez.Son valores neozelandeses que rinden un cuatro y medio por ciento.
Two thousand five hundred pounds was the amount, but I can only touch the interest."Kétezer-ötszáz font volt az összeg, de én persze csak a kamatokat vehetem fel.El capital es de dos mil quinientas libras, pero yo sólo puedo cobrar los intereses.
"You interest me extremely," said Holmes. "And since you draw so large a sum as a hundred a year, with what you earn into the bargain, you no doubt travel a little and indulge yourself in every way.Ön nagyon felkelti az érdeklődésemet - mondta Holmes. - Ezzel a száz font jövedelemmel, plusz még amit ráadásul keres, nyilván utazgat is egy kicsit, és igyekszik kellemesen élni.––Eso es sumamente interesante ––dijo Holmes––. Disponiendo de una suma tan elevada como son cien libras al año, más el pico que usted gana, no me cabe duda de que viajará usted mucho y se concederá toda clase de caprichos.
I believe that a single lady can get on very nicely upon an income of about 60 pounds."Azt hiszem, egy egyedülálló hölgy kényelmesen megél már évi hatvan fontból is.En mi opinión, una mujer soltera puede darse la gran vida con unos ingresos de sesenta libras.
"I could do with much less than that, Mr. Holmes, but you understand that as long as I live at home I don't wish to be a burden to them, and so they have the use of the money just while I am staying with them.Én sokkal kevesebbel is beérném, Mr. Holmes, de nyilván megérti: amíg otthon lakom, nem szeretnék az anyámék terhére lenni, így azután, amíg velük vagyok, ők is hozzányúlhatnak a pénzemhez.––Yo podría vivir con muchísimo menos, señor Holmes, pero comprenderá usted que mientras siga en casa no quiero ser una carga para ellos, así que mientras vivamos juntos son ellos los que administran el dinero.
Of course, that is only just for the time.Ez persze csak egyelőre van így.Por supuesto, eso es sólo por el momento.
Mr. Windibank draws my interest every quarter and pays it over to mother, and I find that I can do pretty well with what I earn at typewriting.Mr. Windibank veszi fel a kamatomat minden negyedévben, aztán átadja az anyámnak, én pedig egész jól elvagyok azzal, amit a gépírással keresek.El señor Windibank cobra mis intereses cada trimestre, le da el dinero a mi madre, y yo me las apaño bastante bien con lo que gano escribiendo a máquina.
It brings me twopence a sheet, and I can often do from fifteen to twenty sheets in a day."Két pennyt kapok egy lapért, és gyakran tizenöt-húszat is megcsinálok naponta.Saco dos peniques por folio, y hay muchos días en que escribo quince o veinte folios.
"You have made your position very clear to me," said Holmes. "This is my friend, Dr. Watson, before whom you can speak as freely as before myself.Nagyon pontosan körvonalazta a helyzetét - mondta Holmes. - Ez az úr a barátom, dr. Watson, előtte ugyanolyan nyugodtan beszélhet, mint előttem.––Ha expuesto usted su situación con toda claridad ––dijo Holmes––. Le presento a mi amigo el doctor Watson, ante el cual puede usted hablar con tanta libertad como ante mí mismo.
Kindly tell us now all about your connection with Mr. Hosmer Angel." A flush stole over Miss Sutherland's face, and she picked nervously at the fringe of her jacket.Kérem, mondjon el mindent Mr. Hosmer Angellel való kapcsolatáról. Miss Sutherland elpirult, és idegesen piszkálta mellénye rojtjait.Ahora, le ruego que nos explique todo lo referente a su relación con el señor Hosmer Angel. El rubor se apoderó del rostro de la señorita Sutherland, que empezó a pellizcar nerviosamente el borde de su chaqueta.
"I met him first at the gasfitters' ball," she said. "They used to send father tickets when he was alive, and then afterwards they remembered us, and sent them to mother.- A gázszerelők bálján ismerkedtünk meg - mondta. - Amíg apám élt, mindig küldtek neki jegyeket, de később sem feledkeztek meg rólunk, és küldtek anyámnak is.––Le conocí en el baile de los instaladores del gas ––dijo––. Cuando vivía papá, siempre le enviaban invitaciones, y después se siguieron acordando de nosotros y se las mandaron a mamá.
Mr. Windibank did not wish us to go.Mr. Windibank nem akarta, hogy elmenjünk.El señor Windibank no quería que fuéramos.
He never did wish us to go anywhere.Egyáltalán, nem akart engedni minket sehová.Nunca ha querido que vayamos a ninguna parte.
He would get quite mad if I wanted so much as to join a Sunday-school treat.Már azért is nagyon dühös, ha egy vasárnapi iskolai zsúron részt akarok venni.Se ponía como loco con que yo quisiera ir a una fiesta de la escuela dominical.
But this time I was set on going, and I would go; for what right had he to prevent?De most ragaszkodtam hozzá, hogy elmenjek, és el is mentem, hát hogy jön ő ahhoz, hogy visszatartson?Pero esta vez yo estaba decidida a ir, y nada me lo iba a impedir. ¿Qué derecho tenía él a impedírmelo?
He said the folk were not fit for us to know, when all father's friends were to be there.Azt mondta, hogy az a társaság nem hozzánk való, pedig akik ott voltak, mind apám barátai.Dijo que aquella gente no era adecuada para nosotras, cuando iban a estar presentes todos los amigos de mi padre.
And he said that I had nothing fit to wear, when I had my purple plush that I had never so much as taken out of the drawer.Aztán azt is mondta, hogy nincs, amit fölvegyek, pedig ott volt a bordó plüssruhám, amit még elő sem vettem a szekrényből egyszer se.Y dijo que yo no tenía un vestido adecuado, cuando tenía uno violeta precioso, que prácticamente no había sacado del armario.
At last, when nothing else would do, he went off to France upon the business of the firm, but we went, mother and I, with Mr. Hardy, who used to be our foreman, and it was there I met Mr. Hosmer Angel."Végül, amikor már semmi sem használt, elment Franciaországba az üzleti ügyeit intézni, és a mama meg én elmentünk Mr. Hardyval, aki a segédünk volt. Ott, a bálon találkoztam Mr. Hosmer Angellel.Al final, viendo que todo era en vano, se marchó a Francia por asuntos de su negocio, pero mamá y yo fuimos al baile con el señor Hardy, nuestro antiguo capataz, y allí fue donde conocí al señor Hosmer Angel.
"I suppose," said Holmes, "that when Mr. Windibank came back from France he was very annoyed at your having gone to the ball."Gondolom - szólalt meg Holmes -, hogy amikor Mr. Windibank visszajött Franciaországból, igen bosszantotta, hogy ön mégis elment a bálba.––Supongo ––dijo Holmes–– que cuando el señor Windibank regresó de Francia, se tomaría muy a mal que ustedes dos hubieran ido al baile.
"Oh, well, he was very good about it.Tulajdonképpen egész rendesen fogadta.––Bueno, pues se lo tomó bastante bien.
He laughed, I remember, and shrugged his shoulders, and said there was no use denying anything to a woman, for she would have her way."Emlékszem, hogy elnevette magát, vállat vont, és azt mondta, hogy teljesen fölösleges megtiltani valamit egy nőnek, mert úgyis az lesz, amit ő akar.Recuerdo que se echó a reír, se encogió de hombros y dijo que era inútil negarle algo a una mujer, porque ésta siempre se sale con la suya.
"I see.Értem.––Ya veo.
Then at the gasfitters' ball you met, as I understand, a gentleman called Mr. Hosmer Angel."Egy szó, mint száz, a gázszerelők bálján ismerte meg a Mr. Hosmer Angel nevű urat.Y en el baile de los instaladores del gas conoció usted a un caballero llamado Hosmer Angel, según tengo entendido.
"Yes, sir.Igen.––Así es.
I met him that night, and he called next day to ask if we had got home all safe, and after that we met him--that is to say, Mr. Holmes, I met him twice for walks, but after that father came back again, and Mr. Hosmer Angel could not come to the house any more."Megismerkedtünk akkor este, és másnap eljött, hogy megkérdezze, baj nélkül hazaértünk-e a bálról. Aztán még kétszer találkoztunk vele, vagyis, hogy is mondjam, én találkoztam vele kétszer. Sétálni voltunk. Aztán apám hazajött, és Mr. Hosmer Angel nem jöhetett el többé hozzánk.Le conocí aquella noche y al día siguiente nos visitó para preguntar si habíamos regresado a casa sin contratiempos, y después le vimos... es decir, señor Holmes, le vi yo dos veces, que salimos de paseo, pero luego volvió mi padre y el señor Hosmer Angel ya no vino más por casa.
"No?"Miért nem?––¿No?
"Well, you know father didn't like anything of the sort.Hát, mert az apám nem szereti az ilyesmit.––Bueno, ya sabe, a mi padre no le gustan nada esas cosas.
He wouldn't have any visitors if he could help it, and he used to say that a woman should be happy in her own family circle.Egyáltalán, ha csak tehette, nem fogadott látogatókat otthon, és mindig azt mondta, hogy egy nő érje be a családi körrel.Si de él dependiera, no recibiría ninguna visita, y siempre dice que una mujer debe sentirse feliz en su propio círculo familiar.
But then, as I used to say to mother, a woman wants her own circle to begin with, and I had not got mine yet."Persze aztán én is mondtam mindig anyámnak, hogy egy nőnek saját társaság is kell, és valahol el kell kezdeni, és nekem még nem volt társaságom.Pero por otra parte, como le decía yo a mi madre, para eso se necesita tener un círculo propio, y yo todavía no tenía el mío.
"But how about Mr. Hosmer Angel?És Hosmer Angel?––¿Y qué fue del señor Hosmer Angel?
Did he make no attempt to see you?"Nem kereste a találkozást magával?¿No hizo ningún intento de verla?
"Well, father was going off to France again in a week, and Hosmer wrote and said that it would be safer and better not to see each other until he had gone.Hát, apám egy hét múlva megint készült Franciaországba, és Hosmer azt írta, hogy jobb, ha nem találkozunk addig, amíg el nem utazik.––Bueno, mi padre tenía que volver a Francia una semana después y Hosmer escribió diciendo que sería mejor y más seguro que no nos viéramos hasta que se hubiera marchado.
We could write in the meantime, and he used to write every day.Közben leveleztünk, és ő írt is nekem mindennap.Mientras tanto, podíamos escribirnos, y de hecho me escribía todos los días.
I took the letters in in the morning, so there was no need for father to know."Mindig reggel szedtem ki a leveleket, úgyhogy apám nem tudott róla.Yo recogía las cartas por la mañana, y así mi padre no se enteraba.
"Were you engaged to the gentleman at this time?"El volt már jegyezve akkor azzal az úrral?––¿Para entonces ya se había comprometido usted con ese caballero?
"Oh, yes, Mr. Holmes.Igen, Mr. Holmes.––Oh, sí, señor Holmes.
We were engaged after the first walk that we took.Eljegyeztük egymást az első sétánk után.Nos prometimos después del primer paseo que dimos juntos.
Hosmer--Mr. Angel--was a cashier in an office in Leadenhall Street--and--"Hosmer, vagyis Mr. Angel, pénztáros volt egy Leadenhall Street-i irodában, és...Hosmer.. el señor Angel... era cajero en una oficina de Leadenhall Street... y...
"What office?"Melyikben?––¿Qué oficina?
"That's the worst of it, Mr. Holmes, I don't know."Az a legbosszantóbb, Mr. Holmes, hogy nem tudom.––Eso es lo peor, señor Holmes, que no lo sé.
"Where did he live, then?"És hol lakott?––¿Y dónde vivía?
"He slept on the premises."Az irodában aludt.––Dormía en el mismo local de las oficinas.
"And you don't know his address?"És annak a címét nem tudja?––¿Y no conoce la dirección?
"No--except that it was Leadenhall Street."Nem. Csak azt, hogy a Leadenhall Streeten van.––No... sólo que estaban en Leadenhall Street.
"Where did you address your letters, then?"A leveleket hova címezte?––Entonces, ¿adónde le dirigía las cartas?
"To the Leadenhall Street Post Office, to be left till called for.Az ottani postahivatalba, poste restante.––A la oficina de correos de Leadenhall Street, donde él las recogía.
He said that if they were sent to the office he would be chaffed by all the other clerks about having letters from a lady, so I offered to typewrite them, like he did his, but he wouldn't have that, for he said that when I wrote them they seemed to come from me, but when they were typewritten he always felt that the machine had come between us. That will just show you how fond he was of me, Mr. Holmes, and the little things that he would think of."Azt mondta, hogy ha az irodába küldeném, a többi hivatalnok ugratná, amiért egy nő ír neki leveleket. Erre én felajánlottam, hogy majd géppel írok, úgy, mint ő, de ezt nem akarta, mert azt mondta, hogy ha kézzel írok, akkor tudja, hogy a levél tényleg tőlem jön, de ha géppel, akkor mindig úgy érzi, hogy az írógép köztünk áll. Ez is csak azt mutatja, Mr. Holmes, hogy mennyire ragaszkodott hozzám, és hogy milyen apróságokra is gondolt.Decía que si las mandaba a la oficina, todos los demás empleados le gastarían bromas por cartearse con una dama, así que me ofrecí a escribirlas a máquina, como hacía él con las suyas, pero se negó, diciendo que si yo las escribía se notaba que venían de mí, pero si estaban escritas a máquina siempre sentía que la máquina se interponía entre nosotros. Esto le demostrará lo mucho que me quería, señor Holmes, y cómo se fijaba en los pequeños detalles.
"It was most suggestive," said Holmes. "It has long been an axiom of mine that the little things are infinitely the most important.Ez valóban rendkívül sokatmondó - hagyta rá Holmes. - Nekem régóta vezérelvem, hogy az ilyen kis dolgok a legeslegfontosabbak.––Resulta de lo más sugerente ––dijo Holmes––. Siempre he sostenido el axioma de que los pequeños detalles son, con mucho, lo más importante.
Can you remember any other little things about Mr. Hosmer Angel?"Emlékszik esetleg néhány egyéb apróságra is Mr. Hosmer Angellel kapcsolatban?¿Podría recordar algún otro pequeño detalle acerca del señor Hosmer Angel?
"He was a very shy man, Mr. Holmes.Nagyon visszahúzódó ember volt, Mr. Holmes.––Era un hombre muy tímido, señor Holmes.
He would rather walk with me in the evening than in the daylight, for he said that he hated to be conspicuous.Inkább este szeretett sétálni velem, mint nappal, mert azt mondta, nem akar feltűnő lenni.Prefería salir a pasear conmigo de noche y no a la luz del día, porque decía que no le gustaba llamar la atención.
Very retiring and gentlemanly he was. Even his voice was gentle.Nagyon zárkózott, finom úriember, még a hangja is olyan szelíd.Era muy retraído y caballeroso. Hasta su voz era suave.
He'd had the quinsy and swollen glands when he was young, he told me, and it had left him with a weak throat, and a hesitating, whispering fashion of speech.Elmondta, hogy fiatal korában többször betegeskedett a tüszős mandulájával, és ezért gyenge a gégéje, és olyan akadozó, suttogós a beszéde.De joven, según me dijo, había sufrido anginas e inflamación de las amígdalas, y eso le había dejado la garganta débil y una forma de hablar vacilante y como susurrante.
He was always well dressed, very neat and plain, but his eyes were weak, just as mine are, and he wore tinted glasses against the glare."Mindig elegáns, egyszerű, tiszta ruhát hordott, de a szeme neki is gyenge volt, mint nekem, és sötét szemüveget hordott, mert bántotta a fény.Siempre iba bien vestido, muy pulcro y discreto, pero padecía de la vista, lo mismo que yo, y usaba gafas oscuras para protegerse de la luz fuerte.
"Well, and what happened when Mr. Windibank, your stepfather, returned to France?"És mi történt, amikor a mostohaapja, Mr. Windibank, visszament Franciaországba?––Bien, ¿y qué sucedió cuando su padrastro, el señor Windibank, volvió a marcharse a Francia?
"Mr. Hosmer Angel came to the house again and proposed that we should marry before father came back.Mr. Hosmer Angel ismét eljött hozzánk, és azt mondta, hogy házasodjunk össze, mielőtt az apám visszajön.––El señor Hosmer Angel vino otra vez a casa y propuso que nos casáramos antes de que regresara mi padre.
He was in dreadful earnest and made me swear, with my hands on the Testament, that whatever happened I would always be true to him.Nagyon komolyan gondolta, a kezemet a Bibliára téve megesketett, hogy akármi történik, hű maradok mindig hozzá.Se mostró muy ansioso y me hizo jurar, con las manos sobre los Evangelios, que, ocurriera lo que ocurriera, siempre le sería fiel.
Mother said he was quite right to make me swear, and that it was a sign of his passion.Anya azt mondta, igaza volt, hogy megesketett, és hogy ez csak a szenvedélyének a jele.Mi madre dijo que tenía derecho a pedirme aquel juramento, y que aquello era una muestra de su pasión.
Mother was all in his favour from the first and was even fonder of him than I was.Anya teljesen mellette állt kezdettől fogva, és még sokkal jobban ragaszkodott hozzá, mint én.Desde un principio, mi madre estuvo de su parte e incluso parecía apreciarle más que yo misma.
Then, when they talked of marrying within the week, I began to ask about father; but they both said never to mind about father, but just to tell him afterwards, and mother said she would make it all right with him.Aztán, amikor arról beszéltek, hogy azon a héten legyen meg az esküvő, én megkérdeztem, hogy mi lesz apával, de mind a ketten azt mondták, hogy ne törődjek vele, majd utána megmondjuk neki, sőt anya azt is mondta, hogy ő majd elintézi a dolgot.Cuando se pusieron a hablar de casarnos aquella misma semana, yo pregunté qué opinaría mi padre, pero ellos me dijeron que no me preocupara por mi padre, que ya se lo diríamos luego, y mamá dijo que ella lo arreglaría todo.
I didn't quite like that, Mr. Holmes.Nekem ez nem nagyon tetszett, Mr. Holmes.Aquello no me gustó mucho, señor Holmes.
It seemed funny that I should ask his leave, as he was only a few years older than me; but I didn't want to do anything on the sly, so I wrote to father at Bordeaux, where the company has its French offices, but the letter came back to me on the very morning of the wedding." "It missed him, then?"Furcsa, hogy az engedélyét kell kérnem, hiszen csak pár évvel idősebb nálam, de mégsem akartam titokban csinálni semmit, ezért írtam az apámnak Bordeaux-ba, ahol a társaság francia irodája van. A levél azonban visszajött, éppen az esküvő reggelén. Nem érte ott az apját?Resultaba algo raro tener que pedir su autorización, no siendo más que unos pocos años mayor que yo, pero no quería hacer nada a escondidas, así que escribí a mi padre a Burdeos, donde su empresa tenía sus oficinas en Francia, pero la carta me fue devuelta la mañana misma de la boda. ––¿Así que él no la recibió?
"Yes, sir; for he had started to England just before it arrived."Így van, Mr. Holmes, épp a levél érkezése előtt indult vissza Angliába.––Así es, porque había partido para Inglaterra justo antes de que llegara la carta. ––¡Ajá!
"Ha! that was unfortunate.- Aha! Hát ez igazán pech.¡Una verdadera lástima!
Your wedding was arranged, then, for the Friday.Az ön esküvője tehát már napra ki volt tűzve.De manera que su boda quedó fijada para el viernes.
Was it to be in church?"Templomban lett volna?¿Iba a ser en la iglesia?
"Yes, sir, but very quietly. It was to be at St. Saviour's, near King's Cross, and we were to have breakfast afterwards at the St. Pancras Hotel.Igen, de nagyon diszkrét keretek között, a Megváltó templomában, a King's Cross közelében, utána pedig egy szerény reggelit költöttünk volna el együtt a St. Pancras Hotelben.––Sí, señor, pero en privado. Nos casaríamos en San Salvador, cerca de King's Cross, y luego desayunaríamos en el hotel St. Pancras.
Hosmer came for us in a hansom, but as there were two of us he put us both into it and stepped himself into a four-wheeler, which happened to be the only other cab in the street.Hosmer egy bricskával jött értünk, de mivel ketten voltunk anyámmal, oda minket kettőnket ültetett fel, ő pedig beszállt egy zárt hintóba, mert nem volt más kocsi az utcánkban.Hosmer vino a buscarnos en un coche, pero como sólo había sitio para dos, nos metió a nosotras y él cogió otro cerrado, que parecía ser el único coche de alquiler en toda la calle.
We got to the church first, and when the four-wheeler drove up we waited for him to step out, but he never did, and when the cabman got down from the box and looked there was no one there!Mi értünk először a templomhoz, és amikor megérkezett a hintó, vártuk, hogy Hosmer kiszálljon, de nem szállt ki, és amikor a kocsis leszállt a bakról és benézett, odabent nem volt senki!Llegamos las primeras a la iglesia, y cuando se detuvo su coche esperamos verle bajar, pero no bajó. Y cuando el cochero se bajó del pescante y miró al interior, allí no había nadie.
The cabman said that he could not imagine what had become of him, for he had seen him get in with his own eyes.A kocsis azt mondta, el nem tudja képzelni, mi lett vele, mert a saját szemével látta, amikor beszállt.El cochero dijo que no tenía la menor idea de lo que había sido de él, habiéndolo visto con sus propios ojos subir al coche.
That was last Friday, Mr. Holmes, and I have never seen or heard anything since then to throw any light upon what became of him."Ez most pénteken történt, Mr. Holmes, és azóta sincs halvány fogalmam sem arról, hogy hová lett.Esto sucedió el viernes pasado, señor Holmes, y desde entonces no he visto ni oído nada que arroje alguna luz sobre su paradero.
"It seems to me that you have been very shamefully treated," said Holmes.Önt minden jel szerint igen rútul becsapták - mondta Holmes.––Me parece que la han tratado a usted de un modo vergonzoso ––dijo Holmes.
"Oh, no, sir!Nem, dehogyis!––¡Oh, no señor!
He was too good and kind to leave me so.Hosmer olyan jó és kedves volt hozzám, nem hagyott volna ott csak úgy.Era demasiado bueno y considerado como para abandonarme así.
Why, all the morning he was saying to me that, whatever happened, I was to be true; and that even if something quite unforeseen occurred to separate us, I was always to remember that I was pledged to him, and that he would claim his pledge sooner or later.Még aznap reggel is állandóan azt hajtogatta, hogy bármi történjék, nekem hűnek kell maradnom hozzá, és még ha valami váratlan dolog adódna is, ami elválaszt bennünket, nekem mindig emlékeznem kell, hogy hozzá köt a fogadalmam, és hogy előbb-utóbb úgyis számon kéri rajtam.Durante toda la mañana no paró de insistir en que, pasara lo que pasara, yo tenía que serle fiel, y que si algún imprevisto nos separaba, yo tenía que recordar siempre que estaba comprometida con él, y que tarde o temprano él vendría a reclamar sus derechos.
It seemed strange talk for a wedding-morning, but what has happened since gives a meaning to it."Elég furcsa volt, hogy ilyeneket mondott az esküvő napján, de az, ami azután történt, végül is magyarázatot ad rá, azt hiszem.Parece raro hablar de estas cosas en la mañana de tu boda, pero lo que después ocurrió hace que cobre sentido.
"Most certainly it does.Természetesen.––Desde luego que sí.
Your own opinion is, then, that some unforeseen catastrophe has occurred to him?"Az ön véleménye szerint tehát valami katasztrófa történhetett vele?Según eso, usted opina que le ha ocurrido alguna catástrofe imprevista.
"Yes, sir.Igen, uram.––Sí, señor.
I believe that he foresaw some danger, or else he would not have talked so.Úgy hiszem, érezte, hogy valami veszély fenyegeti, különben nem mondott volna olyanokat.Creo que él temía algún peligro, pues de lo contrario no habría hablado así.
And then I think that what he foresaw happened."És aztán be is következett, amit előre érzett.Y creo que lo que él temía sucedió.
"But you have no notion as to what it could have been?"De nem sejti, mi lehetett az?––Pero no tiene idea de lo que puede haber sido.
"None."Nem.––Ni la menor idea.
"One more question. How did your mother take the matter?"Csak még egy kérdés! Hogyan fogadta az édesanyja a dolgot?––Una pregunta más: ¿Cómo se lo tomó su madre?
"She was angry, and said that I was never to speak of the matter again."Nagyon mérges volt, és azt mondta, hogy ne is említsem többé.––Se puso furiosa y dijo que yo no debía volver a hablar jamás del asunto.
"And your father?És az apja?––¿Y su padre?
Did you tell him?"Elmondta neki?¿Se lo contó usted?
"Yes; and he seemed to think, with me, that something had happened, and that I should hear of Hosmer again.Igen, és úgy láttam, neki is az a véleménye, hogy valami történt Hosmerrel, és még biztosan hallok róla.––Sí, y parecía pensar, lo mismo que yo, que algo había ocurrido y que volvería a tener noticias de Hosmer.
As he said, what interest could anyone have in bringing me to the doors of the church, and then leaving me?Azt mondja, mi érdeke fűződne hozzá valakinek, hogy engem a templomajtóig vigyen, és ott hagyjon el?Según él, ¿para qué iba nadie a llevarme hasta la puerta de la iglesia y luego abandonarme?
Now, if he had borrowed my money, or if he had married me and got my money settled on him, there might be some reason, but Hosmer was very independent about money and never would look at a shilling of mine.Ha kölcsönvette volna a pénzemet, vagy ha már elvett volna, és úgy volna intézve, hogy a pénzemet ő kapja, akkor lenne rá valami oka. Hosmer azonban anyagilag független volt, nem fogadott volna el tőlem egyetlen shillinget se.Si me hubiera pedido dinero prestado o si se hubiera casado conmigo y hubiera puesto mi dinero a su nombre, podría existir un motivo; pero Hosmer era muy independiente en cuestiones de dinero y jamás tocaría un solo chelín mío.
And yet, what could have happened? And why could he not write?De mi történhetett vele? És miért nem ír?Pero entonces, ¿qué había ocurrido? ¿Y por qué no escribía?
Oh, it drives me half-mad to think of it, and I can't sleep a wink at night."Szinte beleőrülök, ha erre gondolok! Le sem hunyom éjjel a szemem.¡Oh, me vuelve loca pensar en ello! No pego ojo por las noches.
She pulled a little handkerchief out of her muff and began to sob heavily into it.- Kis zsebkendőt húzott elő a muffjából, és az orrához nyomta, mert erőt vett rajta a zokogás.Sacó de su manguito un pañuelo y empezó a sollozar ruidosamente en él.
"I shall glance into the case for you," said Holmes, rising, "and I have no doubt that we shall reach some definite result.Belenézek az ügybe - mondta felállva Holmes -, és nincs kétségem afelől, hogy egyértelmű választ fogunk kapni.––Examinaré el caso por usted ––dijo Holmes, levantándose––, y estoy seguro de que llegaremos a algún resultado concreto.
Let the weight of the matter rest upon me now, and do not let your mind dwell upon it further. Above all, try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life."Nyugodtan rám bízhatja az egészet, semmi szükség rá, hogy továbbra is ezen törje a fejét, sőt, azt tanácsolom: próbálja meg Mr. Hosmer Angelt kitörölni az emlékezetéből, ha már az életéből eltűnt.Deje en mis manos el asunto y no se siga devanando la mente con él. Y por encima de todo, procure que el señor Hosmer Angel se desvanezca de su memoria, como se ha desvanecido de su vida.
"Then you don't think I'll see him again?"Tehát úgy gondolja, hogy nem fogom látni többé?––Entonces, ¿cree usted que no lo volveré a ver?
"I fear not."Sajnos, ez az érzésem.––Me temo que no.
"Then what has happened to him?"De hát mi történhetett vele?––Pero ¿qué le ha ocurrido, entonces?
"You will leave that question in my hands.Ennek kiderítését rám bízhatja.––Deje el asunto en mis manos.
I should like an accurate description of him and any letters of his which you can spare."Kérnék egy pontos személyleírást róla, és ha volna néhány levele, amelyet nélkülözni tud, azt is kérném.Me gustaría disponer de una buena descripción de él, así como de cuantas cartas suyas pueda usted proporcionarme.
"I advertised for him in last Saturday's Chronicle," said she. "Here is the slip and here are four letters from him."Megpróbáltam kerestetni apróhirdetés útján, a szombati Chronicle-ban adtam fel - mondta Miss Sutherland. - Itt a kivágott hirdetés, és tessék, itt van négy levele.––Puse un anuncio pidiendo noticias suyas en el Chronicle del sábado pasado ––dijo ella––. Aquí está el recorte, y aquí tiene cuatro cartas suyas.
"Thank you.Köszönöm.––Gracias.
And your address?"És mi az ön címe?¿Y la dirección de usted?
"No. 31 Lyon Place, Camberwell."Camberwell, Lyon Place 31.––Lyon Place 31, Camberwell.
"Mr. Angel's address you never had, I understand.Mr. Angel címét tehát nem is tudta soha.––Por lo que he oído, la dirección del señor Angel no la supo nunca.
Where is your father's place of business?"Hol van az apja cégének telephelye?¿Dónde está la empresa de su padre?
"He travels for Westhouse & Marbank, the great claret importers of Fenchurch Street."A Westhouse és Marbank, a Fenchurch Streeten, az apám ugyanis ennek a nagy vörösbor-importáló cégnek az ügynöke.––Es viajante de Westhouse & Marbank, los grandes importadores de clarete de Fenchurch Street.
"Thank you.Köszönöm.––Gracias.
You have made your statement very clearly.Ön nagyon szabatosan adta elő a közlendőjét.Ha expuesto usted el caso con mucha claridad.
You will leave the papers here, and remember the advice which I have given you.Hagyja itt a papírokat, és ne felejtse el a tanácsomat.Deje aquí los papeles, y acuérdese del consejo que le he dado.
Let the whole incident be a sealed book, and do not allow it to affect your life."Tekintse a történteket lezártnak, és ne hagyja, hogy befolyásolják az életét.Considere todo el incidente como un libro cerrado y no deje que afecte a su vida.
"You are very kind, Mr. Holmes, but I cannot do that.Ön nagyon kedves, Mr. Holmes, de ezt nem tehetem.––Es usted muy amable, señor Holmes, pero no puedo hacer eso.
I shall be true to Hosmer. He shall find me ready when he comes back."Hű maradok Hosmerhez, készen arra, hogy a rendelkezésére álljak, amikor visszajön.Seré fiel a Hosmer. Me encontrará esperándole cuando vuelva.
For all the preposterous hat and the vacuous face, there was something noble in the simple faith of our visitor which compelled our respect.Látogatónk naiv bizodalma kiváltotta tiszteletünket: a nevetséges kalap és a semmitmondó arc ellenére volt benne valami nemes.A pesar de su ridículo sombrero y de su rostro inexpresivo, había un algo de nobleza que imponía respeto en la sencilla fe de nuestra visitante.
She laid her little bundle of papers upon the table and went her way, with a promise to come again whenever she might be summoned.Megígérte, hogy ha értesítést kap, azonnal eljön ismét, aztán letette a papírjait az asztalra, és elment.Dejó sobre la mesa su montoncito de papeles y se marchó prometiendo acudir en cuanto la llamáramos.
Sherlock Holmes sat silent for a few minutes with his fingertips still pressed together, his legs stretched out in front of him, and his gaze directed upward to the ceiling.Sherlock Holmes szótlanul ült néhány percig, ujjait még mindig egymásnak nyomva, lábát maga elé nyújtotta, és tekintetét a plafonra szegezte.Sherlock Holmes permaneció sentado y en silencio durante unos cuantos minutos, con las puntas de los dedos juntas, las piernas estiradas hacia adelante y la mirada fija en el techo.
Then he took down from the rack the old and oily clay pipe, which was to him as a counsellor, and, having lit it, he leaned back in his chair, with the thick blue cloud-wreaths spinning up from him, and a look of infinite languor in his face.Aztán levette a szögről öreg tajtékpipáját, amelyet legjobb tanácsadójának tartott, rágyújtott, és hátradőlt a karosszékben. A tekergő, vastag, kék füstkarikák között arcára tökéletes, bágyadt nyugalom telepedett.Luego tomó del estante la vieja y grasienta pipa que le servía de consejera y, después de encenderla, se recostó en su butaca, emitiendo densas espirales de humo azulado, con una expresión de infinita languidez en el rostro.
"Quite an interesting study, that maiden," he observed.Egész érdekes tanulmány ez a nőszemély - szólalt meg egy idő múlva.––Interesante personaje, esa muchacha ––comentó––.
"I found her more interesting than her little problem, which, by the way, is rather a trite one.- Őt magát sokkal érdekesebbnek találtam, mint a problémáját, amely egyébként elég banális ügy.Me ha parecido más interesante ella que su pequeño problema que, dicho sea de paso, es de lo más vulgar.
You will find parallel cases, if you consult my index, in Andover in '77, and there was something of the sort at The Hague last year.Ha megnézi a feljegyzéseimet, Andoverben, hetvenhétben hasonló esetre bukkanhat, és történt tavaly is ilyesmi, Hágában.Si consulta usted mi índice, encontrará casos similares en Andover, año 77, y otro bastante parecido en La Haya el año pasado.
Old as is the idea, however, there were one or two details which were new to me.Az ötlet igen régi, mégis, volt benne egy-két részlet, amely számomra is újdonság.
But the maiden herself was most instructive."Maga a nő azonban nagyon tanulságos jelenség.
"You appeared to read a good deal upon her which was quite invisible to me," I remarked.Az ön számára, úgy látom, nagyon sok dolog világos vele kapcsolatban, amelyek számomra teljesen láthatatlanok - jegyeztem meg.––Parece que ha visto en ella muchas cosas que para mí eran invisibles ––le hice notar.
"Not invisible but unnoticed, Watson.Nem láthatatlanok, csak nem vette észre őket, Watson!––Invisibles no, Watson, inadvertidas.
You did not know where to look, and so you missed all that was important.Nem tudta, hogy mit nézzen, így aztán nem is látta meg azt, ami fontos.No sabía usted dónde mirar y se le pasó por alto todo lo importante.
I can never bring you to realise the importance of sleeves, the suggestiveness of thumb-nails, or the great issues that may hang from a boot-lace.Én képtelen vagyok magát meggyőzni például a kabátujjak jelentőségéről, a hüvelykujj körmének árulkodó mivoltáról vagy arról, micsoda fontos tényekre lehet következtetni a cipőfűzőből.No consigo convencerle de la importancia de las mangas, de lo sugerentes que son las uñas de los pulgares, de los graves asuntos que penden de un cordón de zapato.
Now, what did you gather from that woman's appearance?Mit árult el például önnek a hölgy külseje?Veamos, ¿qué dedujo usted del aspecto de esa mujer?
Describe it."Adjon róla leírást!Descríbala.
"Well, she had a slate-coloured, broad-brimmed straw hat, with a feather of a brickish red.Nos: palaszürke színű, széles karimájú szalmakalapot viselt, amelyet téglavörös toll díszített.––Pues bien, llevaba un sombrero de paja de ala ancha y de color pizarra, con una pluma rojo ladrillo.
Her jacket was black, with black beads sewn upon it, and a fringe of little black jet ornaments.Fekete gyönggyel kivarrt fekete mellénye volt, szénfekete, mintás szegéllyel.Chaqueta negra, con abalorios negros y una orla de cuentas de azabache.
Her dress was brown, rather darker than coffee colour, with a little purple plush at the neck and sleeves.A ruhája színe egy kicsit barnább, mint a tejeskávé, a nyakánál és a mandzsettájánál bordó plüss borította.Vestido marrón, bastante más oscuro que el café, con terciopelo morado en el cuello y los puños.
Her gloves were greyish and were worn through at the right forefinger.A kesztyűje szürke, a jobb mutatóujjánál már teljesen ki volt kopva.Guantes tirando a grises, con el dedo índice de la mano derecha muy desgastado.
Her boots I didn't observe.A cipőjét nem figyeltem meg.En los zapatos no me fijé.
She had small round, hanging gold earrings, and a general air of being fairly well-to-do in a vulgar, comfortable, easy-going way."Kicsi, kerek arany fülbevaló csüngött a fülén, és egész megjelenésén átsütött az a bizonyos közönséges, kényelmes, tespedt jómód.Llevaba pendientes de oro, pequeños y redondos, y en general tenía aspecto de persona bastante bien acomodada, con un estilo de vida vulgar, cómodo y sin preocupaciones.
Sherlock Holmes clapped his hands softly together and chuckled.Sherlock Holmes heherészve, finoman összeütötte a tenyerét.Sherlock Holmes aplaudió suavemente y emitió una risita.
"'Pon my word, Watson, you are coming along wonderfully.Szavamra mondom, Watson, csodálatosan fejlődik!––¡Por mi vida, Watson, está usted haciendo maravillosos progresos!
You have really done very well indeed.Remek teljesítményt nyújtott, komolyan.Lo ha hecho muy bien, de verdad.
It is true that you have missed everything of importance, but you have hit upon the method, and you have a quick eye for colour.Igaz ugyan, hogy minden lényeges részlet elkerülte a figyelmét, de a módszerre már ráérzett, és jól megjegyzi a színeket is.Claro que se le ha escapado todo lo importante, pero ha dado usted con el método y tiene buena vista para los colores.
Never trust to general impressions, my boy, but concentrate yourself upon details.Sose bízzon az általános benyomásaiban, fiacskám, mindig a részletekre figyeljen!No se fie nunca de las impresiones generales, muchacho, concéntrese en los detalles.
My first glance is always at a woman's sleeve.Én egy nőnél mindig a ruhája ujját nézem meg először.Lo primero que miro en una mujer son siempre las mangas.
In a man it is perhaps better first to take the knee of the trouser.Férfiaknál talán jobb a nadrág térdénél kezdeni.En un hombre, probablemente, es mejor fijarse antes en las rodilleras de los pantalones.
As you observe, this woman had plush upon her sleeves, which is a most useful material for showing traces.Amint ön is megfigyelte, ez a nő plüssmandzsettát viselt, a plüssön pedig nagyszerűen meglátszik minden.Como bien ha dicho usted, esta mujer tenía terciopelo en las mangas, un material sumamente útil para descubrir rastros.
The double line a little above the wrist, where the typewritist presses against the table, was beautifully defined.Nagyon szépen kirajzolódott egy dupla vonal, alig a csukló fölött, ahol a gépírónő az asztalra támasztja a karját.La doble línea justo por encima de las muñecas, donde la mecanógrafa se apoya en la mesa, estaba perfectamente definida.
The sewing-machine, of the hand type, leaves a similar mark, but only on the left arm, and on the side of it farthest from the thumb, instead of being right across the broadest part, as this was.A varrógép hasonló nyomot hagy, de az csak a bal karon, és csak a kisujj oldalán, nem teljes csuklószélességben, ahogyan itt is látható volt.Una máquina de coser del tipo manual deja una marca semejante, pero sólo en la manga izquierda y en el lado más alejado del pulgar, en vez de cruzar la manga de parte a parte, como en este caso.
I then glanced at her face, and, observing the dint of a pince-nez at either side of her nose, I ventured a remark upon short sight and typewriting, which seemed to surprise her."Következő pillantásom az arcát vette szemügyre, és amikor észrevettem az orrán a csíptetőtől származó bemélyedést, megkockáztattam egy megjegyzést a rövidlátásáról meg a gépelésről. Ettől a hölgy egy kicsit meglepődött.Luego le miré la cara y, advirtiendo las marcas de unas gafas a ambos lados de su nariz, aventuré aquel comentario acerca de escribir a máquina siendo corta de vista, que tanto pareció sorprenderla.
"It surprised me."Én is.––También me sorprendió a mí.
"But, surely, it was obvious.Pedig nagyon is kézenfekvő volt.––Pues resultaba bien evidente.
I was then much surprised and interested on glancing down to observe that, though the boots which she was wearing were not unlike each other, they were really odd ones; the one having a slightly decorated toe-cap, and the other a plain one.Aztán nagyon meglepődtem, amikor lenéztem a cipőjére, és észrevettem, hogy a két lábbeli ugyan hasonlít egymásra, de semmiképp sem párja egyik a másiknak, mivel az egyiknek enyhén mintás volt az orra, a másiknak sima.A continuación, miré hacia abajo y quedé muy sorprendido e interesado al observar que, aunque sus zapatos se parecían mucho, en realidad estaban desparejados: uno tenía un pequeño adorno en la punta y el otro era de punta lisa.
One was buttoned only in the two lower buttons out of five, and the other at the first, third, and fifth.Az egyiknek az öt közül csak a két alsó gombja volt begombolva, a másiknak az első, a harmadik és az ötödik.Y de los cinco botones de cada zapato, uno tenía abrochados sólo los dos de abajo, y el otro el primero, el tercero y el quinto.
Now, when you see that a young lady, otherwise neatly dressed, has come away from home with odd boots, half-buttoned, it is no great deduction to say that she came away in a hurry."Namármost, ha azt látjuk, hogy egy különben rendesen öltözött fiatal hölgy felemás, félig begombolt cipőben jött el otthonról, nem túl ördöngös dolog arra következtetni, hogy nagyon sietett.Ahora bien, cuando ve usted que una joven, por lo demás impecablemente vestida, ha salido de su casa con los zapatos desparejados y a medio abotonar, no tiene nada de extraordinario deducir que salió a toda prisa. ––¿Y qué más?
"And what else?" I asked, keenly interested, as I always was, by my friend's incisive reasoning.És mit vett még észre rajta? - kérdeztem, mohó érdeklődéssel várva - most is, mint mindig - barátom pontos okfejtését.––pregunté vivamente interesado, como siempre, por los incisivos razonamientos de mi amigo.
"I noted, in passing, that she had written a note before leaving home but after being fully dressed.Például azt, hogy üzenetet írt, mielőtt eljött otthonról, de már akkor, amikor teljesen fel volt öltözve.––Advertí, de pasada, que antes de salir de casa, pero después de haberse vestido del todo, había escrito una nota.
You observed that her right glove was torn at the forefinger, but you did not apparently see that both glove and finger were stained with violet ink.Azt ön is észrevette, hogy a jobb kesztyűje ki volt kopva a mutatóujjánál, de azt már nyilván nem látta, hogy a kesztyűje és az ujja is kék tintafoltos.Usted ha observado que el guante derecho tenía roto el dedo índice, pero no se fijó en que tanto el guante como el dedo estaban manchados de tinta violeta.
She had written in a hurry and dipped her pen too deep.Nyilván sietve írt, és túl mélyen bemártotta a tollat.Había escrito con prisas y metió demasiado la pluma en el tintero.
It must have been this morning, or the mark would not remain clear upon the finger.És ennek ma reggel kellett történnie, különben nem lett volna olyan jól látható a paca az ujján.Ha tenido que ser esta mañana, pues de no ser así la mancha no estaría tan clara en el dedo.
All this is amusing, though rather elementary, but I must go back to business, Watson.Elég elemi dolog ugyan, de nagyon szórakoztató. Most mégis, térjünk vissza a munkához, Watson.Todo esto resulta entretenido, aunque bastante elemental, pero hay que ponerse a la faena, Watson.
Would you mind reading me the advertised description of Mr. Hosmer Angel?"Lenne szíves felolvasni a hirdetésben foglalt személyleírást Mr. Hosmer Angelről?¿Le importaría leerme la descripción del señor Hosmer Angel que se da en el anuncio?
I held the little printed slip to the light.A fény felé tartottam az újságkivágást.Levanté a la luz el pequeño recorte impreso.
"Missing," it said, "on the morning of the fourteenth, a gentleman named Hosmer Angel.Az "Eltűnt" címszó alatt így folytatódott: "...14-én délelőtt Hosmer Angel úr.«Desaparecido, en la mañana del día 14, un caballero llamado Hosmer Angel.
About five ft. seven in. in height; strongly built, sallow complexion, black hair, a little bald in the centre, bushy, black side-whiskers and moustache; tinted glasses, slight infirmity of speech.Körülbelül öt láb hét hüvelyk magas, erős felépítésű, arca halvány, haja fekete, középütt kissé kopaszodó; fekete bajusza, dús, fekete oldalszakálla van. Sötét szemüveget hord, beszéde erőtlen, suttogó.Estatura, unos cinco pies y siete pulgadas; complexión fuerte, piel atezada, cabello negro con una pequeña calva en el centro, patillas largas y bigote negro; gafas oscuras, ligero defecto en el habla.
Was dressed, when last seen, in black frock-coat faced with silk, black waistcoat, gold Albert chain, and grey Harris tweed trousers, with brown gaiters over elastic-sided boots.Utoljára fekete, selyemmel szegélyezett frakkot, fekete, arany Albert-lánccal díszített mellényt, szürke Harris-tweed nadrágot, cúgos, magas szárú cipője fölött barna lábszárvédőt viselt.La última vez que se le vio vestía levita negra con solapas de seda, chaleco negro con una cadena de oro y pantalones grises de paño, con polainas marrones sobre botines de elástico.
Known to have been employed in an office in Leadenhall Street. Anybody bringing--"Valamelyik Leadenhall Street-i irodában állt alkalmazásban. Aki tud róla valamit stb. stb."Se sabe que ha trabajado en una oficina de Leadenhall Street. Quien pueda aportar noticias, etc., etc.» ––Con eso basta ––dijo Holmes––.
"That will do," said Holmes.Ez elég lesz - mondta Holmes.En cuanto a las cartas...
"As to the letters," he continued, glancing over them, "they are very commonplace.- Ami a leveleket illeti - pillantott beléjük -, azok teljesen hétköznapiak.––continuó, echándolas un vistazo–– son de lo más vulgar.
Absolutely no clue in them to Mr. Angel, save that he quotes Balzac once.Nincs bennük semmilyen Mr. Angelre utaló adat, kivéve, hogy egyszer Balzacot idézi.No hay en ellas ninguna pista del señor Angel, salvo que cita una vez a Balzac.
There is one remarkable point, however, which will no doubt strike you."Mégis, egy dolog igen figyelemreméltó bennük, ami minden bizonnyal önnek is szemet szúr.Sin embargo, presentan un aspecto muy notable, que sin duda le llamará la atención.
"They are typewritten," I remarked.Az, hogy géppel írták őket - mondtam.––Que están escritas a máquina ––dije yo.
"Not only that, but the signature is typewritten.Valóban. De nemcsak maga a levél, hanem az aláírás is géppel van odaírva minden esetben.––No sólo eso, hasta la firma está a máquina.
Look at the neat little 'Hosmer Angel' at the bottom.Nézze csak meg, ott áll szépen alul: Hosmer Angel.Fíjese en el pequeño y pulcro «Hosmer Angel» escrito al pie.
There is a date, you see, but no superscription except Leadenhall Street, which is rather vague.Dátum van rajtuk, de fejlécnek csak annyi, hogy "Leadenhall Street", ami nesze semmi, fogd meg jól.Y, como verá, hay fecha pero no dirección completa, sólo «Leadenhall Street», que es algo muy inconcreto.
The point about the signature is very suggestive --in fact, we may call it conclusive."Az aláírás hiánya nagyon sokat elárul, sőt, nyugodtan nevezhetjük perdöntő bizonyítéknak.Lo de la firma resulta muy sugerente... casi podría decirse que concluyente.
"Of what?"Mire nézve?––¿De qué?
"My dear fellow, is it possible you do not see how strongly it bears upon the case?"Kedves barátom, lehetséges lenne, hogy maga nem látja, milyen szoros kapcsolatban áll az üggyel ez a tény?––Querido amigo, ¿es posible que no vea la importancia que esto tiene en el caso?
"I cannot say that I do unless it were that he wished to be able to deny his signature if an action for breach of promise were instituted."Hát, nem mondhatom, hogy látom, ha csak úgy nem, hogy a levél írója azt akarta, később ne csípjék nyakon az aláírásának segítségével, ha esetleg felelősségre vonnák ígéretszegésért.––Mentiría si dijera que la veo, a no ser que lo hiciera para poder negar que la firma era suya, en caso de que se le demandara por ruptura de compromiso.
"No, that was not the point.Nem, nem ez volt a célja.––No, no se trata de eso.
However, I shall write two letters, which should settle the matter.Még írnom kell azonban két levelet, amelyek teljesen tisztázni fogják a dolgot.Sin embargo, voy a escribir dos cartas que dejarán zanjado el asunto.
One is to a firm in the City, the other is to the young lady's stepfather, Mr. Windibank, asking him whether he could meet us here at six o'clock tomorrow evening.Az egyiket egy nagy cégnek, a Citybe, a másikat az ifjú hölgy mostohaapjának, Mr. Windibanknek, akit szívélyesen meghívok hozzánk holnap estére, hat órára.Una, para una firma de la City; y la otra, al padrastro de la joven, el señor Windibank, pidiéndole que venga a visitarnos mañana a las seis de la tarde.
It is just as well that we should do business with the male relatives.Nem árt tárgyalni egy kicsit a férfirokonsággal.Ya es hora de que tratemos con los varones de la familia.
And now, Doctor, we can do nothing until the answers to those letters come, so we may put our little problem upon the shelf for the interim."És most, doktorom, addig nem tehetünk semmit, amíg nem kapunk választ a leveleinkre, úgyhogy egyelőre nyugodtan félretehetjük ezt az ügyecskét.Y ahora, doctor, no hay nada que hacer hasta que lleguen las respuestas a las cartas, así que podemos desentendernos del problemilla por el momento.
I had had so many reasons to believe in my friend's subtle powers of reasoning and extraordinary energy in action that I felt that he must have some solid grounds for the assured and easy demeanour with which he treated the singular mystery which he had been called upon to fathom.Nagyon sok okom volt rá, hogy higgyek a barátom vaslogikájában és kivételes tetterejében, és úgy éreztem, bizonyára nem véletlenül kezeli oly könnyed magabiztossággal ezt a szokatlan rejtélyt.Tenía tantas razones para confiar en las penetrantes dotes deductivas y en la extraordinaria energía de mi amigo, que supuse que debía existir una base sólida para la tranquila y segura desenvoltura con que trataba el singular misterio que se le había llamado a sondear.
Once only had I known him to fail, in the case of the King of Bohemia and of the Irene Adler photograph; but when I looked back to the weird business of the Sign of Four, and the extraordinary circumstances connected with the Study in Scarlet, I felt that it would be a strange tangle indeed which he could not unravel.Én csak egyetlenegy kudarcáról tudok, arról, amikor Csehország királya számára nem sikerült Irene Adlertől visszaszereznie a fényképet, és ha visszagondolok a Négyek jelé-nek hátborzongató ügyére vagy a Skarlát tanulmány körüli rendkívül bonyolult dolgokra, hát úgy vélem, igencsak különös szövevény lehet, amit ő ne tudna kibogozni.Sólo una vez le había visto fracasar, en el caso del rey de Bohemia y la fotografía de Irene Adler, pero si me ponía a pensar en el misterioso enredo de El signo de los Cuatro o en las extraordinarias circunstancias que concurrían en el Estudio en escarlata, me sentía convencido de que no había misterio tan complicado que él no pudiera resolver.
I left him then, still puffing at his black clay pipe, with the conviction that when I came again on the next evening I would find that he held in his hands all the clues which would lead up to the identity of the disappearing bridegroom of Miss Mary Sutherland.Abban a meggyőződésben hagytam tehát ott a barátomat - aki még mindig a fekete cseréppipáján pöfékelt -, hogy mire másnap este visszamegyek hozzá, már a kezében lesz minden bizonyíték Miss Mary Sutherland eltűnt vőlegényének hollétét illetően.Lo dejé, pues, todavía chupando su pipa de arcilla negra, con el convencimiento de que, cuando volviera por allí al día siguiente, encontraría ya en sus manos todas las pistas que conducirían a la identificación del desaparecido novio de la señorita Mary Sutherland.
A professional case of great gravity was engaging my own attention at the time, and the whole of next day I was busy at the bedside of the sufferer.Figyelmemet abban az időben egy igen súlyos orvosi eset kötötte le, és a következő napot végig a beteg ágya mellett töltöttem.Un caso profesional de extrema gravedad ocupaba por entonces mi atención, y pasé todo el día siguiente a la cabecera del enfermo.
It was not until close upon six o'clock that I found myself free and was able to spring into a hansom and drive to Baker Street, half afraid that I might be too late to assist at the dénouement of the little mystery.Már majdnem hat óra volt, amikor elszabadultam, és az első kocsival a Baker Streetre hajtattam, azon izgulva, nehogy lemaradjak a kis rejtély leleplezéséről.Eran ya casi las seis cuando quedé libre y pude saltar a un coche que me llevara a Baker Street, con cierto miedo de llegar demasiado tarde para asistir al desenlace del pequeño misterio.
I found Sherlock Holmes alone, however, half asleep, with his long, thin form curled up in the recesses of his armchair.Sherlock Holmest azonban még egyedül találtam, amint hosszú, vékony tagjaival a karosszék mélyébe kuporodva szendergett.Sin embargo, encontré a Sherlock Holmes solo, medio dormido, con su larga y delgada figura enroscada en los recovecos de su sillón.
A formidable array of bottles and test-tubes, with the pungent cleanly smell of hydrochloric acid, told me that he had spent his day in the chemical work which was so dear to him.Az asztalon sorakozó lombikok, kémcsövek, a sósav átható, tiszta szaga mind arról árulkodott, hogy a napot egyik kedvenc foglalatosságával, vegytani kísérletezéssel töltötte.Un formidable despliegue de frascos y tubos de ensayo, más el olor picante e inconfundible del ácido clorhídrico, me indicaban que había pasado el día entregado a los experimentos químicos que tanto le gustaban.
"Well, have you solved it?" I asked as I entered.Nos, megoldotta? - kérdeztem, amint beléptem.––Qué, ¿lo resolvió usted? ––pregunté al entrar.
"Yes. It was the bisulphate of baryta."Igen! Báriumbiszulfát volt!––Sí, era el bisulfato de bario.
"No, no, the mystery!" I cried. "Oh, that!Nem, én a rejtélyre gondolok! - mondtam.––¡No, no! ¡El misterio! ––exclamé. ––¡Ah, eso!
I thought of the salt that I have been working upon.Ja, én meg arra a sóra, amelyet vizsgáltam.Creía que se refería a la sal con la que he estado trabajando.
There was never any mystery in the matter, though, as I said yesterday, some of the details are of interest.Ami az ügyet illeti, nem volt abban semmi rejtély, bár, amint tegnap is mondtam, tartalmaz néhány érdekes részletet.No hay misterio alguno en este asunto, como ya le dije ayer, aunque tiene algunos detalles interesantes.
The only drawback is that there is no law, I fear, that can touch the scoundrel."Csak az benne a bökkenő, hogy, sajnos, nincs olyan törvény, amely lesújthatna a gazemberre.El único inconveniente es que me temo que no existe ninguna ley que pueda castigar a este granuja.
"Who was he, then, and what was his object in deserting Miss Sutherland?"De ki az, és mi volt a célja azzal, hogy otthagyja Miss Sutherlandet?––Pues, ¿de quién se trata? ¿Y qué se proponía al abandonar a la señorita Sutherland?
The question was hardly out of my mouth, and Holmes had not yet opened his lips to reply, when we heard a heavy footfall in the passage and a tap at the door.Alig hagyta el a kérdés a számat, amikor nehézkes lépteket hallottunk az előszobában, majd kopogtak az ajtón.Apenas había salido la pregunta de mi boca y Holmes aún no había abierto los labios para responder, cuando oímos fuertes pisadas en el pasillo y unos golpes en la puerta.
"This is the girl's stepfather, Mr. James Windibank," said Holmes. "He has written to me to say that he would be here at six.Ez a nő mostohaapja, Mr. James Windibank - mondta Holmes. - Levélben jelezte, hogy idejön hat órára.––Aquí está el padrastro de la chica, el señor James Windibank ––dijo Holmes––. Me escribió diciéndome que vendría a las seis.
Come in!"Tessék!¡Adelante!
The man who entered was a sturdy, middle-sized fellow, some thirty years of age, clean-shaven, and sallow-skinned, with a bland, insinuating manner, and a pair of wonderfully sharp and penetrating grey eyes.A belépő középtermetű, erőteljes, harminc év körüli férfi volt, arca borotvált, bőre sápadt. Nyájas, megnyerő modorban köszöntött bennünket.El hombre que entró era corpulento, de estatura media, de unos treinta años de edad, bien afeitado y de piel cetrina, con modales melosos e insinuantes y un par de ojos grises extraordinariamente agudos y penetrantes.
He shot a questioning glance at each of us, placed his shiny top-hat upon the sideboard, and with a slight bow sidled down into the nearest chair.Szürke szemének rendkívül éles, csontig hatoló tekintetét kérdőn ránk vetette, majd letette fényes cilinderét a komódra, és enyhe meghajlással leült a legközelebbi székre.Dirigió una mirada inquisitiva a cada uno de nosotros, depositó su reluciente chistera sobre un aparador y, con una ligera inclinación, se sentó en la silla más próxima.
"Good-evening, Mr. James Windibank," said Holmes. "I think that this typewritten letter is from you, in which you made an appointment with me for six o'clock?"Jó estét, Mr. James Windibank! - köszöntötte Holmes. - Ugyebár öntől érkezett ez a gépelt levél, amelyben jóváhagyja hatórai találkánkat?––Buenas tardes, señor James Windibank ––dijo Holmes––. Creo que es usted quien me ha enviado esta carta mecanografiada, citándose conmigo a las seis.
"Yes, sir.Igen.––Sí, señor.
I am afraid that I am a little late, but I am not quite my own master, you know.Sajnos, egy kicsit elkéstem, de tudja, nem vagyok egészen a magam ura.Me temo que llego un poco tarde, pero no soy dueño de mi tiempo, como usted comprenderá.
I am sorry that Miss Sutherland has troubled you about this little matter, for I think it is far better not to wash linen of the sort in public.Nagyon sajnálom, hogy Miss Sutherland zavarta önt ezzel a kis üggyel, nekem ugyanis az a véleményem, hogy nem kell az efféle szennyest kiteregetni.Lamento mucho que la señorita Sutherland le haya molestado con este asunto, porque creo que es mucho mejor no lavar en público los trapos sucios.
It was quite against my wishes that she came, but she is a very excitable, impulsive girl, as you may have noticed, and she is not easily controlled when she has made up her mind on a point.Kifejezett kívánságom ellenére fordult önhöz, de, amint bizonyára észrevette, meglehetősen nyugtalan, lobbanékony lány, és nem könnyű befolyásolni, ha egyszer a fejébe vett valamit.Vino en contra de mis deseos, pero es que se trata de una muchacha muy excitable e impulsiva, como ya habrá notado, y no es fácil controlarla cuando se le ha metido algo en la cabeza.
Of course, I did not mind you so much, as you are not connected with the official police, but it is not pleasant to have a family misfortune like this noised abroad.Az ön személye ellen, természetesen, nem volt különösebb kifogásom, mivel ön nem tartozik a rendőrséghez, de azért az efféle családi szégyent akkor sem kellemes nagydobra verni.Naturalmente, no me importa tanto tratándose de usted, que no tiene nada que ver con la policía oficial, pero no es agradable que se comente fuera de casa una desgracia familiar como ésta.
Besides, it is a useless expense, for how could you possibly find this Hosmer Angel?"Egyébként is csak kidobott pénz, hiszen úgysem fogja megtalálni ezt a Hosmer Angelt.Además, se trata de un gasto inútil, porque, ¿cómo iba usted a poder encontrar a ese Hosmer Angel?
"On the contrary," said Holmes quietly; "I have every reason to believe that I will succeed in discovering Mr. Hosmer Angel."Ugyan már - szólt közbe nyugodtan Holmes -, megvan rá minden okom, hogy azt higgyem: meg fogom találni.––Por el contrario ––dijo Holmes tranquilamente––, tengo toda clase de razones para creer que lograré encontrar al señor Hosmer Angel.
Mr. Windibank gave a violent start and dropped his gloves. "I am delighted to hear it," he said.Mr. Windibank erősen összerezzent, és leejtette a kesztyűjét. - Örömmel hallom - mondta.El señor Windibank tuvo un violento sobresalto y se le cayeron los guantes. ––Me alegra mucho oír eso ––dijo.
"It is a curious thing," remarked Holmes, "that a typewriter has really quite as much individuality as a man's handwriting.Nagyon érdekes dolog - jegyezte meg Holmes -, hogy egy gépelt szöveg ugyanannyi egyéni sajátosságot mutathat, mint egy kézírás.––Es muy curioso ––comentó Holmes–– que una máquina de escribir tenga tanta individualidad como lo que se escribe a mano.
Unless they are quite new, no two of them write exactly alike.Hacsak nem teljesen új gépekről van szó, nincs kettő, amelyik mindenben megegyezne.A menos que sean completamente nuevas, no hay dos máquinas que escriban igual.
Some letters get more worn than others, and some wear only on one side.Egyes betűk jobban elkopnak, mint mások, és van, amelyiknek csak az egyik oldala látszik.Algunas letras se gastan más que otras, y algunas se gastan sólo por un lado.
Now, you remark in this note of yours, Mr. Windibank, that in every case there is some little slurring over of the 'e,' and a slight defect in the tail of the 'r.'Az ön levelében például, Mr. Windibank, meg lehet figyelni, hogy az "e" fölött minden esetben van egy kis maszat, az "r" zászlójából pedig hiányzik egy rész.Por ejemplo, señor Windibank, como puede ver en esta nota suya, la «e» siempre queda borrosa y hay un pequeño defecto en el rabillo de la «r».
There are fourteen other characteristics, but those are the more obvious."Tizennégy egyéb jellegzetesség is van, de ezek a legszembetűnőbbek.Existen otras catorce características, pero éstas son las más evidentes.
"We do all our correspondence with this machine at the office, and no doubt it is a little worn," our visitor answered, glancing keenly at Holmes with his bright little eyes.Ezen a gépen írjuk a teljes levelezésünket az irodában, és kicsit már kétségtelenül elhasználódott - válaszolt a látogatónk, és fényes, szürke szemével fürkészőn Holmesra nézett.––Con esta máquina escribimos toda la correspondencia en la oficina, y es lógico que esté un poco gastada ––dijo nuestro visitante, mirando fijamente a Holmes con sus ojillos brillantes.
"And now I will show you what is really a very interesting study, Mr. Windibank," Holmes continued. "I think of writing another little monograph some of these days on the typewriter and its relation to crime.És most mutatok valamit, aminek érdemes lesz egy kis figyelmet szentelni, Mr. Windibank - folytatta Holmes. - A közeljövőben, azt hiszem, írok egy kis munkát az írógép és a bűnözés kapcsolatáról.––Y ahora le voy a enseñar algo que constituye un estudio verdaderamente interesante, señor Windibank ––continuó Holmes––. Uno de estos días pienso escribir otra pequeña monografía acerca de la máquina de escribir y su relación con el crimen.
It is a subject to which I have devoted some little attention.Ezzel a tárggyal már úgyis foglalkoztam egy keveset.Es un tema al que he dedicado cierta atención.
I have here four letters which purport to come from the missing man.Itt van előttem négy levél, amelyet állítólag az eltűnt férfi írt.Aquí tengo cuatro cartas presuntamente remitidas por el desaparecido.
They are all typewritten.Mindegyiket géppel írták.Todas están escritas a máquina.
In each case, not only are the 'e's' slurred and the 'r's' tailless, but you will observe, if you care to use my magnifying lens, that the fourteen other characteristics to which I have alluded are there as well."És nemcsak az "e" maszatos és az "r" hiányos mindegyiken, hanem, ha veszi magának a fáradságot, és megnézi a nagyítóm alatt, látni fogja, hogy ugyanúgy megtalálható rajtuk az a másik tizennégy jellemző is, amelyre az imént céloztam.En todos los casos, no sólo las «es» están borrosas y las «erres» no tienen rabillo, sino que podrá usted observar, si mira con mi lupa, que también aparecen las otras catorce características de las que le hablaba antes.
Mr. Windibank sprang out of his chair and picked up his hat. "I cannot waste time over this sort of fantastic talk, Mr. Holmes," he said. "If you can catch the man, catch him, and let me know when you have done it."Mr. Windibank felugrott, és felkapta a cilinderét. - Nekem nincs időm az ilyen fantazmagóriák végighallgatására, Mr. Holmes! - mondta. - Ha meg tudja fogni azt az embert, ám fogja meg, és majd értesítsen róla.El señor Windibank saltó de su silla y recogió su sombrero. ––No puedo perder el tiempo hablando de fantasías, señor Holmes ––dijo––. Si puede coger al hombre, cójalo, y hágamelo saber cuando lo tenga.
"Certainly," said Holmes, stepping over and turning the key in the door. "I let you know, then, that I have caught him!"Helyes - mondta Holmes, majd odalépett az ajtóhoz, és elfordította a kulcsot. - Akkor most rögtön értesítem is önt, hogy megvan! - Micsoda?––Desde luego ––dijo Holmes, poniéndose en pie y cerrando la puerta con llave––. En tal caso, le hago saber que ya lo he cogido. ––¿Cómo? ¿Dónde?
"What! where?" shouted Mr. Windibank, turning white to his lips and glancing about him like a rat in a trap.Hol? - kiabált habzó szájjal Mr. Windibank, és úgy pislogott körbe, mint egy csapdába esett patkány.––exclamó el señor Windibank, palideciendo hasta los labios y mirando a su alrededor como una rata cogida en una trampa.
"Oh, it won't do--really it won't," said Holmes suavely. "There is no possible getting out of it, Mr. Windibank.Ó, semmi értelme, ne is fáradjon - szólt rá nyájasan Holmes. - Ebből már nem tud kimászni, Mr. Windibank!––Vamos, eso no le servirá de nada, de verdad que no ––dijo Holmes con suavidad––. No podrá librarse de ésta, señor Windibank.
It is quite too transparent, and it was a very bad compliment when you said that it was impossible for me to solve so simple a question.Az ügy nagyon is átlátszó, és igencsak alábecsült engem, amikor azt mondta, hogy úgysem tudok egy ilyen egyszerű problémát megoldani.Es todo demasiado transparente y no me hizo usted ningún cumplido al decir que me resultaría imposible resolver un asunto tan sencillo.
That's right! Sit down and let us talk it over."Úgy, úgy! Üljön csak le, és beszéljünk meg mindent!Eso es, siéntese y hablemos.
Our visitor collapsed into a chair, with a ghastly face and a glitter of moisture on his brow. "It--it's not actionable," he stammered.Látogatónk megsemmisülten rogyott a székre, homlokán veríték csillogott. - Ezért... ezért nem foghatnak perbe! - hebegte.Nuestro visitante se desplomó en una silla, con el rostro lívido y un brillo de sudor en la frente. ––No ... no constituye delito ––balbuceó.
"I am very much afraid that it is not.Mély sajnálattal kell ezzel egyetértenem.––Mucho me temo que no.
But between ourselves, Windibank, it was as cruel and selfish and heartless a trick in a petty way as ever came before me.De köztünk szólva, Mr. Windibank, ez olyan kegyetlen, önző, szívtelen és kicsinyes trükk volt, amilyennel még alig találkoztam.Pero, entre nosotros, Windibank, ha sido una jugarreta cruel, egoísta y despiadada, llevada a cabo del modo más ruin que jamás he visto.
Now, let me just run over the course of events, and you will contradict me if I go wrong."Hadd vegyem sorba az eseményeket, és maga majd kijavít, ahol tévedek.Ahora, permítame exponer el curso de los acontecimientos y contradígame si me equivoco.
The man sat huddled up in his chair, with his head sunk upon his breast, like one who is utterly crushed.A férfi összehúzta magát a székén, és teljesen összetörve, mélyen a mellére hajtotta a fejét.El hombre se encogió en su asiento, con la cabeza hundida sobre el pecho, como quien se siente completamente aplastado.
Holmes stuck his feet up on the corner of the mantelpiece and, leaning back with his hands in his pockets, began talking, rather to himself, as it seemed, than to us.Holmes leült, feltette a lábát a kandallópárkányra, hátradőlt, zsebre dugta a kezét, és látszólag inkább saját magának, mint nekünk, beszélni kezdett.Holmes levantó los pies, apoyándolos en una esquina de la repisa de la chimenea, se echó hacia atrás con las manos en los bolsillos y comenzó a hablar, con aire de hacerlo más para sí mismo que para nosotros.
"The man married a woman very much older than himself for her money," said he, "and he enjoyed the use of the money of the daughter as long as she lived with them.Egy illető feleségül vett egy nála sokkal idősebb nőt, a pénzéért - kezdte -, és a feleség lányának a pénzét is élvezhette, mindaddig, amíg a lány velük lakik.––Un hombre se casó con una mujer mucho mayor que él, por su dinero ––dijo––, y también se beneficiaba del dinero de la hija mientras ésta viviera con ellos.
It was a considerable sum, for people in their position, and the loss of it would have made a serious difference.Az összeg az ő szintjükön igen tekintélyes summának számított, és az elvesztését komolyan megérezték volna.Se trataba de una suma considerable para gente de su posición y perderla habría representado una fuerte diferencia.
It was worth an effort to preserve it.Megérte hát a próbálkozást, hogy megtarthassa.Valía la pena hacer un esfuerzo por conservarla.
The daughter was of a good, amiable disposition, but affectionate and warm-hearted in her ways, so that it was evident that with her fair personal advantages, and her little income, she would not be allowed to remain single long.A lány jó természetű, szeretetre méltó teremtés volt, gyengéd és melegszívű, úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy mindezen előnyös tulajdonságokkal és a kis jövedelmével együtt nem fog sokáig pártában maradni.La hija tenía un carácter alegre y comunicativo, y además era cariñosa y sensible, de manera que resultaba evidente que, con sus buenas dotes personales y su pequeña renta, no duraría mucho tiempo soltera.
Now her marriage would mean, of course, the loss of a hundred a year, so what does her stepfather do to prevent it?Házassága azonban évi száz font veszteséget jelentett volna, ezért mit tesz a mostohaapa a házasság megakadályozására?Ahora bien, su matrimonio significaba, sin lugar a dudas, perder cien libras al año. ¿Qué hace entonces el padrastro para impedirlo?
He takes the obvious course of keeping her at home and forbidding her to seek the company of people of her own age.A legtermészetesebbet, vagyis otthon tartja, eltiltja a hasonló korú emberek társaságától.Adopta la postura más obvia: retenerla en casa y prohibirle que frecuente la compañía de gente de su edad.
But soon he found that that would not answer forever.Hamarosan rájön azonban, hogy ez a megoldás nem tartós.Pero pronto se da cuenta de que eso no le servirá durante mucho tiempo.
She became restive, insisted upon her rights, and finally announced her positive intention of going to a certain ball.A lány nyugtalan lett, követelte a jogait, végül pedig közölte eltökélt szándékát, hogy elmegy egy bizonyos bálra.Ella se rebela, reclama sus derechos y por fin anuncia su firme intención de asistir a cierto baile.
What does her clever stepfather do then?Erre mit tesz a ravasz mostohaapa?¿Qué hace entonces el astuto padrastro?
He conceives an idea more creditable to his head than to his heart.Olyan ötlethez folyamodik, amely az eszének talán dicséretére válik, de a szívének semmiképp.Se le ocurre una idea que honra más a su cerebro que a su corazón.
With the connivance and assistance of his wife he disguised himself, covered those keen eyes with tinted glasses, masked the face with a moustache and a pair of bushy whiskers, sunk that clear voice into an insinuating whisper, and doubly secure on account of the girl's short sight, he appears as Mr. Hosmer Angel, and keeps off other lovers by making love himself."Felesége beleegyezésével és segítségével elmaszkírozza magát, fürkésző tekintetét sötét szemüveggel takarja, bajuszt ragaszt és dús pofaszakállt, éles hangját behízelgőn suttogóra fogja, és mivel a lány rövidlátása miatt így kétszeresen is biztonságban lehet, kiadja magát bizonyos Mr. Hosmer Angelként, és maga kezd udvarolni neki, hogy az egyéb udvarlókat távol tartsa.Con la complicidad y ayuda de su esposa, se disfraza, ocultando con gafas oscuras esos ojos penetrantes, enmascarando su rostro con un bigote y un par de pobladas patillas, disimulando el timbre claro de su voz con un susurro insinuante... Y, doblemente seguro a causa de la miopía de la chica, se presenta como el señor Hosmer Angel y ahuyenta a los posibles enamorados cortejándola él mismo.
"It was only a joke at first," groaned our visitor. "We never thought that she would have been so carried away."Először csak tréfa volt az egész - nyögte a férfi. - Sosem gondoltuk volna, hogy ennyire elszalad vele a szekér.––Al principio era sólo una broma ––gimió nuestro visitante––. Nunca creímos que se lo tomara tan en serio.
"Very likely not.Ezt éppen elhiszem.––Probablemente, no.
However that may be, the young lady was very decidedly carried away, and, having quite made up her mind that her stepfather was in France, the suspicion of treachery never for an instant entered her mind.Bárhogy volt is azonban, a lánnyal a szekér igencsak elszaladt, és mivel meggyőződése szerint a mostohaapja Franciaországban volt, a szélhámosság gyanúja föl sem merült benne.Fuese como fuese, lo cierto es que la muchacha se lo tomó muy en serio; y, puesto que estaba convencida de que su padrastro se encontraba en Francia, ni por un instante se le pasó por la cabeza la sospecha de una traición.
She was flattered by the gentleman's attentions, and the effect was increased by the loudly expressed admiration of her mother.Hízelgett neki a férfi figyelme, és a hatást még csak erősítette anyjának nem titkolt elragadtatása.Se sentía halagada por las atenciones del caballero, y la impresión se veía aumentada por la admiración que la madre manifestaba a viva voz.
Then Mr. Angel began to call, for it was obvious that the matter should be pushed as far as it would go if a real effect were to be produced.Aztán Mr. Angel elkezdett a házhoz járni, mivel nyilvánvaló volt, hogy ha igazi hatást akarnak elérni, el kell menni addig, amíg csak lehet.Entonces el señor Angel empezó a visitarla, pues era evidente que, si se querían obtener resultados, había que llevar el asunto tan lejos como fuera posible.
There were meetings, and an engagement, which would finally secure the girl's affections from turning towards anyone else.Jöttek a találkozások, majd az eljegyzés, amely végül biztosította, hogy a lány nem adja másnak a szívét.Hubo encuentros y un compromiso que evitaría definitivamente que la muchacha dirigiera su afecto hacia ningún otro.
But the deception could not be kept up forever.A csalást azonban nem lehetett örökké fenntartani.Pero el engaño no se podía mantener indefinidamente.
These pretended journeys to France were rather cumbrous.Az állítólagos franciaországi utazásokat egyre nehezebben lehetett volna megmagyarázni.Los supuestos viajes a Francia resultaban bastante embarazosos.
The thing to do was clearly to bring the business to an end in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon the young lady's mind and prevent her from looking upon any other suitor for some time to come.Világos volt, hogy a dolognak véget kell vetni, mégpedig olyan drámaian, hogy az ifjú hölgy azt sose felejtse el, így aztán egy jó darabig ne is keressen más gavallért.Evidentemente, lo que había que hacer era llevar el asunto a una conclusión tan dramática que dejara una impresión permanente en la mente de la joven, impidiéndole mirar a ningún otro pretendiente durante bastante tiempo.
Hence those vows of fidelity exacted upon a Testament, and hence also the allusions to a possibility of something happening on the very morning of the wedding.Ezért tétetett vele hűségfogadalmat, megesketve őt a Bibliára, és ezért célozgatott az esküvő reggelén arra a lehetőségre, hogy történhet valami különös.De ahí esos juramentos de fidelidad pronunciados sobre el Evangelio, y de ahí las alusiones a la posibilidad de que ocurriera algo la misma mañana de la boda.
James Windibank wished Miss Sutherland to be so bound to Hosmer Angel, and so uncertain as to his fate, that for ten years to come, at any rate, she would not listen to another man.James Windibank azt akarta, hogy Miss Sutherland maradjon Hosmer Angelhez kötve, és legyen teljes bizonytalanságban afelől, hogy mi történt vele, így legalább tíz évig ne nézzen más férfira.James Windibank quería que la señorita Sutherland quedara tan atada a Hosmer Angel y tan insegura de lo sucedido, que durante diez años, por lo menos, no prestara atención a ningún otro hombre.
As far as the church door he brought her, and then, as he could go no farther, he conveniently vanished away by the old trick of stepping in at one door of a four-wheeler and out at the other.Az orránál fogva vezette egészen a templom ajtajáig, aztán, mivel innen már tovább nem mehetett, szép kényelmesen elővette a régi trükköt: beszállt a zárt hintó egyik oldalán, kiszállt a másikon, és eltűnt.La llevó hasta las puertas mismas de la iglesia y luego, como ya no podía seguir más adelante, desapareció oportunamente, mediante el viejo truco de entrar en un coche por una puerta y salir por la otra.
I think that was the chain of events, Mr. Windibank!"Azt hiszem, így zajlottak le az események, Mr. Windibank.Creo que éste fue el encadenamiento de los hechos, señor Windibank.
Our visitor had recovered something of his assurance while Holmes had been talking, and he rose from his chair now with a cold sneer upon his pale face.Látogatónk mostanra már valamelyest visszanyerte megtépázott önbizalmát, felállt a székéről, és fölényesen elmosolyodott:Mientras Holmes hablaba, nuestro visitante había recuperado parte de su aplomo, y al llegar a este punto se levantó de la silla con una fría expresión de burla en su pálido rostro.
"It may be so, or it may not, Mr. Holmes," said he, "but if you are so very sharp you ought to be sharp enough to know that it is you who are breaking the law now, and not me.Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, Mr. Holmes, de ha maga ilyen nagyokos, akkor azt is tudnia kell, hogy maga az, aki törvénysértést követett el, nem én.––Puede que sí y puede que no, señor Holmes ––dijo––. Pero si es usted tan listo, debería saber que ahora mismo es usted y no yo quien está infringiendo la ley.
I have done nothing actionable from the first, but as long as you keep that door locked you lay yourself open to an action for assault and illegal constraint."Én nem tettem semmi olyat, amiért eljárást lehetne indítani ellenem, de ha maga zárva tartja azt az ajtót, följelenthetem tettlegességért és erőszak alkalmazásáért.Desde el principio, yo no he hecho nada punible, pero mientras mantenga usted esa puerta cerrada se expone a una demanda por agresión y retención ilegal.
"The law cannot, as you say, touch you," said Holmes, unlocking and throwing open the door, "yet there never was a man who deserved punishment more.Úgy van, ahogy mondja, a törvény sajnos nem nyúlhat magához - mondta Holmes, miközben kinyitotta az ajtót -, bár nem volt még ember, aki jobban megérdemelné a büntetést, mint maga.––Como bien ha dicho, la ley no puede tocarle ––dijo Holmes, girando la llave y abriendo la puerta de par en par––. Sin embargo, nadie ha merecido jamás un castigo tanto como lo merece usted.
If the young lady has a brother or a friend, he ought to lay a whip across your shoulders.Ha ennek a fiatal hölgynek volna fivére vagy barátja, annak ostorral kéne végigvágnia a maga hátán.Si la joven tuviera un hermano o un amigo, le cruzaría la espalda a latigazos.
By Jove!" he continued, flushing up at the sight of the bitter sneer upon the man's face, "it is not part of my duties to my client, but here's a hunting crop handy, and I think I shall just treat myself to--" He took two swift steps to the whip, but before he could grasp it there was a wild clatter of steps upon the stairs, the heavy hall door banged, and from the window we could see Mr. James Windibank running at the top of his speed down the road.Az ördögbe is! - folytatta elvörösödve a férfi csúfondáros vigyora láttán -, az ügyfelem iránti kötelességeimhez ez éppen nem tartozik, de ha már itt van kéznél ez a lovaglóostor, miért ne engednék meg magamnak egy kis élvezetet?... - azzal két gyors lépéssel az ostornál termett, de mielőtt leakaszthatta volna, már vad dobogás hallatszott a lépcsőn, aztán csapódott a bejárati ajtó, és az ablakon át láthattuk, hogy Mr. James Windibank úgy rohan az utcán, ahogy csak bír.¡Por Júpiter! ––exclamó acalorándose al ver el gesto de burla en la cara del otro––. Esto no forma parte de mis obligaciones para con mi cliente, pero tengo a mano un látigo de caza y creo que me voy a dar el gustazo de... Dio dos rápidas zancadas hacia el látigo, pero antes de que pudiera cogerlo se oyó un estrépito de pasos en la escalera, la puerta de la entrada se cerró de golpe y pudimos ver por la ventana al señor Windibank corriendo calle abajo a toda la velocidad de que era capaz.
"There's a cold-blooded scoundrel!" said Holmes, laughing, as he threw himself down into his chair once more. "That fellow will rise from crime to crime until he does something very bad, and ends on a gallows.Ni, ilyen egy úgynevezett hidegvérű csirkefogó! - mondta nevetve Holmes, és ismét elhelyezkedett kényelmesen a székén. - Ez az alak az egyik gazemberséget a másik után fogja véghezvinni, amíg egyszer el nem követ valami igazán súlyosat, és akkor aztán az akasztófán végzi.––¡Ahí va un canalla con verdadera sangre fría! ––dijo Holmes, echándose a reír mientras se dejaba caer de nuevo en su sillón––. Ese tipo irá subiendo de delito en delito hasta que haga algo muy grave y termine en el patíbulo.
The case has, in some respects, been not entirely devoid of interest."Ez az ügy, persze, bizonyos tekintetben nem teljesen érdektelen.En ciertos aspectos, el caso no carecía por completo de interés.
"I cannot now entirely see all the steps of your reasoning," I remarked.Nem tudtam tökéletesen követni a gondolatmenetét - szúrtam közbe.––Todavía no veo muy claros todos los pasos de su razonamiento ––dije yo.
"Well, of course it was obvious from the first that this Mr. Hosmer Angel must have some strong object for his curious conduct, and it was equally clear that the only man who really profited by the incident, as far as we could see, was the stepfather.Nos! Az természetesen kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy Mr. Hosmer Angelnek igen nyomós oka lehetett erre a különös viselkedésre, és ugyanolyan kézenfekvő volt az is, hogy az egyedüli, aki igazán hasznot húzott az esetből, az a mostohaapa.––Pues, desde luego, en un principio era evidente que este señor Hosmer Angel tenía que tener alguna buena razón para su curioso comportamiento, y estaba igualmente claro que el único hombre que salía beneficiado del incidente, hasta donde nosotros sabíamos, era el padrastro.
Then the fact that the two men were never together, but that the one always appeared when the other was away, was suggestive.Sokat sejtető adalék az is, hogy a két férfi sohasem találkozott, az egyik mindig csak akkor jelent meg, amikor a másik távol volt.Luego estaba el hecho, muy sugerente, de que nunca se hubiera visto juntos a los dos hombres, sino que el uno aparecía siempre cuando el otro estaba fuera.
So were the tinted spectacles and the curious voice, which both hinted at a disguise, as did the bushy whiskers.Gyanúra adott okot a sötét szemüveg és a lefojtott hang, mert mindkettő leplezhet valamit, hasonlóképpen a dús pofaszakáll is.Igualmente sospechosas eran las gafas oscuras y la voz susurrante, factores ambos que sugerían un disfraz, lo mismo que las pobladas patillas.
My suspicions were all confirmed by his peculiar action in typewriting his signature, which, of course, inferred that his handwriting was so familiar to her that she would recognise even the smallest sample of it.Gyanúmat Windibanknek az a fura eljárása erősítette meg igazán, hogy géppel írta alá a leveleit, mert ez a tény természetesen arra utal, hogy a kézírását a lány olyan jól ismeri, hogy akár egy szóból is azonosítani tudná.Mis sospechas se vieron confirmadas por ese detalle tan curioso de firmar a máquina, que por supuesto indicaba que la letra era tan familiar para la joven que ésta reconocería cualquier minúscula muestra de la misma.
You see all these isolated facts, together with many minor ones, all pointed in the same direction."Ezek az elszigetelt tények, számos aprósággal egyetemben, mind-mind egy irányba mutattak.Como ve, todos estos hechos aislados, junto con otros muchos de menor importancia, señalaban en la misma dirección.
"And how did you verify them?" "Having once spotted my man, it was easy to get corroboration.És hogyan szerzett bizonyosságot, hogy a gyanúja helyes? Azt már nem volt nehéz megszerezni, mihelyt megtaláltam a delikvenst.––¿Y cómo se las arregló para comprobarlo? ––Habiendo identificado a mi hombre, resultaba fácil conseguir la corroboración.
I knew the firm for which this man worked.Tudtam, hogy melyik cég alkalmazottja.Sabía en qué empresa trabajaba este hombre.
Having taken the printed description. I eliminated everything from it which could be the result of a disguise--the whiskers, the glasses, the voice, and I sent it to the firm, with a request that they would inform me whether it answered to the description of any of their travellers.A hirdetésben foglalt személyleírásból elhagytam azokat a dolgokat, amelyek esetleg maszkírozással előállíthatók, úgymint a pofaszakállat, a szemüveget, a suttogó hangot, és elküldtem a cég irodájába azzal a kéréssel, hogy értesítsenek: ráillik-e a leírás valamelyik utazó ügynökükre.Cogí la descripción publicada, eliminé todo lo que se pudiera achacar a un disfraz ––las patillas, las gafas, la vozy se la envié a la empresa en cuestión, solicitando que me informaran de si alguno de sus viajantes respondía a la descripción.
I had already noticed the peculiarities of the typewriter, and I wrote to the man himself at his business address asking him if he would come here.Amikor felfigyeltem a gépelt írás sajátosságaira a leveleken, küldtem magának a jómadárnak is egy levelet a cége címére, az iránt érdeklődve, el tudna-e jönni ide.Me había fijado ya en las peculiaridades de la máquina, y escribí al propio sospechoso a su oficina, rogándole que acudiera aquí.
As I expected, his reply was typewritten and revealed the same trivial but characteristic defects.Amint vártam, géppel írott választ küldött, amelyen ugyanazokat az apró, de áruló jeleket fedeztem föl.Tal como había esperado, su respuesta me llegó escrita a máquina, y mostraba los mismos defectos triviales pero característicos.
The same post brought me a letter from Westhouse & Marbank, of Fenchurch Street, to say that the description tallied in every respect with that of their employé, James Windibank.Ugyanazzal a postával jött meg a céges levél is a Fenchurch Streetről, a Westhouse és Marbanktől, amely közölte, hogy a leírás minden tekintetben ráillik James Windibank nevű alkalmazottjukra.En el mismo correo me llegó una carta de Westhouse & Marbank, de Fenchurch Street, comunicándome que la descripción coincidía en todos sus aspectos con la de su empleado James Windibank.
Voilá tout!"Voilá!Voilá tout!
"And Miss Sutherland?"És mi lesz Miss Sutherlanddel?––¿Y la señorita Shutherland?
"If I tell her she will not believe me.Ha elmondom neki, úgysem hiszi el.––Si se lo cuento, no me creerá.
You may remember the old Persian saying, 'There is danger for him who taketh the tiger cub, and danger also for whoso snatches a delusion from a woman.'Ugye, emlékszik a régi perzsa mondásra: "Veszélyben van, aki egy tigristől elveszi a kölykét, és ugyanolyan veszélyben, aki elragadja egy nőtől a hamis ábrándjait."Recuerde el antiguo proverbio persa: «Tan peligroso es quitarle su cachorro a un tigre como arrebatarle a una mujer una ilusión.»
There is as much sense in Hafiz as in Horace, and as much knowledge of the world."Látja, Háfiz ugyanolyan bölcs volt, mint Horatius, és ugyanúgy ismerte az emberi természetet...Hay tanta sabiduría y tanto conocimiento del mundo en Hafiz como en Horacio.
ADVENTURE IV. THE BOSCOMBE VALLEY MYSTERYIV A BOSCOMBE-VÖLGYI REJTÉLY4. El misterio de Boscombe Valley
We were seated at breakfast one morning, my wife and I, when the maid brought in a telegram.Egy reggel, amikor a feleségemmel éppen reggelinket költöttük, a cselédlány behozott egy táviratot.Estábamos una mañana sentados mi esposa y yo cuando la doncella trajo un telegrama.
It was from Sherlock Holmes and ran in this way:Sherlock Holmes küldte. Ez állt benne:Era de Sherlock Holmes y decía lo siguiente:
"Have you a couple of days to spare?"Volna néhány szabad napja?«¿Tiene un par de días libres?
Have just been wired for from the west of England in connection with Boscombe Valley tragedy.Nyugat-Angliából sürgönyöztek utánam, a Boscombe-völgyi dráma ügyében.Me han telegrafiado desde el oeste de Inglaterra a propósito de la tragedia de Boscombe Valley.
Shall be glad if you will come with me.Örülnék, ha velem tartana.Me alegraría que usted me acompañase.
Air and scenery perfect.A levegő és a táj pompás.Atmósfera y paisaje maravillosos.
Leave Paddington by the 11:15."11.15-kor indulok a Paddington pályaudvarról."Salgo de Paddington en el tren de las 11.15».
"What do you say, dear?" said my wife, looking across at me.Mit szólsz hozzá, kedvesem? - nézett rám a feleségem.––¿Qué dices a esto, querido? ––preguntó mi esposa, mirándome directamente––.
"Will you go?"- Elmégy?¿Vas a ir?
"I really don't know what to say.Nem is tudom.––No sé qué decir.
I have a fairly long list at present."Meglehetősen sok a teendőm momentán.En estos momentos tengo una lista de pacientes bastante larga.
"Oh, Anstruther would do your work for you.Ugyan, Anstruther mindent elvégez helyetted.––¡Bah! Anstruther se encargará de ellos.
You have been looking a little pale lately.Elég sápadt vagy mostanában.Últimamente se te ve un poco pálido.
I think that the change would do you good, and you are always so interested in Mr. Sherlock Holmes' cases."Azt hiszem, jót tenne egy kis levegőváltozás, és különben is, úgy tudom, mindig nagyon érdekeltek Sherlock Holmes ügyei.El cambio te sentará bien, y siempre te han interesado mucho los casos del señor Sherlock Holmes.
"I should be ungrateful if I were not, seeing what I gained through one of them," I answered.Hálátlan volnék, ha nem érdekelnének - feleltem - azok után, amit az egyik ilyen ügynek köszönhetek.––Sería un desagradecido si no me interesaran, en vista de lo que he ganado con uno solo de ellos ––respondí––.
"But if I am to go, I must pack at once, for I have only half an hour."De ha menni akarok, máris csomagolnom kell, alig van fél órám.Pero si voy a ir, tendré que hacer el equipaje ahora mismo, porque sólo me queda media hora.
My experience of camp life in Afghanistan had at least had the effect of making me a prompt and ready traveller.Afganisztánban töltött hosszú katonaéveim egy haszonnal kétségtelenül jártak: útra kész voltam bármely pillanatban.Mi experiencia en la campaña de Afganistán me había convertido, por lo menos, en un viajero rápido y dispuesto.
My wants were few and simple, so that in less than the time stated I was in a cab with my valise, rattling away to Paddington Station.Nem voltak nagy igényeim, így a mondott időnél is jóval hamarabb bepakoltam a bőröndömet, és már trappolt is velem a fiáker a Paddington pályaudvarra.Mis necesidades eran pocas y sencillas, de modo que, en menos de la mitad del tiempo mencionado, ya estaba en un coche de alquiler con mi maleta, rodando en dirección a la estación de Paddington.
Sherlock Holmes was pacing up and down the platform, his tall, gaunt figure made even gaunter and taller by his long grey travelling-cloak and close-fitting cloth cap.Sherlock Holmes már ott járkált fel-alá a peronon, alakja a hosszú, szürke útikabátban és passzentos vászonsapkában a szokásosnál is magasabbnak és csontosabbnak látszott.Sherlock Holmes paseaba andén arriba y andén abajo, y su alta y sombría figura parecía aún más alta y sombría a causa de su largo capote gris de viaje y su ajustada gorra de paño.
"It is really very good of you to come, Watson," said he. "It makes a considerable difference to me, having someone with me on whom I can thoroughly rely.Nagyon szép magától, hogy velem tart, Watson - kezdte. - Korántsem mindegy számomra, van-e valaki mellettem, akire mindenben számíthatok, vagy nincs.––Ha sido usted verdaderamente amable al venir, Watson ––dijo––. Para mí es considerablemente mejor tener al lado a alguien de quien fiarme por completo.
Local aid is always either worthless or else biassed.A segítőkész helybéliek ugyanis általában vagy hasznavehetetlenek, vagy elfogultak.La ayuda que se encuentra en el lugar de los hechos, o no vale para nada o está influida.
If you will keep the two corner seats I shall get the tickets."Foglaljon le két sarokülést, addig megveszem a jegyeket.Coja usted los dos asientos del rincón y yo sacaré los billetes.
We had the carriage to ourselves save for an immense litter of papers which Holmes had brought with him.Magunk voltunk a fülkében - ha leszámítjuk azt az irdatlan újságtömeget, amelyet Holmes magával hozott.Teníamos todo el compartimento para nosotros, si no contamos un inmenso montón de papeles que Holmes había traído consigo.
Among these he rummaged and read, with intervals of note-taking and of meditation, until we were past Reading. Then he suddenly rolled them all into a gigantic ball and tossed them up onto the rack.Ezt a paksamétát turkálta, olvasgatta, időnként feljegyzett belőle valamit, gondolkodott fölötte, de amikor elhagytuk Readinget, az egészből egy hatalmas gombócot gyúrt, és feldobta a csomagtartóba.Estuvo hojeándolos y leyéndolos, con intervalos dedicados a tomar notas y a meditar, hasta que dejamos atrás Reading. Entonces hizo de pronto con todos ellos una bola gigantesca y la tiró a la rejilla de los equipajes.
"Have you heard anything of the case?" he asked.Hallott már valamit az esetről? - kérdezte.––¿Ha leído algo acerca del caso?
"Not a word.Semmit.––preguntó. ––Ni una palabra.
I have not seen a paper for some days."Nem is volt újság a kezemben néhány napja.No he leído un periódico en varios días.
"The London press has not had very full accounts.Igazi, teljes beszámolót nem találni a londoni újságokban.––La prensa de Londres no ha publicado relatos muy completos.
I have just been looking through all the recent papers in order to master the particulars.Éppen most néztem át az összes friss lapot, hogy össze tudjam rakni a részleteket.Acabo de repasar todos los periódicos recientes a fin de hacerme con los detalles.
It seems, from what I gather, to be one of those simple cases which are so extremely difficult."Abból, amit eddig tudok, úgy veszem ki, hogy ez is olyasfajta egyszerű ügy, amely rettenetesen bonyolult.Por lo que he visto, parece tratarse de uno de esos casos sencillos que resultan extraordinariamente difíciles.
"That sounds a little paradoxical."Ez paradoxonnak hangzik.––Eso suena un poco a paradoja.
"But it is profoundly true.Pedig színigaz.––Pero es una gran verdad.
Singularity is almost invariably a clue.Egy adott eset egyedisége szinte mindig nyomravezető is egyben.Lo que se sale de lo corriente constituye, casi invariablemente, una pista.
The more featureless and commonplace a crime is, the more difficult it is to bring it home.Minél jellegtelenebb és köznapibb egy bűntény, annál nehezebb kinyomozni.Cuanto más anodino y vulgar es un crimen, más difícil resulta resolverlo.
In this case, however, they have established a very serious case against the son of the murdered man."Ebben az esetben azonban már igen megalapozottnak tűnő vádat is emeltek a meggyilkolt ember fia ellen.Sin embargo, en este caso parece haber pruebas de peso contra el hijo del asesinado.
"It is a murder, then?"Tehát apagyilkosságról van szó?––Entonces, ¿se trata de un asesinato?
"Well, it is conjectured to be so.Igen, többek szerint.––Bueno, eso se supone.
I shall take nothing for granted until I have the opportunity of looking personally into it.Ami engem illet, én semmit sem veszek készpénznek addig, ameddig nem volt alkalmam személyesen megismerni az ügyet.Yo no aceptaré nada como seguro hasta que haya tenido ocasión de echar un vistazo en persona.
I will explain the state of things to you, as far as I have been able to understand it, in a very few words.Megpróbálom pár szóval összefoglalni magának a történteket, legalábbis amennyire eddig ki tudtam hámozni...Voy a explicarle en pocas palabras la situación, tal y como yo la he entendido.
"Boscombe Valley is a country district not very far from Ross, in Herefordshire....A Boscombe-völgy Herefordshire egyik vidéki kerülete, nem messze Rosstól.»Boscombe Valley es un distrito rural de Herefordshire, situado no muy lejos de Ross.
The largest landed proprietor in that part is a Mr. John Turner, who made his money in Australia and returned some years ago to the old country.A legnagyobb földbirtokos a környéken egy bizonyos Mr. John Turner, aki a vagyonát Ausztráliában szerezte, és pár évvel ezelőtt tért vissza az óhazába.El mayor terrateniente de la zona es un tal John Turner, que hizo fortuna en Australia y regresó a su país natal hace algunos años.
One of the farms which he held, that of Hatherley, was let to Mr. Charles McCarthy, who was also an ex-Australian.Egyik birtokát, a Hatherley-majort Mr. Charles McCarthynak adta bérbe, aki szintén megjárta Ausztráliát.Una de las granjas de su propiedad, la de Hatherley, la tenía arrendada al señor Charles McCarthy, otro ex australiano.
The men had known each other in the colonies, so that it was not unnatural that when they came to settle down they should do so as near each other as possible.A két ember már a gyarmatokon ismerte egymást, így természetes, hogy amikor visszajöttek, minél közelebb kívántak letelepedni egymáshoz.Los dos se habían conocido en las colonias, por lo que no tiene nada de raro que cuando vinieron a establecerse aquí procuraran estar lo más cerca posible uno del otro.
Turner was apparently the richer man, so McCarthy became his tenant but still remained, it seems, upon terms of perfect equality, as they were frequently together.Nyilván Turner volt a gazdagabb közülük, így McCarthy a bérlője lett, de úgy tűnik, továbbra is egyenrangúként kezelték egymást, mivel gyakran voltak együtt.Según parece, Turner era el más rico de los dos, así que McCarthy se convirtió en arrendatario suyo, pero al parecer seguían tratándose en términos de absoluta igualdad y se los veía mucho juntos.
McCarthy had one son, a lad of eighteen, and Turner had an only daughter of the same age, but neither of them had wives living.McCarthynak van egy tizennyolc éves fia, Turnernek pedig az egyetlen lánya ugyanilyen idős, de a felesége egyik férfinak sem él már.McCarthy tenía un hijo, un muchacho de dieciocho años, y Turner tenía una hija única de la misma edad, pero a ninguno de los dos les vivía la esposa.
They appear to have avoided the society of the neighbouring English families and to have led retired lives, though both the McCarthys were fond of sport and were frequently seen at the race-meetings of the neighbourhood.A jelek szerint kerülték a szomszédos angol családok társaságát, elég visszavonultan éltek, bár mind a két McCarthy nagy játékkedvelő volt, gyakran lehetett őket látni a környékbeli lóversenyeken.Parece que evitaban el trato con las familias inglesas de los alrededores y que llevaban una vida retirada, aunque los dos McCarthy eran aficionados al deporte y se los veía con frecuencia en las carreras de la zona.
McCarthy kept two servants--a man and a girl.McCarthynak két szolgája volt, egy férfi és egy leány.McCarthy tenía dos sirvientes: un hombre y una muchacha.
Turner had a considerable household, some half-dozen at the least.Turner komoly háznépet tartott, legalább fél tucat embert.Turner disponía de una servidumbre considerable, por lo menos media docena.
That is as much as I have been able to gather about the families.Ennyit tudtam összeszedni a két családról.Esto es todo lo que he podido averiguar sobre las familias.
Now for the facts.Most lássuk magát az esetet!Pasemos ahora a los hechos.
"On June 3rd, that is, on Monday last, McCarthy left his house at Hatherley about three in the afternoon and walked down to the Boscombe Pool, which is a small lake formed by the spreading out of the stream which runs down the Boscombe Valley.Június 3-án, vagyis hétfőn, délután három óra tájban McCarthy elindult otthonról, Hatherleyből, és lement a Boscombe Poolhoz, amely tulajdonképpen egy kis tó, a Boscombe-völgyben futó patak kiöblösödése.»E13 de junio ––es decir, el lunes pasado––, McCarthy salió de su casa de Hatherley a eso de la tres de la tarde, y fue caminando hasta el estanque de Boscombe, una especie de laguito formado por un ensanchamiento del arroyo que corre por el valle de Boscombe.
He had been out with his serving-man in the morning at Ross, and he had told the man that he must hurry, as he had an appointment of importance to keep at three.McCarthy délelőtt Rossban járt a béresével, és azt mondta neki, hogy sietnie kell, mert háromkor fontos találkozója van valakivel.Por la mañana había estado con su criado en Ross y le había dicho que tenía que darse prisa porque a las tres tenía una cita importante.
From that appointment he never came back alive.Erről a találkozóról aztán nem került élve haza.Una cita de la que no regresó vivo.
"From Hatherley Farm-house to the Boscombe Pool is a quarter of a mile, and two people saw him as he passed over this ground.A Boscombe Pool a Hatherley-majortól negyed mérföldnyire esik. Ketten is látták, amint McCarthy arra haladt.»Desde la casa de Hatherley hasta el estanque de Boscombe hay como un cuarto de milla, y dos personas le vieron pasar por ese terreno.
One was an old woman, whose name is not mentioned, and the other was William Crowder, a game-keeper in the employ of Mr. Turner.Az egyik egy öregasszony, akinek a nevét az újságok nem említik, a másik William Crowder, Turner erdőkerülője.Una fue una anciana, cuyo nombre no se menciona, y la otra fue William Crowder, un guarda de caza que está al servicio del señor Turner.
Both these witnesses depose that Mr. McCarthy was walking alone. The game-keeper adds that within a few minutes of his seeing Mr. McCarthy pass he had seen his son, Mr. James McCarthy, going the same way with a gun under his arm.Mind a két tanú azt vallotta, hogy McCarthy egyedül volt. Az erdőkerülő még azt is hozzáteszi, hogy néhány perccel azután, hogy McCarthyval találkozott, látta, hogy a fia, James McCarthy is ugyanarra megy, puskával a hóna alatt.Los dos testigos aseguran que el señor McCarthy iba caminando solo. El guarda añade que a los pocos minutos de haber visto pasar al señor McCarthyvio pasar a su hijo en la misma dirección, con una escopeta bajo el brazo.
To the best of his belief, the father was actually in sight at the time, and the son was following him.Meggyőződése szerint az apa akkor tulajdonképpen még látótávolságon belül volt, és a fia követte.En su opinión, el padre todavía estaba al alcance de la vista y el hijo iba siguiéndolo.
He thought no more of the matter until he heard in the evening of the tragedy that had occurred.Nem is gondolt a dologra többet, amíg este nem hallotta, hogy milyen szörnyűség történt.No volvió a pensar en el asunto hasta que por la tarde se enteró de la tragedia que había ocurrido.
"The two McCarthys were seen after the time when William Crowder, the game-keeper, lost sight of them.A két McCarthyt még azután is látták, hogy William Crowder, az erdőkerülő szem elől vesztette őket.»Hubo alguien más que vio a los dos McCarthy después de que William Crowder, el guarda, los perdiera de vista.
The Boscombe Pool is thickly wooded round, with just a fringe of grass and of reeds round the edge.A Boscombe Poolt sűrű erdő veszi körül, csak keskeny sávban szegélyezi rét és nádas.El estanque de Boscombe está rodeado de espesos bosques, con sólo un pequeño reborde de hierba y juncos alrededor.
A girl of fourteen, Patience Moran, who is the daughter of the lodge-keeper of the Boscombe Valley estate, was in one of the woods picking flowers.Egy tizennégy éves kislány, Patience Moran, aki a Boscombe-völgyi birtok vadőrének a leánya, éppen virágot szedett az erdőben.Una muchacha de catorce años, Patience Moran, hija del guardés del pabellón de Boscombe Valley, se encontraba en uno de los bosques cogiendo flores.
She states that while she was there she saw, at the border of the wood and close by the lake, Mr. McCarthy and his son, and that they appeared to be having a violent quarrel.Azt állítja, hogy amíg ott volt, látta az erdő szélén, a tó közelében McCarthyt és a fiát, akik szemmel láthatóan hevesen veszekedtek.Ha declarado que, mientras estaba allí, vio en el borde del bosque y cerca del estanque al señor McCarthy y su hijo, que parecían estar discutiendo acaloradamente.
She heard Mr. McCarthy the elder using very strong language to his son, and she saw the latter raise up his hand as if to strike his father.Hallotta, amint az idősebb McCarthy nagyon csúnyán beszél a fiával, és látta, hogy a fiú felemeli a kezét, mintha meg akarná ütni az apját.Oyó al mayor de los McCarthy dirigirle a su hijo palabras muy fuertes, y vio a éste levantar la mano como para pegar a su padre.
She was so frightened by their violence that she ran away and told her mother when she reached home that she had left the two McCarthys quarrelling near Boscombe Pool, and that she was afraid that they were going to fight.A kislány annyira megijedt az erőszakos jelenettől, hogy elszaladt, és amikor hazaért, elmondta az anyjának, hogy a két McCarthy a Boscombe Poolnál veszekszik egymással, és ő attól fél, hogy még verekedni is fognak.La violencia de la escena la asustó tanto que echó a correr, y cuando llegó a su casa le contó a su madre que había visto a los dos McCarthy discutiendo junto al estanque de Boscombe y que tenía miedo de que fueran a pelearse.
She had hardly said the words when young Mr. McCarthy came running up to the lodge to say that he had found his father dead in the wood, and to ask for the help of the lodge-keeper.Alig volt ideje mindezt elmondani, amikor a fiatal McCarthy futva jött a házukba, és azt állította, hogy az apját holtan találta az erdőben, és segítséget kér a vadőrtől.Apenas había terminado de hablar cuando el joven McCarthy llegó corriendo al pabellón, diciendo que había encontrado a su padre muerto en el bosque y pidiendo ayuda al guardés.
He was much excited, without either his gun or his hat, and his right hand and sleeve were observed to be stained with fresh blood.Nagyon izgatott volt, kalapját és puskáját elhagyta valahol, jobb keze fején és kabátujján friss vérfolt látszott.Venía muy excitado, sin escopeta ni sombrero, y vieron que traía la mano y la manga derechas manchadas de sangre fresca.
On following him they found the dead body stretched out upon the grass beside the pool.Vele mentek, és ott találták a hullát a fűben fekve, a tó partján.Fueron con él y encontraron el cadáver del padre, tendido sobre la hierba junto al estanque.
The head had been beaten in by repeated blows of some heavy and blunt weapon.A fejét több csapással bezúzták valami súlyos, tompa tárggyal.Le habían aplastado la cabeza a golpes con algún arma pesada y roma.
The injuries were such as might very well have been inflicted by the butt-end of his son's gun, which was found lying on the grass within a few paces of the body.A fiú puskája a hullától pár lépésre feküdt a fűben, a sérülések jellege pedig nem zárta ki, hogy azok puskatustól származnak.Eran heridas que podrían perfectamente haberse infligido con la culata de la escopeta del hijo, que se encontró tirada en la hierba a pocos pasos del cuerpo.
Under these circumstances the young man was instantly arrested, and a verdict of 'wilful murder' having been returned at the inquest on Tuesday, he was on Wednesday brought before the magistrates at Ross, who have referred the case to the next Assizes.A fiatalembert ezért azonnal letartóztatták, és mivel kedden a vizsgálat kimondta rá az "előre megfontolt gyilkosságot", szerdán a rossi bíróság elé állították, amely az ügyet a legközelebb összeülő esküdtbíróság elé utalta.Dadas las circunstancias, el joven fue detenido inmediatamente, el martes la investigación dio como resultado un veredicto de «homicidio intencionado», y el miércoles compareció ante los magistrados de Ross, que han remitido el caso a la próxima sesión del tribunal.
Those are the main facts of the case as they came out before the coroner and the police-court."Ezek az ügy főbb adatai, ahogyan a gyilkossági ügyeket vizsgáló halottkém, illetve a rendőrbíróság dokumentumaiban szerepelnek.Éstos son los hechos principales del caso, según se desprende de la investigación judicial y el informe policial.
"I could hardly imagine a more damning case," I remarked. "If ever circumstantial evidence pointed to a criminal it does so here."Hát, nehezen tudnék ennél reménytelenebb ügyet elképzelni - szóltam. - Itt aztán tényleg a bűnös ellen szól minden közvetett bizonyíték.––El caso no podría presentarse peor para el joven ––comenté––. Pocas veces se han dado tantas pruebas circunstanciales que acusasen con tanta insistencia al criminal.
"Circumstantial evidence is a very tricky thing," answered Holmes thoughtfully.A közvetett bizonyíték nagyon csalóka dolog - felelte Holmes elgondolkozva.––Las pruebas circunstanciales son muy engañosas ––respondió Holmes, pensativo––.
"It may seem to point very straight to one thing, but if you shift your own point of view a little, you may find it pointing in an equally uncompromising manner to something entirely different.- Néha úgy látszik, hogy nagyon határozottan egy irányba mutat, de ha az ember elkezdi máshonnan nézni, esetleg úgy fogja látni, hogy - ugyanolyan kétségbevonhatatlan módon - homlokegyenest másra is utal.Puede parecer que indican claramente una cosa, pero si cambias un poquito tu punto de vista, puedes encontrarte con que indican, con igual claridad, algo completamente diferente.
It must be confessed, however, that the case looks exceedingly grave against the young man, and it is very possible that he is indeed the culprit.Azt azért elismerem, hogy itt csakugyan rendkívül nyomós érvek szólnak a fiatalember ellen, és könnyen lehet, hogy csakugyan ő a tettes.Sin embargo, hay que confesar que el caso se presenta muy mal para el joven, y es muy posible que verdaderamente sea culpable.
There are several people in the neighbourhood, however, and among them Miss Turner, the daughter of the neighbouring landowner, who believe in his innocence, and who have retained Lestrade, whom you may recollect in connection with the Study in Scarlet, to work out the case in his interest.Ezzel szemben akadnak a környéken többen is, akik hisznek a fiatalember ártatlanságában, közöttük például Turner kisasszony, a földbirtokos lánya. Ő felfogadta Lestrade-et, nézzen utána az ügynek a fiatalember érdekében.Sin embargo, existen varias personas en la zona, y entre ellas la señorita Turner, la hija del terrateniente, que creen en su inocencia y que han contratado a Lestrade, al que usted recordará de cuando intervino en el Estudio en escarlata, para que investigue el caso en beneficio suyo.
Lestrade, being rather puzzled, has referred the case to me, and hence it is that two middle-aged gentlemen are flying westward at fifty miles an hour instead of quietly digesting their breakfasts at home."Lestrade, akire talán emlékszik még a Skarlát tanulmány esetével kapcsolatban, nem tudott semmit kiokoskodni, ezért átadta nekem az ügyet, és ennélfogva most két középkorú úriember óránként ötven mérföldes sebességgel nyugat felé száguld, ahelyett hogy nyugodtan emésztené otthon a reggelijét.Lestrade se encuentra perdido y me ha pasado el caso a mí, y ésta es la razón de que dos caballeros de edad mediana vuelen en este momento hacia el oeste, a cincuenta millas por hora, en lugar de digerir tranquilamente su desayuno en casa.
"I am afraid," said I, "that the facts are so obvious that you will find little credit to be gained out of this case."Van egy sanda gyanúm - mondtam. - Itt a tények annyira kézenfekvők, hogy ez az eset nemigen fogja gyarapítani a jó hírét.––Me temo ––dije–– que los hechos son tan evidentes que este caso le reportará muy poco mérito.
"There is nothing more deceptive than an obvious fact," he answered, laughing. "Besides, we may chance to hit upon some other obvious facts which may have been by no means obvious to Mr. Lestrade.Nincs még egy olyan félrevezető dolog, mint egy kézenfekvő tény - válaszolta Holmes nevetve. - Egyébként elképzelhető, hogy mi rábukkanunk más tényekre is, amelyek ugyancsak kézenfekvők, bár Lestrade úr figyelmét elkerülték.––No hay nada tan engañoso como un hecho evidente ––respondió riendo––. Además, bien podemos tropezar con algún otro hecho evidente que no le resultara tan evidente al señor Lestrade.
You know me too well to think that I am boasting when I say that I shall either confirm or destroy his theory by means which he is quite incapable of employing, or even of understanding.Ön jól ismer engem, nem fogja azt hinni, hogy hetvenkedem, ha azt mondom, hogy olyan módszerekkel fogom megerősíteni vagy megdönteni az ő teóriáját, amelyeknek ő nemhogy az alkalmazására, de még a megértésére is képtelen.Me conoce usted lo suficientemente bien como para saber que no fanfarroneo al decir que soy capaz de confirmar o echar por tierra su teoría valiéndome de medios que él es totalmente incapaz de emplear e incluso de comprender.
To take the first example to hand, I very clearly perceive that in your bedroom the window is upon the right-hand side, and yet I question whether Mr. Lestrade would have noted even so self-evident a thing as that."Nézzünk mindjárt egy kéznél levő példát. Számomra egészen világos, hogy az ön hálószobájának az ablaka jobboldalt van, azt viszont kétlem, hogy Lestrade észrevett volna egy ilyen magától értetődő dolgot.Por usar el ejemplo más a mano, puedo advertir con toda claridad que la ventana de su cuarto está situada a la derecha, y dudo mucho que el señor Lestrade se hubiera fijado en un detalle tan evidente como ése.
"How on earth--"De hogy a csudába...––¿Cómo demonios...?
"My dear fellow, I know you well.Kedves barátom, én jól ismerem magát.––Mi querido amigo, le conozco bien.
I know the military neatness which characterises you.Tudom, hogy katonás rendszeretet jellemzi.Conozco la pulcritud militar que le caracteriza.
You shave every morning, and in this season you shave by the sunlight; but since your shaving is less and less complete as we get farther back on the left side, until it becomes positively slovenly as we get round the angle of the jaw, it is surely very clear that that side is less illuminated than the other.Minden reggel borotválkozik, és az évnek ebben a szakában ezt még napvilágnál teszi. Mivel azonban a borotválkozása egyre felületesebb, ahogy az arcán bal felé haladunk, az álla mögött pedig kifejezetten hiányos, ebből meglehetősen nyilvánvaló, hogy az a fele nem kap annyi megvilágítást, mint a másik.Se afeita usted todas las mañanas, y en esta época del año se afeita a la luz del sol, pero como su afeitado va siendo cada vez menos perfecto a medida que avanzamos hacia la izquierda, hasta hacerse positivamente chapucero a la altura del ángulo de la mandíbula, no puede caber duda de que ese lado está peor iluminado que el otro.
I could not imagine a man of your habits looking at himself in an equal light and being satisfied with such a result.Nem tudom elképzelni, hogy egy olyan ember, mint ön, meg lenne elégedve ilyen eredménnyel, ha egyenletes megvilágításban látná az arcát.No puedo concebir que un hombre como usted se diera por satisfecho con ese resultado si pudiera verse ambos lados con la misma luz.
I only quote this as a trivial example of observation and inference. Therein lies my métier, and it is just possible that it may be of some service in the investigation which lies before us.Ez azonban csak egy egyszerű példa a megfigyelés és a dedukció módszerére, amely az én métier-m lényege. Lehetséges, hogy a ránk váró nyomozás során is némi hasznát veszem.Esto lo digo sólo a manera de ejemplo trivial de observación y deducción. En eso consiste mi oficio, y es bastante posible que pueda resultar de alguna utilidad en el caso que nos ocupa.
There are one or two minor points which were brought out in the inquest, and which are worth considering."Van a vizsgálatnak egy-két olyan pontja, amelyet érdemes megfontolás tárgyává tenni.Hay uno o dos detalles menores que salieron a relucir en la investigación y que vale la pena considerar.
"What are they?"Melyek azok?––¿Como qué?
"It appears that his arrest did not take place at once, but after the return to Hatherley Farm.Úgy veszem ki, hogy a gyanúsítottat nem tartóztatták le azonnal, csak azután, hogy hazament a Hatherley-majorba.––Parece que la detención no se produjo en el acto, sino después de que el joven regresara a la granja Hatherley.
On the inspector of constabulary informing him that he was a prisoner, he remarked that he was not surprised to hear it, and that it was no more than his deserts.Amikor a rendőrfelügyelő közölte vele, hogy őrizetbe veszi, azt mondta, hogy egyáltalán nincs meglepve, csak azt kapja, amit megérdemelt.Cuando el inspector de policía le comunicó que estaba detenido, repuso que no le sorprendía y que no se merecía otra cosa.
This observation of his had the natural effect of removing any traces of doubt which might have remained in the minds of the coroner's jury."Ez a kijelentés természetesen eloszlatta a bírósági esküdtekben még esetleg halványan meglévő kétségeket is.Este comentario contribuyó a disipar todo rastro de duda que pudiera quedar en las mentes del jurado encargado de la instrucción.
"It was a confession," I ejaculated.Ez vallomás volt? - erősködtem.––Como que es una confesión ––exclamé.
"No, for it was followed by a protestation of innocence."Nem, ugyanis közvetlenül utána az ártatlanságát hangoztatta.––Nada de eso, porque a continuación se declaró inocente.
"Coming on the top of such a damning series of events, it was at least a most suspicious remark."De hát ennyi ellene szóló esemény után egy ilyen megjegyzés legalábbis igen gyanús.––Viniendo después de una serie de hechos tan condenatoria fue, por lo menos, un comentario de lo más sospechoso.
"On the contrary," said Holmes, "it is the brightest rift which I can at present see in the clouds.Ellenkezőleg - mondta Holmes -, pillanatnyilag ez a legfényesebb rés a sűrű felhők között.––Por el contrario ––dijo Holmes––. Por el momento ésa es la rendija más luminosa que puedo ver entre los nubarrones.
However innocent he might be, he could not be such an absolute imbecile as not to see that the circumstances were very black against him.Akármennyire ártatlan is valaki, nem lehet olyan agyalágyult, hogy ne venné észre: a körülmények igencsak ellene szólnak.Por muy inocente que sea, no puede ser tan rematadamente imbécil que no se dé cuenta de que las circunstancias son fatales para él.
Had he appeared surprised at his own arrest, or feigned indignation at it, I should have looked upon it as highly suspicious, because such surprise or anger would not be natural under the circumstances, and yet might appear to be the best policy to a scheming man.Ha meg lett volna lepődve a letartóztatásán, vagy felháborodást színlelt volna miatta, azt már igen gyanúsnak kellett volna tartanom, mert az adott körülmények között a meglepődés vagy a düh nem természetes, csak az véli jó taktikának, akinek van takargatnivalója.Si se hubiera mostrado sorprendido de su detención o hubiera fingido indignarse, me habría parecido sumamente sospechoso, porque tal sorpresa o indignación no habrían sido naturales, dadas las circunstancias, aunque a un hombre calculador podrían parecerle la mejor táctica a seguir.
His frank acceptance of the situation marks him as either an innocent man, or else as a man of considerable self-restraint and firmness.Az, hogy nyíltan elfogadja a helyzetet, vagy azt jelenti, hogy ártatlan, vagy azt, hogy igen nagy önuralommal és lélekerővel rendelkezik.Su franca aceptación de la situación le señala o bien como a un inocente, o bien como a un hombre con mucha firmeza y dominio de sí mismo.
As to his remark about his deserts, it was also not unnatural if you consider that he stood beside the dead body of his father, and that there is no doubt that he had that very day so far forgotten his filial duty as to bandy words with him, and even, according to the little girl whose evidence is so important, to raise his hand as if to strike him.Az a megjegyzése sem magyarázhatatlan, hogy megérdemli a büntetést, ha megfontoljuk, hogy ott állt az apja holtteste mellett, ráadásul ugyanazon a napon kétségkívül megfeledkezett a fiúi tiszteletadásról, amennyiben összeszólalkozott az apjával, sőt, a kislány szerint, akinek a vallomása rendkívül fontos, még kezet is emelt rá.En cuanto a su comentario de que se lo merecía, no resulta tan extraño si se piensa que estaba junto al cadáver de su padre y que no cabe duda de que aquel mismo día había olvidado su respeto filial hasta el punto de reñir con él e incluso, según la muchacha cuyo testimonio es tan importante, de levantarle la mano como para pegarle.
The self-reproach and contrition which are displayed in his remark appear to me to be the signs of a healthy mind rather than of a guilty one."A megjegyzésben megnyilvánuló önvád és bűnbánat számomra inkább az egészséges életszemlélet, mintsem a bűnösség bizonyítéka.El remordimiento y el arrepentimiento que se reflejan en sus palabras me parecen señales de una mentalidad sana y no de una mente culpable.
I shook my head. "Many men have been hanged on far slighter evidence," I remarked.A fejemet ráztam. - Sok embert felakasztottak már sokkal gyengébb bizonyítékok alapján - vetettem ellen.––A muchos los han ahorcado con pruebas bastante menos sólidas ––comenté, meneando la cabeza.
"So they have.Ez igaz.––Así es.
And many men have been wrongfully hanged."Mint ahogy sok ártatlan embert is fölakasztottak már.Y a muchos los han ahorcado injustamente.
"What is the young man's own account of the matter?"És hogyan mondja el az esetet a fiatalember?––¿Cuál es la versión de los hechos según el propio joven?
"It is, I am afraid, not very encouraging to his supporters, though there are one or two points in it which are suggestive.Az ő változata sajnos nem nagyon lelkesíti a híveit, bár van benne egy-két igen sokatmondó részlet.––Me temo que no muy alentadora para sus partidarios, aunque tiene un par de detalles interesantes.
You will find it here, and may read it for yourself."Különben itt van, olvassa csak el!Aquí la tiene, puede leerla usted mismo.
He picked out from his bundle a copy of the local Herefordshire paper, and having turned down the sheet he pointed out the paragraph in which the unfortunate young man had given his own statement of what had occurred.Előhúzott a paksamétából egy helyi, herefordshire-i újságot, fellapozta, és rábökött arra a bekezdésre, ahol a fiatalember vallomását közlik a történtekről.Sacó de entre el montón de papeles un ejemplar del periódico de Herefordshire, encontró la página y me señaló el párrafo en el que el desdichado joven daba su propia versión de lo ocurrido.
I settled myself down in the corner of the carriage and read it very carefully.Letelepedtem a fülke sarkába, és szóról szóra elolvastam.Me instalé en un rincón del compartimento y lo leí con mucha atención.
It ran in this way: "Mr. James McCarthy, the only son of the deceased, was then called and gave evidence as follows: 'I had been away from home for three days at Bristol, and had only just returned upon the morning of last Monday, the 3rd.Így szólt: "...Azután Mr. James McCarthyt, az elhunyt egyetlen gyermekét szólították, aki a következő vallomást tette: - Három napra Bristolba mentem, és csak hétfőn, azaz harmadikán délelőtt érkeztem haza.Decía así: «Compareció a continuación el señor James McCarthy, hijo único del fallecido, que declaró lo siguiente: “Había estado fuera de casa tres días, que pasé en Bristol, y acababa de regresar la mañana del pasado lunes, día 3.
My father was absent from home at the time of my arrival, and I was informed by the maid that he had driven over to Ross with John Cobb, the groom.Az apámat nem találtam otthon, és a cselédünk azt mondta, hogy Rossba hajtottak John Cobb-bal, a béresünkkel.Cuando llegué, mi padre no estaba en casa y la doncella me dijo que había ido a Ross con John Cobb, el caballerizo.
Shortly after my return I heard the wheels of his trap in the yard, and, looking out of my window, I saw him get out and walk rapidly out of the yard, though I was not aware in which direction he was going.Röviddel ezután azonban meghallottam a kocsija zörgését az udvaron, kinéztem az ablakon, és láttam, hogy leszáll, gyors léptekkel kimegy az udvarból, de hogy merre indult tovább, azt nem tudtam.Poco después de llegar, oí en el patio las ruedas de su coche; miré por la ventana y le vi bajarse y salir a toda prisa del patio, aunque no me fijé en qué dirección se fue.
I then took my gun and strolled out in the direction of the Boscombe Pool, with the intention of visiting the rabbit warren which is upon the other side.Ezután fogtam a puskámat, és gyalogosan elindultam a Boscombe Pool felé, azzal a szándékkal, hogy megnézem a túlparti nyúltelepet.Cogí entonces mi escopeta y eché a andar en dirección al estanque de Boscombe, con la intención de visitar las conejeras que hay al otro lado.
On my way I saw William Crowder, the game-keeper, as he had stated in his evidence; but he is mistaken in thinking that I was following my father.Útközben találkoztam William Crowderrel, az erdőkerülővel, amint ezt vallomásában ő is említi; az a feltevése azonban téves, hogy én az apámat követtem volna.Por el camino vi a William Crowder, el guarda, tal como él ha declarado; pero se equivocó al pensar que yo iba siguiendo a mi padre.
I had no idea that he was in front of me.Fogalmam sem volt, hogy ő előttem halad.No tenía ni idea de que él iba delante de mí.
When about a hundred yards from the pool I heard a cry of "Cooee!" which was a usual signal between my father and myself. I then hurried forward, and found him standing by the pool.Amikor körülbelül száz yardra voltam a tótól, azt a jellegzetes vadászkiáltást hallottam, amellyel apámmal szoktuk egymást szólongatni: »Kúiii, Kúiii!« Előresiettem, és ott találtam őt a tó partján.A unas cien yardas del estanque oí el grito de ¡cui!, que mi padre y yo utilizábamos normalmente como señal. Al oírlo, eché a correr y lo encontré de pie junto al estanque.
He appeared to be much surprised at seeing me and asked me rather roughly what I was doing there.Nagyon meglepődött, hogy arra járok, és elég nyersen megkérdezte, mit keresek ott.Pareció muy sorprendido de verme y me preguntó con bastante mal humor qué estaba haciendo allí.
A conversation ensued which led to high words and almost to blows, for my father was a man of a very violent temper.Szó szót követett, a vita kezdett elmérgesedni, sőt majdnem tettlegességre is sor került, mert az apám igen hirtelen haragú ember volt.Nos enzarzamos en una discusión que degeneró en voces, y casi en golpes, pues mi padre era un hombre de temperamento muy violento.
Seeing that his passion was becoming ungovernable, I left him and returned towards Hatherley Farm.Láttam, hogy az indulatát nem lehet megfékezni, ezért otthagytam, és visszaindultam a Hatherley-major felé.En vista de que su irritación se hacía incontrolable, lo dejé, y emprendí el camino de regreso a Hatherley.
I had not gone more than 150 yards, however, when I heard a hideous outcry behind me, which caused me to run back again.Alig tettem meg vagy százötven yardnyit, amikor velőtrázó kiáltást hallottam a hátam mögül, mire azonnal visszarohantam.Pero no me había alejado ni ciento cincuenta yardas cuando oí a mis espaldas un grito espantoso, que me hizo volver corriendo.
I found my father expiring upon the ground, with his head terribly injured.Ott találtam apámat a földön, bezúzott fejjel, haldokolva.Encontré a mi padre agonizando en el suelo, con terribles heridas en la cabeza.
I dropped my gun and held him in my arms, but he almost instantly expired.Ledobtam a puskámat, és megpróbáltam őt a karomba venni, de szinte abban a pillanatban kimúlt.Dejé caer mi escopeta y lo tomé en mis brazos, pero expiró casi en el acto.
I knelt beside him for some minutes, and then made my way to Mr. Turner's lodge-keeper, his house being the nearest, to ask for assistance.Néhány percig ott térdeltem mellette, aztán elindultam segítségért Mr. Turner vadőréhez, mert az ő háza esik oda a legközelebb.Permanecí unos minutos arrodillado a su lado y luego fui a pedir ayuda a la casa del guardés del señor Turner, que era la más cercana.
I saw no one near my father when I returned, and I have no idea how he came by his injuries.Senkit sem láttam az apám közelében, amikor a kiáltásra visszamentem, és fogalmam sincs, hogyan kapta szörnyű sebeit.Cuando volví junto a mi padre no vi a nadie cerca, y no tengo ni idea de cómo se causaron sus heridas.
He was not a popular man, being somewhat cold and forbidding in his manners, but he had, as far as I know, no active enemies.Nem örvendett nagy népszerűségnek, mert a modora kicsit kimért volt és barátságtalan, de tudtommal komoly ellenségei nem voltak.No era una persona muy apreciada, a causa de su carácter frío y reservado; pero, por lo que yo sé, tampoco tenía enemigos declarados.
I know nothing further of the matter.'Semmi egyebet nem tudok a dologról.No sé nada más del asunto:”
"The Coroner: Did your father make any statement to you before he died?Vizsgálóbíró: - Mondott valamit önnek az apja, mielőtt meghalt?»El juez instructor: ¿Le dijo su padre algo antes de morir?
"Witness: He mumbled a few words, but I could only catch some allusion to a rat.Tanú: - Motyogott néhány szót, de csak azt értettem, hogy valami »balt« emleget.»El testigo: Murmuró algunas palabras, pero lo único que entendí fue algo sobre una rata.
"The Coroner: What did you understand by that?Vizsgálóbíró: - Mondott ez önnek valamit?»El juez: ¿Cómo interpretó usted aquello?
"Witness: It conveyed no meaning to me.Tanú: - Nem, semmit.»El testigo: No significaba nada para mí.
I thought that he was delirious.Azt gondoltam, már nincs magánál.Creí que estaba delirando.
"The Coroner: What was the point upon which you and your father had this final quarrel?Vizsgálóbíró: - Mi volt az oka annak az utolsó veszekedésnek kettejük között?»El juez: ¿Cuál fue el motivo de que usted y su padre sostuvieran aquella última discusión?
"Witness: I should prefer not to answer.Tanú: - Erre a kérdésre nem válaszolok.»El testigo: Preferiría no responder.
"The Coroner: I am afraid that I must press it.Vizsgálóbíró: - Ragaszkodnom kell hozzá, hogy válaszoljon.»El juez: Me temo que debo insistir.
"Witness: It is really impossible for me to tell you.Tanú: - Semmiképpen sem mondhatom el.»El testigo: De verdad que me resulta imposible decírselo.
I can assure you that it has nothing to do with the sad tragedy which followed.Afelől viszont biztosíthatom, hogy a bekövetkezett tragédiához semmi köze sincs a veszekedésünknek.Puedo asegurarle que no tenía nada que ver con la terrible tragedia que ocurrió a continuación.
"The Coroner: That is for the court to decide.Vizsgálóbíró: - Ezt majd eldönti a bíróság.»El juez: El tribunal es quien debe decidir eso.
I need not point out to you that your refusal to answer will prejudice your case considerably in any future proceedings which may arise.Talán nem is kellene figyelmeztetnem, hogy a válasz megtagadása károsan fogja befolyásolni az ügyét az esetleges további eljárások során.No es necesario advertirle que su negativa a responder puede perjudicar considerablemente su situación en cualquier futuro proceso a que pueda haber lugar.
"Witness: I must still refuse.Tanú: - Akkor is megtagadom a választ.»El testigo: Aun así, tengo que negarme.
"The Coroner: I understand that the cry of 'Cooee' was a common signal between you and your father?Vizsgálóbíró: - Ha jól értettem, a »kúii« kurjantást, mint valami hívójelet, ön és az apja rendszeresen használta.»El juez: Según tengo entendido, el grito de culi era una señal habitual entre usted y su padre.
"Witness: It was.Tanú: - Így van.»El testigo: Así es.
"The Coroner: How was it, then, that he uttered it before he saw you, and before he even knew that you had returned from Bristol?Vizsgálóbíró: - Hogy lehet akkor, hogy az apja ezt a kiáltást hallatta, még mielőtt találkoztak volna aznap, sőt, mielőtt tudomást szerzett volna róla, hogy maga egyáltalán visszajött Bristolból?»El juez: En tal caso, ¿cómo es que dio el grito antes de verle a usted, cuando ni siquiera sabía que había regresado usted de Bristol?
"Witness (with considerable confusion): I do not know.Tanú (szemmel láthatóan zavarban): - Nem tudom.»El testigo (bastante desconcertado): No lo sé.
"A Juryman: Did you see nothing which aroused your suspicions when you returned on hearing the cry and found your father fatally injured?Egy esküdt: - Nem látott valamit, ami felkeltette volna a gyanúját, amikor a szörnyű kiáltásra visszament, és apját súlyos sebeivel ott találta.»Un jurado: ¿Novio usted nada que despertara sus sospechas cuando regresó al oír gritar a su padre y lo encontró herido de muerte?
"Witness: Nothing definite.Tanú: - Semmi határozott dolgot nem láttam.»El testigo: Nada concreto.
"The Coroner: What do you mean?Vizsgálóbíró: - Ezt hogy érti?»El juez: ¿Qué quiere decir con eso?
"Witness: I was so disturbed and excited as I rushed out into the open, that I could think of nothing except of my father.Tanú: - Olyan zavarodott és felkavart voltam, amikor kirohantam az erdőből, hogy semmi mással nem tudtam törődni, mint az apámmal.»El testigo: Al salir corriendo al claro iba tan trastornado y excitado que no podía pensar más que en mi padre.
Yet I have a vague impression that as I ran forward something lay upon the ground to the left of me.Mégis, van bennem egy olyan elmosódott kép, ahogy rohanok előre, bal felől valami fekszik a földön.Sin embargo, tengo la vaga impresión de que al correr vi algo tirado en el suelo a mi izquierda.
It seemed to me to be something grey in colour, a coat of some sort, or a plaid perhaps.Mintha valami szürke színű dolog lett volna, valamiféle kabát vagy talán egy pokróc.Me pareció que era algo de color gris, una especie de capote o tal vez una manta escocesa.
When I rose from my father I looked round for it, but it was gone.Amikor fölálltam az apám mellől, körülnéztem, hogy hol van, de már eltűnt.Cuando me levanté al dejar a mi padre miré a mi alrededor para fijarme, pero ya no estaba.
"'Do you mean that it disappeared before you went for help?'Vizsgálóbíró: - Vagyis még azelőtt eltűnt, mielőtt segítségért ment volna?»––¿Quiere decir que desapareció antes de que usted fuera a buscar ayuda?
"'Yes, it was gone.'Tanú: - Igen.»––Eso es, desapareció.
"'You cannot say what it was?'Vizsgálóbíró: - De nem tudja pontosan, hogy mi volt?»––¿No puede precisar lo que era?
"'No, I had a feeling something was there.'Tanú: - Nem. Csak éreztem, hogy valami ott van.»––No, sólo me dio la sensación de que había algo allí.
"'How far from the body?'Vizsgálóbíró: - Milyen messzire az apjától?»––¿A qué distancia del cuerpo?
"'A dozen yards or so.'Tanú: - Úgy egy tucat yardnyira.»––A unas doce yardas.
"'And how far from the edge of the wood?'Vizsgálóbíró: - És milyen messze az erdő szélétől?»––¿Y a qué distancia del lindero del bosque?
"'About the same.'Tanú: - Körülbelül ugyanolyan messze.»––Más o menos a la misma.
"'Then if it was removed it was while you were within a dozen yards of it?'Vizsgálóbíró: - Akkor azt úgy kellett elvinnie valakinek, hogy ön ott volt tőle tizenkét yardnyira.»––Entonces, si alguien se lo llevó, fue mientras usted se encontraba a unas doce yardas de distancia.
"'Yes, but with my back towards it.'Tanú: - Igen, de háttal.»––Sí, pero vuelto de espaldas.
"This concluded the examination of the witness."Ezzel véget ért a tanú kihallgatása."»Con esto concluyó el interrogatorio del testigo.»
"I see," said I as I glanced down the column, "that the coroner in his concluding remarks was rather severe upon young McCarthy.A vizsgálóbíró - néztem föl az újságból - elég szigorú volt a kikérdezés során a fiatal McCarthyval.––Por lo que veo ––dije echando un vistazo al resto de la columna––, el juez instructor se ha mostrado bastante duro con el joven McCarthy en sus conclusiones.
He calls attention, and with reason, to the discrepancy about his father having signalled to him before seeing him, also to his refusal to give details of his conversation with his father, and his singular account of his father's dying words.Felhívja az esküdtek figyelmét, persze joggal, arra az ellentmondásra, hogy az apa jelt ad a fiának, még mielőtt látta volna; aztán arra, hogy a fiú nem hajlandó részletekbe bocsátkozni a veszekedést illetően; illetve az apa furcsa utolsó szavaira.Llama la atención, y con toda la razón, sobre la discrepancia de que el padre lanzara la llamada antes de verlo, hacia su negativa a dar detalles de la conversación con el padre y sobre su extraño relato de las últimas palabras del moribundo.
They are all, as he remarks, very much against the son."Ezek a dolgok mind, ahogyan meg is jegyzi, erősen a fiú ellen szólnak.Tal como él dice, todo eso apunta contra el hijo.
Holmes laughed softly to himself and stretched himself out upon the cushioned seat. "Both you and the coroner have been at some pains," said he, "to single out the very strongest points in the young man's favour.Holmes csendesen nevetett magában, és kinyújtózott a párnázott ülésen. - Maga is, meg a vizsgálóbíró is - mondta - különös gonddal válogatták ki a fiatalember mellett szóló legerősebb mozzanatokat.Holmes se rió suavemente para sus adentros y se estiró sobre el mullido asiento. ––Tanto usted como el juez instructor se han esforzado a fondo ––dijo–– en destacar precisamente los aspectos más favorables para el muchacho.
Don't you see that you alternately give him credit for having too much imagination and too little?Nem veszi észre, hogy hol azt feltételezik róla, hogy túl nagy a fantáziája, hol meg azt, hogy túl kicsi?¿No se da usted cuenta de que tan pronto le atribuyen demasiada imaginación como demasiado poca?
Too little, if he could not invent a cause of quarrel which would give him the sympathy of the jury; too much, if he evolved from his own inner consciousness anything so outré as a dying reference to a rat, and the incident of the vanishing cloth.Túl kicsi, egyrészről, mert nem tudott kitalálni egy olyan okot a veszekedésre, amellyel megszerezheti az esküdtek rokonszenvét, de túl nagy is, ha a saját elméjéből tud előhalászni olyan képtelenségeket, mint a "bal" mint utolsó szó, meg az eltűnt ruhadarab históriája.Demasiado poca, si no es capaz de inventarse un motivo para la disputa que le haga ganarse las simpatías del jurado; demasiada, si es capaz de sacarse de la mollera una cosa tan outré como la alusión del moribundo a una rata y el incidente de la prenda desaparecida.
No, sir, I shall approach this case from the point of view that what this young man says is true, and we shall see whither that hypothesis will lead us.Nem, barátom, én ebben az esetben abból fogok kiindulni, hogy a fiatalember igazat beszél. Aztán majd kiderül, mire jutunk ezzel a feltevéssel.No señor, yo enfocaré este caso partiendo de que el joven ha dicho la verdad, y veremos adónde nos lleva esta hipótesis.
And now here is my pocket Petrarch, and not another word shall I say of this case until we are on the scene of action.Most pedig elő úti Petrarcámat, az ügyről pedig egy szót se többet, amíg a helyszínre nem érünk!Y ahora, aquí tengo mi Petrarca de bolsillo, y no pienso decir ni una palabra más sobre el caso hasta que lleguemos al lugar de los hechos.
We lunch at Swindon, and I see that we shall be there in twenty minutes."Swindonban ebédelünk, úgy látom, húsz perc múlva ott is leszünk.Comeremos en Swindon, y creo que llegaremos dentro de veinte minutos.
It was nearly four o'clock when we at last, after passing through the beautiful Stroud Valley, and over the broad gleaming Severn, found ourselves at the pretty little country-town of Ross.Majdnem négy óra volt már, amikor a gyönyörű Stroud-völgyön és a széles, csillogó Severn folyón áthaladva végre megérkeztünk a csinos kis vidéki városba, Rossba.Eran casi las cuatro cuando nos encontramos por fin en el bonito pueblecito campesino de Ross, tras haber atravesado el hermoso valle del Stroud y cruzado el ancho y reluciente Severn.
A lean, ferret-like man, furtive and sly-looking, was waiting for us upon the platform.Sovány, hiúzkülsejű, sunyi tekintetű férfi várt ránk a peronon.Un hombre delgado, con cara de hurón y mirada furtiva y astuta, nos esperaba en el andén.
In spite of the light brown dustcoat and leather-leggings which he wore in deference to his rustic surroundings, I had no difficulty in recognising Lestrade, of Scotland Yard.Annak ellenére, hogy a rusztikus környezethez illő világosbarna porköpenyt és bőrkamáslit viselt, nem volt nehéz felismernem benne Lestrade-et, a Scotland Yard felügyelőjét.A pesar del guardapolvo marrón claro y de las polainas de cuero que llevaba como concesión al ambiente campesino, no tuve dificultad en reconocer a Lestrade, de Scodand Yard.
With him we drove to the Hereford Arms where a room had already been engaged for us.Vele együtt a Hereford Címere fogadóba hajtattunk, ahol már lefoglaltak számunkra egy szobát.Fuimos con él en coche hasta «El Escudo de Hereford», donde ya se nos había reservado una habitación.
"I have ordered a carriage," said Lestrade as we sat over a cup of tea. "I knew your energetic nature, and that you would not be happy until you had been on the scene of the crime."Rendeltem ide egy kocsit - kezdte Lestrade, mialatt teáztunk. - Volt alkalmam megismerni az ön munkatempóját, tudom, hogy addig úgysem nyugszik, amíg nem járt a tett színhelyén.––He pedido un coche ––dijo Lestrade, mientras nos sentábamos a tomar una taza de té––.,Conozco su carácter enérgico y sé que no estará a gusto hasta que haya visitado la escena del crimen.
"It was very nice and complimentary of you," Holmes answered. "It is entirely a question of barometric pressure."Nagyon kedves és megtisztelő öntől - válaszolta Holmes. - De minden attól függ, hogyan áll a barométer.––Es usted muy amable y halagador ––respondió Holmes––. Pero todo depende de la presión barométrica.
Lestrade looked startled. "I do not quite follow," he said.Lestrade meghökkenten bámult. - Ezt nem egészen értem - mondta.Lestrade pareció sorprendido. ––No comprendo muy bien––dijo.
"How is the glass?Nézzük a légsúlymérőt.––¿Qué marca el barómetro?
Twenty-nine, I see.Huszonkilenc, amint látom.Veintinueve, por lo que veo.
No wind, and not a cloud in the sky.Szélcsend van, az ég felhőtlen.No hay viento, ni se ve una nube en el cielo.
I have a caseful of cigarettes here which need smoking, and the sofa is very much superior to the usual country hotel abomination.Van itt egy tárca elszívni való cigarettám, és ez a dívány is sokkal kényelmesebb, mint általában a vidéki szállodák förtelmes fekhelyei.Tengo aquí una caja de cigarrillos que piden ser fumados, y el sofá es muy superior a las habituales abominaciones que suelen encontrarse en los hoteles rurales.
I do not think that it is probable that I shall use the carriage to-night."Nem túl valószínű, hogy még ma igénybe venném azt a kocsit.No creo probable que utilice el coche esta noche. Lestrade dejó escapar una risa indulgente.
Lestrade laughed indulgently. "You have, no doubt, already formed your conclusions from the newspapers," he said. "The case is as plain as a pikestaff, and the more one goes into it the plainer it becomes.Lestrade elnézően nevetett. - Ó, ön nyilván már az újságok alapján kialakította a véleményét - mondta. - Az eset olyan világos, mint a nap, és minél jobban beleássa magát az ember, annál világosabb.––Sin duda, ya ha sacado usted conclusiones de los periódicos ––dijo––. El caso es tan vulgar como un palo de escoba, y cuanto más profundiza uno en él, más vulgar se vuelve.
Still, of course, one can't refuse a lady, and such a very positive one, too.De egy hölgyet szégyen lenne elutasítani, különösen, ha ilyen határozott.Pero, por supuesto, no se le puede decir que no a una dama, sobre todo a una tan voluntariosa.
She has heard of you, and would have your opinion, though I repeatedly told her that there was nothing which you could do which I had not already done.Hallott már magáról, és szeretné kikérni a véleményét, bár többször is mondtam neki, hogy ön sem tehet semmi olyat, amit én már meg ne tettem volna.Había oído hablar de usted e insistió en conocer su opinión, a pesar de que yo le repetí un montón de veces que usted no podría hacer nada que yo no hubiera hecho ya.
Why, bless my soul! here is her carriage at the door."Nahát, nézzünk csak oda! Itt a kocsija az ajtónál!Pero, ¡caramba! ¡Ahí está su coche en la puerta!
He had hardly spoken before there rushed into the room one of the most lovely young women that I have ever seen in my life.Még szinte be sem fejezte a mondókáját, amikor berohant a szobába egy olyan bájos fiatal lány, akihez foghatót keveset láttam életemben.Apenas había terminado de hablar cuando irrumpió en la habitación una de las jóvenes más encantadoras que he visto en mi vida.
Her violet eyes shining, her lips parted, a pink flush upon her cheeks, all thought of her natural reserve lost in her overpowering excitement and concern.Csillogó sötétkék szeme, félig nyitott ajka, kipirult arca arról tanúskodott, hogy természetes tartózkodását legyűrte rendkívüli izgatottsága és aggodalma.Brillantes ojos color violeta, labios entreabiertos, un toque de rubor en sus mejillas, habiendo perdido toda noción de su recato natural ante el ímpetu arrollador de su agitación y preocupación.
"Oh, Mr. Sherlock Holmes!" she cried, glancing from one to the other of us, and finally, with a woman's quick intuition, fastening upon my companion, "I am so glad that you have come.Jaj, Sherlock Holmes úr! - kiáltotta, s pillantása gyorsan egyikünkről másikunkra járt, míg végül csalhatatlan női ösztönnel meg nem állapodott a társamon. - Úgy örülök, hogy eljött!––¡Oh, señor Sherlock Holmes! ––exclamó, pasando la mirada de uno a otro, hasta que, con rápida intuición femenina, la fijó en mi compañero––.
I have driven down to tell you so. I know that James didn't do it.Csak azért hajtattam ide, hogy elmondjam: tudom, hogy nem James a tettes!Estoy muy contenta de que haya venido. He venido a decírselo. Sé que James no lo hizo.
I know it, and I want you to start upon your work knowing it, too.Én tudom, és azt szeretném, ha ön is ezzel a tudattal látna munkához.Lo sé, y quiero que usted empiece a trabajar sabiéndolo también.
Never let yourself doubt upon that point.Ebben az egyben ne kételkedjék!No deje que le asalten dudas al respecto.
We have known each other since we were little children, and I know his faults as no one else does; but he is too tender-hearted to hurt a fly.Kisgyerek korunk óta ismerjük egymást, én tudom legjobban, hogy vannak hibái Jamesnek, de az biztos, hogy a légynek sem tud véteni, olyan lágy szívű.Nos conocemos el uno al otro desde que éramos niños, y conozco sus defectos mejor que nadie; pero tiene el corazón demasiado blando como para hacer daño ni a una mosca.
Such a charge is absurd to anyone who really knows him."Egy ilyen vád teljes képtelenség annak, aki őt közelről ismeri.La acusación es absurda para cualquiera que lo conozca de verdad.
"I hope we may clear him, Miss Turner," said Sherlock Holmes.Remélem, hogy tisztázni tudjuk őt, Turner kisasszony - felelte Sherlock Holmes.––Espero que podamos demostrar su inocencia, señorita Turner ––dijo Sherlock Holmes––.
"You may rely upon my doing all that I can."- Számíthat rá, hogy megteszek mindent, ami tőlem telik.Puede usted confiar en que haré todo lo que pueda.
"But you have read the evidence.De ön olvasta már az anyagot.––Pero usted ha leído las declaraciones.
You have formed some conclusion?Jutott már valamilyen következtetésre?¿Ha sacado alguna conclusión?
Do you not see some loophole, some flaw?Nem lát valami kapaszkodót? Valami hézagot?¿No ve alguna salida, algún punto débil?
Do you not yourself think that he is innocent?"Nem gondolja ön is, hogy James ártatlan?¿No cree usted que es inocente?
"I think that it is very probable."De, azt hiszem, hogy ez igen valószínű.––Creo que es muy probable.
"There, now!" she cried, throwing back her head and looking defiantly at Lestrade.Na ugye! - kiáltotta fejét hátravetve a lány, és diadalmasan Lestrade-re nézett. - Hallotta?––¡Ya lo ve usted! ––exclamó ella, echando atrás la cabeza y mirando desafiante a Lestrade––.
"You hear! He gives me hopes."Visszaadja a reménységemet!¡Ya lo oye! ¡Él me da esperanzas!
Lestrade shrugged his shoulders. "I am afraid that my colleague has been a little quick in forming his conclusions," he said.Lestrade megvonta a vállát. - Félek, hogy a kollégám kicsit elhamarkodottan vonta le a következtetéseit - mondta.Lestrade se encogió de hombros. ––Me temo que mi colega se ha precipitado un poco al sacar conclusiones ––dijo.
"But he is right.Pedig igaza van!––¡Pero tiene razón!
Oh! I know that he is right.Én igenis tudom, hogy igaza van!¡Sé que tiene razón!
James never did it.Nem James tette, az biztos.James no lo hizo.
And about his quarrel with his father, I am sure that the reason why he would not speak about it to the coroner was because I was concerned in it."És tudom, hogy arról a veszekedésről csak azért nem volt hajlandó beszélni a vizsgálóbíró előtt, mert én is érintve vagyok.Y en cuanto a esa disputa con su padre, estoy segura de que la razón de que no quisiera hablar de ella al juez fue que discutieron acerca de mí.
"In what way?" asked Holmes.Mennyiben? - kérdezte Holmes.––¿Y por qué motivo?
"It is no time for me to hide anything.Elmondom, mert vétek lenne, ha tovább titkolóznék.––No es momento de ocultar nada.
James and his father had many disagreements about me.James és az apja már többször összeszólalkozott miattam.James y su padre tenían muchas desavenencias por mi causa.
Mr. McCarthy was very anxious that there should be a marriage between us.McCarthy úr nagyon szorgalmazta volna, hogy házasodjunk össze.El señor McCarthy estaba muy interesado en que nos casáramos.
James and I have always loved each other as brother and sister; but of course he is young and has seen very little of life yet, and--and--well, he naturally did not wish to do anything like that yet.Jamesszel mindig is úgy szerettük egymást, mint két testvér, de persze ő még fiatal, nagyon keveset tapasztalt még az életből... és... és természetesen egyelőre még esze ágában sem volt lekötni magát.James y yo siempre nos hemos querido como hermanos, pero, claro, él es muy joven y aún ha visto muy poco de la vida, y... y... bueno, naturalmente, todavía no estaba preparado para meterse en algo así.
So there were quarrels, and this, I am sure, was one of them." "And your father?" asked Holmes.Ezen aztán sokszor összeszólalkoztak, és biztos vagyok benne, hogy akkor is ez történt.De ahí que tuvieran discusiones, y ésta, estoy segura, fue una más.
"Was he in favour of such a union?" "No, he was averse to it also.És az ön apja? - kérdezte Holmes. - Ő is az egybekelés mellett volt?––¿Y el padre de usted? ––preguntó Holmes––.
No one but Mr. McCarthy was in favour of it."Nem, ő is elzárkózott előle.¿También era partidario de ese enlace? ––No, él también se oponía. El único que estaba a favor era McCarthy.
A quick blush passed over her fresh young face as Holmes shot one of his keen, questioning glances at her.Senki más nem akarta, csak Mr. McCarthy. - Egy Holmes-féle kérdő, fürkésző pillantásra hirtelen pír öntötte el üde, fiatal arcát.Un súbito rubor cubrió sus lozanas y juveniles facciones cuando Holmes le dirigió una de sus penetrantes miradas inquisitivas.
"Thank you for this information," said he. "May I see your father if I call to-morrow?"Köszönöm a felvilágosítást - mondta Holmes. - Ha holnap odamegyek önökhöz, beszélhetek az apjával?––Gracias por esta información ––dijo––. ¿Podría ver a su padre si le visito mañana?
"I am afraid the doctor won't allow it."Sajnos, az orvos aligha fogja megengedni.––Me temo que el médico no lo va a permitir.
"The doctor?"Az orvos?––¿El médico?
"Yes, have you not heard?Hát nem hallotta?––Sí, ¿no lo sabía usted?
Poor father has never been strong for years back, but this has broken him down completely.Szegény apám már évek óta elég gyenge, de ez a dolog most teljesen ledöntötte a lábáról.El pobre papá no andaba bien de salud desde hace años, pero esto le ha acabado de hundir.
He has taken to his bed, and Dr. Willows says that he is a wreck and that his nervous system is shattered.Ágynak esett, és dr. Willows szerint szörnyű állapotban van, az idegrendszere megrendült.Tiene que guardar cama, y el doctor Willows dice que está hecho polvo y que tiene el sistema nervioso destrozado.
Mr. McCarthy was the only man alive who had known dad in the old days in Victoria."McCarthy úr volt az egyetlen ember, aki régről, még Victoria államból ismerte apát.El señor McCarthy era el único que había conocido a papá en los viejos tiempos de Victoria.
"Ha!Á!?––¡Ajá!
In Victoria!Szóval Victoriából?¡Así que en Victoria!
That is important."Ez fontos adat!Eso es importante.
"Yes, at the mines."Igen, ahol a bányák vannak.––Sí, en las minas.
"Quite so; at the gold-mines, where, as I understand, Mr. Turner made his money."Pontosan, mégpedig az aranybányák, ahol, ha jól tudom, Turner úr a vagyonát szerezte.––Exacto; en las minas de oro, donde, según tengo entendido, hizo su fortuna el señor Turner.
"Yes, certainly."Igen, így van.––Eso es.
"Thank you, Miss Turner. You have been of material assistance to me."Köszönöm, Turner kisasszony, ön most rendkívül sokat segített nekem.––Gracias, señorita Turner. Ha sido usted una ayuda muy útil.
"You will tell me if you have any news to-morrow.Majd értesítsen, ha holnap megtud valami újat.––Si mañana hay alguna novedad, no deje de comunicármela.
No doubt you will go to the prison to see James.Gondolom, meg fogja látogatni Jamest a börtönben.Sin duda, irá usted a la cárcel a ver a James.
Oh, if you do, Mr. Holmes, do tell him that I know him to be innocent."Ha odamegy, Mr. Holmes, kérem, mondja meg neki, hogy én nem kételkedem az ártatlanságában.Oh, señor Holmes, si lo hace dígale que yo sé que es inocente.
"I will, Miss Turner."Megmondom, Turner kisasszony!––Así lo haré, señorita Turner.
"I must go home now, for dad is very ill, and he misses me so if I leave him.Most haza kell mennem, mert apuka nagyon beteg, és nagyon hiányzom neki, ha nem vagyok mellette.––Ahora tengo que irme porque papá está muy mal y me echa de menos si lo dejo solo.
Good-bye, and God help you in your undertaking." She hurried from the room as impulsively as she had entered, and we heard the wheels of her carriage rattle off down the street.Viszontlátásra, és segítse az ég a vállalkozását! - Ugyanolyan lendülettel távozott, ahogyan jött, aztán már hallottuk is a kocsija zörgését.Adiós, y que el Señor le ayude en su empresa. Salió de la habitación tan impulsivamente como había entrado y oímos las ruedas de su carruaje traqueteando calle abajo.
"I am ashamed of you, Holmes," said Lestrade with dignity after a few minutes' silence. "Why should you raise up hopes which you are bound to disappoint?Szégyenkezem ön miatt, Holmes! - szólalt meg Lestrade fennkölten néhány perces hallgatás után. - Miért kell valakiben hiú reményeket ébreszteni?––Estoy avergonzado de usted, Holmes ––dijo Lestrade con gran dignidad, tras unos momentos de silencio––. ¿Por qué despierta esperanzas que luego tendrá que defraudar?
I am not over-tender of heart, but I call it cruel."Én nem vagyok különösebben lágy szívű, de ezt kegyetlenségnek tartom.No soy precisamente un sentimental, pero a eso lo llamo crueldad.
"I think that I see my way to clearing James McCarthy," said Holmes. "Have you an order to see him in prison?"Azt hiszem, már tudom, hogyan fogom tisztázni James McCarthyt - válaszolta Holmes. - Van engedélye, hogy meglátogassuk a börtönben?––Creo que encontraré la manera de demostrar la inocencia de James McCarthy ––dijo Holmes––. ¿Tiene usted autorización para visitarlo en la cárcel?
"Yes, but only for you and me."Igen, de csak kettőnk számára.––Sí, pero sólo para usted y para mí.
"Then I shall reconsider my resolution about going out.Akkor revideálom az álláspontomat, mely szerint ma már nem megyek sehová!––En tal caso, reconsideraré mi decisión de no salir.
We have still time to take a train to Hereford and see him to-night?"Van még annyi időnk, hogy Herefordba vonatozzunk, és még ma meglátogassuk?¿Tendremos todavía tiempo para tomar un tren a Hereford y verlo esta noche?
"Ample."Bőven.––De sobra.
"Then let us do so.Akkor tegyük azt.––Entonces, en marcha.
Watson, I fear that you will find it very slow, but I shall only be away a couple of hours."Watson, az az érzésem, magának lassan fog telni az idő, pedig csak egypár órát leszek távol.Watson, me temo que se va a aburrir, pero sólo estaré ausente un par de horas.
I walked down to the station with them, and then wandered through the streets of the little town, finally returning to the hotel, where I lay upon the sofa and tried to interest myself in a yellow-backed novel.Elkísértem őket az állomásra, aztán barangoltam a kisváros utcáin egy darabig, majd visszatértem a szállodába, leheveredtem a díványra, és megpróbáltam elmélyedni egy ponyvaregényben.Los acompañé andando hasta la estación, y luego vagabundeé por las calles.del pueblecito, acabando por regresar al hotel, donde me tumbé en el sofá y procuré interesarme en una novela policiaca.
The puny plot of the story was so thin, however, when compared to the deep mystery through which we were groping, and I found my attention wander so continually from the action to the fact, that I at last flung it across the room and gave myself up entirely to a consideration of the events of the day.A történet satnya kis bonyodalma azonban oly vékonyka volt ahhoz a sűrű szövevényhez képest, amelyet mi bogozgattunk, hogy figyelmem a meséről állandóan a valóságra terelődött. Végül a sarokba vágtam a könyvet, és gondolataimat teljesen átengedtem a nap eseményeinek.Pero la trama de la historia era tan endeble en comparación con el profundo misterio en el que estábamos sumidos, que mi atención se desviaba constantemente de la ficción a los hechos, y acabé por tirarla al otro extremo de la habitación y entregarme por completo a recapacitar sobre los acontecimientos del día.
Supposing that this unhappy young man's story were absolutely true, then what hellish thing, what absolutely unforeseen and extraordinary calamity could have occurred between the time when he parted from his father, and the moment when, drawn back by his screams, he rushed into the glade?Ha feltételezzük, hogy ennek a szerencsétlen fiatalembernek a vallomása mindenben igaz, akkor mi a fészkes fene, miféle váratlan és rendkívüli csapás következhetett be azalatt, míg elvált az apjától, majd az üvöltésére megfordulva visszarohant a tisztásra?Suponiendo que la historia del desdichado joven fuera absolutamente cierta, ¿qué cosa diabólica, qué calamidad absolutamente imprevista y extraordinaria podía haber ocurrido entre el momento en que se separó de su padre y el instante en que, atraído por sus gritos, volvió corriendo al claro?
It was something terrible and deadly. What could it be?Nyilván valami rettenetes, végzetes dolog, de mi lehetett az?Había sido algo terrible y mortal, pero ¿qué?
Might not the nature of the injuries reveal something to my medical instincts?A sebek természete esetleg nem mondana valamit az én orvosi szememnek?¿Podrían mis instintos médicos deducir algo de la índole de las heridas?
I rang the bell and called for the weekly county paper, which contained a verbatim account of the inquest.Csengettem, és felhozattam a megyei hetilapot, amely szó szerint közölte a vizsgálat eredményét.Tiré de la campanilla y pedí que me trajeran el periódico semanal del condado, que contenía una crónica textual de la investigación.
In the surgeon's deposition it was stated that the posterior third of the left parietal bone and the left half of the occipital bone had been shattered by a heavy blow from a blunt weapon.Az orvos jelentésében az állt, hogy a bal koponyacsont hátsó harmadát és a nyakszirtcsont bal felét egy tompa tárggyal mért súlyos ütés zúzta be.En la declaración del forense se afirmaba que el tercio posterior del parietal izquierdo y la mitad izquierda del occipital habían sido fracturados por un fuerte golpe asestado con un objeto romo.
I marked the spot upon my own head.Megtapogattam a saját fejemen ezeket a helyeket.Señalé el lugar en mi propia cabeza.
Clearly such a blow must have been struck from behind.Nyilvánvaló, hogy az ütést csakis hátulról mérhették az áldozatra.Evidentemente, aquel golpe tenía que haberse asestado por detrás.
That was to some extent in favour of the accused, as when seen quarrelling he was face to face with his father.Ez bizonyos mértékig a vádlott mellett szól, hiszen amikor veszekedni látták az apjával, egymással szemben álltak.Hasta cierto punto, aquello favorecía al acusado, ya que cuando se le vio discutiendo con su padre ambos estaban frente a frente.
Still, it did not go for very much, for the older man might have turned his back before the blow fell.Persze, mégsem ér sokat, utóvégre az apa hátat is fordíthatott neki, mielőtt lesújtott rá.Aun así, no significaba gran cosa, ya que el padre podía haberse vuelto de espaldas antes de recibir el golpe.
Still, it might be worth while to call Holmes' attention to it.Azért mégis érdemes lenne fölhívni erre Holmes figyelmét.De todas maneras, quizá valiera la pena llamar la atención de Holmes sobre el detalle.
Then there was the peculiar dying reference to a rat.Azután ott van a haldokló utolsó szavai között az a bizonyos "bal".Luego teníamos la curiosa alusión del moribundo a una rata.
What could that mean?Az vajon mit takarhat?¿Qué podía significar aquello?
It could not be delirium. A man dying from a sudden blow does not commonly become delirious.Nem lehet lázálom, mert ha valaki ütéstől haldoklik, nem szokott félrebeszélni.No podía tratarse de un delirio. Un hombre que ha recibido un golpe mortal no suele delirar.
No, it was more likely to be an attempt to explain how he met his fate.Valószínűbb, hogy azt próbálta elmondani, hogyan érte utol a végzet.No, lo más probable era que estuviera intentando explicar lo que le había ocurrido.
But what could it indicate?De mire utalhatott vele?Pero ¿qué podía querer decir?
I cudgelled my brains to find some possible explanation.Törtem a fejem, hogy valami elfogadható magyarázatot találjak.Me devané los sesos en busca de una posible explicación.
And then the incident of the grey cloth seen by young McCarthy.Aztán ott van az a szürke anyag, amelyet a fiatal McCarthy látott.Y luego estaba también el asunto de la prenda gris que había visto el joven McCarthy.
If that were true the murderer must have dropped some part of his dress, presumably his overcoat, in his flight, and must have had the hardihood to return and to carry it away at the instant when the son was kneeling with his back turned not a dozen paces off.Ha ez igaz, akkor a gyilkosnak kellett futtában elhagynia valamelyik ruhadarabját, föltehetően a felsőkabátját, majd hallatlan merészséggel visszamenni érte és elvinni, mialatt a fiú, neki háttal, potom tizenkét lépésre térdepelt az apja mellett.De ser cierto aquello, el asesino debía haber perdido al huir alguna prenda de vestir, probablemente su gabán, y había tenido la sangre fría de volver a recuperarla en el mismo instante en que el hijo se arrodillaba, vuelto de espaldas, a menos de doce pasos.
What a tissue of mysteries and improbabilities the whole thing was!Mennyi valószínűtlen, rejtélyes elem van ebben a szövevényes ügyben!¡Qué maraña de misterios e improbabilidades era todo el asunto!
I did not wonder at Lestrade's opinion, and yet I had so much faith in Sherlock Holmes' insight that I could not lose hope as long as every fresh fact seemed to strengthen his conviction of young McCarthy's innocence.Csöppet sem csodálkoztam Lestrade véleményén, mégis annyira bíztam Sherlock Holmes éles elméjében, hogy nem vesztettem el a reményt, annál is inkább, mert számára minden friss adat csak megerősítette azt a meggyőződést, hogy a fiatal McCarthy ártatlan.No me extrañaba la opinión de Lestrade, a pesar de lo cual tenía tanta fe en la perspicacia de Sherlock Holmes que no perdía las esperanzas, en vista de que todos los nuevos datos parecían reforzar su convencimiento de la inocencia del joven McCarthy.
It was late before Sherlock Holmes returned.Sherlock Holmes késő este tért vissza.Era ya tarde cuando regresó Sherlock Holmes.
He came back alone, for Lestrade was staying in lodgings in the town.Egyedül jött, mivel Lestrade a saját szállására ment.Venía solo, ya que Lestrade se alojaba en el pueblo.
"The glass still keeps very high," he remarked as he sat down. "It is of importance that it should not rain before we are able to go over the ground.A barométer még mindig magasan áll - mondta, és leült. - Nagyon lényeges, hogy ne eredjen el addig az eső, amíg ki nem megyünk a helyszínre.––El barómetro continúa muy alto ––comentó mientras se sentaba––. Es importante que no llueva hasta que hayamos podido examinar el lugar de los hechos.
On the other hand, a man should be at his very best and keenest for such nice work as that, and I did not wish to do it when fagged by a long journey.Ugyanakkor az embernek csak akkor szabad ilyen kényes munkára indulnia, amikor friss, és vág az esze, ezért nem szándékoztam az utazástól elcsigázottan kimenni.Por otra parte, para un trabajito como ése uno tiene que estar en plena forma y bien despierto, y no quiero hacerlo estando fatigado por un largo viaje.
I have seen young McCarthy."Találkoztam a fiatal McCarthyval.He visto al joven McCarthy.
"And what did you learn from him?"És mit tudott meg tőle?––¿Y qué ha sacado de él?
"Nothing."Semmit.––Nada.
"Could he throw no light?"Nem tudott valami támpontot adni?––¿No pudo arrojar ninguna luz?
"None at all.Az égvilágon semmit.––Absolutamente ninguna.
I was inclined to think at one time that he knew who had done it and was screening him or her, but I am convinced now that he is as puzzled as everyone else.Korábban arra gyanakodtam, hogy ő tudja, ki volt a gyilkos, csak takargatja, de most már meg vagyok róla győződve, hogy ő is ugyanolyan értetlenül áll a dolgok előtt, mint bárki más.En algún momento me sentí inclinado a pensar que él sabía quién lo había hecho y estaba encubriéndolo o encubriéndola, pero ahora estoy convencido de que está tan a oscuras como todos los demás.
He is not a very quick-witted youth, though comely to look at and, I should think, sound at heart."Nem túlságosan éles eszű legény, bár nagyon kellemes külsejű, és azt hiszem, jólelkű is.No es un muchacho demasiado perspicaz, aunque sí bien parecido y yo diría que de corazón noble.
"I cannot admire his taste," I remarked, "if it is indeed a fact that he was averse to a marriage with so charming a young lady as this Miss Turner."Az ízléséről nem vagyok valami nagy véleménnyel - jegyeztem meg -, ha csakugyan húzódozott attól, hogy elvegyen egy ilyen bájos fiatal lányt, mint Turner kisasszony.––No puedo admirar sus gustos ––comenté––, si es verdad eso de que se negaba a casarse con una joven tan encantadora como esta señorita Turner.
"Ah, thereby hangs a rather painful tale. This fellow is madly, insanely, in love with her, but some two years ago, when he was only a lad, and before he really knew her, for she had been away five years at a boarding-school, what does the idiot do but get into the clutches of a barmaid in Bristol and marry her at a registry office?Na, igen, ennek a hátterében igen kínos történet áll. Ez a fiú őrülten, eszeveszetten szerelmes a lányba, de vagy két évvel ezelőtt, amikor még jóformán suhanc volt, és valójában alig ismerte Miss Turnert, hiszen az öt évig odavolt internátusban, szóval, mit csinált ez a szerencsétlen? Belebotlott valami pincérnőbe Bristolban, a karmai közé került, és megesküdött vele az anyakönyvi hivatalban.––Ah, en eso hay una historia bastante triste. El tipo la quiere con locura, con desesperación, pero hace unos años, cuando no era más que un mozalbete, y antes de conocerla bien a ella, porque la chica había pasado cinco años en un internado, ¿no va el muy idiota y se deja atrapar por una camarera de Bristol, y se casa con ella en el juzgado?
No one knows a word of the matter, but you can imagine how maddening it must be to him to be upbraided for not doing what he would give his very eyes to do, but what he knows to be absolutely impossible.Senki más nem tud a dologról, de képzelheti, milyen őrjítő lehet számára folyton szemrehányást kapni azért, hogy nem teszi meg azt, amiért a szeme világát is odaadná, ha megtehetné, de tudja, hogy teljességgel lehetetlen?Nadie sabe una palabra del asunto, pero puede usted imaginar lo enloquecedor que tenía que ser para él que le recriminaran por no hacer algo que daría los ojos por poder hacer, pero que sabe que es absolutamente imposible.
It was sheer frenzy of this sort which made him throw his hands up into the air when his father, at their last interview, was goading him on to propose to Miss Turner.Ezért hadonászhatott őrjöngve akkor is, amikor a legutolsó találkozásuk alkalmával az apja ismét arra unszolta, hogy kérje meg Turner kisasszony kezét.Fue uno de esos arrebatos de locura lo que le hizo levantar las manos cuando su padre, en su última conversación, le seguía insistiendo en que le propusiera matrimonio a la señorita Turner.
On the other hand, he had no means of supporting himself, and his father, who was by all accounts a very hard man, would have thrown him over utterly had he known the truth.Másrészt vagyona nem volt, hogy fenntarthatta volna magát, és az apja, aki igen szigorú ember hírében állt, teljesen levette volna róla a kezét, ha megtudja az igazságot.Por otra parte, carece de medios económicos propios y su padre, que era en todos los aspectos un hombre muy duro, le habría repudiado por completo si se hubiera enterado de la verdad.
It was with his barmaid wife that he had spent the last three days in Bristol, and his father did not know where he was.Tulajdonképpen azt a bizonyos három napot is pincérnő feleségével töltötte Bristolban, és az apja nem is tudta, hol van.Con esta esposa camarera es con la que pasó los últimos tres días en Bristol, sin que su padre supiera dónde estaba.
Mark that point.Jegyezze meg ezt a mozzanatot!Acuérdese de este detalle.
It is of importance.Nagyon fontos.Es importante.
Good has come out of evil, however, for the barmaid, finding from the papers that he is in serious trouble and likely to be hanged, has thrown him over utterly and has written to him to say that she has a husband already in the Bermuda Dockyard, so that there is really no tie between them.A rosszból azonban jó is származott, ugyanis amikor a pincérnő megtudta, hogy a férje milyen veszélybe került, és tulajdonképpen az akasztófa árnyékában van, faképnél hagyta. Megírta neki, hogy ő már egyszer férjhez ment Bermudán! Így az ő házasságuk eleve nem volt érvényes.Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, ya que la camarera, al enterarse por los periódicos de que el chico se ha metido en un grave aprieto y es posible que lo ahorquen, ha roto con él y le ha escrito comunicándole que ya tiene un marido en los astilleros Bermudas, de modo que no existe un verdadero vínculo entre ellos.
I think that that bit of news has consoled young McCarthy for all that he has suffered."Gondolom, ez a hír minden szenvedéséért kárpótolta az ifjú McCarthyt.Creo que esta noticia ha bastado para consolar al joven McCarthy de todo lo que ha sufrido.
"But if he is innocent, who has done it?"De ha ő ártatlan, akkor ki a gyilkos?––Pero si él es inocente, entonces, ¿quién lo hizo?
"Ah! who?Hogy kicsoda?––Eso: ¿Quién?
I would call your attention very particularly to two points.Két körülményre különösen felhívnám a figyelmét.Quiero llamar su atención muy concretamente hacia dos detalles.
One is that the murdered man had an appointment with someone at the pool, and that the someone could not have been his son, for his son was away, and he did not know when he would return.Az első, hogy a meggyilkoltnak találkozója volt valakivel a Boscombe Poolnál, és az a valaki nem lehetett a fia, mert az távol volt, és az apa sem tudta, mikor fog visszajönni.El primero, que el hombre asesinado tenía una cita con alguien en el estanque, y que este alguien no podía ser su hijo, porque el hijo estaba fuera y él no sabía cuándo iba a regresar.
The second is that the murdered man was heard to cry 'Cooee!' before he knew that his son had returned.A második, hogy a meggyilkolt a "kúii" kurjantást hallatta, mielőtt még tudta volna, hogy a fia megérkezett.El segundo, que a la víctima se le oyó gritar culi, aunque aún no sabía que su hijo había regresado.
Those are the crucial points upon which the case depends.Ezek azok a sarkalatos pontok, amelyeken áll vagy bukik az ügy.Éstos son los puntos cruciales de los que depende el caso.
And now let us talk about George Meredith, if you please, and we shall leave all minor matters until to-morrow."Most pedig, engedelmével, beszélgessünk inkább George Meredithről, és hagyjunk minden kevésbé fontos ügyet holnapra.Y ahora, si no le importa, hablemos de George Meredith, y dejemos los detalles secundarios para mañana.
There was no rain, as Holmes had foretold, and the morning broke bright and cloudless.Úgy történt, ahogy Holmes várta: nem eredt el az eső, másnap verőfényes, felhőtlen reggelre ébredtünk.Tal como Holmes había previsto, no llovió, y el día amaneció despejado y sin nubes.
At nine o'clock Lestrade called for us with the carriage, and we set off for Hatherley Farm and the Boscombe Pool.Kilenckor Lestrade értünk jött kocsival, és elindultunk a Hatherley-majorba meg a Boscombe Poolhoz.A las nueve en punto, Lestrade pasó a recogernos con el coche y nos dirigimos a la granja Hatherley y al estanque de Boscombe.
"There is serious news this morning," Lestrade observed. "It is said that Mr. Turner, of the Hall, is so ill that his life is despaired of."Komoly híreim vannak - kezdte Lestrade. - Azt mondják, Turner olyan betegen fekszik a kastélyban, hogy már szinte le is mondtak róla.––Hay malas noticias esta mañana ––comentó Lestrade––. Dicen que el señor Turner, el propietario, está tan enfermo que no hay esperanzas de que viva.
"An elderly man, I presume?" said Holmes.Gondolom, idős ember - mondta Holmes.––Supongo que será ya bastante mayor ––dijo Holmes.
"About sixty; but his constitution has been shattered by his life abroad, and he has been in failing health for some time.Úgy hatvan körüli. Egészségét azonban aláásták a külföldön töltött évek, és már jó ideje gyengélkedett.––Unos sesenta años; pero la vida en las colonias le destrozó el organismo, y llevaba bastante tiempo muy flojo de salud.
This business has had a very bad effect upon him. He was an old friend of McCarthy's, and, I may add, a great benefactor to him, for I have learned that he gave him Hatherley Farm rent free."Ez az eset is nagyon rossz hatással volt rá. McCarthynak régi barátja volt, sőt, hozzátehetem, jótevője is, ugyanis úgy értesültem, hogy a Hatherley-majorért nem kért tőle bérleti díjat.Este suceso le ha afectado de muy mala manera. Era viejo amigo de McCarthy, y podríamos añadir que su gran benefactor, pues me he enterado de que no le cobraba renta por la granja Hatherley.
"Indeed!Valóban?––¿De veras?
That is interesting," said Holmes.Ez tényleg érdekes - jegyezte meg Holmes.Esto es interesante ––dijo Holmes.
"Oh, yes!Igen, igen.––Pues, sí.
In a hundred other ways he has helped him.És még ezer más módon is segítette.Y le ha ayudado de otras cien maneras.
Everybody about here speaks of his kindness to him."A környékbeliek beszélik, milyen jóságos volt hozzá.Por aquí todo el mundo habla de lo bien que se portaba con él.
"Really!No igen!––¡Vaya!
Does it not strike you as a little singular that this McCarthy, who appears to have had little of his own, and to have been under such obligations to Turner, should still talk of marrying his son to Turner's daughter, who is, presumably, heiress to the estate, and that in such a very cocksure manner, as if it were merely a case of a proposal and all else would follow?De nem tartja egy kicsit furcsának, hogy az a McCarthy, akinek a jelek szerint nem sok vagyona lehetett, és aki több okból is lekötelezettje volt Turnernek, mégis azt duruzsolja a fiának, hogy vegye el a Turner lányát, aki nyilván a birtok örököse lesz? Ráadásul mindezt olyan önhitten és magabiztosan, mintha ehhez csak a lánykérés hiányozna, és a többi magától jön?¿Y no le parece a usted un poco curioso que este McCarthy, que parece no poseer casi nada y deber tantos favores a Turner, hable, a pesar de todo, de casar a su hijo con la hija de Turner, presumible heredera de su fortuna, y, además, lo diga con tanta seguridad como si bastara con proponerlo para que todo lo demás viniera por sí solo?
It is the more strange, since we know that Turner himself was averse to the idea. The daughter told us as much.A dolog még annál is furcsább, mivel a lánytól tudjuk, hogy Turner is ellenezte a gondolatot.Y aún resulta más extraño sabiendo, como sabemos, que el propio Turner se oponía a la idea. Nos lo dijo la hija.
Do you not deduce something from that?"Nem következtet maga ebből valamire?¿No deduce usted nada de eso?
"We have got to the deductions and the inferences," said Lestrade, winking at me. "I find it hard enough to tackle facts, Holmes, without flying away after theories and fancies."No, már megint a maga következtetései - mondta Lestrade, és rám kacsintott. - Nekem még a tényekkel is elég nehéz megbirkóznom, Holmes, nemhogy elméleteken és feltételezéseken törjem a fejemet!––Ya llegamos a las deducciones y las inferencias ––dijo Lestrade, guiñándome un ojo– –. Holmes, ya me resulta bastante difícil bregar con los hechos, sin tener que volar persiguiendo teorías y fantasías.
"You are right," said Holmes demurely; "you do find it very hard to tackle the facts."Igaza van - hagyta rá Holmes. - Magának csakugyan nehéz megbirkóznia a tényekkel.––Tiene usted razón ––dijo Holmes con fingida humildad––.
"Anyhow, I have grasped one fact which you seem to find it difficult to get hold of," replied Lestrade with some warmth.Különben én is találtam egy tényt, amelyet, úgy látom, magának esik elég nehezére felfognia - vágott vissza kissé hevesen Lestrade.Le resulta a usted muy difícil bregar con los hechos. ––Pues al menos he captado un hecho que a usted parece costarle mucho aprehender –– replicó Lestrade, algo acalorado.
"And that is--"Éspedig?––¿Y cuál es?
"That McCarthy senior met his death from McCarthy junior and that all theories to the contrary are the merest moonshine."Azt, hogy az idősb McCarthy az ifjabb McCarthy kezétől lelte halálát, és minden ellenkező teória holdvilágos álom.––Que el señor McCarthy, padre, halló la muerte a manos del señor McCarthy, hijo, y que todas las teorías en contra no son más que puras pamplinas, cosa de lunáticos.
"Well, moonshine is a brighter thing than fog," said Holmes, laughing. "But I am very much mistaken if this is not Hatherley Farm upon the left."Hát, a holdvilág még mindig világosabb a ködnél - mondta nevetve Holmes. - De ha nem tévedek, ez itt balra maga a Hatherley-major.––Bueno, a la luz de la luna se ve más que en la niebla ––dijo Holmes, echándose a reír––. Pero, o mucho me equivoco o eso de la izquierda es la granja Hatherley.
"Yes, that is it." It was a widespread, comfortable-looking building, two-storied, slate-roofed, with great yellow blotches of lichen upon the grey walls.Igen, az. - Tágas, kényelmesnek látszó, kétszintes, palatetős épület volt, a szürke falon nagy, sárga zuzmófoltok látszottak.––En efecto. Era una construcción amplia, de aspecto confortable, de dos plantas, con tejado de pizarra y grandes manchas amarillas de liquen en sus muros grises.
The drawn blinds and the smokeless chimneys, however, gave it a stricken look, as though the weight of this horror still lay heavy upon it.A lehúzott redőnyök, tétlenül meredező kémények azonban elég komor hangulatot árasztottak, mintha a minapi szörnytettnek a súlya még mindig a házra nehezedne.Sin embargo, las persianas bajadas y las chimeneas sin humo le daban un aspecto desolado, como si aún se sintiera en el edificio el peso de la tragedia.
We called at the door, when the maid, at Holmes' request, showed us the boots which her master wore at the time of his death, and also a pair of the son's, though not the pair which he had then had.Holmes kívánságára a cseléd megmutatta nekünk azt a csizmát, amelyet a gazdája a halálakor viselt, és hozott egy párat a fiú csizmái közül is, bár nem azt, amelyiket akkor viselte.Llamamos a la puerta y la doncella, a petición de Holmes, nos enseñó las botas que su señor llevaba en el momento de su muerte, y también un par de botas del hijo, aunque no las que llevaba puestas entonces.
Having measured these very carefully from seven or eight different points, Holmes desired to be led to the court-yard, from which we all followed the winding track which led to Boscombe Pool.Holmes mind a kettőt gondosan megmérte hét-nyolc különböző helyen, majd azt kérte, hogy vezessék ki az udvarra, ahonnan aztán mindannyian elindultunk azon a kanyargós ösvényen, amely a Boscombe Poolhoz vezetett.Después de haberlas medido cuidadosamente por siete u ocho puntos diferentes, Holmes pidió que le condujeran al patio, desde donde todos seguimos el tortuoso sendero que llevaba al estanque de Boscombe.
Sherlock Holmes was transformed when he was hot upon such a scent as this.Holmes, amikor így szagot fogott, teljesen átváltozott.Cuando seguía un rastro como aquél, Sherlock Holmes se transformaba.
Men who had only known the quiet thinker and logician of Baker Street would have failed to recognise him.Azok, akik csak otthonából ismerték mint gondolkodót és higgadt érvelőt, ilyenkor nem ismertek volna rá.Los que sólo conocían al tranquilo pensador y lógico de Baker Street habrían tenido dificultades para reconocerlo.
His face flushed and darkened. His brows were drawn into two hard black lines, while his eyes shone out from beneath them with a steely glitter. His face was bent downward, his shoulders bowed, his lips compressed, and the veins stood out like whipcord in his long, sinewy neck.Arca kipirult és elsötétült. Szemöldöke két kemény, fekete vonallá merevedett, szeme acélos fénnyel csillogott. Fejét leszegte, hátát begörbítette, ajkát összeszorította, hosszú, inas nyakán az erek úgy kidagadtak, mint az ostorszíj.Su rostro se acaloraba y se ensombrecía. Sus cejas se convertían en dos líneas negras y marcadas, bajo las cuales relucían sus ojos con brillo de acero. Llevaba la cabeza inclinada hacia abajo, los hombros encorvados, los labios apretados y las venas de su cuello largo y fibroso sobresalían como cuerdas de látigo.
His nostrils seemed to dilate with a purely animal lust for the chase, and his mind was so absolutely concentrated upon the matter before him that a question or remark fell unheeded upon his ears, or, at the most, only provoked a quick, impatient snarl in reply.Orrlikai a vadűzés állati ösztönének engedelmeskedve kitágultak, és gondolatait olyannyira az előtte álló feladatra összpontosította, hogy bármely kérdést vagy megjegyzést eleresztett a füle mellett, vagy legfeljebb egy türelmetlen, dühös horkantást lehetett belőle válaszképp kicsikarni.Los orificios de la nariz parecían dilatarse con un ansia de caza puramente animal, y su mente estaba tan concentrada en lo que tenía delante que toda pregunta o comentario caía en oídos sordos o, como máximo, provocaba un rápido e impaciente gruñido de respuesta.
Swiftly and silently he made his way along the track which ran through the meadows, and so by way of the woods to the Boscombe Pool.Gyorsan és szótlanul haladt az úton, amely a mezőkön, majd az erdőn keresztül vezetett a Boscombe Poolhoz.Fue avanzando rápida y silenciosamente a lo largo del camino que atravesaba los prados y luego conducía a través del bosque hasta el estanque de Boscombe.
It was damp, marshy ground, as is all that district, and there were marks of many feet, both upon the path and amid the short grass which bounded it on either side.Nedves, ingoványos volt itt a talaj, mint az egész vidéken; sok lábnyom volt az úton is meg az alacsony fűben is, amely kétoldalt szegélyezte.El terreno era húmedo y pantanoso, lo mismo que en todo el distrito, y se veían huellas de muchos pies, tanto en el sendero como sobre la hierba corta que lo bordeaba por ambos lados.
Sometimes Holmes would hurry on, sometimes stop dead, and once he made quite a little detour into the meadow.Holmes néha megszaporázta lépteit, máskor megállt mozdulatlanul, egyszer pedig egy kis kitérőt tett a mezőre.A veces, Holmes apretaba el paso; otras veces, se paraba en seco; y en una ocasión dio un pequeño rodeo, metiéndose por el prado.
Lestrade and I walked behind him, the detective indifferent and contemptuous, while I watched my friend with the interest which sprang from the conviction that every one of his actions was directed towards a definite end.Lestrade-del mögötte baktattunk, a detektív közömbösen, kicsit lenézően, én viszont élénk érdeklődéssel, azzal a meggyőződéssel figyelve barátomat, hogy minden egyes lépése egy nagyon is határozott célt szolgál.Lestrade y yo caminábamos detrás de él: el policía, con aire indiferente y despectivo, mientras que yo observaba a mi amigo con un interés que nacía de la convicción de que todas y cada una de sus acciones tenían una finalidad concreta.
The Boscombe Pool, which is a little reed-girt sheet of water some fifty yards across, is situated at the boundary between the Hatherley Farm and the private park of the wealthy Mr. Turner.A Boscombe Pool, ez a kicsiny, nádassal körülvett, körülbelül ötven yard átmérőjű tavacska, a Hatherley-major földje és a módos Turner magánparkja közötti senki földjén terül el.El estanque de Boscombe, que es una pequeña extensión de agua de unas cincuenta yardas de diámetro, bordeada de juncos, está situado en el límite entre los terrenos de la granja Hatherley y el parque privado del opulento señor Turner.
Above the woods which lined it upon the farther side we could see the red, jutting pinnacles which marked the site of the rich landowner's dwelling.A túloldali erdő mögött láttuk a kiszögellő piros tornyocskákat, amelyek a gazdag földbirtokos kastélyát jelezték.Por encima del bosque que se extendía al otro lado podíamos ver los rojos y enhiestos pináculos que señalaban el emplazamiento de la residencia del rico terrateniente.
On the Hatherley side of the pool the woods grew very thick, and there was a narrow belt of sodden grass twenty paces across between the edge of the trees and the reeds which lined the lake.A tó Hatherley felőli oldalán nagyon sűrű volt az erdő, melynek széle és a tavat övező nádas között egy körülbelül húszlépésnyi felázott, füves sáv húzódott.En el lado del estanque correspondiente a Hatherley el bosque era muy espeso, y había un estrecho cinturón de hierba saturada de agua, de unos veinte pasos de anchura, entre el lindero del bosque y los juncos de la orilla.
Lestrade showed us the exact spot at which the body had been found, and, indeed, so moist was the ground, that I could plainly see the traces which had been left by the fall of the stricken man.Lestrade megmutatta nekünk a pontos helyet, ahol a holttestet megtalálták, és a nedves talajon csakugyan tisztán láttam azokat a nyomokat, amelyeket a földre zuhanó sebesült hagyott.Lestrade nos indicó el sitio exacto donde se había encontrado el cadáver, y la verdad es que el suelo estaba tan húmedo que se podían apreciar con claridad las huellas dejadas por el cuerpo caído.
To Holmes, as I could see by his eager face and peering eyes, very many other things were to be read upon the trampled grass.Holmes számára, amint mohó, kutató tekintetén láttam, nagyon sok egyebet is elárult a letaposott fű.A juzgar por su rostro ansioso y sus ojos inquisitivos, Holmes leía otras muchas cosas en la hierba pisoteada.
He ran round, like a dog who is picking up a scent, and then turned upon my companion.Körbeszaladt, mint egy szaglászó eb, azután Lestrade-hez fordult.Corrió de un lado a otro, como un perro de caza que sigue una pista, y luego se dirigió a nuestro acompañante.
"What did you go into the pool for?" he asked.Maga miért ment bele a tóba? - kérdezte.––¿Para qué se metió usted en el estanque? ––preguntó.
"I fished about with a rake.Megkotortam egy gereblyével.––Estuve de pesca con un rastrillo.
I thought there might be some weapon or other trace.Gondoltam, hátha meglelem a gyilkos fegyvert vagy valami mást, ami nyomra vezet.Pensé que tal vez podía encontrar un arma o algún otro indicio.
But how on earth--"De hogy az ördögbe...?Pero ¿cómo demonios...?
"Oh, tut, tut!Csitt, csitt!––Tch, tch.
I have no time!Most erre nincs időnk.No tengo tiempo.
That left foot of yours with its inward twist is all over the place.A maga kicsit befelé álló bal lábának a nyoma látható mindenütt.Ese pie izquierdo suyo, torcido hacia dentro, aparece por todas partes.
A mole could trace it, and there it vanishes among the reeds.Egy vakond is végig tudná követni a nádasig.Hasta un topo podría seguir sus pasos, y aquí se meten entre los juncos.
Oh, how simple it would all have been had I been here before they came like a herd of buffalo and wallowed all over it.Jaj, milyen egyszerű lett volna az egész, ha idejöhettem volna, mielőtt összegázolnak mindent, mint egy bölénycsorda!¡Ay, qué sencillo habría sido todo si yo hubiera estado aquí antes de que llegaran todos, como una manada de búfalos, chapoteando por todas partes!
Here is where the party with the lodge-keeper came, and they have covered all tracks for six or eight feet round the body.Itt jöttek az emberek a bérlővel, és a hulla körül hat-nyolc lábnyi területen széttaposták a nyomokat.Por aquí llegó el grupito del guardés, borrando todas las huellas en más de dos metros alrededor del cadáver.
But here are three separate tracks of the same feet." He drew out a lens and lay down upon his waterproof to have a better view, talking all the time rather to himself than to us.De itt van három sor különálló nyom, amelyet ugyanaz a láb hagyott. Nagyítót vett elő, és lefeküdt vízhatlan esőköpenyére, hogy közelebbről lássa a nyomot. Közben folyton beszélt, de inkább magának, mint nekünk.Pero aquí hay tres pistas distintas de los mismos pies ––sacó una lupa y se tendió sobre el impermeable para ver mejor, sin dejar de hablar, más para sí mismo que para nosotros––.
"These are young McCarthy's feet.Ezek az ifjú McCarthy nyomai.Son los pies del joven McCarthy.
Twice he was walking, and once he ran swiftly, so that the soles are deeply marked and the heels hardly visible.Kétszer rendes tempóban ment, egyszer pedig sebesen rohant, úgyhogy a talpa mélyen benyomódott, a sarka pedig alig hagyott nyomot.Dos veces andando y una corriendo tan aprisa que las puntas están marcadas y los tacones apenas se ven.
That bears out his story.Ez egybevág azzal, amit mondott.Esto concuerda con su relato.
He ran when he saw his father on the ground.Akkor futott, amikor meglátta az apját a földön.Echó a correr al ver a su padre en el suelo.
Then here are the father's feet as he paced up and down.Aztán itt vannak az apja lábnyomai, amint föl-alá járkál.Y aquí tenemos las pisadas del padre cuando andaba de un lado a otro.
What is this, then?Hát ez meg micsoda?¿Y esto qué es?
It is the butt-end of the gun as the son stood listening.Ez itt a puskatus, ahogy a fiú megállt és figyelt.Ah, la culata de la escopeta del hijo, que se apoyaba en ella mientras escuchaba.
And this?És ez?¡Ajá!
Ha, ha!Hahá!¿Qué tenemos aquí?
What have we here?Mit látnak szemeim?
Tiptoes! tiptoes!Lábujjhegyen ment valaki!¡Pasos de puntillas, pasos de puntillas!
Square, too, quite unusual boots!Méghozzá szögletes! Teljesen furcsa csizma.¡Y, además, de unas botas bastante raras, de puntera cuadrada!
They come, they go, they come again--of course that was for the cloak.Itt jön, itt megy, aztán megint jön... persze, a köpenyért.Vienen, van, vuelven a venir... por supuesto, a recoger el abrigo.
Now where did they come from?"De honnan jön, lássuk csak?Ahora bien, ¿de dónde venían?
He ran up and down, sometimes losing, sometimes finding the track until we were well within the edge of the wood and under the shadow of a great beech, the largest tree in the neighbourhood.Fel-alá rohant, és amíg hol elvesztette, hol meglelte a nyomot, már jócskán bent jártunk az erdőben. Végül egy hatalmas bükk árnyékában álltunk meg, amely a legnagyobb fa volt a környéken.Corrió de un lado a otro, perdiendo a veces la pista y volviéndola a encontrar, hasta que nos adentramos bastante en el bosque y llegamos a la sombra de una enorme haya, el árbol más grande de los alrededores.
Holmes traced his way to the farther side of this and lay down once more upon his face with a little cry of satisfaction.Holmes a fa túlsó oldaláig követte a nyomokat, ott még egyszer hasra vetette magát, és elégedett kiáltást hallatott.Holmes siguió la pista hasta detrás del árbol y se volvió a tumbar boca abajo, con un gritito de satisfacción.
For a long time he remained there, turning over the leaves and dried sticks, gathering up what seemed to me to be dust into an envelope and examining with his lens not only the ground but even the bark of the tree as far as he could reach.Sokáig maradt ott fekve, széttúrta a leveleket, száraz ágakat, egy borítékba berakosgatott valamit, amit én valamiféle pornak láttam, majd nagyítójával nemcsak a földet vizsgálta meg, hanem a fa kérgét is, amilyen magasan csak elérte.Se quedó allí durante un buen rato, levantando las hojas y las ramitas secas, recogiendo en un sobre algo que a mí me pareció polvo y examinando con la lupa no sólo el suelo sino también la corteza del árbol hasta donde pudo alcanzar.
A jagged stone was lying among the moss, and this also he carefully examined and retained.Egy jókora kődarab feküdt a moha között, Holmes azt is megvizsgálta és eltette.Tirada entre el musgo había una piedra de forma irregular, que también examinó atentamente, guardándosela luego.
Then he followed a pathway through the wood until he came to the highroad, where all traces were lost.Azután követett egy erdei ösvényt, amíg ki nem ért az országútra, ahol már minden nyom elveszett.A continuación siguió un sendero que atravesaba el bosque hasta salir a la carretera, donde se perdían todas las huellas.
"It has been a case of considerable interest," he remarked, returning to his natural manner.Ez rendkívül érdekes eset volt - jegyezte meg, visszazökkenve természetes modorába.––Ha sido un caso sumamente interesante ––comentó, volviendo a su forma de ser habitual––.
"I fancy that this grey house on the right must be the lodge.- Gondolom, itt jobboldalt ez a szürke ház a vadőr tanyája.Imagino que esa casa gris de la derecha debe ser el pabellón del guarda.
I think that I will go in and have a word with Moran, and perhaps write a little note.Bemegyek, beszélek egypár szót Morannel, és esetleg írok is valamit.Creo que voy a entrar a cambiar unas palabras con Moran, y tal vez escribir una notita.
Having done that, we may drive back to our luncheon.Ha ezzel megvagyok, visszahajtathatunk ebédelni.Una vez hecho eso, podemos volver para comer.
You may walk to the cab, and I shall be with you presently."Menjenek csak nyugodtan a kocsihoz, nemsokára csatlakozom önökhöz.Ustedes pueden ir andando hasta el coche, que yo me reuniré con ustedes en seguida.
It was about ten minutes before we regained our cab and drove back into Ross, Holmes still carrying with him the stone which he had picked up in the wood.Körülbelül tíz percbe telt, míg visszaértünk a kocsinkhoz, majd visszahajtattunk Rossba. Holmes még mindig a kezében szorongatta azt a követ, amelyet az erdőben szedett föl.Tardamos unos diez minutos en llegar hasta el coche y emprender el regreso a Ross. Holmes seguía llevando la piedra que había recogido en el bosque.
"This may interest you, Lestrade," he remarked, holding it out. "The murder was done with it."Ez érdekelni fogja önt, Lestrade! - nyújtotta felé. - Ezzel követték el a gyilkosságot.––Puede que esto le interese, Lestrade ––comentó, enseñándosela––. Con esto se cometió el asesinato.
"I see no marks."Nem látok rajta semmi nyomot.––No veo ninguna señal.
"There are none."Nincs is rajta semmi.––No las hay.
"How do you know, then?"Akkor honnan tudja?––Y entonces, ¿cómo lo sabe?
"The grass was growing under it. It had only lain there a few days.Fű nőtt alatta, tehát csak pár napja lehetett ott.––Debajo de ella, la hierba estaba crecida. Sólo llevaba unos días tirada allí.
There was no sign of a place whence it had been taken.Semmi olyan hely nincs errefelé, ahonnan fölvehették volna.No se veía que hubiera sido arrancada de ningún sitio próximo.
It corresponds with the injuries.A sebeknek viszont teljesen megfelel.Su forma corresponde a las heridas.
There is no sign of any other weapon."Más fegyvernek pedig semmi nyoma.No hay rastro de ninguna otra arma.
"And the murderer?"És a gyilkos?––¿Y el asesino?
"Is a tall man, left-handed, limps with the right leg, wears thick-soled shooting-boots and a grey cloak, smokes Indian cigars, uses a cigar-holder, and carries a blunt pen-knife in his pocket.Magas, balkezes, a jobb lábára sántít, vastag talpú vadászcsizmát és szürke köpenyt viselt, indiai szivart szív, szipkát használ, és egy tompa tollkést tartott a zsebében.––Es un hombre alto, zurdo, que cojea un poco de la pierna derecha, lleva botas de caza con suela gruesa y un capote gris, fuma cigarros indios con boquilla y lleva una navaja mellada en el bolsillo.
There are several other indications, but these may be enough to aid us in our search." Lestrade laughed.Vannak még egyéb megemlíthető dolgok is, de ennyi is elég lesz, hogy segítse a nyomozásunkat. Lestrade nevetett.Hay otros varios indicios, pero éstos deberían ser suficientes para avanzar en nuestra investigación. Lestrade se echó a reír.
"I am afraid that I am still a sceptic," he said. "Theories are all very well, but we have to deal with a hard-headed British jury."- Sajnos, én még mindig szkeptikus vagyok - mondta. - Az elméletek nagyon szépek, de nekünk egy keményfejű brit esküdtszékkel lesz dolgunk.––Me temo que continúo siendo escéptico ––dijo––. Las teorías están muy bien, pero nosotros tendremos que vérnoslas con un tozudo jurado británico.
"Nous verrons," answered Holmes calmly. "You work your own method, and I shall work mine.Nous verrons[6] - válaszolta nyugodtan Holmes. - Maga csak dolgozzék a saját módszere szerint, én is a magamé szerint.––Nous verrons ––respondió Holmes muy tranquilo––. Usted siga su método, que yo seguiré el mío.
I shall be busy this afternoon, and shall probably return to London by the evening train."Délután még lesz egy kis dolgom, aztán az esti vonattal valószínűleg visszamegyek Londonba.Estaré ocupado esta tarde y probablemente regresaré a Londres en el tren de la noche.
"And leave your case unfinished?"És itt hagyja az ügyet megoldatlanul?––¿Dejando el caso sin terminar?
"No, finished."Megoldva hagyom itt.––No, terminado.
"But the mystery?"És a rejtély?––¿Pero el misterio...?
"It is solved."Ki van bogozva.––Está resuelto.
"Who was the criminal, then?"Akkor ki a tettes?––¿Quién es, pues, el asesino?
"The gentleman I describe."Az az ember, akit leírtam.––El caballero que le he descrito.
"But who is he?"De ki az?––Pero ¿quién es?
"Surely it would not be difficult to find out.Azt már bizonyára nem lesz nehéz kiderítenünk.––No creo que resulte tan difícil averiguarlo.
This is not such a populous neighbourhood."Nem olyan népes ez a környék.Esta zona no es tan populosa.
Lestrade shrugged his shoulders. "I am a practical man," he said, "and I really cannot undertake to go about the country looking for a left-handed gentleman with a game leg.Lestrade vállat vont. - Én gyakorlati ember vagyok - mondta. - Igazán nem vállalhatom magamra, hogy bejárom a környéket egy bicegő, balkezes ember után.Lestrade se encogió de hombros. ––Soy un hombre práctico ––dijo––, y la verdad es que no puedo ponerme a recorrer los campos en busca de un caballero zurdo con una pata coja.
I should become the laughing-stock of Scotland Yard."Az egész Scotland Yard rajtam nevetne.Sería el hazmerreír de Scotland Yard.
"All right," said Holmes quietly.Rendben van - mondta nyugodtan Holmes.––Muy bien ––dijo Holmes, tranquilamente––.
"I have given you the chance. Here are your lodgings.- Én megadtam önnek az alkalmat. De ide is értünk a szállásához.Ya le he dado su oportunidad. Aquí están sus aposentos.
Good-bye.Ég önnel.Adiós.
I shall drop you a line before I leave."Majd hagyok önnek pár sort, mielőtt elutaznék.Le dejaré una nota antes de marcharme.
Having left Lestrade at his rooms, we drove to our hotel, where we found lunch upon the table.Lestrade-et letettük a szállásánál, majd mi is hazahajtattunk, ahol az ebéd már az asztalon várt bennünket.Tras dejar a Lestrade en sus habitaciones, regresamos a nuestro hotel, donde encontramos la comida ya servida.
Holmes was silent and buried in thought with a pained expression upon his face, as one who finds himself in a perplexing position.Holmes nem szólt egy szót sem, gondolataiba temetkezett, s olyan savanyú képet vágott, mint aki egyszerre igen kínos helyzetben találja magát.Holmes estuvo callado y sumido en reflexiones, con una expresión de pesar en el rostro, como quien se encuentra en una situación desconcertante.
"Look here, Watson," he said when the cloth was cleared "just sit down in this chair and let me preach to you for a little.Figyeljen ide, Watson! - szólalt meg, miután leszedték az asztalt. - Üljön le erre a székre, és hagyja, hogy prédikáljak magának egy kicsit.––Vamos a ver, Watson ––dijo cuando retiraron los platos––. Siéntese aquí, en esta silla, y deje que le predique un poco.
I don't know quite what to do, and I should value your advice.Nemigen tudom, mit csináljak, és nagyon szívesen venném a tanácsát.No sé qué hacer y agradecería sus consejos.
Light a cigar and let me expound."Gyújtson egy szivarra, és én kezdem a fejtegetéseimet.Encienda un cigarro y deje que me explique.
"Pray do so."Csak tessék!––Hágalo, por favor.
"Well, now, in considering this case there are two points about young McCarthy's narrative which struck us both instantly, although they impressed me in his favour and you against him.Nos tehát! Ha megvizsgáljuk az esetet, találunk két körülményt az ifjú McCarthy elbeszélésében, amely mindkettőnknek azonnal szemet szúrt, bár ezek számomra mellette szólnak, ön szerint pedig ellene.––Pues bien, al estudiar este caso hubo dos detalles de la declaración del joven McCarthy que nos llamaron la atención al instante, aunque a mí me predispusieron a favor y a usted en contra del joven.
One was the fact that his father should, according to his account, cry 'Cooee!' before seeing him.Az egyik az, hogy az apja, az ő elmondása szerint, a "kúii" kiáltást hallatta, még mielőtt őt meglátta.Uno, el hecho de que el padre, según la declaración, lanzara el grito de cuü antes de ver a su hijo.
The other was his singular dying reference to a rat.A másik az a bizonyos utolsó utalás valami "bal"-ra.El otro, la extraña mención de una rata por parte del moribundo.
He mumbled several words, you understand, but that was all that caught the son's ear.Még több szót is motyogott, mint tudjuk, de a fiú csak ezt tudta felfogni.Dése cuenta de que murmuró varias palabras, pero esto fue lo único que captaron los oídos del hijo.
Now from this double point our research must commence, and we will begin it by presuming that what the lad says is absolutely true."Vizsgálódásunknak ebből a két pontjából kell kiindulnia, valamint abból, hogy a fiú a színtiszta igazat vallotta.Ahora bien, nuestra investigación debe partir de estos dos puntos, y comenzaremos por suponer que lo que declaró el muchacho es la pura verdad.
"What of this 'Cooee!' then?"Akkor vegyük először ezt a "kúii" kiáltást.––¿Y qué sacamos del cuii?
"Well, obviously it could not have been meant for the son. The son, as far as he knew, was in Bristol.Nos, erről a napnál is világosabb, hogy nem a fiúnak szólt. A fiú ugyanis idősb McCarthy tudomása szerint Bristolban volt.––Bueno, evidentemente, no era para llamar al hijo, porque él creía que su hijo estaba en Bristol.
It was mere chance that he was within earshot.Tiszta véletlen, hogy ott volt hallótávolságon belül.Fue pura casualidad que se encontrara por allí cerca.
The 'Cooee!' was meant to attract the attention of whoever it was that he had the appointment with.A "kúii"-val az apa tehát másvalakinek jelzett, akivel találkája volt.El cuü pretendía llamar la atención de la persona con la que se había citado, quienquiera que fuera.
But 'Cooee' is a distinctly Australian cry, and one which is used between Australians.Namármost, a "kúii" ausztráliai kiáltás, ausztrálok használják.Pero ese cuíi es un grito típico australiano, que se usa entre australianos.
There is a strong presumption that the person whom McCarthy expected to meet him at Boscombe Pool was someone who had been in Australia."Erősen feltételezhető tehát, hogy az a személy, akire McCarthy várakozott a Boscombe Poolnál, szintén járt Ausztráliában.Hay buenas razones para suponer que la persona con la que McCarthy esperaba encontrarse en el estanque de Boscombe había vivido en Australia.
"What of the rat, then?"És hogy állunk a "bal"-lal?––¿Y qué hay de la rata?
Sherlock Holmes took a folded paper from his pocket and flattened it out on the table. "This is a map of the Colony of Victoria," he said.Sherlock Holmes egy összehajtogatott papírlapot húzott elő a zsebéből, és kisimította az asztalon. - Ez itt Victoria tartomány térképe - mondta.Sherlock Holmes sacó del bolsillo un papel doblado y lo desplegó sobre la mesa. ––Aquí tenemos un mapa de la colonia de Victoria ––dijo––.
"I wired to Bristol for it last night."- Táviratilag rendeltem Bristolból tegnap este.Anoche telegrafié a Bristol pidiéndolo.
He put his hand over part of the map.- Kezével letakarta a térkép egy részét.Puso la mano sobre una parte del mapa y preguntó:
"What do you read?"- Olvassa el ezt - mondta.––¿Qué lee usted aquí?
"ARAT," I read.BAL - olvastam.––ARAT ––leí.
"And now?" He raised his hand.És most? - felemelte a kezét.––¿Y ahora? ––levantó la mano.
"BALLARAT."BALLARAT!––BALLARAT.
"Quite so.Pontosan.––Exacto.
That was the word the man uttered, and of which his son only caught the last two syllables.Ez volt az a szó, amelyet az öreg megpróbált kinyögni, de a fia csak az első szótagot értette belőle.Eso es lo que dijo el moribundo, pero su hijo sólo entendió las dos últimas sílabas: a rat, una rata.
He was trying to utter the name of his murderer. So and so, of Ballarat."Megpróbálta megnevezni a gyilkosát, azt akarta mondani: a ballarati ezmegaz.Estaba intentando decir el nombre de su asesino.
"It is wonderful!" I exclaimed.Fantasztikus! - kiáltottam.Fulano de Tal, de Ballarat. ––¡Asombroso! ––exclamé.
"It is obvious.Kézenfekvő.––Evidente.
And now, you see, I had narrowed the field down considerably.Amint látja, már meglehetősen leszűkítettem a problémát.Con eso, como ve, quedaba considerablemente reducido el campo.
The possession of a grey garment was a third point which, granting the son's statement to be correct, was a certainty.A szürke öltözék volt a harmadik fogódzó - mármint, ha a fiú vallomását igaznak tartjuk.La posesión de una prenda gris era un tercer punto seguro, siempre suponiendo que la declaración del hijo fuera cierta.
We have come now out of mere vagueness to the definite conception of an Australian from Ballarat with a grey cloak."A homályos feltételezésektől így eljutottunk addig a bizonyosságig, hogy létezik az ügyben egy Ballaratból származó ausztráliai, aki szürke köpenyt visel.Ya hemos pasado de la pura incertidumbre a la idea concreta de un australiano de Ballarat con un capote gris.
"Certainly."Így van.––Desde luego.
"And one who was at home in the district, for the pool can only be approached by the farm or by the estate, where strangers could hardly wander."Ez azonban csak olyasvalaki lehet, aki járatos a környéken, mert a tavat csak a major vagy a birtok felől lehet megközelíteni, így idegenek aligha tévednek erre.––Y que, además, andaba por la zona como por su casa, porque al estanque sólo se puede llegar a través de la granja o de la finca, por donde no es fácil que pase gente extraña.
"Quite so."Valóban.––Muy cierto.
"Then comes our expedition of to-day.Ezek után jön a mai kirándulásunk.––Pasemos ahora a nuestra expedición de hoy.
By an examination of the ground I gained the trifling details which I gave to that imbecile Lestrade, as to the personality of the criminal."A talaj megvizsgálása során a tettes személyéről kiderítettem azt a pár apróságot, amit közöltem azzal a tökfej Lestrade-del.El examen del terreno me reveló los insignificantes detalles que ofrecí a ese imbécil de Lestrade acerca de la persona del asesino.
"But how did you gain them?"De hogyan jött rá ezekre?––¿Pero cómo averiguó todo aquello?
"You know my method. It is founded upon the observation of trifles."Ismeri a módszeremet, mely az apróságok alapos megfigyelésén alapszik.––Ya conoce usted mi método. Se basa en la observación de minucias.
"His height I know that you might roughly judge from the length of his stride.Tudom, hogy a testmagasságot nagyjából meg tudja állapítani a lépés hosszából.––Ya sé que es capaz de calcular la estatura aproximada por la longitud de los pasos.
His boots, too, might be told from their traces."A csizmájára is következtethetett a nyomaiból.Y lo de las botas también se podría deducir de las pisadas.
"Yes, they were peculiar boots."Igen, elég különös csizmát visel.––Sí, eran botas poco corrientes.
"But his lameness?"De miből következtet a sántaságára?––Pero ¿lo de la cojera?
"The impression of his right foot was always less distinct than his left.A jobb láb lenyomata nem olyan éles körvonalú, mint a balé.––La huella de su pie derecho estaba siempre menos marcada que la del izquierdo.
He put less weight upon it.Tehát kevesebb testsúlyt helyez rá.Cargaba menos peso sobre él.
Why?Miért?¿Por qué?
Because he limped--he was lame."Mert sántít.Porque renqueaba... era cojo.
"But his left-handedness."És a balkezessége?––¿Y cómo sabe que es zurdo?
"You were yourself struck by the nature of the injury as recorded by the surgeon at the inquest.Ön is megütközött a seb jellegén, amikor a vizsgálat orvosi jelentését olvasta.––A usted mismo le llamó la atención la índole de la herida, tal como la describió el forense en la investigación.
The blow was struck from immediately behind, and yet was upon the left side.Az ütést közvetlen közelről, hátulról mérték a fejre, és mégis a bal oldalt zúzták be.El golpe se asestó de cerca y por detrás, y sin embargo estaba en el lado izquierdo.
Now, how can that be unless it were by a left-handed man?Ez csak úgy lehetséges, ha balkezes ember ütött.¿Cómo puede explicarse esto, a menos que lo asestara un zurdo?
He had stood behind that tree during the interview between the father and son.Amíg apa és fia között folyt a perpatvar, ez az ember ott állt a fa mögött.Había permanecido detrás del árbol durante la conversación entre el padre y el hijo.
He had even smoked there.Még a tetejében szivarozott is.Hasta se fumó un cigarro allí.
I found the ash of a cigar, which my special knowledge of tobacco ashes enables me to pronounce as an Indian cigar.Megtaláltam a szivar hamuját, és mivel a dohányhamufajták között elég jól kiismerem magam, bátorkodtam kijelenteni, hogy indiai szivartól származik.Encontré la ceniza de un cigarro, que mis amplios conocimientos sobre cenizas de tabaco me permitieron identificar como un cigarro indio.
I have, as you know, devoted some attention to this, and written a little monograph on the ashes of 140 different varieties of pipe, cigar, and cigarette tobacco.Amint tudja, annak idején szenteltem némi figyelmet a témának, és írtam egy kis összefoglaló munkát száznegyven különböző pipa-, szivar- és cigarettahamuról.Como usted sabe, he dedicado cierta atención al tema, y he escrito una pequeña monografía sobre las cenizas de ciento cuarenta variedades diferentes de tabaco de pipa, cigarros y cigarrillos.
Having found the ash, I then looked round and discovered the stump among the moss where he had tossed it.Miután megtaláltam a hamut, körülnéztem, és felfedeztem a csutkát is a moha között, ahová a tettes eldobta.En cuanto encontré la ceniza, eché un vistazo por los alrededores y descubrí la colilla entre el musgo, donde la habían tirado.
It was an Indian cigar, of the variety which are rolled in Rotterdam."Indiai szivar volt, s Rotterdamban sodorták.Era un cigarro indio de los que se lían en Rotterdam.
"And the cigar-holder?"És miből jött rá, hogy szipkát használ?––¿Y la boquilla?
"I could see that the end had not been in his mouth.Láttam, hogy a szivarvég nem volt a szájában.––Se notaba que el extremo no había estado en la boca.
Therefore he used a holder.Tehát csakis szipkával szívhatta.Por lo tanto, había usado boquilla.
The tip had been cut off, not bitten off, but the cut was not a clean one, so I deduced a blunt pen-knife."A végét úgy vágták le, nem harapták, de a vágás elég tépett, ebből következtettem a tompa tollkésre.La punta estaba cortada, no arrancada de un mordisco, pero el corte no era limpio, de lo que deduje la existencia de una navaja mellada.
"Holmes," I said, "you have drawn a net round this man from which he cannot escape, and you have saved an innocent human life as truly as if you had cut the cord which was hanging him.Holmes - mondtam -, maga olyan hálót szőtt e köré az ember köré, amelyből az nem fog tudni kibújni. Megmentett egy ártatlan életet, mondhatni, elvágta a nyakára hurkolt kötelet.––Holmes ––dije––, ha tendido usted una red en torno a ese hombre, de la que no podrá escapar, y ha salvado usted una vida inocente, tan seguro como si hubiera cortado la cuerda que le ahorcaba.
I see the direction in which all this points.Már látom is, hová mutatnak a részletek.Ya veo en qué dirección apunta todo esto.
The culprit is--"A tettes...El culpable es...
"Mr. John Turner," cried the hotel waiter, opening the door of our sitting-room, and ushering in a visitor.Mr. John Turner! - jelentette be a szállodapincér, majd kinyitotta az ajtót, és bevezette a vendéget.––¡El señor John Turner! ––exclamó el camarero del hotel, abriendo la puerta de nuestra sala de estar y haciendo pasar a un visitante.
The man who entered was a strange and impressive figure.Különös, impozáns figura lépett be.El hombre que entró presentaba una figura extraña e impresionante.
His slow, limping step and bowed shoulders gave the appearance of decrepitude, and yet his hard, deep-lined, craggy features, and his enormous limbs showed that he was possessed of unusual strength of body and of character.Lassú, sántító járása, hajlott háta megrokkant emberre vallott, kemény, barázdált arca, hatalmas keze-lába azonban azt sejtették, hogy rendkívüli testi és lelkierő lakozik benne.Su paso lento y renqueante y sus hombros cargados le daban aspecto de decrepitud, pero sus facciones duras, marcadas y arrugadas, así como sus enormes miembros, indicaban que poseía una extraordinaria energía de cuerpo y carácter.
His tangled beard, grizzled hair, and outstanding, drooping eyebrows combined to give an air of dignity and power to his appearance, but his face was of an ashen white, while his lips and the corners of his nostrils were tinged with a shade of blue.Bozontos szakálla, ősz haja, kiálló, legörbülő szemöldöke együttesen bizonyos méltóságot és tekintélyes megjelenést kölcsönzött neki, arca azonban hamuszürke volt, ajka és orrcimpája lilás színben játszott.Su barba enmarañada, su cabellera gris y sus cejas prominentes y lacias contribuían a dar a su apariencia un aire de dignidad y poderío, pero su rostro era blanco ceniciento, y sus labios y las esquinas de los orificios nasales presentaban un tono azulado.
It was clear to me at a glance that he was in the grip of some deadly and chronic disease.Első pillantásra láttam rajta, hogy valami idült, halálos betegségben szenved.Con sólo mirarlo, pude darme cuenta de que era presa de alguna enfermedad crónica y mortal.
"Pray sit down on the sofa," said Holmes gently. "You had my note?"Foglaljon helyet a díványon! - üdvözölte nyájasan Holmes. - Megkapta az értesítésemet?––Por favor, siéntese en el sofá ––dijo Holmes educadamente––. ¿Recibió usted mi nota?
"Yes, the lodge-keeper brought it up.Igen, elhozta a vadőröm.––Sí, el guarda me la trajo.
You said that you wished to see me here to avoid scandal."Ön azt írta, itt kíván beszélni velem, hogy elkerüljük a botrányt.Decía usted que quería verme aquí para evitar el escándalo.
"I thought people would talk if I went to the Hall."Gondolom, mindenféle szóbeszéd kapna lábra, ha én mennék a kastélyba.––Me pareció que si yo iba a su residencia podría dar que hablar.
"And why did you wish to see me?" He looked across at my companion with despair in his weary eyes, as though his question was already answered.És miért óhajtott beszélni velem? - Ahogy a barátomra nézett, elcsigázott tekintetében olyan kétségbeesés ült, mintha már választ is kapott volna a kérdésére.––¿Y por qué quería usted verme? ––miró fijamente a mi compañero, con la desesperación pintada en sus cansados ojos, como si su pregunta ya estuviera contestada.
"Yes," said Holmes, answering the look rather than the words. "It is so.Igen. - Holmes a tekintetre válaszolt, nem a szavakra. - Úgy van, ahogy gondolja.––Sí, eso es ––dijo Holmes, respondiendo más a la mirada que a las palabras––.
I know all about McCarthy."Mindent tudok McCarthyról.Sé todo lo referente a McCarthy.
The old man sank his face in his hands.Az öregember a kezébe temette arcát.El anciano se hundió la cara entre las manos. ––¡Que Dios se apiade de mí! ––exclamó––.
"God help me!" he cried. "But I would not have let the young man come to harm.Uram, segíts! - kiáltotta. - De higgye el: úgysem engedtem volna, hogy a fiatalembernek baja essék.Pero yo no habría permitido que le ocurriese ningún daño al muchacho.
I give you my word that I would have spoken out if it went against him at the Assizes."Becsületszavamra mondom, hogy mindent bevallottam volna, ha a tárgyaláson elítélik.Le doy mi palabra de que habría confesado si las cosas se le hubieran puesto feas en el juicio.
"I am glad to hear you say so," said Holmes gravely.Ezt örömmel hallom - mondta Holmes komoran.––Me alegra oírle decir eso ––dijo Holmes muy serio.
"I would have spoken now had it not been for my dear girl.Már most is bevallottam volna, csak a drága kislányom miatt nem tettem.––Ya habría confesado de no ser por mi hija.
It would break her heart--it will break her heart when she hears that I am arrested."Megszakadna a szíve... meg fog szakadni a szíve, ha meghallja, hogy engem letartóztattak.Esto le rompería el corazón... y se lo romperá cuando se entere de que me han detenido.
"It may not come to that," said Holmes.Lehet, hogy erre nem kerül sor - mondta Holmes.––Puede que no se llegue a eso ––dijo Holmes.
"What?"Hogyan?––¿Cómo dice?
"I am no official agent.Én nem vagyok hivatalos bűnüldöző.––Yo no soy un agente de la policía.
I understand that it was your daughter who required my presence here, and I am acting in her interests.Éppen az ön lányának volt az óhaja, hogy idejöjjek, én csak az ő megbízottja vagyok.Tengo entendido que fue su hija la que solicitó mi presencia aquí, y actúo en nombre suyo.
Young McCarthy must be got off, however."Az ifjú McCarthynak természetesen ki kell szabadulnia.No obstante, el joven McCarthy debe quedar libre.
"I am a dying man," said old Turner. "I have had diabetes for years.Én fél lábbal már a sírban vagyok - közölte az öreg Turner. - Cukorbeteg vagyok már évek óta.––Soy un moribundo ––dijo el viejo Turner––. Hace años que padezco diabetes.
My doctor says it is a question whether I shall live a month.Az orvos azt mondja, talán egy hónapom sincs hátra.Mi médico dice que podría no durar ni un mes.
Yet I would rather die under my own roof than in a gaol."Azért mégis jobb szeretném a saját fedelem alatt lehunyni a szemem, mint a börtönben.Pero preferiría morir bajo mi propio techo, y no en la cárcel.
Holmes rose and sat down at the table with his pen in his hand and a bundle of paper before him.Holmes felállt, majd leült az asztalhoz. Tollat vett a kezébe, és egy köteg papírt tett maga elé.Holmes se levantó y se sentó a la mesa con la pluma en la mano y un legajo de papeles delante.
"Just tell us the truth," he said. "I shall jot down the facts. You will sign it, and Watson here can witness it.- Mondja el nekünk az igazságot - mondta. - Én lejegyzem a tényeket. Maga alá fogja írni, és ez az úr, Watson lesz a tanú.––Limítese a contarnos la verdad ––dijo––. Yo tomaré nota de los hechos. Usted lo firmará y Watson puede servir de testigo.
Then I could produce your confession at the last extremity to save young McCarthy.Így végszükség esetén elővehetem a vallomását, hogy megmentsem a fiatal McCarthyt.Así podré, en último extremo, presentar su confesión para salvar al joven McCarthy.
I promise you that I shall not use it unless it is absolutely needed."Megígérem magának, hogy csak akkor fogom felhasználni, ha ez végképp elkerülhetetlen.Le prometo que no la utilizaré a menos que sea absolutamente necesario.
"It's as well," said the old man; "it's a question whether I shall live to the Assizes, so it matters little to me, but I should wish to spare Alice the shock.Így éppen jó lesz - mondta az öreg -, mert kérdés, hogy élek-e még, amikor a bíróság összeül. Ez nekem már nem sokat számít, de Alice-t szeretném megkímélni a megrázkódtatástól.––Perfectamente ––dijo el anciano––. Es muy dudoso que yo viva hasta el juicio, así que me importa bien poco, pero quisiera evitarle a Alice ese golpe.
And now I will make the thing clear to you; it has been a long time in the acting, but will not take me long to tell.Most pedig feltárok maguknak mindent. Végigcsinálni hosszú volt, de elmondani nem lesz az.Y ahora, le voy a explicar todo el asunto. La acción abarca mucho tiempo, pero tardaré muy poco en contarlo.
"You didn't know this dead man, McCarthy.Maguk nem ismerték a halottat, ezt a McCarthyt.»Usted no conocía al muerto, a ese McCarthy.
He was a devil incarnate. I tell you that.Ő maga volt az eleven ördög, ezt higgyék el nekem!Era el diablo en forma humana. Se lo aseguro.
God keep you out of the clutches of such a man as he.Az Isten őrizze magukat attól, hogy egy ilyen ember karmaiba kerüljenek.Que Dios le libre de caer en las garras de un hombre así.
His grip has been upon me these twenty years, and he has blasted my life.Engem már húsz éve szorongatott, és elsorvasztotta az életemet.Me ha tenido en sus manos durante estos veinte años, y ha arruinado mi vida.
I'll tell you first how I came to be in his power.Azt mondom el legelőször, hogyan kerített a markába.Pero primero le explicaré cómo caí en su poder.
"It was in the early '60's at the diggings.A hatvanas évek elején történt, az aranyásók között.»A principios de los sesenta, yo estaba en las minas.
I was a young chap then, hot-blooded and reckless, ready to turn my hand at anything; I got among bad companions, took to drink, had no luck with my claim, took to the bush, and in a word became what you would call over here a highway robber.Fiatal fickó voltam még akkor, forróvérű és zabolátlan, kész voltam akármire. Rossz társaságba kerültem, inni kezdtem, az aranyásással sem volt szerencsém, így aztán pusztai zsiványnak álltam. Ott így mondják ezt, errefelé egyszerűen útonállónak mondanák.Era entonces un muchacho impulsivo y temerario, dispuesto a cualquier cosa; me enredé con malas compañías, me aficioné a la bebida, no tuve suerte con mi mina, me eché al monte y, en una palabra, me convertí en lo que aquí llaman un salteador de caminos.
There were six of us, and we had a wild, free life of it, sticking up a station from time to time, or stopping the wagons on the road to the diggings.Hatan voltunk, szilaj, szabad életet éltünk, időnként kiraboltunk egy-egy farmot, vagy feltartóztattuk az aranyásók kocsijait.Éramos seis, y llevábamos una vida de lo más salvaje, robando de vez en cuando algún rancho, o asaltando las carretas que se dirigían a las excavaciones.
Black Jack of Ballarat was the name I went under, and our party is still remembered in the colony as the Ballarat Gang.A "Ballarati Fekete Jack" - ez lett a nevem, és a bandánkat, a ballarati bandát, még most is emlegetik Ausztráliában.Me hacía llamar Black Jack de Ballarat, y aún se acuerdan en la colonia de nuestra cuadrilla, la Banda de Ballarat.
"One day a gold convoy came down from Ballarat to Melbourne, and we lay in wait for it and attacked it.Egy napon aranyszállítmány ment Ballaratból Melbourne-be, mi pedig lesben álltunk, és megtámadtuk.»Un día partió un cargamento de oro de Ballarat a Melbourne, y nosotros lo emboscamos y lo asaltamos.
There were six troopers and six of us, so it was a close thing, but we emptied four of their saddles at the first volley.Hat lovas katona kísérte, mi is hatan voltunk, úgyhogy fordítva is elsülhetett volna a dolog, de az első sortűzzel mindjárt négyet leszedtünk a nyeregből.Había seis soldados de escolta contra nosotros seis, de manera que la cosa estaba igualada, pero a la primera descarga vaciamos cuatro monturas.
Three of our boys were killed, however, before we got the swag.Közülünk is hárman otthagyták a fogukat, mire megszereztük a zsákot.Aun así, tres de los nuestros murieron antes de que nos apoderáramos del botín.
I put my pistol to the head of the wagon-driver, who was this very man McCarthy.Én a kocsis fejéhez nyomtam a pisztolyomat, aki nem volt más, mint ez a McCarthy.Apunté con mi pistola a la cabeza del conductor del carro, que era el mismísimo McCarthy.
I wish to the Lord that I had shot him then, but I spared him, though I saw his wicked little eyes fixed on my face, as though to remember every feature.Bár meghúztam volna akkor a ravaszt, de megkíméltem a gazembert, bár láttam, hogy gonosz, apró szeme az arcomat fürkészi, mintha az emlékezetébe akarná vésni a vonásaimat.Ojalá le hubiese matado entonces, pero le perdoné aunque vi sus malvados ojillos clavados en mi rostro, como si intentara retener todos mis rasgos.
We got away with the gold, became wealthy men, and made our way over to England without being suspected.Mi hárman megszöktünk az arannyal, meggazdagodtunk az árából, és átjöttünk Angliába anélkül, hogy bárki gyanakodott volna ránk.Nos largamos con el oro, nos convertimos en hombres ricos, y nos vinimos a Inglaterra sin despertar sospechas.
There I parted from my old pals and determined to settle down to a quiet and respectable life.Itt elváltam a cimboráimtól, elhatároztam, hogy letelepszem, és csöndes, tisztességes életet folytatok ezentúl.Aquí me despedí de mis antiguos compañeros, decidido a establecerme y llevar una vida tranquila y respetable.
I bought this estate, which chanced to be in the market, and I set myself to do a little good with my money, to make up for the way in which I had earned it.Megvettem ezt a birtokot, mivel akkor éppen eladó volt, és hozzákezdtem, hogy jóra fordítsam a pénzemet, egy kicsit jóvátegyem a bűnt, amellyel szereztem.Compré esta finca, que casualmente estaba a la venta, y me propuse hacer algún bien con mi dinero, para compensar el modo en que lo había adquirido.
I married, too, and though my wife died young she left me my dear little Alice.Meg is nősültem, és bár a feleségem fiatalon meghalt, itt hagyta nekem kicsi drága Alice-emet.Me casé, y aunque mi esposa murió joven, me dejó a mi querida Alice.
Even when she was just a baby her wee hand seemed to lead me down the right path as nothing else had ever done.Az ő piciny keze már kisbaba korában biztosabban vezetett engem a helyes útra, mint akármi más.Aunque no era más que un bebé, su minúscula manita parecía guiarme por el buen camino como no lo había hecho nadie.
In a word, I turned over a new leaf and did my best to make up for the past.Egyszóval, új életet kezdtem, és minden erőmmel megpróbáltam jóvátenni a múltat.En una palabra, pasé una página de mi vida y me esforcé por reparar el pasado.
All was going well when McCarthy laid his grip upon me.És minden jól is ment, amíg McCarthy a karmai közé nem kaparintott.Todo iba bien, hasta que McCarthy me echó las zarpas encima.
"I had gone up to town about an investment, and I met him in Regent Street with hardly a coat to his back or a boot to his foot.Egy befektetés ügyében Londonba mentem egyszer, és a Regent Streeten találkoztam vele. Ágrólszakadt volt, ruhája-cipője majd elhagyta.»Había ido a Londres para tratar de una inversión, y me lo encontré en Regent Street, prácticamente sin nada que ponerse encima.
"'Here we are, Jack,' says he, touching me on the arm; 'we'll be as good as a family to you."Hát itt vagyunk, Jack!" - szólított meg, és megérintette a karomat. - "Mi leszünk a te családod, jó?»––Aquí estamos, Jack ––me dijo, tocándome el brazo––. Vamos a ser como una familia para ti.
There's two of us, me and my son, and you can have the keeping of us.Ketten vagyunk, a fiam meg én, és te majd eltartasz bennünket.Somos dos, mi hijo y yo, y tendrás que ocuparte de nosotros.
If you don't--it's a fine, law-abiding country is England, and there's always a policeman within hail.'Ha pedig nem... nos, Anglia finom, törvénytisztelő ország, és rendőr mindig akad kéznél."Si no lo haces... bueno... Inglaterra es un gran país, respetuoso de la ley, y siempre hay un policía al alcance de la voz.
"Well, down they came to the west country, there was no shaking them off, and there they have lived rent free on my best land ever since.Szóval eljöttek Nyugat-Angliába, nem tudtam lerázni őket sehogy sem, és azóta ott laktak ingyen a legjobb földemen.»Así que se vinieron al oeste, sin que hubiera forma de quitármelos de encima, y aquí han vivido desde entonces, en mis mejores tierras, sin pagar renta.
There was no rest for me, no peace, no forgetfulness; turn where I would, there was his cunning, grinning face at my elbow.Nem volt tőle békém, nyugtom, nem tudtam feledni a múltat, akármerre fordultam, mindenütt ott járt a sarkamban a ravasz, vigyorgó képével.Ya no hubo para mí reposo, paz ni posibilidad de olvidar; allá donde me volviera, veía a mi lado su cara astuta y sonriente.
It grew worse as Alice grew up, for he soon saw I was more afraid of her knowing my past than of the police.Amikor Alice felnőtt, még elviselhetetlenebb lett a helyzetem, mert a gazember fölfedezte, hogy nem is a rendőrségtől rettegek elsősorban, hanem attól, hogy a lányom tudomást szerez a múltamról.Y la cosa empeoró al crecer Alice, porque él en seguida se dio cuenta de que yo tenía más miedo a que ella se enterara de mi pasado que de que lo supiera la policía.
Whatever he wanted he must have, and whatever it was I gave him without question, land, money, houses, until at last he asked a thing which I could not give.Attól kezdve bármit kívánt, meg kellett kapnia, és én megadtam neki szó nélkül mindent, földet, pénzt, házat, egészen addig, amíg olyasmit nem kért, amit mégsem adhattam oda.Me pedía todo lo que se le antojaba, y yo se lo daba todo sin discutir: tierra, dinero, casas, hasta que por fin me pidió algo que yo no le podía dar:
He asked for Alice.Alice-t akarta.me pidió a Alice.
"His son, you see, had grown up, and so had my girl, and as I was known to be in weak health, it seemed a fine stroke to him that his lad should step into the whole property.A fia is felnőtt időközben, ugyanúgy, mint a lányom, rólam meg mindenki tudta, hogy rossz bőrben vagyok, és McCarthy úgy gondolta, az lesz az igazi nagy fogás, ha a kölyke ül az egész vagyonomban.»Resulta que su hijo se había hecho mayor, igual que mi hija, y como era bien sabido que yo no andaba bien de salud, se le ocurrió la gran idea de que su hijo se quedara con todas mis propiedades.
But there I was firm.De ebben nem engedtem.Pero aquí me planté.
I would not have his cursed stock mixed with mine; not that I had any dislike to the lad, but his blood was in him, and that was enough.Nem akartam, hogy az átkozott fajtája az enyémmel keveredjen. Nem mintha a kölyök ellen lett volna valami kifogásom, de az apja vére folyik benne is, és az nekem elég volt.No estaba dispuesto a que su maldita estirpe se mezclara con la mía. No es que me disgustara el muchacho, pero llevaba la sangre de su padre y con eso me bastaba.
I stood firm.Megmakacsoltam magam.Me mantuve firme.
McCarthy threatened.McCarthy fenyegetőzött.McCarthy me amenazó.
I braved him to do his worst.Megmondtam neki, hogy tegyen, amit akar.Yo le desafié a que hiciera lo peor que se le ocurriera.
We were to meet at the pool midway between our houses to talk it over.Úgy volt, hogy találkozunk a tónál, félúton a házaink között, hogy még egyszer beszéljünk a dologról.Quedamos citados en el estanque, a mitad de camino de nuestras dos casas, para hablar del asunto.
"When I went down there I found him talking with his son, so I smoked a cigar and waited behind a tree until he should be alone.Amikor odamentem, láttam, hogy beszélget a fiával, úgyhogy elszívtam egy szivart, és egy fa mögött vártam, amíg magára marad.»Cuando llegué allí, lo encontré hablando con su hijo, de modo que encendí un cigarro y esperé detrás de un árbol a que se quedara solo.
But as I listened to his talk all that was black and bitter in me seemed to come uppermost.De ahogy ott hallgattam, amit mond, a keserű indulat mindent elnyomott bennem.Pero, según le oía hablar, iba saliendo a flote todo el odio y el rencor que yo llevaba dentro.
He was urging his son to marry my daughter with as little regard for what she might think as if she were a slut from off the streets.Arra biztatta a fiát, hogy vegye el a lányomat, de hogy erről esetleg Alice mit gondol, az nem is érdekelte, mintha csak egy utcarongyáról lenne szó.Estaba instando a su hijo a que se casara con mi hija, con tan poca consideración por lo que ella pudiera opinar como si se tratara de una buscona de la calle.
It drove me mad to think that I and all that I held most dear should be in the power of such a man as this.Szinte megőrjített a gondolat, hogy velem együtt egy ilyen ember hatalmába kerüljön az is, aki nekem a legdrágább.Me volvía loco al pensar que yo y todo lo que yo más quería estábamos en poder de un hombre semejante.
Could I not snap the bond?Hát nem tudom letépni a béklyót?¿No había forma de romper las ataduras?
I was already a dying and a desperate man.Amúgy is halálra ítélt, reményvesztett ember vagyok.Me quedaba poco de vida y estaba desesperado.
Though clear of mind and fairly strong of limb, I knew that my own fate was sealed.Agyam még tiszta, a karjaimban van még erő, bár tudom, hogy napjaim meg vannak számlálva.Aunque conservaba las facultades mentales y la fuerza de mis miembros, sabía que mi destino estaba sellado.
But my memory and my girl!És mi lesz az emlékemmel meg a lányommal?Pero ¿qué recuerdo dejaría y qué sería de mi hija?
Both could be saved if I could but silence that foul tongue.Mind a kettőt meg lehetne menteni, ha ezt a mocskos szájat elhallgattatnám.Las dos cosas podían salvarse si conseguía hacer callar aquella maldita lengua.
I did it, Mr. Holmes. I would do it again.Hát megtettem, Holmes úr! És megtenném ma is!Lo hice, señor Holmes, y volvería a hacerlo.
Deeply as I have sinned, I have led a life of martyrdom to atone for it.Bármily súlyosan vétkeztem is, rengeteg szenvedéssel vezekeltem érte.Aunque mis pecados han sido muy graves, he vivido un martirio para purgarlos.
But that my girl should be entangled in the same meshes which held me was more than I could suffer.De hogy a lányom is ugyanabban a hálóban vergődjön, amely engem is fogva tartott, azt már nem tudtam volna elviselni.Pero que mi hija cayera en las mismas redes que a mí me esclavizaron era más de lo que podía soportar.
I struck him down with no more compunction than if he had been some foul and venomous beast.Agyoncsaptam, és nem éreztem több bűntudatot, mint ha csak egy ronda, kártékony féreg lett volna.No sentí más remordimientos al golpearlo que si se hubiera tratado de una alimaña repugnante y venenosa.
His cry brought back his son; but I had gained the cover of the wood, though I was forced to go back to fetch the cloak which I had dropped in my flight.A kiáltásra visszaszaladt a fia, de én addigra behúzódtam az erdőbe, igaz, vissza kellett mennem a köpenyemért, amit szaladtomban elejtettem.Sus gritos hicieron volver al hijo, pero yo ya me había refugiado en el bosque, aunque tuve que regresar a por el capote que había dejado caer al huir.
That is the true story, gentlemen, of all that occurred."Hát ez a teljes igazság, uraim.Ésta es, caballeros, la verdad de todo lo que ocurrió.
"Well, it is not for me to judge you," said Holmes as the old man signed the statement which had been drawn out. "I pray that we may never be exposed to such a temptation."Nem az én feladatom, hogy ítélkezzem ön felett - mondta Holmes, miközben az öregember aláírta a lejegyzett nyilatkozatot. - Csak imádkozom, hogy mi soha ne legyünk kitéve ilyen kísértésnek.––Bien, no me corresponde a mí juzgarle ––dijo Holmes, mientras el anciano firmaba la declaración escrita que acababa de realizar––. Y ruego a Dios que nunca nos veamos expuestos a semejante tentación.
"I pray not, sir.Én is remélem, hogy nem, uram.––Espero que no, señor.
And what do you intend to do?" "In view of your health, nothing.És most mit szándékozik tenni? Tekintettel az ön egészségi állapotára, semmit.¿Y qué se propone usted hacer ahora? ––En vista de su estado de salud, nada.
You are yourself aware that you will soon have to answer for your deed at a higher court than the Assizes.Ön is tisztában van vele, hogy nemsokára az esküdtszéknél magasabb ítélőszék előtt kell felelnie tetteiért.Usted mismo se da cuenta de que pronto tendrá que responder de sus acciones ante un tribunal mucho más alto que el de lo penal.
I will keep your confession, and if McCarthy is condemned I shall be forced to use it.Magamnál tartom a vallomását, és ha McCarthyt elítélik, kénytelen leszek fölhasználni.Conservaré su confesión y, si McCarthy resulta condenado, me veré obligado a utilizarla.
If not, it shall never be seen by mortal eye; and your secret, whether you be alive or dead, shall be safe with us."Ha nem, akkor ezt szem nem látja többé, és az ön titka halála után is biztonságban lesz nálunk.De no ser así, jamás la verán ojos humanos; y su secreto, tanto si vive usted como si muere, estará a salvo con nosotros.
"Farewell, then," said the old man solemnly.Hát akkor ég önökkel! - mondta az öreg ünnepélyesen.––Adiós, pues ––dijo el anciano solemnemente––.
"Your own deathbeds, when they come, will be the easier for the thought of the peace which you have given to mine." Tottering and shaking in all his giant frame, he stumbled slowly from the room.- Ha majd eljön, az önök halálos óráját is könnyítse meg a tudat, hogy békét adtak nekem. - És az óriás alak imbolyogva és reszketve lassan kibotorkált a szobából.Cuando les llegue la hora, su lecho de muerte se les hará más llevadero al pensar en la paz que han aportado al mío ––y salió de la habitación tambaleándose, con toda su gigantesca figura sacudida por temblores.
"God help us!" said Holmes after a long silence. "Why does fate play such tricks with poor, helpless worms?A Jóisten óvjon minket! - szólalt meg hosszú hallgatás után Holmes. - Miért űz gúnyt a sors az ilyen szegény, tehetetlen férgekből?––¡Que Dios nos asista! ––exclamó Sherlock Holmes después de un largo silencio––. ¿Por qué el Destino les gasta tales jugarretas a los pobres gusanos indefensos?
I never hear of such a case as this that I do not think of Baxter's words, and say, 'There, but for the grace of God, goes Sherlock Holmes.'"James McCarthyt egyébként felmentették a tárgyaláson, mégpedig azon számos mentő körülmény alapján, amelyeket Holmes szedett össze, és a védelem rendelkezésére bocsátott.Siempre que me encuentro con un caso así, no puedo evitar acordarme de las palabras de Baxter y decir: «Allá va Sherlock Holmes, por la gracia de Dios».
James McCarthy was acquitted at the Assizes on the strength of a number of objections which had been drawn out by Holmes and submitted to the defending counsel.Az öreg Turner a beszélgetésünk után még hét hónapig élt, most már azonban halott.James McCarthy resultó absuelto en el juicio, gracias a una serie de alegaciones que Holmes preparó y sugirió al abogado defensor.
Old Turner lived for seven months after our interview, but he is now dead; and there is every prospect that the son and daughter may come to live happily together in ignorance of the black cloud which rests upon their past.Minden remény megvan arra, hogy az ifjú és a leány a múltjuk fölött ülő fekete felhőről mit sem sejtve, boldogan fog együtt élni...El viejo Turner aún vivió siete meses después de nuestra entrevista, pero ya falleció; y todo parece indicar que el hijo y la hija vivirán felices y juntos, ignorantes del negro nubarrón que envuelve su pasado.
ADVENTURE V. THE FIVE ORANGE PIPSV AZ ÖT NARANCSMAG5. Las cinco semillas de naranja
When I glance over my notes and records of the Sherlock Holmes cases between the years '82 and '90, I am faced by so many which present strange and interesting features that it is no easy matter to know which to choose and which to leave.Amikor átfutom az 1882 és 1890 közötti Holmes-esetekről készített feljegyzéseimet, oly sokban találok sajátos és érdekes vonásokat, hogy egyáltalán nem könnyű eldöntenem, melyiket válasszam ki, melyiket hagyjam el.Cuando repaso mis notas y apuntes de los casos de Sherlock Holmes entre los años 1882 y 1890, son tantos los que presentan aspectos extraños e interesantes que no resulta fácil decidir cuáles escoger y cuáles descartar.
Some, however, have already gained publicity through the papers, and others have not offered a field for those peculiar qualities which my friend possessed in so high a degree, and which it is the object of these papers to illustrate.No persze egyikük-másikuk már napvilágot látott annak idején a sajtóban, olyikhoz pedig valójában nem is volt szükség azokra a különleges képességekre, amelyeket a barátom oly magas fokra fejlesztett, és amelyeknek a szemléltetése írásaim tárgya.No obstante, algunos de ellos ya han recibido publicidad en la prensa y otros no ofrecían campo para las peculiares facultades que mi amigo poseía en tan alto grado, y que estos escritos tienen por objeto ilustrar.
Some, too, have baffled his analytical skill, and would be, as narratives, beginnings without an ending, while others have been but partially cleared up, and have their explanations founded rather upon conjecture and surmise than on that absolute logical proof which was so dear to him.Olyanok is voltak, amelyek kifogtak analitikus rutinján, és ha most valamelyikbe belekezdenék, nem tudnám megnyugtatóan befejezni a történetet, ismét más esetekre pedig csak részben derült fény, és a megfejtésüket inkább csak feltételezésekre és találgatásokra alapozhatnám, nem pedig arra az abszolút logikus bizonyítékra, amit ő oly nagyra tartott.Hay también algunos que escaparon a su capacidad analítica y que, como narraciones, serían principios sin final; y otros sólo quedaron resueltos en parte, y su explicación se basa más en conjeturas y suposiciones que en la evidencia lógica absoluta a la que era tan aficionado.
There is, however, one of these last which was so remarkable in its details and so startling in its results that I am tempted to give some account of it in spite of the fact that there are points in connection with it which never have been, and probably never will be, entirely cleared up.Ezen utóbbiak között mégis van egy, amely részleteiben oly rendkívüli, kimenetelét tekintve pedig oly elképesztő, hogy nagy kísértést érzek a vázolására, noha az ügy bizonyos részletei nem tisztázódtak, és talán sohasem is fognak tisztázódni egészen.Sin embargo, hay uno de estos últimos tan notable en sus detalles y tan sorprendente en sus resultados que me siento tentado de hacer una breve exposición del mismo, a pesar de que algunos de sus detalles nunca han estado muy claros y, probablemente, nunca lo estarán.
The year '87 furnished us with a long series of cases of greater or less interest, of which I retain the records.A 87-es év nagyon sok olyan kisebb-nagyobb jelentőségű ügyet hozott, amelyekről feljegyzéseket őrzök.El año 87 nos proporcionó una larga serie de casos de mayor o menor interés, de los cuales conservo notas.
Among my headings under this one twelve months I find an account of the adventure of the Paradol Chamber, of the Amateur Mendicant Society, who held a luxurious club in the lower vault of a furniture warehouse, of the facts connected with the loss of the British barque "Sophy Anderson", of the singular adventures of the Grice Patersons in the island of Uffa, and finally of the Camberwell poisoning case. In the latter, as may be remembered, Sherlock Holmes was able, by winding up the dead man's watch, to prove that it had been wound up two hours before, and that therefore the deceased had gone to bed within that time--a deduction which was of the greatest importance in clearing up the case.Ennek a tizenkét hónapnak a címszavai között találom például a Paradol Terem esetét, aztán a Műkedvelő Koldusok Társaságát, amely luxusklubot működtetett egy bútorraktár alagsorában, ott szerepelnek továbbá a Sophy Anderson nevű négyárbocos brit vitorlás pusztulásával kapcsolatos részletek, Grice Paterson páratlan kalandjai Uffa szigetén és végül a camberwelli mérgezéses eset adatai. Ez utóbbi volt az az eset, amelyben Sherlock Holmes a halott órájának felhúzásával bizonyítani tudta, hogy azt két órával azelőtt húzták fel egészen, következésképp az elhunyt nem fekhetett le annál előbb. Ez a következtetés sokat segített aztán az eset feltárásában.Entre los archivados en estos doce meses, he encontrado una crónica de la aventura de la Sala Paradol, de la Sociedad de Mendigos Aficionados, que mantenía un club de lujo en la bóveda subterránea de un almacén de muebles; los hechos relacionados con la desaparición del velero británico Sophy Anderson; la curiosa aventura de la familia Grice Patersons en la isla de Uffa; y, por último, el caso del envenenamiento de Camberwell. Como se recordará, en este último caso Sherlock Holmes consiguió, dando toda la cuerda al reloj del muerto, demostrar que le habían dado cuerda dos horas antes y que, por lo tanto, el difunto se había ido a la cama durante ese intervalo... una deducción que resultó fundamental para resolver el caso.
All these I may sketch out at some future date, but none of them present such singular features as the strange train of circumstances which I have now taken up my pen to describe.Mindezeket talán egyszer majd papírra vetem, bár egyik sem tartalmaz olyan egyedülálló jellegzetességeket, mint amilyeneket a körülmények furcsa láncolata produkált abban az esetben, amelynek leírására most ragadok tollat.Es posible que en el futuro acabe de dar forma a todos estos, pero ninguno de ellos presenta características tan sorprendentes como el extraño encadenamiento de circunstancias que me propongo describir a continuación.
It was in the latter days of September, and the equinoctial gales had set in with exceptional violence.Szeptember vége felé történt, amikor az őszi napéjegyenlőség körüli viharok a szokottnál is hevesebben tomboltak.Nos encontrábamos en los últimos días de septiembre, y las tormentas equinocciales se nos habían echado encima con excepcional violencia.
All day the wind had screamed and the rain had beaten against the windows, so that even here in the heart of great, hand-made London we were forced to raise our minds for the instant from the routine of life and to recognise the presence of those great elemental forces which shriek at mankind through the bars of his civilisation, like untamed beasts in a cage.Egész nap süvített a szél, verte az eső az ablakot, úgyhogy még itt, a nagyváros szívében, az emberkéz alkotta Londonban is kénytelenek voltunk az időjárásra fordítani figyelmünket a szokásos napi dolgainkról, azokra a hatalmas, elemi erőkre, amelyek a civilizáció rácsai mögül ketrecbe zárt vadállatokként üvöltenek az emberiségre.Durante todo el día, el viento había aullado y la lluvia había azotado las ventanas, de manera que hasta en el corazón del inmenso y artificial Londres nos veíamos obligados a elevar nuestros pensamientos, desviándolos por un instante de las rutinas de la vida, y aceptar la presencia de las grandes fuerzas elementales que rugen al género humano por entre los barrotes de su civilización, como fieras enjauladas.
As evening drew in, the storm grew higher and louder, and the wind cried and sobbed like a child in the chimney.Esteledvén, a vihar mind jobban dühöngött, a szél úgy visított a kéményben, mintha egy síró-nyüszítő gyermek ült volna odafönn.Según avanzaba la tarde, la tormenta se iba haciendo más ruidosa, y el viento aullaba y gemía en la chimenea como un niño.
Sherlock Holmes sat moodily at one side of the fireplace cross-indexing his records of crime, while I at the other was deep in one of Clark Russell's fine sea-stories until the howl of the gale from without seemed to blend with the text, and the splash of the rain to lengthen out into the long swash of the sea waves.Sherlock Holmes a kandalló egyik oldalán borúsan rendezgette ügyeiről készült feljegyzéseit, én pedig a másikon úgy belemerültem Clark Russel egyik nagyszerű tengeri történetébe, hogy végül a kinti vihar is már a könyvben üvöltött, az eső verése pedig összemosódott a tenger hullámainak csobogásával.Sherlock Holmes estaba sentado melancólicamente a un lado de la chimenea, repasando sus archivos criminales, mientras yo me sentaba al otro lado, enfrascado en uno de los hermosos relatos marineros de Clark Russell, hasta que el fragor de la tormenta de fuera pareció fundirse con el texto, y el salpicar de la lluvia se transformó en el batir de las olas.
My wife was on a visit to her mother's, and for a few days I was a dweller once more in my old quarters at Baker Street.A feleségem éppen az anyjához ment látogatóba, és én néhány napig ismét régi, Baker Street-i rezidenciám lakója voltam.Mi esposa había ido a visitar a una tía suya, y yo volvía a hospedarme durante unos días en mis antiguos aposentos de Baker Street.
"Why," said I, glancing up at my companion, "that was surely the bell.Hm! - néztem a barátomra. - Mintha szólt volna a csengő!––Caramba ––dije, levantando la mirada hacia mi compañero––. ¿Eso ha sido el timbre de la puerta?
Who could come to-night?Ki lehet az, aki ilyenkor állít be?¿Quién podrá venir a estas horas?
Some friend of yours, perhaps?"Talán valamelyik barátja?¿Algún amigo suyo?
"Except yourself I have none," he answered. "I do not encourage visitors."Az egyetlen barátom maga - válaszolta Holmes. - Nem hívok ide vendégeket.––Exceptuándole a usted, no tengo ninguno ––respondió––.
"A client, then?"Akkor egy ügyfél lesz.No soy aficionado a recibir visitas.
"If so, it is a serious case.Ha az, akkor komoly lehet az ügy.––¿Un cliente, entonces? ––Si lo es, se trata de un caso grave.
Nothing less would bring a man out on such a day and at such an hour.Csip-csup dolog miatt ilyen időben nem mozdul ki senki, pláne ilyen későn.Nadie saldría en un día como éste y a estas horas por algo sin importancia.
But I take it that it is more likely to be some crony of the landlady's."De valószínűbbnek tartom, hogy a házvezetőnőm valamelyik barátnéja szaladt át.Pero me parece más probable que se trate de una amiga de la casera.
Sherlock Holmes was wrong in his conjecture, however, for there came a step in the passage and a tapping at the door.Sherlock Holmes ezúttal tévedett, ugyanis hamarosan lépéseket hallottunk a folyosón, és kopogtak az ajtónkon.Sin embargo, Sherlock Holmes se equivocaba en esta conjetura, porque se oyeron pasos en el pasillo y unos golpes en la puerta.
He stretched out his long arm to turn the lamp away from himself and towards the vacant chair upon which a newcomer must sit. "Come in!" said he.A barátom kinyújtotta karját, és a lámpát, amely az imént még őt világította meg, arra a székre irányította, amelyen majd a jövevény ülni fog. - Tessék! - szólította.Holmes estiró su largo brazo para apartar de su lado la lámpara y acercarla a la silla vacía en la que se sentaría el recién llegado. ––Adelante ––dijo.
The man who entered was young, some two-and-twenty at the outside, well-groomed and trimly clad, with something of refinement and delicacy in his bearing.Ápolt, jól öltözött fiatalember lépett be, ránézésre nem lehetett több huszonkét évesnél, s már a testtartásából bizonyos előkelőség, finomság áradt.El hombre que entró era joven, de unos veintidós años a juzgar por su fachada, bien arreglado y elegantemente vestido, con cierto aire de refinamiento y delicadeza.
The streaming umbrella which he held in his hand, and his long shining waterproof told of the fierce weather through which he had come.Hosszú, fényes esőkabátja és a karján tartott csorgó esernyő szemléletesen tanúskodott a kinti ítéletidőről.El chorreante paraguas que sostenía en la mano y su largo y reluciente impermeable hablaban bien a las claras de la furia temporal que había tenido que afrontar.
He looked about him anxiously in the glare of the lamp, and I could see that his face was pale and his eyes heavy, like those of a man who is weighed down with some great anxiety.Aggodalmas tekintettel nézett körül, és a lámpafényben jól látszott, hogy arca sápadt, szeme karikás, egy szó mint száz, valami súlyos gond gyötri.Miró ansiosamente a su alrededor a la luz de la lámpara, y pude observar su rostro pálido y sus ojos abatidos, como los de quien se siente abrumado por una gran inquietud.
"I owe you an apology," he said, raising his golden pince-nez to his eyes. "I trust that I am not intruding.Bocsánatkéréssel tartozom - emelte aranycsíptetőjét az orrára -, remélem, nem alkalmatlankodom túlságosan.––Le debo una disculpa ––dijo, alzándose hasta los ojos sus gafas––. Espero no interrumpir.
I fear that I have brought some traces of the storm and rain into your snug chamber."Sajnos, behoztam ebbe a barátságos szobába a vihar meg az eső nyomait.Me temo que he traído algunos rastros de la tormenta y la lluvia a su acogedora habitación.
"Give me your coat and umbrella," said Holmes. "They may rest here on the hook and will be dry presently.Adja csak ide a kabátját és az esernyőjét! - mondta Holmes. - Itt a fogason egykettőre megszáradnak.––Déme su impermeable y su paraguas ––dijo Holmes––. Pueden quedarse aquí en el perchero hasta que se sequen.
You have come up from the south-west, I see."Délnyugat-Angliából jön, úgy látom.Veo que viene usted del suroeste.
"Yes, from Horsham."Igen, Horshamből.––Sí, de Horsham.
"That clay and chalk mixture which I see upon your toe caps is quite distinctive."Az az agyag és kréta a cipője orrán sok mindent elárul.––Esa mezcla de arcilla y yeso que veo en sus punteras es de lo más característico.
"I have come for advice."Tanácsért jöttem.––He venido en busca de consejo.
"That is easily got."Azt szívesen adhatok.––Eso se consigue fácilmente.
"And help."És segítségért is.––Y de ayuda.
"That is not always so easy."Az már nem mindig olyan könnyű.––Eso no siempre es tan fácil.
"I have heard of you, Mr. Holmes.Hallottam hírét, Mr. Holmes.––He oído hablar de usted, señor Holmes.
I heard from Major Prendergast how you saved him in the Tankerville Club scandal."Prendergast őrnagy elmondta, hogyan mentette meg őt a Tankerville Klub botrányában.El mayor Prendergast me contó cómo le salvó usted en el escándalo del club Tankerville.
"Ah, of course.Jaj igen.––¡Ah, sí!
He was wrongfully accused of cheating at cards."Kártyacsalással vádolták, persze alaptalanul.Se le acusó injustamente de hacer trampas con las cartas.
"He said that you could solve anything."Azt mondta, ön mindent meg tud oldani.––Me dijo que usted es capaz de resolver cualquier problema.
"He said too much."Ez azért túlzás.––Eso es decir demasiado.
"That you are never beaten."És hogy önt sohasem győzik le.––Que jamás le han vencido.
"I have been beaten four times--three times by men, and once by a woman."Négy alkalommal győztek le eddig. Háromszor férfiak, egyszer egy nő.––Me han vencido cuatro veces: tres hombres y una mujer.
"But what is that compared with the number of your successes?"De mi ez a sikerei számához viszonyítva!––¿Pero qué es eso en comparación con el número de sus éxitos?
"It is true that I have been generally successful."Ami igaz, az igaz, általában eredményesen szoktam lezárni az ügyeimet.––Es cierto que por lo general he sido afortunado.
"Then you may be so with me."Akkor valószínűleg így lesz az én esetemben is.––Entonces, lo mismo puede suceder en mi caso.
"I beg that you will draw your chair up to the fire and favour me with some details as to your case."Kérem, húzza közelebb a széket a tűzhöz, és szíveskedjék vázolni az esetet!––Le ruego que acerque su silla al fuego y me adelante algunos detalles del mismo.
"It is no ordinary one."Nem mindennapi ügyről van szó.––No se trata de un caso corriente.
"None of those which come to me are. I am the last court of appeal."Hozzám nem is szoktak olyanokkal fordulni. Én már afféle legfelsőbb fellebbviteli fórum vagyok.––Ninguno de los que me llegan lo es. Soy como el último tribunal de apelación.
"And yet I question, sir, whether, in all your experience, you have ever listened to a more mysterious and inexplicable chain of events than those which have happened in my own family."Tudom, hogy nagy tapasztalata van, uram, én mégis kétlem, hogy valaha is találkozott volna már olyan titokzatos és megmagyarázhatatlan eseménysorozattal, amilyen a családomban történt.––Aun así, me permito dudar, señor, de que en todo el curso de su experiencia haya oído una cadena de sucesos más misteriosa e inexplicable que la que se ha forjado en mi familia.
"You fill me with interest," said Holmes. "Pray give us the essential facts from the commencement, and I can afterwards question you as to those details which seem to me to be most important."Kíváncsivá tett - jelentette be Holmes. - Kérem, sorolja fel a főbb tényeket, egészen elölről, és én majd aztán kikérdezem azokról a részletekről, amelyeket a többinél lényegesebbnek ítélek.––Me llena usted de interés ––dijo Holmes––. Le ruego que nos comunique para empezarlos hechos principales y luego ya le preguntaré acerca de los detalles que me parezcan más importantes.
The young man pulled his chair up and pushed his wet feet out towards the blaze.A fiatalember közelebb húzta a székét, és nedves lábát a tűz felé nyújtotta.El joven arrimó la silla y estiró los empapados pies hacia el fuego.
"My name," said he, "is John Openshaw, but my own affairs have, as far as I can understand, little to do with this awful business.A nevem - kezdte - John Openshaw, de, amennyire meg tudom ítélni, a saját ügyeimnek kevés közük van ehhez a borzasztó dologhoz.––Me llamo John Openshaw ––dijo––, pero por lo que yo puedo entender, mis propios asuntos tienen poco que ver con este terrible enredo.
It is a hereditary matter; so in order to give you an idea of the facts, I must go back to the commencement of the affair. "You must know that my grandfather had two sons--my uncle Elias and my father Joseph.Örökség révén keveredtem bele, ezért, hogy a tényekről pontos képet adhassak, vissza kell mennem egészen messzire. Kezdjük azzal, hogy a nagyapámnak két fia volt: a nagybácsim, Elias, és az apám, Joseph.Se trata de una cuestión hereditaria, así que, para que se haga usted una idea de los hechos, tengo que remontarme al principio de la historia. »Debe usted saber que mi abuelo tuvo dos hijos: mi tío Elías y mi padre Joseph.
My father had a small factory at Coventry, which he enlarged at the time of the invention of bicycling.Az apámnak volt egy kis gyára Coventryben, amelyet a kerékpár feltalálása idején kibővített.Mi padre tenía una pequeña industria en Coventry, que amplió cuando se inventó la bicicleta.
He was a patentee of the Openshaw unbreakable tire, and his business met with such success that he was able to sell it and to retire upon a handsome competence.Övé volt az Openshaw-féle törhetetlen kerékabroncs szabadalma, és olyan sikeres volt az üzletmenet, hogy végül jól el tudta adni a gyárat, és rendezett, biztonságos anyagi háttérrel visszavonult.Patentó la llanta irrompible Openshaw, y su negocio tuvo tanto éxito que pudo venderlo y retirarse con una posición francamente saneada.
"My uncle Elias emigrated to America when he was a young man and became a planter in Florida, where he was reported to have done very well.Elias nagybátyám még fiatal korában kivándorolt Amerikába, és ültetvényes lett Floridában, ahol állítólag igen jól ment a sora.»Mi tío Elías emigró a América siendo joven, y se estableció como plantador en Florida, donde parece que le fue muy bien.
At the time of the war he fought in Jackson's army, and afterwards under Hood, where he rose to be a colonel.A háború alatt Jackson seregében harcolt, majd később Hood alatt, ahol az ezredességig vitte.Durante la guerra sirvió con las tropas de Jackson, y más tarde con las de Hood, donde alcanzó el grado de coronel.
When Lee laid down his arms my uncle returned to his plantation, where he remained for three or four years.Amikor Lee letette a fegyvert, a nagybácsim visszavonult az ültetvényére, ahol még három vagy négy évig maradt.Cuando Lee depuso las armas, mi tío regresó a su plantación, donde permaneció tres o cuatro años.
About 1869 or 1870 he came back to Europe and took a small estate in Sussex, near Horsham.1869-ben vagy 70-ben visszatért Európába, és vásárolt egy kis birtokot Sussexben, Horsham közelében.Hacia mil ochocientos sesenta y nueve o mil ochocientos setenta, regresó a Europa y adquirió una pequeña propiedad en Sussex, cerca de Horsham.
He had made a very considerable fortune in the States, and his reason for leaving them was his aversion to the negroes, and his dislike of the Republican policy in extending the franchise to them.Amerikában igen tekintélyes vagyont szedett össze, és csak azért jött el onnan, mert nem szenvedhette a négereket, és nem tetszett neki a republikánusok politikája, amely a polgárjogot rájuk is kiterjesztette.Había amasado una considerable fortuna en los Estados Unidos, y si se marchó de allí fue por su aversión a los negros y su disgusto por la política republicana de concederles la emancipación y el voto.
He was a singular man, fierce and quick-tempered, very foul-mouthed when he was angry, and of a most retiring disposition.Különös ember volt, vad és ingerlékeny, ha haragudott, csúnyán káromkodott, de egyébként nagyon visszavonultan élt.Era un hombre muy particular, violento e irritable, muy malhablado cuando se enfurecía, y de carácter muy reservado.
During all the years that he lived at Horsham, I doubt if ever he set foot in the town.Horshamben töltött évei alatt kétlem, hogy egyszer is kitette volna a lábát a városba.Durante todos los años que vivió en Horsham, no creo que jamás viniera a la ciudad.
He had a garden and two or three fields round his house, and there he would take his exercise, though very often for weeks on end he would never leave his room.Volt egy kertje meg két-három rét a háza körül, ott sétálgatott, de gyakran hetekig ki sem mozdult a szobájából.Tenía un huerto y dos o tres campos alrededor de su casa, y allí solía hacer ejercicio, aunque muchas veces no salía de su habitación en semanas enteras.
He drank a great deal of brandy and smoked very heavily, but he would see no society and did not want any friends, not even his own brother.Rengeteg konyakot ivott, és erősen dohányzott, de társaságba nem járt, nem vágyott barátokra, apámmal is alig érintkezett.Bebía mucho brandy y fumaba sin parar, pero no se trataba con nadie y no quería amigos; ni siquiera quería ver a su hermano.
"He didn't mind me; in fact, he took a fancy to me, for at the time when he saw me first I was a youngster of twelve or so.Velem jól megvolt, sőt, tulajdonképpen egészen megkedvelt. Amikor először látott, olyan tizenkét év körüli kölyök lehettem.»No le importaba verme a mí, y de hecho llegó a cogerme gusto, porque la primera vez que me vio era un chaval de doce años.
This would be in the year 1878, after he had been eight or nine years in England.Ez úgy 1878-ban lehetett, ő akkor már nyolc vagy kilenc éve élt Angliában.Esto debió ser hacia mil ochocientos setenta y ocho, cuando ya llevaba ocho o nueve años en Inglaterra.
He begged my father to let me live with him and he was very kind to me in his way.Apámat megkérte, hadd lakjam nála, és ő aztán a maga módján nagyon kedves volt hozzám.Le pidió a mi padre que me permitiera ir a vivir con él, y se portó muy bien conmigo, a su manera.
When he was sober he used to be fond of playing backgammon and draughts with me, and he would make me his representative both with the servants and with the tradespeople, so that by the time that I was sixteen I was quite master of the house.Ha józan volt, nagyon szeretett velem dámázni vagy ostáblázni. Időközben szinte a megbízottjává nevelt, úgyhogy tizenhat éves koromra én irányítottam a személyzetet, én tárgyaltam a kereskedőkkel, úgyszólván a ház gazdája lettem.Cuando estaba sobrio, le gustaba jugar al backgammon y a las damas, y me nombró representante suyo ante la servidumbre y los proveedores, de manera que para cuando cumplí dieciséis años yo ya era el amo de la casa.
I kept all the keys and could go where I liked and do what I liked, so long as I did not disturb him in his privacy.Nálam volt minden kulcs, mehettem, ahová akartam, csinálhattam, ami jólesett, feltéve, hogy az ő magányát sohasem háborítom.Controlaba todas las llaves y podía ir donde quisiera y hacer lo que me diera la gana, siempre que no invadiera su intimidad.
There was one singular exception, however, for he had a single room, a lumber-room up among the attics, which was invariably locked, and which he would never permit either me or anyone else to enter.Egyetlen helyre nem volt szabad belépnem: ez egy lomkamra volt a padláson, amelyet állandóan zárva tartott, s ide rajta kívül be nem tehette senki a lábát.Había, sin embargo, una curiosa excepción, porque tenía un cuartito, una especie de trastero en el ático, que siempre estaba cerrado y en el que no permitía que entrara yo ni ningún otro.
With a boy's curiosity I have peeped through the keyhole, but I was never able to see more than such a collection of old trunks and bundles as would be expected in such a room.Én, mint afféle kíváncsi kölyök, sokszor benéztem a kulcslyukon, de csak azt láttam, amit egy ilyen szobától várni lehet: rengeteg régi ládát, iratkötegeket, halomba rakott limlomot.Con la curiosidad propia de los chicos, yo había mirado más de una vez por la cerradura, pero nunca pude ver nada, aparte de la obligada colección de baúles y bultos viejos que es de esperar en una habitación así.
"One day--it was in March, 1883--a letter with a foreign stamp lay upon the table in front of the colonel's plate.Egy napon, 1883 márciusában, az ezredes tányérja mellett, az asztalon egy külföldről érkezett levél feküdt, mint azt a bélyeg elárulta.»Un día... esto fue en marzo de mil ochocientos ochenta y tres... depositaron una carta con sello extranjero sobre la mesa del coronel.
It was not a common thing for him to receive letters, for his bills were all paid in ready money, and he had no friends of any sort.Szokatlan dolog volt, hogy levelet kap, hiszen a számláit mind készpénzben fizette, barátokkal, ismerősökkel pedig nem érintkezett.Era muy raro que recibiera cartas, porque todas sus facturas las pagaba al contado y no tenía amigos de ninguna clase.
'From India!' said he as he took it up, 'Pondicherry postmark!"Nocsak, India!" - kiáltott föl, amint kézbe vette. - "Pondicherryben adták postára."¡De la India! ––dijo al cogerla––. ¡Matasellos de Pondicherry!
What can this be?'Mit jelentsen ez?"¿Qué puede ser esto?"
Opening it hurriedly, out there jumped five little dried orange pips, which pattered down upon his plate.Gyorsan felbontotta, és öt száraz narancsmag szóródott ki belőle a tányérjára.La abrió apresuradamente y del sobre cayeron cinco semillas de naranja secas, que tintinearon sobre la bandeja.
I began to laugh at this, but the laugh was struck from my lips at the sight of his face.Én nevetni kezdtem ezen, de a nevetés abban a pillanatban az ajkamra fagyott, amint megláttam az arcát.Casi me eché a reír, pero la risa se me borró de los labios al ver la cara de mi tío.
His lip had fallen, his eyes were protruding, his skin the colour of putty, and he glared at the envelope which he still held in his trembling hand, 'K. K. K.!' he shrieked, and then, 'My God, my God, my sins have overtaken me!'Ajka lefittyedt, szeme kidülledt, a bőre olyan lett, mint a gitt, és csak egyre bámulta a borítékot, amely remegett a kezében. "K-K-K!" üvöltötte. "Uram, Istenem, Uram, Istenem, utolértek a bűneim!"Tenía la boca abierta, los ojos saltones, la piel del color de la cera, y miraba fijamente el sobre que aún sostenía en su mano temblorosa. "K. K. K.", gimió, añadiendo luego: "¡Dios mío, Dios mío, mis pecados me han alcanzado al fin!"
"'What is it, uncle?' I cried."Mi érte utol, bácsikám?" - kérdeztem aggódva.»––¿Qué es eso, tío? ––exclamé.
"'Death,' said he, and rising from the table he retired to his room, leaving me palpitating with horror."A halál" - válaszolta, majd felállt az asztaltól, és a szobájába ment, én pedig ott maradtam, de a rémülettől csak úgy kalapált a szívem.»––¡La muerte! ––dijo él, y levantándose de la mesa se retiró a su habitación, dejándome estremecido de horror.
I took up the envelope and saw scrawled in red ink upon the inner flap, just above the gum, the letter K three times repeated.Felvettem a borítékot, és láttam, hogy a lehajtott fülön, éppen a ragasztó fölött, piros tintával odafirkantva három nagy K betű áll.Recogí el sobre y vi, garabateada en tinta roja sobre la solapa interior, encima mismo del engomado, la letra K repetida tres veces.
There was nothing else save the five dried pips. What could be the reason of his overpowering terror?Különben nem volt benne semmi, csak az öt kis narancsmag. Mi lehet az oka, hogy a bácsikámat ennyire hatalmába kerítette a félelem?No había nada más, a excepción de las cinco semillas secas. ¿Cuál podía ser la razón de su incontenible espanto?
I left the breakfast-table, and as I ascended the stair I met him coming down with an old rusty key, which must have belonged to the attic, in one hand, and a small brass box, like a cashbox, in the other.Felálltam a reggelim mellől, és ahogy mentem felfelé a lépcsőn, ő szemben jött velem lefelé, egyik kezében egy régi, rozsdás kulcs, amely bizonyára a padlásszobát nyitotta, a másikban pedig egy kis rézszelence, olyan, mint egy készpénzkazetta.Dejé la mesa del desayuno y, al subir las escaleras, me lo encontré bajando con una llave vieja y oxidada, que debía ser la del ático, en una mano, y una cajita de latón, como de caudales, en la otra.
"'They may do what they like, but I'll checkmate them still,' said he with an oath."Tehetnek, amit akarnak, akkor is beleköpök a levesükbe!" - szitkozódott dühösen.»––¡Pueden hacer lo que quieran, que aún los ganaré por la mano! ––dijo con un juramento––.
'Tell Mary that I shall want a fire in my room to-day, and send down to Fordham, the Horsham lawyer.' "I did as he ordered, and when the lawyer arrived I was asked to step up to the room.- "Szólj Marynek, hogy gyújtson be ma a szobámban, és küldess Fordhamért, a lorshami ügyvédért." Így is tettem, és amikor az ügyvéd megérkezett, a bácsikám engem is a szobájába kéretett.Dile a Mary que encienda hoy la chimenea de mi habitación y haz llamar a Fordham, el abogado de Horsham. »Hice lo que me ordenaba, y cuando llegó el abogado me pidieron que subiera a la habitación.
The fire was burning brightly, and in the grate there was a mass of black, fluffy ashes, as of burned paper, while the brass box stood open and empty beside it.A tűz javában égett, és a rostélyon már egy halom fekete, laza hamu állt, amilyen az égett papír után marad, a rézkazetta pedig nyitva állt, üresen.El fuego ardía vivamente, y en la rejilla había una masa de cenizas negras y algodonosas, como de papel quemado; a un lado, abierta y vacía, estaba tirada la caja de latón.
As I glanced at the box I noticed, with a start, that upon the lid was printed the treble K which I had read in the morning upon the envelope.Ahogy ránéztem, riadtan vettem észre, hogy a fedelén, belül, ott áll bevésve ugyanaz a három K, amelyet reggel a borítékon láttam.Al mirar la caja, advertí con sobresalto que en la tapa estaba grabada la triple K que había leído en el sobre por la mañana.
"'I wish you, John,' said my uncle, 'to witness my will."Szeretném, John" - kezdte a bácsikám -, "ha tanúja lennél a végrendelkezésemnek.»––Quiero, John, que seas testigo de mi testamento ––dijo mi tío––.
I leave my estate, with all its advantages and all its disadvantages, to my brother, your father, whence it will, no doubt, descend to you.A birtokomat, minden hasznával és terhével a fivéremre, vagyis a te apádra hagyom, akitől, nem kétséges, majd rád fog szállni.Dejo mi propiedad, con todas sus ventajas e inconvenientes, a mi hermano, tu padre, de quien, sin duda, la heredarás tú.
If you can enjoy it in peace, well and good!Ha élvezni tudjátok békében, nagyon jó, nagyon helyes.Si puedes disfrutarla en paz, mejor para ti.
If you find you cannot, take my advice, my boy, and leave it to your deadliest enemy.De ha nem tudjátok, fogadd meg a tanácsomat, fiam, és adjátok oda a leghalálosabb ellenségeteknek.Si ves que no puedes, sigue mi consejo, hijo mío, y déjasela a tu peor enemigo.
I am sorry to give you such a two-edged thing, but I can't say what turn things are going to take.Sajnálom, hogy ilyen kétélű dolgot hagyhatok csak rátok, de nem tudom megjósolni, milyen fordulatot vesznek majd a dolgok.Lamento dejaros un arma de dos filos como ésta, pero no sé qué giro tomarán los acontecimientos.
Kindly sign the paper where Mr. Fordham shows you.'Írd alá, légy szíves, ott, ahol Mr. Fordham mutatja."Haz el favor de firmar el documento donde el señor Fordham te indique.
"I signed the paper as directed, and the lawyer took it away with him.Aláírtam a papírt, ahogy mondta, az ügyvéd pedig magával vitte.»Firmé el papel como se me indicó, y el abogado se lo llevó.
The singular incident made, as you may think, the deepest impression upon me, and I pondered over it and turned it every way in my mind without being able to make anything of it.Képzelhetik, hogy ez a különös esemény mennyire fölkavart. Rengeteget gondolkodtam rajta, próbáltam megemészteni, de hiába, nem tudtam értelmes következtetésre jutni.Como puede usted suponer, este curioso incidente me causó una profunda impresión, y no hacía más que darle vueltas en la cabeza, sin conseguir sacar nada en limpio.
Yet I could not shake off the vague feeling of dread which it left behind, though the sensation grew less keen as the weeks passed and nothing happened to disturb the usual routine of our lives.Azt a bizonytalan félelemérzést mégsem tudtam lerázni, amit a dolog hagyott bennem, bár ez az érzés egyre halványult, ahogy múltak a hetek, és nem történt semmi, ami megzavarta volna szokásos életvitelünket.No conseguía librarme de una vaga sensación de miedo que dejó a su paso, aunque la sensación se fue debilitando con el paso de las semanas, y no sucedió nada que perturbara la rutina habitual de nuestras vidas.
I could see a change in my uncle, however.A nagybácsim azonban megváltozott.Sin embargo, pude observar un cambio en mi tío.
He drank more than ever, and he was less inclined for any sort of society.Még többet ivott, és még inkább kerülte az emberek társaságát.Bebía más que nunca y estaba más insociable que de costumbre.
Most of his time he would spend in his room, with the door locked upon the inside, but sometimes he would emerge in a sort of drunken frenzy and would burst out of the house and tear about the garden with a revolver in his hand, screaming out that he was afraid of no man, and that he was not to be cooped up, like a sheep in a pen, by man or devil.Szinte állandóan a szobájában tartózkodott, és magára zárta az ajtót, de néha előjött részegen, őrjöngve kirohant a házból, összevissza rohangált a kertben, és revolverrel a kezében üvöltözött, hogy ő nem fél senki emberfiától, és őt a fekete ördög se fogja kényszeríteni, hogy bezárva éljen, mint a birka a karámban.Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, con la puerta cerrada por dentro, pero a veces salía en una especie de frenesí alcohólico, y se lanzaba fuera de la casa para recorrer el jardín con un revólver en la mano, gritando que él no tenía miedo a nadie y que no se dejaría acorralar, como oveja en el redil, ni por hombres ni por diablos,
When these hot fits were over, however, he would rush tumultuously in at the door and lock and bar it behind him, like a man who can brazen it out no longer against the terror which lies at the roots of his soul.Amikor azonban egy-egy ilyen roham elmúlt, nagy sietve berohant, magára zárta, sőt magára is reteszelte az ajtót, és olyannak tűnt, mint aki fejet hajt a lelke mélyén lévő rettenet előtt, és megfogadja, hogy soha többé nem berzenkedik ellene.Sin embargo, cuando se le pasaban los ataques, corría precipitadamente a la puerta, cerrándola y atrancándola, como quien ya no puede hacer frente a un terror que surge de las raíces mismas de su alma.
At such times I have seen his face, even on a cold day, glisten with moisture, as though it were new raised from a basin.Ilyenkor, még hideg napokon is, úgy fénylett az arca a verítéktől, mintha vízbe mártották volna.En tales ocasiones he visto su rostro, incluso en días fríos, tan cubierto de sudor como si acabara de sacarlo del agua.
"Well, to come to an end of the matter, Mr. Holmes, and not to abuse your patience, there came a night when he made one of those drunken sallies from which he never came back.Nos, hogy a dolog végére térjek - nem szeretnék túlságosan visszaélni a türelmével, Mr. Holmes -, egy este egy ilyen delíriumos kirohanás után nem tért vissza.»Pues bien, para acabar con esto, señor Holmes, y no abusar de su paciencia, llegó una noche en la que hizo una de aquellas salidas de borracho y no regresó.
We found him, when we went to search for him, face downward in a little green-scummed pool, which lay at the foot of the garden.Keresésére indultunk, és a kert végében, egy zöld, békanyálas, poshadt vizű medencében találtuk meg, hason fekve a vízben.Cuando salimos a buscarlo, lo encontramos tendido boca abajo en un pequeño estanque cubierto de espuma verde que hay al extremo del jardín.
There was no sign of any violence, and the water was but two feet deep, so that the jury, having regard to his known eccentricity, brought in a verdict of 'suicide.'Nem volt nyoma rajta semmilyen külső erőszaknak, és mivel a víz ott alig két láb mély, a hatóságok gyorsan meghozták a döntést, mely szerint bácsikám, akinek különcségei közismertek voltak, öngyilkos lett.No presentaba señales de violencia, y el agua sólo tenía dos palmos de profundidad, de manera que el jurado, teniendo en cuenta su fama de excéntrico, emitió un veredicto de suicidio.
But I, who knew how he winced from the very thought of death, had much ado to persuade myself that he had gone out of his way to meet it.Nekem azonban, aki tudtam róla, mennyire reszketett a halálnak még a gondolatától is, nehéz lett volna elhitetnem magammal, hogy valami hirtelen pálfordulással ő maga ment volna elébe.Pero yo, que sabía cómo se rebelaba ante el mero pensamiento de la muerte, tuve muchas dificultades para convencerme de que había salido deliberadamente a buscarla.
The matter passed, however, and my father entered into possession of the estate, and of some 14,000 pounds, which lay to his credit at the bank."Az ügy azonban elcsitult, és az apám kézhez vette a birtokot meg valami tizennégyezer fontot, ami a bankban a nevére volt letétbe helyezve.No obstante, el asunto quedó definitivamente zanjado, y mi padre entró en posesión de la finca y de unas catorce mil libras que mi tío tenía en el banco.
"One moment," Holmes interposed, "your statement is, I foresee, one of the most remarkable to which I have ever listened.Egy pillanat! - szólt közbe Holmes. - Az ön története, úgy látom, valóban szinte példátlanul érdekes, pedig már hallottam egypárat.––Un momento ––le interrumpió Holmes––. Ya puedo anticipar que su declaración va a ser una de las más notables que jamás he escuchado.
Let me have the date of the reception by your uncle of the letter, and the date of his supposed suicide."Nézzük csak a pontos dátumokat; mikor kapta a bácsikája a levelet, és mely napon történt az állítólagos öngyilkosság?Déjeme anotar la fecha en que su tío recibió la carta y la fecha de su supuesto suicidio.
"The letter arrived on March 10, 1883.A levél 1883. március tizedikén érkezett.––La carta llegó el diez de marzo de mil ochocientos ochenta y tres.
His death was seven weeks later, upon the night of May 2nd."A bácsikám két héttel később halt meg, május másodikán este.La muerte ocurrió siete semanas después, la noche del dos de mayo.
"Thank you.Köszönöm.––Gracias.
Pray proceed."Nagyon kérem, folytassa!Continúe, por favor.
"When my father took over the Horsham property, he, at my request, made a careful examination of the attic, which had been always locked up.Amikor apám átvette a horshami birtokot, kérésemre alaposan átvizsgálta a padlásszobát, amely azelőtt mindig zárva állt.––Cuando mi padre se hizo cargo de la finca de Horsham, por indicación mía, llevó a cabo una minuciosa inspección del ático que siempre había permanecido cerrado.
We found the brass box there, although its contents had been destroyed.Megtaláltuk a rézkazettát, bár a tartalma már természetesen meg volt semmisítve.Encontramos allí la caja de latón, aunque su contenido había sido destruido.
On the inside of the cover was a paper label, with the initials of K. K. K. repeated upon it, and 'Letters, memoranda, receipts, and a register' written beneath.A fedőlap belső oldalára ragasztott címke tetején ott állt a három K, alatta pedig kézírással: "Levelek, feljegyzések, számlák, címek."En el interior de la tapa había una etiqueta de papel, con las iniciales K. K. K., repetidas una vez más, y las palabras «Cartas, informes, recibos y registro» escritas debajo.
These, we presume, indicated the nature of the papers which had been destroyed by Colonel Openshaw.Ez, véleményünk szerint, arra utal, milyen jellegű papírokat semmisített meg Openshaw ezredes.Suponemos que esto indicaba la naturaleza de los papeles que había destruido el coronel Openshaw.
For the rest, there was nothing of much importance in the attic save a great many scattered papers and note-books bearing upon my uncle's life in America.Egyébiránt semmi fontosabb holmit nem találtunk a padláson, kivéve egy csomó cédulát és noteszt, amelyek még a nagybácsim amerikai éveiből származtak.Por lo demás, no había en el ático nada de mayor importancia, aparte de muchísimos papeles revueltos y cuadernos con anotaciones de la vida de mi tío en América.
Some of them were of the war time and showed that he had done his duty well and had borne the repute of a brave soldier.Volt közöttük a háborús időkből való is, amely azt tanúsította, hogy a bácsikám derekasan végezte a kötelességét, és bátor katona hírében állt.Algunos eran de la época de la guerra, y demostraban que había cumplido bien con su deber, y que había ganado fama de soldado valeroso.
Others were of a date during the reconstruction of the Southern states, and were mostly concerned with politics, for he had evidently taken a strong part in opposing the carpet-bag politicians who had been sent down from the North.Több irat is volt az Egyesült Államok újraegyesítése idejéből, és főleg politikai kérdésekkel foglalkozott, a bácsikám ugyanis, úgy látszik, jócskán kivette a részét az északról odaküldött "jöttment" politikusok elleni kampányban.Otros llevaban fecha del período de reconstrucción de los estados del sur, y trataban principalmente de política, resultando evidente que había participado de manera destacada en la oposición a los políticos especuladores que habían llegado del norte.
"Well, it was the beginning of '84 when my father came to live at Horsham, and all went as well as possible with us until the January of '85.De hadd folytassam: apám 84 elején költözött Horshambe, és minden a legnagyobb rendben volt körülöttünk egészen 85 januárjáig.»Pues bien, a principios del ochenta y cuatro mi padre se trasladó a vivir a Horsham, y todo fue muy bien hasta enero del ochenta y cinco.
On the fourth day after the new year I heard my father give a sharp cry of surprise as we sat together at the breakfast-table.Negyedikén a reggelinél történt, hogy apám egyszerre felkiáltott a meglepetéstől.Cuatro días después de Año Nuevo, oí a mi padre lanzar un fuerte grito de sorpresa cuando nos disponíamos a desayunar.
There he was, sitting with a newly opened envelope in one hand and five dried orange pips in the outstretched palm of the other one.Felnézek, és azt látom, hogy egy nyitott boríték van az egyik kezében, a másik tenyerén pedig öt száraz narancsmag.Allí estaba sentado, con un sobre recién abierto en una mano y cinco semillas de naranja secas en la palma extendida de la otra.
He had always laughed at what he called my cock-and-bull story about the colonel, but he looked very scared and puzzled now that the same thing had come upon himself.Annak idején, amikor az ezredes esetét elmeséltem, azt mondta, hogy dajkamese, és jót nevetett rajta, de most ő is nagyon megijedt, és meghökkent, hogy ugyanaz a dolog esik meg vele is.Siempre se había reído de lo que él llamaba mi disparatada historia sobre el coronel, pero ahora que a él le sucedía lo mismo se le veía muy asustado y desconcertado.
"'Why, what on earth does this mean, John?' he stammered."Mi az ördögöt jelentsen ez, John?" - hebegte.»––Caramba, ¿qué demonios quiere decir esto, John? ––tartamudeó.
"My heart had turned to lead.A szívem majdnem megállt.»A mí se me había vuelto de plomo el corazón.
'It is K. K. K.,' said I."A három K!" - kiáltottam föl.»––¡Es el K. K. K.! ––dije.
"He looked inside the envelope.Belenézett a borítékba.»Mi padre miró el interior del sobre.
'So it is,' he cried."Tényleg!»––¡Eso mismo! ––exclamó––.
'Here are the very letters.Itt van a három K betű.Aquí están las letras.
But what is this written above them?'De mi van föléjük írva?"Pero ¿qué es lo que hay escrito encima?
"'Put the papers on the sundial,' I read, peeping over his shoulder."Tegye ki a papírokat a napórára" - olvastam föl az apám válla fölött átkukucskálva.»––«Deja los papeles en el reloj de sol» ––leí, mirando por encima de su hombro.
"'What papers?"Miféle papírokat?»––¿Qué papeles?
What sundial?' he asked.És miféle napórára?" - kérdezte.¿Qué reloj de sol?
"'The sundial in the garden."Biztos a kerti napóráról van szó.»—El reloj de sol del jardín.
There is no other,' said I; 'but the papers must be those that are destroyed.'Másik nincs" - mondtam. - "És biztosan a megsemmisített papírokról van szó."No hay otro ––dije yo––. Pero los papeles deben ser los que el tío destruyó.
"'Pooh!' said he, gripping hard at his courage. 'We are in a civilised land here, and we can't have tomfoolery of this kind."Fű!" - próbálta meg összeszedni a bátorságát az apám. - "Végül is civilizált országban élünk, és nem vagyunk kötelesek tűrni az ilyen sületlenségeket.»––¡Bah! ––dijo él, echando mano a todo su valor––. Aquí estamos en un país civilizado, y no aceptamos esta clase de estupideces.
Where does the thing come from?'Honnan jön ez az... izé?"¿De dónde viene este sobre?
"'From Dundee,' I answered, glancing at the postmark."Dundeeból" - pillantottam a bélyegzőre.»––De Dundee ––respondí, mirando el matasellos.
"'Some preposterous practical joke,' said he. 'What have I to do with sundials and papers?"Ez valami éretlen ugratás" - mondta. - "Mi közöm nekem a napórához meg a papírokhoz?»––Una broma de mal gusto ––dijo él––. ¿Qué tengo yo que ver con relojes de sol y papeles?
I shall take no notice of such nonsense.'Tudomást sem veszek erről az ostobaságról."No pienso hacer caso de esta tontería.
"'I should certainly speak to the police,' I said."Én mindenképpen értesíteném a rendőrséget" - mondtam neki.»––Yo, desde luego, hablaría con la policía ––dije.
"'And be laughed at for my pains."Hogy a tetejébe még jól ki is nevessenek?»––Para que se rían de mí por haberme asustado.
Nothing of the sort.'Szó sem lehet róla!"De eso, nada.
"'Then let me do so?'"Akkor hadd szóljak nekik én!"»––Pues deja que lo haga yo.
"'No, I forbid you."Nem, megtiltom neked is!»––No, te lo prohilfo.
I won't have a fuss made about such nonsense.'Nem csinálunk hókuszpókuszt egy ilyen badarságból."No pienso armar un alboroto por semejante idiotez.
"It was in vain to argue with him, for he was a very obstinate man.Nem lett volna értelme vitázni vele, nagyon konok ember volt.»De nada me valió discutir con él, pues siempre fue muy obstinado.
I went about, however, with a heart which was full of forebodings.Én azonban nagyon rossz előérzetekkel keltem föl az asztaltól.Sin embargo, a mí se me llenó el corazón de malos presagios.
"On the third day after the coming of the letter my father went from home to visit an old friend of his, Major Freebody, who is in command of one of the forts upon Portsdown Hill.Három nappal később az apám elment meglátogatni egy régi barátját, Freebody őrnagyot, aki az egyik Portsdown Hill-i erődítmény parancsnoka.»El tercer día después de la llegada de la carta, mi padre se marchó de casa para visitar a un viejo amigo suyo, el mayor Freebody, que está al mando de uno de los cuarteles de Portsdown Hill.
I was glad that he should go, for it seemed to me that he was farther from danger when he was away from home.Én nagyon örültem, hogy elmegy, mert úgy gondoltam, hogy ha nincs odahaza, kevésbé fenyegeti veszély.Me alegré de que se fuera, porque me parecía que cuanto más se alejara de la casa, más se alejaría del peligro.
In that, however, I was in error.Ebben azonban súlyosan csalatkoztam.Pero en esto me equivoqué.
Upon the second day of his absence I received a telegram from the major, imploring me to come at once. My father had fallen over one of the deep chalk-pits which abound in the neighbourhood, and was lying senseless, with a shattered skull.Távollétének második napján táviratot kaptam az őrnagytól, aki arra kért, hogy azonnal menjek hozzá, mert az apám beleesett az egyik mély meszesgödörbe - a környéken van belőlük bőven -, és betört koponyával fekszik, eszméletlenül.Al segundo día de su ausencia, recibí un telegrama del mayor, rogándome que acudiera cuanto antes. Mi padre había caído en uno de los profundos pozos de cal que abundan en la zona, y se encontraba en coma, con el cráneo roto.
I hurried to him, but he passed away without having ever recovered his consciousness.Rohantam hozzá, de kiszenvedett, anélkül hogy visszanyerte volna az eszméletét.Acudí a toda prisa, pero expiró sin recuperar el conocimiento.
He had, as it appears, been returning from Fareham in the twilight, and as the country was unknown to him, and the chalk-pit unfenced, the jury had no hesitation in bringing in a verdict of 'death from accidental causes.'Nyilván szürkületben tartott hazafelé, és mivel nem ismerte a környéket, a meszesgödör pedig nem volt korláttal elkerítve, az esküdtbíróság nem habozott kimondani a verdiktet: "A halál oka baleset."Según parece, regresaba de Fareham al atardecer, y como no conocía la región y el pozo estaba sin vallar, el jurado no vaciló en emitir un veredicto de «muerte por causas accidentales».
Carefully as I examined every fact connected with his death, I was unable to find anything which could suggest the idea of murder.Én alaposan megvizsgáltam mindent a halálával kapcsolatban, de képtelen voltam gyilkosságra utaló jelet találni.Por muy cuidadosamente que examiné todos los hechos relacionados con su muerte, fui incapaz de encontrar nada que sugiriera la idea de asesinato.
There were no signs of violence, no footmarks, no robbery, no record of strangers having been seen upon the roads.Nem volt nyoma külső erőszaknak, nem voltak lábnyomok a környéken, nem vettek el apámtól semmit, nem láttak gyanús idegeneket akkortájt az úton.No había señales de violencia, ni huellas de pisadas, ni robo, ni se habían visto desconocidos por los caminos.
And yet I need not tell you that my mind was far from at ease, and that I was well-nigh certain that some foul plot had been woven round him.Mégis, fölösleges önnek mondanom, hogy távolról sem nyugtatott meg a hatósági döntés, és majdnem holtbiztos voltam benne, hogy valami gonosz csapdát állítottak neki.Y sin embargo, no necesito decirles que no me quedé tranquilo, ni mucho menos, y que estaba casi convencido de que había sido víctima de algún siniestro complot.
"In this sinister way I came into my inheritance.Ilyen baljós módon jutottam hozzá az örökségemhez.»De esta manera tan macabra entré en posesión de mi herencia.
You will ask me why I did not dispose of it?Bizonyára kíváncsi, miért nem szabadultam meg tőle.Se preguntará usted por qué no me deshice de ella.
I answer, because I was well convinced that our troubles were in some way dependent upon an incident in my uncle's life, and that the danger would be as pressing in one house as in another.Nos, azért, mert meg voltam győződve arról, hogy ezek a bonyodalmak valamilyen módon a nagybátyám valamilyen korábbi ballépésével függnek össze, így a veszély ugyanúgy fenyegethetne bármely más házban is.La respuesta es que estaba convencido de que nuestros apuros se derivaban de algún episodio de la vida de mi tío, y que el peligro sería tan apremiante en una casa como en otra.
"It was in January, '85, that my poor father met his end, and two years and eight months have elapsed since then. During that time I have lived happily at Horsham, and I had begun to hope that this curse had passed away from the family, and that it had ended with the last generation.Szegény apám 85 januárjában halt meg, tehát két évvel és nyolc hónappal ezelőtt. Én azóta háborítatlanul éltem Horshamben, és már kezdtem reménykedni abban, hogy ez a családi átok elmúlt, véget ért az előző nemzedékkel.»Mi pobre padre halló su fin en enero del ochenta y cinco, y desde entonces han transcurrido dos años y ocho meses. Durante este tiempo, he vivido feliz en Horsham y había comenzado a albergar esperanzas de que la maldición se hubiera alejado de la familia, habiéndose extinguido con la anterior generación.
I had begun to take comfort too soon, however; yesterday morning the blow fell in the very shape in which it had come upon my father."Túl korán kezdtem azonban nyugalomba ringatni magam; tegnap reggel ugyanolyan formában jött az arculcsapás, ahogyan az apám is kapta.Sin embargo, había empezado a sentirme tranquilo demasiado pronto. Ayer por la mañana cayó el golpe, exactamente de la misma forma en que cayó sobre mi padre.
The young man took from his waistcoat a crumpled envelope, and turning to the table he shook out upon it five little dried orange pips.A fiatalember gyűrött borítékot vett elő a mellényéből, és az asztalhoz fordulva öt kicsi, száraz narancsmagot rázott ki belőle.El joven sacó de su chaleco un sobre arrugado y, volcándolo sobre la mesa, dejó caer cinco pequeñas semillas de naranja secas.
"This is the envelope," he continued. "The postmark is London--eastern division.Itt a boríték - folytatta. - A bélyegző szerint London keleti kerületében adták föl.––Éste es el sobre ––prosiguió––. El matasellos es de Londres, sector Este.
Within are the very words which were upon my father's last message: 'K. K. K.'; and then 'Put the papers on the sundial.'"Belül ugyanaz a szöveg, amely az apámnak szóló utolsó üzenet volt: "K-K-K", és "Tegye ki a papírokat a napórára."Dentro están las mismas palabras que aparecían en el mensaje que recibió mi padre: «K. K. K.», y luego «Deja los papeles en el reloj de sol». ––¿Y qué ha hecho usted?
"What have you done?" asked Holmes.És mit csinált? - kérdezte Holmes.––preguntó Holmes.
"Nothing."Semmit.––Nada.
"Nothing?"Semmit?––¿Nada?
"To tell the truth"--he sank his face into his thin, white hands--"I have felt helpless.Az igazat megvallva - a fiatalember itt vékony, fehér kezébe temette arcát -, nem tudtam, mit tehetnék.––A decir verdad ––hundió la cabeza entre sus blancas y delgadas manos––, me sentí indefenso.
I have felt like one of those poor rabbits when the snake is writhing towards it.Olyasmit éreztem, mint amit egy szerencsétlen nyúl élhet át, amikor tekergőzik felé a kígyó.Me sentí como uno de esos pobres conejos cuando la serpiente avanza reptando hacia él.
I seem to be in the grasp of some resistless, inexorable evil, which no foresight and no precautions can guard against."Valami feltartóztathatatlan, könyörtelen gonosznak vagyok a markában, aki ellen nem védhet meg semmilyen előrelátás vagy óvintézkedés.Me parece estar en las garras de algún mal irresistible e inexorable, del que ninguna precaución puede salvarme.
"Tut! tut!" cried Sherlock Holmes.Ugyan, ugyan! - kiáltott Sherlock Holmes. -––Tch, tch ––exclamó Sherlock Holmes––.
"You must act, man, or you are lost.Cselekednie kell, ember, különben elveszett!Tiene usted que actuar, hombre, o está perdido.
Nothing but energy can save you.Csak a határozottság mentheti meg.Sólo la energía le puede salvar.
This is no time for despair."Nem szabad elcsüggednie.No es momento para entregarse a la desesperación.
"I have seen the police."Jártam a rendőrségen.––He acudido a la policía.
"Ah!"És?––¿Ah, sí?
"But they listened to my story with a smile.Csak mosolyogtak a történetemen.––Pero escucharon mi relato con una sonrisa.
I am convinced that the inspector has formed the opinion that the letters are all practical jokes, and that the deaths of my relations were really accidents, as the jury stated, and were not to be connected with the warnings."Meg vagyok győződve róla, hogy a felügyelő szerint mindegyik levél csak ugratás volt, a két haláleset a családban tényleg baleset következménye, ahogyan az esküdtbíróság megállapította, és a figyelmeztetésekkel nem hozhatók összefüggésbe.Estoy convencido de que el inspector ha llegado a la conclusión de que lo de las cartas es una broma, y que las muertes de mis parientes fueron simples accidentes, como dictaminó el jurado, y no guardan relación con los mensajes.
Holmes shook his clenched hands in the air. "Incredible imbecility!" he cried.Holmes ökölbe szorított kezével a levegőt csapkodta. - Hihetetlen tökfejűség! - kiáltotta.Holmes agitó en el aire los puños cerrados. ––¡Qué increíble imbecilidad! ––exclamó.
"They have, however, allowed me a policeman, who may remain in the house with me."Mindenesetre adtak mellém egy rendőrt, aki velem maradhat a házban.––Sin embargo, me han asignado un agente, que puede permanecer en la casa conmigo.
"Has he come with you to-night?"Magával jött most is?––¿Ha venido con usted esta noche?
"No. His orders were to stay in the house."Nem. Azt az utasítást kapta, hogy maradjon a házban.––No, sus órdenes son permanecer en la casa.
Again Holmes raved in the air.Holmes megint a levegőn töltötte ki mérgét.Holmes volvió a gesticular en el aire. ––¿Por qué ha acudido usted a mí?
"Why did you come to me," he cried, "and, above all, why did you not come at once?" "I did not know.Miért jött hozzám? - kérdezte. - Illetve: miért nem eleve hozzám fordult?––preguntó––. Y sobre todo: ¿por qué no vino inmediatamente? ––No sabía nada de usted.
It was only to-day that I spoke to Major Prendergast about my troubles and was advised by him to come to you."Mert csak ma hallottam önről először Prendergast őrnagytól, amikor elmeséltem neki a bajom. Ő ajánlotta, hogy jöjjek önhöz.Hasta hoy, que le hablé al mayor Prendergast de mi problema, y él me aconsejó que acudiera a usted.
"It is really two days since you had the letter.De már két napja, hogy megkapta a levelet.––Lo cierto es que han pasado dos días desde que recibió usted la carta.
We should have acted before this.Már régen cselekednie kellett volna.Deberíamos habernos puesto en acción antes.
You have no further evidence, I suppose, than that which you have placed before us--no suggestive detail which might help us?"Nincsenek további tárgyi bizonyítékai, ugye? Csak az, amit itt elénk tárt? Vagy mégis van esetleg valami sokatmondó részlet, ami segíthet nekünk?Supongo que no tiene usted más datos que los que ha expuesto... ningún detalle sugerente que pudiera sernos de utilidad.
"There is one thing," said John Openshaw.Van egyvalami - felelte John Openshaw.––Hay una cosa ––dijo John Openshaw.
He rummaged in his coat pocket, and, drawing out a piece of discoloured, blue-tinted paper, he laid it out upon the table. "I have some remembrance," said he, "that on the day when my uncle burned the papers I observed that the small, unburned margins which lay amid the ashes were of this particular colour.Belekotort kabátja zsebébe, előhúzott egy kifakult, kékes árnyalatú papírdarabot, és kisimítva az asztalra tette. - Emlékszem rá - mondta -, hogy aznap, amikor a nagybátyám elégette a papírokat, a hamu között láttam néhány vékony, nem teljesen elégett papírcsíkot, amelyek épp ilyen színűek voltak.Rebuscó en el bolsillo de la chaqueta y sacó un trozo de papel azulado y descolorido, que extendió sobre la mesa, diciendo––: Creo recordar vagamente que el día en que mi tío quemó los papeles, me pareció observar que los bordes sin quemar que quedaban entre las cenizas eran de este mismo color.
I found this single sheet upon the floor of his room, and I am inclined to think that it may be one of the papers which has, perhaps, fluttered out from among the others, and in that way has escaped destruction.Ezt az egy lapot a szobája padlóján találtam, és valószínűnek tartom, hogy ez kieshetett a többi papír közül, s ily módon elkerülte a megsemmisítést.Encontré esta hoja en el suelo de su habitación, y me inclino a pensar que puede tratarse de uno de aquellos papeles, que posiblemente se cayó de entre los otros y de este modo escapó de la destrucción.
Beyond the mention of pips, I do not see that it helps us much.Narancsmagokról szó van benne, de nemigen látom át, miképpen lehetne a segítségünkre.Aparte de que en él se mencionan las semillas, no creo que nos ayude mucho.
I think myself that it is a page from some private diary.Az a véleményem, hogy ez valami magántermészetű napló lapja lehet.Yo opino que se trata de una página de un diario privado.
The writing is undoubtedly my uncle's."A kézírás kétségtelenül a bácsikámé.La letra es, sin lugar a dudas, de mi tío.
Holmes moved the lamp, and we both bent over the sheet of paper, which showed by its ragged edge that it had indeed been torn from a book.Holmes közelebb húzta a lámpát, és mindketten a papírlap fölé hajoltunk, amelynek rojtos széle csakugyan azt sugallta, hogy egy füzetből tépték ki.Holmes cambió de sitio la lámpara y los dos nos inclinamos sobre la hoja de papel, cuyo borde rasgado indicaba que, efectivamente, había sido arrancada de un cuaderno.
It was headed, "March, 1869," and beneath were the following enigmatical notices:Felül ez állt: "1869. március", alatta pedig a következő rejtélyes bejegyzések sorakoztak:El encabezamiento decía «Marzo de 1869», y debajo se leían las siguientes y enigmáticas anotaciones:
"4th."Márc.«4.
Hudson came.4. Jött Hudson.Vino Hudson.
Same old platform.A helyzet változatlan.Lo mismo de siempre.
"7th. Set the pips on McCauley, Paramore, and John Swain, of St. Augustine.Márc. 7. Narancsmagok elindítva: McCauley, Paramore, John Swain (St. Augustine-ban).7. Enviadas semillas a McCauley, Paramore y Swain de St.
"9th.Márc.Augustine.
McCauley cleared.9. McCauley elintézve.9. McCauley se largó.
"10th.Márc.10. John Swain se largó.
John Swain cleared.10. John Swain elintézve.
"12th. Visited Paramore.Márc. 12. Látogatás Paramore-nál.11. Visita a Paramore.
All well."Minden rendben."Todo va bien.»
"Thank you!" said Holmes, folding up the paper and returning it to our visitor. "And now you must on no account lose another instant.Köszönöm! - mondta Holmes, majd összehajtotta a papírt, és visszaadta a látogatónak. - Most pedig nincs egyetlen vesztegetni való percünk sem.––Gracias ––dijo Holmes, doblando el papel y devolviéndoselo a nuestro visitante––. Y ahora, no debe usted perder un instante, por nada del mundo.
We cannot spare time even to discuss what you have told me.Arra sem érünk rá, hogy megbeszéljük, amit most elmesélt.No podemos perder tiempo ni para discutir lo que me acaba de contar.
You must get home instantly and act."Haza kell mennie most rögtön, és cselekednie kell.Tiene que volver a casa inmediatamente y ponerse en acción.
"What shall I do?"De mit?––¿Y qué debo hacer?
"There is but one thing to do. It must be done at once.Egyetlen dolgot tehet, de azt tegye meg haladéktalanul.––Sólo puede hacer una cosa. Y tiene que hacerla de inmediato.
You must put this piece of paper which you have shown us into the brass box which you have described.Ezt a papírt, amelyet most megmutatott nekünk, tegye bele abba a bizonyos rézkazettába.Tiene que meter esta hoja de papel que nos ha enseñado en la caja de latón que antes ha descrito.
You must also put in a note to say that all the other papers were burned by your uncle, and that this is the only one which remains.Tegyen bele még egy cédulát, amelyre ráírja, hogy a nagybátyja az összes többi papírt elégette, és csak ez az egy maradt.Debe incluir una nota explicando que todos los demás papeles los quemó su tío, y que éste es el único que queda.
You must assert that in such words as will carry conviction with them.Ezt igyekezzék meggyőzően megfogalmazni.Debe expresarlo de una forma que resulte convincente.
Having done this, you must at once put the box out upon the sundial, as directed.Ha megírta, tegye ki a kazettát azonnal a napórára, ahogy kérték.Una vez hecho esto, ponga la caja encima del reloj de sol, tal como le han indicado.
Do you understand?"Érti, ugye?¿Ha comprendido?
"Entirely."Tökéletesen.––Perfectamente.
"Do not think of revenge, or anything of the sort, at present.Eszébe ne jusson bosszút állni, vagy valami hasonlóra gondolni, egyelőre.––Por el momento, no piense en venganzas ni en nada por el estilo.
I think that we may gain that by means of the law; but we have our web to weave, while theirs is already woven.Erre majd a törvény segítségével fogunk sort keríteni, de nekünk még meg kell szőnünk a hálónkat, az övék pedig már kész.Creo que eso podremos lograrlo por medio de la ley; pero antes tenemos que tejer nuestra red, mientras que la de ellos ya está tejida.
The first consideration is to remove the pressing danger which threatens you.Az első gondunk az legyen, hogy elhárítsuk a veszélyt az ön feje felől.Lo primero en lo que hay que pensar es en alejar el peligro inminente que le amenaza.
The second is to clear up the mystery and to punish the guilty parties."Csak ez után keríthetünk sort arra, hogy tisztázzuk a rejtélyt, és megbüntessük a bűnösöket.Lo segundo, en resolver el misterio y castigar a los culpables.
"I thank you," said the young man, rising and pulling on his overcoat. "You have given me fresh life and hope.Nagyon köszönöm - mondta a fiatalember, miközben felállt, és belebújt az esőkabátjába. - Maga visszaadta az életkedvemet, és új reményt öntött belém.––Muchas gracias ––dijo el joven, levantándose y poniéndose el impermeable––. Me ha dado usted nueva vida y esperanza.
I shall certainly do as you advise."Természetesen úgy teszek, ahogy tanácsolja.Le aseguro que haré lo que usted dice.
"Do not lose an instant.Ne vesztegessen egy pillanatot se.––No pierda un instante.
And, above all, take care of yourself in the meanwhile, for I do not think that there can be a doubt that you are threatened by a very real and imminent danger.És, mindenekelőtt, addig is nagyon vigyázzon magára, amíg nem találkozunk, mert afelől semmi kétségem, hogy magát nagyon is valós és közvetlen veszély fenyegeti.Y sobre todo, tenga cuidado mientras tanto, porque no me cabe ninguna duda de que corre usted un peligro real e inminente.
How do you go back?"Hogyan megy vissza?¿Cómo piensa volver?
"By train from Waterloo."Vonattal, a Waterloo pályaudvarról.––En tren, desde Waterloo.
"It is not yet nine.Még nincs kilenc óra.––Aún no son las nueve.
The streets will be crowded, so I trust that you may be in safety.Az utcán ilyenkor sok a járókelő, úgyhogy ott biztonságban lesz.Las calles estarán llenas de gente, así que confío en que estará usted a salvo.
And yet you cannot guard yourself too closely."De azért legyen nagyon óvatos.Sin embargo, toda precaución es poca.
"I am armed."Van nálam pisztoly.––Voy armado.
"That is well.Nagyon helyes.––Eso está muy bien.
To-morrow I shall set to work upon your case."Holnap nekilátok a nyomozásnak.Mañana me pondré a trabajar en su caso.
"I shall see you at Horsham, then?"Akkor tehát Horshamben találkozunk?––Entonces, ¿le veré en Horsham?
"No, your secret lies in London. It is there that I shall seek it."Nem, a titok nyitja itt van Londonban, és itt is fogom keresni.––No, su secreto se oculta en Londres. Es aquí donde lo buscaré.
"Then I shall call upon you in a day, or in two days, with news as to the box and the papers.Akkor egy-két nap múlva jelentkezem önnél, és beszámolok, hogy mi történt a kazettával és a papírral.––Entonces vendré yo a verle dentro de uno o dos días y le traeré noticias de la caja y los papeles.
I shall take your advice in every particular." He shook hands with us and took his leave.Mindenben követem a tanácsát. - John Openshaw kezet rázott velünk, és távozott.Seguiré su consejo al pie de la letra. Nos estrechó las manos y se marchó.
Outside the wind still screamed and the rain splashed and pattered against the windows.Odakint még mindig süvített a szél, az eső ömlött, és verte az ablakot.Fuera, el viento seguía rugiendo y la lluvia golpeaba y salpicaba en las ventanas.
This strange, wild story seemed to have come to us from amid the mad elements--blown in upon us like a sheet of sea-weed in a gale--and now to have been reabsorbed by them once more.Mintha csak az őrjöngő elemek hozták volna be ezt a különös, vad históriát, mintha hozzánk csapta volna a vihar egy hatalmas hullámmal, mint egy hínárköteget, hogy aztán elnyelje, elemeibe visszazárja ismét.Aquella extraña y disparatada historia parecía habernos llegado arrastrada por los elementos enfurecidos, como si la tempestad nos hubiera arrojado a la cara un manojo de algas. Y ahora parecía que los elementos se la habían tragado de nuevo.
Sherlock Holmes sat for some time in silence, with his head sunk forward and his eyes bent upon the red glow of the fire.Sherlock Holmes előreszegezett fejjel, szemét a piros lángnyelvekre meresztve némán ült egy darabig.Sherlock Holmes permaneció un buen rato sentado en silencio, con la cabeza inclinada hacia adelante y los ojos clavados en el rojo resplandor del fuego.
Then he lit his pipe, and leaning back in his chair he watched the blue smoke-rings as they chased each other up to the ceiling.Aztán pipára gyújtott, hátradőlt a karosszékben, és nézte a plafon alatt kergetőző kék füstkarikákat.Luego encendió su pipa y, echándose hacia atrás en su asiento, se quedó contemplando los anillos de humo azulado que se perseguían unos a otros hasta el techo.
"I think, Watson," he remarked at last, "that of all our cases we have had none more fantastic than this."Azt hiszem, Watson - szólalt meg végül -, hogy egyetlen esetünk sem volt még ilyen bizarr.––Creo, Watson, que entre todos nuestros casos no ha habido ninguno más fantástico que éste ––dijo por fin.
"Save, perhaps, the Sign of Four."Kivéve talán a Négyek jelét.––Exceptuando, tal vez, el del Signo de los Cuatro.
"Well, yes.Hát igen.––Bueno, sí.
Save, perhaps, that.Talán azt az egyet.Exceptuando, tal vez, ése.
And yet this John Openshaw seems to me to be walking amid even greater perils than did the Sholtos."Mégis azt hiszem, ezt a John Openshaw-t nagyobb veszedelem fenyegeti, mint Sholtóékat annak idején.Aun así, me parece que este John Openshaw se enfrenta a mayores peligros que los Sholto.
"But have you," I asked, "formed any definite conception as to what these perils are?"Van már valami határozott elképzelése afelől - kérdeztem -, mi lehet ez a veszedelem?––¿Pero es que ya ha sacado una conclusión concreta acerca de la naturaleza de dichos peligros? ––pregunté.
"There can be no question as to their nature," he answered.Az a napnál is világosabb - felelte Holmes.––No existe duda alguna sobre su naturaleza ––respondió.
"Then what are they?De hát miről van szó?––¿Cuáles son, pues?
Who is this K. K. K., and why does he pursue this unhappy family?"Ki ez a K-K-K, és miért üldözi ezt a szerencsétlen családot?¿Quién es este K. K. K., y por qué persigue a esta desdichada familia?
Sherlock Holmes closed his eyes and placed his elbows upon the arms of his chair, with his finger-tips together. "The ideal reasoner," he remarked, "would, when he had once been shown a single fact in all its bearings, deduce from it not only all the chain of events which led up to it but also all the results which would follow from it.Sherlock Holmes becsukta a szemét, könyökét a szék karfájára helyezte, és egymáshoz nyomta ujjait. - Egy tökéletesen deduktív elme - mondta -, ha egyetlen tényt megismer minden összefüggésében, nemcsak azt az eseménysort tudja kikövetkeztetni, amely annak előzménye volt, hanem annak minden várható következményét is.Sherlock Holmes cerró los ojos y colocó los codos sobre los brazos de su butaca, juntando las puntas de los dedos. ––El razonador ideal ––comentó––, cuando se le ha mostrado un solo hecho en todas sus implicaciones, debería deducir de él no sólo toda la cadena de acontecimientos que condujeron al hecho, sino también todos los resultados que se derivan del mismo.
As Cuvier could correctly describe a whole animal by the contemplation of a single bone, so the observer who has thoroughly understood one link in a series of incidents should be able to accurately state all the other ones, both before and after.Ahogyan Cuvier pontosan le tudott írni egy egész állatot egyetlen csont megszemlélése alapján, ugyanúgy a jó megfigyelőnek is be kell érnie azzal, ha egy eseménysorozat egyetlen láncszemét alaposan szemügyre veheti, s abból pontosan meg kell állapítania nemcsak a történteket, hanem azt is, ami történni fog.Así como Cuvier podía describir correctamente un animal con sólo examinar un único hueso, el observador que ha comprendido a la perfección un eslabón de una serie de incidentes debería ser capaz de enumerar correctamente todos los demás, tanto anteriores como posteriores.
We have not yet grasped the results which the reason alone can attain to.Még fogalmunk sincs arról, mi mindenre képes önmagában a logikus gondolkodás.Aún no tenemos conciencia de los resultados que se pueden obtener tan sólo mediante la razón.
Problems may be solved in the study which have baffled all those who have sought a solution by the aid of their senses.Számos olyan ügyet meg lehet oldani a dolgozószobában, amelynél csődöt mondanak azok, akik az érzékszerveiktől várják a megoldást.Se pueden resolver en el estudio problemas que han derrotado a todos los que han buscado la solución con la ayuda de los sentidos.
To carry the art, however, to its highest pitch, it is necessary that the reasoner should be able to utilise all the facts which have come to his knowledge; and this in itself implies, as you will readily see, a possession of all knowledge, which, even in these days of free education and encyclopaedias, is a somewhat rare accomplishment.Ahhoz persze, hogy ez a művészet a legmagasabb fokára jusson, a gondolkodónak föl kell használnia minden lehetséges adatot, ami viszont - gondolom, ezt ön is készséggel belátja - eleve föltételezné mindenféle ismeret birtoklását.Sin embargo, para llevar este arte a sus niveles más altos, es necesario que el razonador sepa utilizar todos los datos que han llegado a su conocimiento, y esto implica, como fácilmente comprenderá usted, poseer un conocimiento total, cosa muy poco corriente, aun en estos tiempos de libertad educativa y enciclopedias.
It is not so impossible, however, that a man should possess all knowledge which is likely to be useful to him in his work, and this I have endeavoured in my case to do.Ez azonban még ma, az ingyenes oktatás és az enciklopédiák korában is meglehetősen ritka adomány. Az persze nem elképzelhetetlen, hogy valaki birtokában legyen mindazon ismereteknek, amelyeket munkája során valószínű haszonnal forgathat, s én is valami ilyesminek az elérésére törekszem.Sin embargo, no es imposible que un hombre posea todos los conocimientos que pueden resultarles útiles en su trabajo, y esto es lo que yo he procurado hacer en mi caso.
If I remember rightly, you on one occasion, in the early days of our friendship, defined my limits in a very precise fashion."Ha jól emlékszem, ön egy alkalommal, még barátságunk kezdetén, igen pontosan megjelölte egyéniségem határvonalait.Si no recuerdo mal, en los primeros tiempos de nuestra amistad, usted definió en una ocasión mis límites de un modo muy preciso.
"Yes," I answered, laughing. "It was a singular document.Igen - válaszoltam nevetve -, az egy furcsa bizonyítvány volt.––Sí ––respondí, echándome a reír––. Era un documento muy curioso.
Philosophy, astronomy, and politics were marked at zero, I remember. Botany variable, geology profound as regards the mud-stains from any region within fifty miles of town, chemistry eccentric, anatomy unsystematic, sensational literature and crime records unique, violin-player, boxer, swordsman, lawyer, and self-poisoner by cocaine and tobacco.A filozófiát, csillagászatot és a politikát elégtelenre értékeltem, ha jól emlékszem. A botanika közepes, a geológia jó, már ami a város ötven mérföldes körzetéből származó sárnyomokat illeti, kémia kimagasló, anatómia hézagos, bulvárirodalom, bűnügyi jelentések - kiemelkedő. Azonkívül hegedül, bokszol, jeles amatőr jogász és önmérgező, nevezetesen kokainista és dohányos.Recuerdo que en filosofía, astronomía y política, le puse un cero. En botánica, irregular; en geología, conocimientos profundos en lo que respecta a manchas de barro de cualquier zona en cincuenta millas a la redonda de Londres. En química, excéntrico; en anatomía, poco sistemático; en literatura, sensacionalista, y en historia del crimen, único. Violinista, boxeador, esgrimista, abogado y autoenvenenador a base de cocaína y tabaco.
Those, I think, were the main points of my analysis."Ha jól emlékszem, ezek voltak az értékelésem főbb pontjai.Creo que ésos eran los aspectos principales de mi análisis.
Holmes grinned at the last item.Holmes elmosolyodott a felsorolás utolsó pontjánál.Holmes sonrió al escuchar el último apartado.
"Well," he said, "I say now, as I said then, that a man should keep his little brain-attic stocked with all the furniture that he is likely to use, and the rest he can put away in the lumber-room of his library, where he can get it if he wants it.- Én most is azt mondom, amit akkor. Az ember az agynak nevezett kis kupolaszobáját igyekezzék olyan bútordarabokkal megrakni, amelyeket valószínűleg használni is fog, a többit pedig tartsa csak a könyvespolcán, ahonnan leemelheti, ha szükség van rá.––Muy bien ––dijo––. Digo ahora, como dije entonces, que uno debe amueblar el pequeño ático de su cerebro con todo lo que es probable que vaya a utilizar, y que el resto puede dejarlo guardado en el desván de la biblioteca, de donde puede sacarlo si lo necesita.
Now, for such a case as the one which has been submitted to us to-night, we need certainly to muster all our resources.Ehhez az esethez például, amelyet az imént elénk tártak, minden tartalékunkat mozgósítanunk kell.Ahora bien, para un caso como el que nos han planteado esta noche es evidente que tenemos que poner en juego todos nuestros recursos.
Kindly hand me down the letter K of the 'American Encyclopaedia' which stands upon the shelf beside you.Legyen szíves, adja ide az Amerikai Enciklopédia K betűs kötetét, ott van a feje fölött a polcon.Haga el favor de pasarme la letra K de la Enciclopedia americana que hay en ese estante junto a usted.
Thank you.Köszönöm.Gracias.
Now let us consider the situation and see what may be deduced from it.Most vizsgáljuk meg a helyzetet, és nézzük, mit tudunk belőle kikövetkeztetni.Ahora, consideremos la situación y veamos lo que se puede deducir de ella.
In the first place, we may start with a strong presumption that Colonel Openshaw had some very strong reason for leaving America.Először is: nyugodtan kiindulhatunk abból a feltételezésből, hogy Openshaw ezredesnek nyomós oka volt elhagyni Amerikát.En primer lugar, podemos comenzar por la suposición de que el coronel Openshaw tenía muy buenas razones para marcharse de América.
Men at his time of life do not change all their habits and exchange willingly the charming climate of Florida for the lonely life of an English provincial town.Az ő korában az ember önszántából nemigen változtatja meg a szokásait, s különösen nem cseréli föl Florida kellemes éghajlatát egy angol vidéki birtok magányával.Los hombres de su edad no cambian de golpe todas sus costumbres, ni abandonan de buena gana el clima delicioso de Florida por una vida solitaria en un pueblecito inglés.
His extreme love of solitude in England suggests the idea that he was in fear of someone or something, so we may assume as a working hypothesis that it was fear of someone or something which drove him from America.Az, hogy Angliában olyannyira ragaszkodott az egyedülléthez, valószínűsíti, hogy félt valakitől vagy valamitől, tehát kiindulhatunk abból a feltételezésből, hogy ez a félelem űzte el Amerikából.Una vez en Inglaterra, su extremado apego a la soledad sugiere la idea de que tenía miedo de alguien o de algo, así que podemos adoptar como hipótesis de trabajo que fue el miedo a alguien o a algo lo que le hizo salir de América.
As to what it was he feared, we can only deduce that by considering the formidable letters which were received by himself and his successors.Hogy mitől félt, azt majd megpróbáljuk levezetni azokból a félelmetes levelekből, amelyeket ő és az utódai kaptak.¿Qué era lo que temía? Eso sólo podemos deducirlo de las misteriosas cartas que recibieron él y sus herederos.
Did you remark the postmarks of those letters?"Megfigyelte, hol adták postára a leveleket?¿Recuerda usted de dónde eran los matasellos de esas cartas?
"The first was from Pondicherry, the second from Dundee, and the third from London."Az elsőt Pondicherryben, a másodikat Dundeeban, a harmadikat Londonban.––El primero era de Pondicherry, el segundo de Dundee, y el tercero de Londres.
"From East London.London keleti részén.––Del este de Londres.
What do you deduce from that?"Mire következtet mindebből?¿Qué deduce usted de eso?
"They are all seaports. That the writer was on board of a ship."Mind a három hely tengeri kikötő, tehát a levél írója hajón utazott.––Todos son puertos de mar. El que escribió las cartas estaba a bordo de un barco.
"Excellent.Nagyszerű.––Excelente.
We have already a clue.Egy nyomunk már van.Ya tenemos una pista.
There can be no doubt that the probability--the strong probability--is that the writer was on board of a ship.Semmi kétség, hogy a levél írója hajón utazik.No cabe duda de que es probable, muy probable, que el remitente se encontrara a bordo de un barco.
And now let us consider another point.És most vizsgáljunk meg egy másik szempontot.Y ahora, consideremos otro aspecto.
In the case of Pondicherry, seven weeks elapsed between the threat and its fulfilment, in Dundee it was only some three or four days.A Pondicherryben feladott levél esetében két hét telt el a fenyegetés és annak beváltása között, a dundeeinál csak három vagy négy nap.En el caso de Pondicherry, transcurrieron siete semanas entre la amenaza y su ejecución; en el de Dundee, sólo tres o cuatro días.
Does that suggest anything?"Mond ez önnek valamit?¿Qué le sugiere eso?
"A greater distance to travel."Az első esetben nagyobb távolságot kellett megtenni.––La distancia a recorrer era mayor.
"But the letter had also a greater distance to come."De a levélnek is hosszabb távon kellett jönnie.––Pero también la carta venía de más lejos.
"Then I do not see the point."Akkor nem értem, mire akar kilyukadni.––Entonces, no lo entiendo.
"There is at least a presumption that the vessel in which the man or men are is a sailing-ship.Arra, hogy legalábbis feltételezhetjük: a szóban forgó hajó, amelyen az emberünk vagy embereink utaznak, vitorlás.––Existe, por lo menos, una posibilidad de que el barco en el que va nuestro hombre, u hombres, sea un barco de vela.
It looks as if they always send their singular warning or token before them when starting upon their mission.A jelek szerint mindig akkor küldték előre, illetve indították el maguk előtt furcsa figyelmeztetésüket, amikor ők is elindultak a tetthelyre.Parece como si siempre enviaran su curioso aviso o prenda por delante de ellos, cuando salían a cumplir su misión.
You see how quickly the deed followed the sign when it came from Dundee.Látja, milyen gyorsan követte a tett a jelet, amikor az Dundeeból indult el.Ya ve el poco tiempo transcurrido entre el crimen y la advertencia cuando ésta vino de Dundee.
If they had come from Pondicherry in a steamer they would have arrived almost as soon as their letter.Ha Pondicherryből gőzhajón jöttek volna, majdnem egyidőben érkeztek volna a levéllel.Si hubieran venido de Pondicherry en un vapor, habrían llegado al mismo tiempo que la carta.
But, as a matter of fact, seven weeks elapsed.A két időpont között azonban két hét telt el.Y sin embargo, transcurrieron siete semanas.
I think that those seven weeks represented the difference between the mail-boat which brought the letter and the sailing vessel which brought the writer."Azt hiszem, az a két hét a levelet hozó postahajó és a levélírót hozó vitorlás hajó sebességkülönbsége azon a hosszú távon.Creo que esas siete semanas representan la diferencia entre el vapor que trajo la carta y el velero que trajo al remitente.
"It is possible."Lehetséges.––Es posible.
"More than that.Sőt valószínű.––Más que eso: es probable.
It is probable. And now you see the deadly urgency of this new case, and why I urged young Openshaw to caution.Most már látja, hogy ez a legutóbbi eset miért igényel olyan pokoli sietséget, és miért intettem a fiatal Openshaw-t olyan nyomatékos elővigyázatosságra.Y ahora comprenderá usted la urgencia mortal de este nuevo caso y por qué insistí en que el joven Openshaw tomara precauciones.
The blow has always fallen at the end of the time which it would take the senders to travel the distance.Az ismeretlen kéz mindig akkor sújtott le, amikor letelt a távolság megtételéhez szükséges idő.El golpe siempre se ha producido al cabo del tiempo necesario para que los remitentes recorran la distancia.
But this one comes from London, and therefore we cannot count upon delay." "Good God!"Ez a levél azonban Londonból jött, tehát gyakorlatilag semmilyen késedelemre sem számíthatunk.Pero esta vez la carta viene de Londres, y por lo tanto no podemos contar con ningún retraso. ––¡Dios mío! ––exclamé––.
I cried. "What can it mean, this relentless persecution?"Te jó ég! - kiáltottam. - De vajon miért folyhat ez az ádáz üldözés?¿Qué puede significar esta implacable persecución?
"The papers which Openshaw carried are obviously of vital importance to the person or persons in the sailing-ship.Azok a papírok, amelyeket Openshaw magával hozott, nyilván életbevágón fontosak a vitorlás hajón utazó személy vagy inkább személyek számára.––Es evidente que los papeles que Openshaw conservaba tienen una importancia vital para la persona o personas que viajan en el velero.
I think that it is quite clear that there must be more than one of them.Bizonyosra veszem, hogy többen vannak.Creo que está muy claro que deben ser más de uno.
A single man could not have carried out two deaths in such a way as to deceive a coroner's jury.Egy ember egyedül aligha rendezhetett meg két halálesetet is úgy, hogy megtévesszen halottkémet, esküdtbíróságot egyaránt.Un hombre solo no habría podido cometer dos asesinatos de manera que engañasen a un jurado de instrucción.
There must have been several in it, and they must have been men of resource and determination.Több személynek kellett részt vennie a dologban, méghozzá leleményes és elszánt embereknek.Deben ser varios, y tienen que ser gente decidida y de muchos recursos.
Their papers they mean to have, be the holder of them who it may.Azokat a papírokat mindenáron meg akarják szerezni, függetlenül attól, kinél vannak éppen.Están dispuestos a hacerse con esos papeles, sea quien sea el que los tenga en su poder.
In this way you see K. K. K. ceases to be the initials of an individual and becomes the badge of a society."Ebből a megvilágításból már nem nehéz rájönni, hogy a K-K-K nem egy személy monogramja, hanem egy társaságnak a jelzése.Así que, como ve, K. K. K. ya no son las iniciales de un individuo, sino las siglas de una organización.
"But of what society?"De milyen társaságé?––¿Pero de qué organización?
"Have you never--" said Sherlock Holmes, bending forward and sinking his voice--"have you never heard of the Ku Klux Klan?" "I never have."Sohasem hallott még... - Sherlock Holmes itt előrehajolt, és lehalkította a hangját - sohasem hallott még a Ku-Klux-Klanról? Nem én.––¿Nunca ha oído usted... ––Sherlock Holmes se echó hacia adelante y bajó la voz–– ...nunca ha oído usted hablar del Ku Klux Klan? ––Nunca.
Holmes turned over the leaves of the book upon his knee.Holmes lapozni kezdett a térdén fekvő könyvben.Holmes pasó las hojas del libro que tenía sobre las rodillas.
"Here it is," said he presently:- Itt van - mondta egy pillanat múlva -,––Aquí está ––dijo por fin––.
"'Ku Klux Klan. A name derived from the fanciful resemblance to the sound produced by cocking a rifle."Ku-Klux-Klan: A név első fele a puska závárzatának különös csattanását (kju-klax) utánozza.«Ku Klux Klan: Palabra que se deriva del sonido producido al amartillar un rifle.
This terrible secret society was formed by some ex-Confederate soldiers in the Southern states after the Civil War, and it rapidly formed local branches in different parts of the country, notably in Tennessee, Louisiana, the Carolinas, Georgia, and Florida.Ez a félelmetes titkos társaság a déli államok szövetségének egykori katonáiból alakult a polgárháború után, és igen gyorsan kialakította helyi szervezeteit az ország több részében, főleg Tennesseeben, Louisianában, Észak- és Dél-Karolinában, Georgiában és Floridában.Esta terrible sociedad secreta fue fundada en los estados del sur por excombatientes del ejército confederado después de la guerra civil, y rápidamente fueron surgiendo agrupaciones locales en diferentes partes del país, en especial en Tennessee, Louisiana, las Carolinas, Georgia y Florida.
Its power was used for political purposes, principally for the terrorising of the negro voters and the murdering and driving from the country of those who were opposed to its views.Hatalmát politikai célok érdekében alkalmazta, elsősorban a néger szavazókat terrorizálta, valamint meggyilkolta vagy elűzte az országból azokat, akik a társaság nézeteit ellenezték.Empleaba la fuerza con fines políticos, sobre todo para aterrorizar a los votantes negros y para asesinar o expulsar del país a los que se oponían a sus ideas.
Its outrages were usually preceded by a warning sent to the marked man in some fantastic but generally recognised shape--a sprig of oak-leaves in some parts, melon seeds or orange pips in others.Erőszakos merényleteiket rendszerint valamilyen figyelmeztetés előzte meg, amelyet a kiszemelt személynek valamilyen különös, de már ismertté vált formában küldtek el: egyes helyeken tölgyfalevelet, másutt dinnye- vagy narancsmagot alkalmaztak.Sus ataques solían ir precedidos de una advertencia que se enviaba ala víctima, bajo alguna forma extravagante pero reconocible: en algunas partes, un ramito de hojas de roble; en otras, semillas de melón o de naranja.
On receiving this the victim might either openly abjure his former ways, or might fly from the country.Egy ilyen üzenet kézhezvétele után az áldozat előtt két út állt: vagy nyilvánosan megtagadta addigi tevékenységét, vagy elmenekült az országból.Al recibir aviso, la víctima podía elegir entre abjurar públicamente de su postura anterior o huir del país.
If he braved the matter out, death would unfailingly come upon him, and usually in some strange and unforeseen manner.Aki dacolni próbált, a halál menthetetlenül utolérte, s rendszerint igen különös, váratlan formában.Si se atrevía a hacer frente a la amenaza, encontraba indefectiblemente la muerte, por lo general de alguna manera extraña e imprevista.
So perfect was the organisation of the society, and so systematic its methods, that there is hardly a case upon record where any man succeeded in braving it with impunity, or in which any of its outrages were traced home to the perpetrators.A társaság oly tökéletesen volt szervezve, és olyan módszeresen dolgozott, hogy alig tudni olyan esetről, amikor valaki büntetlenül szembeszegülhetett volna velük, vagy sikerült volna a gaztettek elkövetőit kinyomozni.La organización de la sociedad era tan perfecta, y sus métodos tan sistemáticos, que prácticamente no se conoce ningún caso de que alguien se enfrentara a ella y quedara impune, ni de que se llegara a identificar a los autores de ninguna de las agresiones.
For some years the organisation flourished in spite of the efforts of the United States government and of the better classes of the community in the South.A szervezet jó néhány éven át virágzott, noha az Egyesült Államok kormánya és a déli társadalom jobb körei mindent elkövettek ellene.La organización funcionó activamente durante algunos años, a pesar de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos y de amplios sectores de la comunidad sureña.
Eventually, in the year 1869, the movement rather suddenly collapsed, although there have been sporadic outbreaks of the same sort since that date.'Végül aztán 1869-ben egészen hirtelen összeomlott a mozgalom, bár elszórtan azóta is előfordultak az előbbiekhez hasonló esetek."Pero en el año 1869 el movimiento se extinguió de golpe, aunque desde entonces se han producido algunos resurgimientos esporádicos de prácticas similares.»
"You will observe," said Holmes, laying down the volume, "that the sudden breaking up of the society was coincident with the disappearance of Openshaw from America with their papers.Megfigyelheti - tette le Holmes a könyvet -, hogy a társaság váratlan feloszlása egybeesik azzal az időponttal, amikor Openshaw eltűnt Amerikából az iratokkal együtt.––Se habrá dado cuenta ––dijo Holmes, dejando el libro–– de que la repentina disolución de la sociedad coincidió con la desaparición de Openshaw, que se marchó de América con sus papeles.
It may well have been cause and effect.Ez egyaránt lehetett ok és okozat.Podría existir una relación de causa y efecto.
It is no wonder that he and his family have some of the more implacable spirits upon their track.Nem csoda, ha néhány nyughatatlan szellem a család nyomába eredt.No es de extrañar que él y su familia se vean acosados por agentes implacables.
You can understand that this register and diary may implicate some of the first men in the South, and that there may be many who will not sleep easy at night until it is recovered."Képzelhető, mennyi kompromittáló adatot tartalmazhatott az a jegyzék és a napló egy-két déli előkelőségről, és lehetnek egypáran, akik addig nem alszanak nyugodtan, amíg vissza nem szerzik.Como comprenderá, esos registros y diarios podrían implicar a algunos de los personajes más destacados del sur, y puede que muchos de ellos no duerman tranquilos hasta que sean recuperados.
"Then the page we have seen--"Tehát akkor az a lap, amelyet láttunk...––Entonces, la página que hemos visto...
"Is such as we might expect.Az is pontosan olyan, amilyenről szó van.––Es lo que parecía.
It ran, if I remember right, 'sent the pips to A, B, and C'--that is, sent the society's warning to them.Ha jól emlékszem, ez állt rajta: "Narancsmagok elindítva A-nak, B-nek, C-nek", vagyis, a társaság elküldte nekik a figyelmeztetést.Si no recuerdo mal, decía: «Enviadas semillas a A, B y C». Es decir, la sociedad les envió su aviso.
Then there are successive entries that A and B cleared, or left the country, and finally that C was visited, with, I fear, a sinister result for C. Well, I think, Doctor, that we may let some light into this dark place, and I believe that the only chance young Openshaw has in the meantime is to do what I have told him.Aztán a következő bejegyzések szerint A és B "el vannak intézve", vagyis meghaltak, vagy elhagyták az országot, végül pedig "látogatás C-nél", amely, félő, C számára balul ütött ki. Nos, most már bízom benne, kedves doktorom, hogy némi fényt derítünk erre a sötét históriára, és úgy hiszem, addig az ifjú Openshaw számára egyetlen lehetőség az, amit tanácsoltam neki.Luego, en sucesivas anotaciones se dice que A y B se largaron, supongo que de la región, y por último que C recibió una visita, me temo que con consecuencias funestas para el tal C. Bien, doctor, creo que podemos arrojar un poco de luz sobre estas tinieblas, y creo que la única oportunidad que tiene el joven Openshaw mientras tanto es hacer lo que le he dicho.
There is nothing more to be said or to be done to-night, so hand me over my violin and let us try to forget for half an hour the miserable weather and the still more miserable ways of our fellow-men."Ma este már úgysem tehetünk semmit, úgyhogy legyen szíves, adja ide a hegedűmet, és próbáljunk meg fél órára elfeledkezni erről a gyalázatos időről és embertársaink még gyalázatosabb szokásairól.Por esta noche, no podemos hacer ni decir más, así que páseme mi violín y procuremos olvidar durante media hora el mal tiempo y las acciones, aun peores, de nuestros semejantes.
It had cleared in the morning, and the sun was shining with a subdued brightness through the dim veil which hangs over the great city.Reggelre kiderült az ég, és a nagyvárost borító ködfátyolon át tompán áttört a napsugár.La mañana amaneció despejada, y el sol brillaba con una luminosidad atenuada por la neblina que envuelve la gran ciudad.
Sherlock Holmes was already at breakfast when I came down.Sherlock Holmes már reggelizett, amikor lejöttem.Sherlock Holmes ya estaba desayunando cuando yo bajé.
"You will excuse me for not waiting for you," said he; "I have, I foresee, a very busy day before me in looking into this case of young Openshaw's."Ugye megbocsátja, hogy nem vártam meg - üdvözölt. - Úgy hiszem, sok dolgom lesz ma, ha tisztázni akarom a fiatal Openshaw ügyét.––Perdone que no le haya esperado ––dijo––. Presiento que hoy voy a estar muy atareado con este asunto del joven Openshaw.
"What steps will you take?" I asked.Milyen lépéseket tervez? - kérdeztem.––¿Qué pasos piensa dar? ––pregunté.
"It will very much depend upon the results of my first inquiries.Ez nagyrészt attól függ, milyen eredményt hoznak első tapogatózásaim.––Dependerá más que nada del resultado de mis primeras averiguaciones.
I may have to go down to Horsham, after all."Lehet, hogy mégiscsak le kell utaznom Horshambe is.Puede que, después de todo, tenga que ir a Horsham.
"You will not go there first?"De nem oda megy először?––¿Es que no piensa empezar por allí?
"No, I shall commence with the City.Nem, a Cityben kezdek.––No, empezaré por la City.
Just ring the bell and the maid will bring up your coffee."Ha kávét is kér, csengessen a szobalánynak!Toque la campanilla y la doncella le traerá el café.
As I waited, I lifted the unopened newspaper from the table and glanced my eye over it.Amíg a reggelimre vártam, felvettem a még érintetlen, összehajtogatott újságot az asztalról, és belenéztem.Mientras aguardaba, cogí de la mesa el periódico, aún sin abrir, y le eché una ojeada.
It rested upon a heading which sent a chill to my heart.Tekintetem az egyik cikkre tévedt, és jeges borzongás futott végig a testemen.Mi mirada se clavó en unos titulares que me helaron el corazón.
"Holmes," I cried, "you are too late."Holmes! - kiáltottam. - Elkésett!––Holmes ––exclamé––. Ya es demasiado tarde.
"Ah!" said he, laying down his cup, "I feared as much.Jaj! - tette le a csészéjét. - Tartottam ettől.––¡Vaya! ––dijo él, dejando su taza en la mesa––. Me lo temía.
How was it done?" He spoke calmly, but I could see that he was deeply moved.Hogyan történt? - Nyugodt volt a hangja, de láttam, hogy mélyen megrendíti a dolog.¿Cómo ha sido? –– hablaba con tranquilidad, pero pude darme cuenta de que estaba profundamente afectado.
"My eye caught the name of Openshaw, and the heading 'Tragedy Near Waterloo Bridge.'Csak megakadt a szemem az Openshaw néven, és még csak a címet olvastam el: "Tragédia a Waterloo híd közelében."––Acabo de tropezarme con el nombre de Openshaw y el titular «Tragedia junto al puente de Waterloo».
Here is the account: "Between nine and ten last night Police-Constable Cook, of the H Division, on duty near Waterloo Bridge, heard a cry for help and a splash in the water.De felolvasom az egészet. "Tegnap este kilenc és tíz óra között a Waterloo híd közelében szolgálatot teljesítő Cooke közrendőr segélykiáltást, majd egy loccsanást hallott.Aquí está la crónica: «Entre las nueve y las diez de la pasada noche, el agente de policía Cook, de la división H, de servicio en las proximidades del puente de Waterloo, oyó un grito que pedía socorro y un chapoteo en el agua.
The night, however, was extremely dark and stormy, so that, in spite of the help of several passers-by, it was quite impossible to effect a rescue.A vihar és a rendkívüli sötétség miatt azonban a mentés teljességgel lehetetlen volt, bár több járókelő megpróbált segíteni.Sin embargo, la noche era sumamente oscura y tormentosa, por lo que, a pesar de la ayuda de varios transeúntes, resultó imposible efectuar el rescate.
The alarm, however, was given, and, by the aid of the water-police, the body was eventually recovered. It proved to be that of a young gentleman whose name, as it appears from an envelope which was found in his pocket, was John Openshaw, and whose residence is near Horsham.Végül a vízirendőrséget riadóztatták, amely kifogta a tetemet. A szerencsétlenül járt férfi, mint az a zsebében lévő borítékról kiderült, John Openshaw, horshami illetőségű fiatalember.No obstante, se dio la alarma y, con la ayuda de la policía fluvial, se consiguió por fin recuperar el cuerpo, que resultó ser el de un joven caballero cuyo nombre, según se deduce de un sobre que llevaba en el bolsillo, era John Openshaw, y que residía cerca de Horsham.
It is conjectured that he may have been hurrying down to catch the last train from Waterloo Station, and that in his haste and the extreme darkness he missed his path and walked over the edge of one of the small landing-places for river steamboats.Feltételezhető, hogy a Waterloo pályaudvarról induló utolsó vonathoz sietett, a koromsötétben eltévedt, és az egyik stég oldaláról a vízbe esett.Se supone que debía ir corriendo para tomar el último tren de la estación de Waterloo, y que debido a las prisas y la oscuridad reinante, se salió del camino y cayó por el borde de uno de los pequeños embarcaderos para los barcos fluviales.
The body exhibited no traces of violence, and there can be no doubt that the deceased had been the victim of an unfortunate accident, which should have the effect of calling the attention of the authorities to the condition of the riverside landing-stages."A holttesten erőszak nyoma nem látszott, úgyhogy a szerencsétlen ember minden kétséget kizáróan véletlen balesetnek esett áldozatul. E tény ismételten felhívja a hatóságok figyelmét a folyóparti kikötőhelyek állapotára."El cuerpo no presenta señales de violencia, y parece fuera de dudas que el fallecido fue víctima de un desdichado accidente, que debería servir para llamar la atención de nuestras autoridades acerca del estado en que se encuentran los embarcaderos del río.»
We sat in silence for some minutes, Holmes more depressed and shaken than I had ever seen him.Néhány percig szótlanul ültünk mindketten. Holmest még sohasem láttam ennyire megrendültnek és lesújtottnak.Permanecimos sentados en silencio durante unos minutos, y jamás había visto a Holmes tan alterado y deprimido como entonces.
"That hurts my pride, Watson," he said at last. "It is a petty feeling, no doubt, but it hurts my pride.Ez a büszkeségembe gázolt, Watson - szólalt meg végül. - Kicsinyes érzés, tudom, de sérti a hiúságomat.––Esto hiere mi orgullo, Watson ––dijo por fin––. Ya sé que es un sentimiento mezquino, pero hiere mi orgullo.
It becomes a personal matter with me now, and, if God sends me health, I shall set my hand upon this gang.Ez mostantól az én személyes ügyem, és ha az Úristen erőt ad hozzá, elkapom ezt a bandát.Esto se ha convertido en un asunto personal y, si Dios me da salud, le echaré el guante a esa cuadrilla.
That he should come to me for help, and that I should send him away to his death--!" He sprang from his chair and paced about the room in uncontrollable agitation, with a flush upon his sallow cheeks and a nervous clasping and unclasping of his long thin hands.Ez a fiatalember segítségért fordult hozzám, én pedig egyenesen a halálba küldtem. - Felugrott a székről, sápadt arca kipirult, izgatottan fel-alá járkált a szobában, és hosszú, vékony kezét idegesen, szinte öntudatlanul ütögette össze.¡Pensar que acudió a mí en busca de ayuda y que yo lo envié a la muerte! ––se levantó de un salto y empezó a dar zancadas por la habitación, presa de una agitación incontrolable, con sus enjutas mejillas cubiertas de rubor y sin dejar de abrir y cerrar nerviosamente sus largas y delgadas manos––.
"They must be cunning devils," he exclaimed at last. "How could they have decoyed him down there?Agyafúrt gonosztevők! - kiáltott fel végül. - Hogyan tudták lecsalni oda?Tienen que ser astutos como demonios ––exclamó al fin–– ¿Cómo se las arreglaron para desviarle hasta allí?
The Embankment is not on the direct line to the station.A rakpart nem is esik útba az állomás felé.El embarcadero no está en el camino directo a la estación.
The bridge, no doubt, was too crowded, even on such a night, for their purpose.A hídon nyilván még ilyen rossz időben is túl sokan voltak ahhoz, hogy ott próbálkoztak volna.No cabe duda de que el puente, a pesar de la noche que hacía, debía estar demasiado lleno de gente para sus propósitos.
Well, Watson, we shall see who will win in the long run.De meglátjuk, Watson, ki nevet a végén.Bueno, Watson, ya veremos quién vence a la larga.
I am going out now!"Indulok.¡Voy a salir!
"To the police?"A rendőrségre?––¿A ver a la policía?
"No; I shall be my own police.Nem, én magam leszek a rendőrség.––No, yo seré mi propia policía.
When I have spun the web they may take the flies, but not before."Majd ha megszőttem a hálót, elkaphatják ők a legyeket, de addig nem.Cuando yo haya tendido mi red, podrán hacerse cargo de las moscas, pero no antes.
All day I was engaged in my professional work, and it was late in the evening before I returned to Baker Street.Egész nap elfoglalt a munkám, és csak késő este értem vissza a Baker Streetre.Pasé todo el día dedicado a mis tareas profesionales, y no regresé a Baker Street hasta bien entrada la noche.
Sherlock Holmes had not come back yet.Sherlock Holmes még nem jött haza.Sherlock Holmes no había vuelto aún.
It was nearly ten o'clock before he entered, looking pale and worn.Már majdnem tíz óra volt, amikor sápadtan, nyúzottan megérkezett.Eran casi las diez cuando llegó, con aspecto pálido y agotado.
He walked up to the sideboard, and tearing a piece from the loaf he devoured it voraciously, washing it down with a long draught of water.Egyenesen a kredenchez ment, letört egy darab kenyeret, mohón bekapta, és egy nagy korty vízzel leöblítette.Se acercó al aparador, arrancó un trozo de pan de la hogaza y lo devoró ávidamente, ayudándolo a pasar con un gran trago de agua.
"You are hungry," I remarked.Látom, éhes - szóltam.––Viene usted hambriento ––comenté.
"Starving.Kopog a szemem.––Muerto de hambre.
It had escaped my memory.Reggeli óta elfelejtettem enni.Se me olvidó comer.
I have had nothing since breakfast."No había tomado nada desde el desayuno.
"Nothing?"Nem evett semmit?––¿Nada?
"Not a bite.Egy falatot se.––Ni un bocado.
I had no time to think of it."De nem is értem rá ezzel törődni.No he tenido tiempo de pensar en ello.
"And how have you succeeded?"És hogy halad?––¿Y qué tal le ha ido?
"Well."Jól.––Bien.
"You have a clue?"Nyomon van?––¿Tiene usted una pista?
"I have them in the hollow of my hand.A kezemben vannak.––Los tengo en la palma de la mano.
Young Openshaw shall not long remain unavenged.Az ifjú Openshaw halála nem sokáig marad megbosszulatlanul.La muerte del joven Openshaw no quedará sin venganza.
Why, Watson, let us put their own devilish trade-mark upon them.Mit szólna hozzá, Watson, ha a saját sátáni csapdájukba ejtenénk őket?Escuche, Watson, vamos a marcarlos con su propia marca diabólica.
It is well thought of!"Mindent kieszeltem!¿Qué le parece laidea?
"What do you mean?"Hogyan?––¿A qué se refiere?
He took an orange from the cupboard, and tearing it to pieces he squeezed out the pips upon the table.Kivett egy narancsot a szekrényből, gerezdekre szedte, és az asztalra nyomta belőlük a magokat.Tomó del aparador una naranja, la hizo pedazos y exprimió las semillas sobre la mesa. Cogió cinco de ellas y las metió en un sobre.
Of these he took five and thrust them into an envelope. On the inside of the flap he wrote "S. H. for J. O."Ötöt beletett egy borítékba, és a lehajtólap belső oldalára ráírta: "J. O. nevében: S. H."En la parte interior de la solapa escribió «De S. H. a J. C.».
Then he sealed it and addressed it to "Captain James Calhoun, Barque 'Lone Star,' Savannah, Georgia."Azután leragasztotta és megcímezte: "James Calhoun kapitánynak, a Lone Star nevű hajón, Savannah, Georgia."Luego lo cerró y escribió la dirección: «Capitán Calhoun, Barco Lone Star, Savannah, Georgia».
"That will await him when he enters port," said he, chuckling. "It may give him a sleepless night.Ez fogja várni a kikötőben, amikor hazaér - mondta Holmes kuncogva. - Nem hiszem, hogy egy szemhunyást is aludna aznap éjjel.––Le estará esperando cuando llegue a puerto ––dijo riendo por lo bajo––. Eso le quitará el sueño por la noche.
He will find it as sure a precursor of his fate as Openshaw did before him."Érezni fogja ő is, mint a fiatal Openshaw, hogy közel a vég.Será un anuncio de lo que le espera, tan seguro como lo fue para Openshaw.
"And who is this Captain Calhoun?"De ki ez a Calhoun kapitány?––¿Y quién es este capitán Calhoun?
"The leader of the gang.A bandavezér.––El jefe de la banda.
I shall have the others, but he first."Majd sorra kerítem a többit is, de elsőnek őt!Cogeré a los otros, pero primero él.
"How did you trace it, then?"Hogyan jutott a nyomára?––¿Cómo lo ha localizado?
He took a large sheet of paper from his pocket, all covered with dates and names.Holmes egy adatokkal, nevekkel teleírt papírlapot húzott elő a zsebéből.Sacó de su bolsillo un gran pliego de papel, completamente cubierto de fechas y nombres.
"I have spent the whole day," said he, "over Lloyd's registers and files of the old papers, following the future career of every vessel which touched at Pondicherry in January and February in '83.Egész nap a Lloyd biztosítóház jegyzékeit és régi iratait böngésztem. Utánanéztem minden hajó további útvonalának, amely 83 januárjában és februárjában érintette Pondicherryt.––He pasado todo el día ––explicó–– en los registros de Lloyd's examinando periódicos atrasados, y siguiendo las andanzas de todos los barcos que atracaron en Pondicherry en enero y febrero del ochenta y tres.
There were thirty-six ships of fair tonnage which were reported there during those months.A számításba jöhető hajók közül harminchat volt bejegyezve ezekben a hónapokban.Había treinta y seis barcos de buen tonelaje que pasaron por allí durante esos meses.
Of these, one, the 'Lone Star,' instantly attracted my attention, since, although it was reported as having cleared from London, the name is that which is given to one of the states of the Union."Egyikük, a Lone Star azonnal fölkeltette a figyelmemet, mert az egyik amerikai államot így is szokták nevezni.Uno de ellos, el Lone Star, me llamó inmediatamente la atención, porque, aunque figuraba como procedente de Londres, el nombre, «Estrella Solitaria», es el mismo que se aplica a uno de los estados de la Unión.
"Texas, I think."Azt hiszem, Texast.––Texas, creo.
"I was not and am not sure which; but I knew that the ship must have an American origin."Lehet, nem tudom. De ez nem is fontos, csak az, hogy a hajó amerikai.––No sé muy bien cuál; pero estaba seguro de que el barco era de origen norteamericano.
"What then?"És azután?––Y después, ¿qué?
"I searched the Dundee records, and when I found that the barque 'Lone Star' was there in January, '85, my suspicion became a certainty.Átnéztem a dundeei jegyzékeket, és amikor megláttam, hogy a Lone Star ott horgonyzott 1885 januárjában, a gyanúm egyből bizonyossággá változott.––Busqué en los registros de Dundee, y cuando comprobé que el Lone Star había estado allí en enero del ochenta y cinco, mi sospecha se convirtió en certeza.
I then inquired as to the vessels which lay at present in the port of London."Utána megérdeklődtem, hogy a napokban milyen hajók kötöttek ki London kikötőjében.Pregunté entonces qué barcos estaban atracados ahora mismo en el puerto de Londres.
"Yes?"És?––¿Y...?
"The 'Lone Star' had arrived here last week.A Lone Star a múlt héten érkezett.––El Lone Star había llegado la semana pasada.
I went down to the Albert Dock and found that she had been taken down the river by the early tide this morning, homeward bound to Savannah.Lementem az Albert-dokkhoz, és megtudtam, hogy a hajót a kora reggeli dagállyal levontatták a folyón a tengerre, mert indulni szándékozik haza, Savannah-ba.Me fui hasta el muelle Albert y descubrí que había zarpado con la marea de esta mañana, rumbo a su puerto de origen, Savannah.
I wired to Gravesend and learned that she had passed some time ago, and as the wind is easterly I have no doubt that she is now past the Goodwins and not very far from the Isle of Wight."Táviratoztam Gravesendbe, és értesültem róla, hogy a Lone Star már egy ideje elhaladt előtte. Ráadásul keleti szél fúj, úgyhogy biztosan elhagyta már a Goodwin-zátonyokat is, és valahol Wight szigetének a közelében lehet.Telegrafié a Gravesend y me dijeron que había pasado por allí hacía un buen rato. Como sopla viento del este, no me cabe duda de que ahora debe haber dejado atrás los Goodwins y no andará lejos de la isla de Wight.
"What will you do, then?"Akkor most mit fog tenni?––¿Y qué va a hacer ahora?
"Oh, I have my hand upon him.Lefülelem a jómadarat, ne féljen.––Oh, ya les tengo puesta la mano encima.
He and the two mates, are as I learn, the only native-born Americans in the ship. The others are Finns and Germans.Utánanéztem: csak Calhoun és két cimborája amerikai a hajón, a legénység többi tagja német és finn.Me he enterado de que él y los dos contramaestres son los únicos norteamericanos que hay a bordo. Los demás son finlandeses y alemanes.
I know, also, that they were all three away from the ship last night.Azt is tudom, hogy tegnap este mindhárman elhagyták a hajót.También he sabido que los tres pasaron la noche fuera del barco.
I had it from the stevedore who has been loading their cargo.Az a dokkmunkás mondta, aki a berakodásukat irányította.Me lo contó el estibador que estuvo subiendo su cargamento.
By the time that their sailing-ship reaches Savannah the mail-boat will have carried this letter, and the cable will have informed the police of Savannah that these three gentlemen are badly wanted here upon a charge of murder."Mire a vitorlásuk Savannah-ba ér, a postahajó már régen ott lesz a levéllel, az ottani rendőrség pedig a táviratomból értesül róla, hogy az említett három urat nagyon várják ideát mint egy bizonyos gyilkossági ügy vádlottait.Para cuando el velero llegue a Savannah, el vapor correo habrá llevado esta carta, y el telégrafo habrá informado a la policía de Savannah de que esos tres caballeros son reclamados aquí para responder de una acusación de asesinato.
There is ever a flaw, however, in the best laid of human plans, and the murderers of John Openshaw were never to receive the orange pips which would show them that another, as cunning and as resolute as themselves, was upon their track.Valami kiszámíthatatlan tényező azonban rendszerint közbejön még a legtökéletesebb emberi terv esetében is; John Openshaw gyilkosai sem vehették kézhez a narancsmagokat soha. Nem tudták meg, hogy valaki, aki ugyanolyan ravasz és elszánt, mint ők maguk, rájött a kilétükre.Sin embargo, siempre existe una grieta hasta en el mejor trazado de los planes humanos, y los asesinos de John Openshaw no recibirían nunca las semillas de naranja que les habrían anunciado que otra persona, tan astuta y decidida como ellos, les iba siguiendo la pista.
Very long and very severe were the equinoctial gales that year.Az őszi napéjegyenlőség körüli viharok, mint mondtam, nagyon hevesek és hosszan tartók voltak abban az évben.Las tormentas equinocciales de aquel año fueron muy prolongadas y violentas.
We waited long for news of the "Lone Star" of Savannah, but none ever reached us.Sokáig vártuk, hogy valami hírt kapjunk a savannah-i Lone Starról, de nem jött semmi.Durante semanas, esperamos noticias del Lone Star de Savannah, pero no nos llegó ninguna.
We did at last hear that somewhere far out in the Atlantic a shattered stern-post of a boat was seen swinging in the trough of a wave, with the letters "L. S." carved upon it, and that is all which we shall ever know of the fate of the "Lone Star."Végül tudomásunkra jutott, hogy valahol, messze, a nyílt óceánon egy hajó törött tatgerendáját látták hánykódni a hullámok között, és ez a két betű volt rávésve: L. S. A Lone Star sorsáról ennél többet sohasem fogunk megtudni. VIPor fin nos enteramos de que en algún punto del Atlántico se había avistado el codaste destrozado de una lancha, zarandeado por las olas, que llevaba grabadas las letras «L. S.», y eso es todo lo más que llegaremos nunca a saber acerca del destino final del Lone Star.
ADVENTURE VI.A FERDE SZÁJÚ6. El hombre del labio retorcido
THE MAN WITH THE TWISTED LIP Isa Whitney, brother of the late Elias Whitney, D.D., Principal of the Theological College of St. George's, was much addicted to opium.Isa Whitney, a néhai Elias Whitneynek, a St. George Teológiai Kollégium igazgatójának, a hittudományok doktorának a fivére, az ópium rabja volt.Isa Whitney, hermano del difunto Elías Whitney, D. D., director del Colegio de Teología de San Jorge, era adicto perdido al opio.
The habit grew upon him, as I understand, from some foolish freak when he was at college; for having read De Quincey's description of his dreams and sensations, he had drenched his tobacco with laudanum in an attempt to produce the same effects.Tudomásom szerint egy diákkori bolondság volt az oka, hogy rákapott: az egyetemen olvasta ugyanis De Quincey fejtegetéseit saját álmairól és képzeteiről, mire, hogy ő is hasonló érzeteket váltson ki magából, a pipadohányt ópiumtinktúrával itatta át.Según tengo entendido, adquirió el hábito a causa de una típica extravagancia de estudiante: habiendo leído en la universidad la descripción que hacía De Quincey de sus ensueños y sensaciones, había empapado su tabaco en láudano con la intención de experimentar los mismos efectos.
He found, as so many more have done, that the practice is easier to attain than to get rid of, and for many years he continued to be a slave to the drug, an object of mingled horror and pity to his friends and relatives.Aztán persze rájött ő is, mint még annyian mások, hogy könnyebb a szokást fölvenni, mint lerázni; és a barátai, rokonai éveken át borzadállyal és szánakozással nézték, hogyan hatalmasodik el rajta a toxikománia.Descubrió, como han hecho tantos otros, que resulta más fácil adquirir el hábito que librarse de él, y durante muchos años vivió esclavo de la droga, inspirando una mezcla de horror y compasión a sus amigos y familiares.
I can see him now, with yellow, pasty face, drooping lids, and pin-point pupils, all huddled in a chair, the wreck and ruin of a noble man.Ma már csak a romjait láthatjuk ennek a nemes embernek: egy örökké karosszékében kuporgó emberroncsot, akinek az arca sárga, felpüffedt, s pupillájára álmosan csukja le fittyedt szemhéját.Todavía me parece que lo estoy viendo, con la cara amarillenta y fofa, los párpados caídos y las pupilas reducidas a un puntito, encogido en una butaca y convertido en la ruina y los despojos de un buen hombre.
One night--it was in June, '89--there came a ring to my bell, about the hour when a man gives his first yawn and glances at the clock.Egy este - 89 júniusában -, éppen az idő tájt, amikor már kezd ásítozni és az órára pislogni az ember, megszólalt a csengőnk.Una noche de junio de 1889 sonó el timbre de mi puerta, aproximadamente a la hora en que uno da el primer bostezo y echa una mirada al reloj.
I sat up in my chair, and my wife laid her needle-work down in her lap and made a little face of disappointment.Felegyenesedtem a székemben, a feleségem pedig letette a kézimunkáját, és bosszús képet vágott.Me incorporé en mi asiento, y mi esposa dejó su labor sobre el regazo y puso una ligera expresión de desencanto.
"A patient!" said she. "You'll have to go out."Biztosan beteghez hívnak - nézett rám. - Már megint el kell menned!––¡Un paciente! ––dijo––. Vas a tener que salir.
I groaned, for I was newly come back from a weary day.Morogva sóhajtottam, ugyanis csak nemrég értem haza, s elég fárasztó napom volt.Solté un gemido, porque acababa de regresar a casa después de un día muy fatigoso.
We heard the door open, a few hurried words, and then quick steps upon the linoleum.Lent ajtót nyitottak, pár rövid szót hallottunk, aztán gyors léptek kopogtak a padlón.Oímos la puerta que se abría, unas pocas frases presurosas, y después unos pasos rápidos sobre el linóleo.
Our own door flew open, and a lady, clad in some dark-coloured stuff, with a black veil, entered the room.Kivágódott az ajtó, és egy sötét ruhás, fekete fátylas nő rontott be a szobába.Se abrió de par en par la puerta de nuestro cuarto, y una dama vestida de oscuro y con un velo negro entró en la habitación.
"You will excuse my calling so late," she began, and then, suddenly losing her self-control, she ran forward, threw her arms about my wife's neck, and sobbed upon her shoulder. "Oh, I'm in such trouble!" she cried; "I do so want a little help."Bocsánatot kérek, hogy ilyen későn zavarok - kezdte, aztán egyszer csak nem tudott tovább uralkodni magán, előreszaladt, karját a feleségem nyaka köré fonta, és zokogva borult a vállára. - Borzasztó bajban vagyok! - szipogta. - Csak egy kicsit segítsen valaki!––Perdonen ustedes que venga tan tarde ––empezó a decir; y en ese mismo momento, perdiendo de repente el dominio de sí misma, se abalanzó corriendo sobre mi esposa, le echó los brazos al cuello y rompió a llorar sobre su hombro––. ¡Ay, tengo un problema tan grande! ––sollozó––.
"Why," said my wife, pulling up her veil, "it is Kate Whitney.Nahát! - emelte fel a feleségem a nő fátylát. - Kate Whitney!¡Necesito tanto que alguien me ayude! ––¡Pero si es Kate Whitney! ––dijo mi esposa, alzándole el velo––.
How you startled me, Kate!Hogy megijesztettél, Kate!¡Qué susto me has dado, Kate!
I had not an idea who you were when you came in."El sem tudtam képzelni, hogy te vagy az, amikor beléptél!Cuando entraste no tenía ni idea de quién eras.
"I didn't know what to do, so I came straight to you." That was always the way.Nem tudom, mitévő legyek, azért jöttem egyenesen hozzád. - Ez általában így ment.––No sabía qué hacer, así que me vine derecho a verte. Siempre pasaba lo mismo.
Folk who were in grief came to my wife like birds to a light-house.A feleségem úgy vonzotta a bajba került embereket, mint fény a bogarakat.La gente que tenía dificultades acudía a mi mujer como los pájaros a la luz de un faro.
"It was very sweet of you to come.Nagyon édes vagy, hogy eljöttél.––Has sido muy amable viniendo.
Now, you must have some wine and water, and sit here comfortably and tell us all about it.Most iszol egy kis vizes bort, kényelembe helyezed magad, és elmondasz mindent.Ahora, tómate un poco de vino con agua, siéntate cómodamente y cuéntanoslo todo.
Or should you rather that I sent James off to bed?"Vagy küldjem el Jamest lefeküdni?¿0 prefieres que mande a james a la cama?
"Oh, no, no!Nem, nem.––Oh, no, no.
I want the doctor's advice and help, too.A doktor úr tanácsára és segítségére is szükségem van.Necesito también el consejo y la ayuda del doctor.
It's about Isa.Isáról van szó.Se trata de Isa.
He has not been home for two days.Már két napja nem jött haza.No ha venido a casa en dos días.
I am so frightened about him!"Úgy aggódom érte.¡Estoy tan preocupada por él!
It was not the first time that she had spoken to us of her husband's trouble, to me as a doctor, to my wife as an old friend and school companion.Nem először beszélt velünk a férje bajáról - velem mint orvossal, a feleségemmel pedig mint barátnőjével és egykori iskolatársával.No era la primera vez que nos hablaba del problema de su marido, a mí como doctor, a mi esposa como vieja amiga y compañera del colegio.
We soothed and comforted her by such words as we could find. Did she know where her husband was?Nyugtatgattuk, vigasztaltuk mindennel, ami eszünkbe jutott: kérdeztük, tudja-e, hol a férje?La consolamos y reconfortamos lo mejor que pudimos. ¿Sabía dónde podía estar su marido?
Was it possible that we could bring him back to her?Elképzelhető-e, hogy vissza tudnánk vinni hozzá?¿Era posible que pudiéramos hacerle volver con ella?
It seems that it was.Igen, ezt el tudta képzelni.Por lo visto, sí que era posible.
She had the surest information that of late he had, when the fit was on him, made use of an opium den in the farthest east of the City.Biztos értesülései voltak arról, hogy a férje az utóbbi időben, ha rájött a happáré, egy ópiumbarlangot keresett fel a város keleti végén.Sabía de muy buena fuente que últimamente, cuando le daba el ataque, solía acudir a un fumadero de opio situado en el extremo oriental de la City.
Hitherto his orgies had always been confined to one day, and he had come back, twitching and shattered, in the evening.Ez idáig a tobzódásai csak egy napra korlátozódtak, és estére, összetörten és reszketve ugyan, de legalább mindig hazatért.Hasta entonces, sus orgías no habían pasado de un día, y siempre había vuelto a casa, quebrantado y tembloroso, al caer la noche.
But now the spell had been upon him eight-and-forty hours, and he lay there, doubtless among the dregs of the docks, breathing in the poison or sleeping off the effects.Most azonban már negyvennyolc órája tartja hatalmában a mámor, és egész biztosan a kikötői alja nép között szívja magába a mérget, vagy mély álmát alussza, amíg a szer hatása el nem múlik.Pero esta vez el maleficio llevaba durándole cuarenta y ocho horas, y sin duda allí seguía tumbado, entre la escoria de los muelles, aspirando el veneno o durmiendo bajo sus efectos.
There he was to be found, she was sure of it, at the Bar of Gold, in Upper Swandam Lane. But what was she to do?Kate Whitney biztos volt benne, hogy a férje az Upper Swandam utcában levő "Arany-rúd"-ban van, de hát mit tehet ő?Su mujer estaba segura de que se le podía encontrar en «El Lingote de Oro», en Upper Swandam Lane.
How could she, a young and timid woman, make her way into such a place and pluck her husband out from among the ruffians who surrounded him?Hogyan állíthatna be egy gyönge fiatalasszony egy ilyen helyre, és hogyan cibálja ki a férjét a sok haramia közül?Pero ¿qué podía hacer ella? ¿Cómo iba ella, una mujer joven y tímida, a meterse en semejante sitio y sacar a su marido de entre los rufianes que le rodeaban?
There was the case, and of course there was but one way out of it. Might I not escort her to this place?Adva volt tehát az eset, melynek, persze, csak egy megoldása lehet: nem tudnám-e én elkísérni őt oda?Así estaban las cosas y, desde luego, no había más que un modo de resolverlas. ¿No podía yo acompañarla hasta allí?
And then, as a second thought, why should she come at all?Sőt, ha meggondoljuk, egyáltalán, mi szükség van ott őrá?Sin embargo, pensándolo bien, ¿para qué había de venir ella?
I was Isa Whitney's medical adviser, and as such I had influence over him.Én vagyok Isa Whitney orvosa és bizalmasa, és ilyen minőségemben befolyást tudok gyakorolni rá.Yo era el consejero médico de Isa Whitney y, como tal, tenía cierta influencia sobre él.
I could manage it better if I were alone.Jobb lesz, ha egyedül megyek.Podía apañármelas mejor si iba solo.
I promised her on my word that I would send him home in a cab within two hours if he were indeed at the address which she had given me.Szavamat is adtam a hölgynek, hogy két órán belül kocsival hazaküldöm a férjét, ha csakugyan ott találom, ahol mondja.Le di mi palabra de que antes de dos horas se lo enviaría a casa en un coche si de verdad se encontraba en la dirección que me había dado.
And so in ten minutes I had left my armchair and cheery sitting-room behind me, and was speeding eastward in a hansom on a strange errand, as it seemed to me at the time, though the future only could show how strange it was to be.Így aztán tíz perc múlva karosszékem és meghitt nappali szobám helyett máris egy konflisban ültem, amely Kelet-London felé röpített különös megbízatásomra, bár azt is gyanítottam, hogy később még különösebbre is fordulhat a dolog.Y así, al cabo de diez minutos, había abandonado mi butaca y mi acogedor cuarto de estar, y viajaba a toda velocidad en un coche de alquiler rumbo al este, con lo que entonces me parecía una extraña misión, aunque sólo el futuro me iba a demostrar lo extraña que era en realidad.
But there was no great difficulty in the first stage of my adventure.Vállalkozásomat azonban kezdetben semmi sem nehezítette.Sin embargo, no encontré grandes dificultades en la primera etapa de mi aventura.
Upper Swandam Lane is a vile alley lurking behind the high wharves which line the north side of the river to the east of London Bridge.Az Upper Swandam utca egy ütött-kopott házsor a London Bridge-től keletre, a folyó északi felén sorakozó nagy rakodóhelyek mögött.Upper Swandam Lane es una callejuela miserable, oculta detrás de los altos muelles que se extienden en la orilla norte del río, al este del puente de Londres.
Between a slop-shop and a gin-shop, approached by a steep flight of steps leading down to a black gap like the mouth of a cave, I found the den of which I was in search.Egy ócskás és egy pálinkamérés között találtam meg a keresett ópiumbarlangot; meredek lépcsősor vezetett le egy nagy fekete nyíláshoz, amely csakugyan egy barlang szájára emlékeztetett.Entre una tienda de ropa usada y un establecimiento de ginebra encontré el antro que iba buscando, al que se llegaba por una empinada escalera que descendía hasta un agujero negro como la boca de una caverna.
Ordering my cab to wait, I passed down the steps, worn hollow in the centre by the ceaseless tread of drunken feet; and by the light of a flickering oil-lamp above the door I found the latch and made my way into a long, low room, thick and heavy with the brown opium smoke, and terraced with wooden berths, like the forecastle of an emigrant ship.Szóltam a kocsisnak, hogy várjon meg, és elindultam lefelé a lépcsőn, melynek közepét már egészen homorúra koptatta a kába lábak szakadatlan jövés-menése. Imbolygó olajlámpa világította meg az ajtókilincset. Benyitottam, és egy hosszú, alacsony helyiségben találtam magam, ahol a sűrű, nehéz, barna ópiumfüstben teraszosan egymás fölött - mint egy kivándorlóhajó orrfedélzetén - fapriccsek sorakoztak.Ordené al cochero que aguardara y bajé los escalones, desgastados en el centro por el paso incesante de pies de borrachos. A la luz vacilante de una lámpara de aceite colocada encima de la puerta, encontré el picaporte y penetré en una habitación larga y de techo bajo, con la atmósfera espesa y cargada del humo pardo del opio, y equipada con una serie de literas de madera, como el castillo de proa de un barco de emigrantes.
Through the gloom one could dimly catch a glimpse of bodies lying in strange fantastic poses, bowed shoulders, bent knees, heads thrown back, and chins pointing upward, with here and there a dark, lack-lustre eye turned upon the newcomer.A félhomályban lassacskán különös, elképzelhetetlen pózokban fekvő alakok rajzolódtak ki szemem előtt. Görnyedten, felhúzott térddel, fejüket hátravetve, de állukat valahogy a plafon felé csavarva hevertek mozdulatlanul, csak egy-két fénytelen szempár fordult a belépő felé.A través de la penumbra se podían distinguir a duras penas numerosos cuerpos, tumbados en posturas extrañas y fantásticas, con los hombros encorvados, las rodillas dobladas, las cabezas echadas hacia atrás y el mentón apuntando hacia arriba; de vez en cuando, un ojo oscuro y sin brillo se fijaba en el recién llegado.
Out of the black shadows there glimmered little red circles of light, now bright, now faint, as the burning poison waxed or waned in the bowls of the metal pipes.A sötét priccsek mélyén kis piros fénypontok csillogtak, hol fényesen, hol halványabban, aszerint, hogy a parázsló méregadag felizzott vagy elhamvadt a fémpipák tégelyeiben.Entre las sombras negras brillaban circulitos de luz, encendiéndose y apagándose, según que el veneno ardiera o se apagara en las cazoletas de las pipas metálicas.
The most lay silent, but some muttered to themselves, and others talked together in a strange, low, monotonous voice, their conversation coming in gushes, and then suddenly tailing off into silence, each mumbling out his own thoughts and paying little heed to the words of his neighbour.A legtöbben csendben feküdtek, egy páran azonban motyogtak magukban, és néhányan beszélgettek is egymással. Ezek a furcsa, mély hangú, monoton társalgások néha erőteljesebbé váltak: ilyenkor mindegyik dörmögte a magáét, nem sokat hederítve rá, mit mond a másik, majd hirtelen elhalkultak és elhallgattak.La mayoría permanecía tendida en silencio, pero algunos murmuraban para sí mismos, y otros conversaban con voz extraña, apagada y monótona; su conversación surgía en ráfagas y luego se desvanecía de pronto en el silencio, mientras cada uno seguía mascullando sus propios pensamientos, sin prestar atención a las palabras de su vecino.
At the farther end was a small brazier of burning charcoal, beside which on a three-legged wooden stool there sat a tall, thin old man, with his jaw resting upon his two fists, and his elbows upon his knees, staring into the fire.A helyiség túlsó végében egy fém parázstartóban faszén égett, előtte egy háromlábú sámlin magas, sovány öregember ült, és állát a két öklére, könyökét a két térdére támasztva bámult a tűzbe.En el extremo más apartado había un pequeño brasero de carbón, y a su lado un taburete de madera de tres patas, en el que se sentaba un anciano alto y delgado, con la barbilla apoyada en los puños y los codos en las rodillas, mirando fijamente el fuego.
As I entered, a sallow Malay attendant had hurried up with a pipe for me and a supply of the drug, beckoning me to an empty berth.Amint beléptem, egy sápadt képű maláj szolga sietett elém egy pipával és egy adag ópiummal, s buzgón terelt egy üres priccs felé.Al verme entrar, un malayo de piel cetrina se me acercó rápidamente con una pipa y una porción de droga, indicándome una litera libre.
"Thank you. I have not come to stay," said I.Köszönöm, nem maradok - mondtam. - Egy barátom van itt, Isa Whitney.––Gracias, no he venido a quedarme ––dije––.
"There is a friend of mine here, Mr. Isa Whitney, and I wish to speak with him."Vele szeretnék beszélni.Hay aquí un amigo mío, el señor Isa Whitney, y quiero hablar con él.
There was a movement and an exclamation from my right, and peering through the gloom, I saw Whitney, pale, haggard, and unkempt, staring out at me.Jobbra tőlem valaki felkiáltott, és mocorogni kezdett, s ahogy arra meresztgettem a szemem, a sűrű füstben megpillantottam Whitneyt. Sápadt volt, nyúzott, ápolatlan, és hitetlenkedve bámult rám.Hubo un movimiento y una exclamación a mi derecha y, atisbando entre las tinieblas, distinguí a Whitney, pálido, ojeroso y desaliñado, con la mirada fija en mí.
"My God!Te jó ég!––¡Dios mío!
It's Watson," said he.Ez Watson! - szólalt meg.¡Es Watson! ––exclamó.
He was in a pitiable state of reaction, with every nerve in a twitter.Szánalmas állapotban volt, minden idegszála vitustáncot járt. - Nahát, Watson!Se encontraba en un estado lamentable, con todos sus nervios presa de temblores––.
"I say, Watson, what o'clock is it?"Hány óra van?Oiga, Watson, ¿qué hora es?
"Nearly eleven."Mindjárt tizenegy.––Casi las once.
"Of what day?"És milyen nap van ma?––¿De qué día?
"Of Friday, June 19th."Péntek, június tizenkilencedike.––Del viernes, diecinueve de junio.
"Good heavens!Jóságos ég!––¡Cielo santo!
I thought it was Wednesday.Én azt hittem, szerda van.¡Creía que era miércoles!
It is Wednesday.De hát szerda is van!¡Y es miércoles!
What d'you want to frighten a chap for?" He sank his face onto his arms and began to sob in a high treble key.Mit ijesztgeti az embert? - Karjára borult, és magas, vékony hangon zokogni kezdett.¿Qué se propone usted asustando a un amigo? ––sepultó la cara entre los brazos y comenzó a sollozar en tono muy agudo.
"I tell you that it is Friday, man.Mondom, hogy péntek van, jóember.––Le digo que es viernes, hombre.
Your wife has been waiting this two days for you.A felesége két napja várja, hogy hazamenjen.Su esposa lleva dos días esperándole.
You should be ashamed of yourself!" "So I am.Szégyellheti magát. Szégyellem is.¡Debería estar avergonzado de sí mismo! ––Y lo estoy.
But you've got mixed, Watson, for I have only been here a few hours, three pipes, four pipes--I forget how many.De maga téved, Watson, mert én csak pár órája vagyok itt, három pipát vagy négyet szívtam el, most nem is tudom, mennyit.Pero usted se equivoca, Watson, sólo llevo aquí unas horas... tres pipas, cuatro pipas... ya no sé cuántas.
But I'll go home with you.De hazamegyek magával.Pero iré a casa con usted.
I wouldn't frighten Kate--poor little Kate.Nem akarom Kate-et megijeszteni.
Szegény kicsi Kate!
Give me your hand!Nyújtsa ide a kezét, segítsen!
Have you a cab?"Kocsival jött?¿Ha traído usted un coche?
"Yes, I have one waiting."Igen, kint várakozik.––Sí, tengo uno esperando.
"Then I shall go in it.Akkor én abba beszállok.––Entonces iré en él.
But I must owe something.De azt hiszem, itt még tartozom valamivel.Pero seguramente debo algo.
Find what I owe, Watson.Nézzen utána, mennyivel tartozom, Watson.Averigüe cuánto debo, Watson.
I am all off colour.Nem érzem valami jól magam.Me encuentro incapaz.
I can do nothing for myself."Egyedül semmit sem tudnék most elintézni.No puedo hacer nada por mí mismo.
I walked down the narrow passage between the double row of sleepers, holding my breath to keep out the vile, stupefying fumes of the drug, and looking about for the manager.Elindultam előre a két dupla priccs-sor közötti keskeny sávon, hogy megkeressem a főnököt, s közben visszatartottam a lélegzetemet, hogy a bódító, butító füstből minél kevesebb jusson a tüdőmbe.Recorrí el estrecho pasadizo entre la doble hilera de durmientes, conteniendo la respiración para no inhalar el humo infecto y estupefaciente de la droga, y busqué al encargado.
As I passed the tall man who sat by the brazier I felt a sudden pluck at my skirt, and a low voice whispered, "Walk past me, and then look back at me."Amint a parázstartónál ülő magas alak mellé értem, enyhe rántást éreztem a kabátomon, és suttogást hallottam: - Haladjon tovább, aztán nézzen vissza!Al pasar al lado del hombre alto que se sentaba junto al brasero, sentí un súbito tirón en los faldones de mi chaqueta y una voz muy baja susurró: «Siga adelante yluego vuélvase a mirarme».
The words fell quite distinctly upon my ear.A szavakat egészen tisztán hallottam.Las palabras sonaron con absoluta claridad en mis oídos.
I glanced down.Lenéztem.Miré hacia abajo.
They could only have come from the old man at my side, and yet he sat now as absorbed as ever, very thin, very wrinkled, bent with age, an opium pipe dangling down from between his knees, as though it had dropped in sheer lassitude from his fingers.Senki mástól nem származhattak, mint a mellettem ülő öregembertől, de az most is ugyanolyan elmélyülten ült, soványan, görnyedten, arca ezer ráncban a kortól, két térde közül egy ópiumpipa csüngött le, mintha már a fáradtságtól nem bírná kézben tartani.Sólo podía haberlas pronunciado el anciano que tenía a mi lado, y sin embargo continuaba sentado tan absorto como antes, muy flaco, muy arrugado, encorvado por la edad, con una pipa de opio caída entre sus rodillas, como si sus dedos la hubieran dejado caer de puro relajamiento.
I took two steps forward and looked back.Két lépést tettem, azután visszanéztem.Avancé dos pasos y me volvía mirar.
It took all my self-control to prevent me from breaking out into a cry of astonishment.Minden önuralmamra szükségem volt, hogy föl ne kiáltsak megdöbbenésemben.Necesité todo el dominio de mí mismo para no soltar un grito de asombro.
He had turned his back so that none could see him but I. His form had filled out, his wrinkles were gone, the dull eyes had regained their fire, and there, sitting by the fire and grinning at my surprise, was none other than Sherlock Holmes.Az öregember úgy fordult, hogy arcát senki se láthassa, csak én. Vonásai kiteltek, ráncai eltűntek, kifejezéstelen tekintetébe visszatért a fény, és álmélkodó ábrázatom láttán szélesen vigyorogva nem más ült a tűz mellett, mint Sherlock Holmes.El anciano se había vuelto de modo que nadie pudiera verlo más que yo. Su figura se había agrandado, sus arrugas habían desaparecido, los ojos apagados habían recuperado su fuego, y allí, sentado junto al brasero y sonriendo ante mi sorpresa, estaba ni más ni menos que Sherlock Holmes.
He made a slight motion to me to approach him, and instantly, as he turned his face half round to the company once more, subsided into a doddering, loose-lipped senility.Alig látható mozdulattal intett, hogy menjek közelebb, majd amikor ismét félig a többiek felé fordította arcát, már ugyanaz a szenilis trotli volt, mint az imént.Me indicó con un ligero gesto que me aproximara y, al instante, en cuanto volvió de nuevo su rostro hacia la concurrencia, se hundió una vez más en una senilidad decrépita y babeante.
"Holmes!" I whispered, "what on earth are you doing in this den?"Holmes! - suttogtam. - Mi a csodát keres maga ezen a bűntanyán?––¡Holmes! ––susurré––. ¿Qué demonios está usted haciendo en este antro?
"As low as you can," he answered; "I have excellent ears.Még halkabban! - szólt rám. - Nagyon jó fülem van.––Hable lo más bajo que pueda ––respondió––.
If you would have the great kindness to get rid of that sottish friend of yours I should be exceedingly glad to have a little talk with you."Ha hajlandó a kedvemért lerázni azt a kótyagos barátját, nagyon szívesen elcsevegnék magával.Tengo un oído excelente. Si tuviera usted la inmensa amabilidad de librarse de ese degenerado amigo suyo, me alegraría muchísimo tener una pequeña conversación con usted.
"I have a cab outside."Vár a kocsi odakint.––Tengo un coche fuera.
"Then pray send him home in it.Küldje vele haza ezt az alakot.––Entonces, por favor, mándelo a casa en él.
You may safely trust him, for he appears to be too limp to get into any mischief.Nem kell tartania attól, hogy valami ramazurit csinál, ahhoz már túl ványadt.Puede fiarse de él, porque parece demasiado hecho polvo como para meterse en ningún lío.
I should recommend you also to send a note by the cabman to your wife to say that you have thrown in your lot with me.És azt is javaslom, hogy küldjön a kocsissal egy üzenetet a feleségének, melyben közli, hogy velem akadt össze.Le recomiendo también que, por medio del cochero, le envíe una nota a su esposa diciéndole que ha unido su suerte a la mía.
If you will wait outside, I shall be with you in five minutes."Várjon meg odakint, öt perc múlva ott leszek.Si me espera fuera, estaré con usted en cinco minutos.
It was difficult to refuse any of Sherlock Holmes' requests, for they were always so exceedingly definite, and put forward with such a quiet air of mastery.Sherlock Holmes kéréseit mindig nehéz volt visszautasítanom, hiszen mindegyiket a végletekig szabatosan és világosan, ellenállhatatlanul nyugodtan és határozottan terjesztette elő.Resultaba dificil negarse a las peticiones de Sherlock Holmes, porque siempre eran extraordinariamente concretas y las exponía con un tono de lo más señorial.
I felt, however, that when Whitney was once confined in the cab my mission was practically accomplished; and for the rest, I could not wish anything better than to be associated with my friend in one of those singular adventures which were the normal condition of his existence.Ez esetben ráadásul magam is úgy éreztem, hogy ha már egyszer bedugtam Whitneyt a kocsiba, a küldetésemet gyakorlatilag teljesítettem, egyebekben pedig jobb programot nem is kívánhatnék magamnak, mint hogy barátom mellett legyek, miközben ő nyilván valamelyik újabb rendkívüli esetét bogozgatja.De todas maneras, me parecía que una vez metido Whitney en el coche, mi misión había quedado prácticamente cumplida; y, por otra parte, no podía desear nada mejor que acompañar a mi amigo en una de aquellas insólitas aventuras que constituían su modo normal de vida.
In a few minutes I had written my note, paid Whitney's bill, led him out to the cab, and seen him driven through the darkness.Néhány rövid perc alatt megírtam az üzenetet haza, kifizettem Whitney számláját, kikísértem a kocsihoz, és néztem, hogy a kocsis elhajt vele a sötétben.Me bastaron unos minutos para escribir la nota, pagar la cuenta de Whitney, llevarlo hasta el coche y verle partir a través de la noche.
In a very short time a decrepit figure had emerged from the opium den, and I was walking down the street with Sherlock Holmes.Rövid idő múlva egy roskatag alak jött elő az ópiumbarlangból, és elindultunk együtt az utcán.Muy poco después, una decrépita figura salía del fumadero de opio yyo caminaba calle abajo en compañía de Sherlock Holmes.
For two streets he shuffled along with a bent back and an uncertain foot. Then, glancing quickly round, he straightened himself out and burst into a hearty fit of laughter.Sherlock Holmes két háztömbnyit remegő lábbal és hajlott háttal csoszogott mellettem, aztán gyorsan körülnézett, kiegyenesedett, és felszabadultan nevetni kezdett.Avanzó por un par de calles arrastrando los pies, con la espalda encorvada y el paso inseguro; y de pronto, tras echar una rápida mirada a su alrededor, enderezó el cuerpo y estalló en una alegre carcajada.
"I suppose, Watson," said he, "that you imagine that I have added opium-smoking to cocaine injections, and all the other little weaknesses on which you have favoured me with your medical views."Gondolom, Watson - kezdte -, ön most erősen gyanítja, hogy az ópiumszívást is beiktattam a kokaininjekciók és egyéb gyarlóságaim mellé, amelyekről oly gyakran kifejti nekem orvosi álláspontját.––Supongo, Watson ––dijo––, que está usted pensando que he añadido el fumar opio a las inyecciones de cocaína y demás pequeñas debilidades sobre las que usted ha tenido la bondad de emitir su opinión facultativa.
"I was certainly surprised to find you there."Nem tagadom, meglepődtem, amikor ott találtam.––Desde luego, me sorprendió encontrarlo allí.
"But not more so than I to find you."Hát még én!––No más de lo que me sorprendió a mí verle a usted.
"I came to find a friend."Én egy ismerősöm után jöttem.––Yo vine en busca de un amigo.
"And I to find an enemy."Én meg egy ellenségem után.––Y yo, en busca de un enemigo.
"An enemy?"Ellensége után?––¿Un enemigo?
"Yes; one of my natural enemies, or, shall I say, my natural prey.Igen, egy eredendő ellenségem vagy talán inkább eredendő prédám után.––Sí, uno de mis enemigos naturales o, si se me permite decirlo, de mis presas naturales.
Briefly, Watson, I am in the midst of a very remarkable inquiry, and I have hoped to find a clue in the incoherent ramblings of these sots, as I have done before now.Röviden, Watson: egy igen figyelemreméltó nyomozás kellős közepén vagyok, és reméltem, hogy ezeknek a kótyagosoknak az összefüggéstelen fecsegése valamilyen használható nyomot fog adni a kezembe, amint már néhányszor korábban is.En pocas palabras, Watson, estoy metido en una interesantísima investigación, y tenía la esperanza de descubrir alguna pista entre las divagaciones incoherentes de estos adictos, como me ha sucedido otras veces.
Had I been recognised in that den my life would not have been worth an hour's purchase; for I have used it before now for my own purposes, and the rascally Lascar who runs it has sworn to have vengeance upon me.Ha felismertek volna most ebben a lyukban, az életem nem ért volna egy hajítófát sem, ugyanis az a gazember hindu tulajdonos bosszút esküdött ellenem a régebbi szaglászásaimért.Si me hubieran reconocido en aquel antro, mi vida no habría valido ni la tarifa de una hora, porque ya lo he utilizado antes para mis propios fines, y el bandido del dueño, un antiguo marinero de las Indias Orientales, ha jurado vengarse de mí.
There is a trap-door at the back of that building, near the corner of Paul's Wharf, which could tell some strange tales of what has passed through it upon the moonless nights."Van az épület végében, egészen a Paul-dokk sarkánál egy aknanyílás, amely ha beszélni tudna, sok furcsát mondhatna arról, mit eresztettek már le rajta sötét éjszakákon.Hay una trampilla en la parte trasera del edificio, cerca de la esquina del muelle de San Pablo, que podría contar historias muy extrañas sobre lo que pasa a través de ella las noches sin luna.
"What!Micsoda?––¡Cómo!
You do not mean bodies?"Csak nem hullákra gondol?¡No querrá usted decir cadáveres!
"Ay, bodies, Watson.De bizony azokra, kedves Watson!––Sí, Watson, cadáveres.
We should be rich men if we had 1000 pounds for every poor devil who has been done to death in that den.Igen gazdag emberek lennénk, ha csak száz fontot kapnánk minden szerencsétlen után, akit ebben a barlangban már a halálba küldtek.Seríamos ricos si nos dieran mil libras por cada pobre diablo que ha encontrado la muerte en ese antro.
It is the vilest murder-trap on the whole riverside, and I fear that Neville St. Clair has entered it never to leave it more. But our trap should be here."Gyilkos, alávaló csapda az az aknanyílás, és, sajnos, az az érzésem, hogy Neville St. Clair is itt tűnt el, és nem is kerül elő soha többé.Es la trampa mortal más perversa de toda la ribera del río, y me temo que Neville St. Clair ha entrado en ella para no volver a salir.
He put his two forefingers between his teeth and whistled shrilly--a signal which was answered by a similar whistle from the distance, followed shortly by the rattle of wheels and the clink of horses' hoofs.De már akcióba léptem! - Két mutatóujját a foga közé dugta, éleset füttyentett, amire a távolból ugyanolyan füttyjel válaszolt, majd röviddel utána kerékzörgés és paták kocogása verte föl az éjszaka csendjét.Pero nuestro coche debería estar aquí ––se metió los dos dedos índices en la boca y lanzó un penetrante silbido, una señal que fue respondida por un silbido similar a lo lejos, seguido inmediatamente por el traqueteo de unas ruedas y las pisadas de cascos de caballo.
"Now, Watson," said Holmes, as a tall dog-cart dashed up through the gloom, throwing out two golden tunnels of yellow light from its side lanterns. "You'll come with me, won't you?"Remélem, velem tart, Watson - mondta Holmes, miközben egy magas, kétkerekű fogat közeledett felénk, melynek oldallámpái két sárga aranycsóvát sugároztak előre a sötétben.––Y ahora, Watson ––dijo Holmes, mientras un coche alto, de un caballo, salía de la oscuridad arrojando dos chorros dorados de luz amarilla por sus faroles laterales––, ¿viene usted conmigo o no?
"If I can be of use."Ha hasznomat tudja venni...––Si puedo ser de alguna utilidad...
"Oh, a trusty comrade is always of use; and a chronicler still more so.Ó, egy megbízható társnak mindig hasznát veszi az ember. Egy krónikásnak pedig különösen.––Oh, un camarada de confianza siempre resulta útil. Y un cronista, más aún.
My room at The Cedars is a double-bedded one."A Cédrus-rezidenciában kétágyas szobám van.Mi habitación de Los Cedros tiene dos camas.
"The Cedars?"Mi az a Cédrus-rezidencia?––¿Los Cedros?
"Yes; that is Mr. St. Clair's house.Mr. St. Clair háza.––Sí, así se llama la casa del señor St.
I am staying there while I conduct the inquiry."Ott lakom, amíg a nyomozást folytatom.Clair. Me estoy alojando allí mientras llevo a cabo la investigación.
"Where is it, then?"És hol van ez a hely?––¿Y dónde está?
"Near Lee, in Kent.Lee közelében, Kentben.––En Kent, cerca de Lee.
We have a seven-mile drive before us."Hét mérföldes kocsikázás áll előttünk.Tenemos por delante un trayecto de siete millas.
"But I am all in the dark."De még fogalmam sincs, miről van szó.––Pero estoy completamente a oscuras.
"Of course you are.Persze hogy nincs.––Naturalmente.
You'll know all about it presently.De tüstént be fogom avatni a részletekbe.Pero en seguida va a enterarse de todo.
Jump up here.Pattanjon csak föl!¡Suba aquí!
All right, John; we shall not need you.Köszönöm, John, ma már nincs szükségünk a szolgálataira.Muy bien, John, ya no le necesitaremos.
Here's half a crown.Tessék, itt egy félkorona.Aquí tiene media corona.
Look out for me to-morrow, about eleven.Várjon rám holnap ugyanitt, tizenegy körül.Venga a buscarme mañana a eso de las once.
Give her her head. So long, then!"Adja ide a gyeplőt! Hát akkor a viszontlátásra!Suelte las riendas y hasta mañana.
He flicked the horse with his whip, and we dashed away through the endless succession of sombre and deserted streets, which widened gradually, until we were flying across a broad balustraded bridge, with the murky river flowing sluggishly beneath us.Holmes meglegyintette a lovat az ostorral, és áthaladtunk sötét, elhagyatott utcák véget nem érő során, mígnem egy széles hídra hajtottunk. A mellvéden túl, odalenn sötéten csillogott a lustán hömpölygő Temze.Tocó al caballo con el látigo y salimos disparados a través de la interminable sucesión de calles sombrías y desiertas, que poco a poco se fueron ensanchando hasta que cruzamos a toda velocidad un amplio puente con balaustrada, mientras las turbias aguas del río se deslizaban perezosamente por debajo.
Beyond lay another dull wilderness of bricks and mortar, its silence broken only by the heavy, regular footfall of the policeman, or the songs and shouts of some belated party of revellers.A túlparton ugyanazok a komor téglafalak fogadtak bennünket, a süket csöndet csak egy-egy rendőr súlyos, szabályos lépései és néhány megkésett korhely danászása és kurjongatása verte föl.Al otro lado nos encontramos otra extensa desolación de ladrillo y cemento envuelta en un completo silencio, roto tan sólo por las pisadas fuertes y acompasadas de un policía o por los gritos y canciones de algún grupillo rezagado de juerguistas.
A dull wrack was drifting slowly across the sky, and a star or two twinkled dimly here and there through the rifts of the clouds.Sötét felhőgomoly sodródott az égen, hasadékain itt-ott egy-egy csillag hunyorgott keresztül.Una oscura cortina se deslizaba lentamente a través del cielo, y una o dos estrellas brillaban débilmente entre las rendijas de las nubes.
Holmes drove in silence, with his head sunk upon his breast, and the air of a man who is lost in thought, while I sat beside him, curious to learn what this new quest might be which seemed to tax his powers so sorely, and yet afraid to break in upon the current of his thoughts.Holmes csendben hajtott, fejét lógatva szemmel láthatóan erősen gondolataiba mélyedt, az én oldalamat pedig fúrta a kíváncsiság ott mellette ülve, vajon mi után folyhat ez az új nyomozás, amely ilyen keményen próbára teszi a képességeit. Mégsem mertem megzavarni gondolatait.Holmes conducía en silencio, con la cabeza caída sobre el pecho y toda la apariencia de encontrarse sumido en sus pensamientos, mientras yo, sentado a su lado, me consumía de curiosidad por saber en qué consistía esta nueva investigación que parecía estar poniendo a prueba sus poderes, a pesar de lo cual no me atrevía a entrometerme en el curso de sus reflexiones.
We had driven several miles, and were beginning to get to the fringe of the belt of suburban villas, when he shook himself, shrugged his shoulders, and lit up his pipe with the air of a man who has satisfied himself that he is acting for the best.Már jó néhány mérföldet megtettünk, és közeledtünk az elővárosi villák felé, amikor megrázta magát, és megvonta a vállát, majd pipára gyújtott, mint aki egyelőre megelégszik azzal, hogy jó ügy érdekében cselekszik.Llevábamos recorridas varias millas, y empezábamos a entrar en el cinturón de residencias suburbanas, cuando Holmes se desperezó, se encogió de hombros y encendió su pipa con el aire de un hombre satisfecho por estar haciéndolo lo mejor posible.
"You have a grand gift of silence, Watson," said he. "It makes you quite invaluable as a companion.Magában megvan a hallgatni tudás nagy adománya, Watson! - szólalt meg. - Felbecsülhetetlen érték, ha ilyen társa van az embernek.––Watson, posee usted el don inapreciable de saber guardar silencio ––dijo––. Eso le convierte en un compañero de valor incalculable.
'Pon my word, it is a great thing for me to have someone to talk to, for my own thoughts are not over-pleasant.Higgye el, számomra óriási dolog, hogy most van kihez beszélnem, hiszen a saját gondolataim nem túl kellemesek egymagamnak.Le aseguro que me viene muy bien tener alguien con quien hablar, pues mis pensamientos no son demasiado agradables.
I was wondering what I should say to this dear little woman to-night when she meets me at the door."Éppen azon morfondíroztam, mit mondjak annak a kedves kis hölgynek, amikor az ajtóban elébem áll.Me estaba preguntando qué le voy a decir a esta pobre mujer cuando salga esta noche a recibirme a la puerta.
"You forget that I know nothing about it."Megfeledkezik róla, hogy én még mindig nem tudok semmit az ügyről.––Olvida usted que no sé nada del asunto.
"I shall just have time to tell you the facts of the case before we get to Lee.Éppen elég időm lesz, hogy elmondjam a főbb részleteket, mielőtt Leebe érünk.––Tengo el tiempo justo de contarle los hechos antes de llegar a Lee.
It seems absurdly simple, and yet, somehow I can get nothing to go upon.Nevetségesen egyszerűnek tűnik az eset, és valahogy mégsem tudok találni egyetlen fogódzót sem.Parece un caso ridículamente sencillo y, sin embargo, no sé por qué, no consigo avanzar nada.
There's plenty of thread, no doubt, but I can't get the end of it into my hand.Nagyon sokfelé ágazik a szál, és nem tudom a végét a kezembe kaparintani.Hay mucha madeja, ya lo creo, pero no doy con el extremo del hilo.
Now, I'll state the case clearly and concisely to you, Watson, and maybe you can see a spark where all is dark to me."Megpróbálom világosan összefoglalni magának az esetet, Watson, hátha maga lát valami világosságot ott, ahol számomra egyelőre minden sötét.Bien, Watson, voy a exponerle el caso clara y concisamente, y tal vez usted pueda ver una chispa de luz donde para mí todo son tinieblas.
"Proceed, then."Akkor talán kezdje el!––Adelante, pues.
"Some years ago--to be definite, in May, 1884--there came to Lee a gentleman, Neville St. Clair by name, who appeared to have plenty of money.Néhány évvel ezelőtt, egész pontosan 1884 májusában, egy úr érkezett Leebe, nevezett Neville St. Clair, aki igen tehetős embernek tűnt.––Hace unos años... concretamente, en mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, llegó a Lee un caballero llamado Neville St. Clair, que parecía tener dinero en abundancia.
He took a large villa, laid out the grounds very nicely, and lived generally in good style.Vett egy nagy villát, nagyon szép parkot csináltatott köré, és általában igen nagy lábon élt.Adquirió una gran residencia, arregló los terrenos con muy buen gusto y, en general, vivía a lo grande.
By degrees he made friends in the neighbourhood, and in 1887 he married the daughter of a local brewer, by whom he now has two children.Lassanként összebarátkozott a környékbeliekkel is, és 1887-ben elvette egy helyi sörfőző lányát, aki azóta két gyermekkel ajándékozta meg.Poco a poco, fue haciendo amistades entre el vecindario, y en mil ochocientos ochenta y siete se casó con la hija de un cervecero de la zona, con la que tiene ya dos hijos.
He had no occupation, but was interested in several companies and went into town as a rule in the morning, returning by the 5:14 from Cannon Street every night.Állása nem volt, de több társaságnál is volt érdekeltsége, és minden reggel bement a városba, majd délután öt-tizennégykor indult vissza mindig a Cannon Streetről.No trabajaba en nada concreto, pero tenía intereses en varias empresas y venía todos los días a Londres por la mañana, regresando por la tarde en el tren de las cinco catorce desde Cannon Street.
Mr. St. Clair is now thirty-seven years of age, is a man of temperate habits, a good husband, a very affectionate father, and a man who is popular with all who know him.St. Clair most harminchét éves, kiegyensúlyozott ember, jó férj, igen szerető apa, és mindenki kedveli, aki csak ismeri.El señor St. Clair tiene ahora treinta y siete años de edad, es hombre de costumbres moderadas, buen esposo, padre cariñoso, y apreciado por todos los que le conocen.
I may add that his whole debts at the present moment, as far as we have been able to ascertain, amount to 88 pounds 10s., while he has 220 pounds standing to his credit in the Capital and Counties Bank.Hozzátehetem még, hogy összes adóssága jelenleg, már amennyire meg tudtuk állapítani, nyolcvannyolc font és tíz shilling, ugyanakkor a Capital és Counties Bankban kétszázhúsz font betétje van.Podríamos añadir que sus deudas actuales, hasta donde hemos podido averiguar, suman un total de ochenta y ocho libras y diez chelines, y que su cuenta en el banco, el Capital & Counties Bank, arroja un saldo favorable de doscientas veinte libras.
There is no reason, therefore, to think that money troubles have been weighing upon his mind.Semmi okunk tehát azt hinni, hogy pénzügyi gondok nyomasztották volna.Por tanto, no hay razón para suponer que sean problemas de dinero los que le atormentan. »El lunes pasado, el señor Neville St.
"Last Monday Mr. Neville St. Clair went into town rather earlier than usual, remarking before he started that he had two important commissions to perform, and that he would bring his little boy home a box of bricks.Hétfőn reggel Mr. Neville St. Clair a szokásosnál korábban indult a városba, megjegyezve indulás előtt, hogy két fontos ügyet is el kell aznap intéznie, és hogy a kisfiának hoz majd egy doboz építőkockát.Clair vino a Londres bastante más temprano que de costumbre, comentando antes de salir que tenía que realizar dos importantes gestiones, y que al volver le traería al niño pequeño un juego de construcciones.
Now, by the merest chance, his wife received a telegram upon this same Monday, very shortly after his departure, to the effect that a small parcel of considerable value which she had been expecting was waiting for her at the offices of the Aberdeen Shipping Company.A felesége, egészen véletlenül éppen ugyanazon a napon, tehát hétfőn, röviddel a férje távozása után kapott egy táviratot, amely arról értesítette, hogy egy kis értékcsomagot vehet át az Aberdeen Hajótársaság irodájában. A hölgy egyébként már várta a csomagot.Ahora bien, por pura casualidad, su esposa recibió un telegrama ese mismo lunes, muy poco después de marcharse él, comunicándole que había llegado un paquetito muy valioso que ella estaba esperando, y que podía recogerlo en las oficinas de la Compañía Naviera Aberdeen.
Now, if you are well up in your London, you will know that the office of the company is in Fresno Street, which branches out of Upper Swandam Lane, where you found me to-night.Miután elég jól ismeri Londont, bizonyára tudja, hogy a társaság irodája a Fresno Streeten van, amely az Upper Swandam utcából nyílik, vagyis onnan, ahol ma este összetalálkoztunk.Pues bien, si conoce usted Londres, sabrá que las oficinas de esta compañía están en Fresno Street, que hace esquina con Upper Swandam Lane, donde me ha encontrado usted esta noche.
Mrs. St. Clair had her lunch, started for the City, did some shopping, proceeded to the company's office, got her packet, and found herself at exactly 4:35 walking through Swandam Lane on her way back to the station.Mrs. St. Clair megebédelt, és elindult a Citybe. Vásárolt valamit, aztán továbbment a társaság irodájához, átvette a csomagját, és pontosan négy-harmincötkor szelte át a Swandam utcát, útban vissza az állomás felé.La señora St. Clair almorzó, se fue a Londres, hizo algunas compras, pasó por la oficina de la compañía, recogió su paquete, y exactamente a las cuatro treinta y cinco iba caminando por Swandam Lane camino de la estación.
Have you followed me so far?"Eddig tudott követni, ugye?¿Me sigue hasta ahora?
"It is very clear."Tökéletesen.––Está muy claro.
"If you remember, Monday was an exceedingly hot day, and Mrs. St. Clair walked slowly, glancing about in the hope of seeing a cab, as she did not like the neighbourhood in which she found herself.Talán még emlékszik rá, hogy hétfőn szokatlanul meleg volt, így Mrs. St. Clair is lassan lépkedett, közben állandóan figyelve, hátha talál egy kocsit, ugyanis egyáltalán nem tetszett neki a környék, ahol járt.––Quizá recuerde usted que el lunes hizo muchísimo calor, y la señora St. Clair iba andando despacio, mirando por todas partes con la esperanza de ver un coche de alquiler, porque no le gustaba el barrio en el que se encontraba.
While she was walking in this way down Swandam Lane, she suddenly heard an ejaculation or cry, and was struck cold to see her husband looking down at her and, as it seemed to her, beckoning to her from a second-floor window.Ahogy így megy a Swandam utcán, egyszer csak egy kiáltást hall felülről, és halálra váltan látja, hogy egy második emeleti ablakból a férje néz rá, és mintha még intene is neki.Mientras bajaba de esta manera por Swandam Lane, oyó de repente un grito o una exclamación y se quedó helada de espanto al ver a su marido mirándola desde la ventana de un segundo piso y, según le pareció a ella, llamándola con gestos.
The window was open, and she distinctly saw his face, which she describes as being terribly agitated.Az ablak nyitva volt, és a nő tisztán látta a férje arcát, amelyen, szerinte, szörnyű zaklatottság tükröződött.La ventana estaba abierta y pudo verle perfectamente la cara, que según ella parecía terriblemente agitada.
He waved his hands frantically to her, and then vanished from the window so suddenly that it seemed to her that he had been plucked back by some irresistible force from behind.Kétségbeesetten intett a feleségének, aztán oly hirtelen eltűnt az ablakból, mintha valami ellenállhatatlan erő rántotta volna hátra.Le hizo gestos frenéticos con las manos y después desapareció de la ventana tan repentinamente que a la mujer le pareció que alguna fuerza irresistible había tirado de él por detrás.
One singular point which struck her quick feminine eye was that although he wore some dark coat, such as he had started to town in, he had on neither collar nor necktie.Volt még egy sajátos körülmény, amelyet az éles női szem azonnal észrevett: mégpedig, hogy a férje ugyanolyan fekete kabátot viselt, mint amilyenben elindult otthonról, alatta azonban nem volt sem gallér, sem nyakkendő.Un detalle curioso que llamó su femenina atención fue que, aunque llevaba puesta una especie de chaqueta oscura, como la que vestía al salir de casa, no tenía cuello ni corbata.
"Convinced that something was amiss with him, she rushed down the steps--for the house was none other than the opium den in which you found me to-night--and running through the front room she attempted to ascend the stairs which led to the first floor.Abban a hiszemben, hogy a férje valami bajban van, a hölgy lerohant a lépcsőn - a ház ugyanis éppen az ópiumbarlang épülete volt, ahol most jártunk -, keresztülszaladt az elülső helyiségen, és megpróbált felmenni az emeletre vezető lépcsőn.»Convencida de que algo malo le sucedía, bajó corriendo los escalones ––pues la casa no era otra que el fumadero de opio en el que usted me ha encontrado–– y tras atravesar a toda velocidad la sala delantera, intentó subir por las escaleras que llevan al primer piso.
At the foot of the stairs, however, she met this Lascar scoundrel of whom I have spoken, who thrust her back and, aided by a Dane, who acts as assistant there, pushed her out into the street.A lépcső alján azonban útját állta az az elvetemült hindu, akit már említettem magának, és hátralökte, aztán egy dán alkalmazottja segítségével kituszkolta az utcára.Pero al pie de las escaleras le salió al paso ese granuja de marinero del que le he hablado, que la obligó a retroceder y, con la ayuda de un danés que le sirve de asistente, la echó a la calle a empujones.
Filled with the most maddening doubts and fears, she rushed down the lane and, by rare good-fortune, met in Fresno Street a number of constables with an inspector, all on their way to their beat.Mrs. St. Clair az aggodalomtól és sejtelmektől félőrülten rohanni kezdett az utcán, és ritka szerencsés véletlen folytán mindjárt a Fresno Streeten egy rendőrjárőrbe botlott, sőt, egy felügyelő is volt velük.Presa de los temores y dudas más enloquecedores, corrió calle abajo y, por una rara y afortunada casualidad, se encontró en Fresno Street con varios policías y un inspector que se dirigían a sus puestos de servicio.
The inspector and two men accompanied her back, and in spite of the continued resistance of the proprietor, they made their way to the room in which Mr. St. Clair had last been seen.Ez két emberével visszakísérte őt a házhoz, ahol a tulajdonos ismételt tiltakozása ellenére felmentek abba a szobába, ahol Mr. St. Clairt látta a felesége.El inspector y dos hombres la acompañaron de vuelta al fumadero y, a pesar de la pertinaz resistencia del propietario, se abrieron paso hasta la habitación en la que St. Clair fue visto por última vez.
There was no sign of him there.Férjének azonban semmi nyoma nem volt.No había ni rastro de él.
In fact, in the whole of that floor there was no one to be found save a crippled wretch of hideous aspect, who, it seems, made his home there.Sőt, az egész emeleten nem találtak senkit, csak egy visszataszító külsejű nyomorékot, aki minden bizonnyal ott is lakik.De hecho, no encontraron a nadie en todo el piso, con excepción de un inválido decrépito de aspecto repugnante.
Both he and the Lascar stoutly swore that no one else had been in the front room during the afternoon.Ez és a hindu egymásra licitálva esküdöztek, hogy egész délután nem járt senki más az utcára néző szobában.Tanto él como el propietario juraron insistentemente que en toda la tarde no había entrado nadie en aquella habitación.
So determined was their denial that the inspector was staggered, and had almost come to believe that Mrs. St. Clair had been deluded when, with a cry, she sprang at a small deal box which lay upon the table and tore the lid from it. Out there fell a cascade of children's bricks.Olyan határozottan tagadtak, hogy a felügyelő megingott, és már-már hajlott rá, hogy azt higgye: Mrs. St. Clair érzékcsalódás áldozata, amikor a nő sikoltva az asztalon lévő fadobozhoz ugrott, és feltépte a fedelét. Építőkockák hullottak ki belőle.Su negativa era tan firme que el inspector empezó a tener dudas, y casi había llegado a creer que la señora St. Clair había visto visiones cuando ésta se abalanzó con un grito sobre una cajita de madera que había en la mesa y levantó la tapa violentamente, dejando caer una cascada de ladrillos de juguete.
It was the toy which he had promised to bring home.Csakis az a játék lehetett, amelyet St. Clair a kisfiának ígért.Era el regalo que él había prometido llevarle a suhijo.
"This discovery, and the evident confusion which the cripple showed, made the inspector realise that the matter was serious.Ez a felfedezés és a nyomorék szemmel látható zavara meggyőzte a felügyelőt, hogy csakugyan komoly az ügy.»Este descubrimiento, y la evidente confusión que demostró el inválido, convencieron al inspector de que se trataba de un asunto grave.
The rooms were carefully examined, and results all pointed to an abominable crime.Alaposan átvizsgálta a szobákat, és minden jel arra mutatott, hogy förtelmes bűntényt követtek el.Se registraron minuciosamente las habitaciones, y todos los resultados parecían indicar un crimen abominable.
The front room was plainly furnished as a sitting-room and led into a small bedroom, which looked out upon the back of one of the wharves.Az utca felőli szoba, amely nappalinak volt berendezve, kis hálószobába nyílt, amely az egyik kikötői dokk hátára nézett.La habitación delantera estaba amueblada con sencillez como sala de estar, y comunicaba con un pequeño dormitorio que da a la parte posterior de uno de los muelles.
Between the wharf and the bedroom window is a narrow strip, which is dry at low tide but is covered at high tide with at least four and a half feet of water.A dokk és a hálószobai ablak között egy keskeny sáv van, amely alacsony vízállásnál száraz, de dagálykor legalább négy és fél láb magasan víz borítja.Entre el muelle y el dormitorio hay una estrecha franja que queda en seco durante la marea baja, pero que durante la marea alta queda cubierta por metro y medio de agua, por lo menos.
The bedroom window was a broad one and opened from below.A hálószobaablak széles, és alulról fölfelé nyílik.La ventana del dormitorio es bastante ancha y se abre desde abajo.
On examination traces of blood were to be seen upon the windowsill, and several scattered drops were visible upon the wooden floor of the bedroom.Az ablakkorláton vérnyomok látszottak, és néhány elszórt vércsepp volt a hálószoba fapadlóján is.Al inspeccionarla, se encontraron manchas de sangre en el alféizar, y también en el suelo de madera se veían varias gotas dispersas.
Thrust away behind a curtain in the front room were all the clothes of Mr. Neville St. Clair, with the exception of his coat.Az első szobában pedig, egy függöny mögé behányva, megtalálták Mr. Neville St. Clair minden ruháját, a kabátja kivételével.Tiradas detrás de una cortina en la habitación delantera, se encontraron todas las ropas del señor Neville St.
His boots, his socks, his hat, and his watch--all were there.Mindene ott volt: cipője, zoknija, kalapja, órája.Clair, a excepción de su chaqueta: sus zapatos, sus calcetines, su sombrero y su reloj... todo estaba allí.
There were no signs of violence upon any of these garments, and there were no other traces of Mr. Neville St. Clair.A ruhákon nem látszott dulakodás nyoma, másfelől Neville St. Clair hollétére nézve sem adtak támpontot.No se veían señales de violencia en ninguna de las prendas, ni se encontró ningún otro rastro del señor St.
Out of the window he must apparently have gone for no other exit could be discovered, and the ominous bloodstains upon the sill gave little promise that he could save himself by swimming, for the tide was at its very highest at the moment of the tragedy.Nyilván az ablakon át kellett távoznia, hiszen más kijáratra nem bukkantak, a rosszat sejtető vérfoltok az ablakkereten pedig igen kétségessé tették, hogy úszva menekülhetett volna, hiszen a tragédia időpontjában éppen a legmagasabb volt a vízállás.Clair. Al parecer, tenían que haberlo sacado por la ventana, ya que no se pudo encontrar otra salida, y las ominosas manchas de sangre en la ventana daban pocas esperanzas de que hubiera podido salvarse a nado, porque la marea estaba en su punto más alto en el momento de la tragedia.
"And now as to the villains who seemed to be immediately implicated in the matter.Most nézzük azt a két gazembert, akinek a jelek szerint szoros köze van az ügyhöz.»Y ahora, hablemos de los maleantes que parecen directamente implicados en el asunto.
The Lascar was known to be a man of the vilest antecedents, but as, by Mrs. St. Clair's story, he was known to have been at the foot of the stair within a very few seconds of her husband's appearance at the window, he could hardly have been more than an accessory to the crime.A hindu előélete igencsak sötét - mivel azonban Mrs. St. Clair elmondása alapján ő már pár másodperccel a férj ablakjelenete után ott volt a lépcső alján, legfeljebb csak mint bűntárs szerepelhetett ebben az ügyben.Sabemos que el marinero es un tipo de pésimos antecedentes, pero, según el relato de la señora St. Clair, se encontraba al pie de la escalera a los pocos segundos de la desaparición de su marido, por lo que dificilmente puede haber desempeñado más que un papel secundario en el crimen.
His defence was one of absolute ignorance, and he protested that he had no knowledge as to the doings of Hugh Boone, his lodger, and that he could not account in any way for the presence of the missing gentleman's clothes.Védekezése természetesen azon alapul, hogy nem tud semmiről, lakójának, Hugh Boone-nak viselt dolgairól sincs tudomása, és semmiképpen sem tud számot adni arról, miként kerültek oda az eltűnt úr ruhái.Se defendió alegando absoluta ignorancia, insistiendo en que él no sabía nada de las actividades de Hugh Boone, su inquilino, y que no podía explicar de ningún modo la presencia de las ropas del caballero desaparecido.
"So much for the Lascar manager.Ennyit az indiai tulajdonosról.»Esto es lo que hay respecto al marinero.
Now for the sinister cripple who lives upon the second floor of the opium den, and who was certainly the last human being whose eyes rested upon Neville St. Clair.Most nézzük ezt a sunyi nyomorékot, aki az ópiumbarlang második emeletén lakik, és aki minden bizonnyal utoljára látta Neville St. Clairt.Pasemos ahora al siniestro inválido que vive en la segunda planta del fumadero de opio y que, sin duda, fue el último ser humano que puso sus ojos en el señor St.
His name is Hugh Boone, and his hideous face is one which is familiar to every man who goes much to the City.A neve Hugh Boone, és förtelmes képét mindenki ismeri, aki gyakran megfordul a Cityben.Clair. Se llama Hugh Boone, y todo el que va mucho por la City conoce su repugnante cara.
He is a professional beggar, though in order to avoid the police regulations he pretends to a small trade in wax vestas.Hivatásos koldus, bár, hogy elkerülje a rendőrségi zaklatást, színleg viaszgyufát árul.Es mendigo profesional, aunque para burlar los reglamentos policiales finge vender cerillas.
Some little distance down Threadneedle Street, upon the left-hand side, there is, as you may have remarked, a small angle in the wall.A Threadnedele Street bal oldalán, ahogy egy kicsit haladunk befelé, mint bizonyára észrevette, van egy kis beszögellés az egyik falban.Puede que se haya fijado usted en que, bajando un poco por Threadneedle Street, en la acera izquierda, hay un pequeño recodo en la pared.
Here it is that this creature takes his daily seat, cross-legged with his tiny stock of matches on his lap, and as he is a piteous spectacle a small rain of charity descends into the greasy leather cap which lies upon the pavement beside him.Itt ül ez a szerzet minden nap, törökülésben, ölében a pár szál gyufája, és mivel meglehetősen szánalmas látványt nyújt, csak úgy ömlik az alamizsna a szutykos bőrsapkába, amely mellette fekszik a járdán.Allí es donde se instala cada día ese engendro, con las piernas cruzadas y su pequeño surtido de cerillas en el regazo. Ofrece un espectáculo tan lamentable que provoca una pequeña lluvia de caridad sobre la grasienta gorra de cuero que coloca en la acera delante de él.
I have watched the fellow more than once before ever I thought of making his professional acquaintance, and I have been surprised at the harvest which he has reaped in a short time.Én többször megfigyeltem már ezt az alakot, még mielőtt sejtettem volna, hogy egyszer még hivatalból is megismerkedünk, és igencsak meglepődtem, milyen bőségesen arat viszonylag rövid idő alatt.Más de una vez lo he estado observando, sin tener ni idea de que llegaría a relacionarme profesionalmente con él, y me ha sorprendido lo mucho que recoge en poco tiempo.
His appearance, you see, is so remarkable that no one can pass him without observing him.A külseje ugyanis olyan szembeötlő, hogy mindenki felfigyel rá, aki elmegy mellette.Tenga en cuenta que su aspecto es tan llamativo que nadie puede pasar a su lado sin fijarse en él.
A shock of orange hair, a pale face disfigured by a horrible scar, which, by its contraction, has turned up the outer edge of his upper lip, a bulldog chin, and a pair of very penetrating dark eyes, which present a singular contrast to the colour of his hair, all mark him out from amid the common crowd of mendicants and so, too, does his wit, for he is ever ready with a reply to any piece of chaff which may be thrown at him by the passers-by.Bozontos, narancssárga haja van, sápadt képét borzalmas sebhely torzítja el, amely úgy forrt össze, hogy egészen kifordítja a felső ajka végét. Álla akár egy buldogé, tekintete átható, szeme pedig fekete, ami a haja színe miatt különösen feltűnő. Mindezek a külső jegyek erősen kiemelik a többi közönséges kéregető sorából, de megkülönbözteti tőlük az esze is, mert mindig kész megfelelni, ha valamelyik járókelő esetleg csipkelődő megjegyzést vet oda neki.Una mata de cabello anaranjado, un rostro pálido y desfigurado por una horrible cicatriz que, al contraerse, ha retorcido el borde de su labio superior, una barbilla de bulldog y un par de ojos oscuros y muy penetrantes, que contrastan extraordinariamente con el color de su pelo, todo ello le hace destacar de entre la masa vulgar de pedigüeños: También destaca por su ingenio, pues siempre tiene a mano una respuesta para cualquier pulla que puedan dirigirle los transeúntes.
This is the man whom we now learn to have been the lodger at the opium den, and to have been the last man to see the gentleman of whom we are in quest."Ez tehát az az ember, akiről most már tudjuk, hogy az ópiumbarlangban lakik, és hogy ő látta utoljára azt az urat, akit keresünk.Éste es el hombre que, según acabamos de saber, vive en lo alto del fumadero de opio y fue la última persona que vio al caballero que andamos buscando.
"But a cripple!" said I. "What could he have done single-handed against a man in the prime of life?"De hát nyomorék ember! - mondtam. - Mire ment volna egyedül egy életerős férfival szemben?––¡Pero es un inválido! ––dije––. ¿Qué podría haber hecho él solo contra un hombre en la flor de la vida?
"He is a cripple in the sense that he walks with a limp; but in other respects he appears to be a powerful and well-nurtured man.Ő csak annyiban nyomorék, hogy sántítva jár, egyéb tekintetben azonban erős, jól táplált férfinak látszik.––Es inválido en el sentido de que cojea al andar; pero en otros aspectos, parece tratarse de un hombre fuerte y bien alimentado.
Surely your medical experience would tell you, Watson, that weakness in one limb is often compensated for by exceptional strength in the others."És orvosi tapasztalataiból ön is nyilván tudja, Watson, hogy az egyik végtag gyengeségét gyakran a többinek rendkívüli ereje egyenlíti ki.Sin duda, Watson, su experiencia médica le habrá enseñado que la debilidad en un miembro se compensa a menudo con una fortaleza excepcional en los demás.
"Pray continue your narrative."Folytassa, kérem, az elbeszélést!––Por favor, continúe con su relato.
"Mrs. St. Clair had fainted at the sight of the blood upon the window, and she was escorted home in a cab by the police, as her presence could be of no help to them in their investigations.Mrs. St. Clair elájult, amikor meglátta a vérnyomot az ablakpárkányon, és egy rendőr hazavitte kocsin, mivel a jelenléte már úgysem lehetett volna segítségükre a nyomozásban.––La señora St. Clair se había desmayado al ver la sangre en la ventana, y la policía la llevó en coche a su casa, ya que su presencia no podía ayudarles en las investigaciones.
Inspector Barton, who had charge of the case, made a very careful examination of the premises, but without finding anything which threw any light upon the matter.Barton felügyelő, aki a nyomozást vezeti, alaposan átvizsgálta a helyszínt, de nem talált semmit, ami fényt derítene a rejtélyre.El inspector Barton, que estaba a cargo del caso, examinó muy detenidamente el local, sin encontrar nada que arrojara alguna luz sobre el misterio.
One mistake had been made in not arresting Boone instantly, as he was allowed some few minutes during which he might have communicated with his friend the Lascar, but this fault was soon remedied, and he was seized and searched, without anything being found which could incriminate him.Elkövették azt a hibát, hogy nem tartóztatták le Boone-t azonnal, és így lehetővé tették neki, hogy néhány percig szót váltson cinkosával, a hinduval. A hibát hamarosan korrigálták, amennyiben Boone-t megfogták és megmotozták, de nem találtak nála semmit, ami ellene szólna.Se cometió un error al no detener inmediatamente a Boone, ya que así dispuso de unos minutos para comunicarse con su compinche el marinero, pero pronto se puso remedio a esta equivocación y Boone fue detenido y registrado, sin que se encontrara nada que pudiera incriminarle.
There were, it is true, some blood-stains upon his right shirt-sleeve, but he pointed to his ring-finger, which had been cut near the nail, and explained that the bleeding came from there, adding that he had been to the window not long before, and that the stains which had been observed there came doubtless from the same source.Igaz, voltak vérnyomok a jobb ingujján, de megmutatta a gyűrűsujját, amely a körménél be volt vágva, és elmondta, hogy az vérezte össze az ingét. Azt is hozzátette, hogy kevéssel azelőtt ott támaszkodott az ablaknál, és az ott talált vérnyomok is kétségkívül ugyanabból a forrásból származnak.Es cierto que había manchas de sangre en la manga derecha de su camisa, pero enseñó su dedo índice, que tenía un corte cerca de la uña, y explicó que la sangre procedía de allí, añadiendo que poco antes había estado asomado a la ventana y que las manchas observadas allí procedían, sin duda, de la misma fuente. Negó hasta la saciedad haber visto en su vida al señor Neville St.
He denied strenuously having ever seen Mr. Neville St. Clair and swore that the presence of the clothes in his room was as much a mystery to him as to the police.Határozottan tagadta, hogy valaha is látta volna Neville St. Clairt, és megesküdött, hogy a ruhák ottléte számára is ugyanolyan rejtély, mint a rendőrség számára.Clair, y juró que la presencia de las ropas en su habitación resultaba tan misteriosa para él como para la policía. En cuanto a la declaración de la señora St.
As to Mrs. St. Clair's assertion that she had actually seen her husband at the window, he declared that she must have been either mad or dreaming.Amikor emlékeztették, hogy Mrs. St. Clair saját szemével látta a férjét az ablakban, kijelentette, hogy a hölgy vagy álmodott, vagy őrült.Clair, que afirmaba haber visto a su marido en la ventana, alegó que estaría loca o lo habría soñado.
He was removed, loudly protesting, to the police-station, while the inspector remained upon the premises in the hope that the ebbing tide might afford some fresh clue.Heves tiltakozása ellenére bevitték a rendőrségre, a felügyelő pedig a helyszínen maradt, abban a reményben, hogy az apállyal lehúzódó víz talán felfed valami használható nyomot.Se lo llevaron a comisaría entre ruidosas protestas, mientras el inspector se quedaba en la casa, con la esperanza de que la bajamar aportara alguna nueva pista.
"And it did, though they hardly found upon the mud-bank what they had feared to find.Fel is fedett, bár aligha mondható, hogy azt találták volna a sáros kikötői padkán, amire félve számítottak.Y así fue, aunque lo que encontraron en el fango no era lo que temían encontrar.
It was Neville St. Clair's coat, and not Neville St. Clair, which lay uncovered as the tide receded.Neville St. Clair kabátja maradt ott, amint a víz elvonult, nem Neville St. Clair maga.Lo que apareció al retirarse la marea fue la chaqueta de Neville St. Clair, y no el propio Neville St. Clair.
And what do you think they found in the pockets?"És mit gondol, mit találtak a kabát zsebeiben?¿Y qué cree que encontraron en los bolsillos?
"I cannot imagine."El sem tudom képzelni.––No tengo ni idea.
"No, I don't think you would guess.Nem is hiszem, hogy kitalálná: minden zsebe tele volt tömve fél- és egypennysekkel.––No creo que pueda adivinarlo.
Every pocket stuffed with pennies and half-pennies--421 pennies and 270 half-pennies.Négyszázhuszonegy egypennys és kétszázhetven félpennys volt összesen a kabátban.Todos los bolsillos estaban repletos de peniques y medios peniques: en total, cuatrocientos veintiún peniques y doscientos setenta medios peniques.
It was no wonder that it had not been swept away by the tide.Nem csoda, hogy nem sodorta el a víz.No es de extrañar que la marea no se la llevara.
But a human body is a different matter.Egy tetemmel azonban egészen más a helyzet.Pero un cuerpo humano es algo muy diferente.
There is a fierce eddy between the wharf and the house.A ház és a dokk között nagyon erős a sodrás.Hay un fuerte remolino entre el muelle y la casa.
It seemed likely enough that the weighted coat had remained when the stripped body had been sucked away into the river."Elég valószínűnek látszik, hogy míg a súlyos kabát ott maradt, a lemeztelenített testet a folyóba vitte az ár.Parece bastante probable que la chaqueta se quedara allí debido al peso, mientras el cuerpo desnudo era arrastrado hacia el río.
"But I understand that all the other clothes were found in the room.De hát minden egyéb ruháját megtalálták a szobában.––Pero, según tengo entendido, todas sus demás ropas se encontraron en la habitación.
Would the body be dressed in a coat alone?"Mi értelme lett volna csak a kabátot ráadni?¿Es que el cadáver iba vestido sólo con la chaqueta?
"No, sir, but the facts might be met speciously enough.Annak semmi, de lehet, hogy a tényeket tévesen értelmezzük.––No, señor, los datos pueden ser muy engañosos.
Suppose that this man Boone had thrust Neville St. Clair through the window, there is no human eye which could have seen the deed.Tegyük fel, hogy ez a Boone kilökte Neville St. Clairt az ablakon, és nincs emberi szem, aki láthatta volna a tettét.Suponga que este tipo, Boone, ha tirado a Neville St. Clair por la ventana, sin que le haya visto nadie.
What would he do then?Mi lenne a következő lépése?¿Qué hace a continuación?
It would of course instantly strike him that he must get rid of the tell-tale garments.Természetesen azonnal eszébe jutna, hogy meg kell szabadulnia az áruló ruhadaraboktól.Por supuesto, pensará inmediatamente en librarse de las ropas delatoras.
He would seize the coat, then, and be in the act of throwing it out, when it would occur to him that it would swim and not sink.Elkapja a kabátot, és éppen ki akarja dobni, de rájön, hogy így fönnmarad a vízen, és nem süllyed el.Coge la chaqueta, y está a punto de tirarla cuando se le ocurre que flotará en vez de hundirse.
He has little time, for he has heard the scuffle downstairs when the wife tried to force her way up, and perhaps he has already heard from his Lascar confederate that the police are hurrying up the street.Kevés ideje van, mert már hallja a huzakodást odalenn, amikor a feleség megpróbál felmenni, és talán már azt is hallja indiai cinkosától, hogy a rendőrök errefelé sietnek az utcán.Tiene poco tiempo, porque ha oído el alboroto al pie de la escalera, cuando la esposa intenta subir, y puede que su compinche el marinero le haya avisado ya de que la policía viene corriendo calle arriba.
There is not an instant to be lost.Egyetlen pillanatot sem vesztegethet.No hay un instante que perder.
He rushes to some secret hoard, where he has accumulated the fruits of his beggary, and he stuffs all the coins upon which he can lay his hands into the pockets to make sure of the coat's sinking.Odarohan ahhoz a titkos helyhez, ahol a koldulása gyümölcsét gyűjtögeti, és beletömi az összes felmarkolt aprópénzt a kabát zsebeibe, hogy az biztosan elsüllyedjen.Corre hacia algún escondrijo secreto, donde ha ido acumulando los frutos de su mendicidad, y mete en los bolsillos de la chaqueta todas las monedas que puede, para asegurarse de que se hunda.
He throws it out, and would have done the same with the other garments had not he heard the rush of steps below, and only just had time to close the window when the police appeared."A kabátot kidobja, és ugyanezt tenné a többi ruhadarabbal is, de már hallja odalenn a léptek zaját, és csak annyi ideje van, hogy becsukja az ablakot, mielőtt a rendőrség megérkezik.La tira, y habría hecho lo mismo con las demás prendas de no haber oído pasos apresurados en la planta baja, de manera que sólo le queda tiempo para cerrar la ventana antes de que la policía aparezca.
"It certainly sounds feasible."Ez valóban keresztülvihetőnek hangzik.––Desde luego, parece factible.
"Well, we will take it as a working hypothesis for want of a better.Hát, jobb híján, egyelőre fogadjuk el kiinduló elméletnek.––Bien, lo tomaremos como hipótesis de trabajo, a falta de otra mejor.
Boone, as I have told you, was arrested and taken to the station, but it could not be shown that there had ever before been anything against him.Boone-t, amint mondtam, letartóztatták, és bevitték a rendőrségre, de semmit sem találtak az előéletében, ami ellene szólna.Como ya le he dicho, detuvieron a Boone ylo llevaron a comisaría, pero no se le pudo encontrar ningún antecedente delictivo.
He had for years been known as a professional beggar, but his life appeared to have been a very quiet and innocent one.Évek óta ismerik mint hivatásos koldust, de élete, úgy látszik, nagyon csendes és ártalmatlan.Se sabía desde hacía muchos años que era mendigo profesional, pero parece que llevaba una vida bastante tranquila e inocente.
There the matter stands at present, and the questions which have to be solved--what Neville St. Clair was doing in the opium den, what happened to him when there, where is he now, and what Hugh Boone had to do with his disappearance--are all as far from a solution as ever.Egyelőre itt tart az ügy, és itt vannak a válaszra váró kérdések, nevezetesen: mit keresett Neville St. Clair az ópiumbarlangban, mi történt vele, mialatt ott volt, hol van most, és mi köze van Hugh Boone-nak az eltűnéséhez? Ezek ma is ugyanolyan megoldatlanok, mint a kezdet kezdetén.Así están las cosas por el momento, y nos hallamos tan lejos como al principio de la solución de las cuestiones pendientes: qué hacía Neville St. Clair en el fumadero de opio, qué le sucedió allí, dónde está ahora y qué tiene que ver Hugh Boone con su desaparición.
I confess that I cannot recall any case within my experience which looked at the first glance so simple and yet which presented such difficulties."Bevallom, nem tudok a praxisomból felhozni olyan esetet, amely első látásra ilyen egyszerűnek tűnt, majd később ennyire bonyolultnak bizonyult volna.Confieso que no recuerdo en toda mi experiencia un caso que pareciera tan sencillo a primera vista y que, sin embargo, presentara tantas dificultades.
While Sherlock Holmes had been detailing this singular series of events, we had been whirling through the outskirts of the great town until the last straggling houses had been left behind, and we rattled along with a country hedge upon either side of us.Mialatt Sherlock Holmes részletezte ezeket a nem mindennapi eseményeket, áttrappoltunk London peremkerületén, majd elhagytuk az utolsó szórványos házakat is, és utunkat már mindkét oldalon tipikus vidéki sövénykerítés szegélyezte.Mientras Sherlock Holmes iba exponiendo los detalles de esta singular serie de acontecimientos, rodábamos a toda velocidad por las afueras de la gran ciudad, hasta que dejamos atrás las últimas casas desperdigadas y seguimos avanzando con un seto rural a cada lado del camino.
Just as he finished, however, we drove through two scattered villages, where a few lights still glimmered in the windows.Holmes éppen befejezte az elbeszélését, amikor két gyéren lakott falun haladtunk keresztül, ahol néhány ablakból még világosság szűrődött ki.Pero cuando terminó, pasábamos entre dos pueblecitos de casas dispersas, en cuyas ventanas aún brillaban unas cuantas luces.
"We are on the outskirts of Lee," said my companion. "We have touched on three English counties in our short drive, starting in Middlesex, passing over an angle of Surrey, and ending in Kent.Lee külterületén vagyunk - közölte útitársam. - Három angol megyét érintettünk rövid kocsikázásunk alatt: Middlesexből indultunk, áthaladtunk Surrey egyik sarkán, és Kentben fejezzük be az utunkat.––Estamos a las afueras de Lee ––dijo mi compañero––. En esta breve carrera hemos pisado tres condados ingleses, partiendo de Middlesex, pasando de refilón por Surreyyterminando en Kent.
See that light among the trees?Látja azt a fényt a házak között?¿Ve aquella luz entre los árboles?
That is The Cedars, and beside that lamp sits a woman whose anxious ears have already, I have little doubt, caught the clink of our horse's feet."Az a Cédrus-rezidencia, és ott ül a lámpa mellett egy aggódó hölgy, aki nyilván már meg is hallotta a lódobogást.Es Los Cedros, y detrás de la lámpara está sentada una mujer cuyos ansiosos oídos han captado ya, sin duda alguna, el ruido de los cascos de nuestro caballo.
"But why are you not conducting the case from Baker Street?" I asked.De miért nem a Baker Streetről vezeti a nyomozást? - érdeklődtem.––Pero ¿por qué no lleva usted el caso desde Baker Street?
"Because there are many inquiries which must be made out here.Mert számos vizsgálódást a helyszínen kell elvégeznem.––Porque hay mucho que investigar aquí. La señora St.
Mrs. St. Clair has most kindly put two rooms at my disposal, and you may rest assured that she will have nothing but a welcome for my friend and colleague.Mrs. St. Clair egy szobát a rendelkezésemre bocsátott, és nyugodt lehet, a barátomat és kollégámat nagyon szívesen fogja látni.Clair ha tenido la amabilidad de poner dos habitaciones a mi disposición, y puede usted tener la seguridad de que dará la bienvenida a mi amigo y compañero.
I hate to meet her, Watson, when I have no news of her husband.Nem szívesen állok elébe, Watson, hiszen semmi hírem sincs a férjéről.Me espanta tener que verla, Watson, sin traer noticias de su marido.
Here we are.Na, itt is vagyunk!En fin, aquí estamos.
Whoa, there, whoa!"Hó-ha, hó!¡So, caballo, soo!
We had pulled up in front of a large villa which stood within its own grounds.Egy nagy villa előtt álltunk meg, amely egy park közepén állt.Nos habíamos detenido frente a una gran mansión con terreno propio.
A stable-boy had run out to the horse's head, and springing down, I followed Holmes up the small, winding gravel-drive which led to the house.Egy istállófiú futott elő, megfogta a ló fejét, én pedig leugrottam, és követtem Holmest a házba vezető keskeny, kavicsos, kacskaringós feljárón.Un mozo de cuadras había corrido a hacerse cargo del caballo y, tras descender del coche, seguí a Holmes por un estrecho y ondulante sendero de grava que llevaba a la casa.
As we approached, the door flew open, and a little blonde woman stood in the opening, clad in some sort of light mousseline de soie, with a touch of fluffy pink chiffon at her neck and wrists.Ahogy közeledtünk, kinyílt az ajtó, és egy alacsony, szőke nő állt meg a nyílásban. Könnyű muszlinruha volt rajta, nyakán és ujján fodros dísszel.Cuando ya estábamos cerca, se abrió la puerta y una mujer menuda y rubia apareció en el marco, vestida con una especie de mousseline––de––soie, con apliques de gasa rosa y esponjosa en el cuello y los puños.
She stood with her figure outlined against the flood of light, one hand upon the door, one half-raised in her eagerness, her body slightly bent, her head and face protruded, with eager eyes and parted lips, a standing question.Alakjának körvonalai határozottan kirajzolódtak a lakás fényében, egyik keze még a kilincsen, a másikat izgalmában félig felemelte, teste kicsit előredőlt, arcát előrenyújtotta, ajka kissé szétnyílt, szeme kérdőn fürkészett bennünket. Maga volt a megtestesült kíváncsiság.Permaneció inmóvil, con su silueta recortada contra la luz, una mano apoyada en la puerta, la otra a medio alzar en un gesto de ansiedad, el cuerpo ligeramente inclinado, adelantando la cabeza y la cara, con ojos impacientes y labios entreabiertos. Era la estampa viviente misma de la incertidumbre.
"Well?" she cried, "well?"Nos? - kiáltott felénk.––¿Y bien? ––gimió––.
And then, seeing that there were two of us, she gave a cry of hope which sank into a groan as she saw that my companion shook his head and shrugged his shoulders.- Nos? - Reményteljes kiáltása, amely a két személynek szólt, sóhajtásba süllyedt, amikor meglátta, hogy barátom a fejét rázza, és megvonja mindkét vállát.¿Qué hay? Y entonces, viendo que éramos dos, soltó un grito de esperanza que se transformó en un gemido al ver que mi compañero meneaba la cabeza y se encogía de hombros. ––¿No hay buenas noticias?
"No good news?"Nincs jó híre?––No hay ninguna noticia.
"None."Semmi.––¿Tampoco malas?
"No bad?"Hát rossz?
"No."Az se.––Tampoco.
"Thank God for that.Hála istennek!––Demos gracias a Dios por eso.
But come in.De fáradjanak be!Pero entren.
You must be weary, for you have had a long day."Ön bizonyára kimerült, hosszú lehetett ez a mai nap!Estará usted cansado después de tan larga jornada.
"This is my friend, Dr. Watson.Ez az úr a barátom, dr. Watson.––Le presento a mi amigo el doctor Watson.
He has been of most vital use to me in several of my cases, and a lucky chance has made it possible for me to bring him out and associate him with this investigation."Rendkívül nagy segítségemre volt számos esetemnél, és egy szerencsés véletlen lehetővé tette, hogy magammal hozzam, és őt is bevonjam a nyomozásba.Su ayuda ha resultado fundamental en varios de mis casos y, por una afortu